Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-23-Speech-3-199"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080423.19.3-199"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome the statements of the Council and of the Commission this afternoon, but with 700 political prisoners detained following last year’s demonstrations and General Than Shwe having refused to meet UN Special Envoy Gambari, renewing our common position six months later is necessary – but it is not enough. Why not extend sanctions to oil and gas, where the regime is making its core funding? If the United States imposes sanctions on finance and banking, denying foreign currency to the regime, why does the European Union not do so? What steps can be taken to enable humanitarian access to eastern Burma, where 3 000 villages are reported razed to the ground and where European aid agencies are ready to act? Buddhist monks have written ‘no’ on their monastery walls to send their message to Burmese civilians for the constitutional referendum in May. Europe’s message to Burma must also be a resounding ‘no’ to dictatorship and ‘yes’ to democracy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vítám dnešní prohlášení Rady a Komise, ale vzhledem k 700 uvězněných politických vězňů po demonstracích v loňském roce, a odmítnutí generála Than Shwe setkat se se zvláštním velvyslancem OSN panem Gambarim, je obnovení naší společné pozice po šesti měsících sice potřebné, ale samo o sobě nestačí. Proč nerozšíříme sankce i na oblast ropy a plynu, z níž získává tamní režim najvětší část svého financování? Proč Evropská unie nezavede sankce i v oblasti financí a bankovnictví, které by bránily přísunu zahraniční měny tomuto režimu, podobně jako to provedly Spojené státy? Jaké kroky můžeme podniknout, abychom získali přístup pro humanitární pomoc do východní Barmy, kde bylo podle dostupných informací srovnáno se zemí 3 000 osad, a kde jsou připraveny jednat evropské agentury pro poskytování pomoci? Buddhističtí mniši napsali na zdi svých klášterů „ne“, aby tím vyslali signál barmským občanům v souvislosti s květnovým ústavním referendem. Evropský vzkaz Barmě musí taktéž vysílat rezolutní „ne“ diktátorskému režimu a „ano“ demokracii."@cs1
"Hr. formand! Jeg hilser udtalelserne fra Rådet og Kommissionen denne eftermiddag velkommen, men med 700 politiske fanger tilbageholdt efter sidste års demonstrationer og General Than Shwes nægtelse af at møde med FN's særlige udsending hr. Gambari, er fornyelse af vores fælles holdning om seks måneder nødvendig - men det er ikke nok. Hvorfor ikke udvide sanktionerne til olie og gas, hvor regimet har sin primære indtjening? Hvis USA pålægger sanktioner på den finansielle sektor og banksektoren ved at nægte regimet udenlandsk valuta, hvorfor gør EU så ikke tilsvarende? Hvilke skridt kan der tages for at give humanitær adgang til det østlige Burma, hvor 3.000 landsbyer er blevet rapporteret jævnet med jorden, og hvor europæiske hjælpeorganisationer står klar til hjælp? Buddhistmunke har skrevet "nej" på deres klostervægge for at sende deres budskab til de burmesiske civile om folkeafstemningen om forfatningen i maj. Europas budskab til Burma må også være et rungende "nej" til diktatur og "ja" til demokrati."@da2
"Herr Präsident! Ich begrüße die Erklärungen des Rates und der Kommission vom heutigen Nachmittag. Aber da 700 politische Gefangene nach den Demonstrationen vom vergangenen Jahr immer noch festgehalten werden und General Than Shwe sich geweigert hat, den Sondergesandten der Vereinten Nationen, Gambari, zu treffen, ist es zwar notwendig, ein halbes Jahr später unseren gemeinsamen Standpunkt zu erneuern – aber das reicht nicht. Warum weiten wir die Sanktionen nicht auf Öl und Gas aus, durch die sich das Regime hauptsächlich finanziert? Wenn die Vereinigten Staaten Sanktionen über den Bank- und Finanzsektor verhängen und dem Regime Devisen vorenthalten, warum tut die Europäische Union es ihnen nicht gleich? Welche Schritte können wir unternehmen, um den Hilfsorganisationen Zugang zu Ost-Birma zu ermöglichen, wo Berichten zufolge 3 000 Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wurden und Hilfsorganisationen bereit stehen, um zu helfen? Buddhistische Mönche haben „Nein“ auf die Mauern ihrer Klöster geschrieben, um der birmanischen Zivilbevölkerung ihre Botschaft für das Verfassungsreferendum im Mai mitzuteilen. Auch Europas Botschaft an Birma muss ein lautstarkes „Nein“ zur Diktatur und ein „Ja“ zur Demokratie sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ τις απογευματινές δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αλλά με 700 πολιτικούς κρατουμένους που κρατούνται έπειτα από τις διαδηλώσεις του προηγούμενου έτους και με τον στρατηγό Than Shwe που αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών κ. Gambari, η ανανέωση της κοινής θέσης μας έπειτα από έξι μήνες είναι απαραίτητη – αλλά δεν είναι αρκετή. Γιατί δεν επεκτείνουμε τις κυρώσεις στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, που αποτελούν τον πυρήνα της χρηματοδότησης του καθεστώτος; Εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν χρηματοπιστωτικές κυρώσεις, στερώντας συνάλλαγμα από το καθεστώς, γιατί δεν πράττει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανθρωπιστική πρόσβαση στην ανατολική Βιρμανία, όπου 3 000 χωριά αναφέρεται ότι ισοπεδώθηκαν και όπου οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί βοήθειας είναι έτοιμοι να δράσουν; Οι βουδιστές μοναχοί έχουν γράψει «όχι» στους τοίχους των μοναστηριών τους προκειμένου να στείλουν το μήνυμά τους στους βιρμάνους πολίτες για το συνταγματικό δημοψήφισμα τον Μάιο. Το μήνυμα της Ευρώπης προς τη Βιρμανία πρέπει επίσης να είναι ένα ηχηρό «όχι» στη δικτατορία και «ναι» στη δημοκρατία."@el10
"Señor Presidente, acojo con satisfacción las declaraciones del Consejo y la Comisión de esta tarde, pero con 700 presos políticos detenidos a raíz de las manifestaciones del año pasado y la negativa del General Than Shwe a reunirse con el Enviado Especial de las Naciones Unidas, el señor Gambari, la renovación de nuestra posición común después de seis meses es necesaria, aunque no suficiente. ¿Por qué no hacer extensivas las sanciones al petróleo y el gas, a través de los que el régimen se financia principalmente? Si los Estados Unidos imponen sanciones sobre las finanzas y el sector bancario, y niegan divisas extranjeras al régimen, ¿por qué no lo hace también la Unión Europea? ¿Qué pasos se pueden emprender para permitir el acceso humanitario a la parte oriental del país, donde al parecer 3 000 poblaciones han sido arrasadas y donde las agencias de ayuda europeas están listas para actuar? Los monjes budistas han escrito «no» en los muros de sus monasterios para enviar su mensaje a la población de Myanmar en relación con el referéndum constitucional de mayo. El mensaje de Europa a Myanmar también debe ser un atronador «no» a la dictadura y «sí» a la democracia."@es21
"Härra juhataja, tervitan nõukogu ja komisjoni pärastlõunal tehtud avaldusi, kuid pidades silmas 700 poliitvangi, kes vahistati pärast eelmise aasta meeleavaldusi, ning kindral Than Shwe keeldumist kohtuda ÜRO erisaadiku Gambariga, on meie ühise seisukoha uuendamine kuus kuud hiljem küll vajalik, kuid sellest ei piisa. Miks mitte kehtestada sanktsioone naftale ja gaasile, mis on režiimi peamine rahaallikas? Kui Ameerika Ühendriigid kehtestavad sanktsioonid rahandusele ja pangandusele, keeldudes režiimi rahast, siis miks ei saa Euroopa Liit seda teha? Missuguseid meetmeid saab võtta, et võimaldada humanitaarabiteenuste juurdepääs riigi idaosale, kus on teadete kohaselt hävitatud 3 000 küla ning kus Euroopa abiorganisatsioonid oleksid valmis tegutsema? Buda mungad kirjutasid kloostri seinale „ei”, saatmaks sõnumi Birma kodanikele mais toimuva põhiseaduse referendumi kohta. Euroopa sõnum peaks olema samuti „ei” diktatuurile ning „jah” demokraatiale."@et5
"Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen neuvoston ja komission tänä iltapäivänä antamiin julkilausumiin. Viime vuoden mielenosoituksissa kiinni otettuja 700 poliittista vankia pidetään edelleen vangittuina, ja kenraali Than Shwe kieltäytyi tapaamasta YK:n erityislähettiläs Ibrahim Gambaria, minkä takia meidän on uusittava yhteinen kantamme nyt puoli vuotta myöhemmin. Tämä ei kuitenkaan yksinään riitä. Miksi emme ulottaisi pakotteita öljyyn ja kaasuun, jotka ovat hallinnon rahoituksen ytimessä? Jos Yhdysvallat asettaa rahoituksen ja pankkialan pakotteita ja kieltää hallinnolta ulkomaiset valuutat, miksei Euroopan unioni tekisi samoin? Mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jotta humanitaarinen apu pääsisi Itä-Burmaan, missä 3 000 kylää on tietojen mukaan hävitetty maan tasalle ja missä eurooppalaiset apujärjestöt ovat valmiina toimiin? Buddhalaismunkit ovat kirjoittaneet ”ei” luostariensa seiniin välittääkseen viestinsä Burman siviiliväestölle perustuslakikansanäänestykseen toukokuussa. Myös Euroopan viestin Burmalle on oltava kuuluva ”ei” diktatuurille ja ”kyllä” demokratialle."@fi7
"Monsieur le Président, je salue les déclarations faites par le Conseil et par la Commission cet après-midi, mais avec 700 prisonniers politiques détenus à la suite des manifestations de l'année dernière et le refus du général Than Shwe de rencontrer l'émissaire spécial de l’ONU, M. Gambari, la reconduction de notre position commune après six mois est nécessaire, sans être suffisante. Pourquoi ne pas étendre les sanctions au pétrole et au gaz, principale source de financement du régime? Si les États-Unis appliquent des sanctions à la finance et aux opérations bancaires, ce qui prive le régime de devises étrangères, pourquoi l'Union européenne ne fait-elle pas de même? Quelles mesures peuvent être prises afin de permettre un accès humanitaire en Birmanie orientale, où 3 000 villages auraient été rayés de la carte et où les organisations humanitaires européennes sont prêtes à se déployer? Les moines bouddhistes ont écrit "non" sur les murs de leurs monastères pour envoyer leur message aux civils birmans en vue du référendum constitutionnel prévu en mai. Le message de l'Europe à la Birmanie doit également être un retentissant "non" à la dictature et "oui" à la démocratie."@fr8
"Elnök úr, örömmel üdvözlöm a Tanács és a Bizottság ma délutáni nyilatkozatait, de mivel a tavalyi demonstrációkat követően 700 politikai foglyot tartanak őrizetben, és Than Shwe tábornok nem volt hajlandó találkozni az ENSZ különleges megbízottjával, a közös álláspontok megújítása hat hónap elteltével szükségszerű, ámde nem elegendő. Miért nem terjesztjük ki a szankciókat az olajra és a gázra, ahonnan a rendszer legfőbb támogatása származik? Ha az Amerikai Egyesült Államok szankcionálják a finanszírozást és a banki tevékenységet, megtagadva ezzel a rendszertől a külföldi fizetőeszközöket, miért nem jár ugyanígy el az Európai Unió? Milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a humanitárius segélyek eljussanak kelet-Burmába, ahol a jelentések szerint 3 000 falut a föld színével tettek egyenlővé, és ahol az európai segélyszervezetek készen állnak a cselekvésre? A buddhista szerzetesek a „nem” szót írták fel a kolostoraik falára, hogy üzenjenek a burmai civileknek a májusi alkotmányozással kapcsolatos népszavazás ügyében. Az Európa által Burma számára küldött üzenetnek is harsogó „nemnek” kell lennie a diktatúrára, és „igennek” a demokráciára."@hu11
"Signor Presidente, accolgo con favore le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione di questo pomeriggio, ma con 700 prigionieri politici detenuti in seguito alle dimostrazioni dello scorso anno e con il rifiuto da parte del generale Than Shwe di incontrare l’inviato speciale dell’ONU, Ibrahim Gambari, è necessario il rinnovo, sei mesi dopo, della nostra posizione comune – ma non è abbastanza. Perché non estendere le sanzioni a petrolio e gas, da cui il regime ricava i principali finanziamenti? Se gli Stati Uniti impongono sanzioni finanziarie e bancarie, negando valuta estera al regime, perché l’Unione europea non fa lo stesso? Quali passi possono essere compiuti per permettere agli aiuti umanitari l’accesso alla Birmania orientale, dove, si riferisce, 3 000 villaggi sono stati rasi al suolo e dove le agenzie europee di aiuti sono pronte ad agire? I monaci buddisti hanno scritto “no” sui muri dei monasteri per inviare il loro messaggio alla popolazione civile birmana sul costituzionale di maggio. Anche il messaggio dell’Europa alla Birmania deve essere un “no” forte alla dittatura e un “sì” alla democrazia."@it12
"Pone Pirmininke, remiu šios popietės Tarybos ir Komisijos pranešimus, bet kai praeitais metais po demonstracijų buvo įkalinti 700 kalinių, o Generolas Than Shwe atsisakė susitikti su JT specialiuoju pasiuntiniu Gambari, bendrosios pozicijos atnaujinimas praėjus šešiems mėnesiams yra būtinas, bet to tikrai neužtenka. Kodėl neišplėtus sankcijų naftos ir dujų srityse, iš kurių režimas gauna daugiausiai pajamų? Jei Jungtinės Amerikos Valstijos taiko finansavimo ir bankininkystės sankcijas neprileisdamos lėšų iš užsienio, kodėl to negali daryti ir Europos Sąjunga? Kokių veiksmų galėtume imtis norėdami tiekti humanitarinę pagalbą į rytinę Birmą, kur 3000 kaimų buvo sulyginti su žemės paviršiumi, o Europos pagalbos tarnybos yra pasiruošusios veikti? Budistų vienuoliai ant vienuolynų sienų parašė „ne“ taip siųsdami žinią Birmos gyventojams dėl gegužės mėnesį vyksiančio referendumo dėl konstitucijos. Europos pranešimas Birmai irgi turėtų būti tvirtas „ne“ diktatorystei ir „taip“ demokratijai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es atzinīgi vērtēju Padomes un Komisijas šīs pēcpusdienas paziņojumus, bet tādēļ, ka ir 700 politisko ieslodzīto, kas aizturēti pērnā gada demonstrācijās, un ģenerālis ir atteicies tikties ar ANO īpašo sūtni ir nepieciešama mūsu kopējās nostājas atjaunošana pēc sešiem mēnešiem — bet ar to nepietiek. Kāpēc nepaplašināt sankcijas par naftu un gāzi, no kā režīms gūst savu pamatfinansējumu? Ja Amerikas Savienotās Valstis piemēro sankcijas finanšu un banku jomā, liedzot režīmam iespēju tikt pie valūtas, kāpēc Eiropas Savienība tā nedara? Kādi soļi ir jāsper, lai humanitārā palīdzība nonāktu Birmas austrumos, kur, kā tiek ziņots, 3000 ciematu ir nolīdzināti līdz ar zemi, un kad Eiropas atbalsta aģentūras būs gatavas reaģēt? Budistu mūki uz savu klosteru sienām ir uzrakstījuši „nē”, lai tādējādi paziņotu savu nostāju Birmas civiliedzīvotājiem par konstitucionālo referendumu maijā. Eiropas vēstījumā Birmai arī ir jāatbalsojas „nē” diktatūrai un „jā” demokrātijai."@lv13
"Mr President, I welcome the statements of the Council and of the Commission this afternoon, but with 700 political prisoners detained following last year’s demonstrations and General Than Shwe having refused to meet UN Special Envoy Gambari, renewing our common position six months later is necessary – but it is not enough. Why not extend sanctions to oil and gas, where the regime is making its core funding? If the United States imposes sanctions on finance and banking, denying foreign currency to the regime, why does the European Union not do so? What steps can be taken to enable humanitarian access to eastern Burma, where 3 000 villages are reported razed to the ground and where European aid agencies are ready to act? Buddhist monks have written ‘no’ on their monastery walls to send their message to Burmese civilians for the constitutional referendum in May. Europe’s message to Burma must also be a resounding ‘no’ to dictatorship and ‘yes’ to democracy."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik juich de verklaringen die de Raad en de Commissie vanmiddag hebben afgelegd ten zeerste toe, maar gezien de zevenhonderd politieke gevangenen die na de demonstraties van vorig jaar werden vastgezet en de weigering van generaal Than Shwe om de speciale VN-gezant Gambari te ontmoeten is het zeer dringend om ons gemeenschappelijk standpunt een halfjaar later nog eens te vernieuwen – al volstaat dit zeker niet. Waarom breiden we onze sancties niet uit naar olie en gas, waar het regime het grootste deel van zijn inkomsten aan ontleent? Waarom legt de Europese Unie geen sancties op ten aanzien van financiering en bankzaken zodat het regime geen toegang krijgt tot buitenlandse valuta, zoals de Verenigde Staten doen? Waarom worden er geen stappen ondernomen om oostelijk Birma toegankelijk te maken voor humanitaire hulp, aangezien daar volgens de berichten drieduizend dorpen met de grond zijn gelijkgemaakt, en terwijl Europese hulporganisaties klaarstaan om steun te verlenen? Boeddhistische monniken hebben op de muren van hun klooster “nee” geschreven als boodschap aan het Birmese volk in verband met het grondwetsreferendum in mei. De boodschap van Europa behoort ook een luid en duidelijk “nee” te zijn tegen de dictators en “ja” tegen de democratie."@nl3
"Panie przewodniczący! Jestem zadowolony z oświadczeń Rady i Komisji przedstawionych dzisiejszego popołudnia, ale wobec 700 więźniów politycznych zatrzymanych w wyniku zeszłorocznych demonstracji oraz wobec odmowy ze strony generała Than Shwe spotkania się ze specjalnym wysłannikiem ONZ, Ibrahimem Gambarim, ponowienie naszego wspólnego stanowiska sześć miesięcy później jest konieczne, choć nie wystarczy. Dlaczego nie rozszerzyć sankcji na ropę i gaz, które stanowią główne źródło finansowania reżimu? Jeżeli Stany Zjednoczone nakładają sankcje na finanse i bankowość, odmawiając reżimowi obcych walut, to dlaczego nie robi tego Unia Europejska? Jakie kroki można podjąć, aby umożliwić dotarcie pomocy humanitarnej do wschodniej Birmy, gdzie podobno 3000 wiosek zostało startych z powierzchni ziemi i gdzie europejskie agencje pomocowe są gotowe do działania? Mnisi buddyjscy piszą „nie” na ścianach swoich klasztorów, aby przekazać birmańskim cywilom swoje przesłanie w sprawie majowego referendum. Przesłaniem Europy dla Birmy musi także być głośne „nie” dla dyktatury i „tak” dla demokracji."@pl16
"Senhor Presidente, congratulo-me com as declarações do Conselho e da Comissão feitas esta tarde, mas com 700 presos políticos detidos na sequência das manifestações do ano passado e a recusa do General Than Shwe de se reunir com o Eviado Especial da ONU, Ibrahim Gambari, é necessário proceder à renovação da nossa posição comum passados seis meses - mas não é suficiente. Porque não alargar as sanções ao petróleo e ao gás, onde o regime vai buscar os seus financiamentos fulcrais? Se os Estados Unidos impõem sanções em matéria de financiamento e negócios bancários, negando divisas ao regime, porque é que a União Europeia não o faz? Que medidas é possível tomar para permitir o acesso da ajuda humanitária à parte oriental da Birmânia, onde há notícias de que 3 000 aldeias foram completamente arrasadas e onde as agências de auxílio europeias estão prontas a entrar em acção? Monges budistas escreveram "não" nas paredes do mosteiro como forma de enviar a sua mensagem aos civis birmaneses relativamente ao referendo constitucional de Maio. A mensagem da Europa à Birmânia também deve ser um "não" retumbante à ditadura e um "sim" à democracia."@pt17
"Mr President, I welcome the statements of the Council and of the Commission this afternoon, but with 700 political prisoners detained following last year’s demonstrations and General Than Shwe having refused to meet UN Special Envoy Gambari, renewing our common position six months later is necessary – but it is not enough. Why not extend sanctions to oil and gas, where the regime is making its core funding? If the United States imposes sanctions on finance and banking, denying foreign currency to the regime, why does the European Union not do so? What steps can be taken to enable humanitarian access to eastern Burma, where 3 000 villages are reported razed to the ground and where European aid agencies are ready to act? Buddhist monks have written ‘no’ on their monastery walls to send their message to Burmese civilians for the constitutional referendum in May. Europe’s message to Burma must also be a resounding ‘no’ to dictatorship and ‘yes’ to democracy."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vítam dnešné vyhlásenia Rady a Komisie, ale vzhľadom na 700 uväznených politických väzňov po minuloročných demonštráciách a odmietnutie generála Than Shwe stretnúť sa osobitným veľvyslancom OSN pánom Gambarim je obnovenie našej spoločnej pozície po šiestich mesiacoch síce potrebné, ale samo osebe to nestačí. Prečo nerozšírime sankcie aj na oblasť ropy a plynu, z ktorej získava tamojší režim najväčšiu časť svojho financovania? Prečo Európska únia nezavedie sankcie aj v oblasti financií a bankovníctva, ktoré by zabraňovali prísunu zahraničných mien tomuto režimu, podobne ako to urobili Spojené štáty? Aké kroky môžeme podniknúť na získanie prístupu pre humanitárnu pomoc do východného Mjanmarska, kde bolo podľa dostupných informácií zrovnaných so zemou 3 000 osád, a kde sú pripravené konať európske agentúry na poskytovanie pomoci? Budhistickí mnísi napísali na steny svojich kláštorov „nie“, aby tým vyslali signál mjanmarským občanom v súvislosti s májovým ústavným referendom. Európsky odkaz Mjanmarsku musí takisto vysielať rezolútne „nie“ diktátorskému režimu a „áno“ demokracii."@sk19
"Gospod predsednik, pozdravljam izjave Sveta in Komisije to popoldne, vendar je, če pomislimo na 700 političnih zapornikov, pridržanih po lanskih demonstracijah, in zavrnitev generala Thana Šveja, da bi se sestal s posebnih odposlancem ZN Gambarijem, obnovitev našega skupnega stališča po šestih mesecih sicer nujna, vendar ni dovolj. Zakaj ne bi sankcij razširili na področje nafte in plina, ki sta ključna finančna vira burmanskega režima? Če bodo Združene države uvedle sankcije na področju finančnih sredstev in bančništva ter temu režimu onemogočile dostop do tuje valute, zakaj ne bi enako storila tudi Evropska unija? Kakšni ukrepi bi zagotovili humanitarni dostop do vzhodne Burme, v kateri naj bi bilo po poročanju do tal porušenih 3 000 vasi in v kateri želijo posredovati evropske agencije za pomoč? Budistični menihi so na stene svojih samostanov napisali „ne“, s čimer burmanskim civilistom pošiljajo sporočilo za ustavni referendum v maju. Tudi evropsko sporočilo Burmi mora biti jasen „ne“ diktatorstvu in „da“ demokraciji."@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar uttalandena från rådet och kommissionen i eftermiddag, men nu när 700 politiska fångar hålls kvar efter förra årets demonstrationer och general Than Shwe har vägrat att träffa FN:s särskilda sändebud Ibrahim Gambari måste vi förnya vår gemensamma ståndpunkt ett halvår senare. Men det räcker inte. Varför inte utöka sanktionerna till att även gälla olja och gas, som är regimens huvudsakliga finansieringskällor? Om Förenta staterna inför sanktioner inom finans- och banksektorn och förvägrar regimen utländsk valuta, varför gör inte EU det? Vilka åtgärder kan vidtas för att den humanitära hjälpen ska nå östra Burma, där 3 000 byar rapporteras ha jämnats med marken och europeiska hjälporgan är beredda att agera? Buddistmunkarna har skrivit ”nej” på klostermurarna för att sända sitt budskap till den burmesiska civilbefolkningen inför folkomröstningen om konstitutionen i maj. EU:s budskap till Burma måste också vara ett rungande nej till diktatur och ja till demokrati."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Richard Howitt (PSE ). –"18,5,15,1,19,11,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph