Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-24-Speech-4-166"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080424.18.4-166"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Miljöfrågorna är ett av de viktigaste fälten för EU-samarbetet. Gränsöverskridande miljöförstöring i Europa kan inte hanteras på nationalstatsnivå. Detta ger EU en självklar roll på sådana områden. Det är emellertid mycket oroande att betänkandet helt skamlöst använder klimatfrågorna som argument för att öka EU:s politiska makt och öppna för byråkrati och protektionism. Exemplen är många, alla är felaktiga. Här krävs gemensam beskattning, omprövning av begreppet fri konkurrens och införandet av så kallade gränsskattejusteringar, det vill säga tullar. Hur medlemsstaterna kommer till rätta med miljöpolitiken måste få bestämmas av medlemsstaterna själva. Det är i konkurrensen mellan länder och företag om att finna effektiva lösningar på miljöproblemen som kreativiteten kan blomstra, inte genom att byråkratisera tillvaron. Därför har vi röstat mot betänkandet."@sv22
lpv:translated text
". Otázky životního prostředí patří v rámci spolupráce EU k nejdůležitějším oblastem. Mezinárodní znečišťování životního prostředí v Evropě nelze řešit na úrovni jednotlivých států. V podobných případech má EU zřejmou úlohu. Velmi znepokojující je však skutečnost, že v této zprávě se nehanebným způsobem využívají otázky týkající se životního prostředí jako argumenty pro zvýšení politické moci EU a pro otvírání dveří byrokracii a protekcionismu. Existuje mnoho případů a všechny jsou nesprávné. Ve zprávě se požaduje společné zdaňování, přehodnocení způsobu vnímání volné hospodářské soutěže a zavedení takzvaných nástrojů přizpůsobení na hranicích, jinými slovy, daní. Členským státům se musí povolit rozhodování o otázkách politiky v oblasti životního prostředí. Rozvoj kreativity spočívá v soutěži mezi zeměmi a podniky s cílem najít řešení problémů v oblasti životního prostředí, a ne v tom, že budeme do svých životů zavádět byrokracii. Z uvedených důvodů jsme hlasovali proti zprávě."@cs1
"Miljøspørgsmål er et af de vigtigste områder for samarbejdet i EU. Grænseoverskridende miljøforurening i Europa kan ikke håndteres på nationalstatsligt niveau. Det giver EU en oplagt rolle på disse områder. Men det er meget foruroligende, at betænkningen skamløst bruger klimaspørgsmål som argumenter for at forøge EU's politiske beføjelser og åbne døren for bureaukrati og protektionisme. Der er mange eksempler, og de er alle sammen forkerte. Betænkningen forlanger fælles afgifter og en nytænkning af idéen om fri konkurrence og indførelse af såkaldte ordninger med tilpasning ved grænserne, med andre ord: toldafgifter. Medlemsstaterne må selv have lov til at afgøre, hvordan vi vil håndtere klimapolitikken. Det er i konkurrencen mellem lande og virksomheder om at finde effektive løsninger på miljøproblemerne, at kreativiteten kan blomstre, ikke ved at bureaukratisere vores liv. Vi har derfor stemt imod denne betænkning."@da2
". Umweltfragen sind einer der wichtigsten Bereiche der Zusammenarbeit in der EU. Die grenzübergreifende Umweltverschmutzung in Europa kann nicht auf nationaler Ebene gelöst werden, sodass die EU hier eine ganz eindeutige Rolle besitzt. Es ist jedoch äußerst beunruhigend, dass der Bericht Klimafragen völlig schamlos als Argument zur Stärkung der politischen Macht der EU sowie für Bürokratie und Protektionismus nutzt. Es werden viele Beispiele genannt, die allesamt falsch sind. So werden im Bericht die gemeinsame Besteuerung, ein Überdenken des Begriffs des freien Wettbewerbs sowie die Einführung eines an den Grenzen wirksamen so genannten Ausgleichsinstruments, also, kurz gesagt, Zölle, gefordert. Die Mitgliedstaaten müssen selbst über die Umweltpolitik entscheiden. Im Wettbewerb zwischen Ländern und Unternehmen um effektive Lösungen für Umweltprobleme kann die Kreativität blühen, nicht durch eine Bürokratisierung unseres Lebens. Aus diesen Gründen haben wir gegen den Bericht gestimmt."@de9
"Τα περιβαλλοντικά θέματα αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η διασυνοριακή περιβαλλοντική ρύπανση στην Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο εθνικού κράτους. Αυτό δίνει στην ΕΕ έναν προφανή ρόλο σε τέτοιους τομείς. Είναι, ωστόσο, πολύ ανησυχητικό ότι η έκθεση χρησιμοποιεί αναίσχυντα θέματα για το κλίμα ως επιχειρήματα για την αύξηση της πολιτικής εξουσίας της ΕΕ και των άνοιγμα των θυρών στη γραφειοκρατία και τον προστατευτισμό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, και όλα είναι εσφαλμένα. Η έκθεση ζητεί κοινή φορολογία, επανεξέταση της έννοιας του ελεύθερου ανταγωνισμού και εισαγωγή των αποκαλούμενων τελωνειακών φορολογικών ρυθμίσεων, άλλως ειπείν των δασμών. Πρέπει να επιτραπεί στα ίδια τα κράτη μέλη να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την περιβαλλοντική πολιτική. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μεταξύ χωρών και εταιρειών για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων σε περιβαλλοντικά προβλήματα μπορεί να ανθήσει η δημιουργικότητα, και όχι υποβάλλοντας την ύπαρξή μας στον έλεγχο της γραφειοκρατίας. Συνεπώς, καταψηφίσαμε την έκθεση."@el10
"Environmental issues are one of the most important fields for EU cooperation. Cross-border environmental pollution in Europe cannot be tackled at national state level. This gives the EU an obvious role in such areas. It is, however, very worrying that the report shamelessly uses climate issues as arguments for increasing the political power of the EU and opening the doors to bureaucracy and protectionism. There are many examples, and all of them are wrong. The report demands common taxation, rethinking the notion of free competition and the introduction of so-called border adjustment instruments, in other words duties. The Member States themselves must be allowed to determine how they deal with environmental policy. It is in competition between countries and companies to find effective solutions to environmental problems that creativity can flourish, not by bureaucratising our existence. We have therefore voted against the report."@en4
"Los problemas medioambientales son uno de los ámbitos más importantes para la cooperación de la UE. La contaminación medioambiental transfronteriza de Europa no puede abordarse a escala nacional, lo que da a la UE una evidente función que desempeñar en tales ámbitos. Sin embargo, es muy preocupante que el informe utilice descaradamente cuestiones climáticas como argumentos para incrementar el poder político de la UE y abrir las puertas a la burocracia y al proteccionismo. Existen muchos ejemplos, y todos ellos son erróneos. El informe solicita la fiscalidad común, reconsiderar el planteamiento de la noción de la libre competencia y la introducción de los denominados instrumentos de ajuste en las fronteras; en otras palabras, aranceles. Debe permitirse a los propios Estados miembros determinar cómo abordan la política medioambiental. Es precisamente mediante la competencia entre los países y las empresas para hallar soluciones eficaces a los problemas medioambientales como puede florecer la creatividad, y no burocratizando nuestra existencia. Por tanto, hemos votado en contra del informe."@es21
"Keskkonnaküsimused on üks kõige olulisemaid ELi koostöö valdkondi. Piiriülese keskkonnasaastega Euroopas ei ole võimalik tegelda riigi tasandil. See annab ELile selge rolli selles valdkonnas. Samas on väga murettekitav, et raportis kasutatakse häbitult kliimaküsimusi argumendina ELi poliitilise mõjujõu suurendamiseks ja uste avamiseks bürokraatiale ja protektsionismile. Selles on palju näited ja kõik need on valed. Raportis nõutakse ühtset maksustamist, vaba konkurentsi mõiste läbivaatamist ja niinimetatud kohandamisvahendite, teisisõnu tollimaksude, kaalumist piiridel. Liikmesriikidel peab endil olema võimalus määrata, kuidas nad keskkonnapoliitikaga tegelevad. Loomingulisus saab õitseda just riikide ja ettevõtete vahelises konkurentsis keskkonnaprobleemidele tõhusate lahenduste leidmiseks, mitte meie olemist bürokratiseerides. Seepärast hääletasime me raporti vastu."@et5
"Ympäristöasiat ovat yksi tärkeimmistä EU:n yhteistyöaloista. Rajatylittäviä ympäristösaasteita ei voida torjua Euroopassa kansallisella tasolla. Näin ollen EU:lla on tässä itsestään selvä rooli. On kuitenkin hyvin huolestuttavaa, että mietintö käyttää häpeällisesti ilmastokysymyksiä perusteena lisätä EU:n poliittista valtaa ja avata ovet byrokratialle ja protektionismille. Mietinnössä on useita esimerkkejä, jotka kaikki ovat vääriä. Mietinnössä vaaditaan yhteistä verotusta, vapaan kilpailun ja niin kutsuttujen rajamukautusvälineiden, eli tullien, käyttöönottoa. Jäsenvaltioiden täytyy saada itse päättää, millaista ympäristöpolitiikkaa ne toteuttavat. Luovuus voi puhjeta kukkaan maiden ja yritysten kilpaillessa keskenään löytääkseen tehokkaita ratkaisuja ympäristöongelmiin, ei byrokratisoimalla koko olemassaolomme. Äänestimme näin ollen mietintöä vastaan."@fi7
". Les questions environnementales représentent un des terrains les plus importants de la coopération européenne. Ce n’est pas au niveau national que l’on peut s’occuper de la pollution environnementale transfrontalière en Europe. L’Union européenne a donc un rôle évident à jouer dans de tels domaines. Toutefois, il est très inquiétant que le rapport utilise sans vergogne les problèmes climatiques comme arguments pour augmenter le pouvoir politique de l’UE et ouvrir la voie à la bureaucratie et au protectionnisme. Les exemples sont nombreux et ils sont tous faux. Le rapport demande une fiscalité commune, la révision de la notion de libre concurrence et l’introduction de ce que l’on appelle des instruments d’ajustement frontalier, en d’autres termes: des taxes. Les États membres doivent être autorisés à déterminer eux-mêmes ce qu’ils font en matière de politique environnementale. C’est dans la concurrence entre les pays et les entreprises pour trouver des solutions efficaces aux problèmes environnementaux que la créativité peut se développer, pas en bureaucratisant notre existence. Nous avons donc voté contre le rapport."@fr8
"A környezetvédelmi kérdések az európai uniós együttműködés egyik legfontosabb területét alkotják. A határokon átnyúló környezetszennyezés problémája Európában nem oldható meg nemzeti szinten. Ezért az EU-nak ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan szerepet kell vállalnia. Az azonban nagyon aggasztó, hogy a jelentés felháborító módon az EU politikai hatalmának növelésére, valamint a bürokrácia és a protekcionizmus lehetővé tételére szolgáló érvként használja fel az éghajlattal kapcsolatos kérdéseket. Számos példát ad meg, de mindegyik helytelen. A jelentés közös adózást követel, újraértelmezve a szabad verseny fogalmát, valamint a határokon létrehozandó, úgynevezett kiigazítási eszköz, más szóval vámok bevezetését. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy saját maguk határozzák meg, hogyan kezeljék a környezetvédelmi politikát. A kreativitás az országok és a vállalatok közötti, a környezetvédelmi problémák hatékony megoldására irányuló versenyben tud kibontakozni, nem pedig azáltal, ha bürokratizáljuk a létezésünket. Ezért a jelentés ellen szavaztunk."@hu11
"Le questioni ambientali sono uno dei settori più importanti per la cooperazione dell’Unione europea. L’inquinamento dell’ambiente transfrontaliero in Europa non può essere affrontato a livello degli Stati nazionali e ciò conferisce all’Unione europea un evidente ruolo in materia. Tuttavia, è molto preoccupante che la relazione usi spudoratamente le questioni climatiche al fine di accrescere il potere politico dell’Unione europea e di aprire la porta alla burocrazia e al protezionismo. Ci sono molti esempi, tutti sbagliati. La relazione chiede una tassazione comune, di riconsiderare la propria concezione di libera concorrenza e l’introduzione dei cosiddetti strumenti di aggiustamento alle frontiere, in altre parole tasse. Deve essere consentito agli Stati membri stessi di determinare il modo in cui occuparsi della politica ambientale. E’ una responsabilità condivisa tra paesi e imprese trovare soluzioni efficaci ai problemi ambientali affinché possa prosperare la creatività, e non attraverso la burocratizzazione delle nostre vite. Abbiamo pertanto votato contro la relazione."@it12
"Aplinkos klausimai yra viena svarbiausių ES bendradarbiavimo sričių. Tarpvalstybinės aplinkos taršos problemų negalima išspręsti nacionaliniu lygiu. Tai suteikia ES akivaizdų vaidmenį tokiose srityse. Tačiau susirūpinimą kelia tai, kad pranešime be gėdos naudojamasi klimato problemomis, kaip argumentais ES politinei galiai stiprinti bei atverti duris biurokratijai ir protekcionizmui. Yra daugybė pavyzdžių ir visi jie netinkamai. Pranešime prašoma vieningų mokesčių, permąstyti laisvos konkurencijos sąvoka ir įvesti vadinamąsias sienų patikslinimo priemones, kitaip sakant muitus. Valstybėms narėms turi būti leista pačioms nuspręsti, kaip elgtis su aplinkos politika. Konkuruojant dviem šalims ir bendrovėms neapsikraunant biurokratija, gali suklestėti kūrybingumas ieškant efektyvių aplinkos problemų sprendimų. Todėl balsavome prieš šį pranešimą."@lt14
". Vides jautājumi ir viena no svarīgākajām jomām attiecībā uz ES sadarbību. Pārrobežu vides piesārņojums Eiropā nevar tikt risināts dalībvalstu līmenī. Tas nodrošina ES skaidru lomu šajās jomās. Tomēr tas ir ļoti satraucoši, ka ziņojums klimata jautājumus nekaunīgi izmanto kā argumentu Eiropas Savienības politisko pilnvaru palielināšanai un dod iespēju rasties birokrātismam un protekcionismam. Attiecībā uz to ir vairāki piemēri, un tie visi ir aplami. Ar šo ziņojumu prasa kopējus nodokļus, brīvas konkurences jēdziena pārskatīšanu un tā saucamos korekcijas instrumentus izmantošanai uz robežām, citiem vārdiem sakot, nodevas. Ir jāļauj dalībvalstīm pašām noteikt to veidu, kā tās risina vides politikas jautājumus. Vides problēmu efektīvu risinājumu pamatā ir konkurence starp valstīm un uzņēmumiem, lai varētu veicināt radošumu, nevis mūsu eksistences birokratizāciju. Tāpēc mēs balsojām pret šo ziņojumu."@lv13
"Miljöfrågorna är ett av de viktigaste fälten för EU-samarbetet. Gränsöverskridande miljöförstöring i Europa kan inte hanteras på nationalstatsnivå. Detta ger EU en självklar roll på sådana områden. Det är emellertid mycket oroande att betänkandet helt skamlöst använder klimatfrågorna som argument för att öka EU:s politiska makt och öppna för byråkrati och protektionism. Exemplen är många, alla är felaktiga. Här krävs gemensam beskattning, omprövning av begreppet fri konkurrens och införandet av så kallade gränsskattejusteringar, det vill säga tullar. Hur medlemsstaterna kommer till rätta med miljöpolitiken måste få bestämmas av medlemsstaterna själva. Det är i konkurrensen mellan länder och företag om att finna effektiva lösningar på miljöproblemen som kreativiteten kan blomstra, inte genom att byråkratisera tillvaron. Därför har vi röstat mot betänkandet."@mt15
"Milieuvraagstukken behoren tot de belangrijkste gebieden voor samenwerking binnen de EU. Grensoverschrijdende milieuvervuiling in Europa kan niet op nationaal niveau worden aangepakt. Dit verschaft de EU een voor de hand liggende rol op zulke gebieden. Het is echter zeer zorgelijk dat het verslag schaamteloos klimaatkwesties gebruikt ter versterking van de politieke macht van de EU en de deuren openzet voor bureaucratie en protectionisme. Er zijn veel voorbeelden, en ze zijn allemaal verkeerd. Het verslag vraagt om een communautaire belasting, herziening van de notie van vrije concurrentie en de introductie van zogenaamde aanpassingsmaatregelen aan de grenzen, met andere woorden: belastingen. De lidstaten zelf moeten kunnen bepalen hoe ze met milieubeleid omgaan. Het is niet door bureaucratisering van ons bestaan, maar in concurrentie tussen landen en ondernemingen dat effectieve oplossingen voor milieuproblemen worden gevonden. We hebben daarom tegen het verslag gestemd."@nl3
"Kwestie środowiskowe są jednym z najważniejszych obszarów współpracy UE. Transgraniczne zanieczyszczenie środowiska w Europie nie może być zwalczane na poziomie państwa. W takich kwestiach rola UE wydaje się oczywista. Jednakże bardzo smutne jest to, że sprawozdanie bezczelnie wykorzystuje kwestie klimatyczne jako argumenty za wzrostem siły politycznej UE oraz otwarciem drzwi dla biurokracji i protekcjonalizmu. Podano wiele przykładów i wszystkie są złe. W sprawozdaniu postuluje się wspólne opodatkowanie, przemyślenie istoty wolnej konkurencji i wprowadzenie tzw. granicznych instrumentów dostosowawczych, czyli jednym słowem ceł. Należy zezwolić na to, by państwa członkowskie samodzielnie ustalały, jak chcą realizować politykę środowiskową. Znalezienie skutecznych rozwiązań problemów środowiskowych, ażeby mogła kwitnąć kreatywność, leży w konkurencyjności krajów i spółek, a nie w biurokratyzowaniu naszego życia. W związku z tym głosowaliśmy przeciwko sprawozdaniu."@pl16
"Os assuntos ambientais constituem uma das áreas em que a cooperação comunitária é mais importante. A poluição ambiental transfronteiriça na Europa não pode ser combatida ao nível dos Estados. A UE tem, pois, um papel incontornável a desempenhar nesta área. É, porém, assaz preocupante que o relatório se sirva sem peias de assuntos ambientais para defender o crescimento do poder político da UE e a promoção da burocracia e do proteccionismo. Temos muitos exemplos disto, e todos são censuráveis. O relatório pede uma tributação comum, uma reavaliação da noção de livre concorrência e a introdução dos denominados instrumentos de ajustamento nas fronteiras, ou por outras palavras, de taxas. Os Estados-Membros devem poder determinar por si próprios como querem tratar as questões de política ambiental. A competição entre países e empresas proporcionará soluções eficientes para os problemas ambientais, posto que a criatividade floresça e a nossa existência não se burocratize. Votamos, por isso, contra o relatório."@pt17
"Miljöfrågorna är ett av de viktigaste fälten för EU-samarbetet. Gränsöverskridande miljöförstöring i Europa kan inte hanteras på nationalstatsnivå. Detta ger EU en självklar roll på sådana områden. Det är emellertid mycket oroande att betänkandet helt skamlöst använder klimatfrågorna som argument för att öka EU:s politiska makt och öppna för byråkrati och protektionism. Exemplen är många, alla är felaktiga. Här krävs gemensam beskattning, omprövning av begreppet fri konkurrens och införandet av så kallade gränsskattejusteringar, det vill säga tullar. Hur medlemsstaterna kommer till rätta med miljöpolitiken måste få bestämmas av medlemsstaterna själva. Det är i konkurrensen mellan länder och företag om att finna effektiva lösningar på miljöproblemen som kreativiteten kan blomstra, inte genom att byråkratisera tillvaron. Därför har vi röstat mot betänkandet."@ro18
". Otázky životného prostredia patria v rámci spolupráce EÚ k najdôležitejším oblastiam. Cezhraničné znečisťovanie životného prostredia v Európe nie je možné riešiť na úrovni jednotlivých štátov. V podobných prípadoch má EÚ zrejmú úlohu. Veľmi znepokojujúca je však skutočnosť, že v tejto správe sa nehanebným spôsobom využívajú otázky týkajúce sa životného prostredia ako argumenty na zvýšenie politickej moci EÚ a na otváranie dvier byrokracii a protekcionizmu. Existuje veľa príkladov a všetky sú nesprávne. V správe sa žiada spoločné zdaňovanie, prehodnotenie prístupu k ponímaniu voľnej hospodárskej súťaže a zavedenie takzvaných nástrojov prispôsobenia na hraniciach, inými slovami, daní. Členské štáty musia mať povolené rozhodovať o otázkach politiky v oblasti životného prostredia. Rozvoj kreativity tkvie v súťaži medzi krajinami a podnikmi s cieľom nájsť riešenia problémov v oblasti životného prostredia, a nie v tom, že budeme do svojich životov zavádzať byrokraciu. Z uvedených dôvodov sme hlasovali proti správe."@sk19
"Okoljska vprašanja so ena od najpomembnejših področij za sodelovanje EU. Čezmejno onesnaževanje okolja v Evropi se ne more obravnavati na nacionalni ravni. Na takih področjih ima EU očitno vlogo. Vendar je zelo zaskrbljujoče, da poročilo podnebna vprašanja brez sramu izkorišča kot argumente za povečanje politične moči EU in spodbujanje birokracije in protekcionizma. Obstaja veliko primerov in vsi so napačni. Poročilo zahteva skupno obdavčitev, ponovno preučitev predstave o svobodni konkurenci in uvedbo t. i. instrumenta prilagajanja na mejah, tj. dajatve. Državam članicam mora biti omogočeno, da same odločijo, kako bodo izvajale okoljsko politiko. Učinkovite rešitve za okoljske probleme je treba iskati v konkurenci med državami in podjetji, da se bo tako lahko razvila ustvarjalnost, ne pa v birokraciji. Zato smo glasovali proti poročilu."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph