Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-23-Speech-3-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080423.2.3-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, una colectividad como la latinocaribeña, que en todo el continente americano supone una población parecida a la de nuestra Unión y con la que pueden dialogar en sus propias lenguas portugueses, franceses y españoles, además de otros, merece ser considerada y atendida de forma muy especial por las instituciones europeas. Con dicha colectividad, además de lazos históricos, compartimos raíces cristianas, principios, valores e intereses numerosos, por lo que debemos seguir profundizando en la asociación estratégica birregional ya proclamada en las cuatro cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, que han precedido a ésta de Lima que tratamos hoy aquí. Y, en esa línea, continuar propiciando un mayor acercamiento entre nuestras sociedades, tanto a nivel social y cultural como político, comercial, económico, de seguridad y de lucha contra el cambio climático y por el desarrollo sostenible. Estoy de acuerdo en dar a esta asociación una visión estratégica de conjunto que, tras las ya vigentes con México y Chile, impulse la conclusión, en el más breve plazo de tiempo posible, de las negociaciones con Mercosur, con la Comunidad Andina y con Centroamérica y que, apoyada en una visión multicultural, nos pueda llevar a la creación de una zona eurolatinoamericana de asociación global interregional, basada en un modelo compatible con la Organización Mundial del Comercio y que contemple la libre circulación de personas y los libres intercambios comerciales y regionales. Para ello, desde Europa debemos contribuir a la diversificación y modernización de los aparatos productivos latinoamericanos con planes de transferencia y de capacitación tecnológica, a que se cree un marco adecuado y propicio para las inversiones, soportado en una homologable seguridad jurídica, a la integración latinoamericana y, como meta de todo lo anterior, a la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Debemos utilizar inteligentemente los instrumentos comunitarios de financiación de la cooperación al desarrollo, de promoción de la democracia y los derechos humanos y también el resto de programas en los ámbitos de la formación, la educación, la cooperación científico-técnica, la salud, la emigración, etc. Deberíamos crear a nivel birregional un fondo de solidaridad, un centro de prevención de conflictos, una fundación para la promoción del diálogo, un observatorio de la emigración y, de forma inmediata, resolver adecuadamente la incorporación de Mercosur a la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamérica (EuroLat). El futuro no espera, señor Presidente, y unir el Atlántico es el reto de Occidente en el escenario de la globalización y del siglo XXI."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, latinsko-karibské společenství, jehož obyvatelstvo na americkém světadílu připomíná to naše a s nímž můžeme hovořit v jejich mateřských jazycích – kromě jiných i v portugalštině, francouzštině a španělštině – si ze strany evropských institucí zaslouží zvláštní ohled a zacházení. Kromě společných historických znaků sdílíme také společné křesťanské kořeny, zásady, hodnoty a mnohé zájmy a z toho důvodu musíme pokračovat ve vytváření meziregionálního strategického seskupení, které bylo před schůzkou na nejvyšší úrovni v Limě, o níž dnes diskutujeme, prohlášeno již na čtyřech předcházejících schůzkách na nejvyšší úrovni představitelů států a vlád. To znamená, že můžeme pokračovat ve sbližování mezi našimi společnostmi na úrovni sociálních, kulturních a politických styků a zároveň užším způsobem spolupracovat také v oblasti obchodu, hospodářství, bezpečnosti, boje proti změně klimatu a boje za dosažení trvale udržitelného růstu. Souhlasím s tím, že bychom měli tomuto seskupení poskytnout plnou strategickou perspektivu, která by na základě již dohodnutých strategických perspektiv s Mexikem a Chile měla vést v co nejkratší době k jednáním se zeměmi Mercosur, Andským společenstvím a Střední Amerikou, a na základě multikulturní vize by nám měla umožnit vytvoření globální meziregionální zóny EUROLAT, porovnatelné s modelem WTO a umožňující volný pohyb osob a volné poskytování obchodních a regionálních služeb. V tomto směru musí Evropa přispět k diverzifikaci a modernizaci výrobních procesů v Latinské Americe prostřednictvím plánů na přenos technologií a budování kapacit a vytvořením nejlepšího možného prostředí pro investice v rámci srovnatelného rámce právní jistoty, s cílem dosáhnout integrace Latinské Ameriky a s konečným cílem odstranit chudobu, nerovnost a vyloučení. Musíme rozumným způsobem využívat nástrojů financování Společenství určených k rozvoji spolupráce, podpoře demokracie a lidských práv, i jiných programů souvisejících s odbornou přípravou, vzdělávaním, vědecko-technickou spoluprací, zdravotnictvím, emigrací atd. Měli bychom vytvořit meziregionální fond solidarity, centrum pro prevenci konfliktů, základy pro podporu dialogu a kontrolu emigrace a okamžitě připojit země Mercosur k parlamentnímu shromáždění EUROLAT. Pane předsedo, budoucnost na nás nepočká. Sjednocení obou stran Atlantiku představuje pro Západ hlavní globalizační výzvu 21. století."@cs1
"Hr. formand! Et fællesskab såsom det latinsk-caribiske fællesskab, hvor hele befolkningen på det amerikanske kontinent minder om vores egen, og som vi kan tale med på dets egne sprog - bl.a. portugisisk, fransk og spansk - fortjener særlig opmærksomhed og behandling fra EU-institutionernes side. Foruden historiske forbindelser deler vi kristne rødder, principper, værdier og mange interesser, og vi må derfor fortsætte med at udbygge den biregionale strategiske association, som allerede blev annonceret på de fire topmøder for stats- og regeringschefer, der gik forud for Limatopmødet, som vi diskuterer i dag. Dette betyder, at vi kan fortsætte med at gøre sociale, kulturelle og politiske tilnærmelser mellem vores samfund og også i forbindelse med handel, økonomi, sikkerhed samt kampen mod klimaændringer og til fordel for bæredygtig udvikling. Jeg er enig i, at vi bør give denne association et fuldt strategisk perspektiv, der i hælene på dem, som allerede er på plads med Mexico og Chile, hurtigst muligt bør føre til forhandlinger med Mercosur, Det Andinske Fællesskab og Centralamerika samt på baggrund af en multikulturel vision bør gøre det muligt for os at skabe en global interregional EuroLat-zone som en WTO-kompatibel model, der forudser fri bevægelighed for personer samt faciliteter til fri kommerciel og regional handel. Til dette formål skal Europa yde sit bidrag til diversificeringen og moderniseringen af produktionsprocesser i Latinamerika med planer for teknologioverførsel og kapacitetsopbygning, hvorved der skabes den bedst mulige kontekst for investering inden for en sammenlignelig sikker retslig ramme i latinamerikansk integration og, som kulmination på alt dette, udryddelse af fattigdom, ulighed og udstødelse. Vi skal gøre intelligent brug af Fællesskabets finansieringsinstrumenter til udviklingssamarbejde, fremme af demokrati og menneskerettigheder samt andre programmer i forbindelse med træning, uddannelse, videnskabelig og teknisk samarbejde, sundhed, emigration osv. Vi burde skabe en biregional solidaritetsfond, et konfliktforebyggelsescenter, en fond til at fremme dialog, et observationsorgan for emigration og straks tilføje Mercosur til Den Parlamentariske Forsamling for EuroLat. Fremtiden venter ikke, og forening af begge sider af Atlanten er vestens udfordring i konteksten af globalisering og det 21. århundrede."@da2
"Herr Präsident! Eine Gemeinschaft wie Lateinamerika und die Karibik, deren Gesamtbevölkerung auf dem amerikanischen Kontinent der unserer Union gleichkommt und mit der wir in unseren Muttersprachen – Portugiesisch, Französisch, Spanisch usw. – sprechen können, verdient besondere Aufmerksamkeit und Behandlung durch die europäischen Institutionen. Neben den historischen Banden einen uns christliche Wurzeln, Prinzipien, Werte und viele Interessen, und deshalb müssen wir uns weiterhin für die biregionale strategische Partnerschaft einsetzen, die schon auf den vier Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs vor dem heute hier diskutierten Gipfel von Lima angekündigt wurde. Das heißt, wir werden weiterhin die soziale, kulturelle und politische Annäherung zwischen unseren Gesellschaften betreiben, auch in Bezug auf Handel, Wirtschaft, Sicherheit, den Kampf gegen den Klimawandel und für eine nachhaltige Entwicklung. Ich glaube auch, dass wir dieser Partnerschaft eine umfassende strategische Perspektive geben müssen, die im Gefolge der schon bestehenden Abkommen mit Mexiko und Chile so bald wie möglich zu Verhandlungen mit dem Mercosur, der Andengemeinschaft und Mittelamerika führen sollte und die uns auf der Grundlage einer multikulturellen Vision gestattet, eine globale interregionale Zone Europa-Lateinamerika als WTO-kompatibles Modell zu schaffen, das auf den freien Personenverkehr und die Möglichkeiten für einen freien Handel und regionalen Austausch gerichtet ist. Hier muss Europa seinen Beitrag zur Diversifizierung und Modernisierung der Produktionsprozesse in Lateinamerika leisten, zu dem Pläne für den Technologietransfer und für den Aufbau von Kapazitäten gehören, und so das bestmögliche Umfeld für Investitionen in einem vergleichbaren Rahmen der Rechtssicherheit für die lateinamerikanische Integration und, als höchstes Ziel all dieser Aufgaben, für die Ausmerzung von Armut, Ungleichheit und Ausgrenzung schaffen. Wir müssen die Finanzierungsinstrumente der Gemeinschaft für die Entwicklungszusammenarbeit, die Förderung der Demokratie und der Menschenrechte und andere Programme im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung sowie der technischen Zusammenarbeit, mit Gesundheit, Auswanderung usw. klug einsetzen. Wir sollten einen biregionalen Solidaritätsfonds, ein Konfliktverhütungszentrum, eine Stiftung zur Förderung des Dialogs, eine Beobachtungsstelle zur Emigration einrichten und den Mercosur umgehend in die Parlamentarische Versammlung Europa-Lateinamerika aufnehmen. Die Zukunft wartet nicht, Herr Präsident, und die Vereinigung beider Seiten des Atlantiks bildet die große Aufgabe des Westens im Kontext der Globalisierung und des 21. Jahrhunderts."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, μια κοινότητα όπως η κοινότητα Λατινικής Αμερικής-Καραϊβικής, της οποίας ολόκληρος ο πληθυσμός στην αμερικανική ήπειρο μοιάζει με τον δικό μας, στον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε στις γλώσσες του –πορτογαλικά, γαλλικά και ισπανικά, μεταξύ άλλων– αξίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεταχείριση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εκτός από τους ιστορικούς δεσμούς, έχουμε κοινές χριστιανικές ρίζες, αρχές, αξίες και πολλά συμφέροντα, και συνεπώς πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τη διπεριφερειακή στρατηγική σύνδεση που ήδη εξαγγέλθηκε στις τέσσερις συνόδους κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που προηγήθηκαν της συνόδου κορυφής στη Λίμα για την οποία συζητούμε σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική επαναπροσέγγιση μεταξύ των κοινωνιών μας, και επίσης όσον αφορά το εμπόριο, την οικονομία, την ασφάλεια, και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης. Συμφωνώ ότι πρέπει να δώσουμε σε αυτήν τη σύνδεση μια πλήρη στρατηγική προοπτική, η οποία, ακολουθώντας αυτές που ήδη εφαρμόζονται με το Μεξικό και τη Χιλή, αναμένεται να οδηγήσει το συντομότερο δυνατόν σε διαπραγματεύσεις με τη Mercosur, την Κοινότητα των Άνδεων και την Κεντρική Αμερική και, με βάση ένα πολυπολιτισμικό όραμα, να μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε μια συνολική διαπεριφερειακή ζώνη EuroLat ως ένα μοντέλο συμβατό με τον ΠΟΕ που θα προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και τα μέσα για τις ελεύθερες εμπορικές και περιφερειακές συναλλαγές. Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρώπη πρέπει να συμβάλει στη διαφοροποίηση και στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών στη Λατινική Αμερική με σχέδια για τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων, δημιουργώντας το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για επενδύσεις εντός ενός συγκρίσιμου πλαισίου ασφάλειας δικαίου, προς τη λατινοαμερικανική ολοκλήρωση και, ως επιστέγασμα όλων αυτών, την εξάλειψη της φτώχειας, της ανισότητας και του αποκλεισμού. Πρέπει να αξιοποιήσουμε με έξυπνο τρόπο τα μέσα της κοινοτικής χρηματοδότησης που σχετίζονται με την αναπτυξιακή συνεργασία, την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα προγράμματα σχετικά με την κατάρτιση, την εκπαίδευση, την επιστημονική και τεχνική συνεργασία, την υγεία, τη μετανάστευση κλπ. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα διπεριφερειακό ταμείο αλληλεγγύης, ένα κέντρο πρόληψης των συγκρούσεων, ένα ίδρυμα για την προώθηση του διαλόγου, ένα παρατηρητήριο για τη μετανάστευση, και να προσθέσουμε αμέσως τη Mercosur στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση EuroLat. Το μέλλον δεν θα περιμένει, κύριε Πρόεδρε, και η ένωση των δύο πλευρών του Ατλαντικού αποτελεί πρόκληση για τη Δύση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του 21ου αιώνα."@el10
"Mr President, a community such as the Latin-Caribbean community, whose entire population on the American continent resembles our own, whom we can speak to in its own languages – Portuguese, French and Spanish, among others – merits special consideration and treatment by the European institutions. In additional to historical links, we share Christian roots, principles, values and many interests, and so we must continue to elaborate on the bi-regional strategic association already announced at the four Summits of Heads of State and Government preceding the Lima Summit we are discussing today. This means we can continue to propitiate social, cultural and political rapprochement between our societies, and also in terms of trade, economics, security and the fight against climate change and in favour of sustainable development. I agree we ought to give this association a full strategic perspective, which, on the heels of those already in place with Mexico and Chile, should lead as soon as possible to negotiations with Mercosur, the Andean Community and Central America and, on the basis of a multicultural vision, allow us to create a global interregional EuroLat zone as a WTO-compatible model envisaging freedom of movement of persons and free commercial and regional trade facilities. To this end, Europe must make its contribution to the diversification and modernisation of production processes in Latin America with plans for technology transfer and capacity-building, creating the best possible context for investment within a comparable framework of legal certainty, towards Latin American integration and, as the culmination of all this, the eradication of poverty, inequality and exclusion. We must make intelligent use of the Community funding instruments relating to development cooperation, promotion of democracy and human rights and other programmes in relation to training, education, scientific and technical cooperation, health, emigration, etc. We ought to create a bi-regional solidarity fund, a conflict prevention centre, a foundation to encourage dialogue, an emigration observatory, and immediately add Mercosur to the EuroLat Parliamentary Assembly. The future will not wait, Mr President, and uniting both sides of the Atlantic is the West’s challenge in the context of globalisation and the 21 century."@en4
"Hr president, kogukond, nagu seda on Ladina-Ameerika ja Kariibi mere kogukond, mille kogu elanikkond Ameerika mandril meenutab meie endi oma, kellega me saame rääkida meie endi keeles – teiste hulgas portugali, prantsuse ja hispaania keeles – väärib Euroopa institutsioonide poolt erilist arvessevõtmist ning kohtlemist. Lisaks ajaloolistele sidemetele jagame me kristlikke juuri, põhimõtteid, väärtuseid ja paljusid huvisid ning seetõttu me peame jätkama kahe piirkonna vahelise strateegilise assotsiatsiooni, mis kuulutati välja juba Lima tippkohtumisele (mida me arutame täna) eelnenud neljal riigi- ja valitsusjuhtide tippkohtumisel, väljatöötamist. See tähendab, et me jätkame meie ühiskondade sotsiaalse, kultuurilise ning poliitilise hea läbisaamise tähtsustamist ning seda samuti seoses kaubanduse, majanduse, julgeolekuga ja võitlusega kliimamuutuste vastu ning jätkusuutliku arengu heaks. Ma nõustun, et peaksime andma sellele assotsiatsioonile täieliku strateegilise perspektiivi, mis viiks Mehhiko ja Tšiiliga sõlmitud kokkulepete järel niipea kui võimalik läbirääkimisteni Mercosuriga, Andide Ühendusega ja Kesk-Ameerikaga ning mis lubaks meil multikultuurilise nägemuse põhjal luua ülemaailmse piirkondadevahelise Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee ala – WTO tingimustele vastava mudeli, mis näeb ette isikute liikumisvabaduse ning vabad kommerts- ja piirkondliku kaubanduse vahendid. Selleks peab Euroopa andma oma panuse tootmisprotsesside mitmekesistamiseks ja moderniseerimiseks Ladina-Ameerikas koos kavadega tehnosiirdeks ja võimekuse suurendamiseks, luues võrreldavas õiguskindluse raamistikus parima võimaliku keskkonna investeeringuteks, pidades silmas Ladina-Ameerika integratsiooni ning kaotades kõige selle tipuks vaesuse, ebavõrdsuse ja tõrjutuse. Me peame arukalt kasutama ühenduse rahastamisvahendeid, mis on seotud arengukoostööga, demokraatia ja inimõiguste edendamisega ning teiste programmidega koolituse, hariduse, teadus- ja tehnikaalase koostöö, tervishoiu, väljarände jt valdkondades. Me peaksime looma kahe piirkonna vahelise solidaarsusfondi, konfliktiennetuse keskuse, aluse dialoogi julgustamiseks, väljarände vaatluskeskuse ja kohe kaasama Mercosuri Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsesse assambleesse. Hr president, tulevik ei oota ning mõlema Atlandi poole ühendamine on globaliseerumise ja 21. sajandi kontekstis Lääne väljakutseks."@et5
"Arvoisa puhemies, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen yhteisö, jonka koko väestö Amerikan mantereella muistuttaa omaamme ja jolle voimme puhua sen omaa kieltä – muun muassa portugalia, ranskaa ja espanjaa – ansaitsee Euroopan toimielimiltä erityishuomion ja -kohtelun. Historiallisten yhteyksien lisäksi meillä molemmilla on yhteiset kristilliset juuret, periaatteet, arvot ja monet kiinnostuksenkohteet, ja meidän onkin jatkettava kahden alueen välisen strategisen yhdentymisen käsittelyä. Yhdentymisestä on julistettu jo neljässä valtion ja hallitusten päämiesten huippukokouksessa, jotka edelsivät Liman huippukokousta, josta tänään keskustelemme. Voimme siis jatkaa sosiaalista, kulttuurista ja poliittista lähentymistä yhteiskuntiemme välillä myös kaupan, talouden ja turvallisuuden aloilla, ilmastonmuutosta torjuessamme ja kestävää kehitystä tukiessamme. Minustakin meidän olisi annettava tälle yhdentymiselle täysi strateginen visio, joka seuraisi Meksikossa ja Chilessä annettuja visioita ja jonka olisi ohjattava mahdollisimman pian neuvotteluihin Mercosurin, Andien yhteisön ja Keski-Amerikan kanssa monikulttuuriseen näkemykseen perustuen, Näin voisimme luoda yleisen, alueiden välisen Eurolat-alueen WTO:n mallia mukaillen. Alueella ihmisillä olisi vapaa liikkuvuus, ja vapaalle liiketoiminnalliselle ja alueelliselle kaupalle annetaan mahdollisuudet. Euroopan onkin osallistuttava Latinalaisen Amerikan tuotantoprosessien monipuolistamiseen ja nykyaikaistamiseen suunnitelmilla teknologian siirrosta ja valmiuksien kehittämisestä, luotava paras mahdollinen ympäristö sijoituksille oikeusvarmuuden vertailukelpoisissa puitteissa kohti Latinalaisen Amerikan yhdentymistä. Kaiken kohokohtana olisi köyhyyden, epätasa-arvon ja syrjäytymisen hävittäminen. Meidän on käytettävä järkevästi yhteisön rahoitusvälineitä, jotka liittyvät kehitysyhteistyöhön ja demokratian ja ihmisarvojen edistämiseen, ja muita ohjelmia, jotka liittyvät koulutukseen, opetukseen, tieteelliseen ja tekniseen yhteistyöhön, terveyteen, siirtolaisuuteen ja niin edelleen. Meidän olisi perustettava kahden alueen välinen solidaarisuusrahasto, konfliktinestokeskus, rahasto vuoropuheluun kannustamiseksi ja siirtolaisuuden valvontakeskus ja lisättävä Mercosur välittömästi parlamentaariseen Eurolat-edustajakokoukseen. Tulevaisuus ei odota, arvoisa puhemies, ja Atlantin molempien rantojen yhdistäminen on lännen haaste globalisaatiossa ja 2000-luvulla."@fi7
"Monsieur le Président, une communauté telle que la communauté latino-caribéenne, dont la population tout entière, sur le continent américain, ressemble à la nôtre, à laquelle nous pouvons nous adresser dans ses propres langues - portugais, français et espagnol, entre autres - mérite une considération particulière et un traitement spécial de la part des institutions européennes. Outre les liens historiques, nous partageons des racines chrétiennes, des principes, des valeurs et de nombreux intérêts. Nous devons par conséquent continuer à développer l’association birégionale stratégique précédemment annoncée lors des quatre sommets des chefs d’État et de gouvernement précédant le sommet de Lima dont nous discutons aujourd’hui. En d’autres termes, nous pouvons continuer à encourager le rapprochement social, culturel et politique entre nos sociétés, de même que dans le domaine des échanges commerciaux, de l’économie, de la sécurité et de la lutte contre le changement climatique et en faveur du développement durable. Je reconnais que nous devons donner à cette association une perspective stratégique complète qui, dans le sillage de celles mises en place avec le Mexique et le Chili, doit aboutir dans les meilleurs délais à des négociations avec le Mercosur, la Communauté andine et l’Amérique centrale et, sur la base d’une vision multiculturelle, nous permettre de créer une zone EuroLat interrégionale mondiale sous la forme d’un modèle compatible avec l’OMC envisageant la libre circulation des personnes et des facilités de libre-échange et de commerce régional. L’Europe doit, à cet effet, apporter sa contribution à la diversification et à la modernisation des processus de production en Amérique latine, avec des plans de transfert technologique et de développement de capacité, en créant un contexte d’investissement optimal dans un cadre comparable de sécurité juridique, dans l’optique de l’intégration de l’Amérique latine et, pour couronner le tout, de l’éradication de la pauvreté, de l’inégalité et de l’exclusion. Nous devons utiliser judicieusement les instruments de financement communautaires en rapport avec la coopération au développement, la promotion de la démocratie et des droits de l’homme et les divers programmes se rapportant à la formation, à l’éducation, à la coopération scientifique et technique, à la santé, à l’émigration, etc. Nous devons créer un fonds de solidarité birégional, un centre de prévention des conflits, une fondation visant à encourager le dialogue, un observatoire de l’émigration et accueillir sans plus attendre le Mercosur au sein de l’assemblée parlementaire EuroLat. L’avenir n’attendra pas, Monsieur le Président, et l’union des deux rives de l’Atlantique constitue le défi de l’Occident dans le contexte de la mondialisation et du XXI siècle."@fr8
"Elnök úr, egy olyan közösség, mint a latin-karibi közösség, amelynek a teljes lakossága az amerikai kontinensen hasonló lélekszámú, mint az a lakosság, melynek tagjaival az ottani anyanyelveken –így többek között portugálul, franciául, és spanyolul – beszélhetünk, megérdemli az európai intézmények részéről a különleges gondoskodást és bánásmódot. A történelmi kapcsolatokon kívül osztozunk a keresztény gyökereken, elveken, értékeken és sok közös érdeken, ezért tovább kell dolgoznunk a két régió közti azon stratégiai szövetségen, amit a mai napirendünk témáját jelentő limai csúcsértekezlet előtt megrendezett négy állam- és kormányfői csúcsértekezleten már bejelentettek. Ez azt jelenti, hogy tovább folytathatjuk a társadalmaink közötti megbékélést és kiengesztelődést az újbóli társadalmi, kulturális, és politikai közeledés érdekében, és olyan területeken is mint a kereskedelem, a gazdaság, a biztonság, küzdelem az éghajlatváltozás ellen és a fenntartható fejlődés érdekében. Egyetértek azzal, hogy ennek a szövetségnek teljes körű stratégiai jelleget kellene biztosítanunk, aminek – a Mexikóval és Chilével már fennálló kapcsolatok nyomán – a lehető leghamarabb el kellene vezetnie a Mercosurral, az Andok Csoporttal és Közép Amerikával a multikulturális jövőkép alapján folytatandó tárgyalásokhoz. Lehetővé téve számunkra, hogy a WTO-val kompatibilis modell alapján olyan globális, régióközi EuroLat zónát hozzunk létre, amelyikben biztosított az áruk, a személyek, és a kereskedelmi lehetőségek szabad áramlása. Ennek érdekében Európának ki kell vennie a részét a latin-amerikai termelési folyamatok modernizációjából és diverzifikációjából olyan tervek révén, amelyek a technológiai transzferre és a kapacitások kiépítésére vonatkoznak, létrehozva ily módon a lehető legjobb lehetőségeket a hasonló és biztonságos jogi környezetben történő beruházások ösztönzésére, ami elvezet Latin Amerika integrációjához, és ennek betetőzéseként a szegénység, az egyenlőtlenség és a kirekesztés megszűnéséhez. Tudatosan kell felhasználnunk a Közösség rendelkezésére álló pénzügyi erőforrásokat a fejlesztési együttműködések, a demokrácia és az emberi jogok megvalósulásának elősegítése, és más egyéb programok esetében is a képzés, az oktatás, a tudományos és műszaki együttműködés, az egészségügy, a kivándorlás, stb. területén. Létre kell hoznunk egy szolidaritási alapot a két régió között, egy konfliktus-megelőzési központot, egy alapítványt a párbeszéd elősegítésére, egy kivándorlási megfigyelő állomást, és azonnal fel kell venni a Mercosurt az EuroLat Parlamenti Közgyűlésbe. Elnök úr, a jövő nem várat magára, és az Atlanti Óceán két partjának egyesítése a globalizálódás és a 21. század kihívásai vonatkozásában a Nyugat feladata."@hu11
"Signor Presidente, una comunità come quella dell’America latina e dei Caraibi, la cui intera popolazione sul continente americano somiglia alla nostra, alla quale possiamo parlare nelle sue lingue – tra le altre: portoghese, francese e spagnolo – merita una considerazione e un trattamento particolari da parte delle istituzioni europee. Oltre ai legami storici, condividiamo radici cristiane, principi, valori e molti interessi e pertanto dobbiamo continuare ad approfondire l’associazione strategica biregionale già annunciata in occasione dei quattro vertici dei capi di Stato e di governo che hanno preceduto il Vertice di Lima di cui discutiamo oggi. Ciò significa che possiamo continuare a propiziare un riavvicinamento sociale, culturale e politico tra le nostre società, nonché in termini di commercio, economia, sicurezza e lotta contro il cambiamento climatico e in favore dello sviluppo sostenibile. Sono d’accordo sul fatto che dovremmo conferire a tale associazione una piena prospettiva strategica, che, subito dopo quelle istituite con il Messico e il Cile, dovrebbero portare quanto prima a negoziati con il Mercosur, la Comunità andina e l’America centrale e, sulla base di una visione multiculturale, permetterci di creare una zona EuroLat interregionale e globale come un modello compatibile con l’OMC che preveda libertà di circolazione delle persone e strutture per il commercio regionale e il libero scambio. A tal fine, l’Europa deve apportare il suo contributo alla diversificazione e all’ammodernamento dei processi produttivi in America latina tramite piani per il trasferimento tecnologico e la costruzione di capacità, creando il miglior contesto possibile per gli investimenti all’interno di un quadro comparabile di sicurezza giuridica, verso l’integrazione dell’America latina e, quale apice di tale processo, verso l’eliminazione della povertà, della disuguaglianza e dell’esclusione. Dobbiamo fare un utilizzo intelligente degli strumenti di finanziamento comunitari relativi alla cooperazione, allo sviluppo, alla promozione della democrazia e dei diritti umani e ad altri programmi in relazione a formazione professionale, istruzione, cooperazione tecnica e scientifica, sanità, emigrazione e così via. Dobbiamo creare un fondo di solidarietà biregionale, un centro per la prevenzione dei conflitti, una fondazione per promuovere il dialogo, un osservatorio per l’emigrazione e aggiungere immediatamente il Mercosur all’Assemblea parlamentare EuroLat. Il futuro non aspetta, signor Presidente, e unire entrambe le sponde dell’Atlantico costituisce la sfida dell’Occidente nel contesto della globalizzazione e del XXI secolo."@it12
"Pone Pirmininke, tokia bendrija kaip Lotynų Amerikos ir Karibų šalių bendrija, kuri gyventojų skaičiumi labai panaši į mūsų bendriją ir su kuria galime susikalbėti jos kalbomis – portugalų, prancūzų, Ispanų ir kitomis – susilaukia didelio Europos institucijų dėmesio. Mus sieja ne tik istoriniai ryšiai, bet ir krikščionybė, jos principai, vertybės ir daugelis interesų, todėl privalome tęsti abiejų regionų strateginį bendradarbiavimą apie kurį jau buvo pranešta keturių ankstesnių valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimų, vykusių prieš šiandien aptariamą Limos viršūnių susitikimą, metu. Tai reiškia, kad mes atnaujinsime draugiškus santykius tarp mūsų visuomenių socialinių, kultūrinių ir politinių santykių srityse bei sutvirtinsime juos atsižvelgiant į prekybą, ekonomiką, saugą tvarią plėtrą ir kovą su klimato pokyčiais. Sutinku, kad šiai bendrijai turėtume teikti strateginę pirmenybę ir kaip santykiuose su Meksika ir Čile turėtume kuo greičiau pradėti derybas su Mercosur, Andų Bendrija ir Centrinės Amerikos šalimis, atsižvelgdami į daugiašališkumo viziją, kuri teikia mums galimybę sukurti pasaulinę tarpregioninę EuroLat zoną, kuri būtų suderinta su PPO modeliu ir leistų laisvai judėti žmonėms ir laisvai vystyti prekybinius ryšius. Todėl Europa turi prisidėti prie Lotynų Amerikos gamybos procesų įvairinimo ir modernizavimo, pateikdama technologijų perkėlimo ir pajėgumų didinimo planus ir kuo greičiau sukurdama geriausias įmanomas sąlygas investicijoms bei Lotynų Amerikos integracijai, o to kulminacija turi būti skurdo, nelygybės ir atskirties panaikinimas. Privalome išmintingai naudoti Bendrijos finansavimo instrumentus, susijusius su bendradarbiavimu plėtros klausimais, demokratinių procesų skatinimu ir pagarba žmogaus teisėms bei kitomis programomis, apimančiomis mokymą, švietimą ir bendradarbiavimą mokslo, technologijų, sveikatos apsaugos, emigracijos ir kitas sritis. Privalome sukurti tarpregioninį solidarumo fondą, konfliktų prevencijos centrą, emigracijos stebėjimo instituciją ir nedelsiant įtraukti Mercosur į parlamentinę asamblėją. Pone Pirmininke, ateitis nelauks, o abiejose Atlanto pusėse esančių regionų suvienijimas yra Vakarų iššūkis atsižvelgiant į globalizaciją ir XXI a. iššūkius."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Latīņamerikas un Karību jūras valstu reģions, kura iedzīvotāju skaits Amerikas kontinentā līdzinās mūsu iedzīvotāju skaitam, ar kuriem mēs varam sazināties viņu dzimtajā valodā, proti, portugāļu, franču un spāņu, ir pelnījis Eiropas Savienības iestāžu īpašu ievērību un attieksmi. Papildus vēsturiskajai saiknei mums ir kopīgas saknes kristiānismā, kopīgi principi, vērtības un daudzas intereses, tādēļ mums jāturpina iesāktais darbs pie divu reģionu stratēģiskās apvienības izveidošanas, par ko tika runāts četrās augstākā līmeņa sanāksmēs pirms Limas sanāksmes, kuru mēs apspriežam šodien. Tas nozīmē, ka mēs varam turpināt abu reģionu sabiedrību sociālās, kultūras un politiskās dzīves tuvināšanu, sadarbību tirdzniecības, ekonomikas un drošības jomā, kā arī cīņu pret klimata pārmaiņām par labu ilgtspējīgai attīstībai. Es piekrītu, ka mums jānodrošina minētās apvienības stratēģiskā perspektīva, līdzīgi kā ar Meksiku un Čīli, kas pēc iespējas drīzākā laikā veicinātu sarunu uzsākšanu ar Andu Kopienas un Centrālamerikas valstīm, un, pamatojoties uz daudzkultūru redzējumu, mēs varētu izveidot globālu starpreģionālu zonu kā PTO interesēm atbilstošu modeli, kas paredz personu pārvietošanās brīvību, kā arī brīvas komerciālās un reģionālās tirdzniecības iespējas. Tādēļ Eiropai jāveicina ražošanas procesu daudzveidošana un modernizēšana Latīņamerikas valstīs, izstrādājot tehnoloģiju nodošanas un kapacitātes paaugstināšanas plānus, radot vislabākos priekšnoteikumus investīcijām juridiski paredzamā, salīdzināmā sistēmā, lai veicinātu Latīņamerikas valstu integrāciju, kā arī nabadzības, nevienlīdzības un atstumtības izskaušanu tajās. Mums saprātīgi jāpielieto Kopienas finansējuma instrumenti, īstenojot attīstības sadarbības, demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas programmas, kā arī programmas apmācību, izglītības, sadarbības zinātnes un tehnikas, veselības, migrācijas u.c. jomās. Mums jāizveido divu reģionu solidaritātes fonds, konfliktu novēršanas centrs, migrācijas novērošanas punkts, kā arī jārada pamats dialoga veicināšanai un nekavējoties jāpievieno Eiropas un Latīņamerikas transatlantiskajai Parlamentārajai asamblejai ( ). Nākotne negaidīs, priekšsēdētāja kungs, un abu Atlantijas okeāna pretējo pušu savienošana ir izaicinājums Rietumu pasaulei 21. gadsimta un globalizācijas kontekstā."@lv13
"Señor Presidente, una colectividad como la latinocaribeña, que en todo el continente americano supone una población parecida a la de nuestra Unión y con la que pueden dialogar en sus propias lenguas portugueses, franceses y españoles, además de otros, merece ser considerada y atendida de forma muy especial por las instituciones europeas. Con dicha colectividad, además de lazos históricos, compartimos raíces cristianas, principios, valores e intereses numerosos, por lo que debemos seguir profundizando en la asociación estratégica birregional ya proclamada en las cuatro cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, que han precedido a ésta de Lima que tratamos hoy aquí. Y, en esa línea, continuar propiciando un mayor acercamiento entre nuestras sociedades, tanto a nivel social y cultural como político, comercial, económico, de seguridad y de lucha contra el cambio climático y por el desarrollo sostenible. Estoy de acuerdo en dar a esta asociación una visión estratégica de conjunto que, tras las ya vigentes con México y Chile, impulse la conclusión, en el más breve plazo de tiempo posible, de las negociaciones con Mercosur, con la Comunidad Andina y con Centroamérica y que, apoyada en una visión multicultural, nos pueda llevar a la creación de una zona eurolatinoamericana de asociación global interregional, basada en un modelo compatible con la Organización Mundial del Comercio y que contemple la libre circulación de personas y los libres intercambios comerciales y regionales. Para ello, desde Europa debemos contribuir a la diversificación y modernización de los aparatos productivos latinoamericanos con planes de transferencia y de capacitación tecnológica, a que se cree un marco adecuado y propicio para las inversiones, soportado en una homologable seguridad jurídica, a la integración latinoamericana y, como meta de todo lo anterior, a la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Debemos utilizar inteligentemente los instrumentos comunitarios de financiación de la cooperación al desarrollo, de promoción de la democracia y los derechos humanos y también el resto de programas en los ámbitos de la formación, la educación, la cooperación científico-técnica, la salud, la emigración, etc. Deberíamos crear a nivel birregional un fondo de solidaridad, un centro de prevención de conflictos, una fundación para la promoción del diálogo, un observatorio de la emigración y, de forma inmediata, resolver adecuadamente la incorporación de Mercosur a la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamérica (EuroLat). El futuro no espera, señor Presidente, y unir el Atlántico es el reto de Occidente en el escenario de la globalización y del siglo XXI."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, een gemeenschap zoals die van de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, waarvan de gehele bevolking op het Amerikaanse continent lijkt op die van ons, en die we kunnen aanspreken in hun eigen talen – onder andere Portugees, Frans en Spaans – verdient een speciale aandacht en behandeling van de Europese instellingen. Naast onze historische banden delen we een christelijke achtergrond, beginselen, waarden en talloze interesses, en dus moeten we nader in blijven gaan op de biregionale strategische band die, voorafgaand aan de top in Lima waar we het vandaag over hebben, al bij de vier eerdere topconferenties van de staatshoofden en regeringsleiders is aangekondigd. Dit betekent dat we de maatschappelijke, culturele en politieke verzoening tussen onze gemeenschappen moeten blijven voortzetten, ook voor wat betreft handel, economie, zekerheid en het bestrijden van de klimaatverandering en ten gunste van duurzame ontwikkeling. Ik ben het ermee eens dat we bij deze band een geheel strategisch standpunt moeten innemen, dat, in opvolging van de banden die we al met Mexico en Chili hebben, zo spoedig mogelijk zou moeten leiden tot onderhandelingen met Mercosur, de Andesgemeenschap en Midden-Amerika en dat, op basis van een multiculturele visie, ons in staat stelt een wereldwijde interregionale EuroLat-zone te creëren als een model dat, overeenkomstig de Wereldhandelsorganisatie, vrij verkeer van personen en een vrije commerciële en regionale handelsuitwisseling voor ogen heeft. Hiertoe moet Europa een bijdrage leveren aan de diversificatie en modernisering van productieprocessen in Latijns-Amerika door middel van programma’s voor overdracht van technologie en capaciteitsopbouw, waarmee een zo goed mogelijke context kan worden geschapen voor investering binnen een vergelijkbaar kader van wettelijke zekerheid, voor een Latijns-Amerikaanse integratie en, met als hoogtepunt van dit alles, voor het uitbannen van armoede, ongelijkheid en uitsluiting. We moeten de financieringsmiddelen van de Gemeenschap met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking, het bevorderen van de democratie en de mensenrechten en andere programma’s in verband met training, onderwijs, wetenschappelijke en technische samenwerking, gezondheid, emigratie, enz. op een slimme manier inzetten. We zouden op biregionaal niveau een solidariteitsfonds, een conflictpreventiecentrum, een stichting om dialoog te stimuleren en een waarnemingscentrum voor emigratie moeten oprichten, en Mercosur direct in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering moeten opnemen. De toekomst laat niet op zich wachten, mijnheer de Voorzitter, en het verenigen van beide kanten van de Atlantische Oceaan is een uitdaging van het Westen binnen de context van globalisering en de 21e eeuw."@nl3
"Panie przewodniczący! Taka społeczność, jak społeczność latynosko-karaibska, której łączna liczba ludności zamieszkującej kontynent amerykański jest zbliżona do naszej liczby ludności, z którą możemy rozmawiać w ich językach - między innymi po portugalsku, francusku i hiszpańsku, zasługuje na specjalną uwagę i specjalne traktowanie przez instytucje europejskie. Oprócz więzi historycznych łączą nas wspólne korzenie chrześcijańskie, zasady, wartości i wiele wspólnych interesów. Dlatego też musimy kontynuować rozwój partnerstwa pomiędzy obydwoma regionami, które zostało ogłoszone podczas czwartego szczytu głów państw i rządów, poprzedzającego szczyt w Limie, o którym dzisiaj tutaj rozmawiamy. Oznacza to, że możemy kontynuować proces zbliżania ze sobą naszych społeczeństw pod kątem społecznym, kulturalnym i politycznym, jak również w odniesieniu do handlu, gospodarki, bezpieczeństwa i walki ze zmianami klimatycznymi oraz na korzyść zrównoważonego rozwoju. Zgadzam się z opinią, że na potrzeby tego partnerstwa powinniśmy opracować całościową perspektywę strategicznego działania, która to w oparciu o porozumienia zawarte z Meksykiem i Chile powinna możliwie szybko doprowadzić do podjęcia negocjacji z organizacją Mercosur, Wspólnotą Andyjską i Ameryką Środkową oraz na podstawie wielokulturowej wizji umożliwić nam utworzenie globalnej, międzyregionalnej strefy EuroLat jako wzoru spełniającego wymagania określone przez Światową Organizację Handlu, zakładającego swobodę przepływu ludzi i wolny dostęp do handlu przemysłowego i regionalnego. Aby osiągnąć ten cel, Europa musi przyczynić się do dywersyfikacji i modernizacji procesów produkcji w Ameryce Łacińskiej w oparciu o plany transferu technologicznego i budowania zdolności produkcyjnych, tworząc przy tym optymalne środowisko dla inwestycji w ramach porównywalnych podstaw pewności prawnej, ukierunkowanych na integrację latynosko-amerykańską, zaś ukoronowaniem wszystkich tych działań będzie wyeliminowanie ubóstwa, nierówności i wyłączenia społecznego. Musimy mądrze wykorzystać instrumenty finansowania, jakimi dysponuje Wspólnota, odnoszące się do rozwoju współpracy, promowania demokracji i praw człowieka, jak również innych programów związanych ze szkoleniami, kształceniem, współpracą naukową i techniczną, zdrowiem, emigracją itp. Powinniśmy utworzyć dwuregionalny fundusz solidarności, centrum zapobiegania konfliktom, fundację wspierającą dialog, obserwatorium emigracji oraz natychmiast włączyć Mercosur do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Panie przewodniczący! Przyszłość nie będzie na nas czekać, a połączenie ze sobą obu stron Atlantyku jest dla Zachodu wyzwaniem w kontekście globalizacji oraz XXI-ego wieku."@pl16
"Senhor Presidente, uma comunidade como a América Latina e Caraíbas, cuja totalidade da população no continente americano se assemelha à nossa e com a qual podemos comunicar nas suas próprias línguas – português, francês e espanhol, entre outras –, merece uma consideração e um tratamento especial por parte das Instituições europeias. Para além de laços históricos, partilhamos raízes cristãs, princípios, valores e muitos interesses, pelo que devemos continuar a aprofundar a associação estratégica bi-regional já proclamada nas quatro Cimeiras de Chefes de Estado e de Governo que antecederam a Cimeira de Lima que hoje debatemos. Significa isto que podemos continuar a propiciar uma aproximação social, cultural e política, comercial, e económica entre as nossas sociedades, assim como uma aproximação em termos de segurança e de luta contra as alterações climáticas e em prol do desenvolvimento sustentável. Concordo que deveríamos dar uma visão estratégica de conjunto a esta associação, que, no seguimento das parecerias já existentes com o México e o Chile, conduza com a maior brevidade possível ao lançamento das negociações com o Mercosul, a Comunidade Andina e a América Central, e que, com base numa visão multicultural, nos permita criar uma zona EuroLat global inter-regional como um modelo compatível com a OMC, que preveja a livre circulação de pessoas e as livres trocas comerciais e regionais. Para tanto, a Europa terá de contribuir para a diversificação e modernização dos processos de produção na América Latina, através de planos de transferência e capacitação tecnológica, criando o melhor clima de investimentos possível dentro de um quadro de certeza jurídica comparável, com vista à integração latino-americana, e tendo como meta final de tudo isto a erradicação da pobreza, da desigualdade e da exclusão. Temos de usar inteligentemente os instrumentos de financiamento comunitários relacionados com a cooperação para o desenvolvimento, a promoção da democracia e dos direitos humanos, assim como outros programas em matéria de formação, educação, cooperação científica e técnica, saúde, emigração, etc. Deveríamos criar um fundo de solidariedade bi-regional, um centro de prevenção de conflitos, uma fundação para a promoção do diálogo, um observatório da emigração e integrar de imediato o Mercosul na Assembleia Parlamentar EuroLat. O futuro não espera, Senhor Presidente, e unir ambos os lados do Atlântico é o desafio do Ocidente no contexto da globalização e do século XXI."@pt17
"Señor Presidente, una colectividad como la latinocaribeña, que en todo el continente americano supone una población parecida a la de nuestra Unión y con la que pueden dialogar en sus propias lenguas portugueses, franceses y españoles, además de otros, merece ser considerada y atendida de forma muy especial por las instituciones europeas. Con dicha colectividad, además de lazos históricos, compartimos raíces cristianas, principios, valores e intereses numerosos, por lo que debemos seguir profundizando en la asociación estratégica birregional ya proclamada en las cuatro cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, que han precedido a ésta de Lima que tratamos hoy aquí. Y, en esa línea, continuar propiciando un mayor acercamiento entre nuestras sociedades, tanto a nivel social y cultural como político, comercial, económico, de seguridad y de lucha contra el cambio climático y por el desarrollo sostenible. Estoy de acuerdo en dar a esta asociación una visión estratégica de conjunto que, tras las ya vigentes con México y Chile, impulse la conclusión, en el más breve plazo de tiempo posible, de las negociaciones con Mercosur, con la Comunidad Andina y con Centroamérica y que, apoyada en una visión multicultural, nos pueda llevar a la creación de una zona eurolatinoamericana de asociación global interregional, basada en un modelo compatible con la Organización Mundial del Comercio y que contemple la libre circulación de personas y los libres intercambios comerciales y regionales. Para ello, desde Europa debemos contribuir a la diversificación y modernización de los aparatos productivos latinoamericanos con planes de transferencia y de capacitación tecnológica, a que se cree un marco adecuado y propicio para las inversiones, soportado en una homologable seguridad jurídica, a la integración latinoamericana y, como meta de todo lo anterior, a la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Debemos utilizar inteligentemente los instrumentos comunitarios de financiación de la cooperación al desarrollo, de promoción de la democracia y los derechos humanos y también el resto de programas en los ámbitos de la formación, la educación, la cooperación científico-técnica, la salud, la emigración, etc. Deberíamos crear a nivel birregional un fondo de solidaridad, un centro de prevención de conflictos, una fundación para la promoción del diálogo, un observatorio de la emigración y, de forma inmediata, resolver adecuadamente la incorporación de Mercosur a la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamérica (EuroLat). El futuro no espera, señor Presidente, y unir el Atlántico es el reto de Occidente en el escenario de la globalización y del siglo XXI."@ro18
"Vážený pán predseda, latinsko-karibské spoločenstvo, ktorého obyvateľstvo na americkom kontinente pripomína to naše, s ktorým sa môžeme rozprávať v ich materských jazykoch – okrem iných aj v portugalčine, francúzštine a španielčine – si zo strany európskych inštitúcií zaslúži osobitný ohľad a zaobchádzanie. Okrem spoločných historických znakov zdieľame aj spoločné kresťanské korene, zásady, hodnoty a mnohé záujmy a z toho dôvodu musíme pokračovať vo vytváraní medziregionálneho strategického združenia, ktoré bolo pred samitom v Lime, o ktorom dnes diskutujeme, vyhlásené už aj na štyroch predchádzajúcich samitoch hláv štátov a vlád. To znamená, že môžeme pokračovať v zbližovaní našich sociálnych, kultúrnych a politických priateľských stykov medzi našimi spoločnosťami a zároveň užšie spolupracovať aj v oblastiach obchodu, hospodárstva, bezpečnosti a boja proti zmene klímy a za dosiahnutie trvalo udržateľného rastu. Súhlasím s tým, že by sme mali tomuto združeniu poskytnúť plnú strategickú perspektívu, ktorá by na základe už dohodnutých strategických perspektív s Mexikom a Čile mala viesť v čo najkratšom čase k rokovaniam s krajinami Mercosuru, Andskou komunitou a Strednou Amerikou, a na základe multikultúrnej vízie by nám mala umožniť vytvorenie globálnej medziregionálnej zóny EuroLat porovnateľnej s modelom WTO a umožňujúcej voľný pohyb osôb a slobodné poskytovanie komerčných a regionálnych obchodných služieb. V tomto smere musí Európa prispieť k diverzifikácii a modernizácii výrobných procesov v Latinskej Amerike prostredníctvom plánov na prenos technológií a budovanie kapacít a vytvorením najlepšieho možného prostredia pre investície v rámci porovnateľného rámca právnej istoty, s cieľom dosiahnuť integráciu Latinskej Ameriky a s absolútnym cieľom odstrániť chudobu, nerovnosť a vylúčenie. Musíme rozumným spôsobom využívať nástroje financovania Spoločenstva určené na rozvoj spolupráce, podporu demokracie a ľudských práv, ako aj iné programy súvisiace s odbornou prípravou, vzdelávaním, vedecko-technickou spoluprácou, zdravotníctvom, emigráciou atď. Mali by sme vytvoriť medziregionálny fond solidarity, centrum pre prevenciu konfliktov, základy pre podporu dialógu, observatórium emigrácie a okamžite pripojiť krajiny Mercosuru k parlamentnému zhromaždeniu EuroLat. Pán predseda, budúcnosť na nás nepočká. Zjednotenie oboch strán Atlantiku predstavuje pre Západ hlavnú globalizačnú výzvu 21. storočia."@sk19
"Gospod predsednik, skupnost, kot je latinsko-karibska, katere celotno prebivalstvo na ameriški celini je podobno našemu in se lahko z njim pogovarjamo v naših jezikih – med drugim v portugalščini, francoščini in španščini – si zasluži posebno upoštevanje in obravnavo v evropskih institucijah. Poleg zgodovinskih povezav imamo skupne krščanske korenine, načela, vrednote in veliko interesov, zato moramo še naprej izpopolnjevati dvoregionalno strateško združenje, ki je bilo že napovedano na štirih vrhih vodij držav in vlad pred vrhom v Limi, o katerem se danes pogovarjamo. To pomeni, da lahko še naprej podpiramo socialno, kulturno in politično zbliževanje med našimi družbami ter tudi v smislu trgovine, gospodarstva, varnosti in boja proti podnebnim spremembam in v korist trajnostnemu razvoju. Strinjam se, da moramo zagotoviti polno strateško perspektivo za to združenje in da mora to, po zgledu združenj, ki so že vzpostavljena v Mehiki in Čilu, čim prej privesti do pogajanj z Mercosurjem, andsko skupnostjo in Srednjo Ameriko, in, na podlagi večkulturnega vidika, omogočiti vzpostavitev globalnega medregionalnega območja EuroLat kot modela, ki je primerljiv s STO in ki omogoča svobodo gibanja oseb ter proste trgovinske in regionalne trgovinske zmogljivosti. Za ta namen mora Evropa prispevati k povečanju raznovrstnosti in posodobitvi proizvodnega procesa v Latinski Ameriki z načrti za prenos tehnologije in krepitev zmogljivosti, vzpostavitvi najboljšega možnega okvira za naložbe v primerljivem okviru pravne varnosti, povezovanju Latinske Amerike in, kot višek vsega tega, izkoreninjenju revščine, neenakosti in izključenosti. Pametno moramo uporabiti finančne instrumente Skupnosti, ki so povezani z razvojnim sodelovanjem, spodbujanjem demokracije in človekovih pravic ter drugimi programi v zvezi z usposabljanjem, izobraževanjem, znanstvenim in tehničnim sodelovanjem, zdravjem, izseljevanjem itd. Vzpostaviti moramo dvoregionalni solidarnostni sklad, center za preprečevanje sporov, fundacijo za spodbujanje dialoga in observatorij za priseljevanje ter takoj vključiti Mercosur v parlamentarno skupščino EuroLat. Prihodnost ne bo čakala, gospod predsednik, združitev obeh strani Atlantika je izziv Zahoda v smislu globalizacije in 21. stoletja."@sl20
"Herr talman! En gemenskap som den latinsk-karibiska gemenskapen, vars hela befolkning på den amerikanska kontinenten liknar vår egen, som vi kan tala till på våra egna språk – portugisiska, franska och spanska, bland andra – förtjänar ett särskilt beaktande och särskild behandling av EU-institutionerna. Förutom våra historiska band delar vi kristna rötter, principer, värderingar och många intressen, och därför måste vi fortsätta att utveckla den biregionala strategiska associering som redan tillkännagivits vid stats- och regeringschefernas fyra toppmöten, som föregått toppmötet i Lima, som vi diskuterar i dag. Detta innebär att vi kan fortsätta att underlätta en social, kulturell och politisk tillnärmning mellan våra samhällen, och också underlätta handel, ekonomi, säkerhet och kampen mot klimatförändringen till förmån för en hållbar utveckling. Jag håller med om att vi borde ge denna associering ett fullständigt strategiskt perspektiv, som i spåren efter de associeringar som redan införts med Mexiko och Chile så snart som möjligt borde leda till förhandlingar med Mercosur, Andinska gemenskapen och Centralamerika, och på grundval av en mångkulturell vision tillåta oss att skapa ett globalt interregionalt europeiskt-latinamerikanskt område som en WTO-kompatibel modell för fri rörlighet för personer och fri kommersiell och regional handel. I detta syfte måste EU bidra till mångfaldigandet och moderniseringen av produktionsprocesserna i Latinamerika genom planer för tekniköverföring och kapacitetuppbyggnad, och därigenom skapa den bästa möjliga miljön för investeringar inom en likvärdig ram för rättssäkerhet, för att åstadkomma en latinamerikansk integration och som pricken över i avskaffa fattigdom, ojämlikhet och utanförskap. Vi måste använda gemenskapens finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och främjande av demokrati och mänskliga rättigheter samt andra program för utbildning, vetenskapligt och tekniskt samarbete, hälsa, utvandring osv. på ett intelligent sätt. Vi borde skapa en biregional solidaritetsfond, ett center för konfliktförebyggande, en stiftelse för att främja dialog, ett observatorium för emigration, och omedelbart införliva Mercosur i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika. Framtiden kan inte vänta, och att förena båda sidor av Atlanten är västvärldens utmaning inför globaliseringen och 2000-talet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph