Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-23-Speech-3-247"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080423.21.3-247"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Hr. formand! Det niende COP-møde om biodiversitet kunne næsten ikke komme på et bedre tidspunkt. I de sidste uger er der blevet sagt og skrevet meget om biobrændstof, og lad det være helt klart: Biobrændstof må ikke produceres på bekostning af biodiversitet. Lige nu behandler vi jo Kommissionens forslag til direktiv, der skal fremme brugen af vedvarende energi, deriblandt biobrændstof. Parlamentet skal sørge for at opstille strenge kriterier for den miljømæssige bæredygtighed ved fremstilling af dette brændstof. Vi opnår ikke noget i kampen mod den globale opvarmning, hvis vi reducerer udledningen af CO fra biler og samtidig øger udledningen af CO fordi vi fælder skove og planter til benzin og dermed frigør store mængder CO fra jordbunden. Mødet i Bonn bliver en oplagt mulighed for at understrege vigtigheden af, at produktionen af biobrændstof skal kædes sammen med bæredygtighedskravet i EU og uden for EU. I 2002 forpligtede parterne sig til kraftigt at reducere tabet af biodiversitet inden 2010 på det globale, regionale og nationale plan. Det er vigtigt, at parterne fortsat arbejder for det mål. De Forenede Nationers konvention om den biologiske mangfoldighed er den globale ramme for beskyttelsen af biodiversiteten. Desværre ender mange internationale aftaler med den laveste fællesnævner. Det er ikke acceptabelt, når det gælder beskyttelsen af naturen. EU skal sætte høje standarder for sig selv og prøve at hæve standarden i de internationale aftaler. Når det gælder beskyttelsen af biodiversitet, skal også EU gøre det bedre. Lige nu siger vi sommetider ét og gør noget andet. Det kan svække vores troværdighed. Alligevel skal Kommissionen og medlemslandene presse på for at få styrket beskyttelsen af biodiversiteten især i skov- og landbrugsområder, da disse områder er specielt udsatte, nu hvor der bliver produceret mere og mere biobrændstof. Hvordan sikrer vi, at det ikke bliver et enten-eller, når det gælder biodiversitet og biobrændstof? Det gør vi ved at stille strenge krav. Så er det måske muligt at få begge dele. COP 9 skal være med til at sikre dette."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, devátá schůze COP o biologické rozmanitosti by se ani nemohla konat v lepší době. V posledních týdnech se toho mnoho řeklo a popsalo o biopalivech. Řekněme si to jasně: biopaliva se nesmějí vyrábět na úkor biologické rozmanitosti. Samozřejmě, momentálně se zabýváme návrhem směrnice předloženým Komisí, který podporuje využívání trvale udržitelné energie včetně biopaliv. Parlament musí zabezpečit, aby se v souvislosti s ekologickou udržitelností týkající se výroby těchto biopaliv zavedla přísná kritéria. Ničeho nedosáhneme, pokud v boji proti globálnímu oteplování snížíme emise CO produkované motorovými vozidly, ale zároveň zvýšíme emise CO tím, že vykácíme stromy a rostliny s cílem vyrábět benzín, v důsledku čehož dojde k uvolnění obrovských množství CO ze země. Zasedání v Bonnu bude dobrou příležitostí ke zvýraznění důležitosti výroby biopaliv v souladu s požadavky na udržitelnost v rámci Evropské unie i za hranicemi Evropské unie. V roce 2002 se strany zavázaly výrazně snížit pokles biologické rozmanitosti do roku 2010 na celosvětové, regionální a vnitrostátní úrovni. Je důležité, aby zúčastněné strany i nadále pracovaly na dosažení tohoto cíle. Úmluva Organizace spojených národů o biologické rozmanitosti představuje globální rámec ochrany biologické rozmanitosti. Bohužel, výsledkem mnoha mezinárodních dohod je jen dohoda o nejmenším společném jmenovateli. Protože jde o ochranu přírody, takový přístup je nepřijatelný. Evropská unie si musí stanovit vysoké standardy a musí se snažit zvýšit standardy v mezinárodních dohodách. Evropská unie musí rovněž zlepšit svou činnost zaměřenou na ochranu biologické rozmanitosti. V současnosti někdy říkáme jedno, ale děláme něco jiného. Mohlo by to oslabit naši důvěryhodnost. V každém případě se musí Komise a členské státy snažit prosadit větší ochranu biologické rozmanitosti, zejména v zalesněných a zemědělských oblastech, neboť na tyto oblasti je vyvíjen velmi velký tlak způsobený stále větším rozsahem výroby biopaliv. Jak můžeme zabezpečit, aby se biologická rozmanitost a biopaliva navzájem nevylučovaly? Můžeme toho dosáhnout zavedením přísnějších požadavků. Potom bude snad možno dosáhnout obojího. COP 9 pomůže tohoto cíle dosáhnout."@cs1
". Herr Präsident! Die neunte COP-Konferenz über die biologische Vielfalt hätte kaum zu einem günstigeren Zeitpunkt stattfinden können. In den letzten Wochen wurde viel über Biokraftstoffe geredet und geschrieben, und eines muss klar sein: Biokraftstoffe dürfen nicht auf Kosten der biologischen Vielfalt produziert werden. Natürlich prüfen wir derzeit Vorschläge der Kommission für eine Richtlinie, die die Verwendung von nachhaltigen Energieträgern, darunter Biokraftstoffen, fördern wird. Das Parlament muss gewährleisten, dass für die Erzeugung derartiger Biokraftstoffe strenge Kriterien im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeit festgesetzt werden. Wir werden im Kampf gegen die globale Erwärmung nichts erreichen, wenn wir CO Emissionen von Autos verringern und gleichzeitig CO Emissionen erhöhen, indem wir Wälder und Felder zur Produktion von Kraftstoffen roden und damit große Mengen CO aus den Böden freisetzen. Die Konferenz in Bonn wird eine gute Gelegenheit sein, die Bedeutung einer Biokraftstoffproduktion, die in Einklang mit Nachhaltigkeitsanforderungen innerhalb wie auch außerhalb der EU steht, zu betonen. 2002 gingen die Vertragsparteien die Verpflichtung ein, den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2010 auf globaler, regionaler und nationaler Ebene spürbar zu verringern. Es ist wichtig, dass die Vertragsparteien weiterhin auf dieses Ziel hinarbeiten. Die UN-Konvention über die biologische Vielfalt stellt den globalen Rahmen für den Schutz der biologischen Vielfalt dar. Leider enden viele internationale Übereinkommen mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Dies ist ein Unding, wenn es um den Schutz der Natur geht. Die EU muss hohe Standards für sich selbst setzen und versuchen, die Standards in internationalen Übereinkommen anzuheben. Die EU muss auch im Hinblick auf den Schutz der biologischen Vielfalt mehr tun. Derzeit stimmen unsere Taten nicht mit unseren Worten überein. Das könnte unsere Glaubwürdigkeit schwächen. Dennoch müssen die Kommission und die Mitgliedstaaten auf einen größeren Schutz der biologischen Vielfalt drängen, insbesondere in bewaldeten und landwirtschaftlich genutzten Gebieten, da diese Gebiete unter besonderem Druck stehen, weil immer mehr Biokraftstoffe produziert werden. Wie können wir gewährleisten, dass biologische Vielfalt und Biokraftstoffe sich nicht gegenseitig ausschließen? Wir können dies tun, indem wir strengere Anforderungen einführen. Dann wird es vielleicht möglich sein, beides zu erreichen. COP 9 wird helfen, dies sicherzustellen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ένατη συνεδρίαση COP για τη βιοποικιλότητα δεν θα μπορούσε να διοργανωθεί σε καλύτερη στιγμή. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες, πολλά λέγονται και γράφονται σχετικά με τα βιοκαύσιμα, και θα ήθελα να καταστεί απολύτως σαφές ότι τα βιοκαύσιμα δεν πρέπει να παράγονται σε βάρος της βιοποικιλότητας. Ασφαλώς, αξιολογούμε επί του παρόντος τις προτάσεις της Επιτροπής για μια οδηγία που θα προαγάγει τη χρήση βιώσιμων μορφών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι θα θεσπιστούν αυστηρά κριτήρια σε σχέση με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όσον αφορά την παραγωγή τέτοιων βιοκαυσίμων. Δεν θα κατορθώσουμε το παραμικρό στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, εάν μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τα αυτοκίνητα και, ταυτόχρονα, αυξήσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εξαιτίας της αποψίλωσης δασών και φυτών προκειμένου να παράξουμε πετρέλαιο, απελευθερώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από το έδαφος. Η συνεδρίαση στη Βόννη θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία προκειμένου να δοθεί έμφαση στη σημασία της παραγωγής βιοκαυσίμων, παράλληλα με τις προϋποθέσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Το 2002, τα μέρη δεσμεύτηκαν για τη σημαντική μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα μέρη εξακολουθούν να εργάζονται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα εκφράζει το παγκόσμιο πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας. Δυστυχώς, πολλές διεθνείς συμφωνίες συνάπτονται με τους χαμηλότερους κοινούς παρονομαστές. Αυτό είναι απαράδεκτο όταν αφορά την προστασία της φύσης. Η ΕΕ πρέπει να θέσει υψηλά πρότυπα στον εαυτό της και να προσπαθήσει να αυξήσει και τα πρότυπα στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών. Η ΕΕ πρέπει επίσης να επιδείξει καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας. Προς το παρόν, ορισμένες φορές λέμε κάτι και κάνουμε κάτι άλλο, κάτι που ενδέχεται να μειώσει την αξιοπιστία μας. Εντούτοις, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να ασκήσουν πίεση για μεγαλύτερη προστασία της βιοποικιλότητας, ιδίως σε δασώδεις και γεωργικές περιοχές, καθώς αυτές είναι που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση με την ολοένα μεγαλύτερη παραγωγή βιοκαυσίμων. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η βιοποικιλότητα και τα βιοκαύσιμα δεν θα αποκλείσουν το ένα το άλλο; Μπορούμε να το επιτύχουμε επιβάλλοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις, οπότε θα γίνει ενδεχομένως εφικτή η πραγματοποίηση και των δύο. Η COP 9 θα βοηθήσει στην εξασφάλιση αυτού."@el10
"Mr President, the ninth COP meeting on biological diversity could hardly have come at a better time. In recent weeks, much has been said and written about biofuels, and let it be very clear: biofuels must not be produced at the expense of biodiversity. We are of course currently considering the Commission’s proposals for a directive that will promote the use of sustainable energy, including biofuels. Parliament must ensure that strong criteria are established in connection with environmental sustainability for the production of such biofuels. We will not achieve anything in the fight against global warming if we reduce CO2 emissions from cars and at the same time increase CO2 emissions by cutting down forests and plants to produce petrol, thus releasing large quantities of CO2 from the ground. The meeting in Bonn will be a good opportunity to emphasise the importance of the production of biofuels in line with sustainability requirements both within and outside the EU. In 2002 the parties made a commitment to significantly reduce the loss of biodiversity by 2010 at global, regional and national level. It is important that the parties continue to work towards this goal. The United Nations Convention on Biological Diversity represents the global framework for the protection of biodiversity. Unfortunately, many international agreements are ending with the lowest common denominators. This is unacceptable when it concerns the protection of nature. The EU must set high standards for itself and try to raise the standards in international agreements. The EU must also do better with regard to the protection of biodiversity. At the moment, we are sometimes saying one thing and doing another. This could weaken our credibility. Nevertheless, the Commission and the Member States must push for greater protection of biodiversity, particularly in forested and agricultural areas, as these areas are coming under particular pressure as more and more biofuels are being produced. How can we ensure that biodiversity and biofuels do not become an either/or situation? We can do this by imposing stricter requirements. It will then perhaps be possible to achieve both. COP 9 will help to ensure this."@en4
"Señor Presidente, la novena reunión de la COP sobre diversidad biológica no podría haberse celebrado en un mejor momento. En las últimas semanas se ha dicho y se ha escrito mucho acerca de los biocarburantes, y debemos ser muy claros: los biocarburantes no se pueden producir a expensas de la diversidad biológica. Actualmente estamos considerando las propuestas de la Comisión para una directiva que promovería el uso de energía sostenible, especialmente biocarburantes. El Parlamento debe garantizar que se establecen unos criterios estrictos en relación con la sostenibilidad medioambiental de la producción de tales biocarburantes. No lograremos luchar eficazmente contra el calentamiento global si reducimos las emisiones de CO de los vehículos y al mismo tiempo aumentamos las emisiones de este gas talando bosques y destruyendo plantas para producir carburantes, algo que libera enormes cantidades de CO procedentes del suelo. La reunión de Bonn constituirá una buena oportunidad para subrayar la importancia de una producción de biocarburantes que se ajuste a los requisitos de la sostenibilidad tanto dentro como fuera de la UE. En 2002, las partes contrajeron el compromiso de reducir significativamente la pérdida de diversidad biológica para 2010 a escala mundial, nacional y regional. Cabe destacar la importancia de que las partes sigan trabajando para lograr este objetivo. El Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica constituye el marco general de la protección de la diversidad biológica. Desgraciadamente, muchos acuerdos internacionales terminan firmándose con los denominadores comunes más bajos. Esto es inaceptable cuando se trata de la protección de la naturaleza. La UE debe fijar unos niveles elevados para sí misma e intentar subir el listón en los acuerdos internacionales. La UE también debe hacer mejor las cosas en relación con la protección de la diversidad biológica. Por el momento, algunas veces decimos una cosa y hacemos otra. Esto podría menoscabar nuestra credibilidad. No obstante, la Comisión y los Estados miembros deben ejercer la presión necesaria para lograr una mayor protección de la diversidad biológica, especialmente en zonas boscosas y agrícolas, ya que tales zonas están sometidas a una mayor presión a medida que se producen cada vez más biocarburantes. ¿Cómo podemos garantizar que la diversidad biológica y los biocarburantes no resulten mutuamente excluyentes? Podemos lograrlo si imponemos requisitos más estrictos. Entonces tal vez será posible lograr ambas cosas. La COP 9 nos ayudará a que así sea."@es21
"Härra juhataja, osaliste kongressi üheksas kohtumine saaks vaevalt toimuda õigemal ajal. Viimastel nädalatael on palju räägitud ja kirjutatud biokütusest, ja olgem ausad, biokütust ei tohi toota bioloogilise mitmekesisuse arvelt. Kaalume mõistagi praegu komisjoni ettepanekut direktiivi kohta, mis edendab jätkusuutliku energia, muu hulgas biokütuse kasutamist. Parlament peab tegema kindlaks, et seoses keskkonna jätkusuutlikkusega kehtestatakse ranged kriteeriumid biokütuste toomiseks. Me ei saavuta võitluses ülemaailmse soojenemise vastu midagi, kui vähendame autodest tulenevat süsinikdioksiidi heidet, kuid samal ajal suurendame süsinikdioksiidi heidet, kui kasutame metsi ja taimi kütuse tootmise eesmärgil, vabastades seega taimedest suuri koguseid süsinikdioksiidi. Bonni kohtumine on hea võimalus rõhutada biokütuste tootmise olulisust kooskõlas jätkusuutlikkuse kriteeriumidega nii ELis kui ka väljaspool ELi. 2002. aastal võtsid osalised kohustuse vähendada märkimisväärselt bioloogilise mitmekesisuse kadumist 2010. aastaks ülemaailmsel, piirkondlikul ja riiklikul tasandil. Oluline on, et osapooled jätkaksid tööd nimetatud eesmärgi nimel. ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsioon on bioloogilise mitmekesisuse kaitse ülemaailmne raamistik. Kahjuks lõpevad paljud rahvusvahelised lepingud madalaima ühise nimetajaga. See on vastuvõetamatu, kui küsimus seisneb looduse kaitses. EL peab kehtestama endale kõrged standardid ja püüdma tõsta ka standardeid rahvusvahelistes lepingutes. EL peab samuti võtma rohkem ette bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Praegu ütleme me vahel ühte, aga teeme teist, mis võib vähendada meie usaldusväärsust. Sellest hoolimata peavad komisjon ja liikmesriigid tegema järjekindlalt tööd, et tagada bioloogilise mitmekesisuse suurem kaitse eelkõige metsa- ja põllumajanduslikel aladel, sest need alad on iseäranis suure surve all biokütuste järjest suurema tootmise tõttu. Kuidas saame tagada, et bioloogiline mitmekesisus ja biokütused ei muutuks üksteist välistavaks? Seda saavutame rangemate kriteeriumide kehtestamisega. Seega on võimalik võib-olla mõlemat saavutada. COP 9 aitab meil seda tagada."@et5
"Arvoisa puhemies, biologista monimuotoisuutta koskeva yhdeksäs tapaaminen voisi tuskin osua parempaan aikaan. Viime viikkoina on puhuttu ja kirjoitettu paljon biopolttoaineista, ja sanotaanpa tämä nyt aivan selvästi: biopolttoaineita ei saa tuottaa luonnon monimuotoisuuden hinnalla. Tarkastelemme tietenkin parhaillaan komission ehdotuksia direktiiviksi, jolla tuetaan ympäristöä säästävän energian, mukaan lukien biopolttoaineiden, käyttöä. Parlamentin on varmistettava, että tällaisten biopolttoaineiden tuotannolle asetetaan tiukat ehdot ympäristön kestävän kehityksen varmistamiseksi. Emme pääse mihinkään tuloksiin taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan, jos vähennämme autoista tulevia hiilidioksidipäästöjä ja samaan aikaan kasvatamme hiilidioksidipäästöjä hakkaamalla metsiä ja kasveja tuottaaksemme bensiiniä ja vapautamme näin suuria määriä hiilidioksidia maaperästä. Bonnissa järjestettävä tapaaminen on hyvä tilaisuus painottaa, että biopolttoaineita on tärkeää tuottaa kestävän kehityksen vaatimusten mukaan EU:n sisä- ja ulkopuolella. Vuonna 2002 osapuolet sitoutuivat pienentämään merkittävästi luonnon monimuotoisuuden vähenemistä vuoteen 2010 mennessä maailmanlaajuisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. On tärkeää, että osapuolet jatkavat työskentelyä kohti tätä päämäärää. Yhdistyneiden Kansakuntien biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus on maailmanlaajuinen kehys luonnon monimuotoisuuden suojelemiselle. Valitettavasti monissa kansainvälisissä sopimuksissa päädytään pienimpiin yhteisiin nimittäjiin. Tätä on mahdotonta hyväksyä, kun kyseessä on luonnon suojelu. EU:n on asetettava itselleen korkeat vaatimukset ja yritettävä nostaa vaatimuksia kansainvälisissä sopimuksissa. EU:n on myös parannettava toimiaan luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Tällä hetkellä me toisinaan sanomme yhtä ja teemme toista. Tämä saattaa heikentää uskottavuuttamme. Kuitenkin komission ja jäsenvaltioiden on painostettava parempaan luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen, erityisesti metsä- ja maatalousalueilla, sillä näihin alueisiin kohdistuu jatkuvasti enemmän paineita biopolttoaineiden tuotannon kasvaessa. Miten voimme varmistaa, että luonnon monimuotoisuudesta ja biopolttoaineista ei tule ”joko/tai” -tilannetta? Voimme päästä tähän ottamalla käyttöön tiukempia vaatimuksia. Tällöin on ehkä mahdollista saada molemmat. COP 9 auttaa meitä tässä tavoitteessa."@fi7
"Monsieur le Président, la neuvième réunion de la COP sur la diversité biologique aurait difficilement pu mieux tomber. Ces dernières semaines, beaucoup a été dit et écrit au sujet des biocarburants, et cela doit être très clair: les biocarburants ne doivent pas être produits aux dépens de la biodiversité. Actuellement, nous examinons bien évidemment les propositions de directive de la Commission visant à favoriser l'utilisation d'énergie durable, biocarburants inclus. Le Parlement doit veiller à la mise en place de critères solides en matière de durabilité environnementale pour la production de ces biocarburants. Nous n’obtiendrons aucun résultat dans la lutte contre le réchauffement global si nous réduisons les émissions de CO des véhicules tout en augmentant, dans le même temps, les émissions de CO consécutives à l’abattage des forêts et des plantes afin de produire du pétrole, ce qui libère d’importantes quantités de CO présent dans les sols. La réunion de Bonn constituera une occasion propice pour souligner l'importance de la production de biocarburants dans le respect des exigences de durabilité, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union. En 2002, les parties se sont engagées à réduire de manière significative d'ici 2010 la perte de biodiversité au niveau mondial, régional et national. Il importe que les parties continuent à œuvrer à la réalisation de cet objectif. La convention des Nations unies sur la diversité biologique représente le cadre mondial de la protection de la biodiversité. Malheureusement, de nombreux accords internationaux se contentent des plus petits dénominateurs communs. C'est inacceptable en matière de protection de la nature. L'Union doit se fixer des niveaux élevés et essayer de relever les normes des accords internationaux. L'Union doit également mieux faire en matière de protection de la biodiversité. Actuellement, il nous arrive de dire une chose et de faire le contraire. Cela pourrait porter atteinte à notre crédibilité. Néanmoins, la Commission et les États membres doivent réclamer une meilleure protection de la biodiversité, en particulier dans les zones forestières et agricoles, car celles-ci subissent une pression intense en raison de la production accrue de biocarburants. Comment éviter l’antagonisme entre biodiversité et biocarburants? Nous devons imposer des conditions plus strictes. Dans ce cas, peut-être sera-t-il possible de réaliser les deux. La COP 9 nous y aidera."@fr8
"Elnök úr, a biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes felei konferenciájának kilencedik ülése talán nem is jöhetett volna jobbkor. Az elmúlt hetek során sok mindent mondtak, illetve írtak a bioüzemanyagokról és itt szeretném leszögezni, hogy a bioüzemanyaggyártás nem mehet a biológiai sokféleség kárára. Természetesen jelenleg is mérlegeljük a Bizottság javaslatait egy olyan irányelvvel kapcsolatban, amelyik előremozdítja majd a fenntartható energia használatát, ide értve a bioüzemanyagokat is. A Parlamentnek biztosítani kell, hogy a bioüzemanyagok gyártásának környezetvédelmi fenntarthatóságával kapcsolatban szigorú követelmények legyenek kialakítva. A globális felmelegedés ellen vívott harc teljesen hiábavalónak fog bizonyulni, ha csökkentjük a járművek által kibocsátott széndioxidot, de ugyanakkor viszont növeljük is a széndioxid kibocsátást azzal, hogy kivágjuk az erdőket és növényeket, hogy üzemanyagot állítsunk elő, ezzel nagy mennyiségű széndioxidot szabadítva fel. A bonni konferencia nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy kihangsúlyozzuk a bioüzemanyagok oly módon történő előállításának fontosságát, hogy az megfeleljen a mind az EU-n belül, illetve az azon kívül érvényes fenntarthatósági követelményeknek. 2002-ben a felek kötelezettséget vállaltak, hogy 2010-ig globális, regionális és nemzeti szinten is jelentősen mársékeljék a biodiverzitás hanyatlását. Nagyon fontos, hogy a felek továbbra is a kitűzött cél felé haladjanak. A biológiai sokféleségről szóló ENSZ egyezmény jelenti a biodiverzitás védelmének globális keretrendszerét. Sajnálatos módon a legtöbb nemzetközi egyezmény a legkisebb közös nevezőben történő megállapodásban merül ki és ez elfogadhatatlan, ha a természet védelméről van szó. Az EU-nak magasra kell tennie a lécet, és igyekeznie kell ugyanezt tennie a nemzetközi megállapodásokon belül is. Az EU-nak ezen kívül jobban kell teljesítenie a biológiai sokféleség védelmét illetően. A jelenlegi helyzet az, hogy gyakran mondunk valamit, de másképp cselekszünk, ez pedig rontja a hitelességünket. Mindazonáltal a Bizottságnak és a tagállamoknak törekedniük kell a biodiverzitás fokozott védelmére, különös tekintettel az erdős és mezőgazdasági területekre, hiszen ezek azok, amelyek egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, ahogyan fokozódik a bioüzemanyag-gyártás. Miképpen tudjuk biztosítani azt, hogy a biodiverzitás és a bioüzemanyagok problémája ne váljon vagy-vagy kérdéssé? Erre a válasz a szigorúbb követelmények életbe léptetése. Ha ez megtörténik, akkor talán mindkét problémát sikerül megoldani majd. A COP 9 igyekszik majd elősegíteni ezt."@hu11
". Signor Presidente, difficilmente la nona riunione COP sulla diversità biologica poteva arrivare in un momento migliore. Nel corso delle ultime settimane, è stato detto e scritto molto circa i biocarburanti e che sia chiaro: i biocarburanti non vanno prodotti a spese della biodiversità. Certo, attualmente stiamo considerando le proposte di direttiva della Commissione per la promozione dell’utilizzo di energia sostenibile, tra cui i biocarburanti. Il Parlamento deve garantire che siano istituiti criteri solidi in relazione alla sostenibilità am3bientale per la produzione di tali biocarburanti. Non otterremo nulla nella lotta contro il surriscaldamento globale, se riduciamo le emissioni di CO dei veicoli e al contempo aumentiamo le emissioni di CO abbattendo piante e foreste per produrre benzina, rilasciando pertanto elevate quantità di CO dal suolo. La riunione di Bonn costituirà una buona opportunità per mettere in risalto l’importanza della produzione di biocarburanti in linea con i requisiti di sostenibilità sia all’interno che all’esterno dell’UE. Nel 2002 le parti si sono impegnate a ridurre in modo significativo la perdita di biodiversità entro il 2010 a livello regionale, nazionale e globale. E’ importante che le parti continuino a lavorare verso questo obiettivo. La Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite rappresenta il quadro globale per la protezione della biodiversità. Molti accordi internazionali, purtroppo, terminano con il minimo comun denominatore, il che non è accettabile quando si tratta di protezione della natura. L’UE deve definire elevati per se stessa e cercare di aumentare gli negli accordi internazionali. L’UE deve migliorare anche in merito alla protezione della biodiversità. Al momento, a volte diciamo una cosa e ne facciamo un’altra, il che potrebbe indebolire la nostra credibilità. Ciononostante, la Commissione e gli Stati membri devono spingere per una maggiore protezione della biodiversità, in particolare nelle aree forestali e agricole, dato che tali aree si trovano sottoposte a una pressione particolare, poiché vengono prodotti sempre più biocarburanti. Come possiamo garantire che la biodiversità e i biocarburanti non diventino una situazione ? Possiamo farlo imponendo requisiti più severi. Sarà forse poi possibile ottenere entrambi. La COP 9 contribuirà a garantire tutto ciò."@it12
"Pone Pirmininke, devintasis COP susitikimas dėl biologinės įvairovės tikrai bus surengtas pačiu laiku. Per kelias pastarąsias savaites buvo daug kalbėta ir rašyta apie biodegalus, todėl būkime nuoširdūs: biodegalai negali būti gaminami bioįvairovės sąskaita. Dabar mes svarstome Komisijos pasiūlymus dėl direktyvos, kuri skatins tvarios energijos, įskaitant biodegalus, naudojimą. Parlamentas turi užtikrinti, kad bus nustatyti konkretūs kriterijai atsižvelgiant į biokuro gamybą ir aplinkosaugą. Mes nesugebėsime sėkmingai kovoti su visuotiniu atšilimu jei sumažinsime anglies dvideginio kiekį, kurį išskiria automobiliai ir tuo pačiu padidinsime anglies dvideginio kiekį kirsdami miškus bei naudodami augalus degalų gamybai taip išskirdami didelius anglies dvideginio kiekius. Susitikimas Bonoje bus puiki galimybė pabrėžti biodegalų gamybos svarbą atsižvelgiant į ekologinės pusiausvyros išlaikymo reikalavimus Europos Sąjungoje ir už jos ribų. 2002 m. šalys įsipareigojo iki 2010 m. sumažinti bioįvairovės mažėjimą pasauliniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu. Labai svarbu, kad dalyvaujančios šalys ir toliau siektų įgyvendinti šiuos tikslus. Jungtinių Tautų Konvencija dėl biologinės įvairovės yra pasaulinė bioįvairovės apsaugos strategija. Deja, daugelis tarptautinių sutarčių yra beveik neįgyvendinamos. Tai visiškai nepriimtina atsižvelgiant į gamtos apsaugą. Europos Sąjunga turi nustatyti aukštus standartus ir bandyti kilstelėti tarptautinių sutarčių įgyvendinimo standartus. Europos Sąjunga taip pat turėtų labiau stengtis apsaugoti bioįvairovę. Šiuo metu mes kartais sakome viena, o darome visai ką kita. Tai gali sumenkinti mūsų patikimumą. Komisija ir valstybės narės privalo labiau stengtis išsaugoti bioįvairovę, ypač atsižvelgiant į miškais apaugusias ir žemės ūkiui naudojamas sritis, nes šie regionai vis labiau nukenčia dėl biodegalams naudojamų žaliavinių augalų auginimo. Kaip galėtume užtikrinti, kad bioįvairovė ir biodegalai neįstumtų mūsų į arba / arba padėtį? Galime to išvengti taikydami griežtesnius reikalavimus. Gali būti, kad mums pavyks išsaugoti bioįvairovę ir plėtoti biodegalų gamybą. COP 9 padės tai užtikrinti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, devītā COP sanāksme pa bioloģisko daudzveidību tiek apspriesta vislabākajā brīdī. Pirms dažām nedēļām, daudz tika runāts un rakstīts par biodegvielu, un lai būtu precīzi: biodegvielu nedrīkst ražot uz bioloģiskās daudzveidības rēķina. Mēs, protams, pašlaik izskatām Komisijas priekšlikumus direktīvai, kas sekmēs pastāvīgas enerģijas izmantošanu, tai skaitā biodegvielu. Parlamentam jānodrošina, ka tiek izveidoti strigti kritēriji saistībā ar vides ilgtspējīgumu šādas biodegvielas ražošanā. Mēs neko nesasniegsim cīņa pret globālo sasilšanu, ja samazināsim automobiļu saražoto CO2 izmešus un tai pašā laikā palielināsim CO2 izmešus izcērtot mežus un palielinot degvielas ražotnes, tādā veidā palaižot atmosfērā lielu daudzumu CO2 . sanāksme Bonnā būs laba iespēja uzsvērt biodegvielas ražošanas svarīgumu saskaņā ar pastāvīgām prasībām kā ES robežās tā ārpus tām. 2002. gadā partijas deva solījumu manāmi samazināt bioloģiskās daudzveidības zudumu līdz 2010. gadam globālā, reģionālā un valstiskā līmenī. Ir svarīgi, lai partijas turpina darbu šī mērķa sasniegšanai. Apvienoto nāciju konvencija par bioloģiskās daudzveidību atspoguļo globālo pamatnostādni bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai. Diemžēl daudzi starptautiski nolīgumi nosedzas ar zemākajiem kopējiem saucējiem. Tas ir nepaņemami, ja tas ietver dabas aizsardzību. ES jānosaka sev augsti standarti un jāmēģina pacelt starptautisko nolīgumu standartus. ES vairāk jācenšas pateicībā uz bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Pašlaik, mēs sakām vienu, bet darām ko citu. Tas var pazemināt ticamību mums. Taču Komisija un dalībvalstis cīnās par labāku bioloģiskās daudzveidības aizsardzību jo īpaši mežu un lauksaimniecības teritorijas, tā kā šajās teritorijās pastiprinās spiediens jo arvien vairāk tiek ražota biodegviela. Kā mēs varam nodrošināt, ka bioloģiskās daudzveidība un biodegviela nenokļūst vienā un tai pašā situācijā? Mēs to varam panākt nosakot striktākas prasības. Tad iespējams būs sasniegt abus. COP 9 palīdzēs to nodrošināt."@lv13
"Hr. formand! Det niende COP-møde om biodiversitet kunne næsten ikke komme på et bedre tidspunkt. I de sidste uger er der blevet sagt og skrevet meget om biobrændstof, og lad det være helt klart: Biobrændstof må ikke produceres på bekostning af biodiversitet. Lige nu behandler vi jo Kommissionens forslag til direktiv, der skal fremme brugen af vedvarende energi, deriblandt biobrændstof. Parlamentet skal sørge for at opstille strenge kriterier for den miljømæssige bæredygtighed ved fremstilling af dette brændstof. Vi opnår ikke noget i kampen mod den globale opvarmning, hvis vi reducerer udledningen af CO2 fra biler og samtidig øger udledningen af CO2, fordi vi fælder skove og planter til benzin og dermed frigør store mængder CO2 fra jordbunden. Mødet i Bonn bliver en oplagt mulighed for at understrege vigtigheden af, at produktionen af biobrændstof skal kædes sammen med bæredygtighedskravet i EU og uden for EU. I 2002 forpligtede parterne sig til kraftigt at reducere tabet af biodiversitet inden 2010 på det globale, regionale og nationale plan. Det er vigtigt, at parterne fortsat arbejder for det mål. De Forenede Nationers konvention om den biologiske mangfoldighed er den globale ramme for beskyttelsen af biodiversiteten. Desværre ender mange internationale aftaler med den laveste fællesnævner. Det er ikke acceptabelt, når det gælder beskyttelsen af naturen. EU skal sætte høje standarder for sig selv og prøve at hæve standarden i de internationale aftaler. Når det gælder beskyttelsen af biodiversitet, skal også EU gøre det bedre. Lige nu siger vi somme tider ét og gør noget andet. Det kan svække vores troværdighed. Alligevel skal Kommissionen og medlemslandene presse på for at få styrket beskyttelsen af biodiversiteten især i skov- og landbrugsområder, da disse områder er specielt udsatte, nu hvor der bliver produceret mere og mere biobrændstof. Hvordan sikrer vi, at det ikke bliver et enten-eller, når det gælder biodiversitet og biobrændstof? Det gør vi ved at stille strenge krav. Så er det måske muligt at få begge dele. COP 9 skal være med til at sikre dette."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de negende COP-vergadering inzake biologische diversiteit had niet op een beter tijdstip kunnen vallen. De afgelopen weken is er een hoop over biobrandstoffen gezegd en geschreven en laat het heel duidelijk zijn: de productie van biobrandstoffen mag niet ten koste gaan van de biodiversiteit. Natuurlijk overwegen we momenteel de voorstellen voor een richtlijn van de Commissie ter bevordering van het gebruik van duurzame energie, zoals biobrandstoffen. Het Parlement moet ervoor zorgen dat er strenge criteria voor de productie van dergelijke biobrandstoffen worden opgesteld in verband met de ecologische duurzaamheid. We schieten er niets mee op als we in de strijd tegen de opwarming van de aarde de uitstoot van CO afkomstig van auto’s verminderen en tegelijkertijd de uitstoot van CO verhogen door bossen en planten te gebruiken voor de productie van benzine, waardoor grote hoeveelheden CO uit de grond vrijkomen. De vergadering in Bonn biedt een goede gelegenheid om het belang van de productie van biobrandstoffen overeenkomstig duurzaamheidscriteria, zowel binnen als buiten de EU, te benadrukken. In 2002 hebben de partijen toegezegd ervoor te zullen zorgen dat het verlies aan biodiversiteit in 2010 op mondiaal, regionaal en nationaal niveau sterk is teruggedrongen. Het is van belang dat de partijen naar dit doel blijven toewerken. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit biedt een mondiaal kader voor de bescherming van de biodiversiteit. Helaas worden veel internationale overeenkomsten gesloten op basis van de kleinste gemene deler. Dat is onaanvaardbaar als het gaat om de bescherming van de natuur. De EU moet hoge normen voor zichzelf stellen en proberen de normen in internationale overeenkomsten te verscherpen. De EU moet ook meer doen voor de bescherming van de biodiversiteit. Momenteel zeggen we soms het ene en doen we het andere. Dat kan onze geloofwaardigheid schaden. Desalniettemin moeten de Commissie en de lidstaten streven naar een betere bescherming van de biodiversiteit, met name in bosrijke streken en landbouwgebieden, aangezien deze gebieden enorm onder druk komen te staan doordat er steeds meer biobrandstoffen worden geproduceerd. Hoe kunnen we voorkomen dat er rond biodiversiteit en biobrandstoffen een of/of-situatie ontstaat? Dat kunnen we doen door strengere eisen te stellen. Dan worden beide wellicht mogelijk. COP 9 draagt hiertoe bij."@nl3
"Panie przewodniczący! Myślę, że nie ma lepszego momentu na dziewiątą konferencję w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej. W ciągu ostatnich tygodni mówiło się i pisało się dużo na temat biopaliw, w związku z czym jedna rzecz musi pozostać jasna: nie możemy produkować biopaliw kosztem różnorodności biologicznej. Obecnie zastanawiamy się nad wnioskami Komisji w sprawie dyrektywy mówiącej o wykorzystaniu zrównoważonych źródeł energii, w tym biopaliw. Parlament musi zagwarantować ustalenie surowych kryteriów związanych ze spełnieniem odpowiednich wymogów ekologicznych w przypadku produkcji biopaliw. Nie uda nam się skutecznie walczyć z globalnym ociepleniem, jeśli ograniczymy emisje CO pochodzące ze spalin samochodów, a równocześnie zwiększymy emisje CO gdzie indziej, wycinając lasy i roślinność w celu produkowania paliw, a więc uwalniając duże ilości CO z ziemi. Konferencja w Bonn będzie dobrą okazją do podkreślenia znaczenia, jakie ma dostosowanie produkcji biopaliw do wymogów związanych ze zrównoważonym rozwojem tak wewnątrz UE, jak i poza nią. W roku 2002 zaangażowane strony zobowiązały się ograniczyć utratę różnorodności biologicznej do 2010 r. na poziomie krajowym, regionalnym i ogólnoświatowym. Kontynuacja tych działań jest niezwykle ważna. Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej stanowi ogólnie obowiązujące ramy działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Niestety wiele porozumień międzynarodowych sprowadza się do najniższych wspólnych wyznaczników. Jest to niedopuszczalne w przypadku działań na rzecz ochrony środowiska. UE musi wyznaczyć sobie wysokie standardy oraz postarać się podnieść standardy porozumień międzynarodowych. UE musi również zacząć lepiej radzić sobie z problemem utraty różnorodności biologicznej. Obecnie często się zdarza, że nasze działania nie pokrywają się z ustnymi ustaleniami. To mogłoby zachwiać naszą wiarygodność. Niemniej jednak Komisja i państwa członkowskie muszą naciskać na zwiększenie ochrony różnorodności biologicznej, szczególnie na terenach leśnych i rolniczych, ponieważ są to obszary szczególnie zagrożone ze względu na wciąż rosnącą produkcję biopaliw. Jak możemy się upewnić, że różnorodność biologiczna i biopaliwa nie będą się wzajemnie wykluczać? Jest to możliwe, jeśli wprowadzimy bardziej restrykcyjne zasady. Być może uda się osiągnąć oba cele na raz. Nadchodząca konferencja pomoże nam tego dokonać."@pl16
"Senhor Presidente, a nona reunião da COP sobre a diversidade biológica não poderia ter surgido em melhor altura. Nas últimas semanas, muito foi dito e escrito acerca dos biocombustíveis e quero deixar muito claro: os biocombustíveis não podem ser produzidos à custa da biodiversidade. Neste momento estamos, naturalmente, a ponderar a proposta de directiva da Comissão que visa promover a utilização de energia sustentável, incluindo biocombustíveis. O Parlamento deve assegurar o estabelecimento de critérios fortes de sustentabilidade ambiental na produção desses biocombustíveis. Não iremos alcançar quaisquer resultados na luta contra o aquecimento global se reduzirmos as emissões de CO2 dos automóveis enquanto ao mesmo tempo aumentamos as emissões de CO2 através do abate de florestas e plantas, para a produção de combustível, libertando dessa forma grandes quantidades de CO2 do solo. A reunião em Bona proporcionará uma boa oportunidade para salientar a importância da produção de biocombustíveis em linha com os requisitos de sustentabilidade, tanto dentro como fora da UE. Em 2002, as partes comprometeram-se a reduzir significativamente a perda de biodiversidade a nível global, regional e nacional até 2010. É importante que as partes continuem a trabalhar para esse objectivo. A Convenção sobre a Diversidade Biológica das Nações Unidas representa o quadro global para a protecção da biodiversidade. Infelizmente, muitos acordos internacionais acabam com o menor denominador comum. Isto é inaceitável quando está em causa a protecção da natureza. A UE deve estabelecer padrões elevados para si própria e deve tentar elevar as normas previstas nos acordos internacionais. A UE deve também fazer melhor no que diz respeito à protecção da biodiversidade. Sucede, actualmente, dizermos uma coisa e fazermos outra. Isso poderá afectar a nossa credibilidade. A Comissão e os Estados-Membros devem, não obstante, pugnar por uma maior protecção da biodiversidade, principalmente em zonas agrícolas ou silvícolas, visto estas áreas estarem sujeitas a maior pressão conforme são produzidos cada vez mais biocombustíveis. Como podemos assegurar que a biodiversidade e os biocombustíveis não se transformam numa situação de “ou um, ou outro”? Podemos fazê-lo através da imposição de requisitos mais exigentes. Talvez nessa altura consigamos obter ambos. A COP 9 irá contribuir para assegurar este aspecto."@pt17
"Hr. formand! Det niende COP-møde om biodiversitet kunne næsten ikke komme på et bedre tidspunkt. I de sidste uger er der blevet sagt og skrevet meget om biobrændstof, og lad det være helt klart: Biobrændstof må ikke produceres på bekostning af biodiversitet. Lige nu behandler vi jo Kommissionens forslag til direktiv, der skal fremme brugen af vedvarende energi, deriblandt biobrændstof. Parlamentet skal sørge for at opstille strenge kriterier for den miljømæssige bæredygtighed ved fremstilling af dette brændstof. Vi opnår ikke noget i kampen mod den globale opvarmning, hvis vi reducerer udledningen af CO2 fra biler og samtidig øger udledningen af CO2, fordi vi fælder skove og planter til benzin og dermed frigør store mængder CO2 fra jordbunden. Mødet i Bonn bliver en oplagt mulighed for at understrege vigtigheden af, at produktionen af biobrændstof skal kædes sammen med bæredygtighedskravet i EU og uden for EU. I 2002 forpligtede parterne sig til kraftigt at reducere tabet af biodiversitet inden 2010 på det globale, regionale og nationale plan. Det er vigtigt, at parterne fortsat arbejder for det mål. De Forenede Nationers konvention om den biologiske mangfoldighed er den globale ramme for beskyttelsen af biodiversiteten. Desværre ender mange internationale aftaler med den laveste fællesnævner. Det er ikke acceptabelt, når det gælder beskyttelsen af naturen. EU skal sætte høje standarder for sig selv og prøve at hæve standarden i de internationale aftaler. Når det gælder beskyttelsen af biodiversitet, skal også EU gøre det bedre. Lige nu siger vi somme tider ét og gør noget andet. Det kan svække vores troværdighed. Alligevel skal Kommissionen og medlemslandene presse på for at få styrket beskyttelsen af biodiversiteten især i skov- og landbrugsområder, da disse områder er specielt udsatte, nu hvor der bliver produceret mere og mere biobrændstof. Hvordan sikrer vi, at det ikke bliver et enten-eller, når det gælder biodiversitet og biobrændstof? Det gør vi ved at stille strenge krav. Så er det måske muligt at få begge dele. COP 9 skal være med til at sikre dette."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, deviata schôdza COP o biologickej diverzite by sa ani nemohla konať v lepšom čase. V posledných týždňoch sa toho veľa povedalo a popísalo o biopalivách. Povedzme si to jasne: biopalivá sa nesmú vyrábať na úkor biodiverzity. Samozrejme, momentálne sa zaoberáme návrhom smernice predloženým Komisiou, ktorý podporuje využívanie trvalo udržateľnej energie vrátane biopalív. Parlament musí zabezpečiť, aby sa v súvislosti s ekologickou udržateľnosťou týkajúcou sa výroby týchto biopalív zaviedli prísne kritériá. Nič nedosiahneme, ak v boji proti globálnemu otepľovaniu znížime emisie CO produkované motorovými vozidlami, no zároveň zvýšime emisie CO tým, že vyrúbeme stromy a rastliny s cieľom vyrábať benzín, v dôsledku čoho dôjde k uvoľneniu obrovských množstiev CO zo zeme. Zasadnutie v Bonne bude dobrou príležitosťou na zvýraznenie dôležitosti výroby biopalív v súlade s požiadavkami na udržateľnosť v rámci Európskej únie aj za hranicami Európskej únie. V roku 2002 sa strany zaviazali výrazne znížiť pokles biodiverzity do roku 2010 na celosvetovej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Je dôležité, aby zúčastnené strany aj naďalej pracovali na dosiahnutí tohto cieľa. Dohovor Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite predstavuje globálny rámec ochrany biodiverzity. Žiaľ, výsledkom mnohých medzinárodných dohôd je len dohoda o najmenšom spoločnom menovateli. Keďže ide o ochranu prírody, takýto prístup je neprijateľný. Európska únia si musí stanoviť vysoké štandardy a musí sa snažiť zvýšiť štandardy v medzinárodných dohodách. Európska únia musí takisto zlepšiť svoju činnosť zameranú na ochranu biodiverzity. V súčasnosti niekedy hovoríme jedno, no konáme iné. Mohlo by to oslabiť našu dôveryhodnosť. V každom prípade sa musia Komisia a členské štáty usilovať presadiť väčšiu ochranu biodiverzity, najmä v zalesnených a poľnohospodárskych oblastiach, keďže na tieto oblasti je vyvíjaný veľmi veľký tlak spôsobený čoraz väčším rozsahom výroby biopalív. Ako môžeme zabezpečiť, aby sa biodiverzita a biopalivá navzájom nevylučovali? Môžeme to dosiahnuť zavedením prísnejších požiadaviek. Potom bude vari možné dosiahnuť oboje. COP 9 pomôže tento cieľ dosiahnuť."@sk19
"Gospod predsednik, deveto zasedanje konference pogodbenic o biološki raznolikosti poteka v najbolj ustreznem času. V zadnjih tednih je bilo veliko povedanega in napisanega o biogorivu, zato pojasnjujem: biogoriva se ne sme proizvajati v škodo biotski raznovrstnosti. Zdaj seveda obravnavamo predloge Komisije za direktivo, ki bo spodbujala uporabo trajnostne energije, vključno z biogorivom. Parlament mora zagotoviti, da se vzpostavijo stroga merila v zvezi z okoljsko trajnostjo za proizvodnjo biogoriva. V boju proti globalnemu segrevanju ne bomo uspešni, če zmanjšamo emisije CO iz avtomobilov in hkrati povečamo emisije CO s krčenjem gozdov in rastlin za proizvodnjo bencina, pri čemer se velike količine CO sproščajo iz tal. Zasedanje v Bonnu bo dobra priložnost, da se poudari pomen proizvodnje biogoriva v skladu z zahtevami trajnosti v EU in zunaj nje. Leta 2002 so se pogodbenice zavezale, da do leta 2010 bistveno zmanjšajo izgubo biotske raznovrstnosti na svetovni, regionalni in nacionalni ravni. Pomembno je, da pogodbenice nadaljujejo delo za dosego tega cilja. Konvencija Združenih narodov o biološki raznovrstnosti je svetovni okvir za zaščito biotske raznovrstnosti. Žal je veliko mednarodnih sporazumov omejenih na najmanjše skupne imenovalce. To je nesprejemljivo, ko gre za varstvo narave. EU mora določiti visoke standarde zase in poskušati povišati standarde v mednarodnih sporazumih. EU mora izboljšati tudi področje varstva biotske raznovrstnosti. Zdaj včasih rečemo eno in naredimo nekaj drugega. To bi lahko zmanjšalo našo verodostojnost. Kljub temu si morajo Komisija in države članice prizadevati za večje varstvo biološke raznovrstnosti, zlasti na gozdnatih in kmetijskih območjih, saj so ta območja pod velikim pritiskom zaradi vedno večjega obsega proizvodnje biogoriva. Kako lahko preprečimo, da bi biološka raznovrstnost in biogorivo prišla v razmerje ali/ali? To lahko dosežemo z uvedbo strožjih zahtev. Potem bo morda mogoče doseči oboje. COP 9 bo k temu prispevala."@sl20
"Herr talman! Det nionde COP-mötet om biologisk mångfald kunde knappast ha kommit lägligare. Under de senaste veckorna har det talats och skrivits mycket om biobränslen, och en sak är klar: biobränslen får inte produceras på bekostnad av den biologiska mångfalden. Vi tittar förstås just nu på kommissionens förslag till ett direktiv som kommer att främja användning av hållbar energi, inklusive biobränslen. Parlamentet måste se till att tydliga kriterier fastställs när det gäller miljömässig hållbarhet vid produktion av sådana biobränslen. Vi kommer inte att åstadkomma någonting i kampen mot global uppvärmning om vi minskar koldioxidutsläppen från bilar och samtidigt ökar koldioxidutsläppen genom att avverka skogar och växter för att producera olja, varigenom stora mängder koldioxid frigörs från marken. Mötet i Bonn blir ett bra tillfälle att betona vikten av att biobränslen produceras i enlighet med hållbarhetskrav både inom och utanför EU. Parterna gjorde 2002 ett åtagande att avsevärt minska förlusten av biologisk mångfald till 2010 på global, regional och nationell nivå. Det är viktigt att parterna fortsätter att arbeta mot detta mål. FN-konventionen om biologisk mångfald utgör den globala ramen för skyddet av den biologiska mångfalden. Tyvärr resulterar många internationella överenskommelser i en minsta gemensamma nämnare. Det är oacceptabelt när det gäller skyddet av naturen. EU måste sätta höga standarder för sig självt och försöka höja standarderna i internationella överenskommelser. EU måste också göra bättre ifrån sig när det gäller skyddet av den biologiska mångfalden. I dag är det ibland så att vi säger en sak och gör en annan. Det kan göra oss mindre trovärdiga. Kommissionen och medlemsstaterna måste emellertid pressa på för ett ökat skydd av den biologiska mångfalden, framför allt i skogs- och jordbruksområden, som utsätts för ett särskilt tryck när produktionen av biobränslen ökar. Hur kan vi se till att vi inte hamnar i en situation där vi tvingas välja mellan biologisk mångfald och biobränslen? Vi kan göra det genom att införa strängare krav. Då kanske båda målsättningarna kan nås. COP 9 kommer att bidra till att göra det möjligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph