Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-24-Speech-4-014"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080424.5.4-014"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this is, as already has been said, an important report and I want to congratulate Ms Ferreira. We know that our current economic model fails to integrate environmental costs into market prices. Already at the Stockholm Conference in 1972 the ‘polluter pays’ principle was established and agreed upon. But, as we know, it has not been implemented in most countries. This report is very important. It responds to the many market failures we experience in several areas, where of course climate change is the most obvious problem today. The report suggests plenty of initiatives in many key areas. In general most of those proposals are well-drafted. However, I think more effort could have been made by us all to try to shorten the report and merge some of the individual paragraphs; very similar demands are now being put forward. I think the report would have benefited and become much clearer. On behalf of my group and as has already been said by Mr Purvis, I have to mention that we have difficulties with a few paragraphs. One is paragraph 26. You cannot favour an emissions trading system and at the same time ask for a general CO tax at European level. It is inconsistent. Secondly, we have some problems with paragraph 24. While we agree with most of the contents, it is, in our opinion, too general in its language and somehow gives the impression that auctioning revenues would be or should be part of the EU budget in the future. That is not something we can support. But, apart from that, we are in general in support and once again congratulations to Ms Ferreira."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, jak již bylo uvedeno, jde o velmi důležitou zprávu, a proto chci paní Ferreirové pogratulovat. Víme, že náš současný hospodářský model nezahrnuje environmentální náklady do tržních cen. Už na stockholmské konferenci v roce 1972 se ustanovila a dohodla zásada o tom, že znečišťovatel platí. Jak však víme, ve většině zemí nebyla zavedena do praxe. Tato zpráva je velmi důležitá. Reaguje na mnohá tržní selhání, k nimž dochází ve více oblastech, přičemž asi nejzjevnějším problémem dneška je změna klimatu. Zpráva navrhuje množství opatření v mnoha klíčových oblastech. Všeobecně je většina opatření dobře formulovaná. Myslím si však, že jsme společně měli vyvinout více úsilí směrem ke zkrácení zprávy a spojení některých odstavců. V tomto směru zaznívá více podobných požadavků. Myslím, že by to zprávě jako celku pomohlo a byla by mnohem jasnější. Musím uvést, že naše skupina, podobně jak informoval pan Purvis, má námitky vůči několika odstavcům zprávy. Jedním z nich je odstavec 26. Nemůžeme upřednostňovat systém obchodování s emisními kvótami a zároveň požadovat všeobecnou daň z CO na evropské úrovni. Tato opatření jsou ve vzájemném rozporu. Dále máme výhrady vůči odstavci 24. Třebaže do velké míry souhlasíme s jeho obsahem, jeho formulace jsou podle nás příliš všeobecné a naznačují, že zisky z dražby emisních kvót v budoucnosti budou anebo by měly být součástí rozpočtu EU. Toto nemůžeme podpořit. Kromě toho má však zpráva jako celek naši podporu a ještě jednou paní Ferreirové gratuluji."@cs1
". Hr. formand! Dette er som allerede nævnt en vigtig betænkning, og jeg vil lykønske fru Ferreira. Vi ved, at vores aktuelle økonomiske model ikke integrerer miljøomkostninger i markedspriser. Allerede på Stockholmkonferencen i 1972 blev "forureneren betaler"-princippet etableret og aftalt. Men som bekendt er det i de fleste lande ikke blevet gennemført. Denne betænkning er meget vigtig. Den svarer på de mange markedssvigt, som vi oplever på flere områder, hvor klimaændringer naturligvis er det tydeligste problem i dag. Betænkningen foreslår masser af initiativer på mange hovedområder. Generelt er de fleste af disse forslag godt gennemarbejdede. Jeg mener imidlertid, at vi alle kunne have gjort en større indsats for at forsøge at forkorte betænkningen og samle nogle af de enkelte punkter, da der nu fremsættes meget enslydende krav. Jeg tror, at det ville have gavnet betænkningen og gjort den meget tydeligere. På vegne af min gruppe, og som hr. Purvis allerede har sagt, er jeg nødt til at nævne, at vi har problemer med nogle få punkter. Det ene er punkt 26. Man kan ikke være tilhænger af et emissionshandelssystem og samtidig bede om en generel CO afgift på europæisk niveau. Det er inkonsekvent. Derudover har vi nogle problemer med punkt 24. Selv om vi er enige i det meste af indholdet, så er det efter vores mening for generelt i sit sprogbrug og giver på en måde indtryk af, at auktionsindtægter vil være eller bør være en del af EU-budgettet i fremtiden. Det er ikke noget vi kan støtte. Men bortset fra det, så er vi generelt for betænkningen og lykønsker endnu engang fru Ferreira."@da2
"Herr Präsident! Dies ist, wie schon gesagt wurde, ein wichtiger Bericht, und ich möchte Frau Ferreira beglückwünschen. Bekanntlich versagt unser gegenwärtiges Wirtschaftsmodell, wenn es um die Berücksichtigung der Umweltkosten bei den Marktpreisen geht. Der Grundsatz „Der Verursacher zahlt“ wurde bereits auf der Konferenz in Stockholm im Jahr 1972 aufgestellt und vereinbart. Aber wie wir wissen, harrt er in den meisten Ländern seiner Umsetzung. Dieser Bericht ist ganz wichtig. Er reagiert auf das vielfache Marktversagen, das wir auf verschiedenen Gebieten beobachten können, wobei natürlich der Klimawandel heutzutage das offenkundigste Problem ist. Im Bericht werden zahlreiche Initiativen in vielen Schlüsselbereichen vorgeschlagen. Die meisten dieser Vorschläge sind im Allgemeinen gut formuliert. Ich denke aber, wir hätten uns alle mehr anstrengen und versuchen sollen, den Bericht zu kürzen und einige Einzelabschnitte zusammenzuführen; ganz ähnliche Forderungen werden jetzt erhoben. Der Bericht hätte davon profitiert und wäre viel klarer geworden. Im Namen meiner Fraktion – und wie bereits von Herrn Purvis ausgeführt – muss ich sagen, dass wir mit einigen Punkten unsere Schwierigkeiten haben. Einer ist Ziffer 26. Man kann nicht ein System für den Handel mit Emissionsberechtigungen favorisieren und gleichzeitig auf EU-Ebene eine allgemeine CO Steuer fordern. Das passt nicht zusammen. Zweitens hatten wir einige Probleme mit Ziffer 24. Wir stimmen ihr inhaltlich zwar weitgehend zu, doch ist der Punkt nach unserer Ansicht in der Formulierung zu allgemein und erweckt irgendwie den Eindruck, dass Versteigerungserlöse zukünftig Teil des EU-Haushalts sein würden oder sollten. So etwas können wir nicht mittragen. Aber davon abgesehen sind wir im Großen und Ganzen für diesen Bericht. Nochmals Glückwunsch an Frau Ferreira."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι, όπως ήδη ειπώθηκε, μια σημαντική έκθεση και θέλω να συγχαρώ την κ. Ferreira. Γνωρίζουμε ότι το τρέχον οικονομικό μοντέλο μας δεν ενσωματώνει το περιβαλλοντικό κόστος στις τιμές της αγοράς. Ήδη στη Διάσκεψη της Στοκχόλμης το 1972 θεσπίστηκε και εγκρίθηκε η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Όπως όμως γνωρίζουμε, δεν έχει εφαρμοστεί στις περισσότερες χώρες. Η παρούσα έκθεση είναι πολύ σημαντική. Απαντά σε πολλές αδυναμίες της αγοράς που αντιμετωπίζουμε σε πολλούς τομείς, όπου ασφαλώς η κλιματική αλλαγή είναι το πλέον προφανές πρόβλημα σήμερα. Η έκθεση προτείνει πολλές πρωτοβουλίες σε πολλούς βασικούς τομείς. Εν γένει οι περισσότερες από αυτές τις προτάσεις είναι καλοσχεδιασμένες. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είχαν καταβληθεί περισσότερες προσπάθειες από όλους μας, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να συντομεύσουμε την έκθεση και να συγχωνεύσουμε ορισμένες από τις επιμέρους παραγράφους· τώρα υποβάλλονται πολύ παρεμφερή αιτήματα. Πιστεύω ότι η έκθεση θα επωφελείτο και θα καθίστατο σαφέστερη. Εξ ονόματος της Ομάδας μου και όπως ήδη ειπώθηκε από τον κ. Purvis, πρέπει να αναφέρω ότι έχουμε δυσκολίες με ορισμένες παραγράφους. Μία από αυτές είναι η παράγραφος 26. Δεν μπορείτε να τάσσεστε υπέρ ενός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής και, ταυτόχρονα, να ζητάτε έναν γενικό φόρο για το CO σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αντιφατικό. Δεύτερον, έχουμε ορισμένα προβλήματα με την παράγραφο 24. Ενώ συμφωνούμε με το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου, είναι, κατά την άποψή μας, πολύ γενικόλογο και δίνει κάπως την εντύπωση ότι τα έσοδα από τη δημοπρασία θα είναι ή θα πρέπει να είναι μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Όμως, εκτός αυτού, είμαστε εν γένει υπέρ, και για μία ακόμη φορά συγχαρητήρια στην κ. Ferreira."@el10
"Señor Presidente, se trata, como ya se ha dicho, de un informe importante y desearía felicitar a la señora Ferreira. Sabemos que nuestro actual modelo económico no es capaz de incorporar los costes medioambientales a los precios de mercado. El principio de «quien contamina, paga» se estableció y aprobó durante la Conferencia de Estocolmo, celebrada en 1972. Sin embargo, como sabemos, no se ha aplicado en la mayoría de los países. Este informe es muy importante. Da respuesta a las numerosas deficiencias del mercado que padecemos en diversos ámbitos entre los que, por supuesto, el cambio climático representa actualmente el problema más obvio. El informe propone multitud de iniciativas en varios ámbitos clave. En general, tales propuestas están, en su mayoría, bien elaboradas. Sin embargo, creo que todos nosotros podríamos haber hecho un mayor esfuerzo para abreviar el informe y fusionar determinados apartados del mismo. Se están presentando ahora peticiones de naturaleza muy similar al respecto. Creo que el informe habría salido beneficiado y sería mucho más claro. En nombre de mi grupo, y como ya ha indicado el señor Purvis, tengo que mencionar que ciertos apartados nos causan dificultades. Uno de ellos es el 26. No se puede fomentar un régimen de comercio de derechos de emisión y, al mismo tiempo, solicitar un impuesto sobre las emisiones de CO de ámbito europeo. Es incoherente. En segundo lugar, nos causa ciertos problemas el apartado 24. Aunque estamos de acuerdo con la mayoría de su contenido, aquél está formulado, a nuestro juicio, de un modo demasiado general y de algún modo da a entender que los ingresos procedentes de las subastas se incorporarían o deberían incorporarse al futuro al presupuesto de la UE, lo que no podemos apoyar. Aparte de este punto, apoyamos el informe en líneas generales y, de nuevo, transmitimos nuestra felicitación a la señora Ferreira."@es21
"Hr juhataja, nagu öeldud, on tegemist olulise raportiga ja ma tahan Anne Ferreirat õnnitleda. Me teame, et praegune majandusmudel ei suuda keskkonnakulusid turuhindades arvesse võtta. Põhimõte, et saastaja maksab, töötati välja ja lepiti kokku juba 1972. aasta Stockholmi konverentsil. Kuid nagu me teame, ei ole enamikus riikides seda ellu viidud. See raport on väga oluline. Selles käsitletakse turutõrkeid, mis esinevad mitmetes valdkondades, millest kõige olulisem on täna kahtlemata kliimamuutus. Raportis pakutakse välja erinevaid algatusi paljudes võtmevaldkondades. Üldiselt on enamik nendest ettepanekutest hästi koostatud. Samas ma arvan, et me oleksime kõik pidanud rohkem pingutama selle raporti lühendamiseks ja teatud lõigud ühendama; praegu esitatakse siin sellekohaseid ettepanekuid. Ma arvan, et raport oleks selle võrra parem ja selgem olnud. Oma fraktsiooni nimel, nagu John Purvis juba ütles, pean mainima, et me ei ole teatud lõigetega rahul. Üks selline on lõige 26. Nii ei saa olla, et samal ajal soodustatakse Euroopa tasandil heitkogustega kauplemise süsteemi ja nõutakse ka CO maksu. See on ebajärjekindel. Teiseks, me ei ole päris rahul lõikega 24. Me küll nõustume suurema osaga sellest lõikest, kuid meie meelest on see oma keelekasutuses liiga üldine ja jätab mulje, et enampakkumise tulu peaks olema tulevikus osa ELi eelarvest. Seda me ei saa toetada. Kuid muus osas oleme me poolt ja veelkord õnnitlused Anne Ferreirale."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten on todettu, tämä on tärkeä mietintö, ja haluan onnitella parlamentin jäsen Ferreiraa. Tiedämme, että nykyisessä talousmallissamme ei ympäristökustannuksia voi sisällyttää markkinahintoihin. Saastuttaja maksaa -periaate luotiin ja hyväksyttiin jo vuonna 1972 Tukholmassa pidetyssä konferenssissa, mutta kuten tiedämme, sitä ei ole sovellettu useimmissa maissa. Tämä mietintö on erittäin tärkeä. Siinä reagoidaan useisiin markkinoiden toimintapuutteisiin, joita olemme kokeneet useilla aloilla, joilla selkein ongelma on nykyään luonnollisesti ilmastonmuutos. Mietinnössä ehdotetaan useita aloitteita monilla avainaloilla. Yleisesti ottaen useimmat ehdotuksista ovat hyvin laadittuja. Mielestäni me kaikki olisimme kuitenkin voineet ponnistella enemmän, jotta mietinnöstä olisi tullut lyhyempi ja joitain yksittäisiä kohtia olisi saatu yhdistettyä; nyt mietinnössä esitetään useita hyvin samankaltaisia pyyntöjä. Mielestäni tämä olisi ollut hyvä asia mietinnön kannalta, ja siitä olisi tullut paljon selkeämpi. Ryhmäni puolesta haluan todeta, kuten parlamentin jäsen Purviskin jo sanoi, että meillä on ongelmia muutaman kohdan suhteen. Yksi niistä on 26 kohta. Ei voi suosia päästökauppajärjestelmää ja samalla pyytää yleistä Euroopan laajuista hiilidioksidiveroa. Se ei ole johdonmukaista. Toiseksi meillä on ongelmia 24 kohdan kanssa. Vaikka tuemme suurinta osaa sen sisällöstä, sanamuoto on mielestämme liian yleisluontoinen ja antaa jollain tavalla ymmärtää, että huutokauppatulot olisivat tai niiden pitäisi olla tulevaisuudessa osa EU:n talousarviota. Tätä emme voi tukea. Tästä huolimatta tuemme kuitenkin yleisesti mietintöä. Vielä kerran onnittelut parlamentin jäsen Ferreiralle."@fi7
". Monsieur le Président, comme cela a déjà été dit, cet avis est important et je tiens à féliciter M Ferreira. Nous savons que notre modèle économique actuel n’intègre pas les coûts environnementaux dans les prix de marché. Déjà lors de la conférence de Stockholm de 1972, le principe du pollueur-payeur a été établi et adopté. Mais, comme nous le savons, il n’a pas été mis en œuvre dans la plupart des pays. Cet avis est très important. Il répond aux nombreuses défaillances de marché que nous constatons dans plusieurs domaines, parmi lesquels les changements climatiques constituent aujourd’hui le problème le plus évident. Il suggère de nombreuses initiatives dans plusieurs domaines clés. Les propositions sont pour la plupart bien formulées. Cependant, je pense que nous aurions tous pu consentir davantage d’efforts pour tenter de raccourcir l’avis et fusionner certains paragraphes; de nombreuses propositions vont maintenant dans ce sens. Je pense que cela aurait rendu le rapport beaucoup plus clair. Au nom de mon groupe, et comme cela a déjà été dit par M. Purvis, je dois dire que quelques paragraphes nous posent des difficultés. C’est le cas du paragraphe 26. On ne peut pas favoriser un système d’échange de quotas d’émission tout en demandant une taxe générale sur le CO au niveau européen. C’est incohérent. Le paragraphe 24 nous pose également problème. Nous sommes d’accord avec l’essentiel du contenu mais nous estimons que le libellé est trop général et donne l’impression que les revenus des ventes aux enchères feraient ou devraient faire partie à l’avenir du budget communautaire. Nous ne pouvons accepter cela. Mais pour le reste, nous somme globalement d’accord et félicitons à nouveau M Ferreira."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Ahogy az már korábban elhangzott, ez egy fontos jelentés, amelyhez szeretnék gratulálni Ferreira asszonynak. Köztudott, hogy a jelenlegi gazdasági modell nem építi be a környezetvédelmi költségeket a piaci árakba. A „szennyező fizet” elvet már az 1972. évi stockholmi konferencián bevezették és elfogadták. Tudjuk azonban, hogy a legtöbb országban nem hajtották végre. Ez a jelentés rendkívül fontos. Az általunk számos területen tapasztalt sok piaci sikertelenségre reagál, ahol manapság természetesen az éghajlatváltozás a legnyilvánvalóbb probléma. A jelentés több kulcsfontosságú területen sok kezdeményezést javasol. A javaslatok többsége általában jól van megfogalmazva. Úgy gondolom azonban, hogy több erőfeszítést tehettünk volna a jelentés lerövidítése és bizonyos önálló bekezdések összevonása érdekében; most nagyon hasonló kérések előterjesztésére kerül sor. Véleményem szerint ez a jelentés javára szolgált volna, és az sokkal világosabbá is vált volna. Képviselőcsoportom nevében és a Purvis úr által elmondottakkal összhangban meg kell említenem, hogy néhány bekezdéssel nehézségeink vannak. Ezek közül az egyik a 26. bekezdés. Nem lehet egyidejűleg támogatni a kibocsátáskereskedelmi rendszert és CO re alkalmazandó általános, európai szintű adó bevezetését kérni. Ez a kettő összeegyeztethetetlen. Másodszor vannak bizonyos problémáink a 24. bekezdéssel. Bár egyetértünk az abban foglaltak javarészével, véleményünk szerint a megfogalmazás túl általános és valahogy azt a benyomást kelti, hogy a jövőben az árverezésből származó bevételek az uniós költségvetés részét képeznék vagy azt kellene képezniük. Ezt nem tudjuk támogatni. Ettől eltekintve azonban általánosságban véve támogatjuk a jelentést, és még egyszer gratulálunk Ferreira asszonynak."@hu11
"Signor Presidente, come è già stato detto la presente è una relazione importante e desidero congratularmi con l’onorevole Ferreira. Siamo consapevoli che il nostro attuale modello economico non integra i costi ambientali nei prezzi di mercato. Il principio “chi inquina paga” è stato istituito e concordato già nel 1972 alla Conferenza di Stoccolma. Tuttavia, come sappiamo, nella maggior parte dei paesi non è stato attuato. Questa è una relazione molto importante poiché risponde alle tante carenze di mercato di cui abbiamo esperienza in molti settori, dove, di certo, il cambiamento climatico è oggi il problema più evidente. La relazione suggerisce numerose iniziative in molti ambiti fondamentali. In generale, la maggior parte di queste proposte sono ben elaborate. Tuttavia, ritengo avrebbe potuto essere compiuto uno sforzo maggiore da parte di tutti noi per cercare di sintetizzare la relazione e fondere alcuni dei singoli paragrafi; adesso sono state presentate richieste molto simili. Credo che la relazione ne avrebbe tratto vantaggio e sarebbe diventata più chiara. A nome del mio gruppo, e come già stato affermato dall’onorevole Purvis, devo dire che con alcuni paragrafi abbiamo qualche difficoltà. Uno di questi è il paragrafo 26. Non si può favorire un sistema di scambio di emissioni e al contempo chiedere un’imposta generale sulla CO a livello europeo. Inoltre, abbiamo qualche problema con il paragrafo 24. Non è coerente. Mentre concordiamo con la maggior parte del contenuto, è, secondo noi, troppo generale nel suo linguaggio e dà in qualche modo l’impressione che le entrate delle aste sarebbero o dovrebbero essere in futuro parte del bilancio comunitario. Non possiamo appoggiarlo. Tuttavia, a parte questo, siamo in linea di massima a favore della relazione e ci congratuliamo ancora una volta con l’onorevole Ferreira."@it12
"Pone Pirmininke, tai jau buvo minėta, pranešimas svarbus ir noriu pasveikinti ponią Ferreira. Žinome, kad pagal dabartinį mūsų ekonominį modelį nepavyksta įtraukti aplinkosaugos sąnaudų į rinkos kainas. Jau Stokholmo konferencijoje 1972 m. buvo sukurta sir patvirtintas „teršėjas moka“ principas. Bet mes žinome, kad daugelyje šalių jis nebuvo įgyvendintas. Šis pranešimas yra labai svarbus. Jame minima daugelis nesėkmių rinkoje, su kuriomis susiduriame keliose srityse, o klimato kaita, žinoma, yra akivaizdžiausia problema. Pranešime siūloma daugybė iniciatyvų daugelyje svarbių sričių. Apskritai, dauguma tų siūlymų yra gerai parengti. Tačiau manau, kad mes visi galėtume įdėti daugiau pastangų bandant sutrumpinti pranešimą ir apjungiant kai kurias pavienes pastraipas, dabar teikiami labai panašūs reikalavimai. Manau, kad pranešimui būtų buvę naudos ir jis būtų aiškesnis. Mūsų grupės vardu ir kaip jau minėjo ponas Purvis, turiu paminėti, kad dėl kelių pastraipų turime sunkumų. Vienas yra 26 pastraipa. Negalima palankiai vertinti prekybos taršos leidimais sistemos ir tuo pat metu prašyti bendro CO mokesčio Europos lygiu. Tai nėra nuoseklu. Antra, turime šiek tiek problemų dėl 24 pastraipos. Nors mes sutinkame su didžiąja turinio dalimi, mūsų nuomone, jos kalba yra per daug bendra ir sudaro įspūdį, kad aukcionų pajamos ateityje būtų ar galėtų būti ES biudžeto dalimi. Mes negalime to palaikyti. Tačiau, nepaisant to, mes iš esmės remiame šį pranešimą ir dar kartą sveikiname ponią Ferreira."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šis, kā iepriekš tika minēts, ir svarīgs ziņojums, un es gribu apsveikt kundzi. Mēs zinām, ka mūsu pašreizējā ekonomikas modelī tirgus cenās nav integrētas vides izmaksas. Jau Stokholmas konferencē 1972. gadā tika noteikts „piesārņotājs maksā” princips un par to tika panākta vienošanās. Bet, kā mēs zinām, tas nav īstenots lielākajā daļā valstu. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Tas sniedz risinājumus daudzām tirgus nepilnībām, ar kurām mēs saskaramies vairākās jomās, kur klimata pārmaiņas, protams, pašlaik ir visredzamākā problēma. Šajā ziņojumā ierosinātas ļoti daudzas iniciatīvas vairākās svarīgās jomās. Kopumā vairums no šiem priekšlikumiem ir labi izstrādāti. Tomēr, manuprāt, mēs varētu vairāk darīt, lai saīsinātu šo ziņojumu un apvienotu tā atsevišķos punktus; jo pašlaik tiek izteiktas ļoti līdzīgas prasības. Manuprāt, ziņojums no tā iegūtu un kļūtu daudz skaidrāks. Manas grupas vārdā un, kā to minēja kungs, man ir jāmin, ka mums ir grūtības ar pāris punktiem. Viens no tiem ir 26. punkts. Jūs nevarat atbalstīt emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu un tajā pašā laikā prasīt ieviest vispārēju CO nodokli Eiropas Savienības līmenī. Tas ir nekonsekventi. Otrkārt, mums ir dažas problēmas attiecībā uz 24. punktu. Lai gan mēs piekrītam lielākajai daļai no tā satura, manuprāt, tas ir pārāk vispārīgi formulēts un kaut kādā veidā rada iespaidu, ka nākotnē izsoles ieņēmumi varētu būt vai tiem ir jābūt daļai no ES budžeta. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram atbalstīt. Bet, izņemot iepriekš teikto, kopumā mēs ziņojumu atbalstām, un es vēlreiz apsveicu kundzi."@lv13
"Mr President, this is, as already has been said, an important report and I want to congratulate Ms Ferreira. We know that our current economic model fails to integrate environmental costs into market prices. Already at the Stockholm Conference in 1972 the ‘polluter pays’ principle was established and agreed upon. But, as we know, it has not been implemented in most countries. This report is very important. It responds to the many market failures we experience in several areas, where of course climate change is the most obvious problem today. The report suggests plenty of initiatives in many key areas. In general most of those proposals are well-drafted. However, I think more effort could have been made by us all to try to shorten the report and merge some of the individual paragraphs; very similar demands are now being put forward. I think the report would have benefited and become much clearer. On behalf of my group and as has already been said by Mr Purvis, I have to mention that we have difficulties with a few paragraphs. One is paragraph 26. You cannot favour an emissions trading system and at the same time ask for a general CO tax at European level. It is inconsistent. Secondly, we have some problems with paragraph 24. While we agree with most of the contents, it is, in our opinion, too general in its language and somehow gives the impression that auctioning revenues would be or should be part of the EU budget in the future. That is not something we can support. But, apart from that, we are in general in support and once again congratulations to Ms Ferreira."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, zoals reeds eerder is opgemerkt, is dit een belangrijk verslag waarmee ik mevrouw Ferreira feliciteer. We weten dat ons huidig economisch model er niet in slaagt om de milieukosten in de marktprijzen op te nemen. Reeds op de Conferentie van Stockholm in 1972 werd het beginsel “de vervuiler betaalt” vastgesteld en overeengekomen. Maar zoals we weten, is dit in de meeste landen niet ingevoerd. Dit verslag is heel belangrijk. Het is een antwoord op veel tekortkomingen van de markt zoals we op verschillende gebieden ervaren en waarbij klimaatverandering vandaag natuurlijk het meest in het oog lopende probleem is. Het verslag stelt op veel belangrijke terreinen talrijke initiatieven voor. De meeste voorstellen zijn over het algemeen goed geformuleerd. Maar ik denk dat we ons allemaal meer inspanning hadden kunnen getroosten om het verslag te bekorten en sommige afzonderlijke paragrafen samen te voegen. Zo worden er nu veel vergelijkbare eisen voorgesteld. Ik ben van mening dat het verslag er baat bij zou hebben gehad en veel duidelijker zou zijn geworden. Namens mijn Fractie en, zoals de heer Purvis al heeft gezegd, moet ik melden dat we problemen hebben met enkele paragrafen. Een ervan betreft paragraaf 26. U kunt niet voorstander van een emissiehandelssysteem zijn en tegelijkertijd vragen om een algemene CO belasting op Europees niveau. Dat is inconsistent. Ten tweede hebben we enkele problemen met paragraaf 24. Hoewel we het grotendeels eens zijn over de inhoud, is deze paragraaf naar onze mening te algemeen geformuleerd en wekt hij op de een of andere manier de indruk dat veilingopbrengsten in de toekomst deel zouden kunnen of moeten uitmaken van de EU-begroting. Dat is iets wat we niet kunnen steunen. Maar los daarvan steunen we over het geheel genomen het verslag en we feliciteren nogmaals mevrouw Ferreira."@nl3
"Panie przewodniczący! Jest to, jak już powiedziano, ważne sprawozdanie i chcę pogratulować pani posłance Ferreira. Wiemy, że nasz obecny model gospodarczy nie włącza kosztów związanych ze środowiskiem do cen rynkowych. Zasada „zanieczyszczający płaci” powstała i została uzgodniona już na konferencji sztokholmskiej w 1972 r. Wiemy jednak, że nie jest wdrażana przez większość krajów. To sprawozdanie jest bardzo istotne. Stanowi reakcję na wiele niedostatków rynku, jakich doświadczamy w wielu obszarach, gdzie oczywiście zmiana klimatu jest obecnie najbardziej ewidentnym problemem. Sprawozdanie proponuje mnóstwo inicjatyw w wielu kluczowych dziedzinach. Generalnie rzecz biorąc, większość tych propozycji jest dobrze sformułowana. Myślę jednak, że mogliśmy dokonać większych starań w celu skrócenia sprawozdania i połączenia niektórych ustępów; obecnie są przestawiane bardzo podobne żądania. Sądzę, że sprawozdanie skorzystałoby na tym i stałoby się jaśniejsze. W imieniu mojej grupy, i tak jak to już uczynił pan poseł Purvis, muszę powiedzieć, że mieliśmy kłopoty z kilkoma ustępami. Jednym z nich jest ustęp 26. Nie można popierać systemu handlu uprawnieniami do emisji, a jednocześnie żądać ogólnego podatku od emisji CO na szczeblu europejskim To jest nielogiczne. Po drugie, mieliśmy pewne problemy z ustępem 24. Chociaż zgadzamy się z większą częścią jego treści, jest on naszym zdaniem zbyt ogólnie sformułowany i jakoś ma się wrażenie, że dochody z licytacji stanowiłyby lub powinny stanowić w przyszłości część budżetu UE. Tego nie możemy poprzeć. Ale, poza tym, generalnie jesteśmy za i raz jeszcze gratulacje dla pani posłanki Ferreira."@pl16
"Senhor Presidente, como já foi referido, estamos perante um relatório importante, pelo qual quero felicitar a senhora deputada Ferreira. Sabemos que o nosso modelo económico actual não integra os custos ambientais nos preços de mercado. O princípio “poluidor-pagador” foi instituído e acordado há já bastante tempo, designadamente na Conferência de Estocolmo de 1972. No entanto, como bem sabemos, não foi aplicado na maior parte dos países. Este relatório é muito importante. Propõe soluções para as inúmeras falhas do mercado que se estendem a várias áreas, entre as quais se destaca a das alterações climáticas, um problema premente nos dias de hoje. Em geral, a maior parte destas propostas está bem redigida. No entanto, creio que todos poderíamos ter feito um esforço adicional para tentar tornar o relatório mais curto e fundir alguns pontos; são apresentadas algumas exigências redundantes. Julgo que o relatório sairia beneficiado dessa abreviação e ficaria a ganhar em termos de clareza. Em nome do meu grupo, e no seguimento do que já foi dito pelo senhor deputado Purvis, devo chamar a atenção para as dificuldades que tivemos em alguns pontos. Falo, por exemplo, do n.º 26. Não é possível privilegiar um regime de comércio de licenças de emissão e, ao mesmo tempo, propor um imposto geral sobre o CO a nível europeu. É incoerente. Em segundo lugar, temos algumas reservas em relação ao n.º 24. Embora concordemos com a maior parte das suas premissas, entendemos que utiliza uma linguagem demasiado genérica, deixando, de certa forma, a impressão de que as receitas da venda em leilão de emissões poderiam ou deveriam ser integradas em futuros orçamentos da UE. Isso é, do nosso ponto de vista, inaceitável. No entanto, com excepção dos pontos que referi, apoiamos na generalidade este relatório, pelo qual volto a felicitar a senhora deputada Ferreira."@pt17
"Mr President, this is, as already has been said, an important report and I want to congratulate Ms Ferreira. We know that our current economic model fails to integrate environmental costs into market prices. Already at the Stockholm Conference in 1972 the ‘polluter pays’ principle was established and agreed upon. But, as we know, it has not been implemented in most countries. This report is very important. It responds to the many market failures we experience in several areas, where of course climate change is the most obvious problem today. The report suggests plenty of initiatives in many key areas. In general most of those proposals are well-drafted. However, I think more effort could have been made by us all to try to shorten the report and merge some of the individual paragraphs; very similar demands are now being put forward. I think the report would have benefited and become much clearer. On behalf of my group and as has already been said by Mr Purvis, I have to mention that we have difficulties with a few paragraphs. One is paragraph 26. You cannot favour an emissions trading system and at the same time ask for a general CO tax at European level. It is inconsistent. Secondly, we have some problems with paragraph 24. While we agree with most of the contents, it is, in our opinion, too general in its language and somehow gives the impression that auctioning revenues would be or should be part of the EU budget in the future. That is not something we can support. But, apart from that, we are in general in support and once again congratulations to Ms Ferreira."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako už bolo uvedené, ide o veľmi dôležitú správu, a preto chcem pani Ferreirovej pogratulovať. Vieme, že náš súčasný hospodársky model nezahŕňa environmentálne náklady do trhových cien. Už na štokholmskej konferencii v roku 1972 sa ustanovila a dohodla zásada znečisťovateľ platí. Ako však vieme, vo väčšine krajín nebola zavedená do praxe. Táto správa je veľmi dôležitá. Reaguje na mnohé zlyhania trhu, ku ktorým dochádza vo viacerých oblastiach, pričom asi najzjavnejším problémom dneška je zmena klímy. Správa navrhuje množstvo opatrení v mnohých kľúčových oblastiach. Vo všeobecnosti je väčšina opatrení dobre formulovaná. Myslím si však, že sme spoločne mali vyvinúť viac úsilia smerom ku skráteniu správy a spojeniu niektorých odsekov. V tomto smere zaznievajú viaceré podobné požiadavky. Myslím, že by to správe ako celku pomohlo a bola by oveľa jasnejšia. Musím uviesť, že naša skupina, podobne ako informoval pán Purvis, má námietky voči niekoľkým odsekom správy. Jedným z nich je odsek 26. Nemôžeme uprednostňovať systém obchodovania s emisnými kvótami a zároveň požadovať všeobecnú daň z CO na európskej úrovni. Tieto opatrenia sú vo vzájomnom rozpore. Ďalej máme výhrady voči odseku 24. Hoci do veľkej miery súhlasíme s jeho obsahom, jeho formulácie sú podľa nás príliš všeobecné a naznačujú, že zisky z dražby emisných kvót v budúcnosti budú alebo by mali byť súčasťou rozpočtu EÚ. Toto nemôžeme podporiť. Okrem toho má však správa ako celok našu podporu a ešte raz gratulujem pani Ferreirovej."@sk19
"Gospod predsednik, kot že rečeno, je to poročilo pomembno in gospe Ferreira čestitam. Vemo, da naš sedanji gospodarski model v tržne cene ne vključuje okoljskih stroškov. Načelo „plača povzročitelj obremenitve“ so uvedli in se o njem dogovorili že na stockholmski konferenci leta 1972. Vendar se, kot vemo, v večini držav ni izvajalo. To poročilo je zelo pomembno. Obravnava veliko tržnih nepopolnosti, ki so se zgodile na številnih področjih, od katerih podnebne spremembe danes predstavljajo najočitnejši problem. Poročilo predlaga veliko pobud na številnih ključnih področjih. Na splošno je večina osnutkov teh predlogov dobrih. Vendar mislim, da bi se vsi lahko bolj potrudili, da bi skrajšali poročilo in združili nekatere posamezne odstavke; zdaj so bile predložene zelo podobne zahteve. Mislim, da bi poročilo tako postalo boljše in jasnejše. V imenu svoje skupine in kot je povedal že gospod Purvis, moram omeniti, da imamo pri nekaterih odstavkih težave. Eden takšnih je odstavek 26. Podpirati sistem za trgovanje z emisijami in hkrati zahtevati davek na CO na evropski ravni ni mogoče. To je protislovno. Drugič, probleme imamo z odstavkom 24. Čeprav se strinjamo z večino njegove vsebine, menimo, da je preveč splošen in daje vtis, da bodo prihodki iz licitiranja pravic v prihodnosti del proračuna EU ali da bi to morali biti. Tega ne moremo podpreti. Vendar razen tega na splošno podpiramo poročilo in še enkrat čestitam gospe Ferreira."@sl20
"Herr talman! Som redan sagts är det här ett viktigt betänkande och jag gratulerar Anne Ferreira. Vi vet att vi inte kan integrera miljökostnader i marknadspriserna med den ekonomiska modell som vi använder just nu. Redan vid miljökonferensen i Stockholm 1972 kom man överens om principen ”förorenaren betalar”. Men som vi vet har den inte tillämpats i särskilt många länder. Det här betänkandet är viktigt. Det bemöter de många marknadsmisslyckanden som vi ser på många områden, där klimatförändringarna förstås är det mest påtagliga problemet. I betänkandet föreslås en mängd initiativ inom flera viktiga områden. De allra flesta förslagen är väl genomtänkta. Jag anser dock att man borde ha försökt korta ner betänkandet och försökt slå ihop några enskilda stycken. Som det är nu läggs förslag fram som är ganska lika varandra. Jag anser att det skulle ha förbättrat betänkandet och gjort det tydligare. För min grupps räkning, och liksom John Purvis redan sagt, måste jag nämna att vi har problem med ett par avsnitt. Ett av dessa är punkt 26. Man kan inte favorisera ett system för handel med utsläppsrätter och samtidigt kräva en generell koldioxidskatt på europeisk nivå. Det är inkonsekvent. För det andra har vi vissa problem med punkt 24. Även om vi håller med om det mesta av innehållet är denna punkt enligt vår uppfattning alltför generellt formulerad och ger på något sätt intryck av att inkomster från utauktionering kan eller bör bli en del av EU:s framtida budget. Det kan vi inte stödja. Bortsett från det stöder vi betänkandet generellt och jag gratulerar än en gång Anne Ferreira."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,2,10,13,4,21,17,9,12,8
"Anders Wijkman,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph