Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-23-Speech-3-010"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080423.2.3-010"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, verehrtes leeres Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn sich am 16. und 17. Mai die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und der lateinamerikanischen Staaten in Lima treffen, dann haben sie die Chance für einen historischen Durchbruch, um im biregionalen Dialog zwischen Europa und Lateinamerika eine neue Dimension der Beziehungen zwischen diesen beiden Kontinenten zu entwickeln. Ein Drittel der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind die europäischen Staaten und die lateinamerikanischen Staaten. Alleine diese Zahl muss für die Europäer bedeuten, dass transatlantische Beziehungen mehr sind als die Beziehungen Europas zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Transatlantische Beziehungen heißt vor allem Europa und Lateinamerika! In fast allen wichtigen Fragen, die wir in diesem Parlament diskutieren, teilen die lateinamerikanischen Staaten die Auffassungen der Europäischen Union! In unserer Entschließung sprechen wir von unseren Vorstellungen von sozialer Kohäsion, integral geteilt von allen lateinamerikanischen Regierungen, seien sie rechts oder links geführt. Wir sprechen von den notwendigen Umwelt- und Klimamaßnahmen und stoßen auf große Resonanz auf der lateinamerikanischen Seite. Nebenbei bemerkt: Kein einziges klimapolitisches Ziel ist erreichbar, wenn wir beim Erreichen dieser Ziele nicht die Staaten Lateinamerikas auf unsere Seite ziehen. Wenn wir über die Reform der internationalen Institutionen reden, über die Reform der Vereinten Nationen, über die Reform des Weltsicherheitsrates, wenn wir Europäer darüber diskutieren, dass multilaterale Politik die Lösung der Konflikte im 21. Jahrhundert bedeutet, stoßen wir bei allen lateinamerikanischen Partnern auf uneingeschränkte Zustimmung. Wenn wir darüber reden, dass die Finanzsysteme reformiert werden müssen, dass die internationalen Finanzmärkte kontrolliert werden müssen, finden wir nirgendwo mehr Verständnis als in Lateinamerika. Sprechen Sie einmal mit einem argentinischen Politiker, sei er rechts oder links, über das, was internationale Finanzpolitik in einem Land anrichten kann! Wenn wir – wie gestern – über die Lebensmittelkrise reden und darüber, dass die Verknappung von Lebensmitteln und die Verknappung von Flächen, die für die Produktion von Lebensmitteln zur Verfügung stehen, wegen der Nutzung für die Biomasse eine Folge der Umweltpolitik ist – sprechen Sie mit Brasilianern, sprechen Sie mit lateinamerikanischen Politikern; Sie werden dort die Probleme fokussiert finden. Die Verknappung der Lebensmittel, die zum Anstieg der Lebensmittelpreise führt, trifft uns und unsere Bürgerinnen und Bürger, aber erst recht die Menschen in lateinamerikanischen Staaten in ihrem Alltag. Nirgendwo findet Europa einen größeren Rückhalt, eine größere Resonanz bei der Lösung der aktuellen Probleme als in Lateinamerika. In Wien, beim letzten Gipfel, hat Bundeskanzler Schüssel als damaliger Ratspräsident gesagt: „Es war schön, wir konnten jeder mit jedem reden!“ Toll! Das können wir uns in Lima nicht mehr leisten. Wir müssen mit dem Mercosur, mit der Andengemeinschaft, mit den zentralamerikanischen Staaten jetzt zu konkreten Vereinbarungen und zum Abschluss der Verhandlungen kommen! Dabei will ich nicht verkennen, dass es viele Probleme gibt, die es zu lösen gilt, aber wir müssen sie ansprechen. Wie gehen wir mit Kuba um? Wollen wir diese Sanktionen noch länger fortführen? Die überwiegende Mehrzahl der Mitgliedstaaten der Europäischen Union will diese zu nichts dienlichen Sanktionen aufheben. Es gibt einige, die wollen es nicht. Interessant ist: Unter denen, die es nicht wollen, sind einige Staaten, die dennoch ihre Wirtschaftsbeziehungen zu Kuba bilateral massiv ausbauen. Das wird man auf Dauer niemandem erklären können. Also machen wir Schluss mit dieser Politik und besinnen wir uns, dass Wandel durch Annäherung immer noch das bessere Konzept als die Isolation im Sinne von George W. Bush ist! Natürlich hat José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra Recht, wenn er sagt, die FARC muss die Geiseln freilassen. Kolumbien ist ein Land, das von der Geißel des Terrorismus am stärksten betroffen ist, und Ingrid Betancourt muss freigelassen werden, so wie übrigens auch alle anderen Geiseln freigelassen werden müssen! Die europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen könnten ein Schlüssel in der Kooperation zweier großer Weltregionen sein. Die Welt friedlicher zu machen, ihre Institutionen ans 21. Jahrhundert anzupassen, die Umweltprobleme, die Nahrungsmittelprobleme, die Finanzkontrollen besser zu entwickeln – all das steht in Lima auf der Tagesordnung. Meine Fraktion legt größten Wert darauf, dass wir als Europäisches Parlament in der Zukunft dieser Politik einen höheren Stellenwert geben als wir das bisher getan haben."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, vážená prázdná jednací síni, vážené dámy, vážení pánové, ve dnech 16. a 17. května se v Limě sejdou představitelé států a vlád Evropské unie a zemí Latinské Ameriky. Na tomto setkání budou mít příležitost dosáhnout historického průlomu v meziregionálním dialogu mezi Evropou a Latinskou Amerikou a vytvořit nový rozměr ve vztazích mezi našimi světadíly. Jedna třetina členských zemí OSN se nachází v Evropě nebo Latinské Americe. Toto číslo by mělo Evropanům samo o sobě naznačovat, že transatlantický vztah znamená více než jen vztah mezi Evropou a Spojenými státy americkými. Transatlantické vztahy znamenají především vztah mezi Evropou a Latinskou Amerikou. Názory zemí Latinské Ameriky se ztotožňují s názory Evropské unie téměř ve všech důležitých otázkách, o nichž v tomto Parlamentu diskutujeme. V našem usnesení uvádíme naše názory na sociální soudržnost, přičemž tyto názory zcela sdílejí všechny vlády Latinské Ameriky bez ohledu na to, zda stojí v jejich čele levice nebo pravice. Hovoříme o opatřeních, která jsou nevyhnutelná k ochraně životního prostředí a klimatu, a tato opatření se ze strany Latinské Ameriky setkávají s velkým ohlasem. Mimochodem, dovolte mi upozornit na skutečnost, že se nám nepodaří naplnit žádný z cílů týkajících se klimatu – ani jeden – pokud s námi nebudou na jedné palubě i země Latinské Ameriky. Pokud diskutujeme o reformě mezinárodních institucí, reformě OSN, reformě Rady bezpečnosti, pokud Evropané hovoří o tom, že vícestranné politiky představují řešení pro konflikty 21. století, všichni naši partneři z Latinské Ameriky nám projevují svou upřímnou podporu. Diskutujeme-li o potřebě reformy finančních systémů a potřebě dostat finanční trhy pod kontrolu, nikde jinde než právě v Latinské Americe se nesetkáváme s takovou mírou pochopení. Můžete se zeptat kteréhokoliv argentinského politika, bez ohledu na to, zda podporuje pravicové nebo levicové křídlo, a ten vám přesně popíše, jaké zhoubné dílo dokáže v zemi způsobit mezinárodní finanční politika! Když diskutujeme o potravinové krizi, právě jak tomu bylo včera, o stále větším nedostatku potravin a zemědělské půdy pro pěstování surovin k výrobě potravin z důvodu výroby biomasy, i o tom, že to vše je důsledek environmentální politiky, stačí se o této otázce zmínit před Brazilci nebo před politiky Latinské Ameriky. Zjistíme, že jsou na tyto problémy jasně zaměřeni. Stoupající nedostatek potravin způsobuje vzrůst cen, který tvrdě dopadá na spotřebitele. Na spotřebitele v Latinské Americe však dopadá ještě výrazněji. Nikde jinde nemá Evropa takovou silnou podporu a takový silný ohlas týkající se řešení současných problémů, než právě v Latinské Americe. Kancléř Schüssel, jako tehdejší předseda Rady, na minulé schůzce na nejvyšší úrovni ve Vídni řekl: „Bylo to nádherné, každý si dovedl s každým popovídat!“ To je sice skvělé, nemůžeme však připustit, aby to byl jediný výsledek, který Lima přinese. Musíme dosáhnout konkrétně dohody se zeměmi Mercosur, Andským společenstvím a zeměmi Střední Ameriky, a dovést jednání k úspěšnému závěru. Nemám nyní v úmyslu zastírat mnohé problémy, které zde existují a které se musí vyřešit. Tyto problémy je také potřeba pojmenovat. Co zamýšlíme podniknout v souvislosti s Kubou? Jak dlouho chceme ještě uplatňovat sankce vůči této zemi? Výrazná většina členských států EU si přeje ukončení těchto zbytečných sankcí. Některé jsou však proti. Je však velmi zajímavé, že některé země, které jsou proti ukončení sankcí, v současnosti výraznou měrou rozšiřují své obchodní vztahy s Kubou. Z dlouhodobého hlediska se bude tato skutečnost jen velmi obtížně vysvětlovat. Ukončeme tuto politiku. Pamatujme, že navození změny prostřednictvím prohlubování vzájemných vztahů představuje za každých okolností lepší přístup, než je izolace obhajovaná Georgem W. Bushem. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra má samozřejmě pravdu, když říká, že FARC musí propustit své zajatce. Kolumbie je více než jakákoliv jiná země rukojmím terorismu a Ingrid Betancourtová a všichni ostatní rukojmí musí být propuštěni. Vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou by mohly být klíčem ke spolupráci mezi dvěma významnými světovými regiony. Vytvoření světa, v němž by vládl mír, přizpůsobení jeho institucí potřebám 21. století, řešení environmentálních a potravinových problémů, vytvoření lepší finanční kontroly – všechny tyto otázky jsou na programu schůzky na nejvyšší úrovni v Limě. Moje skupina považuje za velmi důležité vyzvat Evropský parlament, aby této politice připisoval v budoucnosti mnohem větší prioritu, než jí připisoval v minulosti."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Den 16. og 17. maj mødes stats- og regeringscheferne for EU og de latinamerikanske lande i Lima. Dette vil give dem mulighed for at opnå et historisk gennembrud i den biregionale dialog mellem Europa og Latinamerika samt udvikle en ny dimension i forbindelser mellem vores to kontinenter. En tredjedel af medlemsstaterne i FN er europæiske og latinamerikanske lande. Det tal alene bør indikere over for europæerne, at det transatlantiske forhold betyder mere end blot Europas forbindelser med USA. Transatlantiske forbindelser betyder frem for alt Europa og Latinamerika! Ved næsten alle de vigtige spørgsmål, som vi debatterer i Parlamentet, falder de latinamerikanske landes synspunkter sammen med EU's. I vores beslutning taler vi om vores idéer til social samhørighed, og disse idéer deles fuldt ud af alle de latinamerikanske regeringer, uanset om de ledes af højre- eller venstrefløjen. Vi taler om de tiltag, som er nødvendige for at beskytte miljøet og klimaet, og dette vækker i høj grad genklang på den latinamerikanske side. Lad mig i forbifarten lige nævne, at ingen af klimamålene - ikke et eneste - kan opnås, medmindre de latinamerikanske lande er med os. Når vi taler om reform af de internationale institutioner, reform af FN og reform af Sikkerhedsrådet, når vi europæere taler om, at multilateral politik er løsningen på konflikter i det 21. århundrede, støtter alle vores latinamerikanske partnere helhjertet op om dette. Når vi taler om behovet for reform af de finansielle systemer og for at bringe de internationale finansmarkeder under kontrol, så mødes vi ingen steder med større forståelse end i Latinamerika. Tal med en hvilken som helst argentinsk politiker, uanset om de er fra højre eller venstre, og de vil fortælle dig, præcis hvilken ravage international finanspolitik kan skabe i et land! Når vi taler om fødevarekrisen, som vi gjorde i går, og om den stigende mangel på fødevarer og landbrugsjord til dyrkning af fødevarer som et resultat af produktionen af biomasse, og hvordan dette er en konsekvens af miljøpolitik, bør vi tale med brasilianerne og med latinamerikanske politikere. Vi vil få et klart fokus på disse problemer. Den stigende mangel på fødevarer medfører prisstigninger og rammer vores forbrugere hårdt, men de rammer forbrugere i Latinamerika endnu hårdere. Ingen steder er der større opbakning for Europa og stærkere genklang med hensyn til at løse aktuelle problemer end i Latinamerika. I Wien på sidste topmøde sagde Østrigs kansler, Wolfgang Schüssel, som daværende formand for Rådet: "Det var pragtfuldt, alle var i stand til at tale med hinanden!" Det er godt, men vi kan ikke lade det være det eneste resultat i Lima. Vi må nu opnå håndgribelige aftaler med Mercosur, med Det Andinske Fællesskab og med de centralamerikanske lande og få afsluttet forhandlingerne. Jeg ønsker ikke at kaste slør over de mange problemer, som eksisterer, og som skal løses. De skal også tages op. Hvad skal vi gøre med Cuba? Vil vi fastholde sanktionerne ret meget længere? Langt de fleste af EU-medlemsstaterne ønsker at hæve disse nytteløse sanktioner. Der er imidlertid nogle, som ikke er stemt for dette. Det interessante er, at nogle af de lande, som ikke ønsker at hæve sanktionerne, ikke desto mindre i stort omfang udvider deres handelsforbindelser med Cuba for tiden. Det vil være svært at forklare for nogen i det lange løb. Lad os bringe denne politik til ophør. Lad os huske på, at det altid er en bedre tilgang at foranledige ændringer gennem tættere forbindelser end gennem isolation, som George W. Bush er fortaler for. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra har naturligvis ret i, at FARC skal frigive gidslerne. Colombia er som land mere end noget andet gidsel for terrorisme, og Ingrid Betancourt skal frigives, og alle de andre gidsler skal ligeledes frigives. Forbindelser mellem EU og Latinamerika kunne være nøglen til samarbejde mellem to store regioner i verden. At gøre verden til et mere fredeligt sted, at tilpasse dens institutioner til behovene i det 21. århundrede, at tackle miljø- og fødevareproblemer, at udvikle bedre finanskontroller: Alle disse spørgsmål er på dagsordenen i Lima. Min gruppe lægger stor vægt på at opfordre Europa-Parlamentet til at prioritere denne politik meget højere i fremtiden, end vi har gjort hidtil."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, διακεκριμένη άδεια Αίθουσα, κυρίες και κύριοι, στις 16 και 17 Μαΐου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής θα συνεδριάσουν στη Λίμα. Θα αποτελέσει μια ευκαιρία γι’ αυτούς προκειμένου να επιτύχουν μια ιστορική πρόοδο στον διπεριφερειακό διάλογο μεταξύ της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής και να αναπτύξουν μια νέα διάσταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο ηπείρων. Το ένα τρίτο των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών είναι χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Ο αριθμός αυτός και μόνο πρέπει να δείξει στους Ευρωπαίους ότι η διατλαντική σχέση συνεπάγεται κάτι περισσότερο από τη σχέση της Ευρώπης μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι διατλαντικές σχέσεις συνεπάγονται την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, πάνω από όλα! Σχεδόν σε όλα τα σημαντικά θέματα που συζητούμε στο Σώμα, οι απόψεις των χωρών της Λατινικής Αμερικής ταυτίζονται με τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ψήφισμά μας, συζητούμε για τις ιδέες μας σχετικά με την κοινωνική συνοχή, και τις ιδέες αυτές συμμερίζονται εξ ολοκλήρου όλες οι κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, είτε ηγούνται από τη Δεξιά είτε από την Αριστερά. Συζητούμε για τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, και αυτά βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση στην πλευρά της Λατινικής Αμερικής. Επιτρέψτε μου να τονίσω παρεμπιπτόντως ότι κανένας από τους στόχους για το κλίμα –ούτε ένας– δεν μπορεί να επιτευχθεί εκτός εάν συμμετέχουν και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όταν συζητούμε για τη μεταρρύθμιση των διεθνών οργανισμών, για τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όταν εμείς οι Ευρωπαίοι συζητούμε σχετικά με το ότι οι πολυμερείς πολιτικές είναι η λύση στις συγκρούσεις του 21ου αιώνα, όλοι οι εταίροι μας στη Λατινική Αμερική μας στηρίζουν ολόψυχα. Όταν συζητούμε για την ανάγκη να πραγματοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις στα χρηματοπιστωτικά συστήματα και να θέσουμε υπό έλεγχο τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, τότε πουθενά δεν συναντούμε μεγαλύτερη κατανόηση από ό,τι στη Λατινική Αμερική. Μιλήστε με οποιονδήποτε αργεντινό πολιτικό, είτε από την Αριστερά είτε από τη Δεξιά, και θα σας πει ακριβώς τι όλεθρο μπορεί να προκαλέσει η διεθνής χρηματοπιστωτική πολιτική σε μια χώρα! Όταν συζητούμε για την επισιτιστική κρίση, όπως εχθές, και για την αυξανόμενη έλλειψη τροφίμων και γεωργικών εκτάσεων για την καλλιέργεια τροφίμων ως αποτέλεσμα της παραγωγής βιομάζας, και για το πώς αυτό αποτελεί συνέπεια της περιβαλλοντικής πολιτικής, πρέπει να μιλήσουμε στους Βραζιλιάνους και στους πολιτικούς της Λατινικής Αμερικής. Θα βρούμε ένα σαφές σημείο σύγκλισης όσον αφορά αυτά τα προβλήματα. Η αυξανόμενη έλλειψη τροφίμων επιφέρει αυξήσεις στις τιμές και πλήττει σοβαρά τους καταναλωτές μας, αλλά πλήττει ακόμη σοβαρότερα τους καταναλωτές στη Λατινική Αμερική. Πουθενά δεν υπάρχει ισχυρότερη στήριξη για την Ευρώπη και ισχυρότερη ανταπόκριση όσον αφορά τα σημερινά προβλήματα από ό,τι στη Λατινική Αμερική. Στη Βιέννη, στην τελευταία σύνοδο κορυφής, ο καγκελάριος Schüssel, ως ο τότε Πρόεδρος του Συμβουλίου, δήλωσε: «Ήταν θαυμάσια, όλοι μπορούσαν να μιλήσουν μεταξύ τους!». Αυτό είναι σπουδαίο, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιτρέψουμε να είναι αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα στη Λίμα. Πρέπει τώρα να επιτύχουμε απτές συμφωνίες με τη Mercosur, με την Κοινότητα των Άνδεων και με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Δεν επιθυμώ να αποκρύψω τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν και που πρέπει να επιλυθούν· πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Τι θα κάνουμε όσον αφορά την Κούβα; Θέλουμε να διατηρήσουμε τις κυρώσεις για πολύ ακόμη; Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ επιθυμεί την άρση αυτών των ανώφελων κυρώσεων. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα που δεν είναι υπέρ. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι ορισμένες από τις χώρες που δεν επιθυμούν την άρση των κυρώσεων, παρ’ όλα αυτά, διευρύνουν επί του παρόντος σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εμπορικές τους σχέσεις με την Κούβα. Αυτό θα είναι δύσκολο να μας το εξηγήσουν μακροπρόθεσμα. Ας θέσουμε τέρμα στη συγκεκριμένη πολιτική. Ας θυμόμαστε ότι η πραγματοποίηση αλλαγών με την προώθηση στενότερων σχέσεων αποτελεί πάντοτε καλύτερη προσέγγιση από ό,τι η απομόνωση που υποστηρίζει ο Τζορτζ Μπους. Φυσικά, ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra έχει δίκιο όταν δηλώνει ότι οι FARC πρέπει να απελευθερώσουν τους ομήρους. Η Κολομβία, ως χώρα, είναι όμηρος της τρομοκρατίας, περισσότερο από κάθε άλλη, και η Ingrid Betancourt πρέπει να απελευθερωθεί, και όλοι οι άλλοι όμηροι πρέπει επίσης να απελευθερωθούν. Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής θα μπορούσαν να αποτελέσουν το κλειδί για τη συνεργασία μεταξύ δύο μεγάλων περιοχών του κόσμου. Η δημιουργία ενός πιο ειρηνικού κόσμου, η προσαρμογή των διεθνών οργανισμών στις ανάγκες του 21ου αιώνα, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και των επισιτιστικών προβλημάτων, η ανάπτυξη καλύτερων χρηματοπιστωτικών ελέγχων: όλα αυτά τα θέματα περιλαμβάνονται στην ατζέντα της Λίμα. Η Ομάδα μου αποδίδει μεγάλη σημασία στο να ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε αυτήν την πολιτική στο μέλλον από ό,τι έδωσε στο παρελθόν."@el10
"Mr President, distinguished empty Chamber, ladies and gentlemen, on 16 and 17 May the heads of state and government of the European Union and the Latin American countries will meet in Lima. That will be an opportunity for them to achieve an historic breakthrough in the bi-regional dialogue between Europe and Latin America and develop a new dimension in relations between our two continents. One third of the member states of the United Nations are European and Latin American countries. That figure alone should indicate to the Europeans that the transatlantic relationship means more than just Europe's relations with the United States of America. Transatlantic relations mean Europe and Latin America, above all! On almost all the important issues that we debate in this House, the Latin American countries' views dovetail with those of the European Union. In our resolution, we talk about our ideas on social cohesion, and these ideas are shared in their entirety by all the Latin American governments, whether they are led by the right or the left. We talk about the measures that are essential to protect the environment and the climate, and this meets with great resonance on the Latin American side. Let me point out in passing that none of the climate goals – not one – can be achieved unless the Latin American countries are on board with us. When we talk about the reform of the international institutions, the reform of the United Nations, about Security Council reform, when we Europeans talk about multilateral policies being the solution to conflicts in the 21st century, all our Latin American partners give us wholehearted support. When we talk about the need to reform the financial systems and bring the international financial markets under control, then nowhere do we meet with greater understanding than in Latin America. Speak to any Argentine politician, whether from the left or the right, and they will tell you exactly what havoc international finance policy can wreak in a country! When we talk about the food crisis, as we did yesterday, and about the increasing scarcity of food and farmland for food-growing as a result of the production of biomass, and how this is a consequence of environmental policy, we should talk to the Brazilians, and to Latin American politicians. We will find a clear focus on these problems. The increasing scarcity of food is causing price rises and hitting our consumers hard, but they are hitting consumers in Latin America even harder. Nowhere is there stronger backing for Europe, and stronger resonance when it comes to solving current problems, than in Latin America. In Vienna, at the last Summit, Chancellor Schüssel, as the then President of the Council, said: 'It was marvellous, everyone was able to talk to each other!' That is great, but we cannot afford that to be the only outcome in Lima. We must now achieve tangible agreements with Mercosur, with the Andean Community and with the Central American countries and bring the negotiations to a conclusion. I do not want to draw a veil over the many problems which exist and which have to be resolved; these have to be addressed as well. What are we going to do about Cuba? Do we want to maintain the sanctions for much longer? The vast majority of the EU Member States want to lift these useless sanctions. There are some who are not in favour, however. What is interesting is that some of the countries which do not want to lift the sanctions are, nonetheless, massively expanding their trade relations with Cuba at present. That will be hard to explain to anyone in the long run. Let us put an end to this policy. Let us remember that bringing about change by fostering closer relations is always a better approach than the isolation championed by George W. Bush. Of course, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra is right to say that FARC must release the hostages. Colombia, as a country, is a hostage to terrorism, more than any other, and Ingrid Betancourt must be released, and all the other hostages must be released as well. Relations between the European Union and Latin America could be the key to cooperation between two major world regions. Making the world a more peaceful place, adapting its institutions to the needs of the 21 century, tackling environmental and food problems, developing better financial controls: all these issues are on the agenda in Lima. My Group attaches great importance to encouraging the European Parliament to give far more priority to this policy in future than we have done in the past."@en4
"( ) Señor Presidente, distinguida y vacía Cámara, Señorías, los días 16 y 17 de mayo los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y los países de América Latina se reunirán en Lima. Se tratará de una oportunidad que deberán aprovechar para lograr un avance histórico en el diálogo birregional entre Europa y América Latina y para desarrollar una nueva dimensión de las relaciones entre nuestros dos continentes. Un tercio de los Estados miembros de las Naciones Unidas son países europeos y latinoamericanos. Esta cifra por sí misma debería indicar a los europeos que las relaciones transatlánticas tienen un significado que va más allá de las relaciones entre Europa y los Estados Unidos de América. ¡Las relaciones transatlánticas significan, sobre todo, las relaciones entre Europa y América Latina! En relación con casi todas las cuestiones importantes que debatimos en esta Cámara, los puntos de vista de los países latinoamericanos se ajustan en gran medida a los de la Unión Europea. En nuestra resolución, hablamos de nuestras ideas sobre la cohesión social, y tales ideas son compartidas en su totalidad por el conjunto de los Gobiernos latinoamericanos, independientemente de su signo político. Hablamos de medidas que resultan esenciales para proteger el medio ambiente y el clima, y ello encuentra un eco muy poderoso en los países latinoamericanos. Permítanme señalar de pasada que ninguno de los objetivos climáticos, ni siquiera uno sólo, puede lograrse a menos que los países latinoamericanos se unan a nosotros. Cuando hablamos de la reforma de las instituciones internacionales, la reforma de las Naciones Unidas, la reforma del Consejo de Seguridad, cuando los europeos hablamos de políticas multilaterales como la solución de los conflictos del siglo XXI, todos nuestros socios latinoamericanos nos prestan un apoyo sin reservas. Cuando hablamos de la necesidad de reformar los sistemas financieros y controlar los mercados financieros internacionales, nadie nos presta un apoyo mayor que el que nos presta América Latina. Basta con hablar con cualquier político argentino, de derechas o de izquierdas, quien nos dirá exactamente qué desastres puede provocar la política financiera internacional en un país. Cuando hablamos de la crisis alimentaria, como hicimos ayer, y acerca de la cada vez mayor escasez de alimentos y tierras dedicadas al cultivo de alimentos como resultado de la producción de biomasa, y acerca del modo en que lo anterior es consecuencia de la política medioambiental, deberíamos hablar con los brasileños y los políticos de América Latina. Encontraríamos una clara preocupación por estos problemas. La escasez cada vez mayor de alimentos ocasiona el aumento de los precios y afecta gravemente a nuestros consumidores, pero afecta aún más a los consumidores de América Latina. En ninguna parte del mundo encontramos un mayor respaldo a Europa y una resonancia tan acusada cuando se trata de resolver los problemas actuales como en América Latina. En Viena, en la última Cumbre, el Canciller Schüssel, entonces Presidente del Consejo, afirmó que «era maravilloso, todos podían hablar entre sí». Ciertamente, es maravilloso, pero no podemos permitirnos el lujo de que éste sea el único resultado en Lima. Debemos lograr acuerdos tangibles con Mercosur, con la Comunidad Andina y con los países de América Central, y terminar las negociaciones. No deseo correr un tupido velo sobre los muchos problemas existentes y aún por resolver, ya que también es necesario abordarlos. ¿Qué vamos a hacer con Cuba? ¿Tenemos intención de mantener las sanciones impuestas a la isla mucho más tiempo? La gran mayoría de los Estados miembros de la UE desean levantar estas inútiles sanciones. Sin embargo, algunos se manifiestan en contra de hacerlo. Lo interesante es que algunos de los países que no desean levantar las sanciones están ampliando enormemente sus relaciones comerciales con Cuba. Esta actitud será difícil de explicar a largo plazo. Pongamos fin a esta política. Recordemos que el cambio logrado gracias a la promoción de relaciones más estrechas siempre resulta un mejor enfoque que el aislamiento defendido por George W. Bush. Por supuesto, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra tiene razón en decir que las FARC deben liberar a las personas secuestradas. Colombia es un país prisionero del terrorismo, en mayor medida que cualquier otro, e Ingrid Betancourt debe ser liberada, así como todos los demás secuestrados. Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina podrían ser la clave de la cooperación entre dos de las principales regiones del planeta. Hacer del mundo un lugar más pacífico, adaptar sus instituciones a las necesidades del siglo XXI, abordar los problemas medioambientales y alimentarios, desarrollar un mejor control financiero: todas estas cuestiones se debatirán en Lima. Mi Grupo considera de vital importancia alentar al Parlamento Europeo a dar mucha más prioridad a esta política en el futuro de lo que hemos hecho en el pasado."@es21
"Hr president, austatud pooltühi istungisaal, daamid ja härrad, 16. ja 17. mail kohtuvad Limas Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide riigi- ja valitsusjuhid. See on neile võimalus saavutada kahe piirkonna vahelises dialoogis Euroopa ja Ladina-Ameerika vahel ajalooline läbimurre ning arendada meie kahe mandri vahelistes suhetes välja uus mõõde. Üks kolmandik ÜRO liikmesriikidest on Euroopa ja Ladina-Ameerika riigid. Arv üksinda peaks osundama eurooplastele, et transatlantilised suhted tähendavad enamat kui lihtsalt Euroopa suhted Ameerika Ühendriikidega. Transatlantilised suhted tähistavad eelkõige Euroopat ja Ladina-Ameerikat! Pea kõigis olulistes küsimustes, mida me oleme sellel täiskogul arutanud, sobivad Ladina-Ameerika riikide vaated Euroopa Liidu omadega. Me räägime oma resolutsioonis vaadetest sotsiaalsele ühtekuuluvusele ning neid ideid jagavad nende tervikus kõik Ladina-Ameerika valitsused, olenemata, kas neid juhivad vasak- või parempoolsed. Räägime meetmetest, mis on hädavajalikud keskkonna ja kliima kaitseks ning see saab Ladina-Ameerika poolel suure vastukaja osaliseks. Lubage mul lühidalt märkida, et ühtegi kliimaalast eesmärki – mitte ühtegi – ei saa saavutada, kui Ladina-Ameerika riigid pole meiega ühes paadis. Kui me räägime vajadusest reformida rahvusvahelisi institutsioone, reformida ÜROd, reformida ÜRO Julgeolekunõukogu, kui me, eurooplased, räägime, et 21. sajandil on konfliktide lahenduseks mitmepoolsed poliitikad, annavad kõik meie Ladina-Ameerika partnerid meile täieliku toetuse. Kui me räägime vajadusest reformida finantssüsteeme ja saada rahvusvahelised finantsturud kontrolli alla, siis ei kohta me kusagil mujal suuremat mõistmist kui Ladina-Ameerikas. Rääkige ükskõik kellega Argentiina poliitikutest, kas vasak- või parempoolsetega, nad kõik ütlevad teile täpselt, millise kaose võib rahvusvaheline finantspoliitika riigis põhjustada! Rääkides toiduainete kriisist, millest rääkisime eile, ning biomassi tootmise tulemusel kasvavast toidupuudusest ja toidu kasvatamiseks põllumaa nappusest ning sellest, kuidas see on keskkonnapoliitika tagajärg, peaksime rääkima brasiillastega ja Ladina-Ameerika poliitikutega. Leiame nendele probleemidele selge vaatepunkti. Kasvav toidupuudus põhjustab hindade tõusu ja mõjutab raskelt meie tarbijaid, kuid see mõjutab veelgi raskemalt Ladina-Ameerika tarbijaid. Praeguste probleemide lahendamisel ei ole mitte kusagil Euroopale tugevamat toetust ja tugevamat vastukaja kui Ladina-Ameerikas. Viimasel tippkohtumisel Viinis ütles kantsler Schüssel, toonane nõukogu eesistuja: „See oli suurepärane – kõik olid võimelised teineteisega rääkima!” See on tore, kuid me ei saa lubada, et see on Lima ainsaks tulemuseks. Praegu peame saavutama Mercosuri, Andide Ühenduse ja Kesk-Ameerika riikidega reaalsed kokkulepped ning viima läbirääkimised lõpuni. Ma ei taha tõmmata paljudele olemasolevatele ja lahendamist vajavatele probleemidele loori peale; ka neid peab käsitlema. Mida teha Kuubaga? Kas me tahame sanktsioone veel pikalt säilitada? Suur enamus ELi liikmesriikidest soovivad need kasutud sanktsioonid kaotada. Siiski on mõningad, kes neid pooldavad. Huvitav, et mõned riikidest, kes ei taha sanktsioone kaotada, laiendavad praegu sellegipoolest oluliselt oma kaubandussuhteid Kuubaga. Pikaajaliselt on seda kellele iganes raske seletada. Lõpetagem see poliitika. Meenutagem, et alati on parem lähenemisviis muudatuse esilekutsumiseks tihedamate suhete edendamine kui isoleerimine, mida soodustab George W. Bush. Muidugi on José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyral õigus öelda, et FARC (Kolumbia Revolutsioonilised Relvajõud) peab pantvangid vabastama. Kolumbia on riigina terrorismi küüsis pantvangis enam kui mis tahes teine riik ning Ingrid Betancourt tuleb vabastada ning samuti tuleb vabastada kõik teised pantvangid. Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahelised suhted võivad olla koostöö võtmeks kahe suure maailma piirkonna vahel. Maailma rahumeelseks paigaks muutmine, selle institutsioonide kohandamine 21. sajandi vajadustele, keskkonna- ja toiduprobleemide lahendamine, parema finantskontrolli arendamine: kõik need küsimused on Limas päevakorras. Minu fraktsioon omistab suurt tähtsust Euroopa Parlamendi julgustamisele omistada sellele poliitikale tulevikus märksa enam tähtsust, kui me oleme seda teinud minevikus."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa tyhjä sali, hyvät naiset ja herrat, toukokuun 16.–17. päivänä Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden valtioiden ja hallitusten päämiehet tapaavat Limassa. Tällöin heillä on tilaisuus historialliseen läpimurtoon kahden alueen, Euroopan ja Latinalaisen Amerikan, välisessä vuoropuhelussa ja uuden ulottuvuuden kehittämisessä kahden maanosamme välisiin suhteisiin. Kolmannes Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioista on Euroopan ja Latinalaisen Amerikan maita. Jo tuo luku yksinään osoittaa eurooppalaisille, että transatlanttiset suhteet tarkoittavat muutakin kuin vain Euroopan ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita. Transatlanttiset suhteet tarkoittavat ennen kaikkea Eurooppaa ja Latinalaista Amerikkaa! Lähes kaikissa tärkeissä kysymyksissä, joista keskustelemme parlamentissa, Latinalaisen Amerikan maiden mielipiteet sopivat yhteen Euroopan unionin kantojen kanssa. Päätöslauselmassamme puhumme käsityksistämme sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta, ja kaikki Latinalaisen Amerikan hallitukset, olivatpa ne oikeistolaisia tai vasemmistolaisia, ovat kokonaisuudessaan samaa mieltä näistä käsityksistä. Puhumme toimenpiteistä, jotka ovat olennaisia ympäristön ja ilmaston suojelemisessa, ja myös Latinalainen Amerikka yhtyy niihin laajalti. Haluan korostaa, että yhtäkään ilmastotavoitteista – ei yhtäkään – voida saavuttaa, jos Latinalainen Amerikka ei ole mukana kanssamme. Kun puhumme kansainvälisten elinten uudistuksesta, Yhdistyneiden Kansakuntien uudistuksesta, turvallisuusneuvoston uudistuksesta, kun me eurooppalaiset puhumme monenvälisen politiikan olevan ratkaisu 2000-luvun ristiriitatilanteisiin, kaikki Latinalaisen Amerikan kumppanimme tukevat meitä varauksetta. Kun puhumme tarpeesta uudistaa rahoitusjärjestelmiä ja valvoa kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, ei kukaan muu ymmärrä meitä paremmin kuin Latinalainen Amerikka. Puhukaa kenelle tahansa argentiinalaiselle poliitikolle, oikeiston tai vasemmiston edustajalle, ja he kertovat teille sen, millaisen sekasorron kansainvälinen rahoituspolitiikka voi aiheuttaa valtiossa! Kun puhumme ruokakriisistä, kuten eilen, ja vähenevästä ruoan ja viljelymaiden määrästä biomassatuotannon tuloksena ja siitä, kuinka tämä on ympäristöpolitiikan seurausta, meidän olisi puhuttava brasilialaisille ja Latinalaisen Amerikan poliitikoille. Näihin ongelmiin keskitytään todella. Ruoan määrän jatkuva väheneminen aiheuttaa hintojen nousua ja iskee kovaa kuluttajiimme, mutta se iskee vielä kovemmin Latinalaisen Amerikan kuluttajiin. Mistään muualta kuin Latinalaisesta Amerikasta Eurooppa ei saa vahvempaa tukea ja vastakaikua ratkaistessamme nykyisiä ongelmia. Viimeisimmässä huippukokouksessa Wienissä liittokansleri Schüssel, tuolloinen neuvoston puheenjohtaja, sanoi: ”Olipa hienoa, että kaikki keskustelivat toistensa kanssa!” Se on hienoa, mutta meillä ei ole varaa siihen, että Liman kokouksen tulokset jäisivät ainoastaan tähän. Meidän on päästävä todellisiin sopimuksiin Mercosurin, Andien yhteisön ja Keski-Amerikan maiden kanssa ja saatettava neuvottelut päätökseen. En halua vaieta monista nykyisistä ongelmista, jotka on ratkaistava ja joihin on puututtava. Mitä teemme Kuuballe? Haluammeko säilyttää pakotteet vielä kauankin? EU:n jäsenvaltioiden laaja enemmistö haluaa poistaa hyödyttömät pakotteet. Tämä ei ole kuitenkaan kaikkien mielipide. On kiinnostavaa, että jotkut valtiot, jotka eivät halua poistaa pakotteita, ovat tällä hetkellä kuitenkin laajentamassa merkittävästi kauppasuhteitaan Kuuban kanssa. Tätä on vaikea selittää kenellekään ajan mittaan. Meidän on lopetettava tällainen politiikka. Meidän on muistettava, että muutoksen aikaansaaminen suhteita lähentämällä on aina parempi lähestymistapa kuin George W. Bushin puolustama eristäminen. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra on tietenkin oikeassa vaatiessaan FARCia vapauttamaan panttivangit. Kolumbian valtio on terrorismin panttivanki pahemmin kuin mikään muu valtio, ja Ingrid Betancourt ja kaikki muut panttivangit on vapautettava. Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan väliset suhteet voisivat olla avain yhteistyöhön näiden kahden tärkeän alueen välillä. Maailman muuttaminen rauhallisemmaksi paikaksi, toimielinten sopeuttaminen 2000-luvun tarpeisiin, ympäristö- ja ruokaongelmien ratkaiseminen, paremman varainhoidon hallinnan kehittäminen: kaikki nämä asiat kuuluvat Liman esityslistalle. Ryhmäni mielestä on erittäin tärkeää kannustaa Euroopan parlamenttia nostamaan tämä politiikka paljon tärkeämpään asemaan tulevaisuudessa kuin mitä se aiemmin oli."@fi7
"Monsieur le Président, honorables sièges vides, Mesdames et Messieurs, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne et des pays d’Amérique latine se rencontreront à Lima les 16 et 17 mai. Ce sera pour eux une chance de réaliser une avancée historique au niveau du dialogue birégional entre l’Europe et l’Amérique latine et de donner une nouvelle dimension aux relations entre nos deux continents. Un tiers des États membres des Nations unies sont des pays européens ou latino-américains. Ce seul chiffre doit révéler aux Européens que la relation transatlantique va au-delà des relations entre l’Europe et les États-Unis d’Amérique. Les relations transatlantiques désignent avant tout l’Europe et l’Amérique latine! Sur la plupart des questions importantes dont nous débattons dans cette Assemblée, les points de vue des pays d’Amérique latine coïncident avec ceux de l’Union européenne. Notre résolution présente nos idées sur la cohésion sociale et ces idées sont entièrement partagées par l’ensemble des gouvernements d’Amérique latine, qu’ils soient dirigés par la droite ou par la gauche. Nous parlons de mesures essentielles pour protéger l’environnement et le climat et ces éléments trouvent un écho considérable en Amérique latine. Permettez-moi de souligner en passant qu’aucun des objectifs climatiques - pas un seul - ne peut être atteint si les pays d’Amérique latine ne se joignent pas à nous. Lorsque nous évoquons la réforme des institutions internationales, la réforme des Nations unies, la réforme du Conseil de sécurité, lorsque nous, Européens, parlons des politiques multilatérales pour résoudre les conflits du XXI siècle, tous nos partenaires latino-américains nous soutiennent totalement. Lorsque nous évoquons le besoin de réformer les systèmes financiers et de contrôler les systèmes financiers internationaux, c’est en Amérique latine que l’accueil nous est le plus favorable. Parlez avec n’importe quel responsable politique argentin, de droite ou de gauche. Il vous décrira précisément les dégâts que la politique financière internationale peut engendrer dans un pays! Lorsque nous parlons de la crise alimentaire, comme nous l’avons fait hier, et de la rareté croissante de la nourriture et des terres arables consacrées à la production alimentaire en raison de la production de biomasse, ainsi que du fait qu’il s’agit d’une conséquence de la politique environnementale, nous devrions nous adresser aux Brésiliens et aux responsables politiques latino-américains. Nous constaterons une prise en considération claire de ces problèmes. La rareté croissante de la nourriture donne lieu à des augmentations de prix et touche durement nos consommateurs, mais elle affecte plus durement encore les consommateurs d’Amérique latine. C’est en Amérique latine, et nulle part ailleurs, que l’Europe est le plus soutenue et trouve l’oreille la plus attentive lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes actuels. À Vienne, lors du dernier sommet, le chancelier Schüssel, alors président du Conseil, avait déclaré ceci: "C’était merveilleux, tout le monde a pu se parler!" Fort bien, mais nous ne pouvons nous permettre de nous en contenter à Lima. Nous devons aujourd’hui conclure des accords concrets avec le Mercosur, avec la Communauté andine et avec les pays d’Amérique centrale, d’une part, et conclure les négociations, d’autre part. Je n’ai pas l’intention de jeter un voile sur les nombreux problèmes qui existent et doivent être résolus. Nous devons nous en préoccuper également. Qu’allons-nous faire au sujet de Cuba? Entendons-nous maintenir les sanctions pendant longtemps encore? Une large majorité d’États membres souhaite lever ces sanctions inutiles. Toutefois, certains ne sont pas favorables à cette mesure. Ce qui est intéressant, c’est que certains pays qui ne veulent pas lever les sanctions développent pourtant leurs relations commerciales de manière intensive avec Cuba actuellement. Cette attitude sera difficile à expliquer à la longue. Mettons un terme à cette politique. Souvenons-nous qu’encourager le changement en développant des relations plus étroites est une approche toujours préférable à l’isolement prôné par George W. Bush. Bien entendu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a raison de dire que les FARC doivent libérer les personnes enlevées. La Colombie est un pays otage du terrorisme, plus que tout autre, et Ingrid Betancourt doit être libérée, de même que toutes les autres personnes enlevées. Les relations entre l’Union européenne et l’Amérique latine pourraient être essentielles à la coopération entre les deux principales régions du monde. Rendre le monde plus pacifique, adapter ses institutions aux besoins du XXI siècle, s’attaquer aux problèmes environnementaux et alimentaires, développer des contrôles financiers améliorés: toutes ces questions figurent à l’ordre du jour de Lima. Mon groupe estime important d’encourager le Parlement européen à accorder à l’avenir une priorité sensiblement accrue à cette politique, par rapport à ce que nous avons fait dans le passé."@fr8
"Elnök úr, tisztelt üres Ház, hölgyeim és uraim, május 16-án és 17-én az Európai Unió és a latin-amerikai országok állam- és kormányfői Limában fognak találkozni. Ez lehetőséget fog biztosítani a történelmi jelentőségű áttörés elérésére az Európa és Latin Amerika közötti régióközi párbeszéd területén, és új távlatok megnyitására a két kontinens országai között fennálló kapcsolatok területén. Az Egyesült Nemzetek tagállamainak egyharmada európai és latin-amerikai ország. Ez az adat már önmagában is jelzi az európaiak számára, hogy a transz-atlanti kapcsolatok sokkal többet jelentenek Európának – mindenekelőtt az Amerikai Egyesült Államokkal – fennálló viszonyánál. Szinte minden olyan fontos kérdés, amiről itt, a tisztelt Házban beszélünk– vagyis a latin-amerikai országok nézetei –, összhangban állnak az Európai Unió nézeteivel. A határozatunkban szót ejtünk a társadalmi kohézióval kapcsolatos elképzeléseinkről, és a fenti elképzelésekben teljes az egyetértés a latin-amerikai országok kormányai között, függetlenül attól, hogy jobb- vagy baloldaliak. Beszélünk a környezet és az éghajlat védelme szempontjából fontos intézkedésekről, és ezek komoly visszhangra találnak a latin-amerikai oldalon. Érintőlegesen szeretnék rámutatni arra, hogy az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések közül egyetlen egyet sem lehet megvalósítani akkor, ha a latin-amerikai országok nem „őrölnek egy malomban” velünk. Amikor a nemzetközi intézmények – vagyis az Egyesült Nemzetek és a Biztonsági Tanács – megreformálásáról beszélünk, amikor mi, európaiak, azokról a többoldalú politikákról szólunk, amelyek megoldást adnak a 21. század konfliktusaira, akkor az összes latin-amerikai partnerünk teljes szívvel és erővel támogat bennünket. Amikor a pénzügyi rendszerek reformjáról és a nemzetközi pénzpiacok ellenőrzés alá vonásáról beszélünk, akkor sehol másutt nem találunk nagyobb megértésre, mint Latin Amerikában. Ha bármelyik argentin politikussal beszélünk, függetlenül attól, hogy az illető bal- vagy jobboldali-e, akkor mindegyik el fogja mondani, hogy mekkora zűrzavart tud okozni egy ország számára a nemzetközi pénzügyi politika! Amikor – mint például tegnap – az élelmiszer-válságról és arról van szó, hogy mekkora az élelmiszerhiány és az élelmiszer-termelésre alkalmas földterület hiánya a biomassza előállítása következtében, és hogy mindez milyen mértékben következik a környezeti politikából, akkor a brazilokkal és a latin-amerikai politikusokkal kell leginkább beszélnünk a témáról. Egyértelművé válik, hogy számukra mennyire fontosak ezek az ügyek. A növekvő élelmiszerhiány áremelkedést okoz, és ez erőteljesen érinti a mi fogyasztóinkat, de még ennél is nagyobb hatással van a latin-amerikai fogyasztókra. Amikor a jelen problémáinak megoldásáról van szó, akkor Európa sehol nem talál olyan támogatottságra, és sehol nem talál akkora visszhangra, mint Latin Amerikában. A Bécsben megrendezett utolsó csúcsértekezleten Schüssel kancellár a Tanács elnökeként a következőket mondta: „Csodálatos volt, mindenki tudott a másikkal beszélni!” Ez nagyszerű, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy Limában ez legyen az egyetlen eredmény. Kézzel fogható eredményeket kell elérnünk a Mercosurral, az Andok Csoporttal, és a közép-amerikai országokkal, és le kell zárnunk a tárgyalásokat. Nem kívánom eltitkolni a számtalan fennálló problémát, amit meg kell oldani, hisz ezekkel is foglalkozni kell. Mit tegyünk Kubával? Még sokáig fenn akarjuk tartani a szankciókat? Az EU tagállamok döntő többsége meg akarja szüntetni a hasztalan szankciókat. Vannak azonban olyan országok is, amelyek nem támogatják a fenti véleményt. Az érdekes az, hogy néhány olyan ország, amelyik nem akarja megszüntetni a szankciókat, erőteljesen bővíti a kereskedelmi kapcsolatait Kubával. Ezt hosszú távon nehéz lesz bárkinek is megmagyarázni. Fel kellene már hagynunk ezzel a politikával. Ne feledjük, hogy a változás előidézése a szorosabb kapcsolatok révén minden esetben jobb megközelítés, mint a George W. Bush vezetésével meghirdetett elszigetelődés. Természetesen José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra-nak igaza van abban, hogy a FARC-nak szabadon kell bocsátania a túszokat. Kolumbia mint ország minden más országnál inkább a terrorizmus túsza, és Ingrid Betancourt-t szabadon kell bocsátani, és a többi túszt is szabadon kell bocsátani. Az Európai Unió és Latin Amerika közti kapcsolatok jelenthetik az alapját a két világméretű régió közötti együttműködésnek. A világ jelenleginél békésebb hellyé tétele, a nemzetközi intézmények 21. századi igények szerinti átalakítása, a környezeti és élelmezési gondok megoldása, jobb pénzügyi ellenőrzés kifejlesztése: mindezek a kérdések szerepelnek a limai csúcstalálkozó napirendjén. Az én képviselőcsoportom szerint erőteljesen bátorítani az Európai Parlamentet arra, hogy a jövőben ennek a politikának sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítson, mint a múltban tette."@hu11
". Signor Presidente, egregia Assemblea vuota, onorevoli colleghi, il 16 e il 17 maggio i capi di Stato e di governo dei paesi dell’Unione europea e dell’America latina si incontreranno a Lima. Per loro sarà un’opportunità per compiere uno storico passo avanti nel dialogo biregionale tra Europa e America latina e per sviluppare una nuova dimensione nelle relazioni tra i nostri due continenti. Un terzo degli Stati membri delle Nazioni Unite è costituito da paesi europei e latinoamericani. Tale dato da solo dovrebbe indicare agli europei che le relazioni transatlantiche non significano solo relazioni tra Europa e Stati Uniti d’America. Le relazioni transatlantiche significano Europa e America latina, soprattutto! In merito a quasi tutte le questioni importanti che discutiamo in quest’Assemblea, le opinioni dei paesi latinoamericani coincidono con quelle dell’Unione europea. Nella nostra risoluzione, parliamo delle nostre idee in merito alla coesione sociale e tali idee sono condivise nella loro interezza da tutti i governi latinoamericani, indipendentemente dal fatto che siano guidati dalla destra o dalla sinistra. Parliamo di misure essenziali al fine di proteggere l’ambiente e il clima, il che ha grande risonanza in America latina. Lasciatemi sottolineare che nessuno degli obiettivi inerenti al clima – nemmeno uno – può essere raggiunto a meno che i paesi latinoamericani non si uniscano a noi. Quando parliamo di riforme delle istituzioni internazionali, della riforma delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza, quando noi europei paliamo delle politiche multilaterali come soluzione ai conflitti del XXI secolo, tutti i nostri latinoamericani ci offrono un appoggio incondizionato. Quando parliamo della necessità di riformare i sistemi finanziari e tenere sotto controllo i mercati finanziari internazionali, non incontriamo maggiore comprensione di quella offerta dall’America latina. Parlate con un qualsiasi politico argentino, a prescindere dal fatto che sia di destra o di sinistra, e vi dirà esattamente quale politica finanziaria internazionale può provocare il caos in un paese! Quando, come ieri, parliamo di crisi alimentare e dell’aumento della scarsità di prodotti alimentari e di terreni agricoli per la produzione alimentare a causa della produzione di biomassa, e di come questo sia una conseguenza della politica ambientale, dovremmo parlare con i brasiliani e con i politici latinoamericani. Dedicheremo particolare attenzione a tali problemi. L’aumento della scarsità di prodotti alimentari sta causando un aumento dei prezzi e colpisce duramente i nostri consumatori, ma ancora più pesantemente sono colpiti i consumatori latinoamericani. Quando si tratta di risolvere problemi attuali, l’Europa non trova, fuori dall’America latina, un appoggio maggiore e una risonanza più forte. A Vienna, in occasione dell’ultimo Vertice, il Cancelliere Schüssel ha affermato, in qualità di Presidente del Consiglio in carica all’epoca,: “E’ stato meraviglioso, eravamo tutti in grado di parlarci l’un l’altro!”. E’ fantastico, ma non possiamo permetterci che sia l’unico risultato di Lima. Dobbiamo ora raggiungere accordi tangibili con i paesi del Mercosur, della Comunità andina e dell’America centrale e portare i negoziati a una conclusione. Non desidero stendere un velo sui molti problemi esistenti e da risolvere; anch’essi vanno affrontati. Che cosa intendiamo fare con Cuba? Vogliamo mantenere le sanzioni ancora a lungo? La grande maggioranza degli Stati membri dell’UE desidera abolire queste inutili sanzioni. Vi sono alcuni, tuttavia, che non sono a favore. La cosa interessante è che al momento alcuni dei paesi che non vogliono abolire le sanzioni stanno tuttavia espandendo le loro relazioni commerciali con Cuba, il che è difficile da spiegare sul lungo periodo per chiunque. Mettiamo fine a questa politica. Ricordiamoci che portare a un cambiamento incoraggiando relazioni più strette costituisce sempre un approccio migliore rispetto all’isolamento sostenuto da George W. Bush. Certo, l’onorevole José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ha ragione quando dice che la FARC deve rilasciare gli ostaggi. La Colombia come paese è un ostaggio del terrorismo più di qualsiasi altro e Ingrid Betancourt deve essere rilasciata così come tutti gli altri ostaggi. Le relazioni tra Unione europea e America latina potrebbero costituire la chiave per la cooperazione tra due importanti regioni a livello mondiale. Rendere il mondo un luogo più pacifico, adattare le sue istituzioni alle necessità del XXI secolo, affrontare problemi ambientali e alimentari, sviluppare migliori controlli finanziari: tutte queste questioni sono inserite all’ordine del giorno di Lima. Il mio gruppo ritiene estremamente importante incoraggiare il Parlamento europeo a considerare in futuro questa politica molto più prioritaria rispetto a quanto abbiamo fatto in passato."@it12
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos valstybių ir vyriausybių vadovai gegužės 16 ir 17 d. susitiks Limoje. Tai bus puiki proga įgyvendinti istorinį Europos ir Lotynų Amerikos regionų dialogo lūžį ir kurti naujas dviejų kontinentų santykių dimensijas. Vieną trečiąją Jungtinių Tautų šalių narių dalį sudaro Europos ir Lotynų Amerikos šalys. Vien šis skaičius turėtų parodyti europiečiams, kad tarpatlantiniai ryšiai yra ne tik Europos ryšiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Tarpatlantiniai ryšiai yra ir Europos bei Lotynų Amerikos ryšiai! Beveik visais svarbiais klausimais, kuriuos aptariame šiuose rūmuose, Lotynų Amerikos šalių požiūris sutampa su Europos Sąjungos požiūriu. Rezoliucijoje mes aptariame socialinės sanglaudos idėjas ir šioms idėjoms pritaria visų Lotynų Amerikos šalių vyriausybės neatsižvelgiant, ar jos yra kairiųjų, ar dešiniųjų pakraipų. Mes kalbame apie priemones, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti aplinką ir užkirsti kelią klimato pokyčiams ir šios priemonės aktyviai aptariamos Lotynų Amerikoje. Leiskite pastebėti, kad nė vienas iš kovos su klimato pokyčiais tikslų – nė vienas iš jų – negali būti įgyvendintas, jei Lotynų Amerikos šalys nesieks jų drauge su mumis. Kai mes kalbame apie tarptautinių institucijų reformas, Jungtinių Tautų reformą, Saugos tarybos reformą, kai mes – europiečiai – kalbame apie tai, kad daugiašalė politika yra XXI a. konfliktų sprendimo būdas, visi Lotynų Amerikos partneriai mums visiškai pritaria. Kai mes kalbame apie poreikį reformuoti finansines sistemas ir kontroliuoti tarptautines finansų rinkas, niekas mūsų taip gerai nesupranta kaip Lotynų Amerikos šalys. Pakalbėkite su bet kuriuo kairiuoju ar dešiniuoju Argentinos politiku ir jis pasakys, kokį sąmyšį šalyje gali sukelti tarptautinė finansų politika! Kai kalbame apie maisto krizę, kaip tai darėme vakar, ir apie didėjantį maisto bei dirbamos žemės poreikį, ir kaip tai atsiliepia aplinkosaugos politikoje, turėtume kalbėti su brazilais ir Lotynų Amerikos politikais. Mes sutelksime visas jėgas spręsdami šias problemas. Dėl didėjančio maisto stygiaus kyla kainos ir skaudžiai atsiliepia pirkėjams, bet Lotynų Amerikos pirkėjams tai atsiliepia ypač skaudžiai. Niekas taip karštai neremia Europos ir nediskutuoja esamų problemų sprendimo būdų kaip Lotynų Amerikos šalys. Praeito viršūnių susitikimo Vienoje metu ministras pirmininkas Schüssel, eidamas Tarybos Pirmininko pareigas, pasakė: tiesiog nuostabu, visi sugebėjo įkalbėti vieni kitus! Tai puiku, tačiau negalime leisti, kad tai būtų vienintelis viršūnių susitikimo Limoje rezultatas. Privalome siekti apčiuopiamų sutarčių su Mercosur, Andų Bendrija ir Centrinės Amerikos šalimis ir užbaigti vykstančias derybas. Nenoriu slėpti daugelio egzistuojančių problemų, kurias irgi turime spręsti. Ką darysime dėl Kubos? Ar dar ilgai norime taikyti sankcijas? Didžioji dauguma ES valstybių narių pageidauja panaikinti bereikalingas sankcijas. Tačiau yra ir tokių, kurie pasisako prieš. Labai įdomu, kad kai kurios iš šalių, kurios nenori panaikinti sankcijų aktyviai plečia prekybos su Kuba ryšius. Tokias aplinkybes būtų labai sunku paaiškinti. Baikime vykdyti tokią politiką. Nepamirškime, kad pokyčių įgyvendinimas palaikant artimesnius santykius visada yra geresnis požiūris negu izoliavimas, kurį taip smarkiai remia George W. Bush. Be abejo, José Ignacio Salafranca Sįnchez-Neyra yra teisus, sakydamas, kad FARC turi paleisti įkaitus. Kolumbija yra terorizmo prieglobstis ir Ingrid Betancourt bei kiti įkaitai turi būti paleisti. Santykiai tarp Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos galėtų būti pagrindinis bendradarbiavimo tarp šių dviejų regionų veiksnys. Taikesnio pasaulio kūrimas, jo institucijų pritaikymas XXI a. poreikiams, kova su aplinkos ir maisto problemomis, geresnės finansų kontrolės kūrimas yra Limos darbotvarkės klausimai. Mano grupė aktyviai skatina Europos Parlamentą ateityje skirti didesnę pirmenybę šiai politikai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, cienījamā tukšā zāle, dāmas un kungi, 16. un 17. maijā Limā notiks Eiropas Savienības un Latīņamerikas valstu un valdību vadītāju tikšanās. Tā būs iespēja izdarīt vēsturisku pavērsienu Eiropas un Latīņamerikas reģionu dialogā, kā arī palīdzēs attīstīt attiecības abu kontinentu starpā. Trešā daļa Apvienoto Nāciju dalībvalstu ir Eiropas un Latīņamerikas valstis. Šāds skaitlis pats par sevi liecina, ka transatlantiskās attiecības nozīmē vairāk kā vienīgi Eiropas attiecības ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Transatlantiskās attiecības vispirms nozīmē, ka Eiropa un Latīņamerika stāv pāri visam! Gandrīz visos būtiski svarīgos jautājumos, kas tiek apspriesti šajā Parlamentā, Latīņamerikas valstu viedoklis saskan ar Eiropas Savienības valstu viedokli. Savā rezolūcijā mēs runājam par sociālās kohēzijas idejām un tās sīki apspriežam ar Latīņamerikas valstu gan kreisi, gan labēji noskaņotajām valdībām. Mēs runājam par pasākumiem, kuriem ir liela nozīme vides un klimata aizsardzības nodrošināšanā un kuri ir radījuši lielu rezonansi Latīņamerikas valstīs. Es vēlētos uzsvērt, ka klimata pārmaiņu jautājumu mērķus var sasniegt tikai tad, ja Latīņamerikas valstis ar mums cieši sadarbosies. Kas attiecas uz starptautisko iestāžu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes reformu un daudzpusējo politiku kā 21. gadsimta konfliktu risināšanas metodi, visi mūsu Latīņamerikas partneri mūs pilnībā atbalsta. Kad mēs runājam par nepieciešamību veikt finanšu sistēmas reformu un kontrolēt starptautiskos finanšu tirgus, ne visi mūs saprot tik labi kā Latīņamerikas valstis. Parunājiet ar Argentīnas politiķiem, vienalga, vai labēji vai kreisi noskaņotiem, un viņi jums pastāstīs, kādu haosu valstī var radīt starptautiskā finanšu politika! Ja mēs vēlamies runāt par pārtikas krīzi, kā tas bija vakar, vai arī par biomasas produktu ražošanas rezultātā pieaugošo pārtikas produktu un lauksaimniecības produktu audzēšanai paredzēto zemju trūkumu un kādā veidā tās ir vides aizsardzības politikas sekas, tad mums jārunā ar Brazīlijas un Latīņamerikas politiķiem. Viņu uzmanība pilnībā būs vērsta uz šīm problēmām. Pieaugošais pārtikas produktu trūkums rada cenu palielināšanos, kas negatīvi ietekmē mūsu patērētājus, tomēr uz Latīņamerikas patērētājiem tas atstāj vēl negatīvāku ietekmi. Risinot šā brīža problēmas, Eiropa nekur nesaņem tik lielu atbalstu un pretimnākšanu kā Latīņamerikas valstīs. Pēdējā augstākā līmeņa sanāksmē Vīnē kanclers kas tajā laikā bija Padomes priekšsēdētājs, teica: „Tas bija brīnišķīgi, visi varēja savā starpā aprunāties!” Tas ir lieliski, bet šis nav vienīgais Limas sanāksmes mērķis. Mums jāpanāk, lai tiktu noslēgti nolīgumi ar Andu Kopienas un Centrālamerikas valstīm, kā arī, lai sarunu rezultātā tiktu izdarīti konkrēti secinājumi. Es nevēlos novērst uzmanību no daudzām citām problēmām, kuras arī ir jārisina. Kā mēs rīkosimies attiecībā uz Kubu? Vai mēs vēlamies saglabāt sankcijas? Lielākā daļa ES dalībvalstu vēlas šādas nevajadzīgas sankcijas atcelt. Tomēr ir arī tādas valstis, kuras to nevēlas. Interesanti, ka dažas valstis, kas nevēlas sankciju atcelšanu, tomēr plaši izvērš ar Kubu tirdzniecības attiecības. Ilgtermiņā to būs grūti kādam izskaidrot. Pārtrauksim šo politiku. Atcerēsimies, ka pārmaiņu ieviešana ar mērķi veidot ciešākas attiecības ir labāka pieeja, nekā aizstāvētā norobežošanās. Protams, ka ir taisnība, ka Kolumbijas Revolucionārajiem bruņotajiem spēkiem ( ) ir jāatbrīvo ķīlnieki. Kolumbija, vairāk nekā jebkura cita valsts, ir teroristu mājvieta, un tāpat kā visi pārējie ķīlnieki, ir jāatbrīvo. Attiecību izvēršana starp Eiropas Savienību un Latīņameriku varētu būt šo pasaulē divu lielāko reģionu sadarbības pamats. Limas sanāksmes dienas kārtībā ir ietvertas tādas tēmas, kā miera veicināšana pasaulē, iestāžu pielāgošana 21. gadsimta vajadzībām, vides un pārtikas problēmu risināšana un labāka finanšu kontrole. Mana grupa uzskata, ka turpmāk Eiropas Parlamentam šai politikai jāpiešķir lielāka prioritāte nekā līdz šim."@lv13
"Herr Präsident, verehrtes leeres Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn sich am 16. und 17. Mai die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und der lateinamerikanischen Staaten in Lima treffen, dann haben sie die Chance für einen historischen Durchbruch, um im biregionalen Dialog zwischen Europa und Lateinamerika eine neue Dimension der Beziehungen zwischen diesen beiden Kontinenten zu entwickeln. Ein Drittel der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind die europäischen Staaten und die lateinamerikanischen Staaten. Alleine diese Zahl muss für die Europäer bedeuten, dass transatlantische Beziehungen mehr sind als die Beziehungen Europas zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Transatlantische Beziehungen heißt vor allem Europa und Lateinamerika! In fast allen wichtigen Fragen, die wir in diesem Parlament diskutieren, teilen die lateinamerikanischen Staaten die Auffassungen der Europäischen Union! In unserer Entschließung sprechen wir von unseren Vorstellungen von sozialer Kohäsion, integral geteilt von allen lateinamerikanischen Regierungen, seien sie rechts oder links geführt. Wir sprechen von den notwendigen Umwelt- und Klimamaßnahmen und stoßen auf große Resonanz auf der lateinamerikanischen Seite. Nebenbei bemerkt: Kein einziges klimapolitisches Ziel ist erreichbar, wenn wir beim Erreichen dieser Ziele nicht die Staaten Lateinamerikas auf unsere Seite ziehen. Wenn wir über die Reform der internationalen Institutionen reden, über die Reform der Vereinten Nationen, über die Reform des Weltsicherheitsrates, wenn wir Europäer darüber diskutieren, dass multilaterale Politik die Lösung der Konflikte im 21. Jahrhundert bedeutet, stoßen wir bei allen lateinamerikanischen Partnern auf uneingeschränkte Zustimmung. Wenn wir darüber reden, dass die Finanzsysteme reformiert werden müssen, dass die internationalen Finanzmärkte kontrolliert werden müssen, finden wir nirgendwo mehr Verständnis als in Lateinamerika. Sprechen Sie einmal mit einem argentinischen Politiker, sei er rechts oder links, über das, was internationale Finanzpolitik in einem Land anrichten kann! Wenn wir – wie gestern – über die Lebensmittelkrise reden und darüber, dass die Verknappung von Lebensmitteln und die Verknappung von Flächen, die für die Produktion von Lebensmitteln zur Verfügung stehen, wegen der Nutzung für die Biomasse eine Folge der Umweltpolitik ist – sprechen Sie mit Brasilianern, sprechen Sie mit lateinamerikanischen Politikern; Sie werden dort die Probleme fokussiert finden. Die Verknappung der Lebensmittel, die zum Anstieg der Lebensmittelpreise führt, trifft uns und unsere Bürgerinnen und Bürger, aber erst recht die Menschen in lateinamerikanischen Staaten in ihrem Alltag. Nirgendwo findet Europa einen größeren Rückhalt, eine größere Resonanz bei der Lösung der aktuellen Probleme als in Lateinamerika. In Wien, beim letzten Gipfel, hat Bundeskanzler Schüssel als damaliger Ratspräsident gesagt: „Es war schön, wir konnten jeder mit jedem reden!“ Toll! Das können wir uns in Lima nicht mehr leisten. Wir müssen mit dem Mercosur, mit der Andengemeinschaft, mit den zentralamerikanischen Staaten jetzt zu konkreten Vereinbarungen und zum Abschluss der Verhandlungen kommen! Dabei will ich nicht verkennen, dass es viele Probleme gibt, die es zu lösen gilt, aber wir müssen sie ansprechen. Wie gehen wir mit Kuba um? Wollen wir diese Sanktionen noch länger fortführen? Die überwiegende Mehrzahl der Mitgliedstaaten der Europäischen Union will diese zu nichts dienlichen Sanktionen aufheben. Es gibt einige, die wollen es nicht. Interessant ist: Unter denen, die es nicht wollen, sind einige Staaten, die dennoch ihre Wirtschaftsbeziehungen zu Kuba bilateral massiv ausbauen. Das wird man auf Dauer niemandem erklären können. Also machen wir Schluss mit dieser Politik und besinnen wir uns, dass Wandel durch Annäherung immer noch das bessere Konzept als die Isolation im Sinne von George W. Bush ist! Natürlich hat José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra Recht, wenn er sagt, die FARC muss die Geiseln freilassen. Kolumbien ist ein Land, das von der Geißel des Terrorismus am stärksten betroffen ist, und Ingrid Betancourt muss freigelassen werden, so wie übrigens auch alle anderen Geiseln freigelassen werden müssen! Die europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen könnten ein Schlüssel in der Kooperation zweier großer Weltregionen sein. Die Welt friedlicher zu machen, ihre Institutionen ans 21. Jahrhundert anzupassen, die Umweltprobleme, die Nahrungsmittelprobleme, die Finanzkontrollen besser zu entwickeln – all das steht in Lima auf der Tagesordnung. Meine Fraktion legt größten Wert darauf, dass wir als Europäisches Parlament in der Zukunft dieser Politik einen höheren Stellenwert geben als wir das bisher getan haben."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geacht leeg Huis, dames en heren, op 16 en 17 mei zullen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse landen in Lima bijeenkomen. Dat zal hen de gelegenheid bieden voor een historische doorbraak in de biregionale dialoog tussen Europa en Latijns-Amerika te zorgen en een nieuwe dimensie te ontwikkelen in de betrekkingen tussen onze twee werelddelen. Een derde van de lidstaten van de Verenigde Naties is een Europees of Latijns-Amerikaans land. Dat feit zou op zich voor Europeanen al moeten aangeven dat transatlantische betrekkingen meer inhouden dan alleen de betrekkingen van Europa met de Verenigde Staten van Amerika. Transatlantische betrekkingen gaan vooral over Europa en Latijns-Amerika! Bij vrijwel alle belangrijke kwesties waar we in dit Huis over debatteren komen de standpunten van de Latijns-Amerikaanse landen overeen met die van de Europese Unie. In onze resolutie hebben we het over onze ideeën met betrekking tot sociale samenhang, en deze ideeën worden volledig gedeeld door alle Latijns-Amerikaanse regeringen, of ze nu een rechts of een links leiderschap hebben. We hebben het over de maatregelen die essentieel zijn om het milieu en het klimaat te beschermen, en dat ondervindt bijzonder veel bijval aan Latijns-Amerikaanse zijde. Laat me terloops nog opmerken dat geen enkel doel voor wat betreft het klimaat te verwezenlijken is tenzij de Latijns-Amerikaanse landen aan onze kant staan. Als we praten over de hervorming van de internationale instellingen, over de hervorming van de Verenigde Naties, over de hervorming van de Veiligheidsraad, als wij Europeanen zeggen dat multilateraal beleid de oplossing biedt voor conflicten in de 21e eeuw, wordt dat standpunt door al onze Latijns-Amerikaanse partners onverdeeld gesteund. Als we praten over de noodzaak de financiële stelsels te hervormen en dat er controle moet zijn op de internationale financiële markten, vinden we nergens meer begrip dan in Latijns-Amerika. Elke Argentijnse politicus, zowel links als rechts georiënteerd, kan u precies vertellen wat internationaal financieel beleid in een land kan aanrichten! Als we praten over de voedselcrisis, zoals gisteren, en over de toenemende schaarsheid van voedsel en landbouwgrond voor het telen van voedsel door de productie van biomassa, en hoe dit een gevolg is van het milieubeleid, moeten we maar eens met de Brazilianen en Latijns-Amerikaanse politici praten. Daar zien we deze problemen duidelijk voor ogen staan. De toenemende schaarsheid van voedsel, die tot prijsstijgingen leidt, treft onze consumenten hard, maar de mensen in Latijns-Amerika nog veel harder. Nergens wordt Europa meer gesteund, krijgen we meer bijval wanneer het aankomt op het oplossen van de huidige problemen, dan in Latijns-Amerika. Bij de laatste top in Wenen zei bondskanselier Schüssel, die destijds voorzitter van de Raad was: “Het was fantastisch, iedereen kon met elkaar praten!” Dat is natuurlijk mooi, maar we kunnen het ons niet permitteren dat dit het enige resultaat zal zijn in Lima. We moeten nu concrete overeenkomsten met Mercosur, met de Andesgemeenschap en met de Midden-Amerikaanse landen realiseren en de onderhandelingen afronden. Ik wil niet miskennen dat er nog heel wat problemen op te lossen zijn, maar die moeten we aanpakken. Wat gaan we met Cuba doen? Willen we de sancties nog langer handhaven? De grote meerderheid van de EU-lidstaten wil deze nutteloze sancties opheffen. Maar er zijn ook een paar lidstaten die dat niet voorstaan. Het interessante is dat een aantal van de landen die de sancties niet willen opheffen, niettemin momenteel hun handelsbetrekkingen met Cuba op grote schaal aan het uitbreiden zijn. Dat valt op den duur aan niemand te verklaren. Laten we dit beleid laten varen. Laten we beseffen dat het teweegbrengen van verandering door toenadering altijd nog een betere aanpak vormt dan de isolatie die George W. Bush voorstaat! Natuurlijk heeft José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra gelijk dat de FARC de gijzelaars moet vrijlaten. Als land gaat Colombia het meest gebogen onder het juk van terrorisme, en Ingrid Betancourt moet worden vrijgelaten, overigens net zoals alle andere gijzelaars. De betrekkingen tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika kan de sleutel zijn tot samenwerking tussen twee grote wereldgebieden. Meer vrede op aarde krijgen, de instellingen afstemmen op de behoeften in de 21e eeuw, milieu- en voedselproblemen aanpakken, een betere financiële controle ontwikkelen: al deze kwesties staan op de agenda voor Lima. Mijn fractie hecht er een groot belang aan dat het Europees Parlement in de toekomst veel meer prioriteit geeft aan dit beleid dan we in het verleden hebben gedaan."@nl3
"Panie przewodniczący, wysoka pusta Izbo, panie i panowie! W dniach 16-17 maja głowy państw i rządów Unii Europejskiej i krajów Ameryki Łacińskiej spotkają się w Limie. Będą mieli oni szansę dokonać historycznego przełomu w dialogu pomiędzy Europą i Ameryką Łacińską oraz nawiązać pomiędzy tymi dwoma kontynentami relacje o całkiem nowym charakterze. Jedną trzecią państw członkowskich ONZ stanowią kraje europejskie oraz kraje Ameryki Łacińskiej. Już sama ta liczba powinna dać Europejczykom do zrozumienia, że stosunki transatlantyckie są czymś więcej niż tylko relacjami Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Stosunki transatlantyckie odnoszą się nade wszystko do Europy i Ameryki Łacińskiej! W praktycznie wszystkich ważnych kwestiach, jakie są omawiane w tej Izbie, poglądy krajów Ameryki Łacińskiej zgadzają się z poglądami państw Unii Europejskiej. W proponowanej przez nas rezolucji przedstawiamy nasze poglądy na temat spójności społecznej i poglądy te w całości podzielają wszystkie rządy Ameryki Łacińskiej, bez względu na to, czy rządzi prawica czy też lewica. Mówimy o środkach, które są konieczne pod względem ochrony środowiska i klimatu, co budzi duże zainteresowanie ze strony Ameryki Łacińskiej. Chciałbym przy okazji zwrócić uwagę na to, że żaden z celów związanych z klimatem - ani jeden - nie może zostać osiągnięty, jeżeli kraje Ameryki Łacińskiej nie będą z nami współpracować. Kiedy mówimy o reformie instytucji międzynarodowych, reformie Organizacji Narodów Zjednoczonych, reformie Rady Bezpieczeństwa, kiedy my, Europejczycy, mówimy o wielostronnych praktykach będących rozwiązaniem konfliktów XXI-ego wieku, wszyscy nasi latynoamerykańscy partnerzy udzielają nam pełnego poparcia. Kiedy mówimy o potrzebie zreformowania systemów finansowych i kontrolowania międzynarodowych rynków finansowych, z największym zrozumieniem spotykamy się właśnie w Ameryce Łacińskiej. Wystarczy porozmawiać z którymkolwiek politykiem argentyńskim, bez względu na to, czy reprezentuje on lewicę czy prawicę, a powie on dokładnie, która międzynarodowa polityka finansowa może dokonać spustoszenia w kraju! Jeżeli poruszamy temat kryzysu żywnościowego, tak jak to miało miejsce wczoraj, oraz rozmawiamy o pogłębiającym się niedostatku żywności i niewystarczającej powierzchni gruntów pod uprawę roślin spożywczych jako rezultat produkcji biomasy i w jakim wymiarze stanowi to konsekwencję polityki środowiskowej, powinniśmy zwrócić się do polityków z Brazylii i Ameryki Łacińskiej, gdyż to właśnie oni koncentrują się na tych problemach. Pogłębiający się niedostatek żywności powoduje wzrost cen i dotyka naszych konsumentów, ale dużo bardziej dotkliwy jest dla konsumentów latynoamerykańskich. Kiedy stoimy wobec potrzeby rozwiązania obecnych problemów, żaden innych kraj nie udziela tak silnego poparcia dla Europy, ani nie odpowiada tak silną reakcją, jak Ameryka Łacińska. Podczas ostatniego szczytu w Wiedniu kanclerz Schüssel jako ówczesny przewodniczący Rady powiedział: „To było cudowne, wszyscy potrafili ze sobą rozmawiać!”. Rzeczywiście jest to wspaniałe, ale nie możemy sobie na to pozwolić, aby było to jedynym sukcesem szczytu w Limie. Naszym celem jest obecnie osiągnięcie konkretnych porozumień z organizacją Mercosur, Wspólnotą Andyjską i krajami Ameryki Środkowej, jak również zakończenie z nimi negocjacji. Nie chcę ukrywać wielu istniejących problemów, jakie należy rozwiązać; nimi również trzeba się zająć. Jakie kroki zamierzamy podjąć w sprawie Kuby? Czy chcemy utrzymać sankcje przez znacznie dłuższy okres? Znaczna większość państw członkowskich UE opowiada się za zniesieniem tych bezużytecznych sankcji, ale są też i takie państwa, które są temu przeciwne. Interesujące jest, że niektóre państwa, które nie chcą znieść sankcji, mimo to obecnie w znacznym stopniu rozbudowują swoje kontakty handlowe z Kubą. Na dłuższą metę takie postępowanie będzie trudno wyjaśnić komukolwiek. Zakończmy taką politykę. Nie zapominajmy o tym, że powodowanie zmian poprzez zacieśnianie kontaktów jest zawsze lepszym działaniem niż polityka izolacji, za jaką opowiada się George W. Bush. Oczywiście José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ma rację, mówiąc, że FARC musi uwolnić zakładników. Kolumbia jako kraj pełni rolę zakładnika terroryzmu w dużo większym stopniu niż inne państwa. Zarówno Ingrid Betancourt, jak i wszyscy inni zakładnicy, muszą zostać uwolnieni. Kontakty pomiędzy Unią Europejską i Ameryką Łacińską mogą stać się kluczem do współpracy pomiędzy dwoma głównymi regionami świata. Na szczycie w Limie poruszone zostaną następujące tematy: polepszenie sytuacji pokojowej na świecie, dostosowanie systemów działania międzynarodowych instytucji do potrzeb XXI-ego wieku, rozwiązywanie problemów środowiskowych i żywnościowych, opracowanie lepszych systemów kontroli finansowej. Moja grupa przykłada dużą wagę do zachęcania Parlamentu Europejskiego, aby politykę tę traktował w przyszłości bardziej priorytetowo, niż miało to miejsce w przeszłości."@pl16,16
"Senhor Presidente, distinto Hemiciclo, que se encontra praticamente vazio, Senhoras e Senhores Deputados, em 16 e 17 de Maio, os Chefes de Estado e de Governo da União Europeia e dos países da América Latina irão reunir-se em Lima. Será uma oportunidade para conseguirem um avanço histórico no diálogo bi-regional entre a Europa e a América Latina e para desenvolverem uma nova dimensão nas relações entre os dois continentes. Um terço dos Estados-Membros das Nações Unidas são países europeus e latino-americanos. Esse número, só por si, deveria indicar aos Europeus que as relações transatlânticas significam algo mais do que apenas as relações entre a Europa e os Estados Unidos da América. Relações transatlânticas significam, sobretudo, Europa e América Latina! Em quase todas as questões importantes que debatemos neste Parlamento, os países latino-americanos partilham os pontos de vista da União Europeia. Na nossa resolução, falamos das nossas ideias sobre coesão social e estas ideias são integralmente partilhadas por todos os governos da América Latina, sejam eles de direita ou de esquerda. Falamos de medidas essenciais para a protecção do ambiente e do clima, as quais encontram um forte eco do lado latino-americano. Permitam-me salientar, de passagem, que nenhum dos objectivos em matéria de política climática – insisto, nem um único – poderá ser alcançado se não tivermos os países latino-americanos do nosso lado. Quando falamos da reforma das instituições internacionais, da reforma das Nações Unidas, da reforma do Conselho de Segurança, e quando nós, Europeus, afirmamos que as políticas multilaterais são a solução para os conflitos do século XXI, todos os nossos parceiros latino-americanos nos dão o seu total apoio. Quando falamos da necessidade de reformar os sistemas financeiros e de exercer controlo sobre os mercados financeiros internacionais, em nenhum outro lado encontramos maior compreensão do que na América Latina. Falemos com qualquer político argentino, de esquerda ou de direita, e ele dir-nos-á exactamente que caos pode a política financeira internacional provocar num país! Quando falamos da crise alimentar, como ontem fizemos, da crescente escassez de alimentos e de terras agrícolas consagradas à produção alimentar em resultado da produção de biomassa, e de como este fenómeno é uma consequência da política ambiental, devíamos falar com os políticos brasileiros e latino-americanos. Encontraremos um enfoque claro nestes problemas. A crescente escassez de alimentos está a provocar a subida dos preços, que atinge duramente os nossos consumidores, mas mais duramente ainda os consumidores da América Latina. Em nenhuma outra parte do mundo, como na América Latina, encontra a Europa um maior apoio e um maior eco no que se refere à resolução dos problemas actuais. Em Viena, na última cimeira, o Chanceler Schüssel, então Presidente do Conselho, afirmou: "Foi maravilhoso, todos puderam falar uns com os outros!" Isso é óptimo, mas não podemos permitir que seja esse o único resultado em Lima. Temos, agora, de chegar a acordos concretos com o Mercosul, com a Comunidade Andina, com os países da América Central, e de conduzir as negociações a uma conclusão. Não pretendo lançar um véu sobre os muitos problemas que existem e que têm de ser resolvidos; estes terão igualmente de ser abordados. Que vamos fazer relativamente a Cuba? Queremos manter as sanções por muito mais tempo? A grande maioria dos Estados-Membros da UE deseja levantar essas sanções que não servem para nada. Há alguns, no entanto, que não o desejam. O que é interessante observar é que alguns dos países que não querem levantar as sanções estão hoje, no entanto, a expandir maciçamente as suas relações comerciais com Cuba. No longo prazo, será difícil explicar isso a alguém. Coloquemos fim a esta política. Lembremo-nos de que conseguir uma mudança através da promoção de relações mais estreitas é sempre uma melhor abordagem do que o isolamento defendido por George W. Bush. Naturalmente, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra tem razão quando diz que as FARC têm de libertar os reféns. A Colômbia, mais do que qualquer outro país, é refém do terrorismo e Ingrid Betancourt, tal como todos os outros reféns, tem de ser libertada. As relações entre a União Europeia e a América Latina podem ser a chave para a cooperação entre duas grandes regiões do mundo. Tornar o mundo um lugar mais pacífico, adaptar as suas instituições às necessidades do século XXI, fazer face aos problemas ambientais e alimentares, desenvolver melhores controlos financeiros: todas estas questões estarão na ordem do dia em Lima. O meu grupo atribui grande importância a que se incentive o Parlamento Europeu a dar a esta política, no futuro, uma muito maior prioridade do que até aqui."@pt17
"Herr Präsident, verehrtes leeres Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn sich am 16. und 17. Mai die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und der lateinamerikanischen Staaten in Lima treffen, dann haben sie die Chance für einen historischen Durchbruch, um im biregionalen Dialog zwischen Europa und Lateinamerika eine neue Dimension der Beziehungen zwischen diesen beiden Kontinenten zu entwickeln. Ein Drittel der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind die europäischen Staaten und die lateinamerikanischen Staaten. Alleine diese Zahl muss für die Europäer bedeuten, dass transatlantische Beziehungen mehr sind als die Beziehungen Europas zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Transatlantische Beziehungen heißt vor allem Europa und Lateinamerika! In fast allen wichtigen Fragen, die wir in diesem Parlament diskutieren, teilen die lateinamerikanischen Staaten die Auffassungen der Europäischen Union! In unserer Entschließung sprechen wir von unseren Vorstellungen von sozialer Kohäsion, integral geteilt von allen lateinamerikanischen Regierungen, seien sie rechts oder links geführt. Wir sprechen von den notwendigen Umwelt- und Klimamaßnahmen und stoßen auf große Resonanz auf der lateinamerikanischen Seite. Nebenbei bemerkt: Kein einziges klimapolitisches Ziel ist erreichbar, wenn wir beim Erreichen dieser Ziele nicht die Staaten Lateinamerikas auf unsere Seite ziehen. Wenn wir über die Reform der internationalen Institutionen reden, über die Reform der Vereinten Nationen, über die Reform des Weltsicherheitsrates, wenn wir Europäer darüber diskutieren, dass multilaterale Politik die Lösung der Konflikte im 21. Jahrhundert bedeutet, stoßen wir bei allen lateinamerikanischen Partnern auf uneingeschränkte Zustimmung. Wenn wir darüber reden, dass die Finanzsysteme reformiert werden müssen, dass die internationalen Finanzmärkte kontrolliert werden müssen, finden wir nirgendwo mehr Verständnis als in Lateinamerika. Sprechen Sie einmal mit einem argentinischen Politiker, sei er rechts oder links, über das, was internationale Finanzpolitik in einem Land anrichten kann! Wenn wir – wie gestern – über die Lebensmittelkrise reden und darüber, dass die Verknappung von Lebensmitteln und die Verknappung von Flächen, die für die Produktion von Lebensmitteln zur Verfügung stehen, wegen der Nutzung für die Biomasse eine Folge der Umweltpolitik ist – sprechen Sie mit Brasilianern, sprechen Sie mit lateinamerikanischen Politikern; Sie werden dort die Probleme fokussiert finden. Die Verknappung der Lebensmittel, die zum Anstieg der Lebensmittelpreise führt, trifft uns und unsere Bürgerinnen und Bürger, aber erst recht die Menschen in lateinamerikanischen Staaten in ihrem Alltag. Nirgendwo findet Europa einen größeren Rückhalt, eine größere Resonanz bei der Lösung der aktuellen Probleme als in Lateinamerika. In Wien, beim letzten Gipfel, hat Bundeskanzler Schüssel als damaliger Ratspräsident gesagt: „Es war schön, wir konnten jeder mit jedem reden!“ Toll! Das können wir uns in Lima nicht mehr leisten. Wir müssen mit dem Mercosur, mit der Andengemeinschaft, mit den zentralamerikanischen Staaten jetzt zu konkreten Vereinbarungen und zum Abschluss der Verhandlungen kommen! Dabei will ich nicht verkennen, dass es viele Probleme gibt, die es zu lösen gilt, aber wir müssen sie ansprechen. Wie gehen wir mit Kuba um? Wollen wir diese Sanktionen noch länger fortführen? Die überwiegende Mehrzahl der Mitgliedstaaten der Europäischen Union will diese zu nichts dienlichen Sanktionen aufheben. Es gibt einige, die wollen es nicht. Interessant ist: Unter denen, die es nicht wollen, sind einige Staaten, die dennoch ihre Wirtschaftsbeziehungen zu Kuba bilateral massiv ausbauen. Das wird man auf Dauer niemandem erklären können. Also machen wir Schluss mit dieser Politik und besinnen wir uns, dass Wandel durch Annäherung immer noch das bessere Konzept als die Isolation im Sinne von George W. Bush ist! Natürlich hat José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra Recht, wenn er sagt, die FARC muss die Geiseln freilassen. Kolumbien ist ein Land, das von der Geißel des Terrorismus am stärksten betroffen ist, und Ingrid Betancourt muss freigelassen werden, so wie übrigens auch alle anderen Geiseln freigelassen werden müssen! Die europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen könnten ein Schlüssel in der Kooperation zweier großer Weltregionen sein. Die Welt friedlicher zu machen, ihre Institutionen ans 21. Jahrhundert anzupassen, die Umweltprobleme, die Nahrungsmittelprobleme, die Finanzkontrollen besser zu entwickeln – all das steht in Lima auf der Tagesordnung. Meine Fraktion legt größten Wert darauf, dass wir als Europäisches Parlament in der Zukunft dieser Politik einen höheren Stellenwert geben als wir das bisher getan haben."@ro18
"Vážený pán predseda, vážená prázdna rokovacia sála, vážené dámy, vážení páni, dňa 16. a 17. mája sa v Lime stretnú hlavy štátov a vlády Európskej únie a krajín Latinskej Ameriky. Na tomto stretnutí budú mať príležitosť dosiahnuť historický prelom v medziregionálnom dialógu medzi Európou a Latinskou Amerikou a vytvoriť nový rozmer vo vzťahoch medzi našimi dvoma kontinentmi. Jedna tretina členských krajín OSN sa nachádza v Európe alebo Latinskej Amerike. Toto číslo by malo Európanom samo osebe naznačovať, že transatlantický vzťah znamená viac, než len vzťah medzi Európou a Spojenými štátmi americkými. Transatlantické vzťahy znamenajú predovšetkým vzťah medzi Európou a Latinskou Amerikou! Názory krajín Latinskej Ameriky sa stotožňujú s názormi Európskej únie takmer vo všetkých dôležitých otázkach, o ktorých v tomto Parlamente diskutujeme. V našom uznesení uvádzame naše názory na sociálnu súdržnosť, pričom tieto názory sú v plnej miere zdieľané všetkými vládami Latinskej Ameriky, bez ohľadu na to, či na ich čele stojí ľavica alebo pravica. Hovoríme o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na ochranu životného prostredia a podnebia a tieto opatrenia sa zo strany Latinskej Ameriky stretávajú s veľkým ohlasom. Mimochodom, dovoľte mi upozorniť na fakt, že sa nám nepodarí dosiahnuť žiadny z klimatických cieľov – ani jeden – ak s nami nebudú na jednej palube aj krajiny Latinskej Ameriky. Keď diskutujeme o reforme medzinárodných inštitúcií, reforme OSN, reforme Bezpečnostnej rady, keď Európania hovoria o tom, že multilaterálne politiky predstavujú riešenie pre konflikty 21. storočia, všetci naši partneri z Latinskej Ameriky nám prejavujú svoju úprimnú podporu. Keď diskutujeme o potrebe reformy finančných systémov a potrebe dostať finančné trhy pod kontrolu, nikde inde ako v Latinskej Amerike sa nestretávame s takou mierou pochopenia. Môžete sa opýtať akéhokoľvek argentínskeho politika, bez ohľadu na to, či podporuje pravicové alebo ľavicové krídlo, a ten vám presne popíše, aké zhubné dielo dokáže medzinárodná finančná politika spôsobiť v krajine! Keď diskutujeme o potravinovej kríze, presne ako sme to robili včera, a o čoraz väčšom nedostatku potravín a poľnohospodárskej pôdy na pestovanie surovín pre výrobu potravín z dôvodu produkcie biomasy, a o tom, že je to dôsledok environmentálnej politiky, stačí sa o tejto otázke zmieniť pred Brazílčanmi alebo politikmi Latinskej Ameriky. Zistíme, že sú na tieto problémy jasne zameraní. Rastúci nedostatok potravín spôsobuje nárast cien, ktorý tvrdo zasahuje spotrebiteľov. Spotrebiteľov v Latinskej Amerike však zasahuje ešte tvrdšie. Nikde inde nemá Európa takú silnú podporu a taký silný ohlas týkajúci sa riešenia súčasných problémov, než práve v Latinskej Amerike. Kancelár Schüssel, ako vtedajší predseda Rady, na poslednom samite vo Viedni povedal: „Bolo to nádherné, každý sa dokázal s každým porozprávať!“ To je síce skvelé, nemôžeme však pripustiť, aby to bol jediný výsledok, ktorý Lima prinesie. Musíme dosiahnuť konkrétne dohody s krajinami Mercosuru, Andským spoločenstvom a krajinami Strednej Ameriky a doviesť rokovania k úspešnému záveru. Nemám teraz v úmysle zakrývať mnohé problémy, ktoré tu existujú a ktoré sa musia vyriešiť. Tieto problémy je takisto potrebné pomenovať. Čo zamýšľame podniknúť v súvislosti s Kubou? Ako dlho chceme ešte uplatňovať sankcie voči tejto krajine? Výrazná väčšina členských štátov EÚ si želá ukončenie týchto zbytočných sankcií. Niektoré sú však proti. Je však veľmi zaujímavé, že niektoré krajiny, ktoré sú proti ukončeniu sankcií, v súčasnosti výraznou mierou rozširujú svoje obchodné vzťahy s Kubou. Z dlhodobého hľadiska sa bude táto skutočnosť len veľmi ťažko vysvetľovať. Ukončime túto politiku. Pamätajme, že privodenie zmeny prostredníctvom prehlbovania vzájomných vzťahov predstavuje za každých okolností lepší prístup, než je izolácia obhajovaná Georgeom W. Bushom. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra má samozrejme pravdu, keď hovorí, že FARC musí prepustiť svojich zajatcov. Kolumbia je viac než akákoľvek iná krajina rukojemníkom terorizmu a Ingrid Betancourtová a všetci ostatní rukojemníci musia byť prepustení. Vzťahy medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou by mohli byť kľúčom k spolupráci medzi dvoma významnými svetovými regiónmi. Dosiahnutie sveta, v ktorom by vládol mier, prispôsobenie jeho inštitúcií potrebám 21. storočia, riešenie environmentálnych a potravinových problémov, vytvorenie lepšej finančnej kontroly – všetky tieto otázky sú na programe samitu v Lime. Moja skupina považuje za veľmi dôležité vyzývať Európsky parlament, aby tejto politike pripisoval v budúcnosti oveľa väčšiu prioritu, než jej pripisoval v minulosti."@sk19
"Gospod predsednik, spoštovana prazna dvorana, gospe in gospodje, 16. in 17. maja se bodo voditelji držav in vlad držav Evropske unije in Latinske Amerike sestali v Limi. Ob tej priložnosti bodo lahko dosegli zgodovinski napredek pri dvoregionalnem dialogu med Evropo in Latinsko Ameriko ter razvili novo razsežnost medcelinskih odnosov. Tretjino držav članic Združenih narodov predstavljajo evropske države in države Latinske Amerike. Na podlagi te številke bi lahko Evropejci vedeli, da čezatlantski odnosi pomenijo več kot le odnose Evrope z Združenimi državami Amerike. Čezatlantski odnosi vključujejo zlasti Evropo in Latinsko Ameriko. Latinska Amerika ima o skoraj vseh pomembnih vprašanjih, o katerih razpravljamo v tem parlamentu, enaka stališča kot Evropska unija. V naši resoluciji govorimo o zamislih glede socialne kohezije, o katerih se skoraj v celoti strinjajo vlade Latinske Amerike, ne glede na to, ali jih vodi desnica ali levica. Govorimo o ukrepih, ki so bistveni za zaščito okolja in podnebja ter imajo velik odmev v Latinski Ameriki. Hkrati izpostavljam, da nobenega podnebnega cilja ne bo mogoče uresničiti, če se nam ne bodo pridružile države Latinske Amerike. Ko govorimo o reformi mednarodnih institucij, reformi Združenih narodov, reformi varnostnega sveta, ko Evropejci govorimo v večstranskih politikah, ki pomenijo rešitev za spore v 21. stoletju, nam naši partnerji iz Latinske Amerike zagotavljajo popolno podporo. Ko govorimo o potrebi po reformi finančnih sistemov in uvedbi nadzora nad mednarodnimi finančnimi trgi nas nikjer ne razumejo bolj kot v Latinski Ameriki. Kateri koli argentinski politik z levice ali desnice vam lahko točno pove, kakšno opustošenje lahko povzroči mednarodna finančna politika v državi. Ko se pogovarjamo o krizi s hrano, tako kot smo se včeraj, ter o vse večjem pomanjkanju hrane in kmetijskih površin za pridelavo hrane zaradi proizvodnje biomase in o tem, kako to vpliva na okoljsko politiko, moramo govoriti z Brazilci in politiki iz Latinske Amerike. Ugotovili bomo, da so jasno osredotočeni na te težave. Vedno večje pomanjkanje hrane povzroča rast cen in močno prizadene naše potrošnike, še močneje pa prizadene potrošnike v Latinski Ameriki. Evropa nima nikjer močnejše podpore in močnejšega odziva, ko gre za reševanje aktualnih težav, kot v Latinski Ameriki. Kancler Schüssel je kot predsednik Sveta na zadnjem vrhu na Dunaju povedal: „Bilo je neverjetno, vsi so se lahko pogovarjali drug z drugim.“ To je odlično, vendar si ne moremo privoščiti, da bi bil to edini rezultat vrha v Limi. Zdaj moramo skleniti konkretne sporazume Mercosurjem, andsko skupnostjo in državami Srednje Amerike ter končati pogajanja. Ne bi rad prikrival številnih težav, ki so prisotne in jih je treba rešiti; tudi te težave je treba obravnavati. Kaj boste storili glede Kube? Ali bi radi še dolgo ohranili sankcije? Velika večina držav članic EU želi odpraviti te nekoristne sankcije. Vendar nekateri tega ne podpirajo. Zanimivo je, da nekatere države, ki ne želijo odpraviti sankcij, kljub temu močno povečujejo obseg svojih trgovinskih odnosov s Kubo. To bomo dolgoročno težko komur koli pojasnili. Končajmo to politiko. Spomnimo se, da je doseganje sprememb s krepitvijo tesnejših odnosov v vsakem primeru boljši pristop kot osamitev, za katero se zavzema George W. Bush. Seveda José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra upravičeno meni, da mora FARC izpustiti talce. Kolumbija je, bolj kot katera koli druga država, žrtev terorizma, pri čemer je treba izpustiti Ingrid Betancourt in druge talce. Odnosi med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko so lahko ključni za sodelovanje med tema dvema velikima svetovnima regijama. Prispevanje k svetovnemu miru, prilagoditev institucij potrebam 21. stoletja, boj proti okoljskim težavam in težavam s hrano, razvoj boljšega finančnega nadzora: vse to so vprašanja na dnevnem redu vrha v Limi. Moja skupina pripisuje velik pomen spodbujanju Evropskega parlamenta, da v prihodnje bolj prednostno obravnava to politiko kot v preteklosti."@sl20
". Herr talman, ärade tomma kammare, mina damer och herrar! Den 16 och 17 maj kommer Europeiska unionens och de latinamerikanska ländernas stats- och regeringschefer att träffas i Lima. Detta möte kommer att utgöra ett tillfälle för dem att nå ett historiskt genombrott i den biregionala dialogen mellan EU och Latinamerika och utveckla en ny dimension i förbindelserna mellan våra två kontinenter. En tredjedel av FN:s medlemsstater utgörs av europeiska och latinamerikanska länder. Denna siffra i sig borde antyda för européerna att den transatlantiska förbindelsen innebär mer än bara EU:s förbindelser med USA. Transatlantiska förbindelser betyder framför allt EU och Latinamerika! I nästan alla viktiga frågor som vi diskuterar här i kammaren sammanfaller de latinamerikanska ländernas åsikter med Europeiska unionens. I vår resolution för vi fram våra idéer om social sammanhållning, och dessa idéer delas fullt ut av samtliga latinamerikanska regeringar, oavsett om de är vänster- eller högerregeringar. Vi talar om de åtgärder som är väsentliga för att skydda miljön och klimatet, och detta får stort gensvar i Latinamerika. Låt mig i förbifarten påpeka att inga av klimatmålen, inte ett enda, kan nås om inte de latinamerikanska länderna är på vår sida. När vi talar om reformen av de internationella institutionerna, reformen av Förenta nationerna, om säkerhetsrådets reform, när vi européer talar om att multilateral politik är lösningen på 2000-talets konflikter, då ger alla våra latinamerikanska partner oss sitt helhjärtade stöd. När vi talar om behovet att reformera de finansiella systemen och få de internationella finansmarknaderna under kontroll, då är det ingenstans vi möter större förståelse än i Latinamerika. Tala med vilken argentinsk politiker som helst, från vänster eller höger, och han kommer att tala om exakt vilket kaos den internationella finanspolitiken kan orsaka i ett land! När vi talar om livsmedelskrisen, som vi gjorde i går, och om den allt knappare tillgången till livsmedel och jordbruksmark för att odla livsmedel, som orsakas av produktionen av biomassa, och om hur detta är en konsekvens av miljöpolitiken, borde vi tala med brasilianerna och med de latinamerikanska politikerna. Vi kommer att hitta ett tydligt fokus på dessa problem. Den allt knappare tillgången till livsmedel orsakar prishöjningar och slår hårt mot våra konsumenter, men det drabbar konsumenterna i Latinamerika ännu hårdare. Stödet för EU, och gensvaret när det gäller att lösa de aktuella problemen, är som allra störst i Latinamerika. I Wien, vid det förra toppmötet, sa kansler Schüssel, dåvarande rådsordförande, att: ”Det var underbart, och alla kunde tala med varandra!” Det är bra, men vi har inte råd med att det blir det enda resultatet i Lima. Vi måste nu nå konkreta överenskommelser med Mercosur, med Andinska gemenskapen och med de centralamerikanska länderna, och slutföra förhandlingarna. Jag vill inte ignorera de många problem som finns och som måste lösas. De måste också hanteras. Vad ska vi göra med Kuba? Vill vi upprätthålla sanktionerna mycket längre till? Den stora majoriteten av EU:s medlemsstater vill avskaffa dessa meningslösa sanktioner. Det finns dock somliga som är för dem. Vad som är intressant är att vissa av de länder som inte vill avskaffa sanktionerna ändå i mycket hög grad utökar sina handelsförbindelser med Kuba för närvarande. Det blir svårt att förklara för någon i det långa loppet. Låt oss stoppa denna praxis. Låt oss komma ihåg att skapande av närmare förbindelser alltid är en bättre strategi för att få till stånd förändringar än den isolering som förespråkas av George W. Bush. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra har naturligtvis rätt när han säger att FARC måste frige gisslan. Colombia som land har tagits som gisslan av terrorismen, mer än något annat land, och Ingrid Betancourt måste friges, och alla andra som är gisslan måste också friges. Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Latinamerika kan vara nyckeln till samarbetet mellan två stora världsregioner. Att göra världen till en fredligare plats, att anpassa dess institutioner till 2000-talets behov, att hantera miljö- och livsmedelsproblemen, och att utveckla en bättre finansiell kontroll – alla dessa frågor står med på dagordningen för toppmötet i Lima. Min grupp fäster stor vikt vid att uppmuntra Europaparlamentet att i framtiden prioritera denna politik i mycket högre grad än tidigare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph