Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-23-Speech-3-150"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080423.16.3-150"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Föredraganden kräver att en organisation för aktörer från det civila samhället på europeisk nivå bör ha ett tydligt mervärde i förhållande till nationella, regionala och lokala organisationer i det civila samhället. Detta är enligt vår mening helt oacceptabelt eftersom narkotikapolitiken är direkt kopplad till nationernas straffrätt och synen på brott och straff. Dessutom måste narkotikapolitiken formas efter varje lands kulturella och sociala aspekter för att på ett effektivt sätt hjälpa utslagna människor som behöver samhällets hjälp för att kunna återgå till ett fungerande liv. Vi väljer därför att rösta nej till betänkandet i dess helhet."@sv22
lpv:translated text
". Pan zpravodaj požaduje, aby organizace pro představitele občanské společnosti na evropské úrovni poskytovala jasnou přidanou hodnotu ve srovnání s vnitrostátními, regionálními a místními organizacemi občanské společnosti. Podle našeho názoru je tento požadavek absolutně nepřijatelný, protože protidrogová politika je v jednotlivých zemích přímo provázaná s trestním právem a postojem ke kriminalitě a trestu. Kromě toho, pokud chceme, aby protidrogová politika skutečně účinně pomáhala sociálně zanedbaným lidem, kteří potřebují pro svůj návrat do normálního života pomoc společnosti, potom musí být tato politika navržena v souladu s kulturními a společenskými aspekty každé jednotlivé země. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli hlasovat proti této zprávě jakožto celku."@cs1
"Ordføreren kræver, at en organisation for aktører fra civilsamfundet på europæisk plan skal have en klar merværdi sammenlignet med nationale, regionale og lokale civilsamfundsorganisationer. Efter vores mening er det fuldstændig uacceptabelt, for narkotikapolitik er knyttet direkte til straffeloven og holdningen til forbrydelse og straf i de enkelte lande. Desuden skal narkotikapolitikken være udformet i henhold til hvert enkelt lands kulturelle og sociale aspekter for effektivt at kunne hjælpe underprivilegerede personer, der behøver samfundets hjælp til at kunne vende tilbage til et funktionelt liv. Derfor valgte vi at stemme imod betænkningen i dens helhed."@da2
". Der Berichterstatter fordert, dass der Zusammenschluss von Organisationen der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene aus Sicht der nationalen, regionalen und lokalen Organisationen der Zivilgesellschaft einen eindeutigen Mehrwert erbringt. Das ist unseres Erachtens völlig inakzeptabel, da die Drogenpolitik direkt mit dem Strafrecht sowie der Einstellung zu Kriminalität und Bestrafung in den einzelnen Ländern verbunden ist. Außerdem muss die Drogenpolitik entsprechend den kulturellen und sozialen Gegebenheiten jedes Landes gestaltet werden, um sozial benachteiligten Menschen, die der Unterstützung der Gesellschaft bedürfen, wirksam zu helfen, um in ein funktionierendes Leben zurückzukehren. Aus diesen Gründen haben wir gegen den Bericht in seiner Gesamtheit gestimmt."@de9
". Η εισηγήτρια ζητεί η οργάνωση των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχει μια σαφή προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο, δεδομένου ότι η πολιτική για τα ναρκωτικά συνδέεται άμεσα με το ποινικό δίκαιο και τη στάση απέναντι στο έγκλημα και την τιμωρία στις επιμέρους χώρες. Επιπλέον, η πολιτική για τα ναρκωτικά πρέπει να σχεδιασθεί σύμφωνα με τις πολιτισμικές και κοινωνικές πτυχές κάθε χώρας, προκειμένου να βοηθήσει αποτελεσματικά τους μειονεκτούντες που χρειάζονται τη βοήθεια της κοινωνίας για να επιστρέψουν σε μια λειτουργική ζωή. Επιλέγουμε, συνεπώς, να καταψηφίσουμε την έκθεση στο σύνολό της."@el10
". The rapporteur requires that an organisation for actors from civil society at European level should have a clear added value compared with national, regional and local civil society organisations. In our view this is completely unacceptable, as drugs policy is directly linked to the criminal law and attitude to crime and punishment in the individual countries. Furthermore, the drugs policy must be designed according to the cultural and social aspects of each country in order effectively to help deprived people who need the aid of society in order to return to a functional life. We therefore choose to vote no to the report in its entirety."@en4
". El ponente considera que la organización de las asociaciones de la sociedad civil a escala europea constituye claramente un valor añadido desde el punto de vista de las organizaciones nacionales, regionales y locales de la sociedad civil. En nuestra opinión lo anterior es completamente inaceptable, ya que la política en materia de drogas está directamente vinculada con la legislación penal y la actitud hacia los delitos y los castigos en los diferentes países. Por otra parte, la política en materia de drogas debería concebirse con arreglo a los aspectos culturales y sociales de cada país para poder ayudar de forma efectiva a las personas más necesitadas que necesitan del apoyo de la sociedad para volver a una vida normal. Por todo ello, decidimos votar en contra del informe en su totalidad."@es21
"Raportöör nõuab, et Euroopa tasandi kodanikuühendustel peaks olema selge lisandväärtus, võrreldes riiklike, piirkondlike ja kohalike kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Meie arvates on see täiesti vastuvõetamatu, sest uimastipoliitika on otseselt seotud kriminaalõigusega ning üksikute liikmesriikide suhtumisega kuritegevusse ja karistusse. Lisaks sellele peab uimastipoliitika väljatöötamisel võtma arvesse iga riigi kultuurilisi ja sotsiaalseid aspekte, et aidata tõhusalt hättasattunud inimesi, kes vajavad tavapärase elu juurde tagasipöördumiseks ühiskonna abi. Seega otsustasime hääletada kogu raporti vastu."@et5
". Esittelijä vaatii, että Euroopan tasolla toimivalla, kansalaisyhteiskunnan toimijoista koostuvalla järjestöllä olisi selvää lisäarvoa verrattuna kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin kansalaisjärjestöihin. Mielestämme tätä ei voi mitenkään hyväksyä, sillä huumepolitiikka on suorassa yhteydessä rikoslainsäädäntöön ja käsitykseen rikoksesta ja rangaistuksesta yksittäisissä valtioissa. Lisäksi huumepolitiikka on suunniteltava niin, että siinä huomioidaan jokaisen valtion kulttuuriset ja yhteiskunnalliset näkökohdat, jotta voidaan auttaa tehokkaasti kovaosaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat yhteiskunnan apua palatakseen toiminnalliseen elämään. Päätimme siis äänestää koko mietintöä vastaan."@fi7
". Le rapporteur réclame qu'une organisation destinée aux acteurs de la société civile, opérant au niveau européen, apporte une valeur ajoutée substantielle par rapport aux organisations nationales, régionales et locales de la société civile. C’est totalement inacceptable selon nous, car la politique en matière de drogues est directement liée au droit pénal et à l'attitude envers la criminalité et les sanctions existant dans les différents pays. En outre, la politique en matière de drogues doit être conçue en fonction des aspects culturels et sociaux de chaque pays afin d’aider effectivement les personnes déshéritées qui ont besoin de l'aide de la société pour retourner à une vie fonctionnelle. Nous choisissons par conséquent de voter "non" à l’ensemble du rapport."@fr8
". Az előadó szerint a civil társadalom szereplőiből álló európai szintű szervezet, a hazai, regionális és helyi civil szervezetekkel szemben, egyértelmű hozzáadott értéket jelentene. Véleményünk szerint ez teljességgel elfogadhatatlan, mivel a drogpolitika közvetlenül összekapcsolódik az egyes országok büntetőjogához, a bűnözés megítéléséhez, és a büntetések kiszabásához. Ráadásul, a drogpolitikát az egyes országok kulturális és társadalmi szempontjai szerint kell kidolgozni ahhoz, hogy hatékonyan segítsük azokat az elnyomott helyzetben levő embereket, akiknek a működőképes életbe való visszatérésükhöz a társadalom támogatására van szükségük. Ezért úgy döntöttünk, hogy teljes egészében leszavazzuk a jelentést."@hu11
". Il relatore chiede che un’organizzazione di attori della società civile a livello europeo abbia un chiaro valore aggiunto rispetto alle organizzazioni della società civile locali, regionali e nazionali. Dal nostro punto di vista, ciò è assolutamente inaccettabile, in quanto la politica in materia di droga è direttamente connessa al diritto penale e all’atteggiamento dei singoli paesi nei confronti del crimine e della pena. La politica in materia di droga, inoltre, deve essere ideata conformemente agli aspetti sociali e culturali di ciascun paese al fine di aiutare effettivamente le persone bisognose, che necessitano dell’aiuto della società per tornare a una vita funzionale. Abbiamo pertanto scelto di votare “no” alla relazione nella sua interezza."@it12
"Pranešėjas pageidauja, kad pilietinės visuomenės organizacija Europos lygiu turėtų vaidinti aiškų vaidmenį palyginus su nacionalinėmis, religinėmis ir vietos pilietinės visuomenės organizacijomis. Mūsų nuomone tai yra visiškai nepriimtina, nes kovos su narkotikais politika tiesiogiai susijusi su baudžiamąja teise ir požiūriu į nusikaltimus ir bausmes atskirose šalyse. Norint, kad kovos su narkotikais politika būtų efektyvi ir padėtų priklausomiems žmonėms grįžti į normalų gyvenimą, ji turi būti kuriama atsižvelgiant į kiekvienos šalies kultūrinius ir socialinius aspektus. Todėl mes nusprendėme neparemti šio pranešimo."@lt14
"Referents pieprasa, lai pilsoniskās sabiedrības pārstāvju organizācija Eiropas līmenī būtu pārāka par valstiskām, reģionālām un vietējām pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Mūsuprāt, tas ir pilnībā nepieņemami, jo narkotiku apkarošanas politika ir tiešā mērā saistīta ar krimināltiesībām un attieksmi pret noziedzību un sodu konkrētā valstī. Turklāt narkotiku apkarošanas politika ir jāveido saskaņā ar katras valsts kulturālajiem un sociālajiem aspektiem, lai efektīvi palīdzētu noklīdušiem cilvēkiem, kam ir nepieciešams sabiedrības atbalsts, lai varētu atgriezties funkcionālā dzīvē. Tāpēc mēs izvēlamies balsot pret šo ziņojumu kopumā."@lv13
"Föredraganden kräver att en organisation för aktörer från det civila samhället på europeisk nivå bör ha ett tydligt mervärde i förhållande till nationella, regionala och lokala organisationer i det civila samhället. Detta är enligt vår mening helt oacceptabelt eftersom narkotikapolitiken är direkt kopplad till nationernas straffrätt och synen på brott och straff. Dessutom måste narkotikapolitiken formas efter varje lands kulturella och sociala aspekter för att på ett effektivt sätt hjälpa utslagna människor som behöver samhällets hjälp för att kunna återgå till ett fungerande liv. Vi väljer därför att rösta nej till betänkandet i dess helhet."@mt15
"Volgens de rapporteur zou een organisatie van actoren uit het maatschappelijk middenveld op Europees niveau een duidelijke toegevoegde waarde hebben ten opzichte van nationale, regionale en plaatselijke uit het maatschappelijk middenveld afkomstige organisaties. Volgens onze mening is dit absoluut onaanvaardbaar, aangezien het drugsbeleid direct verband houdt met het strafrecht en de opvattingen ten aanzien van misdaad en straf in de afzonderlijke landen. Bovendien moet het drugsbeleid worden opgezet in overeenstemming met de culturele en maatschappelijke aspecten van elk land om mensen die behoefte hebben aan de hulp van de maatschappij om weer een functioneel leven te krijgen, doeltreffend te kunnen helpen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om tegen het verslag in zijn geheel te stemmen."@nl3
". Zdaniem sprawozdawcy organizacja zrzeszająca podmioty społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim powinna mieć wyraźną wartość dodaną w porównaniu z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Naszym zdaniem pogląd taki jest całkowicie nie do przyjęcia, zważywszy że polityka antynarkotykowa jest bezpośrednio związana z prawem karnym i podejściem do przestępczości i karalności w poszczególnych krajach. Ponadto polityka antynarkotykowa powinna być opracowana zgodnie z kulturową i społeczną specyfiką każdego kraju, tak aby skutecznie pomagać osobom pozbawionym środków do życia, które potrzebują pomocy ze strony społeczeństwa, by na nowo rozpocząć normalne życie. W związku z tym postanowiliśmy głosować w całości przeciw sprawozdaniu."@pl16
". O relator exige que uma organização de actores da sociedade civil a nível europeu deve possuir um valor acrescentado claro, comparado com as organizações da sociedade civil nacionais, regionais e locais. Do nosso ponto de vista é totalmente inaceitável, visto a política relativa às drogas estar directamente ligada à legislação penal e à atitude de cada país individual perante o crime e a punição. Para além disso, a política relativa às drogas deve ser concebida de acordo com os aspectos culturais e sociais de cada país individual, de modo a ajudar efectivamente as pessoas desfavorecidas que necessitam da ajuda da sociedade para voltar a uma vida funcional. Por esse motivo decidimos votar contra o relatório na totalidade."@pt17
"Föredraganden kräver att en organisation för aktörer från det civila samhället på europeisk nivå bör ha ett tydligt mervärde i förhållande till nationella, regionala och lokala organisationer i det civila samhället. Detta är enligt vår mening helt oacceptabelt eftersom narkotikapolitiken är direkt kopplad till nationernas straffrätt och synen på brott och straff. Dessutom måste narkotikapolitiken formas efter varje lands kulturella och sociala aspekter för att på ett effektivt sätt hjälpa utslagna människor som behöver samhällets hjälp för att kunna återgå till ett fungerande liv. Vi väljer därför att rösta nej till betänkandet i dess helhet."@ro18
". Pán spravodajca požaduje, aby organizácia pre predstaviteľov občianskej spoločnosti na európskej úrovni poskytovala jasnú pridanú hodnotu v porovnaní s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi organizáciami občianskej spoločnosti. Podľa nášho názoru je táto požiadavka absolútne neprijateľná, pretože protidrogová politika je v jednotlivých krajinách priamo previazaná s trestným právom a postojom ku kriminalite a trestu. Okrem toho, ak chceme, aby dokázala protidrogová politika skutočne účinne pomáhať sociálne zanedbaným ľuďom, ktorí potrebujú na svoj návrat do normálneho života pomoc spoločnosti, potom musí byť táto politika navrhnutá v súlade s kultúrnymi a spoločenskými aspektmi každej jednotlivej krajiny. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli hlasovať proti tejto správe ako celku."@sk19
". Poročevalec zahteva, da morajo imeti organizacije udeležencev civilne družbe na evropski ravni jasno dodano vrednost v primerjavi z nacionalnimi in lokalnimi organizacijami ter organizacijami lokalne civilne družbe. Meniva, da je to popolnoma nesprejemljivo, ker je politika o drogah neposredno povezana s kazenskim pravom ter odnosom posameznih držav do kaznivih dejanj in kazni. Poleg tega je treba politiko o drogah oblikovati v skladu s kulturnimi in družbenimi vidiki posamezne države, da se zagotovi učinkovita pomoč prikrajšanim osebam, ki za vrnitev v normalno življenje potrebujejo pomoč družbe. Zato v celoti glasujemo proti temu poročilu."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph