Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-23-Speech-3-257"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080423.21.3-257"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Wir alle, die wir hier gesprochen haben, haben ein Bekenntnis zu mehr Artenschutz, zu mehr Biodiversität abgelegt. Wir wissen, dass die Naturschutzrichtlinien und das durch Natura 2000 geschaffene Netz von Naturschutzgebieten eine Erfolgsstory der Europäischen Union ist. Doch all diese Lyrik, all diese Bekenntnisse dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht nur das Klima – wie Sie gesagt haben, Frau Kommissarin – die Schlagzeilen der Zeitungen erobert hat, sondern leider auch der Arten- und Naturschutz. Gerade bedrohte Tierarten werden oft als Baustopper, als Verhinderungen für Bauprojekte hingestellt. Daher finde ich ganz beschämend, dass gerade in Deutschland, dem Gastgeberland der Vertragsstaatenkonferenz, von den konservativ regierten Landesregierungen wie Hessen und Niedersachsen eine Bundesratsinitiative gestartet worden ist, die genau diese Erfolgsstory der Europäischen Union attackieren soll. Es ist völlig unglaubwürdig, wenn Deutschland einerseits die Ausweitung von Schutzzonen und den Schutz von bedrohten Arten in den ärmeren Ländern fordert, andererseits jedoch in der Europäischen Union versucht, eine Verwässerung des Naturschutzes zu betreiben. Und leider nicht nur Deutschland! Plötzlich hat auch die Liberale Fraktion im Europäischen Parlament ein Seminar veranstaltet, in dem genau das zum Thema gemacht wurde. Unter dem Deckmantel der Vereinfachung soll bei Herrn Stoiber genau diese Attacke gegen den Naturschutz in Europa geritten werden. Ich erwarte von Ihnen, Frau Kommissarin, noch einmal ein ganz klares Bekenntnis der Europäischen Union, dass alle Versuche ..."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, všichni, kteří jsme tu dnes vystoupili, jsme vyjádřili svůj závazek podporovat ochranu druhů a zachování biologické rozmanitosti. Víme, že směrnice vztahující se na ochranu přírody a síť chráněných přírodních oblastí, která byla vytvořena v rámci systému Natura 2000, představují pro Evropskou unii skutečné úspěchy. Všechna tato líbezná slova a závazky nesmí odvrátit naši pozornost od skutečnosti, že v titulcích zpráv nepřevládá jen otázka podnebí, jak správně řekla paní komisařka, ale bohužel i ochrana přírody a zachování druhů. Příliš často se ohrožené druhy vykreslují jako nepříjemnost, která brání nebo překáží při budovaní projektů. Proto si myslím, že je hanbou, že právě v Německu, které bude hostit konferenci smluvních stran, konzervativní vlády spolkových států, například Hessenska a Dolního Saska, spustily v horní komoře německého parlamentu (Bundesrat) iniciativu, která představuje útok na tento úspěch Evropské unie. Německo ztrácí všechnu důvěryhodnost, když vyzývá k vytvoření většího množství chráněných přírodních oblastí a  intenzivnější ochraně ohrožených druhů v chudších zemích, přičemž se však zároveň snaží oslabit ochranu přírody v Evropské unii. Bohužel, nejde jen o Německo! Liberální skupina v Evropském parlamentu najednou rovněž zorganizovala seminář o této problematice. Pan Stoiber zaútočil na ochranu přírody v Evropě přesně stejným způsobem, pod záminkou „zjednodušení“. Očekávám, vážená paní komisařko, že vyjádříte svůj jasný závazek vůči Evropské unii, že všechny pokusy..."@cs1
"Hr. formand! Alle dem, der har talt her, har givet udtryk for, at vi ønsker større beskyttelse af arterne og mere biodiversitet. Vi ved, at naturbevaringsdirektiverne og nettet af naturbevaringsområder, der blev oprettet med Natura 2000, er en succeshistorie for EU. Men alle disse smukke ord og alle disse tilsagn må ikke aflede opmærksomheden fra, at som De har sagt, fru kommissær, er det ikke blot klimaspørgsmålet, der har domineret overskrifterne, men desværre også bevarelse af arter og naturen. Alt for ofte fremstilles truede arter som plager, der standser eller skaber hindringer for byggeprojekter. Det er derfor, at jeg finder det skammeligt, at i Tyskland af alle lande, og som skal være vært for partskonferencen, har de konservativt ledede regeringer i delstater som Hessen og Niedersachsen startet et initiativ i Forbundsrådet, som er et angreb på denne europæiske succeshistorie. Det fratager Tyskland enhver troværdighed at kræve flere naturbevaringssområder og mere beskyttelse af truede arter i de fattigere lande, samtidig med at man forsøger at udvande naturbeskyttelsen i EU. Men det er desværre ikke kun Tyskland. Lige pludselig holdt Den Liberale Gruppe i Europa-Parlamentet et seminar om spørgsmålet. Hr. Stoibers angreb på naturbeskyttelsen i EU blev ført på nøjagtig samme måde, under påskud af forenkling. Jeg forventer, at De, fru kommissær, endnu en gang giver et klart tilsagn til EU om, at ethvert forsøg ..."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, όλοι όσοι μιλήσαμε σήμερα, εκφράσαμε τη δέσμευσή μας για περισσότερη προστασία των ειδών και μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Γνωρίζουμε ότι οι οδηγίες σχετικά με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και το δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών που έχει δημιουργηθεί από το Natura 2000 αποτελούν επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, όλα αυτά δεν είναι παρά ωραία λόγια και όλες αυτές οι δεσμεύσεις δεν πρέπει να μας αποσπούν την προσοχή από το γεγονός ότι –όπως αναφέρατε, κυρία Επίτροπε– δεν είναι μόνο το ζήτημα του κλίματος που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα, αλλά δυστυχώς και η διατήρηση των ειδών και της ίδιας της φύσης. Πολύ συχνά, τα είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση παρουσιάζονται σαν ενόχληση που καθυστερεί ή εμποδίζει τυχόν κατασκευαστικά έργα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ντροπή το γεγονός ότι, ιδίως στη Γερμανία, όπου θα πραγματοποιηθεί η Διάσκεψη των Μερών, συντηρητικές κυβερνήσεις κρατιδίων, όπως εκείνες του Έσσε και της Κάτω Σαξονίας, παρουσίασαν πρωτοβουλία στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Γερμανίας η οποία συνιστά επίθεση κατά της επιτυχίας αυτής της ΕΕ. Η Γερμανία χάνει κάθε αξιοπιστία όταν ζητεί περισσότερες προστατευόμενες περιοχές και μεγαλύτερη προστασία των ειδών που απειλούνται σε φτωχότερες χώρες, αλλά προσπαθεί να αμβλύνει τη σημασία της διατήρησης της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, η Γερμανία δεν αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα! Εντελώς ξαφνικά, η Ομάδα των Φιλελεύθερων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξήγαγε σεμινάριο σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Η επίθεση του κ. Stoiber κατά της διατήρησης της φύσης στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κάτω από το περίβλημα της «απλοποίησης». Περιμένω, κυρία Επίτροπε, ότι θα εκφράσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μία ακόμα φορά τη σαφή δέσμευσή σας ότι κάθε απόπειρα..."@el10,10
"Mr President, all those of us who have spoken here have voiced our commitment to more species protection and more biodiversity. We know that the nature conservation Directives and the network of nature conservation areas created by Natura 2000 are a success story for the European Union. However, all these fine words and all these commitments must not distract attention from the fact that – as you have said, Commissioner – it is not only the climate issue that has dominated the headlines; so, too, has species and nature conservation, unfortunately. All too often, endangered species are portrayed as nuisances which halt or obstruct building projects. That is why I think it is shameful that in Germany, of all countries, which will be hosting the Conference of the Parties, conservative-led governments such as Hesse and Lower Saxony have launched an initiative in the Bundesrat which constitutes an assault on this EU success story. It lacks all credibility for Germany to call for more nature conservation areas and more protection for endangered species in poorer countries while attempting to water down nature conservation in the European Union. Unfortunately, it is not only Germany! Quite suddenly, the Liberal Group in the European Parliament also held a seminar on this issue. Mr Stoiber's attack on nature conservation in Europe was conducted in exactly the same way, under the guise of 'simplification'. I expect you, Madam Commissioner, to give a clear commitment once again to the European Union that any attempts ..."@en4
"Señor Presidente, todos los que hemos intervenido hoy aquí hemos manifestado nuestro compromiso para lograr una mayor protección de las especies y una mayor diversidad biológica. Todos sabemos que las directivas en materia de conservación de la naturaleza y la red de conservación de zonas naturales creada por Natura 2000 constituyen uno de los logros de la Unión Europea. No obstante, todas esas bonitas palabras y esos compromisos no deben desviar la atención del hecho de que, tal como ha dicho la Comisaria, las cuestiones climáticas no han sido las únicas que han acaparado los titulares, también lo han hecho, desgraciadamente, la conservación de las especies y la naturaleza. Demasiado a menudo las especies en peligro de extinción se describen como elementos molestos que impiden o dificultan el desarrollo de los proyectos de construcción. Por eso considero vergonzoso que precisamente en Alemania, que albergará la Conferencia de las Partes, los gobiernos conservadores de algunos como el de Hesse y el de Baja Sajonia, hayan presentado una iniciativa en el Bundesrat que menoscaba los logros de la UE que mencionaba antes. El hecho de que Alemania pida la creación de más zonas de conservación de la naturaleza y una mayor protección de las especies amenazadas en los países más pobres, al tiempo que intenta diluir los esfuerzos de la Unión Europea en materia de conservación natural, cuestiona la credibilidad de sus actuaciones. Pero desgraciadamente no se trata sólo de Alemania. De improviso, el Grupo de los Liberales en el Parlamento Europeo también organizó un seminario sobre esta cuestión. El ataque del señor Stoiber a la conservación de la naturaleza en Europa se produjo exactamente del mismo modo, so capa de una «simplificación». Espero que usted, señora Comisaria, vuelva a manifestar una voluntad firme frente a la Unión Europea de que cualquier intento..."@es21
"Härra juhataja, kõik siinkõnelejad on täna avaldanud toetust kohustusele kaitsta rohkem liike ja bioloogilisust mitmekesisust. Teame, et looduskaitsedirektiivid ja Natura 2000 raames loodud looduskaitsealad on Euroopa Liidu edulood. Samas ei tohiks need ilusad sõnad ja kohustused juhtida tähelepanu kõrvale asjaolult, et, nagu te ütlesite, volinik, see ei ole üksnes kliimaküsimus, mis on jõudnud pealkirjadesse, samamoodi on seda kahjuks teinud ka liikide säilitamise ja looduskaitse teema. Liiga sageli näidatakse ohustatud liike kui midagi koormavat, mis peatab ehitusprojektid või takistab nende elluviimist. Seetõttu olen seisukohal, et on häbiväärne, et kõigist riikidest just Saksamaal, kes korraldab osaliste konverentsi, on esitanud konservatiivide juhitud Hesse ja Niedersachseni liidumaade valitsused Saksamaa ülemkotta Bundesrati algatuse, mis kujutab endast rünnakut ELi nimetatud eduloo vastu. Selles puudub Saksamaa usaldusväärsus nõuda rohkem looduskaitsealade loomist või tõhusamat kaitset ohustatud liikide suhtes vaesemates riikides, püüdes samal ajal ka vähendada looduse säilitamist Euroopa Liidus. Kahjuks ei ole see nii üksnes Saksamaal! Üsna ootamatult pidas kõnealusel teemal seminari ka Euroopa Parlamendi liberaalide fraktsioon. Härra Stoiberi rünnak looduskaitse küsimusele Euroopas oli korraldatud samamoodi lihtsustamise ettekäändel. Loodan, proua volinik, et kinnitate taas kord Euroopa Liidu kohustust, et mis tahes püüdlused ..."@et5
"Arvoisa puhemies, kaikki täällä puhuneet ovat kertoneet, että olemme sitoutuneet parempaan lajien suojeluun ja laajempaan luonnon monimuotoisuuteen. Tiedämme, että luonnonsuojeludirektiivit ja Natura 2000 -ohjelman puitteissa luotu luonnonsuojelualueiden verkosto ovat Euroopan unionin menestystarinoita. Kuitenkaan hienot sanat ja lupaukset eivät saa viedä huomiota pois siitä tosiasiasta – kuten te sanoitte, arvoisa komission jäsen – että otsikkoihin on joutunut valitettavasti nousemaan ilmastonmuutoksen lisäksi myös lajien ja luonnon suojelu. Aivan liian usein uhanalaisia lajeja pidetään häiriötekijöinä, jotka pysäyttävät tai estävät rakennushankkeita. Tämän takia on mielestäni häpeällistä, että kaikista maista juuri Saksassa, joka isännöi osapuolten konferenssia, konservatiivijohtoiset liittovaltioiden hallitukset esimerkiksi Hessenissä ja Ala-Saksissa ovat käynnistäneet liittoneuvostossa aloitteen, joka on hyökkäys tätä EU:n menestystarinaa vastaan. Saksalla ei ole mitään uskottavuutta pyytää uusia luonnonsuojelualueita ja uhanalaisten lajien parempaa suojelua köyhempiin maihin, jos se samaan aikaan yrittää vesittää luonnonsuojelun Euroopan unionissa. Valitettavasti kyse ei ole pelkästään Saksasta. Melko yllättäen myös Euroopan parlamentin liberaalidemokraattien ryhmä järjesti aiheesta seminaarin. Edmund Stoiberin hyökkäys Euroopan luonnonsuojelua vastaan tapahtui juuri samaan tapaan ”yksinkertaistamisen” verukkeella. Odotan, että te, hyvä komission jäsen, annatte Euroopan unionille jälleen selvän sitoumuksen siitä, että kaikki yritykset…"@fi7
"Monsieur le Président, tous ceux qui se sont exprimés ici ont souligné notre engagement en faveur d'une protection des espèces accrue et d'une plus grande biodiversité. Nous savons que les directives sur la conservation de la nature et le réseau de zones de conservation de la nature créé par Natura 2000 sont un véritable succès pour l'Union européenne. Toutefois, toutes ces belles paroles et tous ces engagements ne doivent pas détourner notre attention du fait que - comme vous l'avez dit, Madame la Commissaire - c'est non seulement la question du climat qui a fait la une des journaux, mais également celle des espèces et de la conservation de la nature, malheureusement. Bien trop souvent, les espèces menacées sont décrites comme des nuisances qui bloquent ou empêchent la réalisation des projets de construction. C'est pour pourquoi je considère qu'il est scandaleux qu'en Allemagne, de tous les pays qui accueilleront la conférence des parties, les gouvernements conservateurs des Länder comme la Hesse et la Basse-Saxe ont lancé une initiative au Bundesrat qui constitue une atteinte à ce succès de l'UE. Il est tout bonnement incroyable que l'Allemagne appelle à l'élargissement des zones de conservation de la nature, ainsi qu'à une meilleure protection des espèces menacées dans les pays pauvres, alors qu'elle tente de modérer la conservation de la nature dans l'Union européenne. Malheureusement, l'Allemagne n'est pas la seule à agir ainsi! Soudain, les libéraux au Parlement européen ont également organisé un séminaire sur cette question. L'attaque de M. Stoiber sur la conservation de la nature en Europe a été lancée exactement de la même manière sous le prétexte de la «simplification». J'attends de vous, Madame la Commissaire, que vous donniez une nouvelle fois un engagement clair à l'Union européenne selon lequel toute tentative..."@fr8
"Elnök úr, akik itt ma felszólaltunk, egytől egyig hangot adtunk elkötelezettségünknek a fajok növekvő védelmét, valamint a biodiverzitás növelését illetően. Tudjuk, hogy a Natura 2000 által kialakított természetvédelmi irányelvek és természetvédelmi területhálózatok az Európai Unió egyik sikertörténetének számítanak. Ezek a szavak és elkötelezettségek azonban nem vonhatják el a figyelmet arról a tényről –ahogyan ezt ön is említette biztos úr –, hogy az utóbbi időben az éghajlat problémáján kívül sajnos a faj és természetvédelem kérdése is előtérbe került. Sajnálatos módon igen gyakran előfordul, hogy a veszélyeztetett fajokat, mint a különböző építkezési projekteket megakadályozó zavaró tényezőket jelenítik meg. Ezért is tartom megbotránkoztatónak, hogy pont a részes felek konferenciájának is otthont adó Németországban, az olyan konzervatívok által vezetett tartományi kormányok, mint Hessen és Alsó-Szászország olyan kezdeményezést indítottak el a Német Szövetségi Tanácsban, amely támadással ér fel ezzel az EU sikertörténettel szemben. Németország részéről teljesen hiteltelen, hogy további természetvédelmi területeket, valamint fokozott védelmet kér a védett fajoknak a szegényebb országokban, miközben az Európai Unióban igyekszik felhígítani a természetvédelmet. Sajnálatos módon nem Németország az egyetlen. Hirtelen az Európai Parlament liberális képviselőcsoportja is szemináriumot tartott ebben a kérdéskörben. Stoiber úr, az európai természetvédelem ellen intézett támadása is hasonló módon zajlott, nevezetesen a „leegyszerűsítés” leple alatt. Biztos asszony, öntől azt várom, hogy újfent egyértelmű elkötelezettséget vállal az Európai Unió felé, hogy bármilyen kísérlet..."@hu11
"Signor Presidente, tutti coloro che hanno parlato oggi hanno espresso il nostro impegno per una maggiore protezione delle specie e per una maggiore biodiversità. Sappiamo che per l’Unione europea le direttive sulla protezione della natura e la rete delle aree per la conservazione della natura create da Natura 2000 costituiscono un successo. Tuttavia, tutte queste belle parole e tutti questi impegni non devono distrarre l’attenzione dal fatto che – come da lei affermato, signora Commissario – non è solo la questione del clima ad aver dominato i titoli dei giornali; purtroppo è stato lo stesso anche per la protezione della natura e delle specie. Troppo spesso le specie minacciate sono dipinte come seccature che arrestano od ostacolano i progetti edilizi. Ecco perché ritengo che sia vergognoso che, di tutti i paesi europei, in Germania, che ospiterà la Conferenza delle Parti, i governi dei guidati dai conservatori, quali quelli dell’Assia e della Bassa Sassonia abbiano lanciato nel un’iniziativa che non è altro che un attacco nei confronti di questa storia di successo dell’Unione. La Germania manca completamente di credibilità per chiedere più aree di tutela ambientale e più protezione delle specie minacciate nei paesi più poveri, se cerca di attenuare la tutela ambientale nell’Unione europea. Purtroppo la Germania non è l’unica! Piuttosto all’improvviso anche il gruppo liberale del Parlamento europeo ha tenuto un seminario in merito a tale questione. L’attacco dell’onorevole Stoiber alla tutela ambientale in Europa è stato condotto proprio nello stesso modo, a titolo di “semplificazione”. Mi aspetto che lei, signora Commissario, si impegni fermamente ancora una volta con l’Unione europea affinché qualsiasi tentativo…"@it12
"Pone Pirmininke, visi šiandien pasisakiusieji pabrėžė mūsų pasiryžimą efektyviau saugoti augalų bei gyvūnų rūšis bei biologinę jų įvairovę. Puikiai žinome, kad Europos Sąjungoje sėkmingai įgyvendinamas projektas ir jo gamtos konservavimo Direktyvos, susijusios su gamtos konservavimu tam tikrose srityse. Tačiau visi šie gražūs žodžiai ir visi šie įsipareigojimai neturi atitraukti dėmesio nuo fakto, kad, kaip jūs jau minėjote, Komisare, pagrindiniai mūsų klausimai susiję ne tik su klimato pokyčiais, bet ir su gamtos konservavimu ir rūšių išsaugojimu. Labai dažnai nykstančios rūšys vaizduojamos kaip kliūtis, trukdanti plėtoti statybų projektus. Todėl mano nuomone yra tiesiog gėdinga, kad Vokietijoje, kurioje vyks šalių Konferencija, konservatyvių Žemių valdžios institucijos, pavyzdžiui Hesse ir Žemutinės Saksonijos valdžios institucijos ėmėsi iniciatyvos Aukštuosiuose parlamento rūmuose sutrukdyti šiam sėkmingam gamtos apsaugos projekto įgyvendinimui Europos Sąjungoje. Visiškai nekelia pasitikėjimo tas faktas, kad Vokietija skatina vargingesnes šalis efektyviau vykdyti gamtos konservavimo projektus ir aktyviau saugoti nykstančias rūšis tuo pačiu bandydama susilpninti gamtos konservavimo projektų įgyvendinimą Europos Sąjungoje. Deja, taip elgiasi ne tik Vokietija! Visiškai netikėtai Europos Parlamento liberalų grupė surengė seminarą šia tema. Ponas Stoiber užsipuolė Europoje vykdomus gamtos konservavimo projektus prisidengdamas „supaprastinimo“ siekio skraiste. Tikiuosi, kad jūs, ponia Komisare, dar kartą aiškiai pakartosite savo įsipareigojimą Europos Sąjungai, kad bet kokie bandymai..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, visi no mums kuri ir runājuši, ir izteikuši mūsu saistības lielākais sugu aizsardzībai un bioloģiskai daudzveidībai. Mēs zinām, ka dabas saglabāšanas direktīvas un dabas saglabāšanas tīkla zonas, kuras radījis 2000 ir veiksmes stāsts Eiropas Savienībai. Taču, visi šie labie vārdi un visas šīs saistības nedrīkst novērst uzmanību no fakta, ka – kā jūs minējāt, komisār – tās nav vienīgi klimata problēmas, kas parādījās virsrakstos; diemžēl tas skar arī sugas un dabas saglabāšanu. Pārāk bieži, apdraudētās sugas tiek attēlotas kā sīkumi, kas aptur vai traucē celtniecības projektus. Tādēļ, es uzskatu, ka ir apkaunojoši, ka Vācijā, no visām valstīm, kas uzņems partiju konferenci, konservatīvistu valdība, piemēram, Hesse un Lejassaksija ir sākusi iniciatīvu, kura rada triecienu šim ES veiksmes stāstam. Tam trūkst ticamības, ka Vācija nosauc vairāk dabas saglabāšanas zonas un vairāk draudēto sugu aizsardzības nekā nabadzīgākās valstīs, kamēr mēģinām mazināt dabas saglabāšanu Eiropas Savienībā. Diemžēl tā nav tikai Vācija! Samērā strauji Eiropas Parlamenta liberālā grupa noturēja semināru par šo problēmu. kunga uzbrukums dabas saglabāšanai Eiropā tika vadīts tieši tādā pašā veidā, maskējoties ar „vienkāršošanu”. Es ceru, ka jūs priekšsēdētājs kundze, atkal sniegsiet skaidru solījumu Eiropas Savienībai, ka jebkurš mēģinājums..."@lv13
"Herr Präsident! Wir alle, die wir hier gesprochen haben, haben ein Bekenntnis zu mehr Artenschutz, zu mehr Biodiversität abgelegt. Wir wissen, dass die Naturschutzrichtlinien und das durch Natura 2000 geschaffene Netz von Naturschutzgebieten eine Erfolgsstory der Europäischen Union ist. Doch all diese Lyrik, all diese Bekenntnisse dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht nur das Klima – wie Sie gesagt haben, Frau Kommissarin – die Schlagzeilen der Zeitungen erobert hat, sondern leider auch der Arten- und Naturschutz. Gerade bedrohte Tierarten werden oft als Baustopper, als Verhinderungen für Bauprojekte hingestellt. Daher finde ich ganz beschämend, dass gerade in Deutschland, dem Gastgeberland der Vertragsstaatenkonferenz, von den konservativ regierten Landesregierungen wie Hessen und Niedersachsen eine Bundesratsinitiative gestartet worden ist, die genau diese Erfolgsstory der Europäischen Union attackieren soll. Es ist völlig unglaubwürdig, wenn Deutschland einerseits die Ausweitung von Schutzzonen und den Schutz von bedrohten Arten in den ärmeren Ländern fordert, andererseits jedoch in der Europäischen Union versucht, eine Verwässerung des Naturschutzes zu betreiben. Und leider nicht nur Deutschland! Plötzlich hat auch die Liberale Fraktion im Europäischen Parlament ein Seminar veranstaltet, in dem genau das zum Thema gemacht wurde. Unter dem Deckmantel der Vereinfachung soll bei Herrn Stoiber genau diese Attacke gegen den Naturschutz in Europa geritten werden. Ich erwarte von Ihnen, Frau Kommissarin, noch einmal ein ganz klares Bekenntnis der Europäischen Union, dass alle Versuche ..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, degenen van ons die hier hebben gesproken, hebben allemaal onze betrokkenheid bij meer bescherming van de soorten en meer biodiversiteit geuit. We weten dat de richtlijnen inzake natuurbehoud en het netwerk van beschermde natuurgebieden dat door middel van Natura 2000 tot stand is gebracht, een succesverhaal zijn voor de Europese Unie. Maar al deze mooie woorden en deze betrokkenheid mogen de aandacht niet afleiden van het feit dat – zoals u zei, commissaris – niet alleen de klimaatkwestie in het nieuws komt. Dat geldt helaas ook voor het behoud van de soorten en de natuur. Maar al te vaak worden bedreigde soorten maar lastig gevonden omdat ze bouwprojecten vertragen of tegenhouden. Daarom vind ik het een schande dat uitgerekend in Duitsland, waar de conferentie van de partijen zal worden gehouden, door conservatieven geleide deelstaatregeringen zoals Hessen en Neder-Saksen een initiatief in de Bondsraad hebben gelanceerd dat lijnrecht tegen dit EU-succesverhaal indruist. Duitsland verliest alle geloofwaardigheid als het vraagt om meer beschermde natuurgebieden en meer bescherming van bedreigde soorten in armere landen terwijl het het natuurbehoud in de Europese Unie wil afzwakken. Helaas geldt dat niet alleen voor Duitsland! De liberale fractie in het Europees Parlement moest ook opeens een seminar over deze kwestie houden. De aanval van de heer Stoiber op het natuurbehoud in Europa voltrok zich op precies dezelfde manier, onder het mom van “vereenvoudiging”. Mevrouw de commissaris, ik verwacht van u dat u nogmaals een duidelijke toezegging doet aan de Europese Unie dat alle pogingen ..."@nl3
"Panie przewodniczący! Wszyscy dzisiejsi mówcy wyrazili zaangażowanie w ochronę zagrożonych gatunków i różnorodności biologicznej. Wiemy, że dyrektywy związane z ochroną przyrody i sieć obszarów objętych ochroną w ramach programu Natura 2000 to bardzo udane inicjatywy Unii Europejskiej. Jednak wszystkie te piękne słowa i dowody zaangażowania nie powinny przesłaniać faktu, że – jak wspomniała pani komisarz – ważne są nie tylko obawy związane ze zmianami klimatycznymi, lecz również ochrona gatunków i przyrody. Zbyt często patrzymy na zagrożone gatunki jak na denerwujące błahostki, które przeszkadzają w realizacji projektów. Dlatego uważam za pożałowania godne, że ze wszystkich krajów to właśnie w Niemczech, państwie, w którym odbędzie się konferencja stron przewodniczące konserwatywne samorządy landów takich jak Hesse czy Dolna Saksonia wysunęły w Bundesracie inicjatywę stanowiącą niemalże zamach na politykę UE. Jaką wiarygodność mają Niemcy nawołując do wzięcia pod ochronę większej ilości terenów i lepszej ochrony zagrożonych gatunków w krajach biedniejszych i równocześnie próbując zaprzepaścić ochronę przyrody w Unii Europejskiej? Niestety sytuacja ta nie dotyczy jedynie Niemiec! Dość niespodziewanie grupa liberałów Parlamentu Europejskiego również zorganizowała seminarium na ten temat. Atak posła Edmunda Stoibera na inicjatywy związane z ochroną przyrody w Europie został przeprowadzony dokładnie na tej samej zasadzie – pod pozorem 'uproszczenia'. Oczekuję w związku z tym, że pani komisarz ponownie jasno wyrazi swoje zaangażowanie w sprawę, tak, aby wszelkie próby..."@pl16
"Senhor Presidente, todos aqueles que se exprimiram neste debate manifestaram o seu empenhamento na preservação das espécies e da biodiversidade. Sabemos que as directivas relativas à conservação da natureza e à rede de áreas protegidas criada pelo Natura 2000 constituem um êxito da União Europeia. Os belos discursos e compromissos não devem porém fazer-nos esquecer que, como afirmou a Senhora Comissária, a mudança climática não é a única questão que tem ocupado as primeiras páginas; infelizmente, a conservação das espécies e a protecção da natureza são temas que também dominam a actualidade. Infelizmente, as espécies ameaçadas são muitas vezes apresentadas como um impecilho, que obriga a travar ou mesmo suspender projectos de construção. Por este motivo, considero vergonhoso que na Alemanha, designadamente, país anfitrião da Conferência das Partes, governos conservadores de como Hesse e a Baixa Saxónia tenham lançado uma iniciativa no Bundesrat que constitui um ataque contra o referido triunfo da UE. Não faz qualquer sentido a Alemanha defender o aumento das áreas de protecção da natureza e o reforço de medidas de defesa de espécies ameaçadas nos países mais pobres ao mesmo tempo que procura diluir as medidas de conservação da natureza na União Europeia. Infelizmente não é apenas a Alemanha! Súbitamente, o Grupo Liberal no Parlamento Europeu também organizou um seminário sobre este tema. O ataque do Sr. Stoiber à conservação da natureza na Europa foi levado a cabo excatamente da mesma forma, a pretexto da 'simplificação'. Espero de si, Senhora Comissária, que dê mais uma vez à União Europeia provas de que quaisquer tentativas ..."@pt17
"Herr Präsident! Wir alle, die wir hier gesprochen haben, haben ein Bekenntnis zu mehr Artenschutz, zu mehr Biodiversität abgelegt. Wir wissen, dass die Naturschutzrichtlinien und das durch Natura 2000 geschaffene Netz von Naturschutzgebieten eine Erfolgsstory der Europäischen Union ist. Doch all diese Lyrik, all diese Bekenntnisse dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht nur das Klima – wie Sie gesagt haben, Frau Kommissarin – die Schlagzeilen der Zeitungen erobert hat, sondern leider auch der Arten- und Naturschutz. Gerade bedrohte Tierarten werden oft als Baustopper, als Verhinderungen für Bauprojekte hingestellt. Daher finde ich ganz beschämend, dass gerade in Deutschland, dem Gastgeberland der Vertragsstaatenkonferenz, von den konservativ regierten Landesregierungen wie Hessen und Niedersachsen eine Bundesratsinitiative gestartet worden ist, die genau diese Erfolgsstory der Europäischen Union attackieren soll. Es ist völlig unglaubwürdig, wenn Deutschland einerseits die Ausweitung von Schutzzonen und den Schutz von bedrohten Arten in den ärmeren Ländern fordert, andererseits jedoch in der Europäischen Union versucht, eine Verwässerung des Naturschutzes zu betreiben. Und leider nicht nur Deutschland! Plötzlich hat auch die Liberale Fraktion im Europäischen Parlament ein Seminar veranstaltet, in dem genau das zum Thema gemacht wurde. Unter dem Deckmantel der Vereinfachung soll bei Herrn Stoiber genau diese Attacke gegen den Naturschutz in Europa geritten werden. Ich erwarte von Ihnen, Frau Kommissarin, noch einmal ein ganz klares Bekenntnis der Europäischen Union, dass alle Versuche ..."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, všetci, ktorí sme tu dnes vystúpili, sme vyjadrili svoj záväzok podporovať ochranu druhov a zachovanie biodiverzity. Vieme, že smernice vzťahujúce sa na ochranu prírody a sieť chránených prírodných oblastí, ktorá bola vytvorená v rámci systému Natura 2000, predstavujú pre Európsku úniu skutočné úspechy. Všetky tieto ľúbezné slová a záväzky nesmú odvrátiť našu pozornosť od skutočnosti, že v titulkoch správ neprevláda len otázka podnebia, ako správne povedala pani komisárka, ale žiaľ aj ochrana prírody a zachovanie druhov. Pričasto sa ohrozené druhy vykresľujú ako nepríjemnosť, ktorá bráni alebo prekáža pri budovaní projektov. Preto si myslím, že je hanbou, že práve v Nemecku, ktoré bude hostiť konferenciu zmluvných strán, konzervatívne vlády spolkových štátov, napríklad Hessenska a Dolného Saska, spustili v hornej komore nemeckého parlamentu (Bundesrat) iniciatívu, ktorá predstavuje útok na tento úspech Európskej únie. Nemecko stráca všetku dôveryhodnosť, keď vyzýva na vytvorenie väčšieho množstva chránených prírodných oblastí a na intenzívnejšiu ochranu ohrozených druhov v chudobnejších krajinách, pričom sa však zároveň snaží oslabiť ochranu prírody v Európskej únii. Žiaľ, nejde len o Nemecko! Liberálna skupina v Európskom parlamente zrazu tiež zorganizovala seminár o tejto problematike. Pán Stoiber zaútočil na ochranu prírody v Európe presne rovnakým spôsobom, pod zámienkou „zjednodušenia“. Očakávam, vážená pani komisárka, že vyjadríte svoj jasný záväzok voči Európskej únii, že všetky pokusy..."@sk19
"Gospod predsednik, vsi, ki smo danes imeli besedo, smo poudarili svojo zavezo k večji zaščiti vrst in biotski raznovrstnosti. Vemo, da direktive v zvezi z ohranjanjem narave in omrežje območij ohranjanja narave, ki je bilo vzpostavljeno v okviru programa Natura 2000, predstavljajo velik uspeh za Evropsko unijo. Vendar vse te lepe besede in zaveze ne smejo odvračati pozornost od dejstva, da v ospredju ni le vprašanje v zvezi s podnebnimi spremembami, ampak žal tudi z ohranjanjem vrst in narave, kot je že rekla gospa komisarka. Ogrožene vrste so prepogosto prikazane kot motnje, ki preprečujejo ali ovirajo gradbene projekte. Zato menim, da je sramotno, da so v Nemčiji, ki bo gostila konferenco pogodbenic, konzervativne deželne vlade, kot sta Hessen in Spodnja Saška, sprejele pobudo zveznega sveta, ki ogroža uspeh EU. Povsem neverodostojno je, da Nemčija poziva k večjemu številu območij ohranjanja narave in zaščiti ogroženih vrst v revnejših državah, medtem ko poskuša omejiti ohranjanje narave v Evropski uniji. Žal tega ne počne le Nemčija. Liberalna skupine v Evropskem parlamentu je nenadoma izvedla seminar v zvezi s tem vprašanjem. Gospod Stoiber je na enak način, tj. pod pretvezo „poenostavitve“, kritiziral ohranjanje narave v Evropi. Gospa komisarka, pričakujem, da se ponovno jasno zavežete k Evropski uniji, da vsakršen poskus ..."@sl20
"Herr talman! Alla vi som talat här har gett uttryck för vårt engagemang för ett ökat artskydd och större biologisk mångfald. Vi vet att naturskyddsdirektiven och det nät av naturskyddsområden som Natura 2000 bildar är en framgångssaga för EU. Men alla dessa vackra ord och alla åtaganden får inte avleda uppmärksamheten från det faktum som ni nämnde, fru kommissionsledamot, nämligen att det inte bara är klimatfrågan som dominerat rubrikerna – det har tyvärr även art- och naturskyddet gjort. Alltför ofta framställs hotade arter som olägenheter som hindrar eller försvårar byggprojekt. Jag tycker därför det är skamligt att det i Tyskland av alla länder, som kommer att stå värd för partskonferensen, finns konservativa regeringar i vissa förbundsländer, t.ex. Hessen och Niedersachsen, som har inlett ett initiativ i förbundsrådet som utgör ett angrepp på denna framgångssaga i EU. Tyskland saknar fullständigt trovärdighet när man efterlyser fler naturskyddsområden och mer skydd av hotade arter i fattigare länder, samtidigt som man försöker urvattna naturskyddet i EU. Och tyvärr är det inte bara Tyskland! Helt plötsligt höll den liberala gruppen i Europaparlamentet också ett seminarium om denna fråga. Edmund Stoibers angrepp på naturskyddet i Europa genomfördes på exakt samma sätt, under sken av ”förenkling”. Jag förväntar mig att ni, fru kommissionsledamot, på nytt gör ett tydligt åtagande gentemot EU om att alla försök …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Land"13,4
"Lander"17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph