Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-24-Speech-4-048"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080424.6.4-048"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, allereerst wil ik collega Radwan feliciteren met het tot stand brengen van dit gedegen verslag. Er is tot het laatste moment over onderhandeld. Het is een duidelijk, maar soms ook kritisch verslag geworden. De rapporteur is ervan overtuigd dat de democratische controle op de IASB verbeterd moet worden en ik ben blij dat de IASB aandacht schenkt aan deze kritiek. De voorzitter van de de heer Gerrit Zalm, heeft recent in het Europees Parlement aangegeven hiervoor open te staan en voorstellen voor te bereiden voor aanpassing van de structuur. De IASB werkt aan IFRS-standaarden voor het midden- en kleinbedrijf. Ik ben het met de rapporteur eens dat de boekhoudnormen volgens IFRS te ingewikkeld en te kostbaar zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Ook het bevorderen van het vrijwillig gebruik van IFRS door het midden- en kleinbedrijf zou naar mijn mening het risico van een verkapte Europese invoering met zich meebrengen. Naar mijn mening moet onderscheid worden gemaakt naar bedrijfsgrootte. Voor grote multinationals en banken en verzekeringsmaatschappijen die wereldwijd opereren, is het goed om één standaard voor jaarrekeningen te hebben. Voor het midden- en kleinbedrijf in Europa is het beter wanneer ze de eigen standaard houden. De IASB heeft veel bereikt als het gaat om internationale beursgenoteerde bedrijven en de accountantstandaard daarvoor. Wanneer het midden- en kleinbedrijf nu aangeeft dat er kosten en moeite net zo goed met meerdere standaarden gerealiseerd kunnen worden, dan moet dat niet van bovenaf worden opgelegd met één standaard. Het belang van de beleggers en het belang van transparantie moet overigens nadrukkelijk worden meegewogen. De politiek is er om te faciliteren, zodat er goede, transparante en kosteneffectieve informatie is over de resultaten van het bedrijfsleven. Ik denk dat de voordelen die het IFRS heeft gehad voor de Europese aandelenmarkten globaal van toepassing zijn, zeker wanneer de Verenigde Staten hun systeem van US-GAAP inruilen voor IFRS. De wereldwijde investeerder en aandeelhouder hebben hierin een groot belang als het gaat om de vergelijkbaarheid. De gedachte achter het IFRS verdient daarom steun vanuit het Europees Parlement."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, v prvé řadě bych rád vyjádřil panu Radwanovi uznání za pečlivě připravenou zprávu. Diskutovalo se o ní do poslední chvíle. Její konečná verze je jasně formulovaná, občas však kritická. Pan zpravodaj je přesvědčen o tom, že je třeba zlepšit demokratickou zodpovědnost rady IASB a já jsem rád, že IASB se touto kritikou zabývá. Předseda správní rady pan Gerrit Zalm nedávno v Evropském parlamentu naznačil, že je otevřen připomínkám a připraven předkládat návrhy na přizpůsobení struktury. Rada IASB připravuje standardy IFRS pro malé a střední podniky. Souhlasím s panem zpravodajem v tom, že standardy IFRS jsou pro malé a střední podniky příliš složité a příliš drahé. Jsem přesvědčen také o tom, že nabádání k dobrovolnému používání standardů IFRS malými a středními podniky by se sebou neslo riziko jejich zavedení potají. Podle mě je třeba rozlišovat dle velikosti podniků. Pro nadnárodní společnosti, banky a pojišťovny, které fungují celosvětově, je sestavování ročních účetních uzávěrek podle stejných standardů vhodné. Malé a střední podniky v Evropě by však měly mít vlastní standardy. Rada IASB toho z hlediska mezinárodně kótovaných společností a účetních standardů pro ně dosáhla mnoho. Když nyní malé a střední podniky tvrdí, že náklady lze stejně dobře zvládnout i s použitím více standardů, nemůžeme jim shora vnucovat jedinou. Důležité by mělo být také zvážení zájmů investorů a transparentnosti. Cílem této politiky je ulevit, zaručit účinné, transparentní a úsporné informování o výkonnosti podniků. Myslím, že osvědčené výhody standardů IFRS mohou být prospěšné i pro evropské akciové trhy, ovšem, jestliže Američané vymění svůj systém zásad GAAP za standardy IFRS. V tomto případě by byla porovnatelnost velmi prospěšná pro mezinárodní investory i všechny zúčastněné strany. Proto myšlenka, která je podstatou standardů IFRS, vyžaduje podporu Evropského parlamentu."@cs1
"Fru formand! Jeg vil først og fremmest lykønske hr. Radwan med færdiggørelsen af denne tilbundsgående betænkning. Den var under forhandling indtil sidste øjeblik. I den endelige form er det en betænkning, som er tydelig, men til tider også kritisk. Ordføreren er overbevist om, at IASB's demokratiske ansvarlighed skal forbedres, og det glæder mig at se, at IASB tager denne kritik til sig. Formanden for Board of Trustees, hr. Gerrit Zalm, tilkendegav i Europa-Parlamentet for nylig, at han var åben for forslag og parat til at fremsætte forslag om tilpasning af strukturen. IASB arbejder på IFRS-standarder for små og mellemstore virksomheder. Jeg er enig med ordføreren i, at IFRS er for komplicerede og for dyre for SMV'er. Jeg mener også, at man ved at opfordre SMV'er til frivillig anvendelse af IFRS ville risikere, at disse introduceres i Europa via bagdøren. Efter min mening er der nødt til at være differentiering efter selskabsstørrelse. Det er en god ting, at store multinationale virksomheder, banker og forsikringsselskaber, som opererer på verdensplan, fremlægger deres årsregnskaber i henhold til en enkelt standard. Men små og mellemstore virksomheder i Europa bør have deres egen standard. IASB har opnået meget i forbindelse med internationale børsnoterede selskaber og regnskabsstandarder for disse. Hvis SMV'er nu siger, at omkostninger og anstrengelser kan styres lige så godt ved anvendelse af mere end én standard, så kan vi ikke lade en enkelt standard blive påtvunget oppefra og ned. Det er ligeledes meget vigtigt, at der også tages hensyn til investorernes interesser og gennemsigtighed. Politik er til for at lette tingene, for at sikre, at der er god, gennemsigtig og omkostningseffektiv information om virksomhedsresultater. Jeg tror, at de påviste fordele ved IFRS også kan komme europæiske aktiemarkeder til gavn, særligt hvis amerikanerne skifter deres GAAP-system ud med IFRS. Sammenlignelighed her kan være meget fordelagtig for internationale investorer og aktører. Idéen bag IFRS fortjener derfor Europa-Parlamentets opbakning."@da2
". Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich Herrn Radwan zum Abschluss dieses gründlichen Berichts beglückwünschen. Bis zum letzten Moment wurde darüber verhandelt. Es ist ein deutlicher, aber bisweilen auch kritischer Bericht geworden. Der Berichterstatter ist davon überzeugt, dass die demokratische Kontrolle des IASB verbessert werden muss, und ich bin erfreut, dass der IASB dieser Kritik Aufmerksamkeit schenkt. Der Vorsitzende der Treuhänder, Herr Gerrit Zalm, hat vor kurzem im Europäischen Parlament angegeben, für Anregungen offen zu sein und bereit zu sein, Vorschläge für Strukturanpassungen vorzulegen. Der IASB arbeitet an IFRS-Standards für kleine und mittelständische Unternehmen. Ich stimme dem Berichterstatter zu, dass die Rechnungslegungsstandards gemäß IFRS zu kompliziert und zu kostspielig für kleine und mittelständische Unternehmen sind. Auch die Förderung der freiwilligen Verwendung von IFRS durch den Mittelstand würde meines Erachtens das Risiko einer Einführung in Europa durch die Hintertür mit sich bringen. Meiner Meinung nach muss nach Unternehmensgröße differenziert werden. Für große multinationale Unternehmen und Banken sowie Versicherungsgesellschaften, die weltweit operieren, ist es gut, ihre Jahresberichte gemäß einem einheitlichen Rechnungslegungsstandard zu erstellen. Kleine und mittelständische Unternehmen in Europa sollten jedoch ihren eigenen Standard haben. Der IASB hat viel erreicht, was internationale börsennotierte Unternehmen und den Rechnungslegungsstandard für diese Unternehmen betrifft. Wenn kleine und mittlere Unternehmen nun angeben, dass Kosten und Aufwand ebenso gut mit mehreren Standards realisiert werden können, darf ihnen nicht von oben herab ein einziger Standard auferlegt werden. Das Interesse der Anleger und das Interesse der Transparenz müssen unbedingt mit berücksichtigt werden. Die Politik ist dazu da um zu vereinfachen, so dass gute, transparente und kosteneffiziente Informationen über die Ergebnisse der Wirtschaft vorliegen. Ich denke, dass die erwiesenen Vorteile von IFRS auch dem europäischen Aktienmarkt zugute kommen können, vor allem, wenn die USA ihr System der US-GAAP gegen IFRS eintauschen. Der weltweite Investor und Aktionär hat ein großes Interesse daran, wenn es um die Vergleichbarkeit geht. Der Gedanke hinter den IFRS verdient daher die Unterstützung des Europäischen Parlaments."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πρώτα από όλα τα συγχαρητήριά μου στον κ. Radwan για την ολοκλήρωση αυτής της ενδελεχούς έκθεσης. Ήταν υπό συζήτηση έως το τελευταίο λεπτό. Στην τελική της μορφή είναι μια έκθεση η οποία είναι σαφής, αλλά ορισμένες φορές επικριτική επίσης. Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η δημοκρατική λογοδοσία του ΣΔΛΠ πρέπει να βελτιωθεί και χαίρομαι που το ΣΔΛΠ λαμβάνει υπόψη αυτήν την επικριτική παρατήρηση. Ο πρόεδρος των καταπιστευτικών διαχειριστών, κ. Gerrit Zalm, επεσήμανε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ήταν ανοικτός σε υποδείξεις και έτοιμος να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την προσαρμογή της δομής. Το ΣΔΛΠ εργάζεται σε πρότυπα ΔΠΧΠ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι τα ΔΠΧΠ είναι πολύ σύνθετα και πολύ δαπανηρά για τις ΜΜΕ. Πιστεύω επίσης ότι η ενθάρρυνση της εκούσιας χρήσης ΔΠΧΠ από ΜΜΕ θα παρουσιάσει τον κίνδυνο να εισαχθούν στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα. Κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση σύμφωνα με το μέγεθος της εταιρείας. Είναι καλό πράγμα η ύπαρξη μεγάλων πολυεθνικών, τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών που λειτουργούν παγκοσμίως παραθέτοντας τους ετήσιους λογαριασμούς τους σε ένα ενιαίο πρότυπο. Οι μικρομεσαίες, όμως, επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα έπρεπε να είχαν το δικό τους πρότυπο. Το ΣΔΛΠ έχει επιτύχει πολλά σε σχέση με τις εισηγμένες εταιρείες διεθνώς και τα λογιστικά πρότυπα για αυτές. Εάν οι ΜΜΕ λένε τώρα ότι το κόστος και η προσπάθεια μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξίσου καλής διαχείρισης με τη χρήση περισσότερων του ενός προτύπου, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ενιαίο πρότυπο επιβαλλόμενο άνωθεν. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και τα συμφέροντα των επενδυτών και η διαφάνεια. Η πολιτική υπάρχει για τη διευκόλυνση, τη διασφάλιση ορθής, διαφανούς και οικονομικά αποδοτικής πληροφόρησης για την απόδοση των επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι τα αποδεδειγμένα οφέλη του ΣΔΛΠ μπορούν να ωφελήσουν επίσης τις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, ασφαλώς εάν οι Αμερικανοί ανταλλάξουν το αμερικανικό τους σύστημα GAAP (Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές) για τα ΔΠΧΠ. Η συγκρισιμότητα εδώ μπορεί να αποβεί πολύ επωφελής στους διεθνείς επενδυτές και ενδιαφερομένους. Η ιδέα πίσω από τα ΔΠΧΠ αξίζει, συνεπώς, να υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el10
"Madam President, first of all my compliments to Mr Radwan on getting this thorough report completed. It was under discussion up to the very last minute. In its final form it is a report that is clear, but sometimes critical too. The rapporteur is convinced that the IASB's democratic accountability has to be improved and I am glad to see the IASB taking this criticism on board. The Chairman of the Trustees, Mr Gerrit Zalm, indicated recently in the European Parliament that he was open to suggestions and ready to put forward proposals on adapting the structure. The IASB is working on IFRS standards for small and medium enterprises. I agree with the rapporteur that IFRS are too complex and too expensive for SMEs. I also believe that encouraging the voluntary use of IFRS by SMEs would carry the risk of them being introduced into Europe by the back door. In my view there has to be differentiation according to company size. It is a good thing to have big multinationals, banks and insurance companies which operate worldwide producing their annual accounts to a single standard. But small and medium-sized enterprises in Europe should have their own standard. The IASB has achieved much in respect of internationally listed companies and accounting standards for them. If SMEs are now saying that cost and effort can be just as well managed using more than one standard, we cannot have a single standard being imposed from the top down. It is also very important that the interests of investors and of transparency should be considered too. Policy is there to facilitate, to ensure that there is sound, transparent and cost-effective information on business performance. I think the proven benefits of IFRS can also benefit European equity markets, certainly if the Americans exchange their US GAAP system for IFRS. Comparability here can be very beneficial to international investors and stakeholders. The idea behind IFRS thus deserves to be supported by the European Parliament."@en4
"Señora Presidenta, ante todo deseo felicitar al señor Radwan por haber elaborado un informe tan exhaustivo. Éste fue objeto de debate hasta el último minuto. En su versión final, se trata de un informe claro aunque, en ocasiones, algo crítico. El ponente está convencido de que la responsabilidad democrática del CNIC ha de mejorarse y me complace que el Consejo haya aceptado esta crítica. El señor Gerrit Zalm, Presidente de los Fideicomisarios, indicó recientemente al Parlamento Europeo que está abierto a sugerencias y dispuesto a presentar propuestas para la modificación de la estructura. El CNIC está trabajando en las normas NIIF para las pequeñas y medianas empresas. Estoy de acuerdo con el ponente en que las NIIF son demasiado complejas y caras para las PYME. También creo que fomentar la aplicación voluntaria de las NIIF por parte de las PYME entrañaría el riesgo de que las primeras se introduzcan en Europa por la puerta de atrás. En mi opinión, deben establecerse diferencias con arreglo al tamaño de la empresa. Es bueno contar con grandes multinacionales, bancos y aseguradoras que operen en todo el mundo y que elaboren sus cuentas anuales con arreglo a una única norma. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas europeas deberían contar con su propia norma. El CNIC ha logrado mucho en lo que respecta a las empresas internacionales que cotizan en bolsa y a las normas de contabilidad de las mismas. Si las PYME afirman ahora que el coste y el esfuerzo se pueden gestionar bien haciendo uso de más de una norma, no podemos permitir la imposición, de arriba a abajo, de una única norma. También es muy importante que se tengan en cuenta los intereses de los inversores y la transparencia. El cometido del estamento político consiste en garantizar que se disponga de una información fiable, transparente y rentable sobre el rendimiento de las empresas. Creo que las ventajas contrastadas de las NIIF también pueden beneficiar a los mercados de valores europeos, desde luego si los estadounidenses sustituyen su sistema US-GAAP por aquéllas. La comparabilidad puede resultar muy beneficiosa para los inversores y otros agentes internacionales. La idea que subyace tras las NIIF merece, pues, el apoyo del Parlamento Europeo."@es21
"Proua juhataja, kõigepealt komplimendid Alexander Radwanile põhjaliku raporti valmimise eest. Raporti lõpetamine oli kuni viimase hetkeni küsimärgi all. Lõplikus vormis on tegemist raportiga, mis on selge, kuid mõnikord ka kriitiline. Raportöör on veendunud, et IASB demokraatlikku aruandekohustust tuleb parandada ja mul on hea meel näha, et IASB selle kriitikaga arvestab. Usaldusisikute esimees Gerrit Zalm märkis hiljuti Euroopa Parlamendis, et ta on avatud soovitustele ja valmis esitama ettepanekuid struktuuri kohandamise kohta. IASB töötab parajasti välja rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Nõustun raportööriga, et rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid on väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele liiga kallid. Usun samuti, et rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite VKEdes kasutuselevõtmise julgustamine hõlmab nende tagauksest Euroopasse toomise ohtu. Minu arvates tuleks ettevõtteid eristada suuruse järgi. On hea, kui kogu maailmas tegutsevad suured rahvusvahelised ettevõtted, pangad ja kindlustusseltsid koostavad oma raamatupidamise aastaaruandeid sama standardi järgi. Kuid Euroopa väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel peaks olema oma standard. Rahvusvaheliste börsil noteeritud ettevõtete ja nende raamatupidamisstandardite koha pealt on IASB saavutanud palju. Kui VKEd ütlevad nüüd, et kulusid ja jõupingutusi võib sama hästi reguleerida ka rohkem kui ühe standardiga, siis ei saa me ikkagi kehtestada suurtele ja väikestele sama standardit. Samuti on väga oluline võtta arvesse investorite huvisid ja läbipaistvust. Poliitika on selleks, et lihtsustada, tagada kindla, läbipaistva ja kulutõhusa teabe olemasolu majandustulemuste kohta. Ma arvan, et rahvusvahelistest finantsaruandlusstandarditest saadav kasu võib olla kasulik ka Euroopa väärtpaberiturgudele, seda eriti siis, kui ameeriklased vahetavad oma üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted (GAAP) välja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) vastu. Võrreldavus võib rahvusvahelistele investoritele ja sidusrühmadele väga kasulik olla. Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite idee väärib seega Euroopa Parlamendi toetust."@et5
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin onnittelen parlamentin jäsen Radwania siitä, että hän on saanut tämän perinpohjaisen mietinnön valmiiksi. Siitä keskusteltiin aivan viime minuutille saakka. Lopullinen versio mietinnöstä on selkeä ja paikoitellen myös kriittinen. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että IASB:n demokraattista tilivelvollisuutta on parannettava, ja olen iloinen siitä, että IASB näyttää ottavan kritiikin vastaan. Uskottujen miesten puheenjohtaja Gerrit Zalm ilmoitti hiljattain Euroopan parlamentille olevansa avoin ehdotuksille ja valmis välittämään eteenpäin ehdotukset rakenteen muuttamisesta. IASB työstää parhaillaan IFRS-standardeja pienille ja keskisuurille yrityksille. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että IFRS-standardit ovat liian monimutkaisia ja kalliita pk-yrityksille. Olen myös sitä mieltä, että jos pk-yrityksiä kannustetaan soveltamaan IFRS-standardeja vapaaehtoisesti, ne saatettaisiin ottaa käyttöön Euroopassa takaoven kautta. Mielestäni yritysten välille on tehtävä ero niiden koon perusteella. On hyvä asia, että maailmanlaajuisesti toimivat suuret monikansalliset yritykset, pankit ja vakuutusyhtiöt laativat vuotuiset tuloslaskelmansa saman standardin mukaisesti. Mutta pienillä ja keskisuurilla eurooppalaisilla yrityksillä pitäisi olla oma standardinsa. IASB on tehnyt paljon kansainvälisten pörssiyhtiöiden sekä niitä koskevien kirjanpitostandardien alalla. Jos pk-yritykset katsovat nyt, että kustannukset ja työtaakka ovat yhtä hyvin hallittavissa soveltamalla useampaa kuin yhtä standardia, emme voi ylhäältä käsin pakottaa niitä soveltamaan yhtä yhtenäistä standardia. On myös tärkeää, että sijoittajien edut ja avoimuus otetaan huomioon. Pyrkimyksenä on tehdä asiat helpommaksi, varmistaa, että yritysten toiminnasta on saatavilla luotettavaa, avointa ja kustannustehokkaasti tuotettua tietoa. Uskon, että IFRS-standardin osoitetut edut voivat olla hyödyksi myös Euroopan osakemarkkinoilla varsinkin siinä tapauksessa, että amerikkalaiset siirtyvät US GAAP järjestelmästä IFRS:ään. Vertailtavuudesta voi olla tällä alalla suurta hyötyä kansainvälisille sijoittajille ja sidosryhmille. Näin ollen IFRS:n perusidea ansaitsee Euroopan parlamentin tuen."@fi7
"Madame la Présidente, avant toute chose, je félicite M. Radwan pour la rédaction de ce rapport exhaustif. Ce rapport a fait l’objet de discussions jusqu’en dernière minute. Dans sa version finale, il est clair, mais parfois également critique. Le rapporteur est convaincu de la nécessité d’améliorer la responsabilité démocratique de l’IASB et je suis heureux de constater que l’IASB tient compte de cette critique. Le président des «trustees», M. Gerrit Zalm, a récemment déclaré au Parlement européen qu’il était ouvert aux suggestions et prêt à soumettre des propositions visant à adapter la structure de l’organisation. L’IASB prépare des normes IFRS pour les petites et moyennes entreprises. Je suis d’accord avec le rapporteur pour dire que les IFRS sont trop complexes et trop coûteuses pour les PME. Je pense également qu’en encourageant l’utilisation volontaire des IFRS par les PME, on risquerait de les introduire en Europe par des moyens détournés. D’après moi, il faut traiter les entreprises différemment en fonction de leur taille. Il est bon que des grandes multinationales, des banques et des compagnies d’assurances présentes à l’échelle mondiale produisent leurs comptes annuels conformément à une même norme. Mais les petites et moyennes entreprises en Europe devraient disposer de leur propre norme. L’IASB a obtenu d’importants résultats quant aux entreprises cotées en bourse à l’échelle mondiale et aux normes comptables les concernant. Si les PME disent maintenant que les coûts et les efforts peuvent tout aussi facilement être gérés avec plus d’une norme, nous ne pouvons pas imposer une norme unique du haut vers le bas. Il est également très important de tenir compte des intérêts des investisseurs et de la transparence. Des mesures doivent servir à simplifier les choses, à garantir qu’il existe des informations saines, transparentes et peu coûteuses en matière de résultats d’entreprises. Je pense que les avantages avérés des IFRS peuvent également bénéficier aux marchés européens d’actions, surtout si les Américains remplacent leur système «US GAAP» par les IFRS. La comparabilité en la matière peut apporter de nombreux avantages aux investisseurs et aux acteurs internationaux. L’idée qui sous-tend les IFRS mérite donc d’être soutenue par le Parlement européen."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Mindenekelőtt gratulálok Radwan úrnak ennek az alapos jelentésnek a befejezéséhez. A jelentésről a legutolsó percig folyt a vita. Végleges formájában ez egy világos, ugyanakkor helyenként bíráló jelentés. Az előadó meg van győződve arról, hogy fejleszteni kell az IASB demokratikus elszámoltathatóságát, és örömmel tapasztalom, hogy az IASB elfogadja ezt a bírálatot. A vagyonkezelők elnöke, Gerrit Zalm nemrég közölte az Európai Parlamentben, hogy nyitott a tanácsokra, és kész javaslatokat előterjeszteni a struktúra kiigazítására vonatkozóan. Az IASB dolgozik a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó IFRS kialakításán. Egyetértek az előadóval abban, hogy az túl bonyolult és túl költséges a KKV-k számára. Ezenkívül úgy gondolom, hogy az IFRS KKV-k által történő önkéntes alkalmazásának ösztönzése azzal a kockázattal járna, hogy az IFRS Európában kerülő úton kerül bevezetésre. Véleményem szerint a vállalatok nagysága alapján kell különbséget tenni. Jó dolog, hogy vannak nagy multinacionális vállalatok, bankok és biztosító társaságok, amelyek világszerte működnek és egységes standard szerint készítik el éves beszámolójukat. De az európai kis- és középvállalkozásoknak rendelkezniük kell saját standarddal. Az IASB sok mindent elért a nemzetközi tőzsdén jegyzett vállalatok és a rájuk vonatkozó számviteli standardok tekintetében. Ha a KKV-k most azt mondják, hogy a költségek és az erőfeszítések éppen jól kezelhetők egynél több standard alkalmazásával, felülről nem írhatunk elő egy egységes standardot. A befektetők és az átláthatóság érdekének figyelembevétele is nagyon fontos. A cél annak elősegítése, biztosítása, hogy megbízható, átlátható és költséghatékony információk álljanak rendelkezésre az üzleti teljesítményről. Úgy gondolom, hogy az IFRS bizonyított előnyei az európai részvénypiacoknak is hasznára válhatnak, természetesen akkor, ha az amerikaiak az Egyesült Államok általános számviteli iránymutatásait (GAAP) felváltják az IFRS-sel. Az összehasonlíthatóság rendkívül hasznos lehet a nemzetközi befektetők és az érdekeltek számára. Ennélfogva az IFRS-sel kapcsolatos elképzelés érdemes az Európai Parlament támogatására."@hu11
"Signora Presidente, prima di tutto porgo le mie congratulazioni all’onorevole Radwan per aver realizzato la presente relazione in modo approfondito. Nella sua versione finale, è un documento chiaro, ma in alcuni punti critico. Il relatore è convinto che la responsabilità democratica dello IASB debba essere migliorata e sono lieto di vedere lo IASB che accetta queste critiche. Il presidente dei garanti, Gerrit Zalm, ha di recente mostrato in sede di Parlamento europeo di essere aperto ai suggerimenti e pronto a presentare proposte per l’adattamento della struttura. Lo IASB sta lavorando sui principi degli IFRS per le piccole e medie imprese. Concordo con il relatore sul fatto che questi ultimi siano troppo complessi e onerosi per le PMI. Ritengo inoltre che incoraggiare l’utilizzo volontario degli IFRS da parte delle PMI porterebbe al rischio che vengano introdotti in Europa per vie secondarie. Dal mio punto di vista, occorre vi sia una differenziazione a seconda delle dimensioni della società. E’ positivo che ci siano multinazionali, banche e compagnie assicurative che operano nel mondo e che elaborano il loro conti annuali sulla base di uno standard unico. Tuttavia, le piccole e medie imprese in Europa dovrebbero disporre di un loro modello. Lo IASB ha realizzato molto per quanto riguarda le società internazionali i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici e i principi contabili a loro applicabili. Se adesso le PMI affermano solo che il costo è lo sforzo potrebbero essere ugualmente gestiti impiegando più di un principio, non possiamo disporre di uno unico imposto dall’alto. E’ inoltre molto importante che si tenga conto anche degli interessi degli investitori e della trasparenza. La politica esiste allo scopo di semplificare, di garantire che vi siano informazioni trasparenti ed efficienti dal punto di vista dei costi riguardo alle prestazioni economiche. Ritengo che anche i mercati azionari europei possano beneficiare dei provati vantaggi degli IFRS, ovviamente se gli americani sostituiscono il loro sistema dei GAAP statunitensi con gli IFRS. In questo caso, la comparabilità può apportare enormi vantaggi agli investitori internazionali e alle parti interessate. L’idea alla base degli IFRS merita pertanto di essere sostenuta dal Parlamento europeo."@it12
"Ponia Pirmininke, visų pirma didžiausi komplimentai ponui Radwan už šį pranešimą. Jis buvo aptarinėjamas iki pat paskutinės minutės. Galutinis pranešimo variantas aiškus, tačiau kartais taip pat kritiškas. Pranešėjas įsitikinęs, kad Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (TASV) demokratiška atskaitomybė turi būti pagerinta ir man malonu matyti, kad TASV atsižvelgia į šią kritiką. Patikėtinių Pirmininkas, ponas Gerrit Zalm, neseniai Europos Parlamentui pareiškė, kad jis pasirengęs priimti pasiūlymus ir teikti pasiūlymus dėl struktūros patvirtinimo perkėlimo. TASV dirba ties TFAS mažoms ir vidutinėms įmonėms. Sutinku su pranešėju, kad TFAS mažoms ir vidutinėms įmonėms yra per daug sudėtingi ir per brangūs. Taip pat tikiu, kad skatindami SVĮ savanoriškai naudoti TFAS, rizikuotume įvesti šiuos standartus Europoje per galines duris. Mano nuomone, turėtų būti diferenciacija pagal įmonės dydį. Gerai turėti didžiulių tarptautinių bendrovių, bankų ir draudimo bendrovių, kurios veikia visame pasaulyje ir metines ataskaitas pateikia pagal vieningus standartus. Tačiau mažos ir vidutinės įmonės Europoje turėtų turėti savus standartus. TASV daug pasiekė tarptautiniu mastu įregistruotų bendrovių ir apskaitos standartų joms srityje. Jei dabar SVĮ sako, kad sąnaudas ir pastangas galima lygiai taip pat sėkmingai valdyti naudojant daugiau nei vieną standartą, negalime iš viršaus primesti vieno standarto. Taip pat labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į investuotojų ir skaidrumo interesus. Politika turi palengvinti ir užtikrinti patikimą, skaidrią ir sąnaudų požiūriu efektyvią informaciją apie verslo rezultatus. Manau, kad įrodyti TFAS pranašumai taip pat gali būti naudingi Europos nuosavo kapitalo rinkoms, žinoma, jei amerikiečiai pakeistų savo JAV GAAP sistemą į TFAS. Palyginimas gali būti labai naudingas užsienio investuotojams ir visiems suinteresuotiesiems. Todėl TFAS idėja nusipelnė Europos Parlamento paramos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Vispirms vēlos izteikt savu atzinību kungam par šī pilnīgā ziņojuma pabeigšanu. Par to tika diskutēts līdz pat pēdējam brīdim. Galīgajā variantā tas ir ziņojums, kas ir skaidrs, bet dažkārt arī kritisks. Referents ir pārliecināts, ka demokrātiskā atbildība ir jāuzlabo, un es priecājos, redzot, ka izskata šo kritiku valdē. Valdes priekšsēdētājs nesen Eiropas Parlamentā norādīja, ka viņš ir atvērts ieteikumiem un ir gatavs sniegt priekšlikumus par struktūras pielāgošanu. turpina darbu ar standartu izstrādāšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es piekrītu referentam, ka ir pārāk sarežģīti un ar pārāk lielām izmaksām MVU. Es uzskatu, ka MVU brīvprātīgas izmantošanas veicināšana ietvertu risku, ka tie Eiropā tiktu ieviesti aplinkus ceļā. Manuprāt, ir jābūt diferenciācijai pēc uzņēmuma lieluma. Tā ir laba lieta, ja lielie daudznacionālie uzņēmumi, bankas un apdrošināšanas uzņēmumi, kas darbojas visā pasaulē, gatavo savus gada pārskatus pēc vienotiem standartiem. Bet mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā ir jābūt saviem standartiem. ir daudz panākusi attiecībā uz starptautiskajos biržas sarakstos iekļautajiem uzņēmumiem un tiem paredzētajiem grāmatvedības standartiem. Ja MVU pašlaik apgalvo, ka izmaksas un slogs tikpat labi var tikt pārvaldīti, izmantojot vairāk nekā vienu standartu, mēs nevaram paredzēt vienotu standartu, kas tiktu noteikts no augšas. Ir arī ļoti svarīgi, lai vērā tiktu ņemtas ieguldītāju un pārredzamības intereses. Šajā gadījumā politikai ir jāveicina, jānodrošina, ka pastāv stabila, pārredzama un rentabla informācija par uzņēmējdarbības rādītājiem. Manuprāt pierādītās priekšrocības var arī sniegt ieguvumus Eiropas Savienības akciju tirgiem, jo īpaši tad, ja amerikāņi nomainīs savu ASV VPGP sistēmu pret . Salīdzināmība šeit varētu sniegt lielus ieguvumus starptautiskajiem ieguldītājiem un ieinteresētajām pusēm. Tādējādi ideja, kas ir pamatā, ir pelnījusi, lai Eiropas Parlaments to atbalstītu."@lv13
"Voorzitter, allereerst wil ik collega Radwan feliciteren met het tot stand brengen van dit gedegen verslag. Er is tot het laatste moment over onderhandeld. Het is een duidelijk, maar soms ook kritisch verslag geworden. De rapporteur is ervan overtuigd dat de democratische controle op de IASB verbeterd moet worden en ik ben blij dat de IASB aandacht schenkt aan deze kritiek. De voorzitter van de de heer Gerrit Zalm, heeft recent in het Europees Parlement aangegeven hiervoor open te staan en voorstellen voor te bereiden voor aanpassing van de structuur. De IASB werkt aan IFRS-standaarden voor het midden- en kleinbedrijf. Ik ben het met de rapporteur eens dat de boekhoudnormen volgens IFRS te ingewikkeld en te kostbaar zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Ook het bevorderen van het vrijwillig gebruik van IFRS door het midden- en kleinbedrijf zou naar mijn mening het risico van een verkapte Europese invoering met zich meebrengen. Naar mijn mening moet onderscheid worden gemaakt naar bedrijfsgrootte. Voor grote multinationals en banken en verzekeringsmaatschappijen die wereldwijd opereren, is het goed om één standaard voor jaarrekeningen te hebben. Voor het midden- en kleinbedrijf in Europa is het beter wanneer ze de eigen standaard houden. De IASB heeft veel bereikt als het gaat om internationale beursgenoteerde bedrijven en de accountantstandaard daarvoor. Wanneer het midden- en kleinbedrijf nu aangeeft dat er kosten en moeite net zo goed met meerdere standaarden gerealiseerd kunnen worden, dan moet dat niet van bovenaf worden opgelegd met één standaard. Het belang van de beleggers en het belang van transparantie moet overigens nadrukkelijk worden meegewogen. De politiek is er om te faciliteren, zodat er goede, transparante en kosteneffectieve informatie is over de resultaten van het bedrijfsleven. Ik denk dat de voordelen die het IFRS heeft gehad voor de Europese aandelenmarkten globaal van toepassing zijn, zeker wanneer de Verenigde Staten hun systeem van US-GAAP inruilen voor IFRS. De wereldwijde investeerder en aandeelhouder hebben hierin een groot belang als het gaat om de vergelijkbaarheid. De gedachte achter het IFRS verdient daarom steun vanuit het Europees Parlement."@mt15
"Pani przewodnicząca! Po pierwsze, moje gratulacje dla pana posła Radwana za ukończenie tego dogłębnego sprawozdania. Było ono przedmiotem dyskusji do ostatniej chwili. W swej ostatecznej wersji jest ono jasne, ale momentami także krytyczne. Sprawozdawca jest przekonany, że demokratyczna odpowiedzialność RMSR wymaga ulepszenia i cieszę się widząc, że RMSR akceptuje tę krytykę. Przewodniczący instytucji powierniczych, Gerrit Zalm, powiedział ostatnio w Parlamencie Europejskim, że jest otwarty na sugestie i gotowy przedstawić propozycje dotyczące dostosowania tej struktury. RMSR pracuje nad standardami MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że MSSF są zbyt skomplikowane i zbyt kosztowne dla MŚP. Uważam także, że zachęcanie do dobrowolnego stosowania MSSF przez MŚP wiązałoby się z ryzykiem wprowadzenia ich do Europy tylnymi drzwiami. Moim zdaniem konieczne jest zróżnicowanie w zależności od wielkości firmy. To bardzo dobrze, gdy wielkie firmy międzynarodowe, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, które działają na całym świecie, przedstawiają swoje roczne rozliczenia zgodnie z jednym standardem. Ale małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie powinny mieć swój własny standard. RMSR osiągnęła bardzo wiele, jeśli chodzi o spółki notowane na międzynarodowych giełdach i ich standardy rachunkowości. Jeśli MŚP mówią teraz, że kosztem i działaniami można równie dobrze zarządzać stosując więcej niż jeden standard, to nie możemy narzucać odgórnie jednolitego standardu. Ważne jest także uwzględnienie interesów inwestorów i przejrzystości. Strategia polega na ułatwianiu, na zapewnieniu rzetelnych, przejrzystych i wydajnych informacji na temat ekonomicznych wyników przedsiębiorstw. Sądzę, że na udowodnionych korzyściach MSSF mogą skorzystać także europejskie rynki kapitałowe, oczywiście jeśli Amerykanie zamienią swój system ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP) na MSSF. Porównywalność może być tutaj bardzo korzystna dla międzynarodowych inwestorów i zainteresowanych stron. Idea leżąca u podstaw MSSF zasługuje więc na poparcie przez Parlament Europejski."@pl16
"Senhora Presidente, quero, antes de mais, felicitar o senhor deputado Radwan por ter concluído este relatório exaustivo. Foi debatido até ao último momento. Na sua versão final, é um relatório claro, mas por vezes também crítico. O relator entende que é necessário aumentar a responsabilidade democrática do IASB e congratulo-me pelo facto de o IASB entender e aceitar estas críticas. O presidente do “Board of Trustees”, Gerrit Zalm, assumiu neste Parlamento Europeu estar receptivo a sugestões e disposto a apresentar propostas para a adaptação da estrutura. O IASB está a preparar normas IFRS para pequenas e médias empresas. Concordo com o relator quando diz que as IFRS são demasiado complexas e caras para as PME. Acredito também que o incentivo à utilização voluntária das IFRS para as PME poderia significar uma introdução sub-reptícia dessas normas. Do meu ponto de vista, é necessário que exista uma diferenciação determinada pela dimensão das empresas. É positivo que as grandes multinacionais, bancos e empresas seguradoras com negócios por todo o mundo sejam obrigadas a apresentar a sua contabilidade anual em conformidade com uma norma única. No entanto, deve ser criada uma norma diferente para as pequenas e médias empresas europeias. O IASB evoluiu muito no que respeita às sociedades cotadas internacionalmente e às normas contabilísticas desenvolvidas para essas empresas. Tendo em conta que as PME nos dizem que é possível gerir com igual eficácia os custos e esforços com mais do que uma norma, não podemos insistir numa norma única imposta pelas instituições. É igualmente importante ter em conta os interesses dos investidores e a transparência. As políticas servem para facilitar processos, para assegurar a existência de informações correctas, transparentes e económicas sobre o desempenho das empresas. Julgo que as vantagens comprovadas das IFRS podem também beneficiar os mercados de acções europeus, como prova o facto de os americanos terem substituído o seu sistema de GAAP pelas IFRS. A comparabilidade pode ser extremamente benéfica nesta matéria para investidores e actores internacionais. Por essa razão, a ideia subjacente às IFRS merece ser apoiada pelo Parlamento Europeu."@pt17
"Voorzitter, allereerst wil ik collega Radwan feliciteren met het tot stand brengen van dit gedegen verslag. Er is tot het laatste moment over onderhandeld. Het is een duidelijk, maar soms ook kritisch verslag geworden. De rapporteur is ervan overtuigd dat de democratische controle op de IASB verbeterd moet worden en ik ben blij dat de IASB aandacht schenkt aan deze kritiek. De voorzitter van de de heer Gerrit Zalm, heeft recent in het Europees Parlement aangegeven hiervoor open te staan en voorstellen voor te bereiden voor aanpassing van de structuur. De IASB werkt aan IFRS-standaarden voor het midden- en kleinbedrijf. Ik ben het met de rapporteur eens dat de boekhoudnormen volgens IFRS te ingewikkeld en te kostbaar zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Ook het bevorderen van het vrijwillig gebruik van IFRS door het midden- en kleinbedrijf zou naar mijn mening het risico van een verkapte Europese invoering met zich meebrengen. Naar mijn mening moet onderscheid worden gemaakt naar bedrijfsgrootte. Voor grote multinationals en banken en verzekeringsmaatschappijen die wereldwijd opereren, is het goed om één standaard voor jaarrekeningen te hebben. Voor het midden- en kleinbedrijf in Europa is het beter wanneer ze de eigen standaard houden. De IASB heeft veel bereikt als het gaat om internationale beursgenoteerde bedrijven en de accountantstandaard daarvoor. Wanneer het midden- en kleinbedrijf nu aangeeft dat er kosten en moeite net zo goed met meerdere standaarden gerealiseerd kunnen worden, dan moet dat niet van bovenaf worden opgelegd met één standaard. Het belang van de beleggers en het belang van transparantie moet overigens nadrukkelijk worden meegewogen. De politiek is er om te faciliteren, zodat er goede, transparante en kosteneffectieve informatie is over de resultaten van het bedrijfsleven. Ik denk dat de voordelen die het IFRS heeft gehad voor de Europese aandelenmarkten globaal van toepassing zijn, zeker wanneer de Verenigde Staten hun systeem van US-GAAP inruilen voor IFRS. De wereldwijde investeerder en aandeelhouder hebben hierin een groot belang als het gaat om de vergelijkbaarheid. De gedachte achter het IFRS verdient daarom steun vanuit het Europees Parlement."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som rád vyjadril pánovi Radwanovi uznanie za starostlivo pripravenú správu. Diskutovalo sa o nej do poslednej chvíle. Jej konečná verzia je jasne formulovaná, občas však kritická. Pán spravodajca je presvedčený o tom, že je potrebné zlepšiť demokratickú zodpovednosť rady IASB a ja som rád, že IASB sa touto kritikou zaoberá. Predseda správnej rady pán Gerrit Zalm nedávno v Európskom parlamente naznačil, že je otvorený pripomienkam a pripravený predkladať návrhy na prispôsobenie štruktúry. Rada IASB pripravuje normy IFRS pre malé a stredné podniky. Súhlasím s pánom spravodajcom v tom, že normy IFRS sú pre malé a stredné podniky príliš zložité a príliš drahé. Som presvedčený aj o tom, že nabádanie na dobrovoľné používanie noriem IFRS malými a strednými podnikmi by so sebou nieslo riziko ich zavedenia potajomky. Podľa mňa je potrebné rozlišovať podľa veľkosti podnikov. Pre nadnárodné spoločnosti, banky a poisťovne, ktoré fungujú celosvetovo, je zostavovanie ročných účtovných uzávierok podľa rovnakej normy vhodné. Malé a stredné podniky v Európe by však mali mať vlastnú normu. Rada IASB toho z hľadiska medzinárodne kótovaných spoločností a účtovných noriem pre ne dosiahla veľa. Ak teraz malé a stredné podniky tvrdia, že náklady je možné rovnako dobre zvládnuť aj s použitím viacerých noriem, nemôžeme im zhora vnucovať jedinú. Dôležité by malo byť aj zváženie záujmov investorov a transparentnosti. Cieľom tejto politiky je uľahčiť, zaručiť účinné, transparentné a úsporné informovanie o výkonnosti podnikov. Myslím, že osvedčené výhody noriem IFRS môžu byť prospešnými aj pre európske akciové trhy, pravdaže, ak Američania vymenia svoj systém zásad GAAP za normy IFRS. V tomto prípade by bola porovnateľnosť veľmi prospešná pre medzinárodných investorov i všetky zúčastnené strany. Preto si myšlienka, ktorá je podstatou noriem IFRS, vyžaduje podporu Európskeho parlamentu."@sk19
"Gospa predsednica, najprej čestitam gospodu Radwanu za tako izčrpno poročilo. O njem se je razpravljalo do zadnje minute. Njegova končna oblika je jasno poročilo, vendar včasih tudi kritično. Poročevalec je prepričan, da je treba izboljšati demokratično odgovornost UOMRS, in veseli me, da UOMRS to upošteva. Predsednik skrbnikov, gospod Gerrit Zalm, je nedavno v Evropskem parlamentu dejal, da je odprt za predloge in pripravljen predlagati sprejetje strukture. UOMRS si prizadeva v zvezi s standardi MSRP za mala in srednje velika podjetja. S poročevalcem se strinjam, da so MSRP prezapleteni in predragi za mala in srednje velika podjetja. Prepričan sem tudi, da bi s spodbujanjem malih in srednje velikih podjetij pri prostovoljnem izvajanju MSRP tvegali, da se bodo ta v Evropo uvedla prikrito. Menim, da se morajo upoštevati razlike glede na velikost podjetja. Dobro je, da velike multinacionalke, banke in zavarovalnice, ki poslujejo po vsem svetu, za svoje letne računovodske izkaze uporabljajo enotne standarde. Vendar bi morala mala in srednje velika podjetja v Evropi imeti svoj lastni standard. UOMRS je veliko dosegel v zvezi z mednarodnimi podjetji, ki kotirajo na borzi, in računovodskimi standardi zanje. Če mala in srednje velika podjetja zdaj menijo, da se lahko stroški in prizadevanje upravljajo tudi z več kot enim standardom, to še ne pomeni, da lahko enotni standard določimo od zgoraj navzdol. Prav tako je zelo pomembno, da se upoštevajo tudi interesi vlagateljev in preglednost. Naloga politike je, da spodbuja ter zagotavlja jasne, pregledne in stroškovno učinkovite informacije o poslovni uspešnosti. Menim, da lahko dokazane koristi MSRP koristijo tudi evropskim kapitalskim trgom, zlasti če Američani svoj sistem splošno sprejetih računovodskih načel Združenih držav nadomestijo z MSRP. Mednarodnim vlagateljem in zainteresiranim stranem lahko primerljivost zelo koristi. Zamisel v zvezi z MSRP si zato zasluži podporo Evropskega parlamenta."@sl20
". Fru talman! Jag vill först framföra mina gratulationer till Alexander Radwan för att han har slutfört det här grundliga betänkandet. Det diskuterades ända in i det sista. I sin slutliga form är det ett betänkande som är klart och tydligt, men ibland också kritiskt. Föredraganden är övertygad om att IASB:s demokratiska redovisningsskyldighet måste förbättras och jag är glad att se att IASB tar till sig kritiken. Styrelseordförande Gerrit Zalm antydde nyligen i Europaparlamentet att han var öppen för förslag och redo att lägga fram förslag om att anta strukturen. IASB arbetar med internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag. Jag är överens med föredraganden om att de internationella redovisningsstandarderna är för komplicerade och för dyra för små och medelstora företag. Jag tror också att om små och medelstora företag uppmuntras till frivillig användning av internationella redovisningsstandarder finns det en risk för att de införs bakvägen i Europa. Som jag ser det måste det finnas en viss differentiering beroende på företagsstorlek. Det är bra om stora multinationella företag, banker och försäkringsbolag som har världsomspännande verksamhet använder samma standard i sina årsredovisningar. Små och medelstora företag i Europa bör dock ha sin egen standard. IASB har åstadkommit mycket i fråga om internationellt börsnoterade företag och deras redovisningsstandarder. Om små och medelstora företag nu säger att kostnader och insatser kan hanteras lika bra med mer än en standard, kan vi inte använda en enda standard som påförs uppifrån och ner. Det är också mycket viktigt att beakta investerarnas intressen liksom öppenheten. Handlingsreglerna har vi för att underlätta, för att se till att vi får pålitlig, tydlig och kostnadseffektiv information om företagens verksamhet. Jag tror att den bevisade nyttan av internationella redovisningsstandarder också kan gagna den europeiska aktiemarknaden, helt säkert om man i USA byter ut US GAAP-systemet mot internationella redovisningsstandarder. Jämförbarhet kan här bli till stor nytta för internationella investerare och aktörer. Idén bakom de internationella redovisningsstandarderna bör således stödjas av Europaparlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gerrit Zalm"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph