Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-23-Speech-3-363"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080423.24.3-363"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Discuţia privind evoluţia negocierilor acordului de liber schimb între Comunitatea Europeană şi Consiliul de Cooperare din Golf mi-a atras atenţia având în vedere şi vizita pe care am efectuat-o de curând în această regiune, împreună cu Delegaţia Parlamentului European pentru relaţiile cu statele din Golf. De aceea, atunci când se negociază chestiuni economice, trebuie acordată implicit o atenţie sporită şi legislaţiei privind respectarea drepturilor muncitorilor imigranţi, a femeilor. Printre subiectele abordate în cadrul reuniunilor interparlamentare s-a numărat şi negocierea acestui acord. Reprezentanţii GCC au afirmat că europenii fac presiuni pentru un acces nelimitat la nenumăratele oportunităţi de investiţii, în timp ce interesul GCC stă nu atât în dobândirea de capital, cât în nevoia de tehnologie şi know-how managerial. Pe de o parte, negocierile începute trebuiau finalizate încă din 2006, dar iată că astăzi ele continuă, iar motivele sunt imputabile ambelor părţi. Uniunea consideră că membrii GCC au o lipsă de coordonare şi o lipsă a reformei, iar aceştia din urmă se plâng de o listă interminabilă de condiţii pe care statele din Golf trebuie să îndeplinească. Unele dintre cele mai importante au fost amintite de Comisarul pentru comerţ, Peter Mandelson: accesul pe piaţă, marcarea originii produselor, autorizaţiile guvernamentale, măsuri pentru protejarea investiţiei, precum şi criterii de garantare a acestora în cadrul GCC. De aceea, consider că, prin încheierea acordului de liber schimb, ambele părţi s-ar angaja oficial într-o cooperare economică cu câştiguri reciproce importante: dezvoltarea cooperării în sectorul energetic, dezvoltarea economică şi tehnologică a zonei şi, implicit, un impact sporit în protecţia mediului, crearea unei pieţe comune şi creşterea nivelului investiţiilor europene sunt o parte dintre acestea. Pe de altă parte însă, o dezbatere sensibilă în zonă ţinteşte problema respectării drepturilor omului. Uniunea are un rol foarte important în economia internaţională, dar, în acelaşi timp, este şi unul dintre principalii promotori ai respectării drepturilor fundamentale ale omului. Din discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii celor mai active ONG-uri din regiune, a reieşit foarte clar oportunitatea oferită de negocierile din cadrul acordului de liber schimb de a pune presiune asupra statelor din Golf pentru acordarea cât mai multor libertăţi civile şi politice cetăţenilor acestor ţări."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Diskuse o vývoji jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropským společenstvím a Radou pro spolupráci v Zálivu upoutala mou pozornost i vzhledem ke skutečnosti, že jsem tento region nedávno navštívila spolu s delegací Evropského parlamentu pro vztahy se státy Perského zálivu. Proto by se při jednáních o hospodářských otázkách měla věnovat zvýšená pozornost zákonům, které se týkají dodržování práv pracujících přistěhovalců a práv žen. Mezi témata, o kterých jsme diskutovali na meziparlamentních schůzích, patřila i jednání o této dohodě. Zástupci Rady pro spolupráci v Zálivu prohlásili, že Evropané vyvíjejí nátlak na získání neomezeného přístupu k mnoha investičním příležitostem, zatímco Rada pro spolupráci v Zálivu se zajímá nejen o získání kapitálu, ale též o technologie a manažerské know-how. Na jedné straně, když jednání začala, předpokládalo se, že skončí do roku 2006, ale jednání pokračují, přičemž příčiny lze připsat oběma stranám. Evropská unie má pocit, že členským zemím Rady pro spolupráci v Zálivu chybí součinnost a reformy, ony se zase stěžují na nekonečný seznam požadavků, které musí splnit. Na některé z nejdůležitějších požadavků poukázal i pan Peter Mandelson, komisař pro obchod, jde o přístup na trh, označování původu výrobků, vládní licence, opatření na ochranu investic a též o kritéria na jejich záruky v zemích Rady pro spolupráci v Zálivu. Proto jsem přesvědčená, že uzavřením dohody o volném obchodu se obě strany oficiálně zavážou k hospodářské spolupráci, která bude oboustranně výhodná. Mezi tyto výhody budou patřit například: rozvoj energetické spolupráce, hospodářský a technologický rozvoj regionu, zvýšení vlivu na ochranu životního prostředí, vytvoření společného trhu a zvýšení objemu evropských investic. Na druhé straně se citlivá diskuse v regionu týká problému dodržování lidských práv. Evropská unie hraje velmi důležitou úlohu ve světovém hospodářství, ale zároveň je jedním z nejvýznamnějších podporovatelů dodržování základních lidských práv. Z diskusí, které jsem vedla se zástupci nejaktivnějších mimovládních organizací v regionu, velmi jasně vyplynula příležitost, kterou poskytují tato jednání o dohodě o volném trhu. Máme možnost vyvinout nátlak na státy Perského zálivu, aby občanům těchto zemí garantovali víc občanských a politických svobod."@cs1
". Fru formand! Debatten om udviklingen i forhandlingerne om frihandelsaftalen mellem EU og Golfstaternes Samarbejdsråd fangede min opmærksomhed, fordi jeg for nylig besøgte regionen sammen med Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Golfstaterne. Når de økonomiske spørgsmål drøftes, er det derfor underforstået, at der sættes øget fokus på love om overholdelsen af indvandreres og kvinders rettigheder. Emnerne på dagsordenen for de interparlamentariske møder omfattede bl.a. forhandlinger om denne aftale. GCC-repræsentanterne erklærede, at mens europæerne lagde pres på for at få uhindret adgang til utallige investeringsmuligheder, var GCC ikke kun interesseret i at erhverve kapital, men også i at få dækket behovet for knowhow om teknologi og ledelse. På den ene side skulle forhandlingerne have været afsluttet i 2006, men som det også nævnes, fortsætter de, og skylden kan lægges på begge parter. EU føler, at GCC-medlemmerne mangler samordning og reform, og sidstnævnte klager over en uendelig liste med krav, som de skal opfylde. Nogle af de vigtigste blev understreget af Peter Mandelson, kommissær for handel: markedsadgang, mærkning med produkternes oprindelse, offentlige licenser, foranstaltninger til beskyttelse af investeringer samt kriterier for garantien af disse i GCC. Derfor mener jeg, at begge parter ved at indgå frihandelsaftalen officielt ville forpligte sig til et økonomisk samarbejde, der ville være til stor gensidig gavn: uddybning af energisamarbejdet, økonomisk og teknologisk udvikling af regionen og underforstået en forøget virkning på miljøbeskyttelsen, oprettelse af et fælles marked og en stigning i europæiske investeringer for blot at nævne nogle eksempler. På den anden side afspejler en følelsesladet debat i regionen problemerne med overholdelsen af menneskerettighederne. Unionen har en meget vigtig rolle at spille i den internationale økonomi, men samtidig er den også en af de vigtigste forkæmpere for overholdelsen af de grundlæggende menneskerettigheder. De drøftelser, jeg har haft med repræsentanter for de mest aktive ngo'er i regionen afslørede meget klart den mulighed, som forhandlingerne om frihandelsaftalen har givet for at lægge pres på Golfstaterne om at sikre borgerne i disse lande mere civil og politisk frihed."@da2
"Die Diskussion um die Entwicklungen bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EG und dem Golfkooperationsrat hat mein Interesse geweckt, da ich vor kurzem zusammen mit der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu den Golfstaaten die Region besucht habe. Darum sollte bei Verhandlungen über wirtschaftliche Themen auch stets den Gesetzen zur Einhaltung der Rechte von Wanderarbeitnehmern und Frauen erhöhte Aufmerksamkeit entgegengebracht werden. Die bei den interparlamentarischen Tagungen erörterten Themen umfassten auch die Verhandlungen über dieses Abkommen. Die Vertreter des Golfkooperationsrats erklärten, die Europäer würden Druck ausüben, um unbeschränkten Zugang zu zahlreichen Investitionsmöglichkeiten zu bekommen, während der Golfkooperationsrat nicht nur an der Beschaffung von Kapital interessiert sei, sondern auch an Technologie und Management-Know-how. Zum einen sollten die begonnenen Verhandlungen bereits 2006 abgeschlossen sein, aber sie sind noch immer im Gange, und die Gründe dafür liegen bei beiden Seiten. Die Europäische Union ist der Ansicht, dass es den Mitgliedern des Golfkooperationsrats an Koordination und Reformen mangelt, und die Golfstaaten beklagen sich über eine endlose Liste von Bedingungen, die sie erfüllen müssen. An einige der wichtigsten hat der Handelskommissar, Herr Mandelson, uns erinnert: Marktzugang, Kennzeichnung des Ursprungs von Erzeugnissen, Regierungslizenzen, Maßnahmen zum Investitionsschutz sowie Kriterien für deren Garantie im Golfkooperationsrat. Aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass sich durch den Abschluss des Freihandelsabkommens beide Seiten offiziell zu einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit verpflichten würden, von der beide Seiten erheblich profitieren könnten, nämlich in den Bereichen Energiekooperation, wirtschaftliche und technische Entwicklung der Region einschließlich eines wirksameren Umweltschutzes, Schaffung eines gemeinsamen Marktes und eine Erhöhung der europäischen Investitionen, um nur einige zu nennen. Zum anderen findet in der Region eine heikle Debatte über das Problem der Achtung der Menschenrechte statt. Die EU spielt eine sehr wichtige Rolle in der internationalen Wirtschaft, aber zugleich ist sie auch einer der wichtigsten Verfechter der Menschenrechte. Die Diskussionen, die ich mit den Vertretern der aktivsten Nichtregierungsorganisationen in der Region geführt habe, machten sehr deutlich, dass die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen auch eine gute Gelegenheit bieten, Druck auf die Golfstaaten auszuüben, damit den Bürgern dieser Länder mehr private und politische Freiheiten zugestanden werden."@de9
"Η συζήτηση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου τράβηξε την προσοχή μου, καθώς πρόσφατα είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ αυτήν την περιοχή με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου. Για αυτόν τον λόγο, καθώς θα διαπραγματευόμαστε τα οικονομικά ζητήματα, πρέπει να δοθεί εμμέσως περισσότερη έμφαση στη νομοθεσία για τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων των μεταναστών και των δικαιωμάτων των γυναικών. Τα θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων περιελάμβαναν και τη διαπραγμάτευση αυτής της συμφωνίας. Οι εκπρόσωποι του ΣΣΚ δήλωσαν ότι οι Ευρωπαίοι ασκούσαν πιέσεις για απεριόριστη πρόσβαση σε πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών, τη στιγμή που το ΣΣΚ ενδιαφέρεται όχι μόνο για τη συγκέντρωση κεφαλαίου, αλλά και για την εξασφάλιση τεχνολογίας και διαχειριστικής τεχνογνωσίας. Από τη μία πλευρά, οι διαπραγματεύσεις έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 2006 αλλά, όπως είπαμε, είναι ακόμη σε εξέλιξη και για αυτό ευθύνονται αμφότερα τα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι τα μέλη του ΣΣΚ δεν διαθέτουν τον συντονισμό και το μεταρρυθμιστικό πνεύμα που απαιτούνται, ενώ τα μέλη του ΣΣΚ παραπονούνται για τον ατελείωτο κατάλογο των απαιτήσεων που πρέπει να εκπληρώσουν οι χώρες του Κόλπου. Μερικές από τις πιο σημαντικές εξ αυτών υπενθύμισε ο Επίτροπος Εμπορίου Peter Mandelson: πρόσβαση στην αγορά, επισήμανση της προέλευσης των προϊόντων, κρατικές άδειες, μέτρα για την προστασία των επενδύσεων, καθώς επίσης κριτήρια για την εγγύησή τους στο ΣΣΚ. Για αυτό τον λόγο, πιστεύω ότι, με τη σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, αμφότερα τα μέρη θα αναλάβουν επίσημη δέσμευση για αμοιβαία επωφελή οικονομική συνεργασία: ανάπτυξη της ενεργειακής συνεργασίας, οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της περιοχής και, εμμέσως, αυξημένο αντίκτυπο σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, δημιουργία μιας κοινής αγοράς και αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων, μεταξύ άλλων. Από την άλλη πλευρά, ένα ευαίσθητο θέμα στην περιοχή είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ένωση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διεθνή οικονομία αλλά, ταυτόχρονα, είναι ένας από τους βασικούς υπερασπιστές των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι συζητήσεις που είχα με τους εκπροσώπους των πλέον δραστήριων ΜΚΟ της περιοχής κατέστησαν σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου συνιστούν μια μοναδική ευκαιρία για την άσκηση πίεσης στις χώρες του Κόλπου, ώστε να παράσχουν περισσότερες αστικές και πολιτικές ελευθερίες στους πολίτες τους."@el10
"The discussion on the evolution of negotiations for the Free Trade Agreement between the European Community and the Gulf Cooperation Council caught my attention, taking into account the visit I recently made to the region, together with the European Parliament Delegation for Relations with the Gulf States. For this reason, when economic issues are negotiated, increased attention should implicitly be given to the laws regarding the respect for the rights of immigrant workers and women. The subjects discussed during the interparliamentary meetings included the negotiation of this agreement as well. The GCC representatives declared that Europeans were creating pressure for unlimited access to numerous investment opportunities, while the GCC is interested not only in acquiring capital, but also in the need for technology and managerial know-how. On the one hand, the negotiations started should have been completed in 2006, but, as we say, they are continuing and the reasons are imputable to both parties. The European Union feels that the GCC members lack coordination and reform and the latter complain of an interminable list of requirements that the Gulf States must meet. Some of the most important were brought to mind by the Trade Commissioner, Peter Mandelson: market access, marking the origin of products, governmental licences, measures for protecting investment, as well as criteria for their guarantee in the GCC. For this reason, I believe that, by concluding the Free Trade Agreement, both parties would officially commit to economic cooperation with mutually important gains: development of energy cooperation, economic and technological development of the region and, implicitly, an increased impact on environmental protection, creation of a common market and an increase in European investments are only some of them. On the other hand, a sensitive debate in the region refers to the problem of respect for human rights. The Union has a very important role in the international economy but, at the same time, it is also one of the main promoters of the respect for fundamental human rights. The discussions I had with the representatives of the most active NGOs in the region revealed very clearly the opportunity provided by the negotiations for the Free Trade Agreement to put pressure on the Gulf States to provide more civil and political freedoms to the citizens of these countries."@en4
"El debate sobre la evolución de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre la Comunidad Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo ha merecido toda mi atención, ya que visité recientemente la región junto con la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Estados del Golfo. Por este motivo, cuando se negocia sobre cuestiones económicas, implícitamente, se debe prestar mayor atención a la legislación relacionada con el respeto de los derechos de los trabajadores inmigrantes y las mujeres. Entre los temas que se abordaron en el marco de las reuniones interparlamentarias, cabe señalar la negociación de este Acuerdo. Los representantes del CCG afirmaron que los europeos estaban presionando para obtener acceso ilimitado a muchas oportunidades de inversión, mientras que el CCG esta interesado no sólo en adquirir capital, sino también en la necesidad de disponer de tecnología y conocimientos especializados en materia de gestión. Por una parte, las negociaciones deberían haberse concluido en 2006, pero, como hemos dicho, siguen en curso y los motivos son imputables a ambas partes. La Unión Europea opina que los miembros del CCG carecen de coordinación y que deben aplicar reformas, mientras que los miembros del CCG protestan por la interminable lista de requisitos que se exige que cumplan los Estados del Golfo. Algunos de los requisitos más importantes fueron recordados por el Comisario de Comercio, el señor Peter Mandelson: el acceso al mercado, la identificación del origen de los productos, las licencias gubernamentales, las medidas de protección de las inversiones y los criterios de garantía de éstas en el CCG. Por este motivo, opino que, mediante la conclusión del Acuerdo de Libre Comercio, ambas partes comprometerán a cooperar económicamente, con los siguientes beneficios mutuos: el desarrollo de la cooperación energética, el desarrollo económico y tecnológico de la región e, implícitamente, un mayor efecto en la protección medioambiental, la creación de un mercado común y un aumento de las inversiones europeas, por citar sólo algunos. Por otra parte, el problema del respeto de los derechos humanos es un tema muy delicado de debate en la región. La Unión desempeña una función muy importante en la economía mundial y, al mismo tiempo, es uno de los principales defensores del respeto de los derechos humanos fundamentales. En las conversaciones que mantuve con los representantes de las ONG más activas de la región, quedó de manifiesto que las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio representan una oportunidad para presionar a los Estados del Golfo a fin de que otorguen mayores libertades civiles y políticas a sus ciudadanos."@es21
"Arutelu Euroopa Ühenduse ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste kulgemise kohta pälvis minu tähelepanu, sest käisin hiljuti visiidil nimetatud piirkonnas koos Euroopa Parlamendi delegatsiooniga Pärsia lahe riikidega suhtlemiseks. Seetõttu tuleb majandusküsimusi arutades pöörata suuremat tähelepanu sisserändajatest töötajate ja naiste õiguste austamist käsitlevatele õigusaktidele. Parlamentidevahelisel kohtumisel arutleti samuti nimetatud lepingu läbirääkimiste üle. Pärsia lahe koostöönõukogu esindajad ütlesid, et eurooplased avaldasid neile survet piiramatuks juurdepääsuks paljudele investeerimisvõimalustele, samal ajal kui koostöönõukogu ei ole huvitatud üksnes kapitali saamisest, vaid nad vajavad tehnoloogilist ja juhtimisalast oskusteavet. Ühest küljest pidid alustatud läbirääkimised lõppema juba 2006. aastal, kuid nagu öeldud, need jätkuvad ning selles on oma osa mõlemal poolel. Euroopa Liit arvab, et koostöönõukogu liikmete vahel puudub koordineeritus ja riigid ei vii läbi reforme, ning koostöönõukogu riigid kaebavad nende suhtes kehtestatavate nõuete lõppematu nimekirja üle. Mõningaid kõige olulisemaid teemasid nimetas ka kaubandusvolinik Peter Mandelson, nimelt juurdepääs turule, toodete päritolu tähistamine, riiklikud litsentsid, investeeringute kaitsmise meetmed ja nende tagamise kriteeriumid koostöönõukogus. Sel põhjusel arvan, et vabakaubanduslepingu sõlmimise järel kohustuvad mõlemad pooled ametlikult tegema majanduskoostööd, mis on mõlemale poolele kasulik – see hõlmab muu hulgas energiakoostöö arendamist, piirkonna majanduslikku ja tehnoloogilist arendamist ning samuti täiendavat mõju keskkonnakaitsele, ühisturu loomisele ja Euroopa investeeringute suurenemisele. Teisest küljest osutab tundlik arutelu piirkonnas inimõiguste austamise probleemile. Euroopa Liidu roll rahvusvahelises majanduses on oluline, kuid samal ajal on EL ka inimeste põhiõiguste austamise peamine edendaja. Arutelus piirkonna kõige aktiivsemate valitsusväliste organisatsioonide esindajatega osutati väga selgelt võimalusele, mille annavad vabakaubanduslepingu läbirääkimised, avaldada survet Pärsia lahe riikidele, et nad tagaksid rohkem kodaniku- ja poliitilisi vabadusi nimetatud riikide kodanikele."@et5
"Euroopan yhteisön ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välisestä vapaakauppasopimuksesta käytävien neuvottelujen kehitystä käsittelevä keskustelu herätti heti kiinnostukseni, koska vierailin kyseisellä alueella äskettäin yhdessä suhteista Persianlahden valtioihin vastaavan Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanssa. Kun talousasioista on keskusteltu, olisikin kiinnitettävä ehdottomasti enemmän huomiota lainsäädäntöön, joka koskee siirtotyöläisten ja naisten oikeuksien kunnioittamista. Parlamenttien välisissä kokouksissa keskusteltuihin aiheisiin kuuluivat myös neuvottelut tästä sopimuksesta. GCC:n edustajat ilmoittivat, että eurooppalaiset painostivat päästäkseen rajoituksetta kiinni useisiin sijoitusmahdollisuuksiin, kun taas GCC:tä ei kiinnosta pelkästään pääoman hankkiminen vaan myös teknologian ja johdon asiantuntemus. Toisaalta aloitetut neuvottelut olisi pitänyt saada päätökseen vuonna 2006, mutta kuten sanottua, ne jatkuvat, ja syytä on molemmissa osapuolissa. Euroopan unionin mukaan GCC:n jäsenet tarvitsisivat koordinointia ja uudistusta, ja GCC:ssä taas valitetaan loputtoman monista vaatimuksista, joihin Persianlahden valtioiden olisi vastattava. Kauppapolitiikasta vastaava komission jäsen Peter Mandelson muistutti muutamista tärkeimmistä vaatimuksista: markkinoille pääsystä, tuotteiden alkuperämerkinnöistä, hallitusten myöntämistä luvista, sijoitusten suojaamistoimenpiteistä ja niiden takaamiskriteereistä GCC:ssä. Tämän takia uskon, että molemmat osapuolet sitoutuisivat vapaakauppasopimuksella virallisesti taloudelliseen yhteistyöhön ja saisivat näin molemmin puolin tärkeitä etuja, joihin kuuluvat muun muassa energiayhteistyön kehittäminen, alueen taloudellinen ja teknologinen kehitys ja epäsuorasti myös paremmat vaikutusmahdollisuudet ympäristönsuojeluun, yhteismarkkinoiden perustaminen ja eurooppalaisten sijoitusten kasvu. Toisaalta kyseisellä alueella käydään keskustelua arasta aiheesta, ongelmista ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Euroopan unionilla on tärkeä asema kansainvälisessä taloudessa, mutta samalla se on myös tärkeimpiä tekijöitä perusihmisoikeuksien edistämisessä. Alueen aktiivisimpien kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa käymäni keskusteluista selvisi hyvin, että vapaakauppasopimusneuvottelut antoivat mahdollisuuden painostaa Persianlahden valtioita myöntämään kansalaisilleen lisää siviilioikeuksia ja poliittisia oikeuksia."@fi7
"La discussion sur la progression des négociations concernant l'accord de libre-échange entre la Communauté européenne et le conseil de coopération du Golfe a attiré mon attention, considérant le voyage que j'ai effectué récemment dans la région aux côtés de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les États du Golfe. Ainsi, dans le cadre des négociations des questions économiques, il serait bon d'accorder implicitement une attention accrue aux lois concernant le respect des droits des travailleurs immigrants et des femmes. Parmi les thèmes abordés lors des réunions interparlementaires figurait également la négociation de cet accord. Les représentants du CCG ont déclaré que les Européens faisaient pression pour un accès illimité aux nombreuses opportunités d'investissement, alors que le CCG est non seulement intéressé par l'acquisition de capital, mais également par le besoin de savoir-faire technologique et managérial. D'une part, les négociations entamées auraient dû s'achever en 2006, mais se poursuivent actuellement et les raisons sont imputables aux deux parties. L'Union européenne considère que la coordination entre les membres du conseil de coopération du Golfe est insuffisante et que des réformes sont nécessaires, et ces derniers se plaignent de la liste interminable des exigences auxquelles doivent satisfaire les États de Golfe. Parmi les plus importantes, certaines ont été portées à l'attention du commissaire au commerce, Peter Mandelson: accès au marché, signalisation de l'origine des produits, autorisations gouvernementales, mesures de protection des investissements et critères de leur garantie dans les pays du conseil de coopération du Golfe. C'est pourquoi je pense, qu'en signant l'accord de libre-échange, les deux parties s'engageraient officiellement dans une coopération économique génératrice de gains mutuels importants: développement de la coopération énergétique, développement économique et technologique de la région et, implicitement, amélioration de l'impact sur la protection environnementale, création d'un marché commun et augmentation des investissements européens, pour n'en citer que quelques-uns. D'autre part, un débat très sensible dans cette région concerne le problème du respect des droits de l'homme. L'Union européenne joue un rôle très important dans l'économie internationale, mais elle est également l'un des principaux promoteurs du respect des droits de l'homme fondamentaux. Il ressort clairement des discussions que j'ai eues avec les représentants des ONG les plus actives dans la région que les négociations sur l'accord de libre-échange fournissent l'opportunité de faire pression sur les États du Golfe, afin de garantir une plus grande liberté civile et politique aux citoyens de ces pays."@fr8
"Az Európai Unió és az Öbölmenti Együttműködési Tanács közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folytatott tárgyalások fejleményeiről zajló megbeszélés felkeltette a figyelmemet, tekintetbe véve, hogy nemrég a térségben jártam az Arab-öböl menti államokkal fenntartott kapcsolatok európai parlamenti küldöttségével együtt. A fenti okból a gazdasági kérdések tárgyalásánál magától értetődően fokozott figyelmet kell szentelni a bevándorló munkavállalókkal és a nők jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatos törvényekre. A parlamentközi üléseken megvitatott témák közé tartoztak e megállapodás tárgyalásai is. A GCC képviselői azt állították, hogy az európaiak nyomást gyakoroltak rájuk több befektetési lehetőséghez való korlátlan hozzáférés érdekében, míg a GCC-t nemcsak a tőkeszerzés érdekli, hanem a technológia és az irányítási ismeretek is. Egyrészt, a tárgyalásoknak 2006-ban be kellett volna fejeződniük, de, mint azt mondják, tovább folynak a mindkét félnek felróható okokból. Az Európai Unió úgy látja, hogy a GCC-tagok híján vannak a koordinációnak és a reformoknak, míg az utóbbi arról panaszkodik, hogy végeláthatatlan azoknak a követelményeknek a listája, amelyeket az Arab-öböl menti országoknak teljesíteniük kell. Néhányra a legfontosabb kérdések közül a kereskedelmi biztos, Peter Mandelson hívta fel a figyelmünket: piacra jutás, a termékek eredetének megjelölése, kormányzati engedélyek, a befektetéseket védő intézkedések, valamint ezek GCC-beli garantálásának kritériumai. Ezen oknál fogva úgy vélem, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megkötésével mindkét fél hivatalosan elkötelezné magát a kölcsönösen fontos előnyökkel járó gazdasági együttműködés mellett: az energiai együttműködés fejlesztése, a térség gazdasági és technológiai fejlődése és, értelemszerűen, a környezetvédelemre gyakorolt nagyobb hatás, valamint egy közös piac létrehozása és az európai befektetések növekedése csak néhány ezek közül az előnyök közül. Másrészt, a régióban folytatott kényes vita arra utal, hogy problémák vannak az emberi jogok tiszteletben tartása terén. Az Unió igen fontos szerepet tölt be a nemzetközi gazdaságban, ugyanakkor egyike az alapvető emberi jogok fő támogatóinak. A térség legaktívabb nem kormányzati szervezeteivel folytatott megbeszéléseim világosan rámutattak arra a lehetőségre, amelyet a szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalásai rejtenek ahhoz, hogy nyomást gyakoroljunk az Arab-öböl menti államokra, hogy több polgári és politikai jogot biztosítsanak ezen országok állampolgárainak."@hu11
". Tenuto conto della mia recente visita alla regione insieme alla delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati del Golfo, la discussione in merito ai negoziati sull’accordo di libero scambio tra la Comunità europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo ha catturato la mia attenzione. Per tale ragione, quando si negoziano questioni economiche, si deve dare implicitamente maggiore attenzione alle leggi relative al rispetto dei diritti dei lavoratori immigrati e delle donne. Gli argomenti discussi nel corso degli incontri interparlamentari comprendevano anche i negoziati di tale accordo. I rappresentanti del CCG hanno dichiarato che gli europei esercitavano pressione per ottenere l’accesso illimitato a diverse opportunità di investimento, mentre il CCG è interessato non solo ad acquisire capitale, ma anche al bisogno di tecnologia e di nell’ambito della gestione. Da un lato i negoziati avviati avrebbero dovuto essere completati nel 2006, ma osserviamo che proseguono e le ragioni sono imputabili a entrambe le parti. L’Unione europea ritiene che i membri del CCG manchino di coordinamento e riforme e questi ultimi si lamentano di un interminabile elenco di requisiti che sono tenuti a rispettare. Alcuni dei più importanti sono stati ricordati dal Commissario per il commercio, Peter Mandelson: accesso al mercato, segnalazione dell’origine dei prodotti, licenze governative, misure per proteggere gli investimenti, nonché i criteri per la loro garanzia all’interno del CCG. Per questo motivo, ritengo che, con la conclusione dell’accordo di libero scambio, entrambe le parti si impegnerebbero ufficialmente nella cooperazione economica con importanti vantaggi reciproci: sviluppo della cooperazione energetica, sviluppo economico e tecnologico della regione e, implicitamente, maggiore impatto sulla protezione ambientale, creazione di un mercato comune e aumento degli investimenti europei sono solo alcuni di essi. D’altro canto, nella regione è in corso una sensibile discussione sul problema del rispetto dei diritti umani. L’Unione ricopre un ruolo molto importante nell’economia internazionale, ma, al contempo, è anche uno dei principali promotori del rispetto dei diritti umani fondamentali. Le discussioni che ho tenuto con i rappresentanti delle ONG più attive nella regione hanno rivelato molto chiaramente l’opportunità fornita dai negoziati sull’accordo di libero scambio al fine di esercitare pressione sugli Stati del Golfo per fornire maggiori libertà civili e politiche ai cittadini di tali paesi."@it12
"Mano dėmesį atkreipė kalbos apie pažangą derantis dėl Laisvosios prekybos sutarties tarp Europos Bendrijos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos, kadangi visai neseniai man yra tekę lankytis šiame regione kartu su Europos Parlamento santykių su Persijos įlankos valstybėmis delegacija. Todėl, derantis dėl ekonominių klausimų, būtina skirti daugiau dėmesio įstatymams, susijusiems su imigrantų darbininkų ir moterų teisių apsauga. Tarpparlamentinių posėdžių metu buvo kalbama ir apie derybas dėl šios sutarties. PĮBT atstovai pareiškė, kad Europa daro spaudimą siekdama gauti neribotų galimybių investuoti, kai PĮBT domina ne tik galimybė pritraukti kapitalo, bet ir technologijų bei pažangiosios patirties valdymo srityje poreikis. Iš vienos pusės, pradėtas derybas galima buvo užbaigti 2006 m., tačiau, kaip sakoma, jos vis dar tęsiasi dėl abiejų šalių kaltės. Europos Sąjungos manymu, PĮBT nariams trūksta koordinacijos ir reformų, o pastarieji skundžiasi dėl nesibaigiančio Persijos įlankos šalims keliamų reikalavimų sąrašo. Prekybos komisaras Peter Mandelson atkreipė dėmesį į kai kuriuos svarbiausius klausimus: rinkos prieigą, produktų kilmės ženklinimą, vyriausybės licencijas, investicijų apsaugos priemones bei jų garantijos PĮBT šalyse kriterijus. Dėl šios priežasties aš manau, kad pasirašydamos Laisvosios prekybos sutartį abi šalys oficialiai įsipareigos bendradarbiauti ekonomikos srityje, iš to gaudamos abiems šalims svarbios naudos įskaitant bendradarbiavimo energetikos srityje raidą, regiono ekonominę ir technologinę plėtrą ir, atitinkamai, didesnį aplinkos apsaugos lygį, bendros rinkos sukūrimą ir išaugusias Europos investicijas. Iš kitos pusės, jautrios diskusijos šiame regione reiškia, kad egzistuoja su žmogaus teisių gynimu susijusių problemų. Sąjunga vaidina labai svarbų vaidmenį tarptautinėje ekonomikoje tačiau tuo pat metu ji labai skatina pamatinių žmogaus teisių apsaugą. Pokalbių su regiono aktyviausių NVO atstovais metu paaiškėjo derybų dėl Laisvosios prekybos sutarties sudaroma galimybė daryti spaudimą Persijos įlankos valstybėms suteikti šių šalių piliečiams daugiau pilietinių ir politinių laisvių."@lt14
"Diskusija par Eiropas Kopienas un Persijas līča Sadarbības padomes valstu Brīvās tirdzniecības līguma sarunu attīstību piesaistīja manu uzmanību saistībā ar manu neseno vizīti uz reģionu kopā ar Eiropas Parlamenta delegāciju attiecībām ar Persijas līča valstīm. Tādēļ, kad ir panākta vienošanās par ekonomiskiem jautājumiem, netiešā veidā lielāka uzmanība ir jāpievērš likumiem par strādājošo imigrantu, kā arī sieviešu tiesību ievērošanu. Starpparlamentu sanāksmēs apspriesto tēmu vidū bija arī sarunas par šo līgumu. pārstāvji paziņoja, ka eiropieši izdarīja spiedienu, lai panāktu neierobežotu pieeju neskaitāmām investīciju iespējām, savukārt interesē ne tikai kapitāla iegūšana, bet arī nepieciešamība iegūt ar tehnoloģiju un pārvaldību saistītu zinātību. No vienas puses, sāktās sarunas vajadzēja pabeigt 2006. gadā, taču, kā mēs sakām, tās turpinās un iemesli ir būtiski abām pusēm. Eiropas Savienībai šķiet, ka dalībvalstīm trūkst koordinācijas un reformu, savukārt Persijas līča valstis sūdzas par nebeidzamo prasību sarakstu, kas tām jāievēro. Dažas no svarīgākajām pieminēja tirdzniecības komisārs : pieeja tirgum, izstrādājumu izcelsmes marķējums, valdības licences, investīciju aizsardzības pasākumi, kā arī to garantijas kritēriji valstīs. Tādēļ es uzskatu, ka, noslēdzot Brīvās tirdzniecības līgumu, abas puses oficiāli piekristu ekonomiskai sadarbībai ar abpusēji svarīgiem ieguvumiem: sadarbības enerģētikas jomā attīstība, reģiona ekonomiskā un tehnoloģiskā attīstība un, netieši, lielāka ietekme uz vides aizsardzību, kopēja tirgus radīšana un Eiropas Savienības investīciju palielināšana ir tikai daži no ieguvumiem. No otras puses, jutīgās debates reģionā ir saistītas ar cilvēktiesību ievērošanas problēmu. Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga loma starptautiskajā ekonomikā, taču vienlaicīgi tā ir arī viena no galvenajiem cilvēka pamattiesību ievērošanas atbalstītājiem. Kad diskutēju ar reģiona aktīvāko NVO pārstāvjiem, kļuva skaidrs, ka sarunas par Brīvās tirdzniecības līgumu sniedz iespēju izdarīt spiedienu uz Persijas līča valstīm, lai nodrošinātu šo valstu pilsoņiem lielāku pilsonisko un politisko brīvību."@lv13
"Discuţia privind evoluţia negocierilor acordului de liber schimb între Comunitatea Europeană şi Consiliul de Cooperare din Golf mi-a atras atenţia având în vedere şi vizita pe care am efectuat-o de curând în această regiune, împreună cu Delegaţia Parlamentului European pentru relaţiile cu statele din Golf. De aceea, atunci când se negociază chestiuni economice, trebuie acordată implicit o atenţie sporită şi legislaţiei privind respectarea drepturilor muncitorilor imigranţi, a femeilor. Printre subiectele abordate în cadrul reuniunilor interparlamentare s-a numărat şi negocierea acestui acord. Reprezentanţii GCC au afirmat că europenii fac presiuni pentru un acces nelimitat la nenumăratele oportunităţi de investiţii, în timp ce interesul GCC stă nu atât în dobândirea de capital, cât în nevoia de tehnologie şi know-how managerial. Pe de o parte, negocierile începute trebuiau finalizate încă din 2006, dar iată că astăzi ele continuă, iar motivele sunt imputabile ambelor părţi. Uniunea consideră că membrii GCC au o lipsă de coordonare şi o lipsă a reformei, iar aceştia din urmă se plâng de o listă interminabilă de condiţii pe care statele din Golf trebuie să îndeplinească. Unele dintre cele mai importante au fost amintite de Comisarul pentru comerţ, Peter Mandelson: accesul pe piaţă, marcarea originii produselor, autorizaţiile guvernamentale, măsuri pentru protejarea investiţiei, precum şi criterii de garantare a acestora în cadrul GCC. De aceea, consider că, prin încheierea acordului de liber schimb, ambele părţi s-ar angaja oficial într-o cooperare economică cu câştiguri reciproce importante: dezvoltarea cooperării în sectorul energetic, dezvoltarea economică şi tehnologică a zonei şi, implicit, un impact sporit în protecţia mediului, crearea unei pieţe comune şi creşterea nivelului investiţiilor europene sunt o parte dintre acestea. Pe de altă parte însă, o dezbatere sensibilă în zonă ţinteşte problema respectării drepturilor omului. Uniunea are un rol foarte important în economia internaţională, dar, în acelaşi timp, este şi unul dintre principalii promotori ai respectării drepturilor fundamentale ale omului. Din discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii celor mai active ONG-uri din regiune, a reieşit foarte clar oportunitatea oferită de negocierile din cadrul acordului de liber schimb de a pune presiune asupra statelor din Golf pentru acordarea cât mai multor libertăţi civile şi politice cetăţenilor acestor ţări."@mt15
"De discussie over de evolutie van de onderhandelingen voor de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Samenwerkingsraad van Arabische Golfstaten heeft mijn aandacht getrokken, waarbij het bezoek dat ik onlangs aan de regio bracht, samen met de Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten van het Europees Parlement in acht moet worden genomen. Daarom moet er tijdens het onderhandelen over economische kwesties, impliciet steeds meer aandacht worden besteed aan de wetgeving betreffende het naleven van de rechten van werknemers uit andere landen en die van vrouwen. De onderwerpen die tijdens de interparlementaire vergaderingen zijn besproken omvatten eveneens de onderhandeling over deze overeenkomst. De GCC-vertegenwoordigers verklaarden dat de Europeanen druk uitoefenden op de onbeperkte toegang tot talrijke investeringmogelijkheden, terwijl de GCC niet alleen is geïnteresseerd in het werven van kapitaal, maar ook in de behoefte aan technologie en bestuurlijke kennis. Enerzijds zouden de onderhandelingen moeten zijn voltooid in 2006, maar, zoals we al zeiden, ze duren nog steeds voort en de redenen zijn aan beide partijen te wijten. De Europese Unie vindt dat het de GCC-leden ontbreekt aan coördinatie en hervorming en de GCC-leden klagen over een oneindige lijst van eisen waaraan de Golfstaten moeten voldoen. Enkele van de belangrijkste eisen werden in herinnering gebracht door de handelscommissaris, Peter Mandelson: markttoegang, herkomstmarkering van producten, overheidsvergunningen, maatregelen ter bescherming van investeringen en criteria voor hun waarborg in de GCC. Om deze reden denk ik dat beide partijen zich door het sluiten van de vrijhandelsovereenkomst officieel zouden verplichten tot economische samenwerking met wederzijdse belangrijke voordelen: ontwikkeling van energiesamenwerking, economische en technologische ontwikkeling van de regio en, impliciet, een groter effect op de milieubescherming, het instellen van een gemeenschappelijke markt en een toename van Europese investeringen zijn slechts enkele voorbeelden. Anderzijds wijst een gevoelig debat in de regio op het probleem van de naleving van de mensenrechten. De Unie speelt een zeer belangrijke rol in de internationale economie, maar is tegelijkertijd een van de belangrijkste voorvechters van de naleving van fundamentele rechten. Uit de besprekingen die ik heb gevoerd met de vertegenwoordigers van de meest actieve NGO’s in de regio is zeer duidelijk gebleken dat de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst een mogelijkheid bieden om druk uit te oefenen op de Golfstaten om meer civiele en politieke vrijheden te bieden aan de burgers van deze landen."@nl3
"Dyskusja na temat ewolucji negocjacji dotyczących umowy w sprawie wolnego handlu między Wspólnotą Europejską i Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej przykuła moją uwagę, biorąc pod uwagę wizytę, jaką ostatnio odbyłam do tego regionu wraz z Delegacją Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej. Z tego powodu podczas negocjowania kwestii ekonomicznych należy przykładać szczególne znaczenie do praw odnoszących się do poszanowania praw pracujących imigrantów i kobiet. Tematy poruszane w czasie posiedzeń międzyparlamentarnych również obejmowały negocjacje dotyczące tej umowy. Przedstawiciele Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej oświadczyli, że Europejczycy naciskają na zagwarantowanie nieograniczonego dostępu do licznych okazji inwestycyjnych, a Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej jest zainteresowana nie tylko gromadzeniem kapitału, lecz również potrzebą zdobycia technologicznego i zarządczego „know-how”. Z jednej strony rozpoczęte negocjacje powinny były zakończyć się w 2006 r., ale - jak twierdzimy - są one kontynuowane, za co obwiniane są obydwie strony. Unia Europejska jest zdania, że członkom Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej brakuje koordynacji i reformy, a ci drudzy skarżą się na niewyczerpaną listę wymagań, jakie mają spełnić państwa Zatoki Perskiej. Niektóre z najważniejszych przytoczył komisarz ds. handlu, Peter Mandelson: dostęp do rynku, oznakowanie pochodzenia produktów, licencje rządowe, działania na rzecz ochrony inwestycji oraz kryteria ich zagwarantowania w Radzie Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Z tego powodu - moim zdaniem - podpisując umowę w sprawie wolnego handlu, obydwie strony oficjalnie zobowiązałyby się do współpracy gospodarczej prowadzącej do wzajemnie istotnych osiągnięć: rozwoju współpracy w zakresie energii, rozwoju gospodarczego i technologicznego tego regionu oraz - nie wprost - zwiększonego wpływu na ochronę środowiska naturalnego, utworzenie wspólnego rynku oraz zwiększenie poziomu inwestycji europejskich, i to tylko niektóre z nich. Z drugiej strony delikatna debata w regionie odnosi się do problemu przestrzegania praw człowieka. Unia odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce międzynarodowej, ale jednocześnie jest jednym z głównych stronników poszanowania podstawowych praw człowieka. Dyskusje, jakie odbyłem z przedstawicielami większości aktywnych organizacji pozarządowych w regionie, dokładnie uwidoczniły możliwość, jaką dają negocjacje dotyczące umowy w sprawie wolnego handlu, aby naciskać na państwa Zatoki Perskiej, by te zapewniały więcej wolności obywatelskich i politycznych swoim obywatelom."@pl16
"O debate sobre o andamento das negociações para o Acordo de Comércio Livre entre a Comunidade Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo chamou a minha atenção, devido à minha recente deslocação à região conjuntamente com a Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com os Estados do Golfo. Por esta razão, quando se negoceiam questões económicas, deve prestar-se uma maior atenção à legislação relativa ao respeito dos direitos dos trabalhadores imigrantes e das mulheres. Os temas debatidos durante as reuniões interparlamentares incluíram também a negociação deste acordo. Os representantes do CCG afirmaram que os europeus estavam a exercer pressão no sentido de se obter um acesso ilimitado a numerosas oportunidades de investimento, enquanto o CCG está interessado não unicamente em adquirir capital, mas também na necessidade de adquirir tecnologia e empresarial. Por outro lado, as negociações iniciadas deveriam estar concluídas em 2006, mas prosseguem e, em nosso entender, as razões disso são imputáveis às duas partes. A União Europeia é de opinião que os membros do CCG carecem de coordenação e de uma reforma, e estes, por sua vez, queixam-se de uma lista interminável de requisitos que os Estados do Golfo devem preencher. Alguns dos mais importantes foram recordados pelo Comissário responsável pelos temas do Comércio, Peter Mandelson: acesso ao mercado, a marcação da origem dos produtos, licenças governamentais, medidas para a protecção do investimento, bem como critérios para a sua garantia no quadro do CCG. Por esta razão, penso que com a conclusão do Acordo de Comércio Livre as duas partes ficarão oficialmente comprometidas com uma cooperação em termos económicos com significativas vantagens mútuas: desenvolvimento da cooperação energética, desenvolvimento económico e tecnológico da região e, implicitamente, um maior impacto sobre a protecção ambiental, criação de um mercado comum e aumento dos investimentos europeus são apenas algumas dessas vantagens. Por outro lado, um debate sensível na região faz referência ao problema do respeito pelos direitos humanos. A União desempenha um papel muito importante na economia internacional mas, simultaneamente, é também um dos grandes promotores do respeito dos direitos humanos fundamentais. As conversações que mantive com os representantes das ONG mais activas na região puseram muito claramente em evidência a oportunidade aberta pelas negociações para o Acordo de Comércio Livre de exercer pressão sobre os Estados do Golfo para concederem mais liberdades civis e políticas aos cidadãos daqueles países."@pt17
"Diskusia o vývoji rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskym spoločenstvom a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive upútala moju pozornosť aj vzhľadom na skutočnosť, že som tento región nedávno navštívila spolu s delegáciou Európskeho parlamentu pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu. Preto by sa pri rokovaniach o hospodárskych otázkach mala venovať zvýšená pozornosť zákonom, ktoré sa týkajú dodržiavania práv pracujúcich prisťahovalcov a práv žien. Medzi témy, o ktorých sme diskutovali na medziparlamentných schôdzach, patrili aj rokovania o tejto dohode. Zástupcovia Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive vyhlásili, že Európania vyvíjajú nátlak na získanie neobmedzeného prístupu k mnohým investičným príležitostiam, zatiaľ čo Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive sa zaujíma nielen o získanie kapitálu, ale tiež o potrebné technológie a manažérske know-how. Na jednej strane, keď rokovania začali, predpokladalo sa, že sa dokončia do roku 2006, no ako hovoríme rokovania pokračujú, pričom príčiny možno pripísať obidvom stranám. Európska únia má pocit, že členským krajinám Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive chýba súčinnosť a reformy, ony sa zase sťažujú na nekonečný zoznam požiadaviek, ktoré musia splniť. Na niektoré z najdôležitejších požiadaviek poukázal aj pán Peter Mandelson, komisár pre obchod, ide o prístup na trh, označovanie pôvodu výrobkov, vládne licencie, opatrenia na ochranu investícií a tiež o kritériá na ich záruky v krajinách Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive. Preto som presvedčená, že uzavretím dohody o voľnom obchode sa obe strany oficiálne zaviažu k hospodárskej spolupráci, ktorá bude obojstranne výhodná. Medzi tieto výhody budú patriť napríklad: rozvoj energetickej spolupráce, hospodársky a technologický rozvoj regiónu, zvýšenie vplyvu na ochranu životného prostredia, vytvorenie spoločného trhu a zvýšenie objemu európskych investícií. Na druhej strane sa citlivá diskusia v regióne týka problému dodržiavania ľudských práv. Európska únia zohráva veľmi dôležitú úlohu vo svetovom hospodárstve, no zároveň je jedným z najvýznamnejších podporovateľov dodržiavania základných ľudských práv. Z diskusií, ktoré som viedla so zástupcami najaktívnejších mimovládnych organizácií v regióne, veľmi jasne vyplynula príležitosť, ktorú poskytujú tieto rokovania o dohode o voľnom trhu. Máme možnosť vyvinúť nátlak na štáty Perzského zálivu, aby občanom týchto krajín garantovali viac občianskych a politických slobôd."@sk19
"Razprava o poteku pogajanj o sporazumu o prosti trgovini med Evropsko skupnostjo in Svetom za sodelovanje v Zalivu je pritegnila mojo pozornost, ker sem pred kratkim obiskala regijo kot članica delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Zalivskimi državami. Zato je treba pri pogajanjih o gospodarskih vprašanjih večjo pozornost nameniti zakonom v zvezi s spoštovanjem pravic delavcev priseljencev in žensk. Na medparlamentarnih srečanjih smo razpravljali tudi o pogajanjih o tem sporazumu. Predstavniki Sveta za sodelovanje v Zalivu so izjavili, da se Evropejci zavzemajo za neomejen dostop do številnih naložbenih priložnosti, medtem ko se Svet za sodelovanje v Zalivu ne zavzema le za pridobitev kapitala, ampak tudi tehnologijo ter vodstveno znanje in izkušnje. Po eni strani bi se morala pogajanja končati leta 2006, vendar se nadaljujejo, za kar sta odgovorni obe strani. Evropska unija meni, da članice Sveta za sodelovanje v Zalivu niso zagotovile usklajenosti in reform, medtem ko se slednje pritožujejo nad neskončnim seznamom zahtev, ki jih morajo Zalivske države izpolniti. Najpomembnejše je izpostavil komisar za trgovino Peter Mandelson: dostop na trg, označevanje porekla proizvodov, vladna dovoljenja, ukrepi za zaščito naložb in merila za njihovo zagotavljanje v Svetu za sodelovanje v Zalivu. Zato menim, da bi se s sklenitvijo sporazuma o prosti trgovini obe pogodbenici uradno zavezali h gospodarskemu sodelovanju z enakovrednimi obojestranskimi koristmi: razvoj sodelovanja na področju energetike, gospodarski in tehnološki razvoj regije ter posredno večji vpliv na varstvo okolja, oblikovanje skupnega trga in povečanje evropskih naložb so le nekatere od njih. Po drugi strani občutljiva razprava v regiji zadeva vprašanje spoštovanja človekovih pravic. Unija ima zelo pomembno vlogo v mednarodnem gospodarstvu, vendar je hkrati eden od glavnih zagovornikov spoštovanja temeljnih človekovih pravic. Pogovori z najbolj dejavnimi nevladnimi organizacijami so jasno pokazali, da so pogajanja o sporazumu o prosti trgovini priložnost, da Zalivske države odločno pozovemo k zagotavljanju večjih državljanskih in političnih svoboščin državljanom."@sl20
"Diskussionen om utvecklingen i förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EG och Gulfstaternas samarbetsråd fångade mitt intresse eftersom jag nyligen besökte området tillsammans med Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Gulfstaterna. I förhandlingarna om ekonomiska frågor bör därför lagstiftningen om respekten för arbetskraftsinvandrare och för kvinnor uppmärksammas i högre grad. Bland de ämnen som diskuterades under de interparlamentariska mötena återfanns även förhandlingarna om detta avtal. Företrädarna för Gulfstaternas samarbetsråd hävdade att EU utövar påtryckningar för att få obegränsad tillgång till en rad investeringsmöjligheter medan Gulfstaternas samarbetsråd inte bara är intresserat av att få in kapital utan även teknik och ledningskompetens. Å ena sidan borde förhandlingarna ha slutförts 2006, men de pågår som sagt fortfarande och båda parter har del i detta. EU anser att medlemmarna i Gulfstaternas samarbetsråd brister i samordning och i reformer och Gulfstaternas samarbetsråd klagar över en oändlig lista med krav som Gulfstaterna måste uppfylla. Kommissionsledamoten med ansvar för handel, Peter Mandelson, nämnde några av de viktigaste kraven: tillgång till marknaden, ursprungsmärkning av produkter, offentliga tillstånd, åtgärder för att skydda investeringar samt kriterier för kravens uppfyllande i Gulfstaternas samarbetsråd. Därför anser jag att båda parter genom att ingå frihandelsavtalet officiellt utlovar ett ekonomiskt samarbete med stora ömsesidiga vinster. Utveckling av energisamarbete, ekonomisk och teknisk utveckling i regionen och – underförstått – större inflytande på miljöskyddet, inrättande av en gemensam marknad och ökade EU-investeringar är bara några av dessa vinster. Å andra sidan pågår det en känslig diskussion i området om respekten för mänskliga rättigheter. EU spelar en mycket viktig roll i den internationella ekonomin men är samtidigt också en av de viktigaste förkämparna för respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna. I mina diskussioner med företrädarna för de mest aktiva icke-statliga organisationerna i området framgick det mycket tydligt att förhandlingarna om frihandelsavtalet innebär en möjlighet att utöva påtryckningar på Gulfstaterna för att de ska ge sina medborgare större medborgerlig och politisk frihet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph