Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-23-Speech-3-007"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080423.2.3-007"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Svet pozdravlja zanimanje Evropskega parlamenta za krepitev strateškega partnerstva med Evropsko unijo ter Latinsko Ameriko in Karibi. Prav tako smo veseli dejavne vloge Parlamenta pri spodbujanju konkretnih zavez do te regije, kar bi za državljane obeh strani prineslo velike koristi. Dovolite, da vam najprej čestitam za ustanovitev skupne parlamentarne skupščine Eurolat. Ta bo odigrala odločilno vlogo pri povezovanju državljanov obeh strani. Resolucije, ki jih je na decembrskem zasedanju sprejel Eurolat, so dragocen in vzpodbuden prispevek k ciljem vrha voditeljev držav in vlad obeh strani, ki bo potekal naslednji mesec. Prav tako nas veseli, gospod predsednik, da ste izrazili interes za udeležbo na majskem vrhu EU–Latinska Amerika in Karibi. S tem, z vašo udeležbo se bo nadaljevala dobra tradicija, ki smo jo začeli že na dunajskem vrhu leta 2006. Evropska unija ter države Latinske Amerike in Karibov so se dogovorile, da se bo vrh v Limi, ki bo poimenovan „skupno obravnavanje prednostnih ciljev naših narodov“, osredotočil na dve ključni poglavji. Prvič: revščina, neenakost in izključenost, torej tri točke, ki sodijo med ključne izzive družbene kohezije. In drugič: okolje, podnebne spremembe in energija v okviru naslova trajnostni razvoj. Glede prvega, glede revščine, neenakosti in izključenosti, naj poudarim, da je družbena kohezija za Evropsko unijo ključnega pomena in hkrati cilj, ki je v skladu z dolgoletno evropsko tradicijo. Družbena kohezija pomeni vse troje, pomeni boj proti revščini, neenakosti in izključenosti. Vse tri komponente so med seboj tesno povezane. Z državami Latinske Amerike in Karibov se strinjamo, da je treba okrepiti naše sodelovanje na vseh teh omenjenih področjih, zato nameravamo posebno pozornost posvetiti naslednjim temam: socialnemu varstvu, davčnim politikam ter njihovi učinkovitosti, produktivnim naložbam za več delovnih mest in za boljša delovna mesta, politiki za boj proti vsem oblikam diskriminacije, spolne, etnične, verske ali katerekoli druge, izboljšanju osnovnih socialnih storitev ter mrež socialne varnosti ter kakovosti izobraževanja. Pomemben vidik družbenega napredka je zagotavljanje primernih delovnih mest. Kot veste vsi sporazumi Evropske unije z državami in regijami Latinske Amerike vsebujejo člene o sodelovanju na področju socialne politike in zaveze za spoštovanje tako imenovanih poglavitnih delovnih standardov, kot jih opredeljuje Mednarodna organizacija za delo. Med pripravami za vrh v Limi obe strani iščeta način za spodbujanje tako opredeljenih delovnih mest, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih. Slovensko predsedstvo obenem poudarja, da je večje vlaganje v izobraževanje, zlasti osnovnošolsko in poklicno, ključnega pomena za izboljšanje konkurenčnosti naših držav tako v Evropski uniji kot Latinski Ameriki in Karibih. Drugo ključno poglavje prihajajočega vrha: trajnostni razvoj ter okolje, podnebne spremembe in energija. Poudarjamo, da je revščina tesno povezana s temi vprašanji. Podnebne spremembe bodo močno vplivale na naša gospodarstva, rast in na politiko za zmanjševanje revščine. Že sedaj vemo, da bodo najbolj ranljive skupine verjetno najbolj prizadete. Zavedamo se, tako v Evropski uniji kot v Latinski Ameriki in na Karibih, varnostnih tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Vemo tudi, da bi imelo neukrepanje veliko večje posledice, kot pa znašajo stroški preventivnih ukrepov. Iz sedanjih razprav o izjavi, ki naj bi bila sprejeta na vrhu je jasno razvidna odločenost, da se bomo skupaj ukvarjali s številnimi vidiki tega svetovnega globalnega izziva. Netrajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje bomo morali spremeniti oboji. Predvideti je treba konkretne in hitre ukrepe za trajnostno gospodarjenje z gozdovi in rabo virov za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, za spodbujanje naložb v proizvodnjo z nizkimi emisijami ogljika, za ohranjanje biotske raznovrstnosti, za gospodarjenje z vodnimi viri in podobno. Seveda bodo Evropska unija in države Latinske Amerike in Karibov dajale prednost nadaljevanju sodelovanja na trem področju tudi in predvsem v okviru Združenih narodov. Toliko za uvod, hvala za vašo pozornost."@sl20
lpv:translated text
"Rada vítá zájem Evropského parlamentu o posílení strategického partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku. Těší nás i aktivní úloha, kterou hraje Parlament při podpoře konkrétních závazků vůči tomuto regionu, které přinášejí mnohé výhody občanům na obou stranách partnerského svazku. Především bych vám rád poblahopřál k vytvoření společného Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění, které bude mít nesmírně významnou úlohu při vzájemném sbližování občanů na obou stranách. Usnesení, která EUROLAT přijal na svém prosincovém zasedání, budou na schůzce na nejvyšší úrovni, která se má konat příští měsíc, představovat hodnotný a podnětný příspěvek k cílům představitelů států a vlád zemí na obou stranách. Pane předsedo, potěšilo nás také to, že jste vyjádřil svůj zájem zúčastnit se květnové schůzky na nejvyšší úrovni mezi Evropskou unií, Latinskou Amerikou a Karibikem. Díky vaší účasti budeme moci navázat na užitečnou praxi, kterou jsme zavedli na zasedání schůzky na nejvyšší úrovni ve Vídni v roce 2006. Evropská unie a země Latinské Ameriky a Karibiku se dohodly, že zasedání jejich schůzky na nejvyšší úrovni, které se bude konat v Limě pod názvem Společné řešení priorit našich občanů, bude zaměřeno na dvě klíčové kapitoly. Zaprvé: chudobu, nerovnost a vyloučení, tj. tři témata, která představují klíčové výzvy sociální soudržnosti. A zadruhé: životní prostředí, změna klimatu a energetika – pod názvem trvale udržitelný rozvoj. Pokud jde o první ze dvou uvedených kapitol, tj. chudobu, nerovnost a vyloučení, chtěl bych zdůraznit, že sociální soudržnost má pro Evropskou unii klíčový význam a zároveň představuje cíl, který je v souladu s dlouhodobými evropskými tradicemi. Sociální soudržnost zahrnuje všechny tři uvedené aspekty a znamená boj proti chudobě, nerovnosti a vyloučení. Tyto tři složky jsou navzájem neoddělitelně propojeny. Souhlasíme se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku v tom, že je potřeba posílit naši spolupráci ve všech třech uvedených oblastech. Z tohoto důvodu bychom se rádi zaměřili na následující oblasti: sociální bezpečnost, daňové politiky a jejich účinnost, produktivní investice na získání nových a lepších pracovních míst, politiku zaměřenou na boj proti všem formám diskriminace – diskriminace na základě pohlaví, rasy, náboženství nebo na jakémkoliv jiném základě, zlepšení základních sociálních služeb a systémů sociálního zabezpečení a na kvalitu vzdělání. Důležitým aspektem sociálního pokroku je nabídka vhodných pracovních míst. Jak víte, všechny dohody mezi Evropskou unií a zeměmi a regiony Latinské Ameriky obsahují články o spolupráci v oblasti sociální politiky a závazky týkající se dodržování tzv. primárních pracovních norem vymezených Mezinárodní organizací práce. Během příprav na schůzku na nejvyšší úrovni v Limě se obě strany pokoušely najít způsoby, jak podpořit vznik pracovních míst, která byla určena uvedeným způsobem, především v malých a středních podnicích. Slovinské předsednictví zároveň zdůrazňovalo klíčový význam, který má zvýšení investic do vzdělání, především na základní a odborné úrovni, při zlepšování konkurenceschopnosti zemí Evropské unie a zemí Latinské Ameriky a Karibiku. Druhou klíčovou kapitolu blížící se schůzky na nejvyšší úrovni představuje trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí, změna klimatu a energetika. Chtěli bychom zdůraznit, že s těmito tématy je úzce spjata chudoba. Změna klimatu významně ovlivní naše hospodářství a růst i naše politiky zaměřené na snižování chudoby. Již nyní víme, že nejvíce budou postiženy pravděpodobně ty nejchudší skupiny obyvatel. Evropská unie a země Latinské Ameriky a Karibiku si uvědomují bezpečnostní rizika, která s sebou přinese změna klimatu. Víme, že nečinnost by v tomto směru znamenala, že následky budou mnohem větší než náklady na preventivní opatření. Ze současných diskusí zabývajících se prohlášením, které má být na schůzce na nejvyšší úrovni přijato, je zřejmé, že bychom mnohé aspekty globální výzvy měli řešit společně. Obě strany musí uskutečnit změny v příkladech dlouhodobě neudržitelné výroby a spotřeby. Je potřebné zavést nařízení pro přijetí konkrétních a naléhavých opatření pro trvale udržitelné lesní hospodářství a využívání zdrojů s cílem dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů, podpořit investice do výroby s nízkými emisemi oxidu uhličitého, zachovávat biologickou rozmanitost, řídit vodní zdroje a podobně. Jednou z priorit Evropské unie a zemí Latinské Ameriky a Karibiku bude samozřejmě i další spolupráce v této oblasti v rámci Organizace Spojených národů. Na závěr svého úvodního projevu bych vám rád poděkoval za pozornost."@cs1
"Hr. formand! Rådet hilser den interesse, som Europa-Parlamentet har vist i at styrke det strategiske partnerskab mellem EU og Latinamerika og Caribien, velkommen. Vi er ligeledes tilfredse med den aktive rolle, som Parlamentet har haft med at opfordre til konkrete forpligtelser i relation til denne region, der ville give betydelige fordele for borgere på begge sider. Jeg vil i første omgang gerne have lov til at lykønske Dem med etableringen af Den Blandede Parlamentariske Forsamling for EuroLat, som vil spille en afgørende rolle i at bringe borgerne fra begge sider sammen. De beslutninger, som EuroLat vedtog på mødet i december, var et værdifuldt og ansporende bidrag til målsætninger af stats- og regeringscheferne fra lande på begge sider for topmødet, der skal holdes næste måned. Vi er ligeledes tilfredse med, at De har udtrykt Deres interesse i at deltage i EU-LAC-topmødet i maj. På denne måde, med Deres deltagelse, vil den gode praksis, der blev indført på topmødet i Wien i 2006, fortsætte. EU og de latinamerikanske og caribiske lande er blevet enige om, at deres topmøde i Lima med titlen "Addressing our People's Priorities Together" vil fokusere på to hovedkapitler. For det første på fattigdom, ulighed og udstødelse, tre af de emner, som repræsenterer hovedudfordringerne for social samhørighed, og for det andet på miljø, klimaændringer og energi - under titlen bæredygtig udvikling. Hvad angår det første af de to kapitler, fattigdom, ulighed og udstødelse, vil jeg gerne understrege, at social samhørighed er af yderste vigtighed for EU og også er et mål, som er i overensstemmelse med langvarige europæiske traditioner. Social samhørighed henviser til alle tre dele, dvs. bekæmpelse af fattigdom, ulighed og udstødelse. Alle tre komponenter er uløseligt forbundet. Vi er enige med de latinamerikanske og caribiske lande i, at vores samarbejde bør styrkes på alle tre nævnte områder. Dette er grunden til, at vi agter at hellige vores opmærksomhed til følgende emner: social sikring, skattepolitikker og deres effektivitet, produktive investeringer for flere job og for bedre job, en politik til bekæmpelse af alle former for diskrimination på baggrund af køn, race, religion eller andet, forbedring af grundlæggende netværk for sociale tilbud og social sikring og kvaliteten af uddannelse. Et væsentligt aspekt af socialt fremskridt er tilvejebringelsen af passende job. Som bekendt indeholder alle aftaler mellem EU og de latinamerikanske lande og regioner artikler om samarbejde inden for socialpolitik samt forpligtelser til at respektere de såkaldte primære arbejdsstandarder som defineret af Den Internationale Arbejdsorganisation. Under forberedelserne til Limatopmødet har begge sider søgt efter måder til at tilskynde job, som er defineret på denne måde, især i små og mellemstore foretagender. Samtidig har det slovenske formandskab understreget, at større investeringer i uddannelse, især grund- og erhvervsuddannelse, er af yderste vigtighed, når det gælder forbedring af vores landes konkurrenceevne i både EU og de latinamerikanske og caribiske lande. Det andet hovedkapitel på det forestående topmøde er bæredygtig udvikling og miljø, klimaændringer og energi. Vi understreger, at fattigdom er tæt beslægtet med disse spørgsmål. Klimaændringer vil påvirke vores økonomier, vækst samt vores politik til reduktion af fattigdom alvorligt. Vi ved allerede, at det sandsynligvis vil gå værst ud over den mest sårbare gruppe. Vi er både i EU og de latinamerikanske og caribiske lande klar over de sikkerhedsmæssige risici, som vil være forbundet med klimaændringer. Vi ved, at manglende handling vil betyde, at konsekvenserne vil være langt mere alvorlige end udgifterne til forebyggende tiltag. Ud fra de aktuelle diskussioner angående den erklæring, som skal vedtages på topmødet, er det helt tydeligt, at vi sammen skal tage fat på adskillige aspekter af den globale udfordring. Vi skal begge ændre eksempler på ikkebæredygtig produktion og forbrug. Der skal skabes konkrete og uopsættelige tiltag til bæredygtig forvaltning af skove og anvendelse af ressourcer for at reducere emissioner af drivhusgasser, for at stimulere investeringer i produktion med lave kuldioxidemissioner, for at bevare biologisk diversitet, for forvaltning af vandressourcer og lignende. EU og de latinamerikanske og caribiske lande vil naturligvis også prioritere yderligere samarbejde på dette område inden for rammerne af FN."@da2
". Der Rat begrüßt das Interesse des Europäischen Parlaments an der Stärkung der strategischen Partnerschaft von Europäischer Union und Lateinamerika und der Karibik. Ebenso erfreut sind wir über die aktive Rolle, die das Parlament eingenommen hat, indem es konkrete Verpflichtungen gegenüber dieser Region angeregt hat, die den Bürgern auf beiden Seiten beachtliche Vorteile bringen würden. Zunächst möchte ich Sie zur Schaffung der gemeinsamen Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika (EUROLAT) beglückwünschen, die eine wichtige Rolle spielen wird, wenn es darum geht, die Bürger beider Seiten zusammenzubringen. Die Entschließungen, die EUROLAT bei seiner Tagung im Dezember angenommen hat, waren ein wertvoller und anregender Beitrag zu den Zielen, die die Staats- und Regierungschefs beider Seiten für das Gipfeltreffen festgelegt haben, das im kommenden Monat stattfinden soll. Ebenso freut es uns, Herr Präsident, dass Sie Ihr Interesse bekundet haben, am Gipfeltreffen EU-LAK im Mai teilzunehmen. So wird, durch Ihre Teilnahme, die begrüßenswerte Praxis fortgeführt, die beim Gipfeltreffen 2006 in Wien eingeführt wurde. Die Europäische Union und die lateinamerikanischen und karibischen Staaten haben sich darauf verständigt, dass ihr Gipfeltreffen in Lima mit dem Titel „Addressing our People’s Priorities Together“ sich auf zwei entscheidende Kapitel konzentrieren wird. Erstens auf Armut, Ungleichheit und Ausgrenzung, drei der Themen, die die größten Herausforderungen für den sozialen Zusammenhalt darstellen. Und zweitens auf Umwelt, Klimawandel und Energie – zusammengefasst unter der Überschrift „Nachhaltige Entwicklung“. Bezüglich des ersten der beiden Kapitel – Armut, Ungleichheit und Ausgrenzung – möchte ich betonen, dass der soziale Zusammenhalt für die Europäische Union von herausragender Bedeutung ist und zudem ein Ziel darstellt, das mit alten europäischen Traditionen im Einklang steht. Der soziale Zusammenhalt beinhaltet alle drei, er beinhaltet den Kampf gegen Armut, gegen Ungleichheit und gegen Ausgrenzung. Alle drei Bestandteile sind unentwirrbar miteinander verknüpft. Wir sind mit den lateinamerikanischen und karibischen Ländern einer Meinung, dass unsere Zusammenarbeit in allen drei genannten Bereichen verstärkt werden muss. Daher möchten wir unsere Aufmerksamkeit auf die folgenden Themen richten: soziale Sicherheit, Steuerpolitik und ihre Wirksamkeit, produktive Investitionen für mehr Beschäftigung und bessere Arbeitsplätze, eine politische Maßnahme zur Bekämpfung jeglicher Form der Diskriminierung, sei sie sexueller, ethnischer, religiöser oder sonstiger Natur, die Verbesserung der sozialen Grundversorgung und der sozialen Sicherheitsnetze sowie der Bildungsqualität. Ein wichtiger Aspekt des sozialen Fortschritts ist die Schaffung angemessener Arbeitsplätze. Bekanntlich enthalten alle Abkommen zwischen der Europäischen Union und den lateinamerikanischen Staaten und Regionen Artikel über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sozialpolitik sowie die Verpflichtung, die so genannten primären Arbeitsnormen der International Labour Organization zu beachten. Während der Vorbereitungen für das Gipfeltreffen von Lima haben sich beide Seiten darum bemüht, Wege zu finden, um Arbeitsplätze zu fördern, die dieser Beschreibung entsprechen, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen. Gleichzeitig hat der slowenische Ratsvorsitz von Beginn an betont, dass verstärkte Investitionen in die Bildung unerlässlich sind, insbesondere im Grund- und Berufsschulbereich, um die Wettbewerbsfähigkeit der Länder sowohl in der Europäischen Union als auch in Lateinamerika und der Karibik zu verbessern. Das zweite wichtige Kapitel des bevorstehenden Gipfeltreffens: nachhaltige Entwicklung und Umwelt, Klimawandel und Energie. Wir möchten betonen, dass die Armut mit diesen Themen eng verbunden ist. Der Klimawandel wird gravierende Folgen für unsere Volkswirtschaften, unser Wachstum und unsere Politik zur Bekämpfung der Armut haben. Wir wissen bereits, dass die besonders schutzbedürftigen Gruppen wahrscheinlich am stärksten leiden werden. In der Europäischen Union wie in den lateinamerikanischen und karibischen Staaten sind wir uns der Sicherheitsrisiken bewusst, die der Klimawandel mit sich bringen wird. Wir wissen, dass mangelndes Handeln zur Folge haben wird, dass die Auswirkungen weit schwerwiegender sein werden als die Kosten für vorbeugende Maßnahmen. Aus den aktuellen Gesprächen über die Erklärung, die beim Gipfeltreffen verabschiedet werden soll, ist klar ersichtlich, dass wir gemeinsam zahlreiche Aspekte der globalen Herausforderung ansprechen werden. Wir werden gegenseitig Beispiele für nicht nachhaltige Produktion und nicht nachhaltigen Verbrauch austauschen müssen. Wir müssen Bestimmungen einführen für konkrete und dringliche Maßnahmen zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder und Ressourcennutzung, um so den Treibhausgasausstoß einzudämmen, Investitionen in CO arme Produktionsverfahren anzuregen, die biologische Vielfalt zu erhalten, für die Bewirtschaftung der Wasservorräte zu sorgen usw. Selbstverständlich werden die Europäische Union und die lateinamerikanischen und karibischen Staaten der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet auch im Rahmen der Vereinten Nationen einen hohen Stellenwert beimessen. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt und möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken."@de9
"Το Συμβούλιο επικροτεί το ενδιαφέρον που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Εκφράζουμε εξίσου την ικανοποίησή μας για τον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισε το Κοινοβούλιο στην προώθηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων προς την περιοχή αυτή, κάτι που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες και των δύο πλευρών. Πρώτον, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την καθιέρωση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής (EuroLat), που θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προσέγγιση των πολιτών των δύο πλευρών. Τα ψηφίσματα που ενέκρινε η EuroLat κατά τη διάρκεια της συνόδου της τον Δεκέμβριο αποτέλεσαν μια σημαντική και ενδιαφέρουσα συνεισφορά στους στόχους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από χώρες και των δύο πλευρών στη σύνοδο κορυφής που πρόκειται να διεξαχθεί τον επόμενο μήνα. Εκφράζουμε εξίσου την ικανοποίησή μας, κύριε Πρόεδρε, που εκδηλώσατε το ενδιαφέρον να συμμετάσχετε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ τον Μάιο. Με αυτόν τον τρόπο, με τη συμμετοχή σας, η καλή πρακτική που πρωτοκαθιερώθηκε στη σύνοδο κορυφής στη Βιέννη το 2006 θα συνεχισθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής συμφώνησαν ότι η σύνοδος κορυφής τους στη Λίμα, με τίτλο «Συνεργασία για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων των λαών μας», θα εστιάσει σε δύο βασικά κεφάλαια. Πρώτον: στη φτώχεια, στην ανισότητα και στον αποκλεισμό, τρία από τα θέματα που αποτελούν τις βασικές προκλήσεις για την κοινωνική συνοχή. Και δεύτερον: στο περιβάλλον, στην αλλαγή του κλίματος και στην ενέργεια – με τίτλο «Αειφόρος ανάπτυξη». Όσον αφορά το πρώτο από τα δύο κεφάλαια, τη φτώχεια, την ανισότητα και τον αποκλεισμό, θα ήθελα να επισημάνω ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινωνική συνοχή είναι καίριας σημασίας και αποτελεί επίσης έναν στόχο που ευθυγραμμίζεται με τις μακροπρόθεσμες ευρωπαϊκές παραδόσεις. Η κοινωνική συνοχή συνεπάγεται και τα τρία, συνεπάγεται την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και του αποκλεισμού. Και οι τρεις συνιστώσες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Συμφωνούμε με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ότι η συνεργασία μας πρέπει να ενισχυθεί και στους τρεις προαναφερθέντες τομείς. Γι’ αυτόν τον λόγο, σκοπεύουμε να αφιερώσουμε την προσοχή μας στα ακόλουθα θέματα: την κοινωνική ασφάλιση, τις φορολογικές πολιτικές και την αποτελεσματικότητά τους, τις παραγωγικές επενδύσεις για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και για τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας, την πολιτική για την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, λόγω φύλου, ηθικής, θρησκείας ή οποιαδήποτε άλλη, τη βελτίωση των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των δικτύων κοινωνικής ασφάλισης, και την ποιότητα της εκπαίδευσης. Μια σημαντική πτυχή της κοινωνικής προόδου αποτελεί η προσφορά των κατάλληλων θέσεων εργασίας. Όπως γνωρίζετε, όλες οι συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών και περιφερειών της Λατινικής Αμερικής περιλαμβάνουν άρθρα για τη συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και δεσμεύσεις για τον σεβασμό των λεγόμενων βασικών προτύπων εργασίας, όπως ορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για τη σύνοδο κορυφής στη Λίμα, και οι δύο πλευρές αναζητούσαν τρόπους προκειμένου να ενθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας που ορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η σλοβενική Προεδρία επισημαίνει ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, ιδίως σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των χωρών μας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Το δεύτερο βασικό κεφάλαιο της επικείμενης συνόδου κορυφής: αειφόρος ανάπτυξη και περιβάλλον, αλλαγή του κλίματος και ενέργεια. Επισημαίνουμε ότι η φτώχεια συνδέεται στενά με αυτά τα θέματα. Η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει σοβαρά τις οικονομίες μας, την ανάπτυξη και την πολιτικής μας για τη μείωση της φτώχειας. Γνωρίζουμε ήδη ότι οι πιο ευπαθείς ομάδες θα υποφέρουν πιθανόν περισσότερο. Έχουμε επίγνωση, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, των κινδύνων κατά της ασφάλειας που θα επιφέρει η αλλαγή του κλίματος. Γνωρίζουμε ότι η μη λήψη μέτρων συνεπάγεται ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ πιο σοβαρές από ό,τι το κόστος των προληπτικών μέτρων. Από τις τρέχουσες συζητήσεις που αφορούν τη δήλωση που πρόκειται να εγκριθεί στη σύνοδο κορυφής, είναι απόλυτα προφανές ότι θα αντιμετωπίσουμε από κοινού πολυάριθμες πτυχές της παγκόσμιας πρόκλησης. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να αλλάξουμε τα πρότυπα της μη αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης. Πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή διατάξεις για συγκεκριμένα και επείγοντα μέτρα για την αειφόρο διαχείριση των δασών και τη χρήση των πόρων, προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να τονώσουμε τις επενδύσεις στην παραγωγή με χαμηλό επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα, να διαχειριστούμε τους υδάτινους πόρους και ούτω καθεξής. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής θα δώσουν επίσης προτεραιότητα στην περαιτέρω συνεργασία στον τομέα αυτόν στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Και κλείνοντας αυτήν την εισαγωγή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας."@el10,10
"( ) The Council welcomes the interest shown by the European Parliament in the strengthening of the strategic partnership between the European Union and Latin America and the Caribbean. We are equally pleased with the active role Parliament has had in encouraging concrete commitments towards this region, which would bring considerable benefits to citizens on both sides. First I should like to congratulate you for establishing the EuroLat joint Parliamentary Assembly, which will play a crucial role in bringing the citizens of both sides together. The Resolutions that EuroLat adopted during its session in December were a valuable and stimulating contribution to the objectives of the Heads of State or Government from countries on both sides at the summit meeting which is to be held next month. We are equally pleased, Mr President, that you have expressed your interest in participating in the May EU–LAC Summit. In this way, with your participation, the good practice introduced at the summit meeting in Vienna in 2006 will be continued. The European Union and the Latin American and Caribbean countries have agreed that their summit meeting in Lima, under the title ‘Addressing our People's Priorities Together’, will focus on two key chapters. Firstly: on poverty, inequality and exclusion, three of the topics representing the key challenges for social cohesion. And secondly: on environment, climate change and energy – under the title of Sustainable Development. Regarding the first of the two chapters, poverty, inequality and exclusion, I should like to emphasise that for the European Union social cohesion is of key importance and also an objective which is in line with long-term European traditions. Social cohesion means all three, it means fighting poverty, inequality and exclusion. All three components are inextricably connected. We agree with the Latin American and Caribbean countries that our cooperation should be strengthened in all three areas mentioned. This is why we intend to devote our attention to the following subjects: social security, taxation policies and their efficiency, productive investments for more jobs and for better jobs, a policy to fight against all forms of discrimination, sexual, ethical, religious or any other, the improvement of basic social services and social security networks, and the quality of education. A significant aspect of social progress is the provision of suitable jobs. As you know, all the agreements between the European Union and the Latin American countries and regions contain articles on cooperation in the field of social policy and commitments to respect the so-called primary labour standards, as defined by the International Labour Organization. During the preparations for the Lima summit meeting, both sides have been looking for ways to encourage jobs which have been defined in this way, especially in small and medium-sized undertakings. At the same time the Slovenian Presidency has been emphasising that greater investment in education, particularly at elementary and vocational level, is of key importance in improving our countries' competitiveness both in the European Union and in the Latin American and Caribbean countries. The second key chapter of the approaching summit meeting: sustainable development and environment, climate change and energy. We emphasise that poverty is closely related with these issues. Climate change will seriously affect our economies, growth and our policy to reduce poverty. We already know that the most vulnerable groups will probably suffer the most. We are aware, both in the European Union and in the Latin American and Caribbean countries, of the safety risks that will be caused by climate change. We know that failure to act means that the consequences will be much graver than the costs of preventative measures. From the current discussions concerning the statement that is to be adopted at the summit, it is clearly evident that we shall be jointly addressing numerous aspects of the global challenge. We shall both have to change examples of unsustainable manufacturing and consumption. Provisions for concrete and urgent measures for the sustainable management of forests and the use of resources have to be put in place in order to reduce emissions of greenhouse gases, to stimulate investments in manufacturing with low carbon dioxide emissions, to preserve biodiversity, for the management of water resources, and the like. Of course, the European Union and the Latin American and Caribbean countries will also give priority to further cooperation in this field within the framework of the United Nations. And in conclusion to this introduction, I would like to thank you for your attention."@en4
"El Consejo acoge con satisfacción el interés demostrado por el Parlamento Europeo en el refuerzo de la asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Asimismo, manifestamos también nuestra satisfacción por el papel activo desempeñado por el Parlamento para fomentar la asunción de compromisos concretos con esta región, que aportarán beneficios considerables a los ciudadanos de ambas partes. En primer lugar, desearía congratularme con sus Señorías por la creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), que desempeñará un papel fundamental en relación con el acercamiento de los ciudadanos de ambas partes. Las Resoluciones adoptadas por EuroLat durante su reunión de diciembre constituyen una contribución valiosa y estimulante a los objetivos de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de ambas partes en la cumbre que se celebrará el próximo mes. También nos complace, señor Presidente, que haya manifestado su interés por participar en la Cumbre UE-ALC de mayo. De este modo, gracias a su participación, tendremos modo de dar continuidad a las buenas prácticas introducidas en la Cumbre de Viena celebrada en 2006. Los países de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe han acordado que su Cumbre de Lima, que se celebrará con el título «Respondiendo juntos a las prioridades de nuestros pueblos», se centrará en dos capítulos clave. En primer lugar, sobre la pobreza, la desigualdad y la exclusión, tres de los temas que constituyen los principales desafíos para la cohesión social. En segundo lugar, sobre el medio ambiente, el cambio climático y la energía —con el título de «Desarrollo sostenible»—. En relación con el primero de los dos capítulos, la pobreza, la desigualdad y la exclusión, desearía subrayar que para la Unión Europea la cohesión social reviste una importancia fundamental y constituye un objetivo que se ajusta a las antiguas tradiciones europeas. La cohesión social implica la lucha contra estos tres elementos, la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Estos tres componentes se encuentran inextricablemente unidos. Coincidimos con los países de América Latina y el Caribe en que nuestra cooperación debería reforzarse en los tres ámbitos mencionados. Éste es el motivo por el que tenemos intención de prestar nuestra atención a las siguientes cuestiones: seguridad social, políticas de fiscalidad y su eficiencia, inversiones productivas para lograr más y mejores trabajos, política de lucha contra todas las formas de discriminación, sexual, ética, religiosa o de cualquier otro tipo, mejora de los servicios sociales básicos y las redes de la seguridad social y calidad de la educación. Un aspecto significativo del progreso social es la disponibilidad de puestos de trabajo adecuados. Como es bien sabido, todos los acuerdos celebrados entre la Unión Europea y los países y regiones de América Latina contienen disposiciones sobre cooperación en el ámbito de la política social y ciertos compromisos sobre el cumplimiento de las denominadas normas laborales fundamentales, tal como las define la Organización Internacional del Trabajo. Durante la preparación de la Cumbre de Lima, ambas partes examinaron los posibles modos de fomentar el empleo definido de este modo, especialmente en el marco de las PYME. Por otro lado, la Presidencia eslovena ha estado subrayando el hecho de que una mayor inversión en educación, especialmente en los niveles elemental y de formación profesional, reviste una importancia esencial para mejorar la competitividad de nuestros países, tanto en la Unión Europea como en América Latina y el Caribe. El segundo capítulo clave de la próxima Cumbre se refiere al desarrollo sostenible y el medio ambiente, el cambio climático y la energía. Subrayamos que la pobreza se encuentra estrechamente relacionada con estas cuestiones. El cambio climático afectará gravemente a nuestras economías, a nuestro crecimiento y a nuestras políticas de reducción de la pobreza. Somos conscientes de que los grupos más vulnerables probablemente sufran en mayor medida. También somos conscientes, tanto en la Unión Europea como en los países de América Latina y el Caribe, de los riesgos para la seguridad que traerá consigo el cambio climático. Sabemos que si no actuamos las consecuencias serán mucho más mayores que los costes de las medidas preventivas. A la luz de los actuales debates en relación con la declaración que habrá de adoptarse en la Cumbre, resulta evidente que abordaremos conjuntamente numerosos aspectos del desafío mundial. Ambas partes deberemos modificar algunas de nuestras conductas de fabricación y consumo que no resultan sostenibles. Es necesario elaborar disposiciones en materia de medidas concretas y urgentes para una gestión de los bosques y un uso de los recursos sostenibles, con vistas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, estimular la inversión en la industria manufacturera de bajo nivel de emisiones de dióxido de carbono, preservar la diversidad biológica, gestionar adecuadamente los recursos hídricos, etc. Naturalmente, los países de la Unión Europea y América Latina y el Caribe darán prioridad a una mayor cooperación en este ámbito en el marco de las Naciones Unidas. Para terminar esta introducción, me gustaría darles las gracias por su atención."@es21
"( ) Nõukogu tervitab Euroopa Parlamendi üles näidatud huvi tugevdada Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide vahelist strateegilist partnerlust. Meil on võrdväärselt hea meel parlamendi aktiivse rolli üle konkreetsete kohustuste võtmise julgustamisel selle piirkonna suhtes, mis tooks märkimisväärseid hüvesid mõlema poole kodanike jaoks. Esiteks sooviksin ma õnnitleda teid Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse ühisassamblee loomise puhul, mis hakkab mängima üliolulist rolli mõlemal poolel kodanike lähendamises. Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee detsembri istungjärgul vastu võetud otsused olid väärtuslikuks ja stimuleerivaks panuseks mõlema poole riikide riigipeade või valitsuste eesmärkidele järgmisel kuul peetaval tippkohtumise nõupidamisel. Samaväärselt oleme rahul, hr president, et teie olete väljendanud huvi osaleda mais ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide tippkohtumisel. Sel viisil, teie osalemisega, jätkatakse 2006. aasta Viini tippkohtumise nõupidamisel kasutusele võetud head tava. Euroopa Liit ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riigid on leppinud kokku, et nende tippkohtumise nõupidamine Limas pealkirjaga „Käsitleme meie rahvaste prioriteete koos”, keskendub kahele võtmepeatükile. Esiteks: vaesusele, ebavõrdsusele ja tõrjutusele – kolm teemat, mis on sotsiaalse ühtekuuluvuse põhiväljakutseteks. Ja teiseks: keskkonnale, kliimamuutustele ja energiale – pealkirja „Jätkusuutlik areng” all. Seoses esimesega kahest peatükist – vaesus, ebavõrdsus ja tõrjutus –sooviksin ma rõhutada, et Euroopa Liidu jaoks on sotsiaalne ühtekuuluvus võtmetähtsusega ning see on samuti eesmärgiks, mis on kooskõlas pikaajaliste Euroopa traditsioonidega. Sotsiaalne ühtekuuluvus hõlmab kõiki kolme, see tähendab võitlemist vaesuse, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vastu. Kõik kolm komponenti on lahutamatult seotud. Me nõustume Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikidega, et meie koostööd peaks kõigis kolmes mainitud valdkonnas tugevdama. See on põhjuseks, miks me kavatseme pühendada oma tähelepanu järgmistele teemadele: sotsiaalkindlustus; maksupoliitikad ja nende tõhusus; produktiivsed investeeringud enamate ja paremate töökohtade loomiseks; poliitika kõigi diskrimineerimise vormide vastu võitlemiseks, kas siis soolise, rahvusliku kuuluvuse, usulise või mis tahes muu veendumuse alusel; põhiliste sotsiaalteenuste ja sotsiaalkindlustuse võrgustike parendamine ning hariduse kvaliteet. Märkimisväärseks sotsiaalse edasimineku aspektiks on sobivate töökohtade tagamine. Nagu te teate, sisaldavad kõik Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika riikide ja piirkondade vahelised kokkulepped artikleid koostöö kohta sotsiaalpoliitika valdkonnas ning kohustusi seoses niinimetatud esmaste tööstandarditega, nagu on määratlenud Rahvusvaheline Tööorganisatsioon. Lima tippkohtumise nõupidamise ettevalmistamise käigus on mõlemad pooled otsinud viise, kuidas nendele tunnustele vastavate töökohtade loomist julgustada, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes. Samal ajal on Sloveenia eesistujariigina rõhutanud, et suurem investeerimine haridusse, eriti põhi- ja kutseharidusse, on põhilise tähtsusega meie riikide konkurentsivõime parandamiseks nii Euroopa Liidus kui ka Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikides. Teine läheneva tippkohtumise nõupidamise võtmepeatükk on: jätkusuutlik areng ja keskkond, kliimamuutused ja energia. Rõhutame, et vaesus on nende küsimustega väga tihedalt seotud. Kliimamuutused mõjutavad tõsiselt meie majandusi, kasvu ja poliitikat vaesuse vähendamiseks. Teame juba, et kõige haavatavamad rühmad kannatavad tõenäoliselt kõige rohkem. Oleme teadlikud kliimamuutuste põhjustatavatest ohu riskidest nii Euroopa Liidu kui ka Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikides. Teame, et mittetegutsemine tähendab, et tagajärjed on märksa tõsisemad kui kulud ennetusmeetmetele. Praegustest aruteludest seoses tippkohtumisel vastuvõtmisele kuuluva avaldusega selgub ilmselt, et me käsitleme ülemaailmsete väljakutsete arvukaid aspekte ühiselt. Me mõlemad peame muutma mittesäästliku tootmise ja tarbimise tava. Selleks et vähendada kasvuhoonegaaside heidet, stimuleerida investeeringuid madala süsinikdioksiidi heitega tootmisse, bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse, veevarude haldamisse ja sarnasesse, tuleb kehtestada konkreetsed ja kiired meetmed metsade jätkusuutlikuks korraldamiseks ja loodusvarade kasutamiseks. Muidugi tähtsustavad Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riigid edasist koostööd selles valdkonnas ka ÜRO raames. Ja selle sissejuhatuse kokkuvõtteks sooviksin ma teid tähelepanu eest tänada."@et5
". ( ) Neuvosto on tyytyväinen, että Euroopan parlamentti on kiinnostunut vahvistamaan strategista kumppanuutta Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen välillä. Olemme myös ilahtuneita parlamentin ottamasta aktiivisesta asemasta, kun se on kannustanut konkreettisiin sitoumuksiin kyseisellä alueella. Tämä toisi merkittäviä etuja molempien osapuolten kansalaisille. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä EU:n ja Latinalaisen Amerikan yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen (Eurolat) perustamisesta. Kokouksella on keskeinen rooli molempien puolten kansalaisten tuomisessa yhteen. Eurolatin viime joulukuun istunnossa hyväksytyt päätöslauselmat olivat arvokas ja kannustava panos molempien osapuolten maiden valtioiden ja hallitusten päämiesten päämääriin huippukokouksessa, joka on määrä pitää ensi kuussa. Arvoisa puhemies, olemme myös ilahtuneita, että olette ilmaissut kiinnostuksenne osallistua toukokuussa järjestettävään EU–LAK-huippukokoukseen. Osallistumisenne jatkaa hyvää käytäntöä, joka aloitettiin huippukokouksessa Wienissä vuonna 2006. Euroopan unioni ja Latinalainen Amerikka ja Karibian alueen maat ovat sopineet, että heidän Limassa pidettävässä huippukokoustapaamisessaan, jonka nimenä on ”Addressing our People's Priorities Together”, keskitytään kahteen pääasiaan. Ensimmäisenä ovat köyhyys, epätasa-arvoisuus ja syrjäytyminen: Nämä kolme asiaa ovat keskeisimpiä haasteita sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. Toisena pääaiheena ovat ympäristö, ilmastonmuutos ja energia – nimenä on kestävä kehitys. Ensimmäisen aiheen, köyhyyden, epätasa-arvon ja syrjäytymisen, osalta haluaisin painottaa, että Euroopan unionille sosiaalinen yhteenkuuluvuus on erittäin tärkeää ja myös tavoite, joka on yhdenmukainen pitkäaikaisten eurooppalaisten perinteiden kanssa. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus merkitsee kaikkia kolmea, se merkitsee köyhyyden, epätasa-arvon ja syrjäytymisen torjumista. Näitä kolmea osatekijää on mahdotonta erottaa toisistaan. Olemme samaa mieltä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen valtioiden kanssa siitä, että yhteistyötämme olisi lujitettava kaikilla mainituilla kolmella alueella. Tämän takia aiomme keskittää huomiomme seuraaviin aiheisiin: sosiaaliturva, veropolitiikka ja sen tehokkuus, tuottavat sijoitukset, jotta saadaan lisää ja parempia työpaikkoja, kaikenlaisen syrjinnän, seksuaalisen, etnisen, uskonnollisen tai muun, torjumiseen tähtäävä politiikka, perussosiaalipalvelujen ja sosiaaliturvaverkkojen parantaminen ja koulutuksen laatu. Tärkeä näkökohta sosiaalisessa edistymisessä on sopivien työpaikkojen tarjoaminen. Kuten tiedätte, kaikki sopimukset Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden ja alueiden välillä sisältävät artikloja yhteistyöstä sosiaalipolitiikan alalla ja sitoumuksia kansainvälisen työjärjestön määrittämien, ensisijaisten työnormien kunnioittamisesta. Valmisteluissa Liman huippukokoukseen molemmat osapuolet ovat etsineet tapoja suosia kyseisen määritelmän mukaisia työpaikkoja erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Samaan aikaan puheenjohtajavaltio Slovenia on korostanut, että on erittäin tärkeää sijoittaa koulutukseen, erityisesti perus- ja ammattiopetukseen, jos halutaan parantaa maiden kilpailukykyä sekä Euroopan unionissa että Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella. Toisena tärkeänä aiheena tulevassa huippukokouksessa ovat kestävä kehitys ja ympäristö, ilmastonmuutos ja energia. Painotamme, että köyhyys liittyy läheisesti näihin kysymyksiin. Ilmastonmuutos vaikuttaa vakavasti talouksiimme, kasvuumme ja köyhyyden vähentämistä koskevaan politiikkaamme. Tiedämme jo, että haavoittuvaisimmat ryhmät kärsivät todennäköisesti eniten. Tiedämme sekä Euroopan unionissa että Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maissa turvallisuusriskit, jotka ilmastonmuutos aiheuttaa. Tiedämme, että jos epäonnistumme toimissamme, seuraukset ovat paljon vakavammat kuin ehkäisevien toimenpiteiden kustannukset. Tämänhetkisissä keskusteluissa huippukokouksessa hyväksyttävästä julkilausumasta on aivan selvää, että meidän on yhdessä vastattava useisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Meidän molempien on muutettava kestämätöntä kehitystä ja kulutusta. On järjestettävä konkreettisia ja välittömiä toimenpiteitä metsien kestävään hoitoon ja luonnonvarojen käyttöön, jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää, jotta voidaan kannustaa vähähiilidioksidipäästöiseen tuotantoon tehtäviin sijoituksiin ja jotta luonnon monimuotoisuus voidaan säilyttää vesivarojen hoidossa ja niin edelleen. Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden on tietenkin asetettava tämän alan yhteistyö jatkossakin etusijalle Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa. Esittelyn lopuksi haluan kiittää teitä mielenkiinnostanne."@fi7
"( ) Le Conseil salue l’intérêt témoigné par le Parlement européen à l’égard du renforcement du partenariat stratégique entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes. Nous nous réjouissons par ailleurs que le Parlement ait activement encouragé la prise d’engagements concrets à l’égard de cette région, lesquels sont susceptibles d’apporter des bienfaits considérables aux citoyens des deux parties. Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour la création de l’assemblée parlementaire EuroLat, qui jouera un rôle crucial dans le rassemblement des citoyens des deux côtés. Les résolutions adoptées par EuroLat durant sa session de décembre ont apporté une contribution précieuse et stimulante aux objectifs des chefs d’État ou de gouvernement de pays des deux parties lors du sommet devant se tenir le mois prochain. Nous nous réjouissons également, Monsieur le Président, que vous ayez exprimé votre intérêt à l’égard d’une participation au sommet UE-ALC de mai. Ce faisant, avec votre participation, la bonne pratique mise en place lors du sommet de Vienne de 2006 se poursuivra. L’Union européenne et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont convenu que leur sommet de Lima, intitulé "Traiter les priorités de nos peuples ensemble" s’articulerait sur deux chapitres clés. Premièrement: la pauvreté, l’inégalité et l’exclusion, trois des sujets représentant les défis essentiels de la cohésion sociale. Et deuxièmement: l’environnement, le changement climatique et l’énergie, au titre du développement durable. En ce qui concerne le premier des deux chapitres, à savoir la pauvreté, l’inégalité et l’exclusion, je tiens à souligner que pour l’Union européenne, la cohésion sociale est essentielle et constitue un objectif conforme aux traditions européennes à long terme. La cohésion sociale couvre ces trois aspects; elle combat la pauvreté, l’inégalité et l’exclusion. Tous trois sont inextricablement liés. Nous sommes d’accord avec les pays d’Amérique latine et des Caraïbes pour dire que notre coopération doit être renforcée dans les trois domaines que je viens de citer. C’est pourquoi nous entendons consacrer notre attention aux sujets suivants: la sécurité sociale, les politiques fiscales et leur efficacité, les investissements productifs visant à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, une politique de lutte contre toutes les formes de discrimination - sexuelle, éthique, religieuse ou autre -, l’amélioration des services sociaux de base et des réseaux de sécurité sociale et la qualité de l’enseignement. La création d’emplois adéquats constitue un aspect important du progrès social. Comme vous le savez, tous les accords conclus entre l’Union européenne et les pays et régions d’Amérique latine contiennent des articles sur la coopération dans le domaine de la politique sociale et des engagements à respecter les normes de travail dites "primaires", telles que définies par l’Organisation internationale du travail. Lors de la préparation du sommet de Lima, les deux parties ont recherché les moyens de promouvoir les emplois définis de cette manière, surtout dans les petites et moyennes entreprises. La présidence slovène a, dans le même temps, souligné que l’augmentation des investissements dans l’enseignement, en particulier au niveau élémentaire et professionnel, était essentielle à l’amélioration de la compétitivité de nos pays, dans l’Union européenne et dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Le deuxième chapitre clé du sommet qui approche: le développement durable et l’environnement, le changement climatique et l’énergie. Nous soulignons que la pauvreté est étroitement liée à ces questions. Le changement climatique affectera gravement nos économies, notre croissance et notre politique de réduction de la pauvreté. Nous savons d’ores et déjà que les groupes les plus vulnérables souffriront probablement le plus. Nous avons connaissance, dans l’Union européenne et dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, des risques de sécurité qu’engendrera le changement climatique. Nous savons qu’en l’absence de réaction, les conséquences seront beaucoup plus lourdes à porter que le coût des mesures préventives. Il ressort clairement des pourparlers en cours relatifs à la déclaration devant être adoptée lors du sommet, que nous aborderons conjointement de nombreux aspects des défis mondiaux. Nos deux parties devront changer les exemples de production et de consommation non durables. Des mesures concrètes et urgentes portant sur la gestion durable des forêts et sur l’utilisation des ressources doivent être mises en place afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de stimuler les investissements dans une production rejetant une faible quantité de dioxyde de carbone, de préserver la biodiversité, pour la gestion des ressources en eau, etc. Bien entendu, l’Union européenne et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes donneront également la priorité à la poursuite de la coopération dans ce domaine, dans le cadre des Nations unies. Pour conclure cette introduction, je tiens à vous remercier de votre attention."@fr8
"( ) A Tanács örömmel üdvözli az Európai Parlament érdeklődését az Európai Unió, és Latin Amerika és a karibi államok közötti stratégiai partnerség megerősítése iránt. Hasonló örömmel fogadtuk azt az aktív szerepet is, amit a Parlament töltött be a fenti régió iránti konkrét kötelezettségvállalások bátorítása terén, ami mindkét fél állampolgárai számára jelentős előnyökkel jár majd. Először is gratulálni szeretnék Önöknek az EuroLat elnevezésű közös Parlamenti Közgyűlés létrehozásához, ami kulcsszerepet fog betölteni abban, hogy a két fél állampolgárai közelebb kerüljenek egymáshoz. Az EuroLat által a decemberi ülések során elfogadott határozatok értékes és ösztönző hozzájárulást jelentenek a csúcstalálkozó során a két felet képviselő országok államfői, illetve kormányfői által megfogalmazott célkitűzések szempontjából a jövő hónapban megtartandó csúcsértekezlet során. Elnök úr, annak is hasonlóképpen örülünk, hogy érdeklődést mutat a májusban megtartandó EU-LAT csúcstalálkozón való személyes részvétel iránt. Ily módon az Ön részvételével tovább folytatódik a 2006-ban, Bécsben megrendezett csúcstalálkozón bevezetett bevált gyakorlat. Az Európai Unió és Latin Amerika, valamint a karibi államok megállapodtak abban, hogy a Limában „„Foglalkozzunk a népeink prioritásaival ”együttese” címmel megtartott csúcsértekezlet két fontos témával fog foglalkozni. Először: a szegénységgel, az egyenlőtlenséggel és a kirekesztéssel, vagyis három olyan területtel, amelyek a legnagyobb kihívást jelentik a társadalmi kohézió szempontjából. Másodszor: a környezettel, az éghajlatváltozásokkal és az energiával, a fenntartható fejlődés címszó alatt. Ami a két téma közül az elsőt – vagyis a szegénységet, az egyenlőtlenséget, és a kirekesztést – illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió számára a társadalmi kohézió kulcsfontosságú téma, és egyben olyan célkitűzés is, ami összhangban van a hosszú távú európai hagyományokkal. A társadalmi kohézió a három fogalmat együtt jelenti, hisz jelenti a szegénység, az egyenlőtlenség, és a kirekesztés elleni küzdelmet. A három összetevő elválaszthatatlanul összefonódik. Egyetértünk a latin-amerikai és a karibi országokkal abban, hogy az együttműködésünket mind a három, fent említett területen meg kell erősíteni. Ezért akarjuk a figyelmünket az alábbi témáknak szentelni: szociális biztonság, adópolitikák és azok hatékonysága, termelékeny beruházások a jobb és nagyobb számú munkahelyteremtés érdekében, a diszkrimináció minden formája, beleértve a nemi, az etnikai, a vallási, és egyéb diszkriminációt, ellen küzdő szakpolitika, az alapvető szociális szolgáltatások és a társadalombiztosítási hálózatok fejlesztése, és az oktatás minőségének javítása. A társadalmi előrehaladás egyik rendkívül fontos vonatkozása a megfelelő munkahelyek biztosítása. Amint azzal Önök is tisztában vannak, az Európai Unió és a latin-amerikai országok, és régiók közötti megállapodások mindegyike tartalmaz a szociálpolitikai területen történő együttműködésre vonatkozó cikkeket, és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet meghatározása szerinti, ún. elsődleges munkaügyi szabványokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat. A limai csúcsértekezletre való felkészülés során mindkét fél kereste azokat a megoldásokat, amelyek – a meghatározásuk szerint – növelhetik a kis- és középvállalkozások által teremtett munkalehetőségek számát. Ezzel párhuzamosan a szlovén elnökség hangsúlyozta azt, hogy az oktatás – és különösen az alap- és szakoktatás – terén végrehajtott beruházások rendkívül fontosak az országaink versenyképességének növelése szempontjából mind az Európai Unióban, mind a latin-amerikai és a karibi országokban. A közelgő csúcsértekezlet másik fontos témája: a fenntartható fejlődés, az éghajlatváltozások és az energia. Hangsúlyozzuk azt, hogy a szegénység szoros összefüggésben áll a fenti kérdésekkel. Az éghajlatváltozások erőteljes hatást gyakorolnak a gazdaságra, a növekedésre, és a szegénység csökkentését megcélzó szakpolitikákra. Már tudjuk azt, hogy – minden valószínűség szerint – a legsérülékenyebb csoportok fognak a legtöbbet szenvedni. Mind az Európai Unió, mind a latin-amerikai és a karibi országok esetében tisztában vagyunk az éghajlatváltozások okozta biztonsági kockázatokkal. Tudjuk azt is, hogy ha nem cselekszünk, akkor a következmények sokkal súlyosabbak lesznek, mint amennyibe a megelőző intézkedések kerülnek. A csúcsértekezleten elfogadásra kerülő nyilatkozatról folytatott viták alapján egyértelmű, hogy a globális kihívás számtalan vonatkozásával együttesen kell foglalkoznunk. Mindkét félnek sok a tennivalója a nem fenntartható gyártás és fogyasztás megváltoztatása terén is. A fenntartható erdőgazdálkodással és az erőforrások kihasználásával kapcsolatban is konkrét és sürgős intézkedésekre van szükség az üvegházhatás csökkentése, az alacsony széndioxid kibocsátású gyártás terén végrehajtott beruházások ösztönzése, a biológiai sokféleség megőrzése, a vízügyi erőforrásokkal való gazdálkodás, és más hasonló területek kapcsán. Természetesen az Európai Unió és a latin-amerikai és karibi országok is előtérbe helyezik az együttműködés erősítését a fenti területeken az ENSZ adta kereteken belül. És a jelen bevezető zárásaként szeretném megköszönni a figyelmüket."@hu11
"Il Consiglio apprezza l’interesse manifestato dal Parlamento europeo per il rafforzamento del partenariato strategico tra Unione europea e America latina e Caraibi. Siamo altrettanto soddisfatti del ruolo attivo del Parlamento nel promuovere impegni concreti nei confronti di tale regione, che porteranno vantaggi considerevoli ai cittadini di entrambe le parti. Desidero innanzi tutto congratularmi con voi per l’istituzione dell’Assemblea parlamentare paritetica EuroLat, che svolgerà un ruolo fondamentale nel riconciliare i cittadini di entrambe le parti. Le risoluzioni adottate da EuroLat nel corso della seduta di dicembre costituiscono un contributo prezioso e stimolante per gli obiettivi dei capi di Stato e di governo dei paesi di entrambe le parti in occasione della riunione al vertice che si terrà il mese prossimo. Siamo altrettanto lieti, signor Presidente, che abbia manifestato interesse nella partecipazione al Vertice UE-ALC di maggio. In tal modo, con la sua partecipazione, si porterà avanti la buona pratica introdotta in occasione della riunione al Vertice di Vienna del 2006. I paesi dell’Unione europea, dell’America latina e dei Caraibi hanno concordato che la loro riunione al vertice, dal titolo “Addressing our People’s Priorities Together” (Affrontare insieme le priorità del nostro popolo), che si terrà a Lima, si concentrerà su due capitoli chiave. In primo luogo: povertà, disuguaglianza ed esclusione, tre dei temi che costituiscono le sfide principali nell’ambito della coesione sociale. E in secondo luogo: ambiente, cambiamento climatico ed energia – sotto il titolo di “Sviluppo sostenibile”. In merito al primo dei due capitoli – povertà, disuguaglianza ed esclusione – desidero sottolineare che la coesione sociale dell’Unione europea non solo è di importanza fondamentale, ma che costituisce anche un obiettivo in linea con le tradizioni europee di lunga data. Per coesione sociale si intendono tutti e tre tali temi, ossia significa: lotta alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione. Tutte e tre queste componenti sono inevitabilmente connesse tra loro. Concordiamo con i paesi dell’America Latina e dei Caraibi che la nostra cooperazione andrebbe rafforzata in tutte e tre le aree citate. Ecco perché intendiamo concentrare la nostra attenzione sui seguenti temi: sicurezza sociale, politiche contributive e loro efficacia, investimenti produttivi per maggiori e migliori posti di lavoro, una politica per la lotta a tutte le forme di discriminazione – sessuale, etica, religiosa o di qualsiasi altro tipo – miglioramento dei servizi sociali di base e delle reti di sicurezza sociale, nonché qualità dell’istruzione. Un aspetto significativo del progresso sociale è l’offerta di posti di lavoro adeguati. Com’è noto, tutti gli accordi tra i paesi e le regioni dell’Unione europea e dell’America latina prevedono articoli in materia di cooperazione nell’ambito della politica sociale e degli impegni per il rispetto delle cosiddette norme fondamentali del lavoro, come definiti dall’Organizzazione internazionale del lavoro. Nel corso dei preparativi della riunione al Vertice di Lima, entrambe le parti hanno cercato metodi per favorire posti di lavoro di questo tipo, in modo particolare nelle piccole e medie imprese. Al contempo la Presidenza slovena ha posto l’accento sull’importanza fondamentale di maggiori investimenti nell’istruzione, in modo particolare a livello elementare e professionale, volti al miglioramento della competitività dei nostri paesi, sia nell’Unione europea che in America latina e nei Caraibi. Venendo al secondo capitolo fondamentale dell’imminente riunione al vertice: sviluppo sostenibile e ambiente, cambiamento climatico ed energia. Sottolineiamo che la povertà è strettamente connessa a tali questioni. Il cambiamento climatico influirà sensibilmente sulle nostre economie, sulla crescita e sulla nostra politica per la riduzione della povertà. Già sappiamo che i gruppi più vulnerabili ne risentiranno maggiormente. Siamo consapevoli, sia nell’Unione europea che nei paesi dell’America latina e dei Caraibi, dei rischi per la sicurezza, che deriveranno dal cambiamento climatico. Sappiamo che non agire comporterà conseguenze molto più gravi rispetto ai costi delle misure preventive. Dai dibattiti in corso relativi alla dichiarazione che verrà adottata al vertice, è palesemente evidente che dovremo affrontare congiuntamente numerosi aspetti della sfida globale. Dovremo entrambi modificare esempi di produzione e consumo non sostenibili. E’ necessario attuare disposizioni relative a misure concrete e urgenti per la gestione sostenibile delle foreste e l’impiego delle risorse, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, di incentivare gli investimenti nella produzione con basse emissioni di biossido di carbonio, di preservare la biodiversità, nonché per la gestione delle risorse idriche e simili. Certamente l’Unione europea e i paesi dell’America latina e dei Caraibi daranno la priorità anche all’ulteriore cooperazione in questo campo nel quadro delle Nazioni Unite. Per concludere questa introduzione, desidero ringraziarvi per l’attenzione."@it12
"Taryba sveikina Europos parlamento siekį stiprinti strateginę partnerystę tarp Europos Sąjungos, Lotynų Amerikos ir Karibų šalių. Mes džiaugiamės, kad Parlamentas aktyviai skatina konkrečius įsipareigojimus šiame regione, kurie teiks apčiuopiamą naudą dalyvaujančių regionų gyventojams. Visų pirma norėčiau pasveikinti įkūrus jungtinę parlamentinę asamblėją, kuri suvaidins svarbų vaidmenį suartinant abiejų šalių piliečius. Gruodžio mėn. sesijos metu priimtos rezoliucijos padėjo sėkmingai kurti abiejų šalių vyriausybių ir vadovų tikslus, skirtus kitą mėnesį vyksiančiam viršūnių susitikimui. Pone Pirmininke, mums lygiai taip pat džiugu, kad jūs išreiškėte norą dalyvauti gegužės mėnesį vyksiančiame ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų viršūnių susitikime. Jums dalyvaujant mes tęsime 2006 m. Vienoje vykusio viršūnių susitikimo metu pradėtą bendradarbiavimą. Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų šalys sutarė, kad didžiausias dėmesys Limoje vyksiančiame viršūnių susitikime, kuris vadinsis „Bendras atsižvelgimas į žmonių prioritetus“, bus skiriamas dviem pagrindiniams skyriams. Pirma: skurdas, nelygybė ir atskirtis – trys temos, atstovaujančios didžiausiems socialinės sanglaudos iššūkiams. Antra, aplinkosaugos, klimato pokyčių ir energijos klausimai patenka į darnios plėtros sritį. Atsižvelgiant į pirmąjį iš dviejų skyrių – skurdą, nelygybę ir atskirtį – norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjungai socialinės sanglaudos klausimas yra labai svarbus ir su juo susiję tikslai yra ilgalaikių Europos tradicijų tikslai. Socialinė sanglauda apima visas tris sritis, t. y. kovą su skurdu, nelygybe ir atskirtimi. Visi trys komponentai yra glaudžiai susiję. Mes sutinkame su Lotynų Amerikos ir Karibų šalimis, kad mūsų bendradarbiavimas padės spręsti šių trijų sričių klausimus. Todėl skirsime dėmesį šioms temoms: socialinei saugai, mokesčių politikai ir jos efektyvumui, investicijoms darbo vietų ir geresnių darbo vietų kūrimo srityse, kovai su įvairių formų – lyčių, etine, religine ar kita – diskriminacija, pagrindinių socialinių paslaugų ir socialinės saugos tinklų tobulinimui ir švietimo kokybei. Reikšmingas socialinės pažangos aspektas yra tinkamų darbo vietų kūrimas. Kaip žinote, visi susitarimai tarp Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos šalių bei regionų apima skyrius dėl bendradarbiavimo socialinės politikos srityje ir įsipareigojimus atsižvelgti į vadinamuosius pagrindinius darbo standartus, kuriuos nustatė Tarptautinė darbo organizacija. Pasiruošimo viršūnių susitikimui Limoje metu abi šalys ieškojo būdų skatinti darbo vietų kūrimą, ypač smulkiojo ir vidutiniojo verslo sektoriuje. Tuo pačiu metu pirmininkaujanti Slovėnija parėžė, kad didesnės investicijos švietimo srityje, ypač pradiniame ir profesiniame lygiuose, yra labai svarbios didinant konkurencingumą Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų šalyse. Antras pagrindinis artėjančio viršūnių susitikimo klausimas: darni plėtra ir aplinka, klimato pokyčiai ir energijos ištekliai. Norime pabrėžti, kad skurdas yra glaudžiai susijęs su šiais klausimais. Klimato pokyčiai smarkiai paveiks mūsų ekonomikas ir skurdo mažinimo politiką. Jau žinome, kad pažeidžiamiausios grupės tikriausiai nukentės labiausiai. Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų šalys suvokia saugos riziką, kurią kelią klimato pokyčiai. Žinome, kad nesugebėjimo veikti pasekmės bus žymiai skaudesnės negu prevencinių priemonių taikymo išlaidos. Atsižvelgiant į dabartines diskusijas dėl pranešimo, kuris bus priimtas viršūnių susitikimo metu, tampa akivaizdu, kad mes kartu atkreipsime dėmesį į įvairius pasaulinių pokyčių aspektus. Turėsime pakeisti nedarnios gamybos ir vartojimo pavyzdžius. Privalome pasitelkti konkrečias ir skubias darnaus miškų ir išteklių naudojimo priemones, kad galėtume sumažinti šiltnamio efektą skatinančių dujų išskyrimą, skatintume investicijas į mažai anglies dvideginio išskiriančius gamybos būdus, išsaugotume biologinę įvairovę, skatintume efektyvesnį vandens išteklių valdymą ir pan. Be abejo, Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų šalys turės teikti pirmenybę tolesniam bendradarbiavimui šioje srityje atsižvelgiant į Jungtinių Tautų įstatymų bazę. Baigdamas įžanginį žodį, norėčiau padėkoti už jūsų dėmesį."@lt14
"( ) Padome atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta izrādīto interesi par stratēģisko partnerattiecību padziļināšanu Eiropas Savienības, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu starpā. Tāpat mēs esam apmierināti ar Parlamenta aktīvo lomu, rosinot uzņemties konkrētas saistības attiecībā uz šo reģionu, kā rezultātā ieguvēji būs abu pušu iedzīvotāji. Pirmkārt, es vēlētos jūs apsveikt ar Eiropas Savienības un Latīņamerikas transatlantiskās Parlamentārās asamblejas ( ) izveidošanu, kam būs būtiska nozīme abu reģionu sabiedrību tuvināšanā. Decembrī pieņemtās rezolūcijas ir vērtīgs un rosinošs ieguldījums, kas palīdzēs noteikt abu reģionu valstu vadītāju mērķus nākamajā mēnesī paredzētajā augstākā līmeņa sanāksmē. Priekšsēdētāja kungs, mēs esam pateicīgi par jūsu izrādīto interesi piedalīties maijā paredzētajā ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona (LAK) valstu augstākā līmeņa sanāksmē. Ar šādu jūsu piedalīšanos tiks turpināta 2006. gada Vīnes augstākā līmeņa sanāksmē aizsāktā labā pieredze. Eiropas Savienības, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstis ir vienojušās, ka Limas augstākā līmeņa sanāksme ar nosaukumu „Kopīga mūsu iedzīvotāju jautājumu risināšana prioritārajās jomās” būs veltīta divām svarīgām tēmām. No vienas puses, nabadzības, nevienlīdzības un atstumtības izskaušanai, kas ir sociālās kohēzijas galvenais mērķis. Un, no otras puses - ilgtspējīgai attīstībai, kas ietver vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas jautājumus. Kas attiecas uz pirmo tēmu – nabadzību, nevienlīdzību un atstumtību, es vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienībai sociālā kohēzija ir ļoti nozīmīga, un tā ir atbilstoši Eiropas ilgtermiņa tradīcijām izvirzīts mērķis. Sociālā kohēzija nozīmē cīņu ar iepriekš minētajām trim parādībām – nabadzību, nevienlīdzību un atstumtību. Visas trīs komponentes savā starpā ir nesaraujami saistītas. Mēs piekrītam Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu viedoklim, ka mūsu sadarbība jāpadziļina visās trīs jomās. Tādēļ esam nolēmuši pievērst uzmanību šādiem jautājumiem: sociālajam nodrošinājumam, nodokļu politikai un tās efektivitātei, produktīviem ieguldījumiem vairāk un labāku darba vietu izveidošanai, visu diskriminācijas formu (seksuālās orientācijas, ētikas principu vai reliģiskās piederības dēļ u.c.) apkarošanas politikai, kā arī galveno sociālo pakalpojumu, sociālā nodrošinājuma un izglītības kvalitātes uzlabošanai. Nozīmīgs sociālā progresa aspekts ir piemērotu darba vietu nodrošināšana. Kā jūs zināt, visi nolīgumi Eiropas Savienības un Latīņamerikas valstu un reģionu starpā ietver punktus attiecībā uz sadarbību sociālās politikas jomā, kā arī saistības, kas paredz Starptautiskās Darba organizācijas noteikto tā saukto primāro darba apstākļu standartu ievērošanu. Limas augstākā līmeņa sanāksmes sagatavošanas darbu laikā abas puses centās rast veidus, lai rosinātu šādu darba vietu izveidošanu, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos. Vienlaicīgi Slovēnijas prezidentūra ir uzsvērusi, ka lielākiem ieguldījumiem izglītības jomā, jo īpaši pamatizglītībā un profesionālās izglītībā, ir būtiska nozīme mūsu valstu konkurētspējas uzlabošanā gan Eiropas Savienības, gan arī Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu līmenī. Otra nozīmīga gaidāmās augstākā līmeņa sanāksmes tēma ir ilgtspējīga attīstība un vide, kā arī klimata pārmaiņas un enerģētika. Mēs uzsveram, ka nabadzība ir cieši saistīta ar šiem jautājumiem. Klimata pārmaiņas nopietni ietekmēs mūsu ekonomiku, izaugsmi un nabadzības samazināšanas politiku. Mēs zinām, ka visvairāk cietīs neaizsargātākās grupas. Gan Eiropas Savienībā, gan Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīs mēs esam informēti par klimata pārmaiņu radītajiem riskiem drošībai. Mēs apzināmies, ka bezdarbības seku novēršana prasīs lielākas izmaksas nekā profilaktiskie pasākumi. No pašreizējām diskusijām par paziņojumu, kas jāpieņem augstākā līmeņa sanāksmē, var skaidri secināt, ka mums kopīgi jārisina jautājumi attiecībā uz šīs globālās problēmas daudzajiem aspektiem. Abām pusēm jāvēršas pret neilgtspējīgas ražošanas un patērēšanas piemēriem. Jāizstrādā noteikumi par konkrētiem un steidzamiem ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas un resursu izmantošanas pasākumiem, lai samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, veicinātu ieguldījumus ražotnēs ar zemām oglekļa dioksīda emisijām, saglabātu bioloģisko daudzveidību, lai apsaimniekotu ūdens resursus, u.tml. Arī Eiropas Savienības, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstis, bez šaubām, par prioritāti uzskatīs turpmāku Apvienoto Nāciju ietvaros izvērsto sadarbību šajā jomā. Nobeigumā es vēlos jums pateikties par uzmanību."@lv13
"Svet pozdravlja zanimanje Evropskega parlamenta za krepitev strateškega partnerstva med Evropsko unijo ter Latinsko Ameriko in Karibi. Prav tako smo veseli dejavne vloge Parlamenta pri spodbujanju konkretnih zavez do te regije, kar bi za državljane obeh strani prineslo velike koristi. Dovolite, da vam najprej čestitam za ustanovitev skupne parlamentarne skupščine Eurolat. Ta bo odigrala odločilno vlogo pri povezovanju državljanov obeh strani. Resolucije, ki jih je na decembrskem zasedanju sprejel Eurolat, so dragocen in vzpodbuden prispevek k ciljem vrha voditeljev držav in vlad obeh strani, ki bo potekal naslednji mesec. Prav tako nas veseli, gospod predsednik, da ste izrazili interes za udeležbo na majskem vrhu EU–Latinska Amerika in Karibi. S tem, z vašo udeležbo se bo nadaljevala dobra tradicija, ki smo jo začeli že na dunajskem vrhu leta 2006. Evropska unija ter države Latinske Amerike in Karibov so se dogovorile, da se bo vrh v Limi, ki bo poimenovan "skupno obravnavanje prednostnih ciljev naših narodov", osredotočil na dve ključni poglavji. Prvič: revščina, neenakost in izključenost, torej tri točke, ki sodijo med ključne izzive družbene kohezije. In drugič: okolje, podnebne spremembe in energija v okviru naslova trajnostni razvoj. Glede prvega, glede revščine, neenakosti in izključenosti, naj poudarim, da je družbena kohezija za Evropsko unijo ključnega pomena in hkrati cilj, ki je v skladu z dolgoletno evropsko tradicijo. Družbena kohezija pomeni vse troje, pomeni boj proti revščini, neenakosti in izključenosti. Vse tri komponente so med seboj tesno povezane. Z državami Latinske Amerike in Karibov se strinjamo, da je treba okrepiti naše sodelovanje na vseh teh omenjenih področjih, zato nameravamo posebno pozornost posvetiti naslednjim temam: socialnemu varstvu, davčnim politikam ter njihovi učinkovitosti, produktivnim naložbam za več delovnih mest in za boljša delovna mesta, politiki za boj proti vsem oblikam diskriminacije, spolne, etnične, verske ali katerekoli druge, izboljšanju osnovnih socialnih storitev ter mrež socialne varnosti ter kakovosti izobraževanja. Pomemben vidik družbenega napredka je zagotavljanje primernih delovnih mest. Kot veste vsi sporazumi Evropske unije z državami in regijami Latinske Amerike vsebujejo člene o sodelovanju na področju socialne politike in zaveze za spoštovanje tako imenovanih poglavitnih delovnih standardov, kot jih opredeljuje Mednarodna organizacija za delo. Med pripravami za vrh v Limi obe strani iščeta način za spodbujanje tako opredeljenih delovnih mest, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih. Slovensko predsedstvo obenem poudarja, da je večje vlaganje v izobraževanje, zlasti osnovnošolsko in poklicno, ključnega pomena za izboljšanje konkurenčnosti naših držav tako v Evropski uniji kot Latinski Ameriki in Karibih. Drugo ključno poglavje prihajajočega vrha: trajnostni razvoj ter okolje, podnebne spremembe in energija. Poudarjamo, da je revščina tesno povezana s temi vprašanji. Podnebne spremembe bodo močno vplivale na naša gospodarstva, rast in na politiko za zmanjševanje revščine. Že sedaj vemo, da bodo najbolj ranljive skupine verjetno najbolj prizadete. Zavedamo se, tako v Evropski uniji kot v Latinski Ameriki in na Karibih, varnostnih tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Vemo tudi, da bi imelo neukrepanje veliko večje posledice, kot pa znašajo stroški preventivnih ukrepov. Iz sedanjih razprav o izjavi, ki naj bi bila sprejeta na vrhu je jasno razvidna odločenost, da se bomo skupaj ukvarjali s številnimi vidiki tega svetovnega globalnega izziva. Netrajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje bomo morali spremeniti oboji. Predvideti je treba konkretne in hitre ukrepe za trajnostno gospodarjenje z gozdovi in rabo virov za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, za spodbujanje naložb v proizvodnjo z nizkimi emisijami ogljika, za ohranjanje biotske raznovrstnosti, za gospodarjenje z vodnimi viri in podobno. Seveda bodo Evropska unija in države Latinske Amerike in Karibov dajale prednost nadaljevanju sodelovanja na trem področju tudi in predvsem v okviru Združenih narodov. Toliko za uvod, hvala za vašo pozornost."@mt15
"De Raad is blij met de belangstelling die het Europees Parlement toont voor het versterken van het strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika en de Caraïben. En we zijn net zo verheugd over de actieve rol die het Parlement heeft gespeeld bij het stimuleren van concrete toezeggingen ten behoeve van deze regio, die aanzienlijke voordelen voor de burgers van beide partijen zouden bieden. Ten eerste zou ik u graag willen feliciteren met de oprichting van de gezamenlijke Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering, die een cruciale rol zal spelen in het bijeenbrengen van de burgers van beide partijen. De resoluties die EuroLat gedurende haar zitting in december heeft aangenomen vormden een waardevolle, stimulerende bijdrage aan de doelstellingen van de staatshoofden of regeringsleiders van landen van beide partijen van de top, die volgende maand zal plaatsvinden. En mijnheer de Voorzitter, we zijn net zo verheugd dat u heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Top EU-LAC in mei. Met uw deelname zal de goede gewoonte die in 2006 tijdens de top in Wenen is geïntroduceerd worden voortgezet. De Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen zijn overeengekomen dat hun topconferentie in Lima, met als motto (“De prioriteiten van onze mensen samen aanpakken”), zich zal concentreren op twee kernzaken. Ten eerste: armoede, ongelijkheid en uitsluiting; drie onderwerpen die de belangrijkste uitdagingen voor sociale samenhang vertegenwoordigen. En ten tweede: milieu, klimaatverandering en energie, onder de algehele noemer duurzame ontwikkeling. Met betrekking tot het eerste agendapunt – armoede, ongelijkheid en uitsluiting – zou ik graag willen benadrukken dat sociale samenhang voor de Europese Unie van essentieel belang is en dat dit ook een doelstelling is die aansluit op de aloude Europese tradities. Sociale samenhang omvat feitelijk alle drie onderwerpen, en betekent het bestrijden van armoede, ongelijkheid en uitsluiting. Alle drie onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn het eens met de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen dat onze samenwerking op alle drie genoemde gebieden moet worden versterkt. Daarom willen we onze aandacht op de volgende punten vestigen: sociale zekerheid, fiscaal beleid en de efficiency daarvan, productieve investeringen in meer en betere werkgelegenheid, een beleid om alle vormen van discriminatie – zij het seksueel, ethisch, religieus of anderszins – te bestrijden, het verbeteren van fundamentele sociale voorzieningen en netwerken voor sociale zekerheid, en de kwaliteit van het onderwijs. Het bieden van geschikte werkgelegenheid is een belangrijk onderdeel van maatschappelijke vooruitgang. Zoals u weet, bevatten alle overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse landen en regio’s artikelen over samenwerking op het gebied van maatschappelijk beleid en toezeggingen om de zogenoemde fundamentele arbeidsnormen, zoals gedefinieerd door de Internationale Arbeidsorganisatie, te eerbiedigen. Tijdens de voorbereidingen voor de top in Lima hebben beide partijen naar manieren gezocht om werkgelegenheid die op deze wijze is gedefinieerd te stimuleren, met name in kleine en middelgrote ondernemingen. Tegelijkertijd heeft het Sloveense voorzitterschap benadrukt dat meer investering in het onderwijs, vooral op basis- en beroepsopleidingsniveau, van essentieel belang is voor het verbeteren van het concurrentievermogen van onze landen, zowel in de Europese Unie als in de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Het tweede agendapunt van de binnenkort te houden top: ontwikkeling en milieu, klimaatverandering en energie. We wijzen erop dat armoede nauw verbonden is met deze kwesties. De klimaatverandering zal een aanzienlijk effect hebben op onze economieën, onze groei en ons beleid om de armoede te verminderen. We weten al dat de meest kwetsbare groepen er waarschijnlijk het meest van te lijden zullen hebben. Zowel in de Europese Unie als in de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen zijn we ons bewust van de risico’s op het gebied van veiligheid die de klimaatverandering met zich meebrengt. We weten dat, als we verzuimen hier tegen op te treden, de consequenties veel ernstiger zullen zijn dan de kosten van preventieve maatregelen. Uit de discussies die op dit moment gaande zijn over de verklaring die tijdens de top moet worden aangenomen blijkt duidelijk dat we de vele aspecten van dit wereldwijde probleem gezamenlijk gaan aanpakken. Beide partijen zullen gevallen van niet-duurzame productie en consumptie moeten wijzigen. Er dienen bepalingen voor concrete en dringende maatregelen voor een duurzaam beheer van bossen en het gebruik van bronnen te worden gesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, om investeringen in productiemethoden met een lage CO uitstoot te stimuleren, om de biodiversiteit te behouden, en voor het beheer van waterbronnen en dergelijke. De Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen zullen natuurlijk ook prioriteit geven aan een verdere samenwerking op dit gebied binnen het kader van de Verenigde Naties. En ter afsluiting van mijn inleiding zou ik u allemaal hartelijk willen danken voor uw aandacht."@nl3
"( ) Rada z zadowoleniem przyjmuje zainteresowanie Parlamentu Europejskiego wzmacnianiem strategicznego partnerstwa pomiędzy Unią Europejską, Ameryką Łacińską i Karaibami. Jesteśmy równie zadowoleni z aktywnej roli Parlamentu, jaką pełni on w zachęcaniu do podjęcia konkretnych zobowiązań wobec danego regionu, co przyniosłoby znaczące korzyści dla obywateli zarówno Unii Europejskiej jak i Ameryki Łacińskiej. Na początku chciałbym pogratulować powołania do życia Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, które będzie odgrywało kluczową rolę w jednoczeniu obywateli obu regionów. Rezolucje podjęte przez Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne podczas sesji grudniowej wniosły cenny oraz stymulujący wkład w ustanowienie przez głowy państw lub rządów z krajów należących do danego Zgromadzenia celów podczas szczytu, który ma się odbyć w następnym miesiącu. Panie przewodniczący! Cieszymy się również, że wyraził pan chęć uczestnictwa w majowym szczycie Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby. W ten sposób pana obecność będzie kontynuacją dobrych zwyczajów, które zostały wprowadzone podczas szczytu w Wiedniu w 2006 r. Unia Europejska oraz kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów ustaliły, że na szczycie w Limie, którego hasło przewodnie będzie brzmiało „Łączenie różnic na rzecz wspólnego sukcesu”, najwięcej uwagi poświęcą dwóm głównym obszarom tematycznym. Po pierwsze skupią się na ubóstwie, nierówności i społecznym wykluczeniu, czyli trzech tematach, które stanowią główne wyzwanie dla spójności społecznej. Po drugie na ochronie środowiska naturalnego, zmianach klimatycznych i energii - tematy te będą omawiane w ramach „zrównoważonego rozwoju”. Jeżeli chodzi o pierwszy z obszarów tematycznych, tj. ubóstwo, nierówność i wykluczenie społeczne, chciałbym podkreślić, że spójność społeczna ma dla Unii Europejskiej kluczowe znaczenie, jak również jest celem odpowiadającym wieloletnim tradycjom europejskim. Spójność społeczna odnosi się do wszystkich trzech kwestii, czyli oznacza walkę z ubóstwem, nierównością oraz wykluczeniem społecznym. Wszystkie trzy elementy są ze sobą nierozerwalnie połączone. Zgadzamy się z przedstawicielami państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, że powinniśmy wzmacniać naszą współpracę we wszystkich trzech wymienionych obszarach. Stąd też zamierzamy skupić się na następujących tematach: bezpieczeństwie społecznym, polityce podatkowej oraz jej skuteczności, efektywnych inwestycjach zorientowanych na tworzenie większej liczby oraz lepszych miejsc pracy, polityce zwalczania wszelkich form dyskryminacji: seksualnej, etnicznej, religijnej i innych, poprawie podstawowej opieki społecznej i sieci bezpieczeństwa społecznego oraz jakości kształcenia. Znaczącym aspektem postępu społecznego jest zapewnienie odpowiednich miejsc pracy. Jak Państwu wiadomo, wszystkie porozumienia pomiędzy Unią Europejską i regionami oraz krajami Ameryki Łacińskiej zawierają artykuły dotyczące współpracy w zakresie polityki społecznej i obowiązku respektowania tak zwanych podstawowych standardów pracy, zdefiniowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Podczas przygotowań do szczytu w Limie obie strony poszukiwały określonych sposobów na zachęcanie do tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. Prezydencja Słowenii jednocześnie podkreśla, że większe inwestycje na rzecz edukacji, przede wszystkim na poziomie kształcenia podstawowego i zawodowego, mają kluczowe znaczenie w zwiększaniu konkurencyjności naszych krajów zarówno w Unii Europejskiej, jak i krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Drugi główny obszar tematyczny nadchodzącego szczytu będzie obejmował: zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, jak również zmiany klimatyczne i kwestie energetyczne. Chcielibyśmy podkreślić, że ubóstwo jest ściśle związane z tymi tematami. Zmiany klimatyczne w znaczny sposób wpłyną na gospodarkę i rozwój naszych krajów, oraz na naszą politykę zwalczania ubóstwa. Wiemy już, że prawdopodobnie najbardziej ucierpią na tym najbardziej bezbronne grupy. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, jesteśmy świadomi zagrożeń bezpieczeństwa, jakie spowodują zmiany klimatyczne. Zdajemy również sobie sprawę z tego, że nasza bierność będzie oznaczać poważniejsze konsekwencje niż koszt zastosowania środków zapobiegawczych. Z prowadzonych obecnie dyskusji na temat oświadczenia, jakie ma zostać uchwalone na szczycie, jasno wynika, że powinniśmy wspólnie zająć się licznymi aspektami globalnego wyzwania. Wszyscy musimy zmienić metody niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, stymulować inwestycje na rzecz produkcji przy wykorzystaniu niskiego poziomu emisji dwutlenku węgla, zachować różnorodność biologiczną, właściwie zarządzać zasobami wodnymi itp., należy wdrożyć postanowienia dotyczące konkretnych i natychmiastowych środków zrównoważonego zarządzania lasami i wykorzystywania zasobów. Oczywiście Unia Europejska, kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów również będą priorytetowo traktować dalszą współpracę w tej dziedzinie w ramach ONZ-u. Na zakończenie tego wstępnego przemówienia chciałbym podziękować za uwagę."@pl16
"( ) O Conselho regozija-se pelo interesse manifestado pelo Parlamento Europeu no reforço da parceria estratégica entre a União Europeia e a América Latina e Caraíbas. Congratulamo-nos igualmente pelo papel activo que o Parlamento desempenhou ao insistir em compromissos concretos em relação a esta região, que se traduzirão em consideráveis vantagens para os cidadãos dos dois blocos regionais. Desejo felicitá-los, em primeiro lugar, pelo estabelecimento da Assembleia Parlamentar conjunta EuroLat, que desempenhará um papel fundamental na aproximação dos cidadãos dos dois blocos regionais. As resoluções da EuroLat adoptadas durante a sua sessão de Dezembro constituíram uma contribuição valiosa e inspiradora para os objectivos dos Chefes de Estado e de Governo dos países dos dois blocos na cimeira que terá lugar no próximo mês. Congratulamo-nos ainda, Senhor Presidente, por terem manifestado o vosso interesse em participar na cimeira EU-ALC de Maio. Desta forma, com a vossa participação, prosseguiremos com as boas práticas introduzidas na cimeira de Viena de 2006. A União Europeia e os países da América Latina e Caraíbas acordaram que a sua cimeira em Lima, subordinada ao título "Abordar em conjunto as prioridades dos nossos povos", se centrará em dois capítulos. O primeiro: a pobreza, desigualdade e exclusão, três dos temas que representam os principais desafios da coesão social. E o segundo: o ambiente, as alterações climáticas e a energia – sob o título Desenvolvimento Sustentável. Relativamente ao primeiro dos dois capítulos - pobreza, desigualdade e exclusão -, desejo salientar que a coesão social se reveste, para a União Europeia, da máxima importância, sendo ainda um objectivo que se inscreve na linha das tradições europeias a longo prazo. A coesão social tem os três significados: significa combater a pobreza, a desigualdade e a exclusão. Os três elementos estão intrinsecamente ligados. Concordamos com os países da América Latina e Caraíbas em que devemos reforçar a nossa cooperação nestes três domínios. É por esta razão que pretendemos dedicar a nossa atenção aos seguintes temas: segurança social, políticas fiscais e sua eficácia, investimentos produtivos para mais e melhores empregos, uma política para combater todas as formas de discriminação - sexual, ética, religiosa ou qualquer outra -, a melhoria dos serviços sociais básicos e das redes de segurança social, e a qualidade da educação. Um aspecto significativo do progresso social é a existência de empregos de qualidade. Como é do vosso conhecimento, todos os acordos celebrados entre a União Europeia e os países e regiões da América Latina prevêem no seu articulado a cooperação no domínio das políticas sociais e compromissos para respeitar as designadas normas de trabalho básicas, tal como definidas pela Organização Internacional do Trabalho. Durante os trabalhos preparatórios da Cimeira de Lima, ambas as partes procuraram meios de promoção de empregos assim definidos, em particular em pequenas e médias empresas. Ao mesmo tempo, a Presidência eslovena tem vindo a salientar que um maior investimento na educação, em particular a nível do ensino básico e do ensino profissional, é da máxima importância para melhorar a competitividade dos nossos países tanto na União Europeia como nos países da América Latina e Caraíbas. O segundo capítulo fundamental da próxima cimeira é o desenvolvimento sustentado: meio ambiente, alterações climáticas e energia. Insistimos em que a pobreza é um fenómeno que está intimamente relacionado com estes temas. As alterações climáticas terão consequências graves para as nossas economias, para o crescimento e para as nossas políticas de redução da pobreza. Sabemos já que os grupos mais vulneráveis serão provavelmente os mais afectados. Estamos conscientes, tanto na União Europeia como nos países da América Latina e Caraíbas, dos riscos para a segurança causados pelas alterações climáticas. Sabemos que se não actuarmos as consequências serão muito mais graves do que os custos das medidas preventivas. Das conversações mantidas actualmente sobre a declaração que será adoptada na cimeira, é evidente que abordaremos numerosos aspectos dos desafios globais. Os dois blocos terão de alterar os exemplos de produção e consumo insustentáveis. Terão de ser adoptadas disposições que prevejam medidas concretas e urgentes para a gestão sustentável das florestas e a utilização dos recursos, com vista a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, a incentivar os investimentos na produção com baixas emissões de dióxido de carbono, a preservar a biodiversidade, para a gestão dos recursos hídricos, etc. A União Europeia e os países da América Latina e Caraíbas atribuirão, naturalmente, prioridade a um reforço da cooperação neste domínio no quadro das Nações Unidas. Para concluir esta introdução, agradeço a atenção que dispensaram."@pt17
"Svet pozdravlja zanimanje Evropskega parlamenta za krepitev strateškega partnerstva med Evropsko unijo ter Latinsko Ameriko in Karibi. Prav tako smo veseli dejavne vloge Parlamenta pri spodbujanju konkretnih zavez do te regije, kar bi za državljane obeh strani prineslo velike koristi. Dovolite, da vam najprej čestitam za ustanovitev skupne parlamentarne skupščine Eurolat. Ta bo odigrala odločilno vlogo pri povezovanju državljanov obeh strani. Resolucije, ki jih je na decembrskem zasedanju sprejel Eurolat, so dragocen in vzpodbuden prispevek k ciljem vrha voditeljev držav in vlad obeh strani, ki bo potekal naslednji mesec. Prav tako nas veseli, gospod predsednik, da ste izrazili interes za udeležbo na majskem vrhu EU–Latinska Amerika in Karibi. S tem, z vašo udeležbo se bo nadaljevala dobra tradicija, ki smo jo začeli že na dunajskem vrhu leta 2006. Evropska unija ter države Latinske Amerike in Karibov so se dogovorile, da se bo vrh v Limi, ki bo poimenovan "skupno obravnavanje prednostnih ciljev naših narodov", osredotočil na dve ključni poglavji. Prvič: revščina, neenakost in izključenost, torej tri točke, ki sodijo med ključne izzive družbene kohezije. In drugič: okolje, podnebne spremembe in energija v okviru naslova trajnostni razvoj. Glede prvega, glede revščine, neenakosti in izključenosti, naj poudarim, da je družbena kohezija za Evropsko unijo ključnega pomena in hkrati cilj, ki je v skladu z dolgoletno evropsko tradicijo. Družbena kohezija pomeni vse troje, pomeni boj proti revščini, neenakosti in izključenosti. Vse tri komponente so med seboj tesno povezane. Z državami Latinske Amerike in Karibov se strinjamo, da je treba okrepiti naše sodelovanje na vseh teh omenjenih področjih, zato nameravamo posebno pozornost posvetiti naslednjim temam: socialnemu varstvu, davčnim politikam ter njihovi učinkovitosti, produktivnim naložbam za več delovnih mest in za boljša delovna mesta, politiki za boj proti vsem oblikam diskriminacije, spolne, etnične, verske ali katerekoli druge, izboljšanju osnovnih socialnih storitev ter mrež socialne varnosti ter kakovosti izobraževanja. Pomemben vidik družbenega napredka je zagotavljanje primernih delovnih mest. Kot veste vsi sporazumi Evropske unije z državami in regijami Latinske Amerike vsebujejo člene o sodelovanju na področju socialne politike in zaveze za spoštovanje tako imenovanih poglavitnih delovnih standardov, kot jih opredeljuje Mednarodna organizacija za delo. Med pripravami za vrh v Limi obe strani iščeta način za spodbujanje tako opredeljenih delovnih mest, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih. Slovensko predsedstvo obenem poudarja, da je večje vlaganje v izobraževanje, zlasti osnovnošolsko in poklicno, ključnega pomena za izboljšanje konkurenčnosti naših držav tako v Evropski uniji kot Latinski Ameriki in Karibih. Drugo ključno poglavje prihajajočega vrha: trajnostni razvoj ter okolje, podnebne spremembe in energija. Poudarjamo, da je revščina tesno povezana s temi vprašanji. Podnebne spremembe bodo močno vplivale na naša gospodarstva, rast in na politiko za zmanjševanje revščine. Že sedaj vemo, da bodo najbolj ranljive skupine verjetno najbolj prizadete. Zavedamo se, tako v Evropski uniji kot v Latinski Ameriki in na Karibih, varnostnih tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Vemo tudi, da bi imelo neukrepanje veliko večje posledice, kot pa znašajo stroški preventivnih ukrepov. Iz sedanjih razprav o izjavi, ki naj bi bila sprejeta na vrhu je jasno razvidna odločenost, da se bomo skupaj ukvarjali s številnimi vidiki tega svetovnega globalnega izziva. Netrajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje bomo morali spremeniti oboji. Predvideti je treba konkretne in hitre ukrepe za trajnostno gospodarjenje z gozdovi in rabo virov za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, za spodbujanje naložb v proizvodnjo z nizkimi emisijami ogljika, za ohranjanje biotske raznovrstnosti, za gospodarjenje z vodnimi viri in podobno. Seveda bodo Evropska unija in države Latinske Amerike in Karibov dajale prednost nadaljevanju sodelovanja na trem področju tudi in predvsem v okviru Združenih narodov. Toliko za uvod, hvala za vašo pozornost."@ro18
"Rada víta záujem Európskeho parlamentu o posilnenie strategického partnerstva medzi Európskou úniou a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku. Rovnako nás teší aj aktívna úloha, ktorú Parlament zohráva pri podpore konkrétnych záväzkov voči tomuto regiónu, ktoré prinášajú početné výhody občanom na oboch stranách partnerského zväzku. Najprv by som vám chcel zablahoželať k vytvoreniu Spoločného parlamentného zhromaždenia EuroLat, ktoré bude zohrávať nesmierne dôležitú úlohu pri vzájomnom zbližovaní občanov na oboch stranách. Uznesenia, ktoré EuroLat prijal na svojom decembrovom zasadnutí, budú na samite, ktorý sa má konať na budúci mesiac, predstavovať hodnotný a podnetný príspevok k cieľom hláv štátov a vlád z krajín na oboch stranách. Pán predseda, rovnako nás potešilo aj to, že ste vyjadrili svoj záujem zúčastniť sa na májovom samite Európskej únie, Latinskej Ameriky a Karibiku. Vďaka Vašej účasti budeme môcť nadviazať na dobrú prax, ktorú sme zaviedli na zasadnutí samitu vo Viedni v roku 2006. Európska únia a krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku sa dohodli, že zasadnutie ich samitu, ktoré sa bude konať v Lime pod názvom Spoločné riešenie priorít našich občanov, sa bude zameriavať na dve kľúčové kapitoly. Po prvé: chudobou, nerovnosťou a vylúčením, t. j. troma témami, ktoré predstavujú kľúčové výzvy sociálnej súdržnosti. A po druhé: životným prostredím, zmenou klímy a energetikou – pod názvom trvalo udržateľný rozvoj. Pokiaľ ide o prvú z dvoch spomínaných kapitol, t. j. chudobu, nerovnosť a vylúčenie, chcel by som zdôrazniť, že sociálna súdržnosť má pre Európsku úniu kľúčový význam a zároveň predstavuje cieľ, ktorý je v súlade s dlhodobými európskymi tradíciami. Sociálna súdržnosť zahŕňa všetky tri spomínané aspekty a znamená boj proti chudobe, nerovnosti a vylúčeniu. Všetky tri tieto zložky sú neoddeliteľne prepojené. Súhlasíme s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku v tom, že je potrebné posilniť našu spoluprácu vo všetkých troch spomínaných oblastiach. Z toho dôvodu sa mienime zamerať na nasledujúce oblasti: sociálnu bezpečnosť, daňové politiky a ich účinnosť, produktívne investície na získanie nových a lepších pracovných miest, politiku na boj proti všetkým formám diskriminácie – rodovej, etnickej, náboženskej alebo akejkoľvek inej forme, zlepšenie základných sociálnych služieb a sietí sociálneho zabezpečenia a kvalitu vzdelania. Dôležitým aspektom sociálneho pokroku je ponuka vhodných pracovných miest. Ako viete, všetky dohody medzi Európskou úniou a krajinami a regiónmi Latinskej Ameriky obsahujú články o spolupráci v oblasti sociálnej politiky a záväzky na dodržiavanie takzvaných primárnych pracovných noriem vymedzených Medzinárodnou organizáciou práce. Počas príprav na samit v Lime sa obidve strany pokúšali nájsť spôsoby na podporu tvorby pracovných miest, ktoré boli určené spomínaným spôsobom, predovšetkým v malých a stredných podnikoch. Slovinské predsedníctvo zároveň zdôrazňovalo kľúčový význam, ktorý majú vyššie investície do vzdelania, predovšetkým na základnej a odbornej úrovni, pri zlepšovaní konkurencieschopnosti krajín Európskej únie a krajín Latinskej Ameriky a Karibiku. Druhú kľúčovú kapitolu blížiaceho sa samitu tvoria trvalo udržateľný rozvoj a životné prostredie, zmena klímy a energetika. Chceli by sme zdôrazniť, že s týmito témami je úzko spätá chudoba. Zmena klímy významným spôsobom ovplyvní naše hospodárstva a rast aj naše politiky na zníženie chudoby. Už teraz vieme, že najviac postihnuté budú pravdepodobne najchudobnejšie skupiny obyvateľstva. Európska únia a krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku si uvedomujú bezpečnostné riziká, ktoré so sebou prinesie zmena klímy. Vieme, že nečinnosť v tomto smere by znamenala, že následky budú oveľa väčšie než náklady na preventívne opatrenia. Zo súčasných diskusií zaoberajúcich sa vyhlásením, ktoré sa má prijať na samite, je zrejmé, že by sme mnohé aspekty globálnej výzvy mali riešiť spoločne. Obe strany musia uskutočniť zmeny v príkladoch dlhodobo neudržateľnej výroby a spotreby. Je potrebné zaviesť nariadenia pre prijatie konkrétnych a naliehavých opatrení pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo a využívanie zdrojov, aby sme dosiahli zníženie emisií skleníkových plynov, podporu investícií do výroby s nízkymi emisiami kysličníka uhličitého, zachovanie biodiverzity, riadenie vodných zdrojov a podobne. Jednou z priorít Európskej únie a krajín Latinskej Ameriky a Karibiku bude, samozrejme, aj ďalšia spolupráca v tejto oblasti v rámci Organizácie Spojených národov. Na záver svojho úvodného príhovoru by som sa vám chcel poďakovať za pozornosť."@sk19
"( ) Rådet välkomnar Europaparlamentets intresse för stärkandet av det strategiska partnerskapet mellan Europeiska unionen och Latinamerika och Karibien. Vi är även nöjda med parlamentets aktiva roll i att uppmuntra konkreta åtaganden om denna region, vilket skulle medföra avsevärda fördelar för medborgarna på båda sidor. Jag vill börja med att gratulera er till inrättandet av den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika (Eurolat), som kommer att spela en avgörande roll när det gäller att föra samman medborgarna på båda sidor. De resolutioner som EuroLat antog vid sitt sammanträde i december utgör ett värdefullt och stimulerande bidrag till målen för stats- och regeringscheferna från länderna på båda sidor vid det toppmöte som ska hållas nästa månad. Vi är också nöjda, herr talman, med att ni har framfört ert intresse för att delta i toppmötet mellan Europa och Latinamerika och Karibien i maj. På detta sätt kommer den goda praxis som infördes vid toppmötet i Wien 2006 att fullföljas. Europeiska unionen och de latinamerikanska och karibiska länderna har enats om att deras toppmöte i Lima, under titeln ”Addressing our People's Priorities Together”, kommer att vara inriktat på två centrala kapitel. För det första fattigdom, ojämlikhet och utanförskap, som är tre av de centrala utmaningarna för social sammanhållning. För det andra miljön, klimatförändringen och energi – under titeln Hållbar utveckling. Angående det första av de två kapitlen, fattigdom, ojämlikhet och utanförskap, vill jag betona att för Europeiska unionen är social sammanhållning av central vikt och också ett mål som är i linje med långvariga europeiska traditioner. Social sammanhållning omfattar alla tre, och innebär att vi måste bekämpa fattigdom, ojämlikhet och utanförskap. Alla de tre faktorerna är oupplösligen förbundna. Vi instämmer med de latinamerikanska och karibiska länderna i att vårt samarbete borde stärkas på alla dessa tre områden. Därför avser vi att uppmärksamma följande faktorer: social trygghet, skattepolitiken och dess effektivitet, produktiva investeringar för fler och bättre arbetstillfällen, en politik för att bekämpa alla former av diskriminering – sexuell, etnisk, religiös eller annan diskriminering, förbättrade grundläggande sociala tjänster och sociala trygghetsnät, samt utbildningskvalitet. En viktig aspekt av sociala framsteg är tillhandahållandet av lämpliga arbetstillfällen. Som ni vet innehåller alla avtal mellan Europeiska unionen och de latinamerikanska länderna och regionerna artiklar om samarbetet inom socialpolitik, och åtaganden om att respektera de så kallade primära arbetsnormerna, som definierats av Internationella arbetsorganisationen. Under förberedelserna för toppmötet i Lima har båda sidor försökt att hitta sätt att främja arbetstillfällen som utformats enligt dessa normer, särskilt i små och medelstora företag. Samtidigt har det slovenska ordförandeskapet betonat att större investeringar i utbildning, särskilt grundläggande utbildning och yrkesutbildning, är av central vikt för att förbättra våra länders konkurrenskraft i såväl Europeiska unionen som i Latinamerika och Karibien. Det andra centrala kapitlet för det kommande toppmötet är hållbar utveckling och miljö, klimatförändring och energi. Vi betonar att fattigdomen är nära besläktad med dessa frågor. Klimatförändringen kommer att allvarligt påverka våra ekonomier, vår tillväxt och vår politik för fattigdomsbekämpning. Vi vet redan att de mest utsatta grupperna förmodligen kommer att drabbas mest. Såväl i Europeiska unionen som i de latinamerikanska och karibiska länderna är vi medvetna om de säkerhetsrisker som klimatförändringen kommer att innebära. Vi vet att om vi inte vidtar några åtgärder kommer konsekvenserna att vara mycket större än kostnaderna för förebyggande åtgärder. Av de nuvarande diskussionerna om det uttalande som ska antas vid toppmötet framgår tydligt att vi kommer att hantera flera aspekter av den globala utmaningen tillsammans. Vi kommer båda att tvingas ändra situationer med ohållbar tillverkning och konsumtion. Bestämmelser om konkreta och brådskande åtgärder för hållbar förvaltning av skogar och resursanvändning måste införas för att minska utsläppen av växthusgaser, stimulera investeringar i tillverkning med låga koldioxidutsläpp, bevara den biologiska mångfalden, förvalta vattenresurser och liknande. Europeiska unionen och de latinamerikanska och karibiska länderna kommer naturligtvis också att prioritera ett vidare samarbete inom ramen för FN. Som avslutning på denna inledning vill jag tacka för er uppmärksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"3,9
"Janez Lenarčič,"18,5,20,15,16,11,22,7,13,4,17,8
"SL"5,16,11,22,7,13,4,17,8
"“Addressing our People’s Priorities Together”"3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph