Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-23-Speech-3-331"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080423.23.3-331"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, prima di tutto un ringraziamento caloroso al segretariato, che è stato molto attivo e utile con tutti i colleghi della commissione per stendere questo progetto. Consegniamo noi oggi alla Commissione una serie di considerazioni, frutto di un’accurata riflessione condotta in armonia da tutta la commissione commercio internazionale. Trasparenza, dimensione parlamentare: abbiamo necessità di incrementare la trasparenza nei procedimenti di risoluzione delle controversie internazionali per rafforzare l’immagine verso l’esterno. La promozione di una dimensione parlamentare dell’OMC deve sfruttare l’esistente conferenza parlamentare sull’OMC per arrivare a creare una vera assemblea parlamentare con poteri consultivi che ne legittimi l’operato. La concorrenza e il coordinamento con le altre organizzazioni internazionali è assolutamente necessaria, per questo dobbiamo rafforzare anche i rapporti con le organizzazioni internazionali del lavoro e con alcune agenzie dell’ONU, perché temi sociali e ambientali di grande portata internazionale non possono restare estranei all’attività dell’OMC. Oltretutto, non possiamo dimenticare che dobbiamo rendere le controversie commerciali che costituiscono l’aspetto tipico e forte senza tenere conto che se non si trova un modo per snellire e accelerare queste procedure, noi rischiamo di avere contenziosi annosi con un danno per le società, per i paesi membri e per i consumatori. Per questo noi rivolgiamo un caloroso appello alla Commissione perché abbia lo stesso coraggio che ha avuto la commissione parlamentare nell’individuare norme nuove per rendere più snello il futuro dell’organizzazione mondiale della sanità. La nostra commissione vuole un’organizzazione mondiale del commercio più efficace e democratica, pronta, dal punto di vista del funzionamento istituzionale, a svolgere l’importante compito di regolatore del commercio internazionale e perché questa avvenga è indispensabile una riforma. L’ingresso recente di numerosi nuovi membri – citiamo la Cina e l’imminente adesione della Russia – mettono in luce il successo dell’organizzazione che annovera oggi 152 paesi. Ma proprio per questo, con la sua nuova dimensione, è necessario una riflessione rivolta alla sua riorganizzazione. Nella relazione noi sottolineiamo con forza gli aspetti vitali per comprendere come l’OMC e il multilateralismo commerciale vogliano dire una nuova caratura più forte e dinamica e democratica. La nostra agenda è riempita dai negoziati del Doha Round, questo accordo sappiamo che è sempre dietro l’angolo ma non lo si raggiunge ancora. La commissione commercio internazionale perciò, cosciente di questo problema, reitera il suo sostegno ai negoziati che devono sfociare in un successo per un commercio più equilibrato ed equo, ma ritiene nello stesso tempo che sia giunto il momento di guardare avanti al dopo Doha con coraggio e ambizione. Nel consegnare le nostre considerazioni alla Commissione, chiediamo all’esecutivo comunitario di avere lo stesso coraggio e la stessa ambizione per intraprendere a Ginevra un’iniziativa politica che possa aprire la strada ad una revisione del funzionamento di alcuni meccanismi che oggi obiettivamente non funzionano. Occorre una struttura istituzionale che possa migliorarsi rispetto all’odierna situazione distinguendo le attività legate alla negoziazione di nuove regole internazionali e ai nuovi impegni connessi all’applicazione di accordi già esistenti. Il principio del consenso è e deve restare la norma delle conferenze ministeriali, ma noi dobbiamo pensare anche modalità diverse rispetto all’unanimità nelle procedure che conducono alla decisione finale di un’organizzazione che, essendosi ingrandita, ha bisogno di un passo diverso. Lo abbiamo pensato per l’Europa, dobbiamo pensarlo anche per l’OMC! Il criterio guida del ciclo Doha è stato quello di coinvolgere tutti i paesi membri con negoziati relativi ad una pluralità di questioni, in un’organizzazione ampia come questa nostra, questa formula deve essere rivista con un approccio plurilaterale, una sorta di geometria variabile. Ne avevamo parlato a suo tempo per l’Europa, è necessario oggi per l’OMC! Lo sviluppo è un tema importante e negli ultimi il gruppo dei paesi in via di sviluppo è diventato sempre più ampio ed eterogeneo e comprende paesi emergenti ed altri già largamente emersi, pensiamo alla Cina, all’India, al Brasile, al Sudafrica. Occorre perciò, nell’interesse dei veri paesi che sono ancora in via di sviluppo, operare dei raggruppamenti più chiari ed omogenei che corrispondano all’evoluzione della situazione economica chiedendo a tutti impegno e responsabilità in corrispondenza della loro forza economica. Il Segretariato dell’OMC, pur essendo prestigioso e competente, e molte volte l’abbiamo consultato in questi mesi di lavoro, è limitato istituzionalmente: sarebbe opportuno rafforzarne il ruolo, consentirgli di prendere iniziative e suggerire compromessi. Rafforzare il segretariato vuole dire dargli una rappresentatività geografica che lo faccia sentire il centro e il motore dell’azione e dell’organizzazione, nell’interesse di tutti i suoi membri, compresi proprio quei paesi in via di sviluppo che oggi non sono sufficientemente tenuti nella considerazione necessaria per un vero sviluppo."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, dámy a pánové, dovolte mi v první řadě vyjádřit upřímný dík sekretariátu, který byl velmi aktivní a nápomocný všem členům výboru během přípravy návrhu tohoto textu. Dnes Komisi předkládáme soubor myšlenek, který je výsledkem hloubkových jednání, která proběhla v konstruktivním duchu a ke kterým přispěli všichni členové Výboru pro mezinárodní obchod. Pokud jde o transparentnost a parlamentní rozměru WTO, je nutné zvýšit transparentnost procesu řešení mezinárodních sporů, čímž se zlepší i vnější image WTO. Podpora parlamentního rozměru by mohla vycházet z existence Parlamentní konference o WTO. Mohlo by dojít k jejímu rozšíření a k vytvoření plnohodnotného parlamentního shromáždění, které by mělo poradní pravomoc a tím by se zabezpečila legitimita jednání takového parlamentního shromáždění. Je velmi důležité, aby existoval soulad a koordinace s ostatními mezinárodními organizacemi. V této souvislosti je potřeba posílit vztahy s Mezinárodní organizací práce a s některými agenturami OSN, poněvadž důležitější mezinárodní sociální a environmentální otázky nemohou být mimo pole působnosti Světové obchodní organizace. Především nesmíme zapomínat na to, že systém řešení sporů představuje jedinečnou charakteristiku WTO. Když nenajdeme způsob, jak zjednodušit a urychlit tyto procesy, existuje riziko, že spory budou trvat mnoho let, to bude mít škodlivé následky na společnost, členské státy a spotřebitele. Proto upřímně vyzýváme Komisi, aby byla při určování nových pravidel, která zmodernizují fungování Světové obchodní organizace, stejně smělá, jako byl parlamentní výbor. Náš výbor chce, aby byla Světová obchodní organizace účinnější a demokratičtější a aby byla z hlediska institucionálního provozu dostatečně vybavená k plnění důležité úlohy regulace mezinárodního obchodu. Abychom tohoto cíle dosáhli, je nezbytné uskutečnit reformy. Nedávný vstup mnoha nových členů, připomeňme například Čínu a blížící se vstup Ruska, zvýraznil úspěch tohoto orgánu, který je v současnosti složený ze 152 zemí. Ale právě v souvislosti s tím, že se WTO rozrůstá, je potřeba zamyslet se nad její reorganizací. Ve zprávě poukazujeme na základní příčiny, proč WTO a obchodní multilateralita potřebují novou, silnější, dynamičtější a demokratičtější strukturu. Pravidelným bodem našeho programu je cyklus jednání v Dohá. Víme, že k dohodě jsme již velmi blízko, ale stále se nám nedaří ji uzavřít. Výbor pro mezinárodní obchod si uvědomuje tento problém, a proto znovu zopakoval, že podporuje tato jednání, která by měla vést k vyváženějšímu a spravedlivějšímu obchodu. Zároveň jsme přesvědčení, že nastal čas směle a ambiciózně hledět vpřed, do doby po jednáních v Dohá. Když dnes předkládáme naše myšlenky Komisi, vyzýváme exekutivu Společenství, aby byla stejně smělá a ambiciózní a aby v Ženevě převzala politickou iniciativu, což by mohlo vést k přehodnocení fungování určitých mechanismů, které v současnosti očividně nefungují správně. Institucionální strukturu Světové obchodní organizace lze zlepšit rozlišením mezi činnostmi souvisejícími s jednáními o nových mezinárodních pravidlech a závazcích a činnostmi souvisejícími s prováděním existujících dohod. Zásada konsensu je, a měla by i zůstat normou pro ministerské konference, ale mělo by být možné navrhnout i jiné metody, jako metodu jednomyslnosti pro postupy vedoucí ke konečným rozhodnutím. Po rozšíření organizace je třeba využívat jiné mechanismy. O zavedení takových mechanismů se uvažovalo v Evropě, nyní je též třeba uvažovat o jejich zavedení ve WTO! Směrodatným kritériem cyklu jednání v Dohá bylo zapojit všechny členské země do jednání o celé škále otázek. V organizaci s tak širokou základnou je však třeba upřednostnit mnohostranný přístup zahrnující určité proměnlivé uspořádání. V minulosti jsme o stejném přístupu jednali v souvislosti s Evropou, nyní je tento přístup třeba uplatnit na WTO! Rozvoj představuje důležité téma. V posledních letech je skupina rozvojových zemí stále větší a rozmanitější. Týká se to i rozvíjejících se hospodářství a též zemí, které se už v důsledku tohoto procesu „rozvinuli“, například Čína, Indie, Brazílie a Jižní Afrika. Bylo by proto vhodné, a je to v zájmu hlavně skutečně rozvojových zemí, abychom přehodnotili současné uspořádání zemí a uspořádali je znovu do jasněji vymezených a stejnorodých skupin na základě hospodářské situace v jednotlivých zemích. Bylo by též vhodné vyžadovat od všech zemí, aby zachovaly svou zodpovědnost při zachování své hospodářské síly. Sekretariát WTO je navzdory své prestiži, odbornosti a kompetentnosti dost omezený z hlediska personálu (během měsíců, kdy jsme se věnovali naší práci, jsme se sekretariátem často konzultovali). Bylo by potřeba posílit úlohu sekretariátu a umožnit mu předkládat iniciativy a navrhovat kompromisy. Posílení sekretariátu znamená, že z hlediska geografického zastoupení bude reprezentativnější, bude se považovat za motor, za hybnou sílu činnosti Světové obchodní organizace v zájmu všech jejích členů, především však v zájmu těch rozvojových zemí, kterým je v současnosti věnovaná nedostatečná pozornost, aby mohly dosahovat skutečného růstu."@cs1
". Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil først hjerteligt takke sekretariatet, som har været meget aktivt og hjælpsomt over for alle medlemmer af udvalget i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning. I dag fremlægger vi en række tanker for Kommissionen efter grundige drøftelser, der er foregået i en konstruktiv ånd i Udvalget om International Handel. Hvad angår WTO's gennemsigtighed og parlamentariske dimension, bør gennemsigtigheden i den internationale tvistbilæggelsesordning øges for at styrke WTO's image udadtil. Fremme af en parlamentarisk dimension bør baseres på eksistensen af den parlamentariske konference om WTO, der styrker det, således at det kan udgøre en selvstændig parlamentarisk forsamling med rådgivende beføjelser, som giver dets arbejde legitimitet. Det er vigtigt, at der er sammenhæng og koordination med andre internationale organisationer. I den forbindelse skal forbindelserne med Den Internationale Arbejdsorganisation og med visse FN-agenturer styrkes, da væsentlige internationale sociale og miljømæssige spørgsmål ikke må ligge uden for grænserne for WTO's virksomhed. Frem for alt må vi ikke glemme, at tvistbilæggelsesordningen er et enestående aspekt af WTO. Hvis der ikke findes en måde at strømline og fremskynde sagerne, risikerer man, at tvister kan trække ud i årevis til skade for samfundet, medlemslandene og forbrugerne. Derfor opfordrer vi Kommissionen til at være lige så dristig, som Parlamentets udvalg har været, ved at fastlægge nye regler til strømlining af Verdenshandelsorganisationen i fremtiden. Udvalget ønsker en mere effektiv og demokratisk Verdenshandelsorganisation, der med hensyn til dens institutionelle funktion er udstyret til at gennemføre den vigtige opgave med at regulere international handel. Derfor er en reform absolut nødvendig. Den nylige optagelse af mange nye medlemmer - bl.a. Kina og Ruslands kommende tiltrædelse - understreger successen i en organisation, som nu omfatter 152 lande. Men netop på grund af dens øgede størrelse vil jeg give udtryk for en række overvejelser vedrørende en omorganisering af WTO. I betænkningen understreger vi grundene til, at WTO og handelsmultilateralisme nødvendiggør en ny, stærkere, mere dynamisk og demokratisk struktur. Et tilbagevendende emne på vores dagsorden er forhandlingerne under Doharunden: Vi ved, at en aftale altid er lige om hjørnet, men vi bliver ved med at miste grebet. Udvalget om International Handel, som er bevidst om problemet, gentager derfor dets støtte til disse forhandlinger, som burde føre til en mere afbalanceret og mere retfærdig handel. I mellemtiden tror vi, at tiden er inde til at se fremad mod tiden efter Doha med en dristig, ambitiøs holdning. Ved at forelægge vores overvejelser for Kommissionen i dag opfordrer vi Fællesskabets udøvende myndighed til at være lige så dristig og ambitiøs ved at tage et politisk initiativ i Genève, som kan bane vej for en revurdering af visse mekanismers funktion, da de tydeligvis ikke fungerer rigtigt for tiden. WTO's institutionelle struktur vil kunne forbedres ved at skelne mellem aktiviteter, der vedrører forhandlinger om nye internationale regler og forpligtelser, og aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af eksisterende aftaler. Konsensus bevares som normen, når det gælder ministerkonferencerne, men man kunne måske forestille sig en anden model end enstemmighed i forbindelse med procedurer, der fører frem til den endelige afgørelse i en organisation, hvor der efter dens udvidelse er behov for andre mekanismer. Der er planlagt sådanne mekanismer for EU, men nu skal de også fastsættes for WTO. Hovedkriteriet for Doharunden har været at inddrage alle medlemslande i forhandlinger om en lang række forhold, mens der i en så bred organisation bør gøres en indsats for at udvikle en multilateral tilgang, der omfatter en slags variabel geometri. Vi har tidligere talt om dette i forbindelse med EU, og nu gælder det i høj grad WTO. Udvikling er et vigtigt emne, og i de seneste år er gruppen af udviklingslande blevet større og mere forskelligartet. Den omfatter nye vækstøkonomier samt lande, som rent faktisk allerede er "vokset frem", f.eks. Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika. Det ville derfor af hensyn til de ægte udviklingslande være hensigtsmæssigt at omgruppere lande i klarere og mere ensartede grupper på grundlag af deres økonomiske situation og at kræve, at alle lande skal opfylde deres ansvar i overensstemmelse med deres økonomiske styrke. WTO's Sekretariat er anset og arbejder professionelt og kompetent - og vi kontaktede det mange gange under vores arbejde, der varede flere måneder - men bemandingen er ret begrænset. Det ville være hensigtsmæssigt at styrke Sekretariatets rolle og give det mulighed for at tage initiativer og stille kompromisforslag. En styrkelse af Sekretariatet indebærer at gøre det mere repræsentativt, hvad angår geografisk dækning, således at det føler, at det er midtpunktet for og drivkraften bag organisationens aktivitet til gavn for alle medlemmer, herunder først og fremmest de udviklingslande, som for tiden får for lidt opmærksomhed til, at de er i stand til at opnå en ægte vækst."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Erstes ein herzliches Dankeschön an das Sekretariat, das sehr rührig war und alle Kollegen des Ausschusses bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs unterstützt hat. Wir übermitteln der Kommission heute einen Bericht mit einer Reihe von Erwägungen, die das Ergebnis eingehender Beratungen des gesamten Ausschusses für internationalen Handel sind, die in einem konstruktiven Geiste geführt wurden. Zur Transparenz und zur parlamentarischen Dimension der WTO: Die Transparenz der Verfahren zur Beilegung internationaler Streitigkeiten muss erhöht werden, um das externe Ansehen zu verbessern. Bei der Förderung einer parlamentarischen Dimension muss auf die bestehende „Parlamentarische Konferenz zur WTO“ zurückgegriffen werden, um schließlich eine echte parlamentarische Versammlung mit beratenden Befugnissen zu schaffen, die ihre Tätigkeit legitimiert. Die Übereinstimmung und die Koordinierung mit den anderen internationalen Organisationen sind absolut notwendig, weshalb wir auch die Beziehungen zur Internationalen Arbeitsorganisation und einigen Sonderorganisationen der UNO ausbauen müssen, weil die WTO Sozial- und Umweltfragen von großer internationaler Tragweite nicht aus ihrer Tätigkeit ausklammern kann. Vor allen Dingen darf nicht vergessen werden, dass das Streitschlichtungssystem ein besonderes Merkmal der WTO ist. Wenn sich kein Weg zur Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren findet, könnten sich die Streitigkeiten jahrelang hinziehen, was von Nachteil für die Gesellschaft, die Mitgliedstaaten und die Verbraucher wäre. Deshalb appellieren wir wärmstens an die Kommission, denselben Mut aufzubringen wie der parlamentarische Ausschuss, um neue Normen im Hinblick darauf aufzustellen, die Welthandelsorganisation zukünftige zu verschlanken. Unser Ausschuss wünscht sich eine wirksamere und demokratischere Welthandelsorganisation, die unter dem Gesichtspunkt ihres institutionellen Betriebs gerüstet ist, die wichtige Aufgabe der Regulierung des Welthandels wahrzunehmen. Hierfür bedarf es unbedingt einer Reform. Der kürzlich erfolgte Beitritt zahlreicher neuer Mitglieder – genannt seien nur China und die bevorstehende Aufnahme Russlands – verdeutlicht den Erfolg einer Organisation, die heute 152 Mitgliedsländer zählt. Gerade wegen ihrer neuen Dimension muss über die Neuordnung der WTO nachgedacht werden. In dem Bericht heben wir nachdrücklich die Aspekte hervor, die ausschlaggebend sind, um zu begreifen, dass die WTO und das multilaterale Handelssystem eine neue, stärkere, dynamischere und demokratischere Struktur brauchen. Ein regelmäßiger Punkt auf unser Agenda sind die Verhandlungen der Doha-Runde: wir wissen, dass eine Vereinbarung stets um die Ecke, aber immer noch nicht in unserer Reichweite ist. Der Ausschuss für internationalen Handel ist sich dieses Problems bewusst und erneuert deshalb seine Unterstützung für die Verhandlungen, die zu einem ausgewogeneren, faireren Handel führen müssen. Unterdessen halten wir den Zeitpunkt für gekommen, sich mutig und ehrgeizig auf die Zeit nach Doha vorzubereiten. Mit der Übermittlung unserer Erwägungen an die Kommission fordern wir das Exekutivorgan der Gemeinschaft auf, denselben Mut und denselben Ehrgeiz aufzubringen, um in Genf eine politische Initiative zu ergreifen, die den Weg zu einer Revision der Funktionsweise einiger Mechanismen, die heute offenkundig nicht einwandfrei funktionieren, zu überprüfen. Die institutionelle Struktur der WTO könnte verbessert werden, indem die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Aushandlung neuer Regeln und Verpflichtungen von denen abgegrenzt werden, die mit der Umsetzung bestehender Abkommen verbunden sind. Das Konsensprinzip ist die Regel in den Ministerkonferenzen, und das muss auch so bleiben, doch müssen auch andere Modalitäten als die Einstimmigkeit für Verfahren ins Auge gefasst werden, die zur endgültigen Beschlussfassung einer Organisation führen, die, da sie sich vergrößert hat, andere Mechanismen benötigt. Solche Mechanismen wurden für Europa erwogen; sie müssen jetzt auch für die WTO erwogen werden! Leitgrundsatz der Doha-Runde war die Einbeziehung aller Mitgliedstaaten in Verhandlungen über eine Vielzahl von Fragen; in einer Organisation von dieser Größe muss dieser Modus mithilfe eines plurilateralen Ansatzes, einer Art variabler Struktur jedoch überprüft werden. Wir haben seinerzeit darüber gesprochen, als es um Europa ging, und heute muss in Bezug auf die WTO darüber gesprochen werden! Entwicklung ist ein wichtiges Thema. In den letzten Jahren ist die Gruppe der Entwicklungsländer immer größer und vielfältiger geworden. Sie umfasst Schwellenländer und andere Länder, die eigentlich schon weitgehend Industrieländer sind, wie China, Indien, Brasilien und Südafrika. Im Interesse der echten Entwicklungsländer müssen daher klarere und homogenere, der Entwicklung der Wirtschaftslage entsprechende Zusammenschlüsse gebildet und muss von allen gefordert werden, dass sie gemäß ihrer Wirtschaftskraft Verantwortung übernehmen. Dem WTO-Sekretariat, das wir in den vergangenen arbeitsreichen Monaten oft konsultiert haben, sind trotz seines Ansehens und seiner Kompetenz institutionelle Grenzen gesetzt: Es wäre angebracht, seine Rolle zu stärken und ihm zu ermöglichen, Initiativen zu ergreifen und Kompromisse vorzuschlagen. Stärkung des Sekretariats bedeutet, ihm zu einer stärkeren geografischen Repräsentativität zu verhelfen, der zufolge es sich als Herzstück und Motor der Aktivitäten der Organisation begreift, im Interesse aller Mitglieder, insbesondere jener Entwicklungsländer, die heute keine genügende bzw. nicht die für eine wirkliche Entwicklung erforderliche Beachtung finden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τη γραμματεία που συνέδραμε ενεργά όλα τα μέλη της επιτροπής κατά την εκπόνηση αυτού του κειμένου. Παραδίδουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σειρά από σκέψεις, αποτέλεσμα εις βάθος συζητήσεων οι οποίες διεξήχθησαν σε εποικοδομητικό πνεύμα από σύσσωμη την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Όσον αφορά τη διαφάνεια και την κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ, η διαφάνεια των διαδικασιών επίλυσης διεθνών διαφορών πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να βελτιωθεί η εξωτερική εικόνα του ΠΟΕ. Η προώθηση της κοινοβουλευτικής διάστασης πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ, ενισχύοντάς την ώστε να εξελιχθεί σε πραγματικό κοινοβουλευτικό σώμα με συμβουλευτικές αρμοδιότητες που θα διασφαλίζει τη νομιμότητα των διαδικασιών. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η συνοχή και ο συντονισμός με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να ενισχυθούν οι σχέσεις με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και με ορισμένους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, καθώς τα μείζονα διεθνή κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα δεν πρέπει να εκφεύγουν του πεδίου δράσης του ΠΟΕ. Πάνω από όλα, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το σύστημα επίλυσης εμπορικών διαφορών του ΠΟΕ είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό αυτού του οργανισμού. Αν δεν βρεθεί τρόπος να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες, υπάρχει ο κίνδυνος οι διαφορές να παραμένουν ανεπίλυτες για χρόνια, με επιζήμια αποτελέσματα για την κοινωνία, τα κράτη μέλη και τους καταναλωτές. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να απευθύνουμε θερμή παράκληση προς την Επιτροπή να επιδείξει θάρρος ανάλογο με αυτό της κοινοβουλευτικής επιτροπής όσον αφορά την εκπόνηση νέων κανόνων για την απλοποίηση της μελλοντικής λειτουργίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η επιτροπή μας θέλει να δει έναν αποτελεσματικότερο και δημοκρατικότερο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ο οποίος θα διαθέτει τα μέσα, από την άποψη της θεσμικής του λειτουργίας, που θα του επιτρέψουν να εκτελέσει το σημαντικότατο καθήκον της ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου. Για να καταστεί αυτό δυνατό, η μεταρρύθμιση είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η πρόσφατη προσχώρηση πολλών νέων μελών –αρκεί να αναφέρουμε την Κίνα και την επικείμενη είσοδο της Ρωσίας– αναδεικνύει την επιτυχία ενός οργανισμού που αποτελείται πλέον από 152 χώρες. Ωστόσο, ακριβώς λόγω της μεγέθυνσης του ΠΟΕ, πρέπει να μελετηθεί το θέμα της αναδιοργάνωσής του. Στην έκθεση τονίζουμε τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο ΠΟΕ και η πολυμερής προσέγγιση στον τομέα του εμπορίου απαιτούν μια νέα, ισχυρότερη, δυναμικότερη και δημοκρατικότερη δομή. Οι διαπραγματεύσεις του γύρου της Ντόχα αποτελούν μόνιμο θέμα της ημερήσιας διάταξής μας: ξέρουμε ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι πάντα εφικτή, αλλά δυσκολευόμαστε να την κάνουμε πράξη. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, έχοντας επίγνωση του προβλήματος, επιρρωνύει συνεπώς την υποστήριξή της σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, που αναμένεται να οδηγήσουν σε ένα πιο ισόρροπο και δίκαιο εμπόριο. Στο μεταξύ, πιστεύουμε ότι ήρθε ο καιρός να αντιμετωπίσουμε την προοπτική της μετά την Ντόχα εποχής με τόλμη και υψηλές προσδοκίες. Σήμερα, μεταφέροντας τις σκέψεις μας στην Επιτροπή, καλούμε το εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας να επιδείξει την ίδια τόλμη και φιλοδοξία αναλαμβάνοντας στη Γενεύη μια πολιτική πρωτοβουλία η οποία θα προετοιμάσει το έδαφος για την αναθεώρηση της λειτουργίας ορισμένων μηχανισμών οι οποίοι είναι προφανές ότι δεν λειτουργούν σωστά ως έχουν. Η θεσμική δομή του ΠΟΕ θα μπορούσε να βελτιωθεί με τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαπραγμάτευση νέων διεθνών κανόνων από τις δεσμεύσεις ή τις δραστηριότητες που αφορούν την εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών. Η αρχή της συναίνεσης είναι και πρέπει να παραμείνει ο κανόνας στις διασκέψεις υπουργικού επιπέδου, αλλά θα ήταν ίσως δυνατό να επινοηθούν τρόποι λήψης αποφάσεων διαφορετικοί από την ομοφωνία για τις εργασίες που οδηγούν στη λήψη της τελικής απόφασης καθώς ο οργανισμός, μετά τις διευρύνσεις του, πρέπει να διαθέτει ποικιλία τέτοιων μηχανισμών. Έχουν ήδη συζητηθεί τέτοιοι μηχανισμοί για την Ευρώπη· τώρα πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο και για τον ΠΟΕ! Το κατευθυντήριο κριτήριο του γύρου της Ντόχα ήταν η συμμετοχή όλων των χωρών μελών στις διαπραγματεύσεις σε πληθώρα ζητημάτων, τη στιγμή που σε έναν οργανισμό τέτοιου εύρους πρέπει αντιθέτως να καταβληθεί προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας πολυμερούς προσέγγισης που να προβλέπει ένα είδος «μεταβλητής γεωμετρίας». Έχουμε κάνει αυτήν τη συζήτηση στο παρελθόν για την Ευρώπη· ήρθε η ώρα για την ίδια συζήτηση και στους κόλπους του ΠΟΕ! Η ανάπτυξη είναι ένα σημαντικό ζήτημα και, τα τελευταία χρόνια, η ομάδα των αναπτυσσόμενων χωρών διευρύνεται συνεχώς και καθίσταται ολοένα και πιο ετερογενής. Περιλαμβάνει αναδυόμενες οικονομίες αλλά και χώρες που έχουν ήδη «αναδυθεί» όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική. Θα ήταν συνεπώς δέον, για το καλό των πραγματικά αναπτυσσόμενων χωρών, να γίνουν πιο σαφείς και ομοιογενείς ομαδοποιήσεις με κριτήριο την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας· θα πρέπει επίσης να ζητηθεί από όλες τις χώρες να αναλαμβάνουν ευθύνες ανάλογες της οικονομικής τους δύναμης. Η γραμματεία του ΠΟΕ, αν και χαίρει ευρείας αναγνώρισης για τον επαγγελματισμό και τις ικανότητές της –εμείς ζητήσαμε πολλές φορές τη συνδρομή της όλους αυτούς τους μήνες των εργασιών μας– λειτουργεί εντός ενός σχετικά περιορισμένου θεσμικού πλαισίου. Θα ήταν σκόπιμο να ενισχυθεί ο ρόλος της γραμματείας, να της επιτραπεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να προτείνει συμβιβαστικές λύσεις. Η ενίσχυση της γραμματείας μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα από την άποψη της γεωγραφικής κάλυψης ώστε να αναδειχθεί σε κομβικό σημείο, σε κινητήρια δύναμη των δραστηριοτήτων του οργανισμού, προς το συμφέρον όλων των μελών, και πρωτίστως των αναπτυσσόμενων χωρών που επί του παρόντος δεν χαίρουν της προσοχής που θα τους επέτρεπε να επιτύχουν πραγματική ανάπτυξη."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, allow me to begin with sincere thanks to the secretariat, which has been very active and helpful to all members of the committee during the drafting of this text. Today we are delivering to the Commission a series of thoughts resulting from in-depth deliberations carried out in a constructive spirit by the entire Committee on International Trade. As concerns transparency and the parliamentary dimension of the WTO, the transparency of international dispute settlement proceedings needs to be increased so as to improve the WTO’s external image. The promotion of a parliamentary dimension should draw on the existence of the Parliamentary Conference on the WTO, enhancing it to form a fully-fledged parliamentary assembly with advisory powers lending legitimacy to its proceedings. It is vital for there to be consistency and coordination with other international organisations. To this end, relations with the International Labour Organisation and with certain UN agencies need to be strengthened, since major international social and environmental issues must not be beyond the bounds of WTO activity. Above all else, we should not forget that the dispute settlement system is a unique feature of the WTO. Unless a way is found to streamline and accelerate these proceedings, there is a risk that disputes may drag on for years, with detrimental effects on society, member countries and consumers. For this reason we would make a cordial appeal to the Commission to be as bold as the parliamentary committee has been in identifying new rules to streamline the World Trade Organisation for the future. Our committee wants a more effective and democratic World Trade Organisation equipped, in terms of its institutional operation, to perform the important task of regulating international trade. For this to happen, reform is indispensable. The recent accession of many new members - one might just mention China and the forthcoming entry of Russia - highlights the success of a body now comprising 152 countries. However, precisely on account of its increased size, some thought needs to be given to a reorganisation of the WTO. In the report we emphasise the key reasons why the WTO and trade multilateralism require a new, stronger, more dynamic and democratic structure. A regular feature on our agenda is the Doha Round negotiations: we know that an agreement is always just around the corner but keeps escaping our grasp. The Committee on International Trade, conscious of this problem, therefore reiterates its support for those negotiations, which ought to lead to more balanced, fairer trade. Meanwhile we believe the time has come to look ahead to the post-Doha period in a bold, ambitious frame of mind. In delivering our thoughts to the Commission today, we call on the Community executive to be equally bold and ambitious by taking a political initiative in Geneva which could pave the way towards a review of the operation of certain mechanisms that are evidently not working properly at present. The WTO’s institutional structure could be improved by distinguishing between activities connected with the negotiation of new international rules and commitments or activities relating to the implementation of existing agreements. The principle of consensus is and should remain the norm for ministerial conferences, but it might be possible to devise methods other than unanimity for procedures leading to final decisions in an organisation which, having been enlarged, requires different mechanisms. Such mechanisms have been envisaged for Europe; now they also need to be envisaged for the WTO! The guiding criterion for the Doha Round has been to involve all member countries in negotiations on a whole range of matters, whereas in such a broad-based organisation efforts should be made to develop a plurilateral approach incorporating a form of ‘variable geometry’. We have talked about this in the past for Europe; now it is needed at the WTO! Development is an important topic, and in recent years the group of developing countries has become increasingly large and diverse. It includes emerging economies as well as countries which in effect have already ‘emerged’, such as China, India, Brazil and South Africa. It would be appropriate, therefore, for the sake of real developing countries, to reclassify countries into clearer and more homogenous groups on the basis of their respective economic situation, and to require all countries to meet their responsibilities in keeping with their economic strength. The WTO secretariat, while being highly regarded for its professionalism and competence - and we consulted it many times during our months of work - has a relatively limited establishment plan. It would be appropriate to strengthen the secretariat’s role and enable it to take initiatives and suggest compromises. Strengthening the secretariat means making it more representative in terms of geographic coverage, so that it feels itself to be the hub, the driving-force of the Organisation's activity, in the interest of all members, including above all those developing countries which at present are paid insufficient attention for them to be able to achieve real growth."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, permítanme comenzar dando las gracias a la secretaría, que ha trabajado mucho y de forma muy útil con todos los miembros de la comisión durante la elaboración de este texto. Ofrecemos hoy a la Comisión una serie de consideraciones, fruto de una atenta reflexión realizada de forma constructiva por todos los miembros de la Comisión de Comercio Internacional. Transparencia y dimensión parlamentaria: debemos aumentar la transparencia de los procedimientos de solución de controversias internacionales para reforzar la imagen exterior de la OMC. Por otra parte, la promoción de una dimensión parlamentaria debe aprovechar la existencia de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC para lograr la creación de una auténtica asamblea parlamentaria con competencia consultiva que legitime sus procedimientos. La coherencia y la coordinación con las demás organizaciones internacionales son absolutamente necesarias. Por ello debemos reforzar también las relaciones con la Organización Internacional del Trabajo y con algunas agencias de la ONU, porque los principales temas sociales y medioambientales de alcance internacional no pueden permanecer al margen de la actividad de la OMC. Sobre todo, no podemos olvidar que el sistema de solución de controversias es una de las características distintivas de la OMC. Si no encontramos el modo de simplificar y acelerar estos procedimientos, corremos el riesgo de prolongar las controversias durante años, con los consiguientes efectos negativos para la sociedad, los países miembros y los consumidores. Por este motivo invitamos calurosamente a la Comisión a demostrar el mismo valor que ha tenido la comisión parlamentaria en la identificación de nuevas normas para hacer más viable el futuro de la Organización Mundial del Comercio. Nuestra comisión quiere una Organización Mundial del Comercio más eficaz y democrática y dispuesta, desde el punto de vista de su funcionamiento institucional, a desarrollar la importante tarea de regular el comercio internacional. Para que ello ocurra es indispensable realizar una reforma. El ingreso de numerosos nuevos miembros —podemos citar a China y la inminente adhesión de Rusia—, ponen de manifiesto el éxito de la Organización, que cuenta hoy con 152 países miembros. Justamente por este motivo, y con sus nuevas dimensiones, es necesario realizar una reflexión sobre la reorganización de la OMC. En el informe subrayamos los aspectos fundamentales por los que consideramos que la OMC y el multilateralismo comercial necesitan una nueva estructura, más fuerte, dinámica y democrática. Nuestro programa recoge regularmente las negociaciones de la Ronda de Doha, sabemos que el acuerdo está siempre a la vuelta de la esquina, pero no logramos alcanzarlo nunca. La Comisión de Comercio Internacional, consciente de este problema, reitera su apoyo a las negociaciones, que deberían conducir a un comercio más equilibrado y más justo, aunque también considera que ha llegado el momento de mirar hacia delante al periodo posterior a Doha con valor y ambición. Al remitir nuestras reflexiones a la Comisión, pedimos al ejecutivo comunitario que haga gala del mismo valor y la misma ambición para emprender en Ginebra una iniciativa política que pueda sentar las bases de una revisión del funcionamiento de algunos mecanismos que hoy, objetivamente, no funcionan. Se podría mejorar la estructura institucional de la OMC distinguiendo entre actividades vinculadas a la negociación de nuevas normas internacionales y a los nuevos compromisos contraídos en relación con la aplicación de los acuerdos ya existentes. El principio del consenso es y debe seguir siendo la norma de las conferencias ministeriales, pero debemos pensar también en modalidades diferentes de la unanimidad en los procedimientos que conducen a la decisión final de una organización que, habiéndose ampliado, necesita mecanismos diferentes. Tales mecanismos se han considerado para Europa y ahora debemos también considerarlos para la OMC. El criterio director de la Ronda de Doha se ha centrado en la participación de todos los países miembros en negociaciones sobre diversas cuestiones, pero en una organización tan amplia ésta, esta fórmula debe revisarse a través de un enfoque plurilateral, una especie de geometría variable. En el pasado examinamos esta posibilidad en relación con Europa y hoy es necesario hacerlo para la OMC. El desarrollo es un tema importante y en los últimos años el grupo de países en vías de desarrollo se ha hecho cada vez más amplio y heterogéneo e incluye países emergentes y otros que ya han «emergido» en gran medida, como China, la India, Brasil y Sudáfrica. Sería adecuado, por consiguiente, en interés de los países que realmente se encuentran todavía en vías de desarrollo, volver a clasificar a los países en grupos más claros y homogéneos sobre la base de su respectiva situación económica y pedir a todos los países un esfuerzo y una responsabilidad acordes a su fortaleza económica. La Secretaría de la OMC, aunque prestigiosa y competente —y le hemos dirigido numerosas consultas en estos meses de trabajo—, es un órgano limitado institucionalmente: sería oportuno reforzar sus funciones y permitirle tomar iniciativas y sugerir puntos de acuerdo. El refuerzo de la Secretaría implica dotarle de una representatividad geográfica que le haga sentirse el centro y el motor de la acción y la organización, en interés de todos sus miembros, incluidos sobre todo los países en vías de desarrollo a los que actualmente no se toma en la debida consideración para lograr un auténtico desarrollo."@es21
"Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad, alustuseks tänan siiralt sekretariaati, kes on olnud väga aktiivne ja abivalmis kõigi komisjoniliikmete suhtes teksti ettevalmistamise ajal. Täna esitame komisjonile mitmeid mõtteid, mis on kogu rahvusvahelise kaubanduse komisjoni konstruktiivses õhkkonnas toimunud põhjaliku arutluse tulemus. Käsitledes WTO läbipaistvust ja parlamentaarset mõõdet, tuleb läbipaistvust edendada nii rahvusvaheliste kaubandusvaidluste lahendamise korras kui ka WTO välismaine osas. Parlamentaarse mõõtme edendamine peaks tuginema WTO parlamentaarsele konverentsile, võimaldades sellel saada täieõiguslikuks parlamentaarseks institutsiooniks, millel on nõuandev pädevus, mis annab tema tegevusele õiguspärasuse. Seega on oluline, et organisatsioonis valitseks järjepidevus ja et ta teeks koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Seetõttu tuleb tugevdada suhteid Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja ÜRO teatavate ametitega, sest WTO tegevuses peavad kajastuma ka olulised rahvusvahelised sotsiaal- ja keskkonnaküsimused. Me ei tohiks aga unustada, et kaubandusvaidluste lahendamise süsteem on WTO eripära. Kui menetluste sujuvamaks ja kiiremaks muutmiseks võimalust ei leita, on oht, et vaidlused võivad venida aastatepikkuseks ja sellel on kahjulik mõju nii ühiskonnale, liikmesriikidele kui ka tarbijatele. Seda silmas pidades kutsumegi komisjoni üles olema sama julge kui parlamendikomisjon on olnud uute eeskirjade kaalumisel, mille abil täiustada Maailma Kaubandusorganisatsiooni tegevust tulevikuks. Parlamendikomisjon soovib tõhusamat ja demokraatlikumat Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO), mis saaks, institutsioonilist tööd silmas pidades täita olulist ülesannet ja reguleerida rahvusvahelist kaubandust. Selleks on aga reformimine möödapääsmatu. Paljude uute liikmete äsjane ühinemine – siinkohal tasub nimetada vaid Hiinat ja Venemaa tulevast ühinemist – rõhutab, kui edukas on organisatsioon, mis nüüd koosneb 152 liikmest. Just nimelt organisatsiooni suurust silmas pidades tuleb mõelda WTO ümberkorraldustele. Raportis rõhutame peamisi põhjusi, miks WTO ja kaubanduse mitmepoolsus eeldavad uut, tugevamat, dünaamilisemat ja demokraatlikumat struktuuri. Sageli esinev nähtus meie päevakorras on Doha läbirääkimistevoor: teame, et kokkulepe on lähedal, kuid see libiseb alati meie käeulatusest välja. Rahvusvahelise kaubanduse komisjon on teadlik probleemist ja kinnitab oma toetust nimetatud läbirääkimistele, mis peaksid tooma kaasa tasakaalustatuma, õiglasema kaubanduse. Seni aga arvame, et kätte on jõudnud aeg vaadata Doha perioodist kaugemale, tulevikku, ja seda julgelt ning ambitsioonikalt. Edastades oma mõtted täna komisjonile, kutsume ühenduse täitevvõimu üles olema sama julgelt ja ambitsioonikalt tegema Genfis poliitilise algatuse, mis võiks viia teatavate mehhanismide, mis praegu tõhusalt ei toimi, töökorralduse läbivaatamiseni. WTO institutsioonilist struktuuri saab tõhustada uute rahvusvaheliste eeskirjade ja kohustuste läbirääkimistega seotud tegevuse eristamisega tegevusest, mille eesmärk on kehtivate kokkulepete elluviimine. Konsensuse põhimõte on praegu ministrite tasandi konverentsi otsuse tegemise norm ja peab selleks ka jääma, kuid niisuguses laienenud organisatsioonis, mis eeldab teistsuguseid mehhanisme, oleks lõppotsuse tegemisele eelnevas menetluses võimalik kasutada muid meetodeid kui ühehäälsus. Sellised mehhanismid on Euroopa jaoks juba välja töötatud, nüüd on need vaja ka WTO jaoks välja töötada. Doha vooru peamine kriteerium on olnud kõigi liikmesriikide kaasamine läbirääkimiste kõigisse küsimustesse, kusjuures nii ulatuslikus organisatsioonis tuleb kasutada mitmekülgset lähenemisviisi, mille raames kohaldatakse teatud muutuvat geomeetriat. Oleme seda arutanud ka minevikus Euroopa tarbeks, nüüd on seda vaja WTO tasandil. Areng on väga oluline teema. Viimastel aastatel on muutunud arengumaade rühm üha arvukamaks ja mitmekesisemaks. See hõlmab nii tärkava majandusega riike kui ka juba tärganud majandusega riike, nagu Hiina, India, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Seega tuleks tõeliste arengumaade nimel moodustada uued, selgemad ja homogeensemad rühmad, mis peegeldavad antud riigi majandusolukorra arengut, ning nõuda kõigilt riikidelt nende majandusjõule vastava vastutuse võtmist. WTO sekretariaat, olles mainekas, professionaalne ja pädev – me konsulteerisime nendega mitmel korral selle kuudepikkuse töö jooksul – on oma võimaluste poolest üsna piiratud. Sekretariaadi rolli tuleks tugevdada ja anda talle võimalus algatada tegevusi ja pakkuda välja kompromisslahendusi. Sekretariaadi tugevdamine tähendaks suuremat geograafilist esindatust, et ta tunneks ennast tõepoolest organisatsiooni tegevust käivitava jõuna, mis tegutseb kõigi liikmete, eelkõige aga arengumaade huvides, millele ei pöörata praegu piisavat tähelepanu, et arengumaad saaksid saavutada tegeliku kasvu."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluaisin aloittaa kiittämällä vilpittömästi sihteeristöä, joka on ollut erittäin aktiivinen ja avulias kaikille valiokunnan jäsenille tämän tekstin laatimisen aikana. Esitämme tänään komissiolle useita ajatuksia, jotka ovat syntyneet syvällisistä keskusteluista, joita koko kansainvälisen kaupan valiokunta kävi rakentavassa hengessä. WTO:n avoimuuden ja parlamentaarisen ulottuvuuden osalta kansainvälisten kauppariitojen ratkaisumenettelyn avoimuutta on parannettava samoin kuin WTO:n julkisuuskuvaa. Parlamentaarisen ulottuvuuden edistämiseksi olisi käytettävä hyväksi WTO:ta käsittelevää parlamentaarista konferenssia ja laajennettava sitä täysimittaiseksi parlamentaariseksi neuvoa-antavaksi yleiskokoukseksi, mikä antaisi oikeutuksen sen menettelyille. Tämän yleiskokouksen olisi tärkeää olla yhdenmukainen ja koordinoitu muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Onkin vahvistettava suhteita Kansainväliseen työjärjestöön ja joihinkin YK:n virastoihin, sillä tärkeimmät kansainväliset sosiaali- ja ympäristökysymykset eivät saa jäädä WTO:n toiminnan ulkopuolelle. Kaiken muun lisäksi emme saa unohtaa, että kauppariitojen ratkaisumenettely on WTO:n ainutlaatuinen ominaisuus. Jos näiden menettelyjen ajantasaistamiseen ja nopeuttamiseen ei löydetä ratkaisua, on vaarana, että riidat jatkuvat vuosia ja vaikuttavat haitallisesti yhteiskuntaan, jäsenmaihin ja kuluttajiin. Tämän takia vetoammekin komissioon syvästi, jotta se olisi yhtä rohkea kuin parlamentin valiokunta oli määrittäessään uusia sääntöjä, joilla Maailman kauppajärjestö modernisoidaan tulevaisuutta varten. Valiokunta haluaa tehokkaamman ja demokraattisemman Maailman kauppajärjestön, WTO:n, jolla on institutionaalisen toimintansa kannalta välineet tärkeään tehtävään eli kansainvälisen kaupan sääntelyyn. Tämä aikaansaamiseksi uudistus on välttämätön. Maailman kauppajärjestöön liittyi vastikään useita uusia jäseniä, joista voitaisiin mainita Kiina ja pian myös Venäjä. Tämä korostaa nyt 152 valtion järjestön menestystä. Kuitenkin juuri järjestön koon kasvun takia on WTO:n uudelleenjärjestelyä pohdittava. Korostamme mietinnössä tärkeimpiä syitä siihen, miksi WTO:ssa ja kaupan monenvälisyydessä tarvitaan uutta, vahvempaa, dynaamisempaa ja demokraattisempaa rakennetta. Esityslistallamme toistuu usein Dohan neuvottelukierros. Tiedämme, että sopimus on jo aivan hyppysissämme, mutta karkaa silti käsistämme. Kansainvälisen kaupan valiokunta tietää tämän ongelman ja toistaa tämän takia tukevansa neuvotteluita, jotka johtaisivat tasapainoisempaan ja oikeudenmukaisempaan kauppaan. Uskomme kuitenkin myös, että on tullut aika valmistautua rohkeasti ja kunnianhimoisesti Dohan neuvotteluiden jälkeiseen kauteen. Esittäessämme tänään komissiolle ajatuksiamme pyydämme yhteisön täytäntöönpanoelintä toimimaan myös rohkeasti ja kunnianhimoisesti ja esittämään poliittisen aloitteen Genevessä. Aloite voisi viitoittaa tien kohti tiettyjen mekanismien toiminnan tarkastelua. Nämä mekanismit eivät selvästikään toimi kunnolla tällä hetkellä. WTO:n toimielinrakennetta voitaisiin parantaa erottamalla uusien, kansainvälisten sääntöjen neuvotteluja ja sitoumuksia koskevat toimet niistä toimista, jotka liittyvät nykyisten sopimusten toimeenpanoon. Yksimielisyyden periaate on – ja sen pitäisi tulevaisuussakin olla – sääntönä ministeritason konferensseissa. Yksimielisyyden lisäksi olisi kuitenkin kenties mahdollista ottaa käyttöön muitakin menetelmiä menettelyihin, jotka johtavat lopullisiin päätöksiin järjestössä, joka laajentumisen jälkeen tarvitsee uusia välineitä. Tällaisia välineitä on suunniteltu Euroopalle, ja nyt niitä on suunniteltava myös Maailman kauppajärjestölle! Dohan neuvottelukierroksen toimintaperiaatteena on ollut, että kaikki jäsenmaat osallistuvat kaikkia eri asioita koskeviin neuvotteluihin. Näin laaja-alaisessa järjestössä pitäisi kuitenkin pyrkiä kehittämään monenvälinen toimintamalli, jossa käytettäisiin eräänlaista vaihtelevaa geometriaa. Olemme puhuneet tästä aiemmin Euroopan tapauksessa, nyt tätä tarvitaan WTO:ssa! Kehitys on tärkeä aihe, ja viime vuosina kehitysmaiden joukosta on tullut jatkuvasti suurempi ja moninaisempi. Joukkoon kuuluvat nousevan talouden maat sekä maat, jotka ovat jo teollistuneet, esimerkiksi Kiina, Intia, Brasilia ja Etelä-Afrikka. Olisikin tärkeää jakaa kehitysmaat entistä selkeämmin yhtenäisempiin ryhmiin niiden taloudellisen kehityksen mukaan ja vaatia kaikilta mailta niiden taloudellista kykyä vastaavia velvollisuuksia. WTO:n sihteeristön ammattitaitoa ja pätevyyttä arvostetaan – käännyimme sen puoleen useita kertoja työskentelykuukausiemme aikana – mutta sihteeristön resurssit ovat varsin rajatut. Sihteeristön roolia olisi vahvistettava, ja sille olisi annettava mahdollisuus tehdä aloitteita ja esittää kompromissiratkaisuja. Sihteeristön vahvistaminen tarkoittaa, että siitä tulee maantieteellisesti edustavampi. Tällöin se kokee olevansa keskipiste ja järjestön toiminnan liikkeelle paneva voima ja toimivansa kaikkien jäsenten parhaaksi, myös ja ennen kaikkea niiden kehitysmaiden, joihin tällä hetkellä ei kiinnitetä riittävästi huomiota, jotta ne voisivat päästä todelliseen kasvuun."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer en adressant mes sincères remerciements au secrétariat, qui s'est montré très actif et utile envers tous les membres de la commission lors de l'élaboration de ce texte. Nous livrons aujourd'hui à la Commission une série de réflexions issues de délibérations approfondies menées dans un esprit constructif par la commission du commerce international. En ce qui concerne la transparence et la dimension parlementaire de l'OMC, la transparence des procédures de règlement des litiges internationaux doit être accrue afin d'améliorer l'image extérieure de l'organisation. La promotion d'une dimension parlementaire devrait reposer sur l'existence de la conférence parlementaire sur l'OMC, l'améliorant ainsi pour former une assemblée parlementaire à part entière dotée de pouvoirs consultatifs conférant de la légitimité à ses procédures. Pour ce faire, il est essentiel qu'il y ait une certaine cohérence et une coordination avec d'autres organisations internationales. À cet égard, les relations avec l'Organisation internationale du travail et certaines agences des Nations unies doivent être renforcées, les questions sociales et environnementales à l'échelle internationale ne devant pas sortir du cadre d'activité de l'OMC. Plus important encore, nous ne devons pas oublier que le système de règlement des litiges est une caractéristique unique de l'OMC. À moins qu'une voie ne soit trouvée pour rationaliser et accélérer ces procédures, il y a un risque que les litiges perdurent pendant des années et aient des effets préjudiciables sur la société, les pays membres et les consommateurs. C'est pourquoi nous voudrions lancer un appel cordial à la Commission européenne pour qu'elle se montre aussi audacieuse que l'a été la commission parlementaire dans l'identification de nouvelles règles pour rationaliser l'Organisation mondiale du commerce à l'avenir. Notre commission désire une Organisation mondiale du commerce équipée de manière plus efficace et plus démocratique au plan de son fonctionnement institutionnel, pour assurer la mission importante qui consiste à réguler le commerce international. Pour ce faire, une réforme est indispensable. La récente adhésion d'un grand nombre de nouveaux membres - l'on pourrait simplement mentionner la Chine et la prochaine entrée de la Russie  - renforce le succès d'un bloc désormais constitué de 152 pays. Toutefois, du fait même de son élargissement, il est nécessaire d'envisager une réorganisation de l'OMC. Dans le rapport, nous soulignons les principales raisons pour lesquelles l'OMC et le multilatéralisme commercial nécessitent une nouvelle structure plus forte, plus dynamique et plus démocratique. L'un des points qui revient régulièrement à notre ordre du jour concerne les négociations du cycle de Doha. nous savons qu'un accord est toujours à notre portée, mais continuer à nous échapper. La commission du commerce international, consciente de ce problème, réaffirme donc son soutien à ces négociations, qui devraient aboutir à un commerce plus équilibré et plus équitable. Parallèlement, nous croyons qu'il est temps de penser à la période post-Doha dans une disposition d'esprit audacieuse et ambitieuse. En livrant nos réflexions à la Commission aujourd'hui, nous appelons l'organe exécutif de cette communauté à faire preuve d'audace et d'ambition en prenant une initiative politique à Genève qui pourrait ouvrir la voie à une révision du fonctionnement de certains mécanismes qui, de toute évidence, ne fonctionnent pas correctement pour le moment. La structure institutionnelle de l'OMC pourrait être améliorée en faisant une distinction entre les activités liées à la négociation des nouvelles règles internationales et les engagements ou activités liées à la mise en œuvre des accords existants. Le principe de consensus est et doit rester la norme pour les conférences ministérielles, mais il pourrait être possible d'imaginer des méthodes qui ne reposeraient pas sur l'unanimité pour les procédures entraînant des décisions finales dans une organisation qui, ayant été élargie, requiert des mécanismes différents. De tels mécanismes ont été envisagés pour l'Europe, ils doivent maintenant être envisagés pour l'OMC! Le critère d'orientation pour le cycle de Doha a été d'impliquer tous les États membres dans les négociations sur tout un ensemble de questions, alors que dans une organisation aussi importante, des efforts devraient être faits pour développer une approche plurilatérale intégrant une forme de «géométrie variable». Nous avons évoqué cela par le passé pour l'Europe et c'est aujourd'hui nécessaire à l'OMC! Le développement est un thème important et le groupe des pays en voie de développement est devenu, au cours de ces dernières années, de plus en plus vaste et divers. Il comprend des économies émergentes ainsi que des pays qui ont déjà émergé, tels que la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Il serait donc approprié, dans l'intérêt des pays effectivement en voie de développement, de reclasser les pays dans des groupes plus clairs et plus homogènes en fonction de leur situation économique respective et d'exiger de tous les pays d'assumer leurs responsabilités conformément à leur poids économique. Même s'il est réputé pour son professionnalisme et ses compétences, le secrétariat de l'OMC, que nous avons consulté à de nombreuses reprises durant ces mois de travail, est doté d'un organigramme relativement limité. Il serait approprié de renforcer son rôle et de lui permettre ainsi de prendre des initiatives et de suggérer des compromis. Renforcer le secrétariat implique de le rendre plus représentatif en termes de couverture géographique afin qu'il se reconnaisse en tant que pierre angulaire et force motrice de l'activité de l'organisation dans l'intérêt de tous ses membres, notamment de ces pays en voie de développement auxquels on n'accorde pas suffisamment d'attention pour le moment pour pouvoir atteindre une croissance effective."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, hadd kezdjem azzal, hogy őszinte köszönetet mondok a titkárságnak, amely rendkívüli aktivitást mutatott és a bizottság minden tagjának rendelkezésére állt a szöveg elkészítése során. Ma egy sor olyan gondolatot tárunk a Bizottság elé, amely az egész Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság konstruktív szellemben végzett, mélyreható mérlegelése eredményeképp született. Ami a WTO átláthatóságát és parlamentáris dimenzióját illeti, a nemzetközi vitarendezési eljárások átláthatóságát növelni kell, hogy javuljon a WTO külső megítélése. A parlamentáris dimenzió ösztönzésének a WTO-val kapcsolatos parlamentáris konferencián kell alapulnia, amelyet egy tanácsadó jogkörrel rendelkező, kiforrott parlamentáris gyűléssé kell továbbfejleszteni, így biztosítva eljárásainak legitimitását. Létfontosságú, hogy a más nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokat a következetesség és a koordináció jellemezze. Ezért a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel és az ENSZ bizonyos intézményeivel ápolt kapcsolatokat meg kell erősíteni, hiszen a fontosabb nemzetközi szociális és környezetvédelmi kérdések nem hiányozhatnak a WTO tevékenységi kereteiből. Mindenekelőtt nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a vitarendezési rendszer a WTO egyik sajátos jellemzője. Ha nem találunk módot arra, hogy ezeket az eljárásokat korszerűsítsük és felgyorsítsuk, fennáll a kockázata annak, hogy a viták évekig húzódnak, ami hátrányos következményekkel jár a társadalomra, a tagországokra és a fogyasztókra nézve. Ezen oknál fogva szeretnénk szívélyesen felkérni a Bizottságot, hogy legyen olyan merész, mint a parlamenti bizottság, amely új szabályokat dolgoz ki a Kereskedelmi Világszervezet jövő elvárásainak megfelelő modernizálására. Bizottságunk hatékonyabb és demokratikusabb Kereskedelmi Világszervezetet szeretne, amely intézményi működését tekintve képes a nemzetközi kereskedelem szabályozása fontos feladatának elvégzésére. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, elengedhetetlen a szervezet megreformálása. Az új tagok közelmúltbéli csatlakozása – elég, ha csak Kínára és Oroszország közelgő belépésére gondolunk – rámutat a mára 152 országot magába foglaló szervezet sikerére. Azonban pontosan megnövekedett mérete miatt kell fontolóra vennünk a WTO átszervezését. A jelentésben hangsúlyozzuk azokat a kulcsfontosságú okokat, amelyek miatt a WTO-nak és a kereskedelmi multilateralizmusnak új, erősebb, dinamikusabb és demokratikusabb struktúrára van szüksége. Programunk visszatérő pontja a dohai fordulón folytatott tárgyalások: tudjuk, hogy bármikor megszülethet a megállapodás, csak valahogy mindig kicsúszik a kezünkből. Tudatában ennek a problémának, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ismét megerősíti a tárgyalások támogatása iránti szándékát, amelyek kiegyensúlyozottabb, igazságosabb kereskedelmet eredményezhetnek. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy eljött az idő, hogy bátran és ambiciózusan tekintsünk a dohai fordulót követő időszak elé. Ma, amikor ismertetjük elképzeléseinket a Bizottsággal, egyben felhívjuk a Közösség végrehajtó szervét, hogy legyen hasonlóképp bátor és ambiciózus, és indítson politikai kezdeményezést Genfben, ami megnyithatja az utat egyes olyan mechanizmusok működésének felülvizsgálata felé, amelyek jelenleg nyilvánvalóan nem működnek megfelelően. A WTO intézményi struktúrája javítható lenne azzal, hogy különbséget teszünk az új nemzetközi szabályok és kötelezettségvállalások meghatározásával kapcsolatos tevékenységek és a már meglévő megállapodások végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek között. A konszenzus elve a miniszteri konferenciák által követendő norma, és továbbra is annak kell maradnia, ugyanakkor egy a kibővített, és így más mechanizmusokat megkívánó szervezet végső határozatainak meghozatalához vezető eljárások esetében az egyhangú döntés mellett elképzelhető más módszerek kidolgozása is. Ilyen mechanizmusokban gondolkodtak Európa esetében; most a WTO esetében is hasonlót kell előirányozni! A dohai forduló irányadó kritériuma az volt, hogy minden tagország vegyen részt a különböző témákban folytatott tárgyalásokon, míg egy ilyen széles bázisú szervezetben arra kéne törekedni, hogy egy többoldalú megközelítést alakítsunk ki, amely egyfajta „változó geometriát” foglal magában. Európa esetében már szó esett erről; most a WTO esetében is erre van szükség! A fejlődés fontos téma, az elmúlt években a fejlődő országok csoportja egyre inkább nagyobbá és sokrétűbbé vált. Ide tartoznak a gazdaságilag felemelkedő országok csakúgy, mint az olyan országok, amelyek tulajdonképpen már „felemelkedtek”, mint például Kína, India, Brazília és Dél-Afrika. A ténylegesen fejlődő országok érdekében helyénvaló lenne tehát az országokat gazdasági helyzetük alapján áttekinthetőbb és homogénebb csoportokba sorolni és minden országtól elvárni, hogy gazdasági erejének megfelelően teljesítse kötelezettségeit. A WTO Titkársága, noha professzionalizmusa és hozzáértése elismert – a titkársággal számos alkalommal konzultáltunk több hónapos munkánk során – viszonylag korlátozott létszámtervvel rendelkezik. Indokolt lenne a titkárság szerepét megerősíteni és feljogosítani kezdeményezések indítására és kompromisszumok javaslására. A titkárság megerősítése azt jelentené, hogy a földrajzi lefedettség szempontjából az reprezentatívabbá válna, így a középpontnak, a szervezet által folytatott tevékenységek hajtóerejének érezhetné magát, ami minden tagország, mindenekelőtt azon fejlődő országok javát szolgálná, amelyek jelenleg nem kapnak kellő figyelmet ahhoz, hogy érdemi növekedést tudjanak elérni."@hu11
"Ponia Pirmininke, Komisare, ponios ir ponai, leiskite pradėti nuoširdžia padėka sekretoriatui, kuris labai aktyviai ir daug padėjo visiems komiteto nariams sudarant šį tekstą. Šiandien pristatome Komisijai keletą minčių, kurios yra gilių ir konstruktyvių viso Tarptautinės prekybos komiteto svarstymų rezultatas. Kalbant apie PPO skaidrumą ir parlamentinę dimensiją, reikia padidinti tarptautinių ginčų sprendimo procedūrų skaidrumą, norint pagerinti PPO įvaizdį išorėje. Parlamentinės dimensijos skatinimas turėtų reikšti parlamentinės konferencijos PPO atsiradimą, kuri sustiprintų pilnateisės parlamentinės asamblėjos su patariamosiomis galiomis, suteikiančiomis teisėtumo jos procedūroms, formą. Taip pat gyvybiškai svarbus suderinamumas ir veiklos derinimas su tarptautinėmis organizacijomis. Todėl reikia stiprinti ryšius su Tarptautine darbo organizacija ir tam tikromis JT agentūromis, kadangi pagrindiniai tarptautiniai socialiniai ir aplinkos klausimai neturi būti už PPO veiklos ribų. Be to, neturėtume pamiršti, kad ginčų sprendimo sistema yra unikali PPO savybė. Jei nerasime būdo, kaip supaprastinti ir pagreitinti šias procedūras, rizikuojame, kad ginčai gali užsitęsti metų metus ir turėti žalingų pasekmių visuomenei, valstybėms narėms ir vartotojams. Todėl draugiškai prašome Komisiją būti tokiai pat drąsiai kaip parlamentinis komitetas nustatant naujas taisykles Pasaulio prekybos organizacijai ateityje supaprastinti. Mūsų komitetas nori efektyvesnės ir demokratiškesnės Pasaulio prekybos organizacijos, gerai veikiančios instituciniu požiūriu ir vykdančios svarbią tarptautinės prekybos reguliavimo funkciją. Norint, kad tai įvyktų, reforma yra būtina. Pastarasis naujų narių prisijungimas, galima paminėti tik Kiniją ir artėjantį Rusijos prisijungimą, išryškina šios organizacijos, kurią dabar sudaro 152 šalys, sėkmę. Tačiau būtent dėl didesnio jos dydžio reikia pamąstyti apie PPO reorganizaciją. Pranešime pabrėžiame pagrindines priežastis, kodėl PPO ir verslo daugiašališkumui reikia naujos, tvirtesnės, dinamiškesnės ir demokratiškesnės struktūros. Nuolatinis mūsų darbotvarkės punktas Doha derybų etapas: žinome, kad susitarimas visada kažkur šalia, tik mums nepavyksta jo sugriebti. Tarptautinės prekybos komitetas yra susirūpinęs šią problema, todėl kartoja, kad pritaria šioms deryboms, kurios turėtų sukurti harmoningesnę ir sąžiningesnę prekybą. Tikime, kad atėjo laikas drąsiai ir ambicingai žvelgti į priekį, po Dohos derybų būsiantį etapą. Šiandien, pristatydami savo mintis Komisijai, raginame Bendrijos vadovus būti drąsiems ir ambicingiems, imantis politinės iniciatyvos Ženevoje, kuri gali duoti pagrindą tolimesniam tam tikrų mechanizmų, kurie dabar akivaizdžiai veikia netinkamai, veikimo peržiūrėjimui. PPO institucinę struktūrą galima pagerinti atskiriant su derybomis dėl naujų tarptautinių taisyklių ir įsipareigojimų susijusią veiklą ar su esamų susitarimų įgyvendinimu susijusią veiklą. Ministrų konferencijų principas yra ir turėtų likti bendras sutarimas, tačiau galbūt galima sukurti kitų metodų nei vienbalsiškumas dėl procedūrų, lemiančių galutinius sprendimus organizacijoje, kuriai, ją išplėtus, reikia kitokių mechanizmų. Tokie mechanizmai numatyti Europoje, dabar reikia juos sukurti PPO! Pagrindinis Dohos etapo kriterijus – įtraukti į derybas dėl daugybės įvairių klausimų visas valstybės nares, kadangi tokios didelės organizacijos pastangos turėtų būti skirtos daugiašaliam požiūriui, apimančiam „kintamos geometrijos“ formą, sukurti. Apie tai Europoje jau kalbėjome praeityje, dabar šito reikia PPO! Plėtra yra svarbi tema, o pastaraisiais metais grupė besivystančių valstybių tapo ypač didelė ir įvairi. Joje yra valstybių su kylančia ekonomika, taip ir šalių, kurios jau yra „iškilę“, pvz., Kinija, Indija, Brazilija ir Pietų Afrika. Todėl dėl iš tikrųjų besivystančių valstybių būtų tinkama jas iš naujo suskirstyti į aiškesnes ir labiau vienarūšes grupes pagal jų ekonominę padėtį bei reikalauti visas valstybes laikytis įsipareigojimų stiprinti ekonomiką. Dėl profesionalumo ir kompetencijos gerai vertinamas PPO sekretoriatas, su kuriuo mes savo darbo mėnesių metu daugelį kartų konsultavomės, turi gan ribotą steigimo planą. Reikėtų stiprinti sekretoriato vaidmenį ir įgalinti jį imtis iniciatyvų bei siūlyti kompromisus. Sekretoriato stiprinimas reiškia, kad jame turi būti geresnis geografinis atstovavimas, kad būtų jaučiama, jog tai yra centras, varomoji organizacijos jėga, veikianti visų narių interesų labui, įskaitant ir visas besivystančias valstybės, kurioms šiuo metu skiriamas nepakankamas dėmesys, kad jos galėtų iš tiesų vystytis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi! Ļaujiet man vispirms izteikt patiesu pateicību sekretariātam, kas šī teksta sastādīšanas laikā izrādīja lielu aktivitāti un ļoti palīdzēja visiem komitejas locekļiem. Šodien mēs izklāstām Komisijai vairākas uz dziļiem apsvērumiem balstītas domas, kas radušās visas Starptautiskās tirdzniecības komitejas konstruktīvas darbības rezultātā. Attiecībā uz PTO pārredzamību un parlamentāro dimensiju, ir jāpalielina starptautisko strīdu izšķiršanas lietu pārredzamība, lai uzlabotu PTO ārējo tēlu. Runājot par parlamentārās dimensijas veicināšanu, ir jāpievēršas PTO Parlamentārās konferences pastāvēšanai, veicinot tās veidošanos par visaptverošu parlamentāro asambleju, kuras padomdevēja pilnvaras piešķirtu tiesvedībai leģitimitāti. Ir svarīgi, lai pastāvētu atbilstība citu starptautisko organizāciju darbam un to sadarbības koordinēšana. Tāpēc ir jāstiprina attiecības ar Starptautisko Darba organizāciju un atsevišķām ANO aģentūrām, jo PTO darbībā ir jāietilpst svarīgiem starptautiskiem sociālajiem un vides jautājumiem. Pats galvenais, mēs nedrīkstam aizmirst, ka strīdu izšķiršanas sistēma ir unikāla PTO iezīme. Ja netiks atrasts veids, kādā racionalizēt un paātrināt lietu izskatīšanu, pastāv risks, ka strīdu izšķiršana ilgs gadiem, nelabvēlīgi ietekmējot sabiedrību, dalībvalstis un patērētājus. Tādēļ mēs patiesi aicinām Komisiju būt tikpat drosmīgai kāda bija parlamentārā komiteja, identificējot jaunus veidus, ar kuru palīdzību turpmāk racionalizēt Pasaules Tirdzniecības organizāciju. Mūsu komiteja vēlas, lai Pasaules Tirdzniecības organizācijas institucionālā darbība būtu efektīvāka un demokrātiskāka, lai tā varētu pildīt savu svarīgo uzdevumu – regulēt starptautisko tirdzniecību. Lai to panāktu, ir nepieciešama reforma. Nesen notikusī daudzu jaunu dalībvalstu pievienošanās – varam pieminēt Ķīnu un gaidāmo Krievijas pievienošanos – liecina par organizācijas, kuru tagad veido 152 valstis, panākumiem. Taču ņemot vērā tieši augušo apjomu, ir jāpadomā par PTO reorganizāciju. Ziņojumā esam uzsvēruši galvenos iemeslus, kādēļ PTO un daudzpusējai tirdzniecībai ir vajadzīga jauna, stingrāka, kā arī dinamiskāka un demokrātiskāka struktūra. Mūsu dienas kārtībā regulāri ir jautājums par Dohas sarunām: mēs zinām, ka vienošanās vienmēr ir tepat kaut kur aiz stūra, taču tā nedodas rokā. Starptautiskās tirdzniecības komiteja apzinās šo problēmu, tāpēc ir vairākkārt atbalstījusi šīs sarunas, kuru rezultātam jābūt līdzsvarotākai un godīgākai tirdzniecībai. Tikmēr mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks drosmīgi un ambiciozi gatavoties sarunu periodam pēc Dohas sarunu pabeigšanas. Šodien, iepazīstinot Komiteju ar saviem uzskatiem, mēs aicinām Kopienas izpildvaru būt tikpat drošsirdīgai un ambiciozai, uzņemoties politisku iniciatīvu Ženēvā, kas varētu būt sākums ceļam uz atsevišķu mehānismu pārskatīšanu – mehānismu, kas acīmredzami šobrīd nedarbojas pareizi. PTO institucionālo struktūru varētu uzlabot nošķirot darbības, kas saistītas ar pārrunām par jauniem starptautiskiem tirdzniecības noteikumiem un saistībām, un darbības, kas saistītas ar pašreizējo nolīgumu īstenošanu. Ministru konferenču norma ir vienprātības princips, un tādam šim principam vajadzētu saglabāties, taču ir iespējams izstrādāt arī citas metodes, ar kuru palīdzību būtu iespējams pieņemt galīgos lēmumus organizācijā, kurā pēc paplašināšanas ir vajadzīgi citi mehānismi. Šādi mehānismi ir ieviesti Eiropā, un tagad tādus vajadzētu ieviest arī PTO. Dohas sarunu kārtu vadošais kritērijs ir bijis visu dalībvalstu iesaistīšana sarunās par plašu jautājumu klāstu, taču šādās plaša profila organizācijās ir jāpieliek pūles, lai izstrādātu daudzpusēju pieeju plaša mēroga sadarbības veidošanai. Agrāk mēs par to runājām saistībā ar Eiropu, tagad tas ir jādara Pasaules Tirdzniecības organizācijā! Svarīgs jautājums ir attīstības līmenis, un pēdējo gadu laikā jaunattīstības valstu grupa ir kļuvi arvien lielāka un daudzveidīgāka. Tā ietver jaunās ekonomiskās attīstības valstis, kā arī valstis, kuras jau ir „attīstījušās”, piemēram, Ķīnu, Indiju, Brazīliju un Dienvidāfriku. Tāpēc īsto jaunattīstības valstu labā būtu pareizi pārklasificēt valstis skaidrākās un viendabīgākās grupās, ņemot vērā to pašreizējo ekonomisko situāciju, un pieprasīt visām valstīm pildīt savus pienākumus atbilstoši to ekonomiskajiem spēkiem. PTO sekretariātam, lai arī tā profesionālisms un kompetence tiek augstu vērtēti – arī mēs ar to vairākkārt sazinājāmies mēnešiem ilgā darba laikā –, ir relatīvi ierobežots amatu saraksts. Būtu pareizi stiprināt sekretariāta lomu un aicināt to uzsākt iniciatīvas un ieteikt kompromisa variantus. Stiprināt sekretariātu nozīmē padarīt to reprezentatīvāku attiecībā uz ģeogrāfisko pārklājumu, lai tas justos kā centrs, organizācijas darbības virzošais spēks, tas jādara visu dalībvalstu interešu labā, jo īpaši to jaunattīstības valstu, kurām šobrīd netiek pievērsta pietiekama uzmanība, lai tās varētu panākt reālu attīstību."@lv13
"Signor presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, prima di tutto un ringraziamento caloroso al segretariato, che è stato molto attivo e utile con tutti i colleghi della commissione per stendere questo progetto. Consegniamo noi oggi alla Commissione una serie di considerazioni, frutto di un'accurata riflessione condotta in armonia da tutta la commissione commercio internazionale. Trasparenza, dimensione parlamentare: abbiamo necessità di incrementare la trasparenza nei procedimenti di risoluzione delle controversie internazionali per rafforzare l'immagine verso l'esterno. La promozione di una dimensione parlamentare dell'OMC deve sfruttare l'esistenza conferenza parlamentare sull'OMC per arrivare a creare una vera assemblea parlamentare con poteri consultivi che ne legittimi l'operato. La concorrenza e il coordinamento con le altre organizzazioni internazionali è assolutamente necessaria, per questo dobbiamo rafforzare anche i rapporti con le organizzazioni internazionali del lavoro e con alcune agenzie dell'ONU, perché temi sociali e ambientali di grande portata internazionale non possono restare estranei all'attività dell'OMC. Oltretutto, non possiamo dimenticare che dobbiamo rendere le controversie commerciali che costituiscono l'aspetto tipico e forte senza tenere conto che se non si trova un modo per snellire e accelerare queste procedure, noi rischiamo di avere contenziosi annosi con un danno per le società, per i paesi membri e per i consumatori. Per questo noi rivolgiamo un caloroso appello alla Commissione perché abbia lo stesso coraggio che ha avuto la commissione parlamentare nell'individuare norme nuove per rendere più snello il futuro dell'organizzazione mondiale della sanità. La nostra commissione vuole un'organizzazione mondiale del commercio più efficace e democratica, pronta, dal punto di vista del funzionamento istituzionale, a svolgere l'importante compito di regolatore del commercio internazionale e perché questa avvenga è indispensabile una riforma. L'ingresso recente di numerosi nuovi membri – citiamo la Cina e l'imminente adesione della Russia – mettono in luce il successo dell'organizzazione che annovera oggi 152 paesi. Ma proprio per questo, con la sua nuova dimensione, è necessario una riflessione rivolta alla sua riorganizzazione. Nella relazione noi sottolineiamo con forza gli aspetti vitali per comprendere come l'OMC e il multilateralismo commerciale vogliano dire una nuova caratura più forte e dinamica e democratica. La nostra agenda è riempita dai negoziati del questo accordo sappiamo che è sempre dietro l'angolo ma non lo si raggiunge ancora. La commissione commercio internazionale perciò, cosciente di questo problema, reitera il suo sostegno ai negoziati che devono sfociare in un successo per un commercio più equilibrato ed equo, ma ritiene nello stesso tempo che sia giunto il momento di guardare avanti al dopo Doha con coraggio e ambizione. Nel consegnare le nostre considerazioni alla Commissione, chiediamo all'esecutivo comunitario di avere lo stesso coraggio e la stessa ambizione per intraprendere a Ginevra un'iniziativa politica che possa aprire la strada ad una revisione del funzionamento di alcuni meccanismi che oggi obiettivamente non funzionano. Occorre una struttura istituzionale che possa migliorarsi rispetto all'odierna situazione distinguendo le attività legate alla negoziazione di nuove regole internazionali e ai nuovi impegni connessi all'applicazione di accordi già esistenti. Il principio del consenso è e deve restare la norma delle conferenze ministeriali, ma noi dobbiamo pensare anche modalità diverse rispetto all'unanimità nelle procedure che conducono alla decisione finale di un'organizzazione che, essendosi ingrandita, ha bisogno di un passo diverso. Lo abbiamo pensato per l'Europa, dobbiamo pensarlo anche per l'OMC! Il criterio guida del ciclo Doha è stato quello di coinvolgere tutti i paesi membri con negoziati relativi ad una pluralità di questioni, in un'organizzazione ampia come questa nostra, questa formula deve essere rivista con un approccio plurilaterale, una sorta di geometria variabile. Ne avevamo parlato a suo tempo per l'Europa, è necessario oggi per l'OMC! Lo sviluppo è un tema importante e negli ultimi il gruppo dei paesi in via di sviluppo è diventato sempre più ampio ed eterogeneo e comprende paesi emergenti ed altri già largamente emersi, pensiamo alla Cina, all'India, al Brasile, al Sudafrica. Occorre perciò, nell'interesse dei veri paesi che sono ancora in via di sviluppo, operare dei raggruppamenti più chiari ed omogenei che corrispondano all'evoluzione della situazione economica chiedendo a tutti impegno e responsabilità in corrispondenza della loro forza economica. Il Segretariato dell'OMC, pur essendo prestigioso e competente, e molte volte l'abbiamo consultato in questi mesi di lavoro, è limitato istituzionalmente: sarebbe opportuno rafforzarne il ruolo, consentirgli di prendere iniziative e suggerire compromessi. Rafforzare il segretariato vuole dire dargli una rappresentatività geografica che lo faccia sentire il centro e il motore dell'azione e dell'organizzazione, nell'interesse di tutti i suoi membri, compresi proprio quei paesi in via di sviluppo che oggi non sono sufficientemente tenuti nella considerazione necessaria per un vero sviluppo."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, dames en heren, sta mij toe te beginnen met het uitspreken van mijn oprechte dank aan het secretariaat, dat zeer actief en behulpzaam is geweest voor alle leden van de commissie bij het opstellen van deze tekst. Vandaag leggen we de Commissie een reeks ideeën voor die het resultaat zijn van diepgaande beraadslagingen die op constructieve wijze zijn uitgevoerd door de gehele Commissie internationale handel. Voor wat de transparantie en de parlementaire dimensie van de WTO betreft, moet de transparantie van procedures voor de beslechting van internationale geschillen worden verbeterd om het externe imago van de WTO te verbeteren. Het opwaarderen van een parlementaire dimensie zou moeten voortkomen uit het bestaan van de Parlementaire Conferentie over de WTO, en zou het moeten uitbreiden tot een volwassen parlementaire vergadering met bevoegdheden om te beraadslagen en te besluiten, die legitimiteit verleent aan haar procedures. De consistentie en coördinatie met andere internationale organisaties is van essentieel belang. Hiertoe moeten de betrekkingen met de Internationale Arbeidsorganisatie en met bepaalde VN-bureaus worden versterkt, omdat belangrijke, internationale sociale en milieukwesties niet buiten de grenzen van WTO-activiteiten mogen vallen. En we mogen vooral niet vergeten dat het geschillenbeslechtingssysteem een uniek kenmerk van de WTO is. Tenzij er een manier wordt gevonden om deze procedures te stroomlijnen en te versnellen, bestaat het risico dat geschillen zich jaren voortslepen, met schadelijke gevolgen voor de maatschappij, lidstaten en consumenten. Daarom willen we de Commissie oprecht oproepen om net zo doortastend te zijn als de parlementaire commissie is geweest bij het aanwijzen van nieuwe regels om de Wereldhandelsorganisatie te stroomlijnen voor de toekomst. Onze commissie wil een effectievere en democratischere Wereldhandelsorganisatie die met betrekking tot haar internationale functioneren is uitgerust om de belangrijke taak van het reguleren van de internationale handel uit te voeren. Hiervoor zijn hervormingen onontbeerlijk. De recente toetreding van vele leden, ik noem slechts China en de aanstaande toetreding van Rusland, onderstreept het succes van een orgaan waarbij nu 152 landen zijn aangesloten. Echter, juist vanwege de toegenomen omvang, moet er worden nagedacht over een reorganisatie van de Wereldhandelsorganisatie. In het verslag benadrukken we de belangrijkste redenen waarom de WTO en handelsmultilateralisme een nieuwe, sterkere, dynamischere en democratischere structuur behoeven. Een regelmatig terugkerend punt op onze agenda zijn de onderhandelingen in het kader van de Doharonde: we weten dat we altijd dichtbij een overeenkomst zijn, maar dat we er toch net geen grip op kunnen krijgen. De Commissie internationale handel is zich bewust van dit probleem en herhaalt daarom haar steun voor deze onderhandelingen, die tot een evenwichtigere en eerlijkere handel zouden moeten leiden. Ondertussen zijn we van mening dat de tijd is aangebroken om verder te kijken naar de periode na Doha, met een doortastende en ambitieuze instelling. Terwijl we vandaag onze ideeën voorleggen aan de Commissie, roepen we de communautaire uitvoerende macht op om net zo doortastend en ambitieus te zijn door het politieke initiatief te nemen in Genève, wat het pad zou kunnen effenen naar een herziening van de werking van bepaalde mechanismen die klaarblijkelijk op dit moment niet goed functioneren. De institutionele structuur van de WTO kan worden verbeterd door een onderscheid te maken tussen de activiteiten die zijn verbonden aan het onderhandelen over nieuwe internationale regels en verplichtingen en de activiteiten die te maken hebben met de uitvoering van bestaande overeenkomsten. Het consensusbeginsel is de norm voor ministeriële conferenties, en moet dit ook blijven, maar het is wellicht mogelijk om andere methoden dan unanimiteit te ontwikkelen voor procedures die leiden tot definitieve besluiten in een organisatie, die nu ze vergroot is, andere mechanismen vereist. Dergelijke mechanisme zijn overwogen voor Europa, nu moeten ze ook worden overwogen voor de WTO! Het richtsnoer voor de Doharonde was het betrekken van alle lidstaten in de onderhandelingen over een hele reeks onderwerpen, terwijl er in een dergelijk brede organisatie pogingen moeten worden ondernomen om een plurilaterale aanpak te ontwikkelen, die een vorm van “variabele geometrie” incorporeert. We hebben hier in het verleden over gesproken voor Europa, en nu is het nodig voor de WTO! Ontwikkeling is een belangrijk onderwerp, en in de afgelopen jaren is de groep ontwikkelingslanden steeds groter en diverser geworden. Deze groep bevat opkomende economieën en landen die in feite al zijn “opgekomen”, zoals China, India, Brazilië en Zuid-Afrika. Het zou daarom passender zijn, voor de echte ontwikkelingslanden, om landen opnieuw te classificeren in duidelijkere en homogenere groepen op basis van hun respectieve economische situatie, en te eisen dat alle landen hun verantwoordelijkheden nemen die bij hun economische sterkte horen. Het secretariaat van de WTO, hoewel zeer hoog geacht vanwege zijn professionaliteit en kunde - en we hebben het vaak geraadpleegd tijdens onze maanden van werk - heeft een relatief beperkte personeelsformatie. Het zou passend zijn om de rol van het secretariaat te versterken, waardoor het initiatieven kan nemen en compromissen kan voorstellen. Het versterken van het secretariaat betekent dat het representatiever wordt voor wat betreft geografische dekking, zodat het zichzelf ziet als as, als aandrijfkracht voor de activiteiten van de organisatie, in het belang van alle leden, inclusief bovenal al die ontwikkelingslanden waaraan op dit moment onvoldoende aandacht wordt besteed om werkelijke groei te kunnen bereiken."@nl3
"Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Chciałabym rozpocząć wyrażając moje szczere podziękowania dla sekretariatu, który był bardzo aktywny i pomocny dla wszystkich członków komisji podczas sporządzania tego tekstu. Dzisiaj przedstawiamy Komisji zbiór przemyśleń wynikających z dogłębnych rozważań przeprowadzonych w atmosferze konstruktywnego ducha przez całą Komisję Handlu Zagranicznego. W odniesieniu do przejrzystości i wymiaru parlamentarnego WTO, należy zwiększyć przejrzystość w zakresie międzynarodowych postępowań rozstrzygających spory, aby poprawić zewnętrzny wizerunek WTO. Promowanie wymiaru parlamentarnego powinno wykorzystać istnienie konferencji parlamentarnych na temat WTO, prowadząc do wzmocnienia tego organu i przekształcenia go w pełne zgromadzenie parlamentarne, dysponujące kompetencjami doradczymi wprowadzającymi legalność do jego postępowań. Konieczne jest zachowanie spójności i koordynacji z innymi organizacjami międzynarodowymi. W tym celu należy wzmocnić relacje z Międzynarodową Organizacją Pracy i określonymi agencjami NZ, ponieważ najważniejsze międzynarodowe kwestie społeczne i środowiskowe nie mogą wykraczać poza zakres działalności WTO. Przede wszystkim nie możemy zapominać, że system rozstrzygania sporów jest unikatową cechą WTO. Jeżeli nie uda się usprawnić i przyspieszyć tych postępowań, istnieje ryzyko, że przedmiotowe spory mogą ciągnąć się latami, co będzie miało szkodliwy wpływ na społeczeństwo, państwa członkowskie i konsumentów. Z tego powodu chcielibyśmy zaapelować do Komisji, aby w przyszłości była tak śmiała w określaniu nowych zasad usprawniania działalności Światowej Organizacji Handlu, jak śmiała była komisja parlamentarna. Nasza komisja pragnie bardziej skutecznego i demokratycznego funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu w zakresie jej działalności instytucjonalnej, aby mogła ona wypełnić ważne zadanie regulacji światowego handlu. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie reformy. Niedawne przystąpienie wielu nowych członków - można tu wspomnieć o Chinach i zbliżającym się przystąpieniu Rosji - podkreśla sukces organizacji, w której skład wchodzą obecnie 152 kraje. Jednakże właśnie w odniesieniu do powiększenia tej organizacji należy zastanowić się nad reorganizacją WTO. W przedmiotowym sprawozdaniu podkreślamy podstawowe przyczyny tego, dlaczego WTO i wielostronność w zakresie handlu wymagają nowej, silniejszej, bardziej dynamicznej i demokratycznej struktury. Regularną pozycją w naszym porządku obrad są negocjacje w zakresie rundy dauhańskiej: wiemy, że porozumienie jest tuż tuż, ale wciąż nam się ono wymyka. W związku z tym Komisja Handlu Zagranicznego, świadoma tego problemu, ponownie podkreśla swoje poparcie dla tych negocjacji, które mają prowadzić do bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego handlu. Tymczasem wierzymy, że nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość na okres po rundzie dauhańskiej w sposób śmiały i ambitny. Przedstawiając dziś nasze przemyślenia Komisji wzywamy wspólnotową władzę wykonawczą, aby była równie śmiała i ambitna w podejmowaniu w Genewie inicjatywy politycznej, która mogłaby utorować drogę przeglądowi funkcjonowania określonych mechanizmów, które obecnie wyraźnie nie działają w sposób odpowiedni. Struktura instytucjonalna WTO może zostać ulepszona poprzez rozróżnienia pomiędzy działaniami powiązanymi z negocjowaniem nowych międzynarodowych zasad oraz zobowiązań lub działaniami odnoszącymi się do wdrażania istniejących porozumień. Zasada osiągania konsensusu jest i powinna pozostać standardem konferencji ministerialnych, jednak możliwe może być opracowanie metod innych niż jednomyślność w odniesieniu do procedur prowadzących do podjęcia ostatecznych decyzji w organizacji, która po jej powiększeniu wymaga zastosowania odmiennych mechanizmów. Takie mechanizmy zostały przewidziane dla Europy, a obecnie trzeba je również przewidzieć dla WTO! Wiodącym kryterium dla rundy dauhańskiej było zaangażowanie wszystkich państw członkowskich w negocjacje dotyczące szerokiego zakresu zagadnień, natomiast w tego rodzaju organizacji wysiłki należy skierować na opracowanie wielostronnego podejścia obejmującego tzw. „zmienną geometrię”. Dyskutowaliśmy na ten temat w przeszłości w odniesieniu do Europy; teraz musimy to uczynić w odniesieniu do WTO! Rozwój jest istotnym tematem, a w ostatnich latach grupa krajów rozwijających się stała się coraz liczniejsza i coraz bardziej zróżnicowana. Obejmuje ona gospodarki wschodzące, jak również kraje, które w rezultacie już się rozwinęły, takie jak Chiny, Indie, Brazylia i RPA. Dlatego też ze względu na rzeczywiście rozwijające się kraje odpowiednim działaniem byłoby przeprowadzenie ponownej klasyfikacji tych krajów i ich podziału na bardziej przejrzyste i jednorodne grupy na podstawie ich sytuacji ekonomicznej, a także zobowiązanie wszystkich krajów do tego, aby wywiązywały się ze swoich obowiązków w zgodzie z ich gospodarczą siłą. Sekretariat WTO - wysoko ceniony za swój profesjonalizm i kompetencje - z którym wielokrotnie się konsultowaliśmy w czasie miesięcy naszej pracy, dysponuje relatywnie ograniczonym planem zatrudnienia. Należałoby wzmocnić rolę sekretariatu i umożliwić mu podejmowanie inicjatyw i sugerowanie kompromisów. Wzmocnienie roli sekretariatu oznacza uczynienie go bardziej reprezentatywnym w zakresie zasięgu geograficznego, aby stanowił on centrum, siłę napędową działalności WTO w interesie wszystkich członków, w tym przede wszystkim tych krajów rozwijających się, którym obecnie nie poświęca się wystarczającej uwagi umożliwiającej im osiągnięcie prawdziwego wzrostu gospodarczego."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me que comece com os meus sinceros agradecimentos ao secretariado, que foi muito activo e prestável para com todos os membros da comissão durante a elaboração deste texto. Entregamos hoje à Comissão uma série de considerações, fruto de uma profunda reflexão realizada com um espírito construtivo por toda a Comissão do Comércio Internacional. No que respeita à transparência e à dimensão parlamentar da OMC, deve haver mais transparência nos procedimentos de resolução dos conflitos internacionais, a fim de melhorar a imagem externa da OMC. A promoção de uma dimensão parlamentar deve aproveitar a existência da Conferência Parlamentar sobre a OMC, potenciando-a por forma a criar uma verdadeira assembleia parlamentar com poderes consultivos que confira legitimidade à sua actuação. É fundamental que haja compatibilidade e coordenação com outras organizações internacionais. Para isso, importa reforçar as relações com a Organização Internacional do Trabalho e com algumas agências da ONU, uma vez que questões sociais e ambientais de grande dimensão internacional não devem ser estranhas à actividade da OMC. Acima de tudo, não podemos esquecer-nos de que o sistema de resolução de litígios constitui um aspecto único da OMC. Se não se encontrar uma maneira de facilitar e acelerar esses procedimentos, corremos o risco de os conflitos se arrastarem durante anos, com prejuízo para a sociedade, para os países membros e para os consumidores. Por esta razão, lançamos um caloroso apelo à Comissão para que tenha a mesma coragem demonstrada pela comissão parlamentar na definição de novas regras que orientem a Organização Mundial do Comércio no futuro. A nossa comissão quer uma Organização Mundial do Comércio mais eficaz e democrática, pronta, em termos do seu funcionamento institucional, a desempenhar a importante tarefa de gerir o comércio internacional. Para que isso possa acontecer, é indispensável uma reforma. A recente entrada de muitos novos membros – basta referir a China e a próxima adesão da Rússia – revela o sucesso de uma organização que inclui, neste momento, 152 países. No entanto, devido precisamente à sua maior dimensão, impõe-se uma reflexão em torno de uma reorganização da OMC. No relatório, salientamos as principais razões pelas quais a OMC e o multilateralismo comercial necessitam de uma nova estrutura, mais forte, mais dinâmica e democrática. As negociações da Ronda de Doha surgem de forma recorrente na nossa agenda: sabemos que estamos sempre perto de um acordo, mas ele escapa-se-nos constantemente. Por isso, consciente deste problema, a Comissão do Comércio Internacional reitera o seu apoio a essas negociações, que deverão conduzir a um comércio mais equilibrado e justo. Entretanto, pensamos que chegou a altura de olhar em frente para a fase pós-Doha com coragem e ambição. Ao entregarmos hoje as nossas considerações à Comissão, pedimos ao executivo comunitário que demonstre igual coragem e ambição, assumindo uma iniciativa política em Genebra susceptível de abrir caminho a uma revisão do funcionamento de alguns mecanismos que, obviamente, não estão a funcionar bem neste momento. A estrutura institucional da OMC poderá ser melhorada se se fizer uma distinção entre actividades ligadas à negociação de novas regras internacionais e compromissos ou actividades relacionados com a implementação de acordos já existentes. O princípio do consenso é, e deve continuar a ser, a norma das conferências ministeriais, mas deve ser possível conceber modalidades diferentes da unanimidade para procedimentos que conduzam a decisões finais numa organização que, tendo sido alargada, necessita de mecanismos diferentes. Criámos esses mecanismos para a Europa; agora devemos também criá-los para a OMC! O critério orientador da Ronda de Doha consistiu em envolver todos os países membros em negociações relativas a uma pluralidade de questões, quando numa organização ampla como esta há que envidar esforços para desenvolver uma perspectiva plurilateral, que dê forma a uma espécie de “geometria variável”. Falámos sobre isso a seu tempo para a Europa; agora é necessário fazê-lo para a OMC! O desenvolvimento é um tema importante e, nos últimos anos, o grupo dos países em desenvolvimento tem vindo a tornar-se cada vez mais amplo e heterogéneo. Esse grupo inclui economias emergentes, bem como países que, na realidade, já “emergiram”, como a China, a Índia, o Brasil e a África do Sul. Por conseguinte, seria mais apropriado, no interesse dos países que estão realmente em vias de desenvolvimento, reclassificar os países em grupos mais claros e homogéneos, com base na respectiva situação económica, e pedir a todos os países que assumam as suas responsabilidades de acordo com o seu poder económico. O secretariado da OMC, embora altamente considerado pelo seu profissionalismo e competência – e nós consultámo-lo muitas vezes durante os nossos meses de trabalho – obedece a um plano de funcionamento relativamente limitado. Seria oportuno reforçar o papel do secretariado e permitir-lhe tomar iniciativas e sugerir compromissos. Reforçar o secretariado significa torná-lo mais representativo em termos de cobertura geográfica, por forma a fazer que ele sinta que é o centro e o motor da actividade da organização, no interesse de todos os seus membros, incluindo, sobretudo, aqueles países em desenvolvimento aos quais, actualmente, se presta uma atenção insuficiente para que eles possam conseguir um verdadeiro crescimento."@pt17
"Signor presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, prima di tutto un ringraziamento caloroso al segretariato, che è stato molto attivo e utile con tutti i colleghi della commissione per stendere questo progetto. Consegniamo noi oggi alla Commissione una serie di considerazioni, frutto di un'accurata riflessione condotta in armonia da tutta la commissione commercio internazionale. Trasparenza, dimensione parlamentare: abbiamo necessità di incrementare la trasparenza nei procedimenti di risoluzione delle controversie internazionali per rafforzare l'immagine verso l'esterno. La promozione di una dimensione parlamentare dell'OMC deve sfruttare l'esistenza conferenza parlamentare sull'OMC per arrivare a creare una vera assemblea parlamentare con poteri consultivi che ne legittimi l'operato. La concorrenza e il coordinamento con le altre organizzazioni internazionali è assolutamente necessaria, per questo dobbiamo rafforzare anche i rapporti con le organizzazioni internazionali del lavoro e con alcune agenzie dell'ONU, perché temi sociali e ambientali di grande portata internazionale non possono restare estranei all'attività dell'OMC. Oltretutto, non possiamo dimenticare che dobbiamo rendere le controversie commerciali che costituiscono l'aspetto tipico e forte senza tenere conto che se non si trova un modo per snellire e accelerare queste procedure, noi rischiamo di avere contenziosi annosi con un danno per le società, per i paesi membri e per i consumatori. Per questo noi rivolgiamo un caloroso appello alla Commissione perché abbia lo stesso coraggio che ha avuto la commissione parlamentare nell'individuare norme nuove per rendere più snello il futuro dell'organizzazione mondiale della sanità. La nostra commissione vuole un'organizzazione mondiale del commercio più efficace e democratica, pronta, dal punto di vista del funzionamento istituzionale, a svolgere l'importante compito di regolatore del commercio internazionale e perché questa avvenga è indispensabile una riforma. L'ingresso recente di numerosi nuovi membri – citiamo la Cina e l'imminente adesione della Russia – mettono in luce il successo dell'organizzazione che annovera oggi 152 paesi. Ma proprio per questo, con la sua nuova dimensione, è necessario una riflessione rivolta alla sua riorganizzazione. Nella relazione noi sottolineiamo con forza gli aspetti vitali per comprendere come l'OMC e il multilateralismo commerciale vogliano dire una nuova caratura più forte e dinamica e democratica. La nostra agenda è riempita dai negoziati del questo accordo sappiamo che è sempre dietro l'angolo ma non lo si raggiunge ancora. La commissione commercio internazionale perciò, cosciente di questo problema, reitera il suo sostegno ai negoziati che devono sfociare in un successo per un commercio più equilibrato ed equo, ma ritiene nello stesso tempo che sia giunto il momento di guardare avanti al dopo Doha con coraggio e ambizione. Nel consegnare le nostre considerazioni alla Commissione, chiediamo all'esecutivo comunitario di avere lo stesso coraggio e la stessa ambizione per intraprendere a Ginevra un'iniziativa politica che possa aprire la strada ad una revisione del funzionamento di alcuni meccanismi che oggi obiettivamente non funzionano. Occorre una struttura istituzionale che possa migliorarsi rispetto all'odierna situazione distinguendo le attività legate alla negoziazione di nuove regole internazionali e ai nuovi impegni connessi all'applicazione di accordi già esistenti. Il principio del consenso è e deve restare la norma delle conferenze ministeriali, ma noi dobbiamo pensare anche modalità diverse rispetto all'unanimità nelle procedure che conducono alla decisione finale di un'organizzazione che, essendosi ingrandita, ha bisogno di un passo diverso. Lo abbiamo pensato per l'Europa, dobbiamo pensarlo anche per l'OMC! Il criterio guida del ciclo Doha è stato quello di coinvolgere tutti i paesi membri con negoziati relativi ad una pluralità di questioni, in un'organizzazione ampia come questa nostra, questa formula deve essere rivista con un approccio plurilaterale, una sorta di geometria variabile. Ne avevamo parlato a suo tempo per l'Europa, è necessario oggi per l'OMC! Lo sviluppo è un tema importante e negli ultimi il gruppo dei paesi in via di sviluppo è diventato sempre più ampio ed eterogeneo e comprende paesi emergenti ed altri già largamente emersi, pensiamo alla Cina, all'India, al Brasile, al Sudafrica. Occorre perciò, nell'interesse dei veri paesi che sono ancora in via di sviluppo, operare dei raggruppamenti più chiari ed omogenei che corrispondano all'evoluzione della situazione economica chiedendo a tutti impegno e responsabilità in corrispondenza della loro forza economica. Il Segretariato dell'OMC, pur essendo prestigioso e competente, e molte volte l'abbiamo consultato in questi mesi di lavoro, è limitato istituzionalmente: sarebbe opportuno rafforzarne il ruolo, consentirgli di prendere iniziative e suggerire compromessi. Rafforzare il segretariato vuole dire dargli una rappresentatività geografica che lo faccia sentire il centro e il motore dell'azione e dell'organizzazione, nell'interesse di tutti i suoi membri, compresi proprio quei paesi in via di sviluppo che oggi non sono sufficientemente tenuti nella considerazione necessaria per un vero sviluppo."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, dovoľte mi v prvom rade vyjadriť úprimnú vďaku sekretariátu, ktorý bol veľmi aktívny a nápomocný všetkým členom výboru počas prípravy návrhu tohto textu. Dnes Komisii predkladáme súbor myšlienok, ktorý je výsledkom hĺbkových rokovaní, ktoré prebehli v konštruktívnom duchu, a ku ktorým prispeli všetci členovia Výboru pre medzinárodný obchod. Čo sa týka transparentnosti a parlamentného rozmeru WTO, je potrebné zvýšiť transparentnosť procesu riešenia medzinárodných sporov, čím sa zlepší aj imidž WTO navonok. Podpora parlamentného rozmeru by mohla vychádzať z existencie Parlamentnej konferencie o WTO. Mohlo by dôjsť k jej rozšíreniu a k vytvoreniu plnohodnotného parlamentného zhromaždenia, ktoré by malo poradnú právomoc, čím by sa zabezpečila legitímnosť rokovaní takéhoto parlamentného zhromaždenia. Je veľmi dôležité, aby existoval súlad a koordinácia s ostatnými medzinárodnými organizáciami. V tejto súvislosti je potrebné posilniť vzťahy s Medzinárodnou organizáciou práce a s niektorými agentúrami OSN, keďže najdôležitejšie medzinárodné sociálne a environmentálne otázky nemôžu byť mimo poľa pôsobnosti Svetovej obchodnej organizácie. Predovšetkým nesmieme zabúdať na to, že systém riešenia sporov predstavuje jedinečnú charakteristiku WTO. Ak nenájdeme spôsob, ako zjednodušiť a urýchliť tieto procesy, existuje riziko, že spory budú trvať mnoho rokov, čo bude mať škodlivé následky na spoločnosť, členské krajiny a spotrebiteľov. Preto úprimne vyzývame Komisiu, aby bola pri určovaní nových pravidiel, ktoré zmodernizujú fungovanie Svetovej obchodnej organizácie, rovnako smelá, ako bol parlamentný výbor. Náš výbor chce, aby bola Svetová obchodná organizácia účinnejšia a demokratickejšia, a aby bola z hľadiska inštitucionálnej prevádzky dostatočne vybavená na plnenie dôležitej úlohy regulácie medzinárodného obchodu. Aby sme tento cieľ dosiahli, je nevyhnutné uskutočniť reformy. Nedávny vstup mnohých nových členov, spomeňme napríklad Čínu a blížiaci sa vstup Ruska, zvýraznil úspech tohto orgánu, ktorý je v súčasnosti zložený zo 152 krajín. Ale práve v súvislosti s tým, že sa WTO rozrastá, je potrebné zamyslieť sa nad jej reorganizáciou. V správe poukazujeme na základné príčiny, prečo WTO a obchodná multilaterálnosť potrebujú novú, silnejšiu, dynamickejšiu a demokratickejšiu štruktúru. Pravidelným bodom nášho programu je cyklus rokovaní v Dauhe. Vieme, že k dohode sme vždy veľmi blízko, no stále sa nám ju nedarí uzavrieť. Výbor pre medzinárodný obchod si uvedomuje tento problém, a preto znova zopakoval, že podporuje tieto rokovania, ktoré by mali viesť k vyváženejšiemu a spravodlivejšiemu obchodu. Zároveň sme presvedčení, že nastal čas smelo a ambiciózne sa pozrieť vpred, na obdobie po rokovaniach v Dauhe. Keď dnes predkladáme naše myšlienky Komisii, vyzývame exekutívu Spoločenstva, aby bola rovnako smelá a ambiciózna, a aby v Ženeve prevzala politickú iniciatívu, čo by mohlo viesť k prehodnoteniu fungovania určitých mechanizmov, ktoré v súčasnosti očividne nefungujú správne. Inštitucionálnu štruktúru Svetovej obchodnej organizácie možno zlepšiť rozlíšením medzi činnosťami súvisiacimi s rokovaniami o nových medzinárodných pravidlách a záväzkoch a činnosťami súvisiacimi s vykonávaním existujúcich dohôd. Zásada konsenzu je, a mala by aj ostať normou pre ministerské konferencie, no malo by byť možné navrhnúť aj iné metódy ako metódu jednomyseľnosti pre postupy vedúce ku konečným rozhodnutiam. Po rozšírení organizácie je potrebné využívať iné mechanizmy. O zavedení takýchto mechanizmov sa uvažovalo v Európe, teraz je tiež potrebné uvažovať o ich zavedení vo WTO! Smerodajným kritériom cyklu rokovaní v Dauhe bolo zapojiť všetky členské krajiny do rokovaní o celej škále otázok. V organizácii s takouto širokou základňou je však potrebné uprednostniť mnohostranný prístup zahŕňajúci určité premenlivé usporiadanie. V minulosti sme o rovnakom prístupe rozprávali v súvislosti s Európou, teraz je tento prístup potrebné uplatniť na WTO! Rozvoj predstavuje dôležitú tému. V posledných rokoch je skupina rozvojových krajín čoraz väčšia a rozmanitejšia. Týka sa to aj rozvíjajúcich sa hospodárstiev a tiež krajín, ktoré sa už v dôsledku tohto procesu „rozvinuli“, napríklad Čína, India, Brazília a Južná Afrika. Bolo by preto vhodné, a je to v záujme najmä skutočne rozvojových krajín, aby sme prehodnotili súčasné usporiadanie krajín a usporiadali ich nanovo do jasnejšie vymedzených a rovnorodejších skupín na základe hospodárskej situácie v jednotlivých krajinách. Bolo by tiež vhodné vyžadovať od všetkých krajín, aby napĺňali svoje zodpovednosti pri zachovaní svojej hospodárskej sily. Sekretariát WTO je napriek svojej prestíži, odbornosti a kompetentnosti dosť obmedzený z hľadiska personálu (počas mesiacov, keď sme sa venovali našej práci, sme so sekretariátom často konzultovali). Bolo by potrebné posilniť úlohu sekretariátu a umožniť mu predkladať iniciatívy a navrhovať kompromisy. Posilnenie sekretariátu znamená, že z hľadiska geografického zastúpenia bude reprezentatívnejší, bude sa považovať za motor, za hybnú silu činnosti Svetovej obchodnej organizácie v záujme všetkých jej členov, predovšetkým však v záujme tých rozvojových krajín, ktorým je v súčasnosti venovaná nedostatočná pozornosť na to, aby mohli dosahovať skutočný rast."@sk19
"Gospa predsednica, gospa komisarka, gospe in gospodje, najprej se iskreno zahvaljujem sekretariatu, ki je bil med pripravo tega besedila zelo dejaven in koristen vsem članom odbora. Danes Komisiji predstavljamo vrsto mnenj na podlagi temeljitih in konstruktivnih posvetovanj celotnega odbora za mednarodno trgovino. V zvezi s preglednostjo in parlamentarno razsežnostjo STO je treba povečati preglednost postopkov reševanja mednarodnih sporov, s čimer bi se izboljšala zunanja podoba STO. Spodbujanje parlamentarne razsežnosti mora temeljiti na obstoju parlamentarne konference o STO, s čimer bi se oblikovala polnopravna parlamentarna skupščina s svetovalno pristojnostjo, ki bi zagotavljala legitimnost njenega dela. Doslednost in usklajevanje z drugimi mednarodnimi organizacijami sta zelo pomembna. V ta namen je treba okrepiti odnose z Mednarodno organizacijo dela in določenimi agencijami ZN, saj pomembna mednarodna družbena in okoljska vprašanja ne smejo biti zunaj okvira dejavnosti STO. Predvsem pa ne smemo pozabiti, da je sistem reševanja sporov edinstvena značilnost STO. Poiskati je treba način poenostavitve in pospešitve teh postopkov, sicer lahko spori trajajo več let, kar bi škodilo družbi, članicam in potrošnikom. Zato odločno pozivamo Komisijo, naj bo tako drzna, kot je bil parlamentarni odbor pri opredelitvi novih pravil za poenostavitev Svetovne trgovinske organizacije v prihodnosti. Naš odbor si želi učinkovitejšo Svetovno trgovinsko organizacijo, ki je v okviru svojega institucionalnega delovanja sposobna opravljati pomembno nalogo v zvezi z ureditvijo mednarodne trgovine. Za to je nujno potrebna reforma. Nedaven pristop številnih novih članic, na primer Kitajske in v prihodnje še Rusije, poudarja uspeh organa, ki ga zdaj sestavlja 152 držav. Vendar je treba prav zaradi tega povečanja preučiti preureditev STO. V poročilu poudarjamo glavne razloge, zakaj je za STO in trgovinsko večstranskost potrebna nova, močnejša ter bolj dinamična in demokratična struktura. Največ pozornosti posvečamo krogu pogajanj v Dohi, pri čemer vemo, da smo zelo blizu sklepanju sporazuma, vendar nam to vedno spodleti. Ob upoštevanju te težave odbor za mednarodno trgovino ponovno poudarja svojo podporo tem pogajanjem, ki bi morala omogočiti bolj uravnoteženo in pravičnejšo trgovino. Vendar obenem tudi menimo, da je prišel čas, da drzno in ambiciozno razmislimo o obdobju po pogajanjih v Dohi. Z današnjo predstavitvijo svojih mnenj Komisijo kot izvršilni organ Skupnosti pozivamo k enaki meri drznosti in ambicioznosti, in sicer prek predložitve politične pobude v Ženevi, ki bi lahko predstavljala temelj za pregled delovanja nekaterih mehanizmov, ki trenutno očitno ne delujejo pravilno. Institucionalno strukturo STO bi bilo mogoče izboljšati, če bi razlikovali med dejavnostmi, ki so povezane s pogajanji o novih mednarodnih predpisih in obveznostih, ter dejavnostmi, ki so povezane z izvrševanjem obstoječih sporazumov. Načelo soglasja je in tudi mora ostati norma za ministrske konference, vendar bi bilo v organizaciji, ki zaradi širitve potrebuje drugačne mehanizme, mogoče oblikovati drugačne metode za postopke končnega odločanja. Takšni mehanizmi so že bili predvideni za Evropo, zdaj pa jih je treba predvideti tudi za STO. Vodilno merilo kroga pogajanj iz Dohe je bilo vključevanje vseh članic v pogajanja o številnih različnih vprašanjih, pri čemer si je v tako obsežni organizaciji treba prizadevati za večstranski pristop, ki bi vključeval spremenljive zasnove. O pomenu takšnega pristopa za Evropo smo razpravljali že v preteklosti, zdaj pa je to potrebno tudi v STO. Razvoj je pomembna tema, pri čemer je v zadnjih nekaj letih skupina držav v razvoju vedno večja in bolj raznolika. Ta skupina vključuje države, ki se uveljavljajo ali so se že dodobra uveljavile, kot so Kitajska, Indija, Brazilija in Južna Afrika. Zato bi bilo treba zavoljo resničnih držav v razvoju države jasneje in bolj enakomerno razvrstiti na način, ki bi ustrezal razvoju njihovih gospodarskih razmer, ter od vseh držav zahtevati, da sprejmejo odgovornosti, ki ustrezajo njihovi gospodarski moči. Sekretariat STO je, kljub temu, da je ugleden, strokoven in sposoben organ, s katerim smo se med delom pogosto posvetovali, številčno dokaj omejen. Vlogo sekretariata bi bilo treba okrepiti tako, da bi lahko dajal pobude in predlagal kompromise. Krepitev sekretariata pomeni povečanje njegove geografske prepoznavnosti, tako da bi postal središče dejavnosti organizacije, kar bi bilo v interesu vseh članic, vključno z državami v razvoju, katerim se trenutno namenja premalo pozornosti, da bi lahko dosegli resnično gospodarsko rast."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill först och främst uppriktigt tacka sekretariatet, som varit mycket aktivt och hjälpsamt mot alla utskottsledamöter i samband med utarbetandet av denna text. I dag presenterar vi för kommissionen en rad tankar som är resultatet av ingående överläggningar som förts i konstruktiv anda inom hela utskottet för internationell handel. När det gäller WTO:s öppenhet och parlamentariska dimension måste öppenheten i internationella tvistlösningsförfaranden öka, så att WTO:s anseende förbättras. Främjandet av en parlamentarisk dimension bör utgå från den parlamentariska konferensen om WTO, som bör stärkas så att den blir en fullfjädrad parlamentarisk församling med rådgivande befogenheter som ger arbetet legitimitet. Sammanhållning och samordning med andra internationella organisationer är ett nödvändigt inslag. Förbindelserna med Internationella arbetsorganisationen och med vissa FN-organ måste därför stärkas, eftersom viktiga internationella sociala frågor och miljöfrågor inte får ligga utanför gränserna för WTO:s verksamhet. Viktigast av allt är att vi inte får glömma att tvistlösningssystemet är unikt för WTO. Om vi inte kan finna ett sätt att effektivisera och påskynda dessa förfaranden finns risken att tvister dras ut i åratal, med skadliga effekter för samhället, medlemsländer och konsumenter. Vi vill därför uppriktigt vädja till kommissionen att vara lika djärv som parlamentsutskottet har varit när det gäller att komma fram till nya bestämmelser för att öka WTO:s effektivitet i framtiden. Vårt utskott vill ha ett en effektivare och mer demokratisk Världshandelsorganisation, som med avseende på sin institutionella kapacitet är rustad att fullgöra den viktiga uppgiften att reglera den internationella handeln. För att det ska bli möjligt krävs reformer. De många nya medlemmarnas anslutning nyligen – man kan bara nämna Kina liksom Rysslands förestående inträde – illustrerar framgången för ett organ som nu har 152 medlemsländer. Just på grund av att organisationen blivit större måste dock en omorganisation av WTO övervägas. I betänkandet pekar vi på de huvudsakliga skälen till att WTO och multilateralismen behöver en ny, starkare, mer dynamisk och demokratisk struktur. Ett regelbundet förekommande inslag på vår dagordning är förhandlingarna i Doharundan – vi vet att en överenskommelse alltid finns om hörnet men ändå alltid glider oss ur händerna. Utskottet för internationell handel är medvetet om problemet och upprepar därför sitt stöd för dessa förhandlingar, som bör leda till en mer balanserad och rättvisare handel. Samtidigt menar vi att det är dags att se framåt till perioden efter Doha, med ett modigt och ambitiöst sinne. När vi lägger fram våra tankar för kommissionen i dag uppmanar vi EU:s verkställande organ att vara lika modigt och ambitiöst och ta ett politiskt initiativ i Genève som kan bana väg för en översyn av vissa mekanismer, som uppenbarligen inte fungerar som de ska i dag. WTO:s institutionella struktur kan förbättras om man skiljer mellan å ena sidan verksamhet med anknytning till förhandlingarna om nya internationella bestämmelser och åtaganden, och å andra sidan verksamhet som gäller genomförandet av existerande överenskommelser. Samförståndsprincipen är och bör förbli normen för ministerkonferenser, men man kanske kan tänka sig andra kriterier än enhällighet för förfaranden som leder till slutgiltiga beslut i en organisation som, nu när den utvidgats, behöver andra mekanismer. Sådana mekanismer har övervägts för EU, och nu måste de också övervägas för WTO. Det vägledande kriteriet för Doharundan har varit att alla medlemsländer ska delta i förhandlingar om en lång rad frågor, men i en så brett baserad organisation bör insatser göras för att utveckla ett multilateralt angreppssätt med ett slags ”variabel geometri”. Vi har tidigare talat om detta för EU:s del, och nu behövs det inom WTO. Utveckling är ett viktigt ämne, och på senare år har gruppen med utvecklingsländer blivit allt större och mer heterogen. Den omfattar både tillväxtländer och länder som redan har hög tillväxt, t.ex. Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika. Det vore därför lämpligt att, för de verkliga utvecklingsländernas skull, göra en ny indelning av länderna i tydligare och mer homogena grupper som återspeglar utvecklingen av den ekonomiska situationen i länderna, och man bör kräva av alla länder att de fullgör sitt ansvar i en utsträckning som motsvarar deras ekonomiska kapacitet. WTO:s sekretariat har visserligen hög status och är professionellt och kompetent – och vi har ofta rådfrågat det under de månader vi har arbetat – men det är relativt litet. Sekretariatet borde få en mer framträdande roll och möjlighet att ta initiativ och föreslå kompromisser. Att stärka sekretariatet innebär att göra det mer representativt med avseende på geografisk täckning, så att det ser sig självt som navet och drivkraften för organisationens verksamhet. Detta ligger i alla medlemmars intresse, framför allt de utvecklingsländers som i dag inte får tillräcklig uppmärksamhet för att kunna åstadkomma verklig tillväxt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"relatrice"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph