Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-24-Speech-4-139"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080424.18.4-139"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi sympatiserar med mycket i detta förslag till resolution, men delar av innehållet är sådant som detta parlament inte har med att göra utan är ärenden för medlemsstaterna och eventuellt utrikesministerrådet att ansvara för. Som alltid läggs det in ovidkommande ändringsförslag från olika grupper i olika stora principiella frågor som till exempel om att MRTA ska inkluderas i EU:s förteckning över terroristorganisationer och om försöken till en fredsprocess i Colombia. Det är viktiga frågor, men av sådan dignitet att de inte ska beslutas av EU-parlamentet, utan av medlemsstaternas behöriga beslutsfattare. Därför har vi röstat mot betänkandet."@sv22
lpv:translated text
". Velmi sympatizujeme s tímto návrhem usnesení, avšak některé jeho části se týkají otázek, které nejsou záležitostí tohoto Parlamentu, ale naopak, měly by za ně zodpovídat členské státy a možná také Rada ministrů zahraničních věcí. Jako vždy, různé skupiny předložily nepodstatné pozměňovací a doplňující návrhy, které se týkaly rozličných důležitých principiálních záležitostí, například zda je třeba zaznamenat organizaci MRTA do seznamu teroristických organizací EU, anebo pokusů o započetí mírového procesu v Kolumbii. Jsou to důležité otázky, ale až natolik důležité, že o nich nemůže rozhodovat samotný Evropský parlament, ale subjekty s rozhodovacími pravomocemi v členských státech. Z uvedených důvodů jsme hlasovali proti zprávě."@cs1
". Vi sympatiserer i høj grad med dette beslutningsforslag, men noget af indholdet involverer sager, som vi ikke mener vedkommer Parlamentet, men i stedet bør henhøre under medlemsstaterne og muligvis Rådet (udenrigministrene). Som altid er der blevet stillet irrelevante ændringsforslag af forskellige grupper om forskellige vigtige principielle ting, såsom om MRTA bør medtages på EU's liste over terrororganisationer, og om forsøg på at gennemføre en fredsproces i Colombia. Det er vigtige spørgsmål, men de er af en sådan betydning, at de ikke må afgøres af Parlamentet, men af de kompetente beslutningstagere i medlemsstaterne. Det er derfor, vi stemte imod denne betænkning."@da2
". Wir sympathisieren in hohem Maße mit diesem Entschließungsentwurf, aber Teile des Inhalts beschäftigen sich mit Fragen, die das Parlament nichts angehen, sondern im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten und möglicherweise des Rates der Außenminister liegen. Wie immer wurden von einzelnen Fraktionen unerhebliche Änderungsanträge zu verschiedenen Grundsatzfragen eingereicht, so z. B. zur Frage, ob die MRTA in die EU-Liste der Terrororganisationen aufgenommen werden sollte, sowie zum angestrebten Friedensprozess in Kolumbien. Dies sind wichtige Fragen, die aber so große Bedeutung haben, dass sie nicht vom Europäischen Parlament zu beschließen sind, sondern von den zuständigen Entscheidungsträgern der Mitgliedstaaten. Aus diesen Gründen haben wir gegen den Bericht gestimmt."@de9
"Συμμεριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, όμως ορισμένα από τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν θέματα που δεν αφορούν το παρόν Κοινοβούλιο, αλλά αντίθετα θα έπρεπε να αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών και πιθανώς του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών. Όπως πάντα, κατατέθηκαν άσχετες τροπολογίες από διάφορες Ομάδες για διάφορα σημαντικά θέματα αρχής, όπως το κατά πόσον το MRTA θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, και σχετικά με απόπειρες εφαρμογής μιας ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία. Αυτά είναι σημαντικά θέματα, αλλά είναι τέτοιας σημασίας που δεν πρέπει να αποφασίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά από τους ιθύνοντες των κρατών μελών. Για αυτόν τον λόγο, καταψηφίσαμε την έκθεση."@el10
"We greatly sympathise with this motion for a resolution but some of the content involves matters which do not concern this Parliament, but should instead be the responsibility of the Member States and possibly the Council of Foreign Affairs Ministers. As always, irrelevant amendments were tabled by different groups on various important matters of principle, such as whether the MRTA should be included in the EU’s list of terrorist organisations, and on attempts to implement a peace process in Colombia. These are important issues, but they are of such importance that they must not be decided by the European Parliament but by the competent decision-makers in the Member States. This is why we voted against the report."@en4
"En gran medida, estamos de acuerdo con esta propuesta de resolución, pero parte de su contenido incluye cuestiones que no conciernen a este Parlamento, sino que deberían ser responsabilidad de los Estados miembros y, posiblemente, del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. Como siempre, se presentaron enmiendas irrelevantes por parte de diferentes Grupos sobre diversas e importantes cuestiones de principios, tales como si debería incluirse el MRTA en la lista de la UE de organizaciones terroristas, y sobre intentos de poner en práctica un proceso de paz en Colombia. Son cuestiones importantes, pero que por su importancia no deben decidirse por el Parlamento Europeo, sino por los responsables de la toma de decisiones de los Estados miembros. Por esa razón he votado en contra del informe."@es21
"Meie jaoks on see resolutsiooni ettepanek väga sümpaatne, kuid osaliselt sisaldab see küsimusi, mis ei puutu Euroopa Parlamenti, vaid on liikmesriikide ja võimalik ka et välissuhete nõukogu vastutusalas. Nagu alati, esitasid erinevad fraktsioonid asjasse mittepuutuvaid muudatusettepanekuid erinevate oluliste põhimõtteliste teemade kohta, nagu näiteks kas MRTA peaks olema ELi terroriorganisatsioonide loetelus ja rahuprotsessi elluviimise püüdluste kohta Colombias. Need on olulised küsimused, nii olulised, et nende üle ei tohi otsustada Euroopa Parlament, vaid pädevad otsustajad liikmesriikides. Seepärast hääletasime raporti vastu."@et5
"Suhtaudumme varsin myötämielisesti tähän päätöslauselmaesitykseen, mutta osa sisällöstä liittyy asioihin, jotka eivät koske tätä parlamenttia, vaan kuuluvat ennemminkin jäsenvaltioille ja mahdollisesti ulkoasiainneuvostolle. Tavanomaiseen tapaan eri ryhmät esittivät epäolennaisia tarkistuksia monista tärkeistä periaatekysymyksistä, kuten siitä, pitäisikö MRTA lisätä EU:n terroristijärjestöjen luetteloon, tai yrityksistä edistää rauhanprosessia Kolumbiassa. Kyse on tärkeistä asioista, mutta ne ovat niin tärkeitä, ettei niistä pidä päättää Euroopan parlamentissa, vaan toimivaltaisissa jäsenvaltioiden päätöksentekoelimissä. Tämän vuoksi äänestimme tätä mietintöä vastaan."@fi7
". Nous sommes tout à fait sensibles à cette proposition de résolution, mais elle contient des points qui ne concernent pas ce Parlement et devraient plutôt être de la responsabilité des États membres, voire du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Comme toujours, des amendements hors de propos ont été présentés par différents groupes sur plusieurs questions de principe importantes, par exemple le fait de savoir si le MRTA devait figurer sur la liste de l’Union européenne des organisation terroristes ou les tentatives de mise en œuvre d’un processus de paix en Colombie. Il s’agit là de problèmes majeurs, et dans une mesure telle que ce n’est pas au Parlement européen, mais aux décideurs compétents dans les États membres de s’en occuper. C’est la raison pour laquelle nous avons voté contre ce rapport."@fr8
"Nagyon rokonszenves számunkra ez az állásfoglalásra irányuló indítvány, de a tartalmának bizonyos részei olyan kérdéseket tartalmaznak, amelyek nem érintik a Parlamentet, hanem inkább a tagállamok és esetleg a Külügyminiszterek Tanácsának hatáskörébe kell tartozniuk. Ahogy mindig szokott lenni, különböző képviselőcsoportok lényegtelen módosításokat terjesztettek elő különféle elvi kérdésekről, például hogy az MRTA-t fel kell-e venni az EU terrorszervezteket tartalmazó listájára, valamint a kolumbiai békefolyamat végrehajtására irányuló kísérletekről. Ezek fontos kérdések, de olyan jelentőségűek, hogy ezekről nem határozhat az Európai Parlament, hanem a tagállami illetékes döntéshozók hatáskörébe tartoznak. Ezért a jelentés ellen szavaztunk."@hu11
"Siamo enormemente favorevoli alla presente proposta di risoluzione, ma una parte del contenuto implica questioni che non riguardano questo Parlamento, e che dovrebbero invece essere di competenza degli Stati membri ed eventualmente del Consiglio dei ministri degli Esteri. Come sempre, i diversi gruppi hanno presentato emendamenti non pertinenti su varie questioni di principio, per esempio il problema se l’MRTA debba essere inclusa nell’elenco delle organizzazioni terroristiche dell’Unione europea, e sui tentativi di realizzare un processo di pace in Colombia. Sono questioni fondamentali, ma di un’importanza tale da non dover essere decise dal Parlamento europeo, ma dai responsabili politici competenti negli Stati membri. Questo è il motivo per cui abbiamo votato contro la relazione."@it12
"Mes labai pritariame šiam pasiūlymui dėl rezoliucijos, tačiau kai kurie turinio dalykai nėra aktualūs šiam Parlamentui, jie turėtų būti valstybių narių ir galbūt Užsienio reikalų ministrų tarybos atsakomybė. Kaip visada, įvairios grupės pateikė nereikšmingų pataisų dėl įvairių svarbių principinių klausimų, pvz., ar „MRTA“ turėtų būti įtraukta į ES teroristinių organizacijų sąrašą ir dėl bandymų įgyvendinti taikos procesą Kolumbijoje. Tai yra svarbūs dalykai, bet jie ne tiek svarbūs, kad juos spręstų Europos Parlamentas, tą turėtų daryti kompetentingos sprendimus priimančios institucijos valstybėse narėse. Todėl balsavau prieš šį pranešimą."@lt14
". Pamatos mēs piekrītam šī rezolūcijas priekšlikuma centieniem, tomēr dažās vietās saturā ir iekļauti jautājumi, kas neattiecas uz šo parlamentu, bet kam būtu jābūt dalībvalstu atbildībai un, iespējams, Ārlietu ministru padomes atbildībai. Kā tas ierasts, no dažādām grupām tika iesniegti šim ziņojumam neatbilstoši grozījumi par dažādiem principiāli svarīgiem jautājumiem, piemēram, par to, vai ir jāiekļauj ES teroristisko organizāciju sarakstā, un par mēģinājumiem īstenot miera procesu Kolumbijā. Šie ir svarīgi jautājumi, bet to nozīme ir tāda, ka par tiem nevajadzētu lemt Eiropas Parlamentam, bet gan kompetentajiem lēmumu pieņēmējiem dalībvalstīs. Tāpēc mēs balsojām pret šo ziņojumu."@lv13
"Vi sympatiserar med mycket i detta förslag till resolution, men delar av innehållet är sådant som detta parlament inte har med att göra utan är ärenden för medlemsstaterna och eventuellt utrikesministerrådet att ansvara för. Som alltid läggs det in ovidkommande ändringsförslag från olika grupper i olika stora principiella frågor som till exempel om att MRTA skall inkluderas i EU:s förteckning över terroristorganisationer och om försöken till en fredsprocess i Colombia. Det är viktiga frågor, men av sådan dignitet att de inte skall beslutas av EU-parlamentet, utan av medlemsstaternas behöriga beslutsfattare. Därför har vi röstat mot betänkandet."@mt15
"We hebben veel sympathie voor deze ontwerpresolutie, maar sommige delen van de inhoud hebben betrekking op zaken waar dit Parlement niet over gaat. Ze behoren tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten en mogelijk tot die van de Raad van ministers van buitenlandse zaken. Zoals altijd worden irrelevante amendementen ingediend door verschillende fracties over uiteenlopende, belangrijke, principiële zaken zoals een mogelijke plaatsing van de MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – revolutionaire beweging Túpac Amaru)) op de EU-lijst van terroristische organisaties, en over pogingen om het vredesproces in Columbia op gang te brengen. Dit zijn belangrijke kwesties, maar van zodanig belang dat het niet aan het Europees Parlement is maar aan de bevoegde besluitvormers in de lidstaten om erover beslissingen te nemen. Daarom stemmen wij tegen het verslag."@nl3
"Całkowicie solidaryzujemy się z tym wnioskiem o rezolucję, ale pewne jego treści dotyczą spraw, które nie dotyczą tego Parlamentu, natomiast powinny leżeć w gestii państw członkowskich, i ewentualnie rady ministrów spraw zagranicznych. Jak zawsze, różne grupy zgłosiły nieistotne poprawki w różnych ważnych kwestiach zasadniczych, takich jak, czy MRTA należy włączyć na unijną listę organizacji terrorystycznych, czy próby wdrożenia procesu pokojowego w Kolumbii. To są ważne kwestie, lecz ich waga jest tak wielka, że nie może o nich decydować Parlament Europejski, lecz kompetentni decydenci w państwach członkowskich. Dlatego głosowaliśmy przeciwko sprawozdaniu."@pl16
". Apesar de nos solidarizarmos inteiramente com esta proposta de resolução, consideramos que algum do seu conteúdo envolve matérias que ultrapassam a esfera de competências deste Parlamento, recaindo antes sob a alçada dos Estados-Membros e, eventualmente, do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros. Como sempre, alguns grupos propuseram a introdução de alterações irrelevantes em várias questões de princípio importantes, tais como a eventualidade de o MRTA ser incluído na lista de organizações terroristas da União Europeia, e nas tentativas de implementar um processo de paz na Colômbia. Apesar de estas questões serem importantes, não devem ser decididas no seio do Parlamento Europeu, mas pelos decisores políticos competentes dos Estados-Membros. Pelo acima exposto, decidi votar contra o relatório."@pt17
"Vi sympatiserar med mycket i detta förslag till resolution, men delar av innehållet är sådant som detta parlament inte har med att göra utan är ärenden för medlemsstaterna och eventuellt utrikesministerrådet att ansvara för. Som alltid läggs det in ovidkommande ändringsförslag från olika grupper i olika stora principiella frågor som till exempel om att MRTA skall inkluderas i EU:s förteckning över terroristorganisationer och om försöken till en fredsprocess i Colombia. Det är viktiga frågor, men av sådan dignitet att de inte skall beslutas av EU-parlamentet, utan av medlemsstaternas behöriga beslutsfattare. Därför har vi röstat mot betänkandet."@ro18
". Veľmi sympatizujeme s týmto návrhom uznesenia, isté jeho časti sa však týkajú otázok, ktoré nie sú záležitosťou tohto Parlamentu, ale naopak, mali by za ne zodpovedať členské štáty a možno aj Rada ministrov zahraničných vecí. Ako vždy, rôzne skupiny predložili nepodstatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa týkali rozličných dôležitých principiálnych záležitostí, napríklad či je potrebné zaznamenať organizáciu MRTA do zoznamu teroristických organizácií EÚ alebo pokusov o začatie mierového procesu v Kolumbii. Sú to dôležité otázky, ale až natoľko dôležité, že o nich nemôže rozhodovať samotný Európsky parlament, ale subjekty s rozhodovacími právomocami v členských štátoch. Z uvedených dôvodov sme hlasovali proti správe."@sk19
"Zelo se strinjava s predlogom skupne resolucije vendar nekateri deli vsebine vsebujejo vprašanja, ki ne zadevajo Parlamenta, ampak bi morala biti odgovornost držav članic in morda ministrov za zunanje zadeve. Kot zmeraj so različne skupine oblikovale nepomembne spremembe o raznih pomembnih vprašanjih glede načel, kot na primer ali naj se MRTA doda na seznam EU o terorističnih organizacijah ter o poskusih za izvajanje mirovnega procesa v Kolumbiji. To so pomembna vprašanja in zato o njih ne bi smel odločati Evropski parlament ampak pristojni nosilci odločanja v državah članicah. Zato sva glasovala proti poročilu."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"MRTA"13
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph