Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-24-Speech-4-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080424.6.4-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, IFRSs are being adapted by more and more countries, so their value and importance is growing. This brings with it a need to strengthen accountability and transparency of the IASB, which may not have been so obvious at its inception. I welcome moves in that direction, but I regret that some parts of this report present criticism in a negative way, rather than acknowledging changes that are under way and pointing the way forward. So several of my amendments aim to be more forward-looking, highlighting the advantages and benefits, alongside the need for further adaptation, both to the standards themselves and the IASB that oversees them. However, unnecessary politicisation of technical issues must be avoided. IFRSs are an important tool for advancing comparability across borders and reducing burdensome requirements for companies reporting under different regimes, but it would be useful if presentation of financial statements lent itself more easily to other comparison purposes. However, it may well be the case that tools such as XBRL tagging can develop that. I have to thank Ms van den Burg for organising an interesting presentation on that subject last week. The SME proposals cause concern in several quarters. To me they look more like a tool for medium entities, perhaps on their way to full public reporting, so they may merit their own separate consideration in that light or on a voluntary basis. But – as you have said, Commissioner – as yet they are far too complex for the majority of ordinary SMEs."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, standardy IFRS přijímá čím dál více zemí, proto jejich význam a důležitost roste. Uvedená skutečnost se sebou přináší také potřebu posílit zodpovědnost a transparentnost rady IASB, které možná při jejím vzniku nebyly natolik očividné. Vítám kroky v tomto směru, mrzí mě však, že určité části zprávy místo toho, aby ocenily probíhající změny a poukázaly na další kroky, obsahují negativní kritiku. Proto je záměrem několika z mých pozměňovacích a doplňujících návrhů dívat se dopředu, zdůraznit výhody a přínosy a zároveň potřebu dalšího přizpůsobení samotným standardům, ale také radě IASB, která dohlíží na jejich dodržování. Musíme však odstranit nepotřebnou politizaci technických otázek. Standardy IFRS představují důležitý nástroj pokroku srovnatelnosti mezi jednotlivými zeměmi a nástroj snížení nadměrné zátěže podniků, které připravují finanční výkazy podle rozdílných pravidel. Bylo by však užitečné, kdyby se předkládání účetních uzávěrek dalo využít také ke zjednodušení jiných druhů srovnávání. Tento účel však mohou dostatečně splnit takové nástroje, jako je používání elektronického formátu XBRL. Velmi ráda bych poděkovala paní van den Burgové za zajímavou prezentaci na toto téma, která se uskutečnila minulý týden. Návrhy standardů pro malé a střední podniky jsou zdrojem určitých obav. Z mého pohledu představují spíše nástroj pro střední podniky při přechodu k úplnému zveřejňování účetních výkazů, takže mají možnost zvážit jejich používání z tohoto hlediska anebo na základě dobrovolnosti. Ale, jak jste poznamenal, pane komisaři, zatím jsou pro většinu běžných malých a středních podniků až příliš komplikované."@cs1
"Fru formand! IFRS'er benyttes af flere og flere lande, så deres værdi og vigtighed er stigende. Dette fører et behov for at styrke ansvarligheden og gennemsigtigheden af IASB med sig, der måske ikke var så tydeligt fra første færd. Jeg hilser skridt i denne retning velkommen, men jeg beklager, at nogle dele af denne betænkning giver negativ kritik frem for at anerkende ændringer, som er på vej, og pege fremad. Mange af mine ændringsforslag sigter således mod at være mere fremsynede og fremhæve fordelene og goderne sammen med behovet for yderligere tilpasning af både standarderne selv og IASB, som fører tilsyn med dem. Unødvendig politisering af tekniske spørgsmål skal imidlertid undgås. IFRS'er er et vigtigt redskab til at fremme sammenlignelighed på tværs af grænser og reducere byrdefulde krav for selskaber, der rapporterer under forskellige ordninger, men det ville være nyttigt, hvis præsentationen af regnskaber egnede sig bedre til andre sammenligningsformål. Det kan imidlertid sagtens være, at redskaber såsom XBRL tagging, kan udvikle dette. Jeg må her takke fru van den Burg for at arrangere en interessant præsentation om dette emne i sidste uge. SMV-forslagene giver anledning til bekymring på flere kanter. For mig syner de mere som et redskab for mellemstore virksomheder, der måske er på vej til fuld offentlig regnskabsaflæggelse, så de fortjener måske helt separat overvejelse i lyset af dette eller på frivillig basis. Men - som De har sagt, hr. kommissær - de er stadig alt for komplicerede for hovedparten af almindelige SMV'er."@da2
"Frau Präsidentin! IFRS werden von immer mehr Ländern übernommen, ihr Wert und ihre Bedeutung nehmen also zu. Das macht es notwendig, die Rechenschaftspflicht und die Transparenz des IASB, was anfänglich nicht so deutlich zu Tage trat, zu stärken. Ich begrüße Schritte in dieser Richtung, bedaure jedoch, dass in einigen Teilen dieses Berichts Kritiken negativ vorgetragen werden, anstatt anzuerkennen, dass zurzeit Veränderungen vor sich gehen, und den Weg nach vorn zu weisen. Mehrere meiner Änderungsanträge zielen daher darauf ab, eher nach vorn zu schauen, die Vorzüge und den Nutzen herauszustellen, wobei natürlich weitere Anpassungen vorzunehmen sind, sowohl was die eigentlichen Standards angeht als auch was den IASB betrifft, der sie überwacht. Man muss allerdings eine unnötige Politisierung technischer Probleme vermeiden. IFRS sind ein wichtiges Instrument zur besseren grenzüberschreitenden Vergleichbarkeit und zur Verringerung der die Unternehmen belastenden Anforderungen, für ihrer Berichterstattung unterschiedliche Systeme zu verwenden, doch es wäre sinnvoll, wenn sich Jahresabschlüsse leichter für andere Vergleichszwecke eigneten. Es kann jedoch durchaus sein, dass Instrumente wie das XBRL-Tagging so etwas entwickeln könnten. Ich muss Frau van den Burg für die Organisation einer interessanten Präsentation zu diesem Thema in der vergangenen Woche danken. Die KMU-Vorschläge geben in verschiedenen Bereichen Anlass zur Besorgnis. Mir sehen sie eher wie ein Instrument für mittlere Unternehmen aus, die vielleicht auf dem Weg zu einer vollständigen öffentlichen Finanzberichterstattung sind; sie verdienen also in diesem Licht oder auf freiwilliger Basis eine gesonderte Betrachtung. Doch wie Sie sagten, Herr Kommissar, bislang sind sie für die meisten normalen KMU viel zu komplex."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τα ΔΠΧΠ υιοθετούνται από ολοένα και περισσότερες χώρες, συνεπώς η αξία τους και η σημασία τους είναι αυξανόμενη. Αυτό συνεπιφέρει την ανάγκη ενίσχυσης της λογοδοσίας και της διαφάνειας του ΣΔΛΠ, οι οποίες δεν ήταν ενδεχομένως προφανείς από την έναρξή τους. Επικροτώ κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά λυπάμαι επειδή ορισμένα σημεία της έκθεσης παρουσιάζουν αρνητικές επικρίσεις, αντί να αναγνωρίζουν τις υπό εξέλιξη αλλαγές και να δείχνουν την πορεία προς τα εμπρός. Συνεπώς, αρκετές από τις τροπολογίες μου αποσκοπούν στο να είναι περισσότερο μελλοντοστραφείς, υπογραμμίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη, μαζί με την ανάγκη περαιτέρω προσαρμογής, τόσο στα ίδια τα πρότυπα όσο και στο ΣΔΛΠ που τα εποπτεύει. Ωστόσο, πρέπει να αποφεύγεται η περιττή πολιτικοποίηση τεχνικών θεμάτων. Τα ΔΠΧΠ αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για τη διασυνοριακή προαγωγή της συγκρισιμότητας και τη μείωση επαχθών απαιτήσεων να λογοδοτούν οι εταιρείες υπό διαφορετικά καθεστώτα, αλλά θα ήταν χρήσιμο εάν η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων προσφερόταν ευκολότερα για άλλους σκοπούς σύγκρισης. Ωστόσο, μέσα όπως η σήμανση XBRL μπορούν κάλλιστα να το αναπτύξουν αυτό. Πρέπει να ευχαριστήσω την κ. van den Burg για την οργάνωση μιας ενδιαφέρουσας παρουσίασης σχετικά με αυτό το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα. Οι προτάσεις για τις ΜΜΕ προκαλούν ανησυχία σε αρκετά κλιμάκια. Προσωπικά, μου φαίνονται περισσότερο ως ένα μέσο για μέσους φορείς, ίσως στην πορεία τους προς πλήρη πληροφόρηση του κοινού, συνεπώς μπορούν να χρήζουν δικής τους ιδιαίτερης προσοχής από αυτήν την άποψη ή σε εκούσια βάση. Αλλά –όπως είπατε, κύριε Επίτροπε– έως τώρα είναι πάρα πολύ σύνθετες για την πλειονότητα των συνήθων ΜΜΕ."@el10
"Señora Presidenta, cada vez más países están adaptando las NIIF, por lo que su valor e importancia aumentan. Ello entraña la necesidad de reforzar la rendición de cuentas y la transparencia del CNIC, lo que acaso no fuera tan obvio en el momento de su creación. Acojo con agrado las iniciativas encaminadas en dicha dirección, aunque lamento que ciertas partes de este informe formulen críticas negativas, en lugar de reconocer los cambios que están emprendiendo y señalar cuál es el camino que hay que seguir. Así, el objetivo de varias de mis enmiendas consiste en mirar en mayor medida hacia el futuro, para lo cual destacan las ventajas y los beneficios, así como la necesidad de una ulterior adaptación, tanto de las propias normas como del CNIC que las supervisa. Sin embargo, ha de evitarse una innecesaria politización de las cuestiones técnicas. Las NIIF son una importante herramienta para avanzar en materia de comparabilidad transfronteriza y reducir los onerosos requisitos que obligan a las empresas a rendir cuentas con arreglo a diferentes regímenes. Sería más conveniente que la presentación de estados financieros se prestara más fácilmente a otros fines de comparación. No obstante, es posible que determinados instrumentos como el etiquetado mediante el formato XBRL puedan contribuir a un desarrollo tal. Tengo que dar las gracias a la señora van den Burg por organizar una interesante presentación al respecto la semana pasada. Las propuestas sobre PYME causan preocupación en varios sectores. Para mí, aquéllas se antojan más adecuadas para empresas de tamaño medio, acaso en su vía hacia una rendición de cuentas pública y completa, de modo que podrían ser dignas de consideración en dicho marco o bien si su aplicación fuera voluntaria. No obstante, tal como ha dicho usted, señor Comisario, actualmente siguen siendo excesivamente complejas para las PYME corrientes."@es21
"Proua juhataja, järjest rohkem riike hakkab rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid kohaldama, mis tähendab, et nende väärtus ja tähtsus on tõusmas. See toob kaasa vajaduse tugevdada IASB aruandekohustust ja läbipaistvust, mis ei pruukinud alguses nii ilmselge olla. Tervitan liikumist selles suunas, kuid mul on kahju, et osa kriitikat raportis on esitatud negatiivsel moel, selle asemel, et tunnustada käimasolevaid muutusi ja näidata kuhu suunduda. Mitmed minu muudatusettepanekud on pigem tulevikkuvaatavad, rõhutades eeliseid ja kasu ja vajadust kohaneda rohkem nii standardite endi kui nende üle järelevalvet teostava IASBga. Tehniliste küsimuste mittevajalikku politiseerimist tuleb siiski vältida. Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid on oluline vahend piiriülese võrreldavuse edendamiseks ja erinevates süsteemides aruandeid esitavate ettevõtete jaoks koormavate nõuete vähendamiseks, kuid sellest oleks kasu, kui raamatupidamisaruannete esitus oleks vormis, mis võimaldaks kergemini teha võrdlusi ka muul otstarbel. See võib teoks saada XBRLi märgendite abil. Ma pean tänama Ieke van den Burgi sel teemal huvitava ettekande korraldamise eest eelmisel nädalal. VKEdega seotud ettepanekud tekitavad mitmeid küsimusi. Mulle tunduvad need rohkem keskmiste ettevõtete töövahendina, kes on teel näiteks aruandluse täieliku avalikustamise suunas ja saaksid standarditest selles valguses kasu. Kuid, nagu te, volinik, ütlesite – praegu on nad suurema osa tavaliste VKEde jaoks kaugelt liiga keerulised."@et5
"Arvoisa puhemies, yhä useammat maat ovat ottamassa käyttöön IFRS-standardeja, joten niiden arvo ja merkitys kasvaa jatkuvasti. Tämä tuo mukanaan tarpeen parantaa IASB:n kirjanpitoa ja avoimuutta, mikä ei ole ollut aivan itsestään selvää alusta lähtien. Olen tyytyväinen tämänsuuntaisiin ehdotuksiin, mutta pahoittelen sitä, että joissain mietinnön kohdissa esitetään vain kielteistä kritiikkiä sen sijaan, että tunnustettaisiin meneillään olevat muutokset ja viitoitettaisiin tietä eteenpäin. Näin ollen pyrin monissa tarkistuksissani katsomaan enemmän tulevaisuuteen osoittamalla edut ja hyödyt sekä tarpeen mukauttaa enemmän niin itse standardeja kuin niitä valvovaa IASB:tä. Teknisten kysymysten turhaa politisointia olisi kuitenkin vältettävä. IFRS-standardit ovat tärkeä väline, jolla voidaan edistää vertailtavuutta rajojen yli ja vähentää raskaita vaatimuksia yrityksille, jotka julkaisevat tuloslaskelmansa useampien eri järjestelmien mukaisesti. Olisi kuitenkin hyvä, jos tilinpäätökset itsessään laadittaisiin niin, että niitä voisi käyttää helpommin muissa vertailutarkoituksissa. XBRL-merkintätapa ja muut vastaavat työkalut saattaisivat edistää tätä. Kiitän parlamentin jäsen van den Burgia mielenkiintoisesta esitelmästä, jonka hän järjesti aiheesta viime viikolla. Pk-yrityksiä koskevat ehdotukset aiheuttavat huolta lukuisilla tahoilla.. Minusta ne vaikuttavat enemmän työkalulta keskikokoisille yksiköille, jotka saattavat olla menossa kohti täysin julkista raportointia, joten ne on huomioitava siinä mielessä erikseen tai vapaaehtoisuuteen perustuen. Mutta kuten sanoitte, arvoisa komission jäsen, toistaiseksi standardit ovat aivan liian monimutkaiset suurimmalle osalle tavallisista pk-yrityksistä."@fi7
"Madame la Présidente, de plus en plus de pays adoptent les IFRS, ce qui en augmente la valeur et l’importance. D’où un besoin de renforcer la responsabilité et la transparence de l’IASB, qui n’apparaissait peut-être pas aussi clairement à ses débuts. Je me réjouis des pas accomplis dans cette direction, mais je regrette que certaines parties de ce rapport comportent des critiques négatives au lieu de reconnaître les changements en cours et d’indiquer comment aller de l’avant. Plusieurs de mes amendements ont donc pour but d’arriver à une attitude plus ouverte sur l’avenir, soulignant les avantages et les bénéfices outre la nécessité d’une plus grande adaptation, tant des normes elles-mêmes que de l’IASB qui les contrôle. Il faut toutefois éviter une politisation inutile des questions techniques. Les IFRS constituent un outil important pour accroître la comparabilité transfrontalière et réduire les exigences pénibles pour les entreprises rédigeant des rapports sous des régimes différents, mais il serait bon que la présentation des états financiers se prête plus facilement à d’autres comparaisons. Il se peut cependant que l’on y parvienne grâce à des outils comme le marquage XBRL. Je me dois de remercier M van den Burg pour avoir organisé un exposé intéressant à ce sujet la semaine dernière. Les propositions des PME génèrent des inquiétudes pour plusieurs trimestres. Selon moi, elles constituent surtout un outil pour les structures moyennes, peut-être en train d’élaborer des rapports entièrement publics, et donc elles méritent éventuellement d’être prises en considération séparément en vertu de cela ou sur une base volontaire. Mais – comme vous l’avez dit, Madame la Commissaire – elles sont encore bien trop complexes pour la majorité des PME ordinaires."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Az IFRS-t egyre több ország alkalmazza, így egyre nagyobb az értéke és a jelentősége. Emiatt meg kell erősíteni az IASB elszámoltathatóságát és átláthatóságát, ami a megalakulásakor valószínűleg nem volt ilyen nyilvánvaló. Örvendetesnek tartom, hogy mozdultak el a dolgok, de sajnálatos, hogy a jelentés bizonyos részei negatív bírálatot tartalmaznak ahelyett, hogy inkább méltányolnák a folyamatban lévő változásokat és megmutatnák az előrevezető utat. Így több módosításomnak az a célja, hogy előretekintőbb legyen, kiemelve az előnyöket és a hasznot amellett, hogy kiigazításra van szükség mind a standardok, mind az azokat felügyelő IASB tekintetében. El kell azonban kerülni a szakmai kérdések szükségtelen, politikai szemszögből történő vizsgálatát. Az IFRS fontos eszköz a határokon átnyúló összehasonlíthatóság elősegítéséhez, valamint az azon vállalatokra vonatkozó nehéz követelmények csökkentéséhez, amelyek eltérő rendszerek alapján készítik el beszámolójukat, de hasznos lenne, ha pénzügyi kimutatások benyújtása alkalmasabb lenne egyéb összehasonlítási célokra. Könnyen előfordulhat azonban, hogy az olyan eszközök, mint például az XBRL tagging fejlesztheti ezt. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak van den Burg asszonynak azért, hogy ezzel a témával kapcsolatban a múlt héten egy érdekes előadást szervezett. A KKV-kre vonatkozó javaslatok számos helyen aggodalmat váltanak ki. Számomra ezek a javaslatok inkább a középvállalkozásokra irányuló eszköznek tűnnek, talán a teljesen nyilvános beszámolókészítéshez vezető úton, így ennek figyelembevételével vagy önkéntes alapon kiérdemelhetik saját külön jutalmukat. De – ahogy Ön is, biztos úr elmondta – eddig még túl bonyolultak az átlagos KKV-k többsége számára."@hu11
"Signora Presidente, un numero sempre crescente di paesi sta adattando gli IFRS, pertanto il loro valore e la loro importanza stanno aumentando. Questo crea la necessità di migliorare la responsabilità e la trasparenza dello IASB, il che non era così ovvio al suo inizio. Accolgo positivamente i passi in tale direzione, ma sono spiacente del fatto che alcune parti della relazione presentino le critiche in modo negativo, anziché riconoscere i cambiamenti in corso e indicare la strada da seguire. Pertanto, molti dei miei emendamenti mirano a essere più lungimiranti, sottolineando i vantaggi e i benefici, oltre alla necessità di un ulteriore adattamento, sia agli stessi principi, che allo IASB che li controlla. Tuttavia, deve essere evitata l’inutile politicizzazione delle questioni tecniche. Gli IFRS sono uno strumento importante per promuovere la comparabilità transfrontaliera e ridurre i pesanti criteri per le aziende che operano a regimi diversi, ma sarebbe utile se la presentazione dei bilanci si prestasse in modo più semplice ad altri scopi di confronto. Cionondimeno, sarebbe perfettamente il caso che strumenti quali l’etichettatura XBRL possano svilupparlo. Devo ringraziare l’onorevole van den Burg per aver organizzato un’interessante presentazione sull’argomento la scorsa settimana. Le proposte delle PMI sono motivo di preoccupazione in molti settori. A me sembrano più uno strumento per le aziende medie, forse in procinto di rendere il bilancio completamente pubblico, al fine di poter aver diritto ad essere valutate separatamente in questa luce o su una base volontaria. Tuttavia, come lei ha affermato, signor Commissario, allo stato attuale sono sin troppo complesse per la maggior parte delle PMI comuni."@it12
"Ponia Pirmininke, TFAS patvirtina vis daugiau valstybių, taigi jų svarba ir vertė nuolat auga. Todėl reikia didinti TASV atskaitomybę ir skaidrumą, kurie galbūt nebuvo tokie akivaizdūs pradžioje. Palankiai vertinu ta linkme nukreiptus veiksmus, tačiau gailiuosi, kad kai kurios šio pranešimo dalys yra per daug negatyvios ir kritiškos, nepripažįsta pokyčių, kurie jau vyksta ir nenurodo tolimesnės judėjimo krypties. Taigi keletas mano pataisų labiau skirtos ateičiai, išryškinančios pranašumus ir naudą bei poreikį toliau tvirtinti pačius standartus ir juos prižiūrinčią TASV. Tačiau reikėtų vengti nereikalingo techninių dalykų politizavimo. TFAS yra svarbi priemonė didinant palyginamumą tarp valstybių ir mažinant varginančius skirtingus atskaitomybės reikalavimus bendrovėms, tačiau būtų gerai, jei finansinių ataskaitų pateikimas būtų paprastesnis ir kitiems palyginimo tikslams. Tačiau, gali būti, kad tą galima sukurti kitomis priemonėmis, pvz., XBRL žymėjimu. Turiu padėkoti poniai van den Burg už įdomaus pristatymo ta tema organizavimą praėjusią savaitę. Pasiūlymai dėl SVĮ kelia susirūpinimą jau keletą ketvirčių. Man tai atrodo labiau vidutinėms įmonėms skirta priemonė, tikriausiai pakeliui visiškai viešos atskaitomybės link, taigi jie nusipelnė atskiro svarstymo šiuo atžvilgiu arba savanoriškais pagrindais. Bet, kaip jau Jūs, Komisare, sakėte – dabar jie dar yra per sudėtingi daugumai paprastų SVĮ."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Arvien vairāk valstu pieņem tāpēc pieaug to vērtība un nozīme. Tas rada vajadzību stiprināt atbildību un pārredzamību kas varbūt nebija tik skaidri redzams tās izveidošanas sākumā. Es atzīstu virzību šajā virzienā, bet man ir žēl, ka dažas šā ziņojuma daļas pauž negatīvu kritiku, nevis atzīst, ka sagaidāmas izmaiņas un norāda turpmāko virzienu. Tāpēc dažu manu grozījumu mērķis ir lielāka tālredzība, priekšrocību un ieguvumu uzsvēršana kopā ar vajadzību pēc papildu pielāgošanas gan attiecībā uz pašiem standartiem, gan attiecībā uz kas tos pārrauga. Tomēr jānovērš šī tehniskā jautājuma nevajadzīga pārvēršana par politisku. ir svarīgs līdzeklis, lai veicinātu pārrobežu salīdzināmību un samazinātu apgrūtinošas prasības, kā sagatavot finanšu pārskatus dažādos režīmos, bet būtu lietderīgi, ja finanšu pārskatu iesniegšana salīdzināšanas iespēju dēļ būtu daudz vienkāršāka. Tomēr tas varētu būt arī gadījums, kad to varētu panākt ar tādiem līdzekļiem kā uzņēmējdarbības pārskatu sniegšanas valodu ( ). Man jāizsaka pateicība kundzei par interesanto uzstāšanos par šo tematu pagājušajā nedēļā. MVU priekšlikumi ir radījuši bažas iesaistīto dalībnieku grupās. Man tie vairāk liekas kā instruments vidējiem uzņēmumiem, iespējams, gatavojoties pilnīgai publisko pārskatu sniegšanai, tāpēc tie būtu pelnījuši to atsevišķu izskatīšanu šajā kontekstā vai arī saistībā ar brīvprātīgo izvēli. Bet, kā jau jūs teicāt, Komisār, pašlaik tie ir pārāk sarežģīti lielākajai daļai no parastajiem MVU."@lv13
"Madam President, IFRSs are being adapted by more and more countries, so their value and importance is growing. This brings with it a need to strengthen accountability and transparency of the IASB, which may not have been so obvious at its inception. I welcome moves in that direction, but I regret that some parts of this report present criticism in a negative way, rather than acknowledging changes that are under way and pointing the way forward. So several of my amendments aim to be more forward-looking, highlighting the advantages and benefits, alongside the need for further adaptation, both to the standards themselves and the IASB that oversees them. However, unnecessary politicisation of technical issues must be avoided. IFRSs are an important tool for advancing comparability across borders and reducing burdensome requirements for companies reporting under different regimes, but it would be useful if presentation of financial statements lent itself more easily to other comparison purposes. However, it may well be the case that tools such as XBRL tagging can develop that. I have to thank Ms van den Burg for organising an interesting presentation on that subject last week. The SME proposals cause concern in several quarters. To me they look more like a tool for medium entities, perhaps on their way to full public reporting, so they may merit their own separate consideration in that light or on a voluntary basis. But – as you have said, Commissioner – as yet they are far too complex for the majority of ordinary SMEs."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de IFRS worden door steeds meer landen overgenomen, dus hun waarde en belang groeit. Dit brengt met zich mee dat de verantwoordingsplicht en de transparantie van de IASB moet worden verbeterd, kwesties die bij de start misschien niet zo voor de hand lagen. Met stappen in die richting ben ik blij, maar ik betreur het dat sommige delen van het verslag op negatieve wijze kritiek uiten in plaats van te erkennen dat er veranderingen op komst zijn en aan te geven op welke wijze voortgang mogelijk is. Verschillende van mijn amendementen zijn meer toekomstgericht, benadrukken het nut en de voordelen evenals de behoefte tot verdere aanpassing, zowel met betrekking tot de standaarden zelf als tot de IASB die er toezicht op houdt. We moeten echter onnodige politisering van technische vraagstukken voorkomen. De IFRS zijn belangrijke instrumenten ter bevordering van vergelijkbaarheid over de grenzen heen en ter vermindering van belastende vereisten voor ondernemingen bij rapportages onder verschillende regimes. Ook bij de presentatie van jaarstukken zijn deze instrumenten geschikt voor andere vergelijkingsdoeleinden. Maar het kan heel wel geval zijn dat dit met instrumenten zoals XBRL-tagging kan worden ontwikkeld. Ik bedank mevrouw van den Burg voor de organisatie van een interessante presentatie vorige week over dat onderwerp. De voorstellen voor de KMO’s brengen in verscheidene kringen veel onrust teweeg. Ze lijken mij meer een instrument voor middelgrote entiteiten die misschien op weg zijn naar een plicht tot een volledig openbare rapportage, dus zijn ze in dat licht mogelijk een afzonderlijke beschouwing waard of is toepassing op vrijwillige basis zinvol. Maar zoals u hebt gezegd, commissaris, zijn ze toch veel te complex voor de meerderheid van de gewone KMO’s."@nl3
"Pani przewodnicząca! Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) są przyjmowane przez coraz większą liczbę krajów, a zatem ich wartość i znaczenie rośnie. Pociąga to za sobą potrzebę wzmocnienia odpowiedzialności i przejrzystości RMSR, co mogło nie być tak oczywiste w chwili jej powstania. Wyrażam zadowolenie z kroków w tym kierunku, ale ubolewam, że niektóre części sprawozdania stanowią raczej negatywną krytykę niż aprobatę dla wprowadzanych zmian, które wskazują drogę naprzód. Kilka moich poprawek jest więc ukierunkowanych bardziej przyszłościowo, podkreśla mocne strony i korzyści oraz potrzebę dalszej adaptacji, zarówno samych standardów, jak i RMSR, która je nadzoruje. Należy jednak unikać niepotrzebnego upolityczniania spraw technicznych. MSSF są ważnym narzędziem propagowania porównywalności ponad granicami i ograniczania uciążliwych wymogów wobec firm składających sprawozdania w ramach różnych systemów, ale pożyteczne byłoby, gdyby prezentację sprawozdań finansowych łatwiej można było wykorzystać do innych celów porównawczych. Może się jednak okazać, że umożliwią to takie narzędzia jak format elektroniczny XBRL. Muszę podziękować pani posłance van den Burg za zorganizowanie interesującej prezentacji na ten temat w zeszłym tygodniu. Propozycje dotyczące MŚP budzą obawy w wielu kręgach. Moim zdaniem wyglądają one bardziej na narzędzie dla średniej wielkości podmiotów, być może będących na drodze do pełnej sprawozdawczości, a zatem mogą zasługiwać na oddzielne rozważenie w tym kontekście lub na zasadach dobrowolnych. Ale - jak pan powiedział, panie komisarzu - jak dotąd są one zdecydowanie zbyt skomplikowane dla większości zwykłych MŚP."@pl16
"Senhora Presidente, as IFRS estão a ser adaptadas por um número crescente de países e, por isso, o seu valor e a sua importância estão a aumentar. Isto acarreta uma necessidade de reforço da responsabilidade democrática e da transparência do IASB, que talvez não fosse tão evidente durante a concepção deste conselho. Registo com agrado os passos que foram dados nessa direcção, mas lamento que algumas secções deste relatório apresentem críticas negativas em lugar de reconhecerem as mudanças que estão em curso e que apontam o caminho a seguir. Neste contexto, muitas das alterações que propus têm como objectivo direccionar o relatório para o futuro, destacando as vantagens e benefícios das normas, bem como a necessidade de uma maior adaptação das próprias normas e do conselho que as supervisiona. No entanto, é imperativo evitar a politização desnecessária de questões técnicas. As IFRS são ferramentas importantes para aperfeiçoar a comparabilidade entre fronteiras e para reduzir requisitos onerosos exigidos às empresas que têm de apresentar as suas declarações em regimes fiscais diferentes, mas seria útil se a apresentação das demonstrações financeiras se prestasse mais facilmente a outros instrumentos comparativos. Todavia, pode muito bem acontecer que instrumentos como a tecnologia XBRL possam resolver esse problema. Devo agradecer à senhora deputada van den Burg por ter organizado uma apresentação interessante sobre esta matéria na semana passada. As propostas relativas às PME são motivo de preocupação em vários quadrantes. Parecem-me sobretudo instrumentos para empresas de média dimensão, porventura direccionadas para a publicação completa dos seus relatos financeiros para poderem beneficiar de maior notoriedade ao abrigo destes instrumentos ou de forma voluntária. No entanto – como referiu, Senhor Comissário –, actualmente, estes instrumentos ainda são demasiado complexos para a maioria das PME comuns."@pt17
"Madam President, IFRSs are being adapted by more and more countries, so their value and importance is growing. This brings with it a need to strengthen accountability and transparency of the IASB, which may not have been so obvious at its inception. I welcome moves in that direction, but I regret that some parts of this report present criticism in a negative way, rather than acknowledging changes that are under way and pointing the way forward. So several of my amendments aim to be more forward-looking, highlighting the advantages and benefits, alongside the need for further adaptation, both to the standards themselves and the IASB that oversees them. However, unnecessary politicisation of technical issues must be avoided. IFRSs are an important tool for advancing comparability across borders and reducing burdensome requirements for companies reporting under different regimes, but it would be useful if presentation of financial statements lent itself more easily to other comparison purposes. However, it may well be the case that tools such as XBRL tagging can develop that. I have to thank Ms van den Burg for organising an interesting presentation on that subject last week. The SME proposals cause concern in several quarters. To me they look more like a tool for medium entities, perhaps on their way to full public reporting, so they may merit their own separate consideration in that light or on a voluntary basis. But – as you have said, Commissioner – as yet they are far too complex for the majority of ordinary SMEs."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, normy IFRS prijíma čím ďalej, tým viac krajín, preto ich význam a dôležitosť rastie. Uvedená skutočnosť so sebou prináša aj potrebu posilniť zodpovednosť a transparentnosť rady IASB, ktoré možno pri jej vzniku neboli natoľko očividné. Vítam kroky v tomto smere, mrzí ma však, že isté časti správy miesto toho, aby ocenili prebiehajúce zmeny a poukázali na ďalšie kroky, obsahujú negatívnu kritiku. Preto je zámerom niekoľkých z mojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pozerať sa dopredu, zdôrazniť výhody a prínosy a zároveň potrebu ďalšieho prispôsobenia samotným normám, ale aj rade IASB, ktorá dohliada na ich dodržiavanie. Musíme však odstrániť nepotrebnú politizáciu technických otázok. Normy IFRS predstavujú dôležitý nástroj pokroku porovnateľnosti medzi jednotlivými krajinami a nástroj zníženia nadmernej záťaže podnikov, ktoré pripravujú finančné výkazy podľa rozdielnych pravidiel. Bolo by však užitočné, keby sa predkladanie účtovných uzávierok dalo využiť aj na zjednodušenie iných druhov porovnávania. Tento účel však môžu dostačujúco splniť také nástroje, akým je používanie elektronického formátu XBRL. Veľmi rada by som poďakovala pani van den Burgovej za zaujímavú prezentáciu na túto tému, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň. Návrhy noriem pre malé a stredné podniky sú zdrojom určitých obáv. Z môjho pohľadu predstavujú skôr nástroj pre stredné podniky pri prechode k úplnému zverejňovaniu účtovných výkazov, takže majú možnosť zvážiť ich používanie z tohto hľadiska alebo na základe dobrovoľnosti. Ale, ako ste poznamenali, pán komisár, zatiaľ sú pre väčšinu bežných malé a stredné podniky až príliš komplikované."@sk19
"Gospa predsednica, MSRP sprejema vedno več držav, zato njihova vrednost in pomen rasteta. S tem se pojavlja tudi potreba po krepitvi pristojnosti in preglednosti UOMRS, kar ob njegovi ustanovitvi morda še ni bilo tako jasno. Strinjam se s premiki v to smer, vendar obžalujem, da nekateri deli tega poročila podajajo negativne kritike, namesto priznavanja, da se dogajajo spremembe, in prihodnjih usmeritev. Zato je veliko mojih predlogov sprememb usmerjenih v prihodnost, s poudarkom na prednostih in koristih ter potrebi po dodatni prilagoditvi standardov samih ter tudi UOMRS, ki jih nadzoruje. Vendar se moramo izogniti nepotrebni politizaciji tehničnih vprašanj. MSRP so pomembno orodje za večjo čezmejno primerljivost in zmanjšanje obremenjujočih zahtev za podjetja pod različnimi ureditvami, vendar bi bilo koristno, če bi bili finančni izkazi bolj primerljivi tudi za druge namene. Vendar se prav lahko zgodi, da se bo to razvilo z orodji, kot je označevanje XBRL. Zahvaliti se moram gospe van den Burg za zanimivo predstavitev na to temo prejšnji teden. Predlogi malih in srednje velikih podjetij povzročajo zaskrbljenost več strani. Meni se zdijo bolj kot orodje za medije, morda si prizadevajo za celostno poročanje javnosti, pri čemer si zagotovijo ločeno lastno obravnavo ali prostovoljno obravnavo. Vendar, kot ste dejali, gospod komisar, so za večino običajnih malih in srednje velikih podjetij za zdaj še preveč zapleteni."@sl20
"Fru talman! Internationella redovisningsstandarder används av allt fler länder och växer i betydelse och värde. Det gör det nödvändigt att stärka IASB:s redovisningsskyldighet och öppenhet, vilket kanske inte framstod tydligt från första början. Jag välkomnar åtgärder i den riktningen, men jag beklagar att man i några delar av betänkandet framför negativ kritik, i stället för att bekräfta att förändringar är på gång och peka på vägen framåt. Flera av mina ändringsförslag syftar därför till att se framåt, och understryka fördelar och goda sidor parallellt med behovet av ytterligare anpassning, både av själva standarderna och av IASB som övervakar dem. Onödig politisering av tekniska frågor måste dock undvikas. Internationella redovisningsstandarder är ett viktigt verktyg för att främja jämförbarhet över gränserna och minska betungande krav på att företag ska rapportera under olika system, men det vore bra om årsredovisningarna var lättare att använda för andra jämförande syften. Men det kan mycket väl vara så att verktyg som XBRL-tagging kan utveckla detta. Jag måste tacka Ieke van den Burg för att hon förra veckan organiserade en intressant presentation i det här ämnet. De förslag som gäller små och medelstora företag orsakar oro i många läger. Jag uppfattar dem mest som verktyg för medelstora enheter, som kanske är på väg mot full offentlig rapportering, och mot bakgrund av detta kan det finnas anledning att hantera dem separat eller göra dem frivilliga. Men som kommissionsledamot Charlie McCreevy framfört är de alldeles för komplicerade för de flesta vanliga mindre och medelstora företag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sharon Bowles,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph