Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-23-Speech-3-191"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080423.19.3-191"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we are discussing Burma today, because the European Union’s targeted sanctions are due for renewal in five days’ time and the Burmese authorities are pressing ahead with a referendum on their sham constitution in just over two weeks. We want to make a sincere appeal to the Burmese regime to take a step that is very much in its own interest as well as the interests of the Burmese people: to take the necessary action to rejoin the international community of nations. The policy of suspicious isolation has been tried for almost the whole of Burma’s life as an independent state and it has failed. It has harmed Burma and it has harmed the Burmese people. In 1948, Burma was the world’s largest exporter of rice, the producer of 75% of the world’s teak and the wealthiest country in south-east Asia. It was believed to be on the fast track to development. Today, it has a GDP per capita lower than Rwanda or Bangladesh. The Burmese economy urgently needs assistance from international financial organisations, yet, ever since Burma turned in upon itself and away from democracy, the Asian Development Bank, the World Bank and the International Monetary Fund have all, quite rightly, refused to extend any further financial help. The refusal of the Burmese regime to engage with external realities has led countries across the world to impose economic sanctions. Burma needs friends to help protect its national interests on the global stage, but even ASEAN has now declared, again quite rightly, that it will no longer defend the Burmese authorities in any international forum. We say to the Burmese Government: the world is not against you if only you will stop turning your back against the world. You do not need to be frightened of the international community any more than you need to fear your own people. You do not need the ninth largest army and the fifteenth largest military budget in the world. You do not need to live in a bunker. Recognise the democratic aspirations of your people, cease the political repression and enable opposition forces to engage fully and freely in a fresh constitutional process."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dnes diskutujeme o Barmě, protože už za pět dnů se má rozhodnout o obnovení cílených sankcí ze strany Evropské unie vůči této zemi, a taktéž proto, že do termínu referenda, které barmské orgány vyhlásily na schválení své falešné ústavy, zůstává už jen něco kolem dvou týdnů. Chtěli bychom upřímně vyzvat barmský režim, aby podnikl kroky, které jsou v jeho vlastním zájmu a taktéž v zájmu barmských občanů, a přijal opatření na opětovné začlenění své země do mezinárodního společenství národů. Politika podezřívavé izolace je praktikována v podstatě už od začátku existence Barmy jakožto nezávislého státu. Tato politika selhala. Ublížila Barmě i barmskému obyvatelstvu. V roce 1948 byla Barma největším světovým vývozcem rýže, podílel se 75 % na celosvětové produkci teakového dřeva a byl nejbohatší zemí jihovýchodní Asie. Vše nasvědčovalo tomu, že je na nejlepší cestě k rychlému rozvoji. Dnes je ukazatel HDP na obyvatele této země nižší než ve Rwandě nebo Bangladéši. Barmské hospodářství naléhavě potřebuje podporu mezinárodních finančních organizací. Odkdy se však Barma uzavřela do sebe a odmítá demokracii, všechny finanční instituce – Asijská rozvojová banka, Světová banka a Mezinárodní měnový fond – mu celkem oprávněně odmítají poskytovat další finanční pomoc. Odmítnutí barmského režimu zúčastnit se mezinárodního dění mělo za následek uvalení hospodářských sankcí na tuto zemi ze strany mnohých zemí z celého světa. Barma potřebuje přátele, kteří by mu pomáhali chránit jeho národní zájmy na světové scéně. V současnosti už však i sdružení ASEAN prohlásilo – a znovu je třeba říci, že že celkem oprávněně – že už barmské orgány nebude více obhajovat na žádném medzinárodním fóru. Barmské vládě posíláme následující vzkaz: svět není proti vám, přestaňte se proto k němu otáčet zády. Nemusíte se mezinárodního společenství obávat o nic více, než se obáváte vlastních lidí. Nepotřebujete mít devátou největší armádu a patnáctý největší vojenský rozpočet na světě. Nepotřebujete žít v bunkrech. Vyjděte vstříc demokratickému úsilí vašich občanů, ukončete politické represe a umožněte opozičním silám plně a svobodně se zapojit do čerstvého ústavního procesu."@cs1
"Hr. formand! Vi diskuterer Burma i dag, fordi EU's målrettede sanktioner skal fornyes om en fem dages tid, og de burmesiske myndigheder presser på med en folkeafstemning om deres fingerede forfatning, som finder sted om lidt over to uger. Vi ønsker at appellere dybt til det burmesiske regime om at tage et skridt, som i høj grad er i dets egen interesse såvel som det burmesiske folks interesse: at tage den nødvendige handling for at slutte sig til det internationale samfund. Isolationspolitikken har været prøvet i hele Burmas levetid som uafhængig stat, og den har slået fejl. Det har skadet Burma, og det har skadet det burmesiske folk. I 1948 var Burma verdens største eksportør af ris, producent af 75 % af verdens teaktræ og det rigeste land i Sydøstasien. Man troede, at det var land i hurtig udvikling. I dag er BNP pr. indbygger lavere end i Rwanda og Bangladesh. Den burmesiske økonomi har indtrængende behov for hjælp fra internationale finansielle organisationer, men lige siden Burma har vendt sig indad og væk fra demokrati, har både Den Asiatiske Udviklingsbank, Verdensbanken og Den Internationale Valutafond ganske korrekt nægtet at give yderligere finansiel hjælp. Det burmesiske regimes nægtelse af at deltage i eksterne relationer har fået lande fra hele verden til at pålægge økonomiske sanktioner. Burma behøver venner til at hjælpe med at beskytte landets nationale interesser på den globale scene, men selv ASEAN har nu erklæret, igen ganske korrekt, at den ikke længere forsvarer de burmesiske myndigheder i internationalt forum. Vi siger til den burmesiske regering: Verden er ikke imod jer, hvis bare I vil stoppe med at vende ryggen til verden. I behøver ikke frygte det internationale samfund mere, end I behøver at frygte jeres eget folk. I behøver ikke verdens niende største hær og 15. største militærbudget. I behøver ikke leve i en bunker. Anerkend den demokratiske higen fra jeres folk, ophør med den politiske undertrykkelse, og tillad oppositionen fuldt og frit at deltage i en ny forfatningsproces."@da2
". Herr Präsident! Wir sprechen heute über Birma, weil die Verlängerung der gezielten Sanktionen der Europäischen Union in fünf Tagen ansteht und die birmanischen Behörden in etwas mehr als zwei Wochen eine Volksabstimmung zu ihrer Scheinverfassung abhalten werden. Wir fordern das birmanische Regime nachdrücklich auf, einen Schritt zu unternehmen, der sehr in seinem eigenen Interesse liegt sowie in dem der birmanischen Bevölkerung, und zwar die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um sich der internationalen Gemeinschaft der Nationen wieder anzuschließen. Die Politik der Isolation aus Misstrauen wird schon beinahe solange erprobt wie Birma als unabhängiger Staat existiert, und sie ist gescheitert. Sie hat Birma geschadet, und sie hat der birmanischen Bevölkerung geschadet. 1948 war Birma der weltgrößte Reisexporteur, Erzeuger von 75 % des weltweit vertriebenen Teakholzes und das reichste Land im Südosten Asiens. Man ging davon aus, dass Birma sich auf direktem Weg befand, ein entwickeltes Land zu werden. Heute ist sein BIP pro Kopf niedriger als in Ruanda oder Bangladesch. Die birmanische Wirtschaft benötigt dringend die Unterstützung internationaler Finanzinstitute. Aber seit sich Birma abgeschottet und von der Demokratie verabschiedet hat, weigern sich die Asiatische Entwicklungsbank, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds zu Recht, weitere finanzielle Unterstützung anzubieten. Die Weigerung des birmanischen Regimes, sich auf externe Realitäten einzulassen, hat Länder in der ganzen Welt veranlasst, wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen. Birma braucht Freunde, die ihm helfen, seine nationalen Interessen auf der Weltbühne zu schützen, aber selbst die ASEAN hat nun, wiederum völlig zu Recht, erklärt, die birmanischen Behörden auf internationalen Foren nicht länger in Schutz nehmen zu wollen. Wir wollen der birmanischen Regierung Folgendes mitteilen: Wir sind nicht gegen Sie, wenn Sie nur endlich aufhören, der Welt den Rücken zu kehren. Sie müssen die internationale Gemeinschaft ebenso wenig fürchten wie Ihr eigenes Volk. Sie brauchen nicht die neuntgrößte Armee und das fünfzehnthöchste Militärbudget der Welt. Sie müssen nicht in einem Bunker leben. Erkennen Sie die demokratischen Bestrebungen Ihres Volkes an, beenden Sie die politische Unterdrückung und ermöglichen Sie es oppositionellen Kräften, sich umfassend und frei an einem neuen Verfassungsprozess zu beteiligen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για τη Βιρμανία σήμερα, επειδή οι στοχευμένες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ανανεωθούν σε πέντε ημέρες και οι βιρμανικές αρχές προωθούν ένα δημοψήφισμα για το ψευδοσύνταγμά τους σε λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες. Θα θέλαμε να απευθύνουμε μια ειλικρινή έκκληση προς το βιρμανικό καθεστώς προκειμένου να κάνει ένα βήμα που εξυπηρετεί σημαντικά το συμφέρον του, καθώς και τα συμφέροντα του βιρμανικού λαού: να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επανενταχθεί στη διεθνή κοινότητα των εθνών. Η πολιτική της καχύποπτης απομόνωσης έχει δοκιμασθεί σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της Βιρμανίας ως ανεξάρτητο κράτος και έχει αποτύχει. Έχει βλάψει τη Βιρμανία και έχει βλάψει τον βιρμανικό λαό. Το 1948, η Βιρμανία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ρυζιού στον κόσμο, παραγωγός του 75% του ξύλου τηκ στον κόσμο και η πλουσιότερη χώρα στη νοτιοανατολική Ασία. Θεωρείτο ότι βρισκόταν σε ταχεία πορεία ανάπτυξης. Σήμερα, έχει κατά κεφαλή ΑΕγχΠ χαμηλότερο από τη Ρουάντα ή το Μπαγκλαντές. Η βιρμανική οικονομία χρειάζεται επειγόντως βοήθεια από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ωστόσο, από τότε που η Βιρμανία απομονώθηκε και απομακρύνθηκε από τη δημοκρατία, η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν όλοι, δικαίως, αρνηθεί να διαθέσουν περαιτέρω οικονομική βοήθεια. Η άρνηση του βιρμανικού καθεστώτος να αποτελέσει μέρος της εξωτερικής πραγματικότητας έχει οδηγήσει χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο να επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις. Η Βιρμανία χρειάζεται φίλους που θα συμβάλουν στην προστασία των εθνικών συμφερόντων της στην παγκόσμια σκηνή, αλλά ακόμη και ο ASEAN έχει τώρα δηλώσει, και πάλι δικαίως, ότι δεν θα υπερασπισθεί πλέον τις βιρμανικές αρχές σε κανένα διεθνές φόρουμ. Δηλώνουμε στη βιρμανική κυβέρνηση: ο κόσμος δεν είναι εναντίον σας, αρκεί να παύσετε να έχετε την πλάτη σας γυρισμένη στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να φοβάστε τη διεθνή κοινότητα όπως δεν χρειάζεται να φοβάστε τον ίδιο τον λαό σας. Δεν χρειάζεστε τον ένατο μεγαλύτερο στρατό και τον δέκατο πέμπτο μεγαλύτερο στρατιωτικό προϋπολογισμό στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να ζείτε σε οχυρό. Αναγνωρίστε τις δημοκρατικές επιδιώξεις του λαού σας, σταματήστε την πολιτική καταπίεση και δώστε τη δυνατότητα στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν πλήρως και ελεύθερα σε μια νέα συνταγματική διαδικασία."@el10
"Señor Presidente, debatimos hoy sobre Myanmar porque las sanciones específicas aplicadas por la Unión Europea deben renovarse dentro de cinco días y las autoridades de Myanmar están ejerciendo presión con la celebración de un referéndum y un remedo de constitución dentro de un poco más de dos semanas. Deseamos hacer un sincero llamamiento al régimen de Myanmar para que dé un paso que redunda en gran medida en su propio interés, así como en el interés de su población. Invitamos a las autoridades de Myanmar a emprender las medidas necesarias para unirse a la comunidad internacional. La política de aislamiento aplicada a Myanmar durante casi toda su andadura como Estado independiente ha fracasado. Ha perjudicado a Myanmar y ha perjudicado también a su pueblo. En 1948 Myanmar era el mayor exportador de arroz del mundo, el productor del 75 % de la madera de teca mundial y el país más rico del Sudeste asiático. Parecía estar desarrollándose a pasos agigantados. Actualmente, tiene un PIB per cápita inferior al de Ruanda o Bangladesh. La economía del país necesita ayuda urgente de las organizaciones financieras internacionales y, sin embargo, desde que Myanmar se aisló y se apartó de la democracia, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se han negado, con razón, a ampliar cualquier ayuda financiera adicional. La negativa del régimen de Myanmar a participar en acciones exteriores ha llevado a los países de todo el mundo a imponer sanciones económicas. Myanmar necesita amigos que le ayuden a proteger sus intereses nacionales a escala mundial, pero incluso ASEAN ha declarado, nuevamente con razón, que no seguirá defendiendo a las autoridades de Myanmar en ningún foro internacional. Queremos transmitir al Gobierno de Myanmar el siguiente mensaje: el mundo no está en vuestra contra, pero debéis cejar en vuestra postura y no seguir volviendo la espalda al mundo. No debéis tener miedo de la comunidad internacional, ni tampoco de vuestro propio pueblo. No necesitáis mantener al noveno ejército o contar con el decimoquinto presupuesto militar del mundo. No debéis vivir en un búnker. Reconoced las aspiraciones democráticas de vuestro pueblo, cesad toda represión política y permitid a las fuerzas de la oposición participar plena y libremente en un nuevo proceso constitucional."@es21
"Härra juhataja, arutame olukorda Birmas täna sellepärast, et Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioone tuleb viie päeva pärast uuendada ning Birma ametiasutused jätkavad kindlameelselt pettusliku põhiseaduse referendumiga, mis toimub kahe nädala pärast. Soovime teha otsekohese avalduse Birma režiimile, et nad võtaksid meetmed, mis on nii nende enda kui ka Birma inimeste huvides ― astuda vajalikke samme, et taasühineda riikide rahvusvahelise liiduga. Kahtlase isolatsiooni poliitikat on järgitud peaaegu kogu Birma iseseisvuse aja jooksul ning see on läbikukkunud. See on kahjustanud Birmat ning Birma inimesi. 1948. aastal oli Birma riisi eksportivatest riikidest kolmandal kohal, tootis 75% maailma tiikpuidust ning oli Kagu-Aasia rikkaim riik. Arvati, et kõnealune riik areneb kiiresti. Praegu on aga riigi SKT elaniku kohta madalam kui Ruandas või Bangladeshis. Birma majandus vajab hädasti rahvusvaheliste finantsorganisatsioonide abi, kuid alates ajast, mil Birma keeras selja rahvusvahelisele üldsusele ning pöördus eemale demokraatiast, on Aasia Arengupank, Maailmapank ning Rahvusvaheline Valuutafond keeldunud õigustatult mis tahes edasise rahalise abi andmisest. Birma režiimi keeldumine koostööst rahvusvahelise üldsusega on sundinud paljusid riike üle maailma kehtestama majanduslikke sanktsioone. Birma vajab sõpru, kes aitaksid kaitsta tema riiklikke huve ülemaailmsel tasandil, kuid isegi ASEAN ütles nüüd, et ei kaitse enam Birma ametiasutusi mis tahes rahvusvahelisel foorumil. Meie sõnum Birma valitsusele on, et maailm ei ole teie vastu, kui teie ei pööra enam maailmale selga. Te ei pea kartma rahvusvahelist kogukonda rohkem kui te peaksite kartma oma inimesi. Te ei vaja maailmas suuruselt üheksandat sõjaväge ega suuruselt viieteistkümnendat sõjaväe eelarvet. Te ei pea elama varjendis. Tunnustage oma inimeste demokraatlikke püüdlusi, lõpetage poliitiline repressioon ning võimaldage opositsioonijõududel vabalt ja täielikult osaleda uues põhiseaduslikus protsessis."@et5
"Arvoisa puhemies, keskustelemme tänään Burmasta, koska Euroopan unionin kohdennetut pakotteet on uusittava viiden päivän kuluessa ja koska Burman viranomaiset aikovat itsepäisesti järjestää kansanäänestyksen lavastetusta perustuslaista jo kahden viikon kuluttua. Haluamme vedota avoimesti Burman hallintoon, jotta se ryhtyisi toimenpiteisiin, jotka ovat sen itsensä ja Burman kansan edun mukaisia. Toisin sanoen Burman olisi liityttävä takaisin kansainväliseen kansojen yhteisöön. Epäilyttävän eristäytymisen politiikkaa on yritetty lähes koko sen ajan, kun Burma on ollut itsenäinen valtio, ja tässä politiikassa on epäonnistuttu. Siitä on ollut vahinkoa Burmalle ja sen kansalle. Vuonna 1948 Burma oli maailman suurin riisinviejä, se tuotti 75 prosenttia maailman tiikistä ja se oli Kaakkois-Aasian varakkain valtio. Sen uskottiin etenevän kehityksessään vauhdikkaasti. Nykyään Burman bruttokansantuote henkeä kohden on pienempi kuin Ruandassa tai Bangladeshissa. Burman talous tarvitsee kiireellisesti kansainvälisten talousjärjestöjen apua, mutta Burman sulkeuduttua itseensä ja pois demokratiasta Aasian kehitysrahasto, Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto kieltäytyivät kaikki, aivan oikein, jatkamasta talousavun antamista. Burman hallinto kieltäytyi kiinnittämästä huomiota ulkoisiin tosiasioihin, mikä johti siihen, että valtiot kaikkialla maailmassa ottivat käyttöön talouspakotteita. Burma tarvitsee ystäviä auttamaan sen kansallisten etujen suojaamisessa maailmanlaajuisesti, mutta jopa ASEAN on ilmoittanut nyt, jälleen aivan oikein, ettei se puolusta Burman viranomaisia enää missään kansainvälisissä yhteyksissä. Viestimme Burman hallitukselle on, että maailma ei ole sitä vastaan, jos se vain lopettaa kääntämästä selkänsä maailmalle. Burman ei tarvitse pelätä kansainvälistä yhteisöä enempää kuin sen on pelättävä omaa kansaansa. Burma ei tarvitse maailman yhdeksänneksi suurinta armeijaa ja viidenneksitoista suurinta puolustusvoimien talousarviota. Burman ei tarvitse elää bunkkerissa. Sen on tunnustettava kansansa toiveet demokratiasta, lopetettava poliittinen sorto ja annettava opposition voimien osallistua täysin ja vapaasti uuteen perustuslakiprosessiin."@fi7
"Monsieur le Président, nous débattons aujourd’hui de la Birmanie. En effet, les sanctions ciblées de l'Union européenne doivent être reconduites dans cinq jours et les autorités birmanes font diligence pour organiser le référendum sur leur Constitution de pacotille dans un peu plus de deux semaines. Nous souhaitons lancer un appel sincère au régime birman en lui demandant de prendre une mesure tout à fait dans son intérêt, mais aussi dans l’intérêt du peuple birman: faire le nécessaire pour rejoindre la communauté internationale des nations. La politique de l'isolement méfiant appliquée depuis que la Birmanie est un État indépendant, ou peu s’en faut, a échoué. Elle a nui à la Birmanie et elle a nui au peuple birman. En 1948, la Birmanie était le plus gros exportateur de riz au monde, elle produisait 75 % du teck et était le pays le plus riche d’Asie du sud-est. On pensait qu’elle était sur la voie d’un développement accéléré. Aujourd'hui, son PIB par habitant est inférieur à celui du Rwanda ou du Bangladesh. L'économie birmane a un besoin urgent de l'aide des organismes financiers internationaux. Pourtant, depuis que la Birmanie s’est recroquevillée sur elle-même et s’est éloignée de la démocratie, la Banque asiatique de développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont tous, à très juste titre, refusé de lui fournir la moindre aide financière supplémentaire. Le refus du régime birman de reconnaître les réalités extérieures a conduit des pays du monde entier à lui imposer des sanctions économiques. La Birmanie a besoin d'amis pour l’aider à protéger ses intérêts nationaux sur la scène mondiale, mais l'ASEAN elle-même a déclaré, à très juste titre cette fois encore, qu'elle ne défendrait plus les autorités birmanes dans un forum international, quel qu’il soit. Nous disons ceci au gouvernement birman: le monde n'est pas contre vous, si seulement vous daignez cesser de lui tourner le dos. Vous ne devez pas craindre la communauté internationale, pas plus que vous ne devez craindre votre peuple. Vous n'avez pas besoin de la neuvième armée et du quinzième budget militaire du monde. Vous n'avez pas besoin de vivre dans un bunker. Reconnaissez les aspirations démocratiques de votre peuple, mettez un terme à la répression politique et permettez aux forces d'opposition de s'engager pleinement et librement dans un nouveau processus constitutionnel."@fr8
"Elnök úr, a mai napon azért beszélünk a burmai helyzetről, mert az Európai Unió célzott szankcióit öt napon belül meg kell újítani, és a burmai hatóságok jó két hét múlva ki akarják erőszakolni a színlelt alkotmányukról tartott népszavazást. Őszinte felhívást kívánunk intézni a burmai rendszerhez, hogy tegyen meg egy olyan lépést, ami egyszerre szolgálja a rendszer és a burmai nép érdekeit: hozza meg a szükséges lépéseket Burmának az országok nemzetközi közösségéhez való ismételt csatlakozás érdekében. A gyanús elszigeteltség politikáját Burma önálló állami létének szinte teljes ideje alatt kipróbálták, és csődöt mondott. Károkat okozott Burmának, és a burmai népnek. 1948-ban Burma volt a világ legnagyobb rizsexportőre, a világ teakfa termeléséből 75%-kal részesedett, és Burma volt a leggazdagabb állam egész Délkelet-Ázsiában. Úgy hittük, hogy a gyors fejlődés útját járja. Napjainkban az egy főre eső GDP alacsonyabb, mint Ruandában, illetve Bangladesben. A burmai gazdaságnak sürgős szüksége van a nemzetközi pénzügyi intézmények segítségére, habár amióta Burma maga ellen fordult, és eltávolodott a demokráciától, az Ázsiai Fejlesztési Bank, a Világbank, és a Nemzetköz Valuta Alap, nagyon helyesen, elutasítják a további pénzügyi segélyek nyújtását. A burmai rendszer elutasító magatartása a külső realitások elfogadása terén azt eredményezte, hogy a világ országai gazdasági szankciókat léptettek életbe ellene. Burmának barátokra van szüksége ahhoz, hogy megvédje nemzeti érdekeit a globális színtéren, de most még a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége is kijelentette, ismét nagyon helyesen, hogy többé nem védi meg a burmai hatóságokat a nemzetközi fórumokon. A következőket mondjuk a burmai kormánynak: a világ nincs Önök ellen, ha Önök felhagynak azzal, hogy hátat fordítanak a világnak. Nem kell jobban félniük a nemzetközi közösségtől, mint amennyire a saját népüktől kell félniük. Nincs szükségük a világ kilencedik legnagyobb hadseregére és a világ tizenötödik legnagyobb katonai költségvetésére. Nem kell bunkerben élniük. Ismerjék fel az emberek demokratikus vágyait, hagyjanak fel a politikai elnyomással, és tegyék lehetővé az ellenzéki erők számára, hogy teljes mértékben, és szabadon részt vehessenek a megújult alkotmányozási folyamatban."@hu11
". Signor Presidente, oggi discutiamo della Birmania, perché le sanzioni mirate dell’Unione europea devono essere rinnovate in cinque giorni di tempo e le autorità birmane procederanno con un sulla loro costituzione fittizia tra solo poco più di due settimane. Desideriamo fare un appello sincero al regime birmano affinché compia un passo, che è decisamente nei suoi stessi interessi così come negli interessi della popolazione birmana: intraprendere le azioni necessarie per ricongiungersi alla comunità internazionale delle nazioni. La politica di sospetto isolamento è stata tentata nel corso di quasi tutta la vita della Birmania come Stato indipendente ed è fallita. Ha danneggiato la Birmania e ha danneggiato la popolazione birmana. Nel 1948 la Birmania era il più grande esportatore mondiale di riso, il produttore del 75 per cento di tek a livello globale e il paese più ricco del sudest asiatico. Si riteneva che stesse percorrendo rapidamente la strada verso lo sviluppo. Oggi ha un PIL inferiore a quello del Rwanda o del Bangladesh. L’economia birmana necessita con urgenza di assistenza da parte delle organizzazioni finanziarie internazionali, eppure, da quando la Birmania si è ripiegata su se stessa e si è allontanata dalla democrazia, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale hanno tutti, giustamente, rifiutato di elargire ulteriori aiuti finanziari. Il rifiuto del regime birmano di impegnarsi con realtà esterne ha portato paesi di tutto il mondo a imporre sanzioni economiche. La Birmania ha bisogno di amici che l’aiutino a proteggere i suoi interessi nazionali sulla scena mondiale, ma persino l’ASEAN ha ora dichiarato, anche questa volta giustamente, che non difenderà più le autorità birmane in nessun internazionale. Diciamo al governo birmano: il mondo non sarà più contro di voi, se solo smetterete di voltare le spalle al mondo. Non dovete temere la comunità internazionale più di quanto dovete temere il vostro stesso popolo. Non avete bisogno del nono esercito più grande a livello mondiale e del quindicesimo bilancio militare più elevato a livello globale. Non dovete vivere in un . Riconoscete le aspirazioni democratiche del vostro popolo, arrestate la repressione politica e permettete alle forze di opposizione di impegnarsi appieno e liberamente in un nuovo processo costituzionale."@it12
"Pone Pirmininke, šiandien aptariame Birmos klausimus, nes po penkių dienų bus atnaujintos Europos Sąjungos sankcijos šiai šaliai, o Birmos valdžia po dviejų savaičių nori surengti referendumą dėl fiktyvios konstitucijos. Mes labai nuoširdžiai norime paraginti žengti Birmos režimą žingsnį, kuris būtų naudingas visiems Birmos žmonėms – imtis visų reikiamų veiksmų siekiant iš naujo prisijungti prie tarptautinės tautų bendruomenės. Visą Birmos, kaip nepriklausomos valstybės, gyvavimo laikotarpį buvo taikoma izoliavimo politika, kuri visiškai nepasitvirtino. Ji pakenkė Birmai ir Birmos gyventojams. 1948 m. Birma buvo didžiausias pasaulyje ryžių eksportuotojas, 75 % pasaulio tikmedžio medienos gamintojas ir turtingiausia pietryčių Azijos šalis. Visi tikėjo greita jos plėtra. Šiandien jos BVP vienam gyventojui yra mažesnis negu Ruandoje ar Bangladeše. Birmos ekonomikai skubiai reikia tarptautinių finansų organizacijų pagalbos, bet nuo tada, kai Birma atsisakė demokratijos Azijos plėtros bankas, Pasaulio bankas ir Tarptautinis pinigų fondas visiškai teisėtai atsisakė teikti šaliai finansinę pagalbą. Birmos režimo atsisakymas pripažinti išorinius veiksnius paskatino pasaulio šalis taikyti ekonomines sankcijas. Birmai reikia draugų, kurie padėtų ginti nacionalinius interesus pasaulinėje scenoje, bet net ASEAN šalys, ir vėl visiškai teisėtai, paskelbė, kad jos nebegins Birmos valdžios tarptautiniame forume. Mūsų pranešimas Birmos vyriausybei būtų toks: pasaulis nebus nusiteikęs prieš jus, jeigu jūs nebūsite nusiteikę prieš pasaulį. Nereikia bijoti tarptautinės bendruomenės labiau negu bijote savo piliečių. Jums nebereikia devintos pagal dydį pasaulyje armijos ar penkiolikto pagal dydį karinio biudžeto. Jums nebereikia gyventi bunkeriuose. Pripažinkite savo žmonių demokratijos troškimą, nutraukite politines represijas ir suteikite opozicinėms jėgoms laisvai dalyvauti naujos konstitucijos priėmimo procese."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šīsdienas temats ir Birma, jo Eiropas Savienības sankcijas ir jāatjauno pēc piecām dienām, un Birmas iestādes steidzina referenduma par viņu neīstās konstitūcijas rīkošanu jau pēc divām nedēļām. Mēs patiesi gribam aicināt Birmas režīmu spert soli, kas būs tās interesēs, kā arī Birmas iedzīvotāju interesēs: veikt nepieciešamo rīcību, lai no jauna pievienotos starptautiskajai nāciju kopienai. Aizdomīgas nošķirtības politika ir mēģināta gandrīz visu Birmas kā neatkarīgas valsts pastāvēšanas laiku, un tā ir piedzīvojusi neveiksmi. Tā ir kaitējusi Birmai un tās iedzīvotājiem. 1948. gadā Birma bija pasaulē lielākā rīsu eksportētāja, tā ražoja 75 % no pasaules tīkkoka un bija turīgākā valsts dienvidaustrumu Āzijā. To uzskatīja par pārāk strauju attīstību. Šodien tās IKP uz vienu iedzīvotāju ir zemāks nekā Ruandā vai Bangladešā. Birmas ekonomikai steidzami ir nepieciešama palīdzība no starptautiskajām finanšu organizācijām, tomēr, kopš Birma ierāvās sevī un novērsās no demokrātijas, Āzijas Attīstības banka, Pasaules Banka un Starptautiskais Valūtas fonds gluži pamatoti ir atteikušies pagarināt jebkādu turpmāku finansiālo palīdzību. Birmas režīma atteikšanās saistīties ar ārējo realitāti valstīm visā pasaulē ir likusi tai uzspiest ekonomiskās sankcijas. Birmai ir nepieciešami draugi, kas palīdzētu aizstāvēt tās valstiskās intereses globālā mērogā, bet pat ir paziņojusi, un atkal gluži pamatoti, ka tā vairs neaizstāvēs Birmas iestādes nevienā starptautiskā forumā. Mēs sakām Birmas valdībai: pasaule nevērsīsies pret jums, ja vien jūs pārstāsiet griezt savu muguru pret pasauli. Jums nav jābaidās no starptautiskās kopienas vairāk, nekā jums ir jābaidās no saviem iedzīvotājiem. Jums nevajag pasaulē devīto lielāko armiju un piecpadsmito lielāko budžetu. Jums nevajag dzīvot bunkurā. Atzīstiet savu iedzīvotāju demokrātiskos centienus pārtraukt politiskās represijas un ļaujiet opozīcijas spēkiem pilnībā un brīvi iesaistīties jaunā konstitucionālajā procesā."@lv13
"Mr President, we are discussing Burma today, because the European Union’s targeted sanctions are due for renewal in five days’ time and the Burmese authorities are pressing ahead with a referendum on their sham constitution in just over two weeks. We want to make a sincere appeal to the Burmese regime to take a step that is very much in its own interest as well as the interests of the Burmese people: to take the necessary action to rejoin the international community of nations. The policy of suspicious isolation has been tried for almost the whole of Burma’s life as an independent state and it has failed. It has harmed Burma and it has harmed the Burmese people. In 1948, Burma was the world’s largest exporter of rice, the producer of 75% of the world’s teak and the wealthiest country in south-east Asia. It was believed to be on the fast track to development. Today, it has a GDP per capita lower than Rwanda or Bangladesh. The Burmese economy urgently needs assistance from international financial organisations, yet, ever since Burma turned in upon itself and away from democracy, the Asian Development Bank, the World Bank and the International Monetary Fund have all, quite rightly, refused to extend any further financial help. The refusal of the Burmese regime to engage with external realities has led countries across the world to impose economic sanctions. Burma needs friends to help protect its national interests on the global stage, but even ASEAN has now declared, again quite rightly, that it will no longer defend the Burmese authorities in any international forum. We say to the Burmese Government: the world is not against you if only you will stop turning your back against the world. You do not need to be frightened of the international community any more than you need to fear your own people. You do not need the ninth largest army and the fifteenth largest military budget in the world. You do not need to live in a bunker. Recognise the democratic aspirations of your people, cease the political repression and enable opposition forces to engage fully and freely in a fresh constitutional process."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, vandaag hebben wij het over Birma omdat de gerichte sancties van de Europese Unie over vijf dagen vernieuwd moeten worden en de Birmese autoriteiten nog steeds van plan zijn over iets meer dan twee weken een referendum over hun schijngrondwet te houden. Wij willen het Birmese regime oproepen een stap te zetten die zeer in hun eigen belang is en in het belang van het Birmese volk, namelijk om de noodzakelijke actie te ondernemen zodat zij wederom kunnen worden opgenomen in de internationale gemeenschap van landen. Gedurende vrijwel het hele bestaan van Birma als zelfstandige staat heeft men een beleid proberen te volgen van argwanend isolement, en dat beleid heeft gefaald. Het is schadelijk geweest voor Birma zelf en voor het Birmese volk. In 1948 was Birma de grootste rijstexporteur ter wereld, de producent van 75 procent van het teakhout en het rijkste land in Zuidoost-Azië. Men dacht dat Birma in hoog tempo een ontwikkeld land zou worden. Heden ten dage heeft het een BBP per hoofd van de bevolking dat lager is dan dat van Rwanda of Bangladesh. De Birmese economie heeft dringend behoefte aan steun van internationale financiële organisaties, maar vanaf het moment dat Birma zich in zichzelf terugtrok en zich afwendde van de democratie weigerden de Aziatische Ontwikkelingsbank, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds terecht verdere financiële hulp te verlenen. Het feit dat het Birmese regime weigert zich met externe realiteiten bezig te houden is voor landen overal ter wereld aanleiding geweest om het land economische sancties op te leggen. Birma heeft vrienden nodig om zijn nationale belangen op het wereldtoneel te helpen beschermen, maar inmiddels heeft zelfs ASEAN heel terecht verklaard dat zij de Birmese autoriteiten in geen enkel internationaal forum meer zullen verdedigen Wij zeggen tegen de Birmese regering: De wereld is niet tegen u, op voorwaarde dat u de wereld niet de rug toekeert. U hoeft de internationale gemeenschap net zo min te vrezen als u uw eigen volk hoeft te vrezen. U hebt niet het op acht na grootste leger en het op veertien na grootste defensiebudget ter wereld nodig. U hoeft niet in een bunker te wonen. Als u maar de democratische wensen van uw volk erkent, een einde maakt aan de politieke onderdrukking en de oppositie in staat stelt volledig en vrijelijk deel te nemen aan een nieuw grondwetsproces."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziś mówimy o Birmie, ponieważ ukierunkowane sankcje nałożone na ten kraj przez Unię Europejską powinny zostać przedłużone za pięć dni, a władze Birmy nie zaprzestają przygotowań do referendum w sprawie fikcyjnej konstytucji, które ma odbyć się już za dwa tygodnie. Chcemy gorąco zaapelować do birmańskiego reżimu o podjęcie kroku, który leży zarówno w jego interesie, jak i w interesie narodu birmańskiego: o podjęcie działań koniecznych do ponownego przyłączenia się do społeczności międzynarodowej państw. Polityka podejrzliwej izolacji była testowana przez prawie cały czas istnienia Birmy jako niepodległego państwa i zawiodła. Zaszkodziła Birmie i zaszkodziła birmańskiemu narodowi. W 1948 r. Birma była największym światowym eksporterem ryżu, producentem 75% drewna tekowego na świecie i najbogatszym krajem w Azji południowo-wschodniej. Sądzono, że będzie się bardzo szybko rozwijać. Dziś jej PKB na głowę mieszkańca jest niższe niż w Rwandzie czy Bangladeszu. Gospodarka Birmy gwałtownie potrzebuje pomocy międzynarodowych organizacji finansowych, ale od czasu gdy Birma odwróciła się od demokracji, Azjatycki Bank Rozwoju, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy całkiem słusznie odmówiły udzielania jej dalszego wsparcia. Birmański reżim nie chciał się pogodzić z realiami międzynarodowymi, co spowodowało, że wiele krajów świata nałożyło na Birmę sankcje gospodarcze. Birma potrzebuje przyjaciół, którzy pomogą chronić jej interesy narodowe na arenie międzynarodowej, ale nawet ASEAN całkiem słusznie zadeklarowało ostatnio, że nie będzie już dłużej bronić władz Birmy na żadnym forum międzynarodowym. Mówimy rządowi Birmy: świat nie jest przeciwko wam, przestańcie tylko odwracać się do niego plecami. Nie musicie się bać społeczności międzynarodowej tak samo jak nie musicie się bać własnego narodu. Nie jest wam potrzebna dziewiąta co do wielkości armia na świecie i piętnasty co do wielkości budżet wojskowy. Nie musicie mieszkać w bunkrze. Uznajcie demokratyczne aspiracje własnego narodu, zaprzestańcie represji politycznych i umożliwcie siłom opozycyjnym pełny i swobodny udział w nowym procesie konstytucyjnym."@pl16
"Senhor Presidente, estamos hoje a discutir a situação na Birmânia porque as sanções da União Europeia especificamente aplicadas àquele país devem ser renovadas dentro de cinco dias e as autoridades birmanesas querem à força realizar um referendo sobre a sua Constituição fictícia de aqui a pouco mais de duas semanas. Queremos lançar um sincero apelo ao regime birmanês para que tome uma medida que é efectivamente do seu interesse e também do interesse do povo da Birmânia: tomar as medidas necessárias para voltar a integrar-se na comunidade internacional das nações. A Birmânia tem tentado levar à prática uma política de isolamento suspeito ao longo de quase toda a sua vida como Estado independente, sem resultados positivos. Essa política tem sido nociva para a Birmânia e para o povo birmanês. Em 1948, a Birmânia era o maior exportador mundial de arroz, produzia 75% da teca existente no mundo e era o país mais rico do Sudeste Asiático. Parecia estar no bom caminho para conseguir um desenvolvimento rápido. Hoje em dia tem um PIB inferior ao Ruanda ou ao Bangladesh. A economia da Birmânia necessita urgentemente de ajuda de organizações financeiras internacionais; no entanto, desde que a Birmânia se fechou sobre si própria e virou as costas à democracia, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional recusaram-se, todos eles, e com toda a razão, a prosseguir a sua ajuda financeira. A recusa, por parte do regime birmanês, de se abrir às realidades externas levou diversos países de todo o mundo a imporem sanções económicas. A Birmânia precisa de amigos que ajudem o país a defender os seus interesses nacionais na cena global, mas mesmo a ASEAN declarou recentemente, e com razão, que não defenderá mais as autoridades birmanesas em nenhum fórum internacional. Dizemos o seguinte ao Governo da Birmânia: o mundo não está contra vocês, desde que deixem de estar de costas voltadas para o mundo. Não precisam de ter medo da comunidade internacional, tal como não precisam de ter medo do vosso próprio povo. Não precisam de ter o nono maior exército do mundo e o décimo-quinto maior orçamento militar do mundo. Não precisam de viver num . Reconheçam as aspirações democráticas do vosso povo, acabem com a repressão política e deixem que as forças da oposição participem plena e livremente num novo processo constitucional."@pt17
"Mr President, we are discussing Burma today, because the European Union’s targeted sanctions are due for renewal in five days’ time and the Burmese authorities are pressing ahead with a referendum on their sham constitution in just over two weeks. We want to make a sincere appeal to the Burmese regime to take a step that is very much in its own interest as well as the interests of the Burmese people: to take the necessary action to rejoin the international community of nations. The policy of suspicious isolation has been tried for almost the whole of Burma’s life as an independent state and it has failed. It has harmed Burma and it has harmed the Burmese people. In 1948, Burma was the world’s largest exporter of rice, the producer of 75% of the world’s teak and the wealthiest country in south-east Asia. It was believed to be on the fast track to development. Today, it has a GDP per capita lower than Rwanda or Bangladesh. The Burmese economy urgently needs assistance from international financial organisations, yet, ever since Burma turned in upon itself and away from democracy, the Asian Development Bank, the World Bank and the International Monetary Fund have all, quite rightly, refused to extend any further financial help. The refusal of the Burmese regime to engage with external realities has led countries across the world to impose economic sanctions. Burma needs friends to help protect its national interests on the global stage, but even ASEAN has now declared, again quite rightly, that it will no longer defend the Burmese authorities in any international forum. We say to the Burmese Government: the world is not against you if only you will stop turning your back against the world. You do not need to be frightened of the international community any more than you need to fear your own people. You do not need the ninth largest army and the fifteenth largest military budget in the world. You do not need to live in a bunker. Recognise the democratic aspirations of your people, cease the political repression and enable opposition forces to engage fully and freely in a fresh constitutional process."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dnes diskutujeme o Mjanmarsku, pretože už o päť dní sa má rozhodnúť o obnovení cielených sankcií zo strany Európskej únie voči tejto krajine, a tiež preto, že do termínu referenda, ktoré mjanmarské orgány vyhlásili na schválenie svojej falošnej ústavy, zostáva už len niečo vyše dvoch týždňov. Chceli by sme úprimne vyzvať mjanmarský režim, aby podnikol kroky, ktoré sú v jeho vlastnom záujme a tiež v záujme mjanmarských občanov, a prijal opatrenia na opätovné začlenenie svojej krajiny do medzinárodného spoločenstva národov. Politika podozrievavej izolácie sa praktizuje prakticky už od začiatku existencie Mjanmarska ako nezávislého štátu. Táto politika zlyhala. Ublížila Mjanmarsku aj mjanmarskému obyvateľstvu. V roku 1948 bolo Mjanmarsko najväčším svetovým vývozcom ryže, podieľalo sa 75 % celosvetovej produkcii teakového dreva a bolo najbohatšou krajinou juhovýchodnej Ázie. Všetko nasvedčovalo tomu, že je na najlepšej ceste k rýchlemu rozvoju. Dnes je ukazovateľ HDP na obyvateľa tejto krajiny nižší než v Rwande alebo Bangladéši. Mjanmarské hospodárstvo naliehavo potrebuje podporu medzinárodných finančných organizácií. Odkedy sa však Mjanmarsko uzavrelo do seba a odmieta demokraciu, všetky finančné inštitúcie – Ázijská rozvojová banka, Svetová banka a Medzinárodný menový fond – jej celkom oprávnene odmietajú poskytovať ďalšiu finančnú pomoc. Odmietnutie mjanmarského režimu zúčastňovať sa na medzinárodnom dianí malo za následok uvalenie hospodárskych sankcií voči tejto krajine zo strany mnohých krajín z celého sveta. Mjanmarsko potrebuje priateľov, ktorí by mu pomáhali ochraňovať jeho národné záujmy na svetovej scéne. V súčasnosti už však aj združenie ASEAN vyhlásilo – a znovu treba povedať, že celkom oprávnene – že už viac nebude obhajovať mjanmarské orgány na žiadnom medzinárodnom fóre. Mjanmarskej vláde posielame nasledovný odkaz: svet nie je proti vám, prestaňte sa mu preto otáčať chrbtom. Nemusíte sa medzinárodného spoločenstva obávať o nič viac, než sa obávate vlastných ľudí. Nepotrebujete mať deviatu najväčšiu armádu a pätnásty najväčší vojenský rozpočet na svete. Nepotrebujete žiť v bunkroch. Vyjdite v ústrety demokratickému úsiliu vašich občanov, ukončite politické represie a umožnite opozičným silám naplno a slobodne sa zapojiť do čerstvého ústavného procesu."@sk19
"Gospod predsednik, danes razpravljamo o Burmi, ker mora Evropska unija svoje usmerjene sankcije v roku petih dni obnoviti in ker bodo burmanski organi že čez dva tedna izvedli referendum glede svoje lažne ustave. Iskreno pozivamo, naj burmanski režim ravna v skladu z lastnim interesom in interesom Burmancev: naj izvede potrebne ukrepe za vrnitev v mednarodno skupnost narodov. Politika sumljive osamitve se izvaja skoraj ves čas samostojnosti Burme in ni bila uspešna. Škodi državi in Burmancem. Leta 1948 je bila Burma največja izvoznica riža na svetu, proizvajalka 75 % tikovine na svetu in najbogatejša država v jugovzhodni Aziji. Zdelo se je, da je na dobri razvojni poti. Danes je njen BDP na prebivalca nižji kot v Ruandi ali Bangladešu. Burmansko gospodarstvo nujno potrebuje pomoč mednarodnih finančnih organizacij, vendar so, odkar se je Burma obrnila proti sebi in proti demokraciji, Azijska razvojna banka, Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad povsem upravičeno zavrnili kakršno koli dodatno finančno pomoč. Ker burmanski režim odklanja vključevanje v zunanje zadeve, je veliko držav po svetu uvedlo gospodarske sankcije. Burma potrebuje zaveznike, ki bi ji pomagali zaščititi njene nacionalne interese na globalni ravni, vendar so celo države ASEAN zdaj objavile, spet povsem upravičeno, da na mednarodnih forumih ne bodo več branile burmanskih organov. Burmanski vladi sporočamo: svet ni proti vam, če mu boste le prenehali obračati hrbet. Mednarodne skupnosti se vam ni treba bati nič bolj, kot se morate bati lastnega ljudstva. Ne potrebujete devete največje vojske in petnajstega najvišjega vojaškega proračuna na svetu. Ni vam treba živeti v bunkerju. Upoštevajte demokratično prizadevanje svojega ljudstva, ustavite politično zatiranje in omogočite opozicijskim silam, da celostno in svobodno sodelujejo v novem ustavnem procesu."@sl20
"Herr talman! I dag diskuterar vi Burma, eftersom EU:s riktade sanktioner ska förnyas om fem dagar och de burmesiska myndigheterna driver igenom en folkomröstning om sin bluffkonstitution om bara drygt två veckor. Vi vill uppriktigt vädja till den burmesiska regimen att vidta en åtgärd som i högsta grad ligger i dess eget och det burmesiska folkets intresse: att göra vad som krävs för att kunna ansluta sig till det internationella nationssamfundet. Den misstänksamma isoleringspolitiken har nu prövats under nästan hela Burmas livstid som självständig stat, och den har misslyckats. Den har skadat Burma och den har skadat det burmesiska folket. Burma var 1948 världens största risexportör, producerade 75 procent av världens teak och var det rikaste landet i Sydostasien. Landet antogs kunna få en snabb utveckling. I dag har det lägre BNP per invånare än både Rwanda och Bangladesh. Den burmesiska ekonomin är i trängande behov av stöd från internationella finansinstitut, men ända sedan Burma vände sig inåt och bort från demokrati har Asiatiska utvecklingsbanken, Världsbanken och Internationella valutafonden med rätta sagt nej till ytterligare finansiell hjälp. Den burmesiska regimens vägran att ha något med omvärlden att göra har fått länder över hela världen att införa ekonomiska sanktioner. Burma behöver vänner som kan hjälpa till att skydda dess nationella intressen på den globala scenen, men till och med Asean har nu förklarat, även det med rätta, att man inte längre kommer att försvara de burmesiska myndigheterna i något internationellt forum. Till den burmesiska regeringen vill vi säga: världen är inte emot er om ni bara slutar vända den ryggen. Ni behöver inte vara mer rädda för det internationella samfundet än för ert eget folk. Ni behöver inte världens nionde största armé och femtonde största militärbudget. Ni behöver inte leva i en bunker. Erkänn ert folks demokratiska strävan, upphör med det politiska förtrycket och ge oppositionskrafter möjlighet att till fullo och fritt engagera sig i en ny konstitutionell process."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Geoffrey Van Orden,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph