Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-22-Speech-2-460"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080422.54.2-460"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I should like to thank Ms Gomes for the huge amount of work she has done on this report and her close cooperation with colleagues. The report is very wide-ranging, so I must focus on just a few issues. In particular, I welcome the call for the Commission to come forward as soon as possible with proposals to outlaw all illegally sourced timber and timber products from the EU market. This is essential to stop trade by the back door of Chinese furniture made from illegally logged African timber. Such trade not only puts African tropical forests at risk but also deprives African countries of much-needed tax revenue. The World Bank estimates that illegal logging costs developing countries USD 15 billion a year in lost revenue. Secondly, I fully support the rapporteur in calling for the EU to adopt a legally binding instrument on controlling arms exports and to maintain its arms embargo on China. Since the report was written, we have had graphic evidence, as a number of colleagues have mentioned, that China is still exporting arms to countries like Zimbabwe, which are perpetrating gross violations of human rights. On wider trade issues, I personally support the mention of economic partnership agreements (EPAs) in the report. EPAs are not irrelevant, because if they were more flexible and more clearly development friendly, they could serve as a model for China-Africa trade. As it stands, China risks pushing Africa back into the commodity trap. Finally, I applaud the report’s appeal for multilateral dialogue between the EU, Africa and China. This is particularly important in relation to climate change. The Commissioner mentioned the example of photovoltaics. No continent is more vulnerable to global warming than Africa, and the future of millions of Africans may depend on the EU bringing China into the post-Kyoto agreement and sharing renewables technology."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych paní Gomesové poděkovala za to, že této zprávě věnovala ohromné množství práce a těsně při tom spolupracovala se svými kolegy. Tato zpráva má velmi široký záběr, proto se zaměřím pouze na několik otázek. Především vítám požadavek na Komisi, aby co nejdříve předložila návrhy, jak nelegálně vytěžené dřevo a výrobky z něj vytěsnit z trhu EU. Je to nutné k tomu, abychom učinili přítrž prodeji čínského nábytku vyrobeného z nelegálně těženého afrického dřeva na černém trhu. Tento obchod ohrožuje africké deštné pralesy, ale také připravuje africké země o tolik potřebné daňové příjmy. Podle odhadů Světové banky způsobuje nelegální těžba rozvojovým zemím ztrátu 15 miliard USD ročně na daňových ztrátách. Zadruhé plně podporuji požadavek zpravodaje, aby EU přijala právně závazný nástroj ke kontrole vývozu zbraní a zachovala embargo na obchod se zbraněmi s Čínou. Vypracováním této zprávy, jak již řada mých kolegů uvedla, máme písemné důkazy o tom, že Čína stále vyváží zbraně do zemí jako je Zimbabwe, které hrubě porušují lidská práva. Pokud jde o obecnější obchodní otázky, ve zprávě osobně podporuji zmínku o dohodách o hospodářském partnerství (EPA). Tyto dohody jsou zde na místě, neboť pokud by byly pružnější a vstřícnější k rozvoji, mohly by sloužit jako model pro obchodování Afrika-Čína. V současné chvíli hrozí, že Afrika zatlačí Čínu zpět do nevýhodné pozice dodavatele jedné suroviny. Nakonec chválím výzvu k mnohostrannému dialogu mezi EU, Afrikou a Čínou, která je ve zprávě obsažena. Je to důležité zejména v souvislosti se změnou klimatu. Pan komisař uvedl příklad fotovoltaických systémů. Afrika je ze všech kontinentů nejvíce ohrožena globálním oteplováním a budoucnost milionů Afričanů může záviset na tom, zda se EU podaří přimět Čínu k podpisu dohody navazující na Kjótský protokol a sdílení obnovitelných technologií."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke fru Gomes for det store arbejde, som hun har lagt i denne betænkning og hendes tætte samarbejde med kollegerne. Betænkningen er meget omfattende, så jeg er nødt til at fokusere på nogle enkelte spørgsmål. Jeg glæder mig især over opfordringen til, at Kommissionen hurtigt skal fremsætte forslag om at forbyde ulovligt fældet tømmer og tømmerprodukter fra EU-markedet. Det er vigtigt at standse handel ad bagdøren med kinesiske møbler, der laves af ulovligt fældet afrikansk tømmer. En sådan handel bringer ikke bare de tropiske skove i Afrika i fare, men fratager også afrikanske lande skatteindtægter, som de har så hårdt brug for. Verdensbanken skønner, at ulovlig skovfældning koster udviklingslandene 15 milliarder amerikanske dollars om året i mistede indtægter. For det andet støtter jeg fuldt ud ordførerens opfordring til, at EU skal indføre et juridisk bindende instrument til kontrol med våbeneksport og til at opretholde våbenembargoen mod Kina. Siden betænkningen blev udarbejdet, har vi set det sort på hvidt, hvilket en række kolleger har nævnt, at Kina stadig eksporterer våben til lande som Zimbabwe, der begår alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne. Med hensyn til at mere overordnede handelsspørgsmål støtter jeg personligt, at man nævner økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) i betænkningen. ØPA'er er ikke irrelevante, for hvis de var mere fleksible og mere entydigt udviklingsvenlige, kunne de tjene som model for samhandelen mellem Kina og Afrika. Som tingene står, risikerer Kina at skubbe Afrika tilbage i råvarefælden. Endelig glæder jeg mig over betænkningens appel om en multilateral dialog mellem EU, Afrika og Kina. Dette er særligt vigtigt i forhold til klimaændringer. Kommissæren nævnte eksemplet med solceller. Intet kontinent er mere sårbart over for global opvarmning end Afrika, og fremtiden for millioner af afrikanere kan afhænge af, at EU bringer Kina ind i post-Kyotoaftalen og videreformidler teknologi om vedvarende energikilder."@da2
". Frau Präsidentin! Ich möchte Frau Gomes für die immense Arbeit danken, die sie in diesen Bericht investiert hat, sowie die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen. Der Bericht erstreckt sich auf viele Bereiche, deshalb muss ich mich auf einige wenige Themen konzentrieren. Insbesondere begrüße ich die Aufforderung an die Kommission, baldmöglichst Vorschläge zu unterbreiten, um alle aus illegalen Quellen stammenden Importe von Holz und Holzprodukten vom EU-Markt zu verbannen. Nur so kann verhindert werden, dass der Handel mit chinesischen Möbeln, die aus illegal geschlagenem afrikanischem Holz hergestellt werden, durch die Hintertür fortgesetzt wird. Dieser Handel gefährdet nicht nur die tropischen Wälder Afrikas, sondern beraubt die betreffenden afrikanischen Länder auch dringend benötigter Steuereinnahmen. Nach Schätzungen der Weltbank kostet der illegale Holzeinschlag die Entwicklungsländer jährlich 15 Milliarden US-Dollar in entgangenen Einnahmen. Zweitens unterstütze ich ohne jede Einschränkung die Aufforderung der Berichterstatterin an die EU, ein verbindliches Rechtsinstrument zur Kontrolle von Waffenexporten zu beschließen und ihr Waffenembargo gegen China aufrechtzuerhalten. Uns liegen, wie einige Kollegen erwähnten, seit Verabschiedung des Berichts klare Hinweise dafür vor, dass China nach wie vor Waffen in Länder wie Simbabwe exportiert, die die Menschenrechte in eklatanter Weise verletzen. Was den Handel allgemein betrifft, so befürworte ich die Erwähnung von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) im Bericht. Die WPA sind nicht irrelevant, denn wenn sie flexibler und eindeutig entwicklungsfreundlicher wären, dann könnten sie als Vorbild für den Handel zwischen China und Afrika dienen. Derzeit jedoch besteht die Gefahr, dass China Afrika in die Rohstofffalle zurückdrängt. Abschließend schließe ich mich dem Appell des Berichts zur Aufnahme eines multilateralen Dialogs zwischen der EU, Afrika und China an, der gerade im Hinblick auf den Klimawandel von besonderer Bedeutung ist. Der Kommissar erwähnte als Beispiel die Photovoltaik. Kein anderer Kontinent ist der globalen Erwärmung stärker ausgeliefert als Afrika, und die Zukunft von Millionen von Afrikanern könnte davon abhängen, dass es der EU gelingt, China in das Kyoto-Nachfolgeabkommen und die gemeinsame Nutzung von Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energien einzubinden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Gomes για το τεράστιο έργο που επιτέλεσε όσον αφορά την παρούσα έκθεση και τη στενή συνεργασία της με τους συναδέλφους. Η έκθεση καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα, επομένως πρέπει να εστιάσω σε ορισμένα μόνο ζητήματα. Συγκεκριμένα, επιδοκιμάζω το αίτημα να υποβάλει η Επιτροπή το συντομότερο δυνατό προτάσεις με σκοπό να απαγορευτούν από την κοινοτική αγορά όλες οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας παράνομης προέλευσης. Το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να δοθεί τέλος στο διά της πλαγίας οδού εμπόριο κινέζικων επίπλων, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από αφρικανικό ξύλο που έχει υλοτομηθεί παράνομα. Το εμπόριο αυτό όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τα αφρικανικά τροπικά δάση, αλλά επίσης στερεί τις αφρικανικές χώρες από τα απαραίτητα φορολογικά έσοδα. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η παράνομη υλοτομία κοστίζει στις αναπτυσσόμενες χώρες 15 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε χαμένα έσοδα. Δεύτερον, υποστηρίζω πλήρως την εισηγήτρια ως προς το αίτημά της να υιοθετήσει η ΕΕ ένα νομικά δεσμευτικό μέσο για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων και να διατηρήσει το εμπάργκο όπλων κατά της Κίνας. Μετά τη σύνταξη της έκθεσης, υπήρχαν γραφικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως ανέφεραν αρκετοί συνάδελφοι, ότι η Κίνα εξακολουθεί να εξάγει όπλα σε χώρες όπως η Ζιμπάμπουε, οι οποίες προβαίνουν σε κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως προς τα ευρύτερα ζητήματα εμπορίου, προσωπικά υποστηρίζω την αναφορά που πραγματοποιεί η έκθεση στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ). Οι ΣΟΕΣ δεν είναι άσχετες, διότι αν ήταν περισσότερο ευέλικτες και τάσσονταν με σαφέστερο τρόπο υπέρ της ανάπτυξης, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρότυπο για το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Αφρικής. Όπως έχουν τα πράγματα, η Κίνα διακινδυνεύει να ωθήσει την Αφρική πίσω στην «παγίδα των βασικών αγαθών». Τέλος, επικροτώ την έκκληση της έκθεσης για έναν πολυμερή διάλογο μεταξύ της ΕΕ, της Αφρικής και της Κίνας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με την μεταβολή του κλίματος. Ο Επίτροπος ανέφερε το παράδειγμα των φωτοβολταϊκών. Καμία ήπειρος δεν είναι τόσο ευάλωτη όσο η Αφρική στο φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και το μέλλον εκατομμυρίων Αφρικανών μπορεί να εξαρτάται από το αν η ΕΕ θα φέρει την Κίνα στη μετα-Κυότο συμφωνία και αν θα μοιραστεί τις τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας."@el10
"Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la señora Gomes por la ingente labor que ha vertido en este informe y por su estrecha cooperación con los compañeros. El informe es muy ambicioso, así que he de centrarme en sólo unos pocos temas. En concreto, aplaudo el llamamiento a la Comisión para que presente, lo antes posible, propuestas para vetar en el mercado de la UE toda la madera y productos de ella obtenidos de forma ilegal. Resulta vital para frenar el comercio por la puerta falsa de mobiliario chino, fabricado con madera africana talada de manera ilegal. Ese comercio no sólo pone en peligro los bosques tropicales africanos, sino que priva a los países africanos de los ingresos fiscales que tanto necesitan. El Banco Mundial estima que las talas ilegales cuestan a los países en desarrollo 15 000 millones de dólares al año en ingresos no percibidos. Segundo, apoyo totalmente a la ponente al instar a la UE a que abogue por un instrumento jurídico vinculante en materia de exportación de armas y que mantenga su embargo de armas a China. Desde el momento de la elaboración del informe, hemos tenido pruebas patentes, como han señalado algunos compañeros, de que China continúa exportando armas a países como Zimbabue, que están perpetrando graves violaciones de los derechos humanos. En temas comerciales más amplios, apoyo personalmente la mención de los Acuerdos de Asociación Económica en el informe. Los AAE no son desdeñables, ya que si fueran más flexibles y más claramente respetuosos con el desarrollo, podrían servir de modelo para el comercio China-África. En la situación actual, China amenaza con sepultar a África de nuevo en el pozo de los artículos de consumo. Por último, aplaudo el llamamiento del informe a favor del diálogo multinacional entre la UE, África y China. Resulta especialmente importante en relación con el cambio climático. El señor Comisario ha mencionado el ejemplo de los equipos fotovoltaicos. Ningún continente es más vulnerable al calentamiento global que África, y el futuro de millones de africanos puede depender de que UE incorpore a China al acuerdo post-Kyoto y que comparta la tecnología de energías renovables."@es21
"Proua juhataja, tahaksin pr Gomesit tänada selle raportiga tehtud suure töö ning kolleegidega tiheda koostöö tegemise eest. Raport on väga laiaulatuslik, nii et ma pean keskenduma vaid mõnele küsimusele. Iseäranis tervitan ma üleskutset, et komisjon esitaks niipea kui võimalik ettepanekud kõigi ebaseaduslikult hangitud puidu ja puidutoodete keelamiseks ELi turul. See on ülioluline, kui tahetakse lõpetada ebaseaduslikult raiutud Aafrika puidust valmistatud Hiina mööbliga kauplemist tagaukse kaudu. Selline kaubandus ohustab Aafrika troopilisi metsi ja jätab Aafrika riigid ilma väga vajalikust maksutulust. Maailmapanga hinnangu kohaselt läheb ebaseaduslik metsaraie arengumaadele kaotatud sissetuleku näol maksma 15 miljardit USA dollarit aastas. Teiseks toetan ma täielikult raportööri, kes kutsub ELi üles vastu võtma õiguslikult siduvat õigusakti relvaekspordi kontrollimiseks ning säilitama relvaembargot Hiina suhtes. Raporti kirjutamisest saadik oleme saanud graafilisi tõendeid, nagu mitmed kolleegid on maininud, selle kohta, et Hiina ekspordib ikka veel relvi riikidesse nagu Zimbabwe, mis rikuvad jämedalt inimõigusi. Laiemates kaubandusküsimustes toetan mina isiklikult majanduspartnerluslepingute raportis mainimist. Majanduspartnerluslepingud ei ole tähtsusetud, sest kui nad oleksid paindlikumad ja selgemalt arengusõbralikumad, oleksid nad Hiina-Aafrika kaubanduse mudeliks. Sel moel riskeerib Hiina Aafrika nügimisega tagasi kaubanduslõksu. Lõpetuseks. Ma tervitan raporti üleskutset mitmepoolse dialoogi järele ELi, Aafrika ja Hiina vahel. See on iseäranis oluline seoses kliimamuutustega. Volinik tõi näiteks fotogalvaanika. Ükski manner ei ole Aafrikast vastuvõtlikum ülemaailmsele soojenemisele ning miljonite aafriklaste tulevik võib sõltuda sellest, kas EL kaasab Hiina Kyoto-järgsesse lepingusse ja taastuva tehnoloogia jagamisse."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Ana Maria Gomesia valtavasta työstä, jonka hän on tehnyt tässä mietinnössä, ja hänen tiiviistä yhteistyöstään kollegoiden kanssa. Mietintö on hyvin laaja, joten minun on keskityttävä ainoastaan muutamaan kysymykseen. Pidän erityisesti myönteisenä sitä, että komissiota kehotetaan esittämään mahdollisimman pian ehdotuksia kaiken laittomasti hankitun puutavaran ja puutuotteiden kieltämiseksi EU:n markkinoilla. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan lopettaa laittomasti kaadetusta afrikkalaisesta puusta valmistettujen kiinalaisten huonekalujen salainen kauppa. Kyseinen kauppa uhkaa Afrikan trooppisia metsiä ja sen lisäksi riistää Afrikan mailta niiden kipeästi tarvitsemat verotulot. Maailmanpankin arvioiden mukaan laittomat hakkuut maksavat kehitysmaille vuosittain 15 miljardia Yhdysvaltain dollaria menetettyinä tuloina. Toiseksi, kannatan täysin esittelijän EU:lle esittämää kehotusta hyväksyä oikeudellisesti sitova väline aseiden viennin valvontaa varten ja pitää voimassa Kiinaa koskeva aseidenvientikielto. Mietinnön kirjoittamisesta lähtien meillä on ollut, kuten muutamat kollegat ovat maininneet, selviä todisteita siitä, että Kiina vie edelleen aseita Zimbabwen kaltaisiin maihin, jotka syyllistyvät ihmisoikeuksien räikeään rikkomiseen. Laajempien kauppakysymysten osalta kannatan henkilökohtaisesti talouskumppanuussopimusten mainitsemista mietinnössä. Talouskumppanuussopimukset eivät ole merkityksettömiä, koska ne voisivat olla mallina Kiinan ja Afrikan väliselle kaupalle, jos ne olisivat joustavampia ja selvemmin kehityksen kannalta myönteisiä. Tällä hetkellä Kiina uhkaa työntää Afrikan takaisin kulutushyödykeansaan. Lopuksi haluan kehua sitä, että mietinnössä kehotetaan EU:n, Afrikan ja Kiinan väliseen monenväliseen vuoropuheluun. Tämä on erityisen tärkeää ilmastonmuutoksen osalta. Komission jäsen antoi esimerkin aurinkosähköstä. Mikään muu maanosa ei ole niin altis ilmaston lämpenemiselle kuin Afrikka, ja miljoonien afrikkalaisten tulevaisuus voi riippua siitä, saako EU Kiinan mukaan Kioton pöytäkirjan jälkeistä aikaa koskevaan sopimukseen, ja siitä, jaetaanko uusiutuvaa energiaa koskevaa teknologiaa."@fi7
"Madame la Présidente, j’aimerais remercier Madame Gomes pour l’énorme quantité de travail qu’elle a fourni dans le cadre de ce rapport et pour son étroite collaboration avec les collègues. Le rapport étant très vaste, je m’intéresserai à quelques questions seulement. Plus particulièrement, je salue l’appel lancé à la Commission afin de présenter le plus rapidement possible des propositions visant à proscrire du marché de l’UE toutes les importations de bois et de produits dérivés du bois d’origine illégale. Cette mesure est essentielle pour mettre fin au commerce irrégulier de meubles chinois fabriqués à partir de bois africain exploité illégalement. Ce commerce représente non seulement un danger pour les forêts tropicales africaines, mais il prive également les pays d’Afrique des recettes fiscales dont ils ont pourtant grand besoin. La Banque mondiale estime à 15 milliards USD par an le manque à gagner pour les pays en développement causé par l’exploitation illégale des forêts. Deuxièmement, je rejoins totalement le rapporteur lorsqu’elle invite l’UE à adopter un instrument juridiquement contraignant en matière de contrôle des exportations d’armes et à maintenir son embargo sur les ventes d’armes à la Chine. Depuis la rédaction du rapport, nous avons eu des preuves graphiques, comme l’ont indiqué plusieurs collègues, que la Chine exporte toujours des armes vers des pays tels que le Zimbabwe, qui commettent des violations flagrantes des droits de l’homme. S’agissant des questions commerciales plus générales, je suis personnellement favorable à la mention des accords de partenariat économique (APE) dans le rapport. Les APE ne sont pas dépourvus de pertinence car s’ils étaient plus flexibles et plus clairement propices au développement, ils pourraient servir de modèle pour les échanges entre la Chine et l’Afrique. Dans l’état actuel des choses, la Chine risque de renvoyer l’Afrique dans le piège des matières premières. Pour terminer, j’applaudis l’appel lancé dans le rapport en faveur d’un dialogue multilatéral entre l’UE, l’Afrique et la Chine. C’est particulièrement important en ce qui concerne les changements climatiques. Le commissaire a mentionné l’exemple du photovoltaïque. Aucun continent n’est plus exposé au réchauffement climatique que l’Afrique, et l’avenir de millions d’Africains pourrait bien dépendre de la capacité de l’UE à rallier la Chine à l’accord post-Kyoto et à partager avec elle la technologie relative aux énergies renouvelables."@fr8
"Elnök asszony, köszönetet mondanék Gomes asszonynak azért a hatalmas munkáért, amit erre a jelentésre és a közeli kollégáival való szoros együttműködésre fordított. A jelentés sok témát fog át, ezért csupán néhány kérdésre koncentrálok. Különösen üdvözlöm a felhívást, hogy a Bizottság mielőbb álljon elő az illegális forrásból származó fának és faipari termékeknek az EU piacairól való kitiltására vonatkozó javaslatokkal. Ez kulcsfontosságú, hogy megállítsuk az illegálisan letarolt afrikai erdőkből származó fából készített kínai bútorok tisztességtelen kereskedelmét. Az ilyen kereskedelem nemcsak az afrikai trópusi esőerdőket veszélyezteti, hanem megfosztja az afrikai országokat a rendkívül hiányzó adóbevételektől is. A Világbank becslései szerint az illegális fakitermelés évente 15 milliárd dollár kieső állami bevételt okoz a fejlődő országoknak. Másodszor, teljes mértékben támogatom az előadót, amikor arra kéri az EU-t, hogy hozzon létre egy jogilag kötelező eszközt a fegyverexport felügyeletére, és tartsa fenn a Kínára vonatkozó fegyverembargóját. A jelentés elkészülte óta, mint több kollégám említette, meggyőző bizonyítékunk van arra, hogy Kína még mindig exportál fegyvereket olyan országoknak, mint Zimbabwe, amelyek súlyosan megsértik az emberi jogokat. A tágabb, kereskedelmi kérdésekben én személy szerint támogatom a gazdasági partnerségi megállapodások (GPA-k) említését a jelentésben. A GPA-k nem irrelevánsak, mert ha rugalmasabbak és még egyértelműbben fejlődésbarátabbak lennének, akkor a Kína-Afrika kereskedelem modelljéül szolgálhatnának. Most úgy áll a helyzet, hogy Kína Afrikának az árucsapdába történő visszatolását kockáztatja. Végezetül, üdvözlöm a jelentés felhívását az EU, Afrika és Kína közötti multilaterális párbeszéd mellett. Ez különösen fontos a klímaváltozással kapcsolatban. A biztos úr említette a napelemprogram példáját. Egyik kontinens sem sebezhetőbb a globális felmelegedés által, mint Afrika, és a jövőben afrikaiak milliói függhetnek attól, hogy sikerül-e az EU-nak bevonnia Kínát a poszt-kiotói megállapodásba és a megújuló energiaforrás-technológiák megosztásába."@hu11
". Signora Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Gomes per la grande mole di lavoro svolta su questa relazione e per la sua stretta collaborazione con i colleghi. La relazione è complessa, devo pertanto concentrarmi solo su alcune questioni. In particolare, accolgo con favore l’invito alla Commissione di presentare al più presto proposte volte a bandire dal mercato UE tutto il legname ricavato illegalmente e i prodotti derivati. Questa iniziativa è fondamentale per fermare il commercio dalla porta di servizio di mobili cinesi realizzati con legname africano disboscato in modo illegale. Un commercio simile non solo mette a rischio le foreste tropicali africane, ma priva inoltre i paesi dell’Africa delle necessarie entrate fiscali. La Banca mondiale stima che l’abbattimento illegale di alberi costa ai paesi in via di sviluppo 15 miliardi di dollari l’anno in mancate entrate. Secondo, sostengo pienamente l’invito della relatrice all’UE al fine di adottare uno strumento giuridicamente vincolante relativo al controllo delle esportazioni di armi e mantenere il proprio embargo sulle armi in Cina. Da quando è stata scritta la relazione, abbiamo avuto la prova lampante, visto che molti colleghi vi hanno fatto riferimento, che la Cina sta tuttora esportando armi a paesi come lo Zimbabwe, che stanno commettendo evidenti violazioni dei diritti umani. Per quanto riguarda questioni commerciali più ampie, personalmente appoggio il cenno nella relazione agli accordi di partenariato economico (APE). Gli APE non sono irrilevanti, poiché se fossero maggiormente flessibili e favorevoli allo sviluppo, potrebbero servire da modello per l’attività commerciale tra Cina e Africa. Dal momento che si oppone, la Cina rischia di far ritornare l’Africa nella trappola della merce. Infine, merita un plauso l’appello della relazione per un dialogo multilaterale tra UE, Africa e Cina. Questa iniziativa è particolarmente importante in relazione ai cambiamenti climatici. Il Commissario ha citato l’esempio del fotovoltaico. Nessun continente è più vulnerabile al riscaldamento globale dell’Africa, e il futuro di milioni di africani può dipendere dal fatto che l’UE inserisca la Cina nell’accordo post-Kyoto e condivida la tecnologia in materia di fonti rinnovabili."@it12
"Ponia Pirmininke, Aš taip pat noriu padėkoti poniai Gomes už didžiulį jos atliktą darbą, rengiant šį pranešimą, ir už glaudų bendradarbiavimą su kolegomis. Šis pranešimas yra labai plačios apimties, todėl turiu sutelkti dėmesį tik į keletą klausimų. Sveikinu raginimą Komisijai kuo skubiau pateikti pasiūlymų, uždraudžiančių ES rinkoje bet kurią neteisėtai pagamintą medieną ir medienos produktus. Šis draudimas yra būtinas, siekiant užkirsti kelią nelegalią prekybą kiniškais baldais, pagamintais iš neteisėtai nukirstos Afrikos medienos. Ši prekyba ne tik kelia grėsmę Afrikos tropiniams miškams, bet ir atima iš Afrikos valstybių joms taip reikalingas mokesčių pajamas. Pasaulio Bankas yra apskaičiavęs, kad neteisėtas medienos kirtimas besivystančioms valstybėms kasmet kainuoja 15 milijardų JAV dolerių negautų pajamų. Antra, aš visiškai pritariu pranešėjos raginimui, kad ES priimtų teisiškai įpareigojantį ginklų eksporto kontrolės instrumentą ir toliau taikytų Kinijai ginklų embargą. Nuo to laiko, kai pranešimas buvo parengtas, gavome grafnių įrodymų, kuriuos minėjo kai kurie kolegos, kad Kinija toliau eksportuoja ginklus į tokias valstybes, kaip Zimbabvė, kuriose grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės. Kalbant apie platesnius prekybos klausimus, aš asmeniškai pritariu, kad pranešime būtų paminėti ekonominio bendradarbiavimo susitarimai (EBS). EPA nėra nereikšminti, nes padidinus jų lankstumą ir palengvinus jų parengimo procedūrą, jie galėtų tapti pavyzdžiu plėtoti Kinijos – Afrikos prekybą. Šiuo metu egzistuoja grėsmė, kad Kinija įstums Afriką atgal į žaliavinių prekių spąstus. Galiausiai, sveikinu prašyme pateiktą kvietimą plėtoti daugiašalį ES, Afrikos ir Kinijos dialogą. Tai ypač svarbu klimato kaitos srityje. Komisaras paminėjo fotovoltinių elementų pavyzdį. Jokio kito kontinento pasaulinis atšilimas negali paveikti taip stipriai, kaip Afrikos, milijonų afrikiečių ateitis gali priklausyti nuo to, ar ES sugebės įtikinti Kiniją pasirašyti Kioto protokolą ir keistis atsinaujinančios energijos technologija."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos pateikties par lielo darbu, ko viņa ir paveikusi, strādājot pie šā ziņojuma, un viņas ciešo sadarbību ar kolēģiem. Šis ziņojums ir ļoti vispusīgs, tādēļ es pievērsīšos tikai dažiem tā aspektiem. Es jo īpaši atzinīgi vērtēju aicinājumu Komisijai pēc iespējas drīzāk nākt klajā ar priekšlikumiem Eiropas Savienības tirgus aizsargāšanai pret nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem un koksnes izstrādājumiem. Tas ir ļoti būtiski, lai pārtrauktu nelikumīgo tirdzniecību ar Ķīnā ražotām mēbelēm, kas izgatavotas no nelikumīgi iegūtiem Āfrikas kokmateriāliem. Šāda veida tirdzniecība ne tikai apdraud Āfrikas tropu mežus, bet arī atņemt Āfrikas valstīm tik ļoti nepieciešamos nodokļu ieņēmumus. Saskaņā ar Pasaules Bankas aprēķiniem mežu nelikumīgas izciršanas dēļ jaunattīstības valstis katru gadu zaudē ieņēmumus 15 miljardu USD apmērā. Otrkārt, es pilnībā atbalstu referentes aicinājumu Eiropas Savienībai piemērot tiesiski saistošu instrumentu ieroču eksporta kontrolei un saglabāt ieroču embargo attiecībā uz Ķīnu. Kā jau vairāki kolēģi minēja, pēc ziņojuma sagatavošanas mēs redzējām uzskatāmu pierādījumu tam, ka Ķīna vēl joprojām eksportē ieročus uz tādām valstīm kā Zimbabve, kur tiek pieļauti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Attiecībā uz plašākiem tirdzniecības jautājumiem es atbalstu ziņojumā pieminētos ekonomisko partnerattiecību nolīgumus (EPN). EPN nav nebūtiski, jo, ja tie būtu elastīgāki un vairāk vērsti uz attīstību, šie nolīgumi varētu kalpot par pamatu Ķīnas un Āfrikas tirdzniecībai. Pašlaik pastāv risks, ka Ķīna var iegrūst Āfriku atpakaļ „preču slazdā”. Noslēgumā es atzinīgi vērtēju ziņojumā pausto atbalstu daudzpusējam dialogam starp Eiropas Savienību, Āfriku un Ķīnu. Tam ir īpaši liela nozīme attiecībā uz klimata pārmaiņām. Komisārs minēja piemēru saistībā ar saules ģeneratoriem. Neviens kontinents nav tik ļoti pakļauts globālās sasilšanas draudiem, kā Āfrika, un miljoniem Āfrikā dzīvojošo cilvēku nākotne var būt atkarīga no tā, vai Eiropas Savienībai izdosies ieinteresēt Ķīnu pievienoties nolīgumam pēc Kioto protokola un iesaistīties atjaunojamo enerģijas avotu tehnoloģiju koplietošanā."@lv13
"Madam President, I should like to thank Ms Gomes for the huge amount of work she has done on this report and her close cooperation with colleagues. The report is very wide-ranging, so I must focus on just a few issues. In particular, I welcome the call for the Commission to come forward as soon as possible with proposals to outlaw all illegally sourced timber and timber products from the EU market. This is essential to stop trade by the back door of Chinese furniture made from illegally logged African timber. Such trade not only puts African tropical forests at risk but also deprives African countries of much-needed tax revenue. The World Bank estimates that illegal logging costs developing countries USD 15 billion a year in lost revenue. Secondly, I fully support the rapporteur in calling for the EU to adopt a legally binding instrument on controlling arms exports and to maintain its arms embargo on China. Since the report was written, we have had graphic evidence, as a number of colleagues have mentioned, that China is still exporting arms to countries like Zimbabwe, which are perpetrating gross violations of human rights. On wider trade issues, I personally support the mention of economic partnership agreements (EPAs) in the report. EPAs are not irrelevant, because if they were more flexible and more clearly development friendly, they could serve as a model for China-Africa trade. As it stands, China risks pushing Africa back into the commodity trap. Finally, I applaud the report’s appeal for multilateral dialogue between the EU, Africa and China. This is particularly important in relation to climate change. The Commissioner mentioned the example of photovoltaics. No continent is more vulnerable to global warming than Africa, and the future of millions of Africans may depend on the EU bringing China into the post-Kyoto agreement and sharing renewables technology."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik zou mevrouw Gomes willen danken voor de enorme hoeveelheid werk die zij voor dit verslag heeft verricht en voor haar nauwe samenwerking met de collega’s. Het verslag is zeer breed opgezet, zodat ik mij slechts op een paar zaken zal concentreren. Ik juich met name de oproep van de Commissie toe om zo snel mogelijk met voorstellen op de proppen te komen om al het uit illegale bron afkomstige hout en soortgelijke houtproducten te verbannen van de markt van de EU. Dit is van wezenlijk belang om de sluikhandel van Chinese meubels die van illegaal gekapt Afrikaans hout zijn gemaakt een halt toe te roepen. Deze handel brengt niet alleen het Afrikaanse regenwoud in gevaar, maar berooft de Afrikaanse landen ook van de broodnodige belastinginkomsten. De Wereldbank schat dat de illegale houtkap de ontwikkelingslanden per jaar een inkomstenderving van 15 miljard USD oplevert. Ten tweede heeft de rapporteur mijn volledige ondersteuning voor haar oproep dat de EU een wettelijk bindend instrument aanneemt inzake de controle van wapenuitvoeren en voor het handhaven van zijn wapenembargo tegen China. Nadat het verslag werd geschreven waren er duidelijke bewijzen, zoals al door een aantal collega’s naar voren werd gebracht, dat China nog steeds wapens naar landen als Zimbabwe exporteert, die grove schendingen van de rechten van de mens plegen. Wat verdere handelskwesties aangaat, vind ik persoonlijk de benoeming van de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) in dit verslag zeer goed. De EPO’s zijn niet zonder betekenis, want wanneer ze flexibeler zouden zijn en ontwikkelingsvriendelijker, dan zouden ze als model voor de Chinees-Afrikaanse handel kunnen dienen. Zoals het nu gaat, loopt China de kans om Afrika weer terug in de “ ” te duwen. Ten slotte prijs ik het dat het verslag tot een multilateraal overleg tussen de EU, Afrika en China oproept. Dit is vooral belangrijk met betrekking tot de klimaatverandering. De commissaris noemde het fotovoltaïsche voorbeeld. Geen continent is kwetsbaarder ten opzichte van de wereldwijde opwarming dan Afrika, en de toekomst van miljoenen van Afrikanen kan ervan afhangen dat de EU China tot de post-Kyoto overeenkomst en het delen van hernieuwbare technologieën overhaalt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałabym podziękować pani poseł Gomes za ogromną pracę włożoną w to sprawozdanie, jak również ścisłą współpracę z kolegami posłami. Sprawozdanie to jest wielowymiarowe, w związku z tym muszę skoncentrować się na wybranych kwestiach. W szczególności przyjmuję z zadowoleniem wezwanie Komisji do jak najszybszego przedstawienia propozycji zakazu handlu nielegalnie pozyskiwanym drewnem oraz produktami z drewna na rynku Unii Europejskiej. Jest to niezbędne, aby zatrzymać handel chińskimi meblami, wytwarzanymi z nielegalnie wycinanego afrykańskiego drewna. Handel ten nie tylko wystawia na niebezpieczeństwo afrykańskie lasy tropikalne, lecz również pozbawia kraje afrykańskie tak bardzo niezbędnych wpływów z podatków. Bank Światowy ocenia, iż nielegalna wycinka rocznie kosztuje kraje rozwijające się 15 bilionów dolarów straconego dochodu. Po drugie, w pełni popieram sprawozdawczynię w kwestii przyjęcia wiążących prawnie środków dotyczących kontroli eksportu broni oraz utrzymania embargo dla Chin. Od czasu napisania sprawozdania mieliśmy wyraźne dowody na to, jak wspomniało już kilku kolegów posłów, iż Chiny wciąż eksportują broń do utrwalających łamanie praw człowieka państw, takich jak Zimbabwe. Jeśli chodzi o szerzej rozumiane kwestie handlowe, popieram wymienione w sprawozdaniu umowy o partnerstwie gospodarczym. Nie są one bez znaczenia, jako że w przypadku ich większej elastyczności i wyraźniejszego charakteru prorozwojowego, mogłyby służyć jako wzór dla handlu na linii Chiny-Afryka. W obecnej sytuacji Chiny ryzykują ponowne wepchnięcie Chin w gospodarczą pułapkę towarów. Na zakończenie chciałabym pochwalić zawarte w sprawozdaniu wezwanie do wielostronnego dialogu pomiędzy Unią Europejską, Afryką i Chinami. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w związku ze zmianami klimatycznymi. Komisarz podał przykład paneli fotowoltaicznych. Żaden kontynent nie jest bardziej podatny na globalne ocieplenie niż Afryka, a przyszłość wielu Afrykańczyków może zależeć od tego, czy Unia Europejska wprowadzi Chiny do porozumienia post-Kyoto i dzielenia się odnawialnymi technologiami."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer à senhora deputada Ana Gomes pelo enorme trabalho que investiu neste relatório e pela sua estreita colaboração com os colegas. O relatório é extremamente abrangente, pelo que tenho de me concentrar em apenas algumas questões. Saúdo em particular o apelo à Comissão no sentido de apresentar, tão breve quanto possível, propostas que visem proibir todas as importações para a UE de madeira e produtos da madeira de procedência ilegal. Isto é essencial para parar com o comércio pela porta do cavalo de mobiliário chinês feito a partir de madeira africana de procedência ilegal. Esse comércio não só põe em risco as florestas tropicais africanas como também priva os países africanos de receitas fiscais tão necessárias. O Banco Mundial estima que o abate ilegal de árvores custa aos países em desenvolvimento 15 mil milhões de dólares por ano em receitas perdidas . Em segundo lugar, apoio inteiramente o relatório quando exortar a UE a adoptar um instrumento juridicamente vinculativo sobre o controlo de exportação de armas e a manter o seu embargo à venda de armamento à China. Desde que o relatório foi redigido, temos tido provas gráficas, como uma série de colegas mencionaram, de que a China continua a exportar armas para países como o Zimbabué, que cometem graves violações dos direitos humanos. Relativamente às questões comerciais mais gerais, eu, pessoalmente, apoio a menção de acordos de parceria económica (APE) no relatório. Os APE não são irrelevantes, porque se forem mais flexíveis e, de forma mais clara, mais amigos do desenvolvimento, poderão servir como modelo para o comércio China-África. Como as coisas estão actualmente, a China pode empurrar a África de volta para “armadilha das matérias-primas”. Por último, aplaudo a apelo do relatório no sentido de se entabular um diálogo multilateral entre a UE, África e China. Isto é especialmente importante em relação às alterações climáticas. O senhor Comissário mencionou o exemplo das células fotovoltaicas. Não há continente mais vulnerável ao aquecimento global do que África, e o futuro de milhões de africanos pode depender da capacidade de a UE levar a China a um acordo pós -Quioto e partilhar energias renováveis."@pt17
"Madam President, I should like to thank Ms Gomes for the huge amount of work she has done on this report and her close cooperation with colleagues. The report is very wide-ranging, so I must focus on just a few issues. In particular, I welcome the call for the Commission to come forward as soon as possible with proposals to outlaw all illegally sourced timber and timber products from the EU market. This is essential to stop trade by the back door of Chinese furniture made from illegally logged African timber. Such trade not only puts African tropical forests at risk but also deprives African countries of much-needed tax revenue. The World Bank estimates that illegal logging costs developing countries USD 15 billion a year in lost revenue. Secondly, I fully support the rapporteur in calling for the EU to adopt a legally binding instrument on controlling arms exports and to maintain its arms embargo on China. Since the report was written, we have had graphic evidence, as a number of colleagues have mentioned, that China is still exporting arms to countries like Zimbabwe, which are perpetrating gross violations of human rights. On wider trade issues, I personally support the mention of economic partnership agreements (EPAs) in the report. EPAs are not irrelevant, because if they were more flexible and more clearly development friendly, they could serve as a model for China-Africa trade. As it stands, China risks pushing Africa back into the commodity trap. Finally, I applaud the report’s appeal for multilateral dialogue between the EU, Africa and China. This is particularly important in relation to climate change. The Commissioner mentioned the example of photovoltaics. No continent is more vulnerable to global warming than Africa, and the future of millions of Africans may depend on the EU bringing China into the post-Kyoto agreement and sharing renewables technology."@ro18
"Pani predsedajúca, rada by som pani Gomes poďakovala za to, že tejto správe venovala ohromné množstvo práce a úzko pritom spolupracovala so svojimi kolegami. Táto správa má veľmi široký záber, preto sa zameriam iba na niekoľko otázok. Predovšetkým vítam požiadavku na Komisiu, aby čo najskôr predložila návrhy, ako nelegálne vyťažené drevo a výrobky z neho vytlačiť z trhu EÚ. Je to nutné pre to, aby sme urobili koniec predaju čínskeho nábytku vyrobeného z nelegálne ťaženého afrického dreva na čiernom trhu. Tento obchod ohrozuje africké dažďové pralesy, ale tiež pripravuje africké krajiny o toľko potrebné daňové príjmy. Podľa odhadov Svetovej banky spôsobuje nelegálna ťažba rozvojovým krajinám stratu 15 miliárd USD za rok na daňových únikov. Po druhé, plne podporujem požiadavku spravodajcu, aby EÚ prijala právne záväzný nástroj na kontrolu vývozu zbraní a zachovala embargo na obchod so zbraňami s Čínou. Vďaka vypracovaniu tejto správy, ako už viacero mojich kolegov uviedlo, máme písomné dôkazy o tom, že Čína stále vyváža zbrane do krajín ako je Zimbabwe, ktoré hrubo porušujú ľudské práva. Ak ide o všeobecnejšie obchodné otázky, v správe osobne podporujem poznámku o dohodách  o hospodárskom partnerstve (EPA). Tieto dohody sú tu na mieste, lebo pokiaľ by boli pružnejšie a ústretovejšie k rozvoju, mohli by slúžiť ako model pre obchodovanie Afrika – Čína. V súčasnej chvíli hrozí, že Afrika zatlačí Čínu naspäť do nevýhodnej pozície dodávateľa jednej suroviny. Nakoniec chválim výzvu na viacstranný dialóg medzi EÚ, Afrikou a Čínou, ktorú správa obsahuje. Je to dôležité najmä v súvislosti so zmenou klímy. Pán komisár uviedol príklad fotovoltaických systémov. Afrika je zo všetkých kontinentov najviac ohrozená globálnym otepľovaním a budúcnosť miliónov Afričanov môže závisieť od toho, či sa EÚ podarí presvedčiť Čínu k podpisu dohody nadväzujúcej na Kjótsky protokol a spoločnom využívaní obnoviteľných technológií."@sk19
"Gospa predsednica, zahvaljujem se gospe Gomes za opravljeno veliko delo v zvezi s tem poročilom in za tesno sodelovanje s kolegi. Poročilo je zelo obsežno, zato se moram osredotočiti le na nekaj vprašanj. Zlasti pozdravljam poziv Komisiji, da čim prej predloži predloge za prepoved vseh nezakonitih virov lesa in lesnih proizvodov na trgu EU. To je bistveno za preprečevanje prikrite trgovine s kitajskim pohištvom iz nezakonite sečnje afriškega lesa. Takšna trgovina ne le ogroža tropske afriške gozdove, ampak tudi prikrajša afriške države za nujno potreben davčni prihodek. Svetovna banka ocenjuje, da nezakonita sečnja države v razvoju stane 15 milijard USD na leto izgubljenega prihodka. Drugič, popolnoma podpiram poročevalko pri pozivu, da EU sprejme pravno zavezujoč instrument o nadzoru nad izvozom orožja in za ohranitev embarga na orožje za Kitajsko. Od nastanka poročila imamo pisne dokaze, kot je navedlo veliko kolegov, da Kitajska še vedno izvaža orožje v države, kot je Zimbabve, ki povzročajo hude kršitve človekovih pravic. V zvezi s širšimi trgovinskimi vprašanji osebno podpiram omembo sporazumov o gospodarskem partnerstvu v poročilu. Sporazumi o gospodarskem partnerstvu niso nepomembni, ker bi se lahko uporabili kot model za trgovino med Kitajsko in Afriko, če bi bili bolj prilagodljivi in očitno naklonjeni razvoju. Kot kaže, Kitajska tvega, da bo Afriko potisnila nazaj v blagovno past. Končno, čestitam pozivu iz poročila k večstranskemu dialogu med EU, Afriko in Kitajsko. To je zlasti pomembno v zvezi s podnebnimi spremembami. Komisar je omenil primer fotovoltaike. Najbolj ogrožena celina zaradi globalnega segrevanja je Afrika, pri čemer je lahko prihodnost milijonov Afričanov odvisna od vključitve Kitajske v sporazum po izteku kjotskega sporazuma in delitev tehnologije iz obnovljivih virov energije."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka Ana Maria Gomes för hennes enorma arbetsinsats i det här betänkandet liksom hennes nära samarbete med sina kolleger. Betänkandet är mycket brett, så jag måste inrikta mig på ett fåtal frågor. Jag välkomnar särskilt uppmaningen till kommissionen att snarast möjligt lägga fram förslag för att förbjuda allt olagligt avverkat virke och produkter av olagligt avverkat virke på EU:s marknad. Detta är avgörande för att stoppa den handel som sker i smyg med kinesiska möbler tillverkade av olagligt avverkat virke. Sådan handel är ett hot inte bara mot Afrikas regnskogar utan berövar dessutom de afrikanska länderna välbehövliga skatteintäkter. Världsbanken uppskattar att olaglig avverkning kostar utvecklingsländerna 15 miljarder US-dollar varje år i uteblivna intäkter. För det andra stöder jag helhjärtat föredragandens krav på att EU ska anta ett rättsligt bindande instrument om kontroll av vapenexport och behålla sitt vapenembargo mot Kina. Efter att betänkandet skrevs har vi som flera kolleger nämnt fått talande bevis för att Kina fortfarande exporterar vapen till länder som Zimbabwe, där grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker. När det gäller handelsfrågor generellt stöder jag personligen omnämnandet av ekonomiska partnerskapsavtal i betänkandet. Ekonomiska partnerskapsavtal är inte oviktiga, eftersom de kan användas som förebild för handeln mellan Kina och Afrika, om de vore mer flexibla och mer tydligt utvecklingsvänliga. Som det ser ut nu riskerar Kina att knuffa tillbaka Afrika i råvarufällan. Slutligen välkomnar jag vädjan i betänkandet om en multilateral dialog mellan EU, Afrika och Kina. Det här är särskilt viktigt när det gäller klimatförändringen. Kommissionsledamoten nämnde exemplet med solceller. Ingen världsdel är mer utsatt för den globala uppvärmningen än Afrika, och miljontals afrikaners framtid kan hänga på att EU får med Kina i avtalet om klimatförändring efter Kyoto och får till stånd ett utbyte av teknik för förnybar energi."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Fiona Hall,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph