Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-22-Speech-2-457"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080422.54.2-457"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, China began to trade and change in the 1980s, and it has lifted 400 million of its own people out of poverty, as Ms Gomes’s excellent report mentions. What other part of the world in that period of time has lifted 400 million people out of poverty? We have to be realistic about this. This is one of the issues we need to discuss here tonight. Many other parts of the world have experienced the heat of the Chinese dragon. The economic upturns in many Latin American and African countries are largely down to the economic rise of China. China’s activities, whether in investment, trade or aid in Africa, have grown at a mesmerising rate over the last number of years. The figures speak for themselves. The value of Chinese trade with Africa increased from USD 2 billion in 1999 to almost USD 40 billion in 2005. As the Commissioner has said, China is now Africa’s third most important trading partner. China’s engagement with Africa is opening up many opportunities. However, it is necessary that we pass a critical eye over its development impacts. The development potential and the conditions for development are two sides of the same coin. Without one it is not possible to achieve the other. It is true that the potential for development abounds in many Africa countries, but corrupt African governments have for decades shown a disregard for their populations, denying them the possibility to develop. It is the African political authorities that will decide whether China’s involvement is to be seen as a benefit or a curse for the ordinary African person. Congo is a prime example of where great a development potential lies. The output per head there is USD 714 a year. The Congolese people have suffered greatly. China has entered into a deal with Congo to build eight hospitals, thousands of kilometres of roads and rail stations, and in return they will get much-needed minerals for China. But if this can be made to work, it cannot just be a win-win situation. It can be a win-win-win situation, because it can advance the cause of the Millennium Development Goals. Can we in Europe work with China to try to perfect what is happening, to try to improve the situation rather than simply to decry what China does or the shortcomings that China has? If we can work together with China and Africa to improve good governance, then I think we can deliver aid and trade and improvement. I believe that the Commissioner was right: if we want to get China to listen to us, then megaphone diplomacy will not work. A big part of the Chinese make-up is that they cannot lose face. Diplomacy – quiet diplomacy – has a better chance of achieving what we want to achieve. I think that Europe should work with China to encourage best practice in what could be the first real opportunity to do something for Africa after years of talking about it and doing nothing. If China put us under pressure to compete to deliver the Millennium Development Goals, all the better. We need that competition; we need that pressure."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jak uvádí znamenitá zpráva paní Gomesové, Čína započala s obchodem a výměnou v osmdesátých letech a pozvedla z chudoby 400 milionů svých občanů. Jaké jiné části světa se něco takového v tak krátkém čase podařilo? V tom musíme být realisté. Jde o jedno z témat, o kterých je zapotřebí dnes večer diskutovat. Řada ostatních částí světa pocítila horký dech čínského draka. Hospodářské zvraty v řadě latinskoamerických a afrických zemí jsou z velké části v opačném směru s hospodářským rozvojem Číny. Aktivity Číny ať již v oblasti investic, obchodu nebo pomoci v minulých několika letech neuvěřitelně vzrostly. Čísla hovoří sama za sebe – hodnota čínského obchodu s Afrikou vzrostla od roku 1999 ze 2 miliard USD na téměř 40 miliard v roce 2005. Jak již uvedl pan komisař, Čína je nyní pro Afriku třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem. Zapojení Číny v Africe otvírá řadu možností. Je však nezbytné, abychom se kriticky dívali na její vliv na rozvoj. Rozvojový potenciál a podmínky pro rozvoj jsou dvěma stranami téže mince. Jednoho nelze dosáhnout bez druhého. Řada afrických zemí skutečně doslova překypuje rozvojovým potenciálem, zkorumpované africké vlády však po desetiletí projevovaly pohrdání nad svými lidmi a upíraly jim možnost rozvoje. A záleží na afrických politických orgánech, zda čínské závazky budou pro běžného Afričana přínosem či prokletím. Konžská republika je vynikajícím příkladem toho, v čem rozvojový potenciál spočívá. Produkce Konžské republiky je 714 USD na osobu ročně. Konžské obyvatelstvo hodně trpělo. Čína uzavřela s Konžskou republikou dohodu o výstavbě osmi nemocnic, tisíců kilometrů silnic a železničních stanic s tím, že na oplátku získá potřebné nerostné suroviny. To sice může fungovat, v žádném případě však nejde o strategii, jež je přínosná pro obě strany. Možná by se mohlo jednat o přínos na třech stranách, kdyby došlo k pokroku v oblasti rozvojových cílů tisíciletí. Můžeme v Evropě spolupracovat s Čínou, abychom se pokusili vylepšit to, co se děje, pokusili se o zlepšení situace, spíše než pouze kritizovali to, co Čína dělá, či to, v čem má nedostatky? Pokud budeme schopní spolupracovat s Čínou a Afrikou na zlepšení řádné správy věcí veřejných, pak se domnívám, že můžeme zabezpečit pomoc a obchod a zlepšení. Myslím, že pan komisař měl pravdu, když říkal, že pokud chceme, aby nám Čína naslouchala, neuspějeme s hlasitou diplomacií. Pro většinu Číny je charakteristické, že nechce ztratit tvář. Proto má k dosažení našeho cíle mnohem větší šanci skutečná – tichá – diplomacie. Domnívám se, že Evropa by měla s Čínou pracovat, aby podpořila osvědčené postupy, a v tom se možná ukrývá první skutečná možnost něco pro Afriku, po letech řečnění a nicnedělání, udělat. Pokud na nás Čína bude tlačit, abychom soutěžili v naplňování rozvojových cílů tisíciletí, tím lépe, Potřebujeme soutěžit, potřebujeme tlak."@cs1
"Hr. formand! Kina begyndte på samhandel og forandring i 1980'erne og har løftet 400 millioner af sin egen befolkning ud af fattigdommen, hvilket også nævnes i fru Gomes' fremragende betænkning. Hvilke andre dele af verden har i samme periode bragt 400 millioner mennesker ud af fattigdom? Vi er nødt til at være realistiske her. Dette er et af de spørgsmål, vi skal drøfte her i aften. Mange andre dele af verden har oplevet den kinesiske drages hede. Den økonomiske optur i mange latinamerikanske og afrikanske lande skyldes i høj grad Kinas økonomiske optur. Kinas aktiviteter, enten investeringer, samhandel eller bistand i Afrika, er vokset med svimlende fart gennem de seneste år. Tallene taler for sig selv. Værdien af Kinas samhandel med Afrika er steget fra 2 milliarder amerikanske dollars i 1999 til næsten 40 milliarder amerikanske dollars i 2005. Som kommissæren sagde, er Kina nu Afrikas tredjevigtigste handelspartner. Kinas engagement med Afrika åbner mange muligheder. Men det er nødvendigt, at vi ser kritisk på virkningerne af udviklingen. Udviklingspotentialet og betingelserne for udvikling er to sider af samme sag. Det ene er ikke muligt uden det andet. Det er korrekt, at udviklingspotentialet er meget stort i mange afrikanske lande, men korrupte afrikanske regeringer har i årtier udvist manglende respekt for deres befolkninger og nægtet dem muligheden for at udvikle sig. Det er de afrikanske politiske myndigheder, der skal beslutte, hvorvidt Kinas engagement skal ses som en fordel eller en forbandelse for den almindelige afrikaner. Congo er et fremtrædende eksempel på et land med et fantastisk udviklingspotentiale. Produktionen pr. indbygger i landet er 714 amerikanske dollars om året. Congos befolkning har lidt meget. Kina har indgået en aftale med Congo om opførelse af otte hospitaler, tusindvis af kilometer landevej og banegårde, og til gengæld får de så mineraler til Kina, som de har stor brug for. Men hvis det kommer til at virke, kan det ikke kun være en win-win-situation. Det kan blive en win-win-win-situation, fordi det kan fremme gennemførelsen af millenniumudviklingsmålene. Kan vi i Europa samarbejde med Kina om at gøre det, der sker, endnu bedre, at forsøge at forbedre situationen i stedet for blot at fordømme det, Kina gør, eller sætte fingeren på Kinas mangler? Hvis vi kan samarbejde med Kina og Afrika om at forbedre god regeringsførelse, tror jeg, at vi kan levere bistand, samhandel og forbedringer. Jeg mener, at kommissæren har ret: Hvis vi ønsker, at Kina skal lytte til os, kan vi ikke bruge megafondiplomati. En vigtig del af den kinesiske tankegang er, at de ikke må tabe ansigt. Med diplomati - stille diplomati - har vi større chance for at opnå det, vi ønsker. Jeg mener, at Europa bør samarbejde med Kina om at tilskynde til bedste praksis inden for det, der bliver den første reelle mulighed for at gøre noget for Afrika efter mange års snak og ingen konkret handling. Hvis Kina sætter os under pres for at konkurrere om at skabe resultater med hensyn til millenniumudviklingsmålene, så meget desto bedre. Vi har brug for den konkurrence, vi har brug for det pres."@da2
". Herr Präsident! Handel und Wandel haben in den achtziger Jahren in China eingesetzt, und das Land hat, wie im ausgezeichneten Bericht von Frau Gomes festgestellt wird, 400 Millionen seiner Bürger aus der Armut herausgeholt. In welchem anderen Teil der Welt konnten 400 Millionen Menschen die Armut überwinden? Wir müssen diesbezüglich realistisch sein. Das ist eines der Probleme, über die wir heute Abend hier diskutieren müssen. Viele andere Teile der Welt haben das Feuer des chinesischen Drachens zu spüren bekommen. Der wirtschaftliche Aufschwung in etlichen lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern ist vor allem auf den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas zurückzuführen. Chinas Aktivitäten, ob im Bereich Investitionen, Handel oder Hilfe für Afrika, haben in den letzten Jahren auf beeindruckende Weise zugenommen. Die Zahlen sprechen für sich selbst. Der Wert des chinesischen Handels mit Afrika erhöhte sich von 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 1999 auf fast 40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2005. China ist jetzt, wie der Kommissar sagte, Afrikas drittgrößter Handelspartner. Chinas Engagement in Afrika eröffnet zahlreiche Möglichkeiten. Wir müssen jedoch ein kritisches Auge auf dessen Auswirkungen auf die Entwicklung werfen. Das Entwicklungspotenzial und die Bedingungen für die Entwicklung sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das eine ist nicht möglich ohne das andere. Richtig ist, dass viele afrikanische Länder über ein enormes Entwicklungspotenzial verfügen, aber korrupte afrikanische Regierungen schenken ihren Bevölkerungen seit Jahrzehnten keinerlei Beachtung und verwehren ihnen die Chance auf Entwicklung. Es wird von den politischen Behörden in Afrika abhängen, ob sich Chinas Engagement für den einfachen Bürger Afrikas als Fluch oder Segen erweisen wird. Der Kongo zählt zu den Ländern mit besonders großem Entwicklungspotenzial. Die Produktion pro Kopf der Bevölkerung beläuft sich dort auf 714 US-Dollar im Jahr. Die Kongolesen haben Schlimmes durchgemacht. China hat sich mit dem Kongo darauf geeinigt, dass es acht Krankenhäuser, Straßen mit einer Länge von Tausenden von Kilometern sowie Bahnhöfe baut und im Gegenzug dringend benötigte Rohstoffe erhält. Wenn das funktioniert, dann ist das mehr als eine Win-Win-Situation. Es ist eine Win-Win-Win-Situation, weil davon auch die Millenniums-Entwicklungsziele profitieren werden. Können wir in Europa mit China zusammenarbeiten, um die derzeitigen Entwicklungen zu vervollkommnen, um zu versuchen, die Situation zu verbessern, anstatt Chinas Handeln oder Mängel anzuprangern? Wenn wir mit China und Afrika zusammenarbeiten und dabei das Regierungshandeln verbessern können, dann, so glaube ich, wird es uns gelingen, in den Bereichen Handel und Hilfe Ergebnisse zu erzielen und zur Verbesserung der Lage beizutragen. Meines Erachtens hat der Kommissar Recht: Wenn wir wollen, dass China uns zuhört, dann sollten wir auf plumpe Propaganda verzichten. Für die Chinesen ist es enorm wichtig, auf keinen Fall das Gesicht zu verlieren. Mit Diplomatie – stiller Diplomatie – haben wir eine bessere Chance, ans Ziel zu kommen. Ich denke, dass Europa gemeinsam mit China auf die Nutzung bewährter Verfahren hinwirken sollte. Das wäre nach Jahren, in denen viel geredet, aber wenig getan wurde, vielleicht die erste Chance, wirklich etwas für Afrika zu tun. Wenn uns China unter Druck setzt, uns im Wettbewerb um die Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele zu behaupten, umso besser. Wir brauchen diesen Wettbewerb; wir brauchen diesen Druck."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η Κίνα άρχισε ν’ αλλάζει και να έχει διεθνείς εμπορικές συναλλαγές τη δεκαετία του 1980, και έκτοτε έχει βγάλει από τη φτώχεια 400 εκατ. πολίτες της, όπως επισημαίνεται στην εξαίρετη έκθεση της κ. Gomes. Σε ποια άλλη περιοχή του κόσμου απαλλάχθηκαν από τη φτώχεια την ίδια χρονική περίοδο 400 εκατ. άτομα; Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ως προς το θέμα αυτό. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε απόψε στο Σώμα. Πολλές άλλες περιοχές του κόσμου ένιωσαν την καυτή ανάσα του κινεζικού δράκου. Η οικονομική ανάκαμψη σε πολλές λατινοαμερικανικές και αφρικανικές χώρες οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική άνοδο της Κίνας. Οι δραστηριότητες της Κίνας, είτε στον τομέα των επενδύσεων, είτε στους τομείς του εμπορίου ή της παροχής βοήθειας στην Αφρική, αναπτύσσονται με ακαταμάχητους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Η αξία του εμπορίου της Κίνας με την Αφρική αυξήθηκε από 2 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 1999 σε σχεδόν 40 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2005. Όπως ανέφερε ο κ. Επίτροπος, η Κίνα είναι τώρα ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Αφρικής. Οι δραστηριότητες της Κίνας στην Αφρική δημιουργούν πολλές νέες δυνατότητες. Εντούτοις, είναι αναγκαίο να προσεγγίσουμε με κριτικό τρόπο τον αναπτυξιακό τους αντίκτυπο. Το αναπτυξιακό δυναμικό και οι συνθήκες για την ανάπτυξη είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Χωρίς το ένα είναι αδύνατο να επιτευχθεί το άλλο. Είναι αλήθεια ότι το αναπτυξιακό δυναμικό είναι άφθονο σε πολλές αφρικανικές χώρες, όμως υπάρχουν διεφθαρμένες κυβερνήσεις αφρικανικών χωρών οι οποίες επιδεικνύουν επί δεκαετίες αδιαφορία για τους πληθυσμούς τους, στερώντας τους τη δυνατότητα να αναπτυχθούν. Οι αφρικανικές πολιτικές αρχές θα αποφασίσουν εάν η δραστηριότητα της Κίνας πρέπει να θεωρηθεί πλεονέκτημα ή αν θα αποτελέσει κατάρα για τον απλό Αφρικανό. Το Κονγκό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τεράστιου αναπτυξιακού δυναμικού. Το κατά κεφαλήν προϊόν στη χώρα είναι 714 δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Ο λαός του Κονγκό έχει υποφέρει πολύ. Η Κίνα έχει συνάψει μια συμφωνία με το Κονγκό για την κατασκευή οκτώ νοσοκομείων, δρόμων και σιδηροδρόμων μήκους χιλιάδων χιλιομέτρων, με αντάλλαγμα την εξασφάλιση μετάλλων τα οποία η Κίνα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Αν όμως μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα τέτοιο σύστημα, δεν χρειάζεται να είναι επωφελές μόνο για δύο εταίρους. Μπορεί να είναι επωφελές για τρεις εταίρους, δεδομένου ότι μπορεί να προωθήσει την προσπάθεια επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Μπορούμε εμείς οι Ευρωπαίοι να συνεργαστούμε με την Κίνα, σε μια προσπάθεια να τελειοποιήσουμε τα όσα ήδη γίνονται, και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, αντί να μεμφόμαστε απλώς την Κίνα για τις ενέργειές της και για τις αδυναμίες της; Εάν μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την Κίνα και την Αφρική για τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να προσφέρουμε απτά αποτελέσματα στους τομείς της βοήθειας και του εμπορίου και να επιφέρουμε βελτιώσεις. Φρονώ ότι ο κ. Επίτροπος είχε δίκιο: αν ο σκοπός μας είναι να πείσουμε την Κίνα να μας ακούσει, πρέπει να καταλάβουμε ότι η διπλωματία των μεγαφώνων δεν πρόκειται να τελεσφορήσει. Ένα σημαντικό στοιχείο της κινεζικής κουλτούρας είναι η τήρηση των προσχημάτων. Η διπλωματία –η χαμηλών τόνων διπλωματία– προσφέρει μεγαλύτερες πιθανότητες επίτευξης των στόχων μας. Θεωρώ ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί με την Κίνα για την ενθάρρυνση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη πραγματική ευκαιρία να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για την Αφρική μετά από μια πολυετή περίοδο κατά την οποία μιλάμε γι’ αυτήν αλλά δεν κάνουμε τίποτε. Αν η Κίνα μας πιέσει να ανταγωνιστούμε για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, τόσο το καλύτερο. Χρειαζόμαστε αυτόν τον ανταγωνισμό· χρειαζόμαστε αυτή την πίεση."@el10
"Señor Presidente, China comenzó a comerciar y a cambiar en los 80 y ha sacado a 400 millones de sus propios habitantes de la pobreza, tal como menciona el excelente informe de la señora Gomes. ¿Qué otra parte del mundo, en ese plazo de tiempo, ha sacado a 400 millones de personas de la pobreza? Hemos de ser realistas a este respecto. Es uno de los temas que tenemos que debatir aquí esta noche. Muchas otras partes del mundo han sentido el calor del dragón chino. Las mejoras económicas en muchos países latinoamericanos y africanos se deben en gran medida al auge económico de China. Las actividades de China, ya sean en el ámbito de la inversión, el comercio o la ayuda en África, se han multiplicado a un ritmo asombroso a los largo de los últimos años. Las cifras hablan por sí solas. El valor del comercio chino con África ha aumentado desde 2 000 millones de dólares en 1999 hasta casi 40 000 millones de dólares en 2005. Como ha dicho el señor Comisario, China es ahora el tercer socio comercial más importante de África. La implicación de China en África está creando muchas oportunidades. No obstante, es necesario que echemos una ojeada crítica a sus impactos sobre el desarrollo. El potencial de desarrollo y las condiciones para el mismo son las dos caras de una misma moneda. Sin una no es posible alcanzar la otra. Es cierto que el potencial de desarrollo abunda en muchos países africanos, pero los gobiernos africanos corruptos han mostrado durante décadas una total despreocupación por sus pueblos, privándoles de la posibilidad de desarrollarse. Serán las autoridades políticas africanas quienes decidan si la participación de China debe contemplarse como un beneficio o una maldición para el individuo africano de a pie. El Congo constituye un ejemplo primordial de dónde existe un gran potencial de desarrollo. El producto per cápita allí es de 714 dólares al año. La población congoleña ha sufrido mucho. China ha concluido un trato con el Congo para construir ocho hospitales, miles de kilómetros de carreteras y estaciones de ferrocarril, y a cambio van a recibir minerales muy apreciados para China. Pero para conseguir que eso funcione, no puede tratarse simplemente de una situación beneficiosa para dos. Puede ser una situación beneficiosa para las tres partes, ya que puede promocionar la causa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Podemos nosotros, en Europa, colaborar con China para intentar perfeccionar lo que está ocurriendo, intentar mejorar la situación en lugar de limitarnos a censurar lo que hace China o las deficiencias que tiene este país? Si somos capaces de trabajar junto con China y África para mejorar la buena gobernanza, entonces pienso que podemos ofrecer ayuda y comercio y mejoras. Considero que el señor Comisario tenía razón: si queremos que China nos escuche, no se puede utilizar la diplomacia de la megafonía. Gran parte del planteamiento chino consiste en que no pueden quedar mal. La diplomacia –la diplomacia tranquila– tiene mayores posibilidades de conseguir lo que deseamos lograr. Pienso que Europa debe trabajar con China para alentar las buenas prácticas en lo que podría constituir la primera oportunidad real de hacer algo a favor de África tras años de hablar del tema y no hacer nada al respecto. Si China nos presiona para que compitamos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tanto mejor. Necesitamos esa competencia, necesitamos esa presión."@es21
"Hr juhataja, Hiina alustas kauplemisega 1980. aastatel ja on vaesusest päästnud 400 miljonit oma elanikku, nagu märgitakse pr Gomesi suurepärases raportis. Milline teine maailma osa on sellise ajaga päästnud vaesusest 400 miljonit inimest? Peame selles osas realistlikud olema. See on üks küsimusi, mida täna siin arutama peame. Paljud teised maailma paigad on kogenud Hiina draakoni kuumust. Majanduslik elavnemine paljudes Ladina-Ameerika ja Aafrika riikides on suuresti tänu Hiina majanduslikule tõusule. Hiina tegevus, kas siis investeeringud, kaubandus või Aafrikale osutatav abi, on viimaste aastate jooksul hüppeliselt suurenenud. Arvud räägivad iseenda eest. Hiina ja Aafrika kaubanduse väärtus suurenes 2 miljardilt USA dollarilt 1999. aastal pea 40 miljardi USA dollarini 2005. aastal. Nagu volinik ütles, on Hiina nüüd Aafrika jaoks tähtsuselt kolmas kaubanduspartner. Hiina suhted Aafrikaga avavad palju võimalusi. Siiski on vaja, et me viskaksime kriitilise pilgu selle arengumõjudele. Arengupotentsiaal ja arengutingimused on ühe mündi kaks külge. Üheta ei ole võimalik saavutada teist. On tõsi, et arengupotentsiaali on paljudes Aafrika riikides küllaga, aga korrumpeerunud Aafrika valitsused on aastakümnete vältel näidanud üles hoolimatust oma elanike suhtes, keelates neile võimaluse areneda. Aafrika poliitilised võimud on need, kes otsustavad, kas Hiina kaasatust nähakse tavalise aafriklase jaoks kasulikuna või needusena. Kongo on parim näide suure arengupotentsiaaliga paigast. Toodang ühe inimese kohta moodustab seal 714 USA dollarit aastas. Kongo elanikud on palju kannatanud. Hiina on sõlminud Kongoga lepingu kaheksa haigla, tuhandete kilomeetrite pikkuse tee ja raudteejaamade ehitamiseks ning vastutasuks varustavad kongolased Hiinat väga vajalike mineraalidega. Kuid kui seda on võimalik toimima panna, ei saa see lihtsalt olla olukord, kus kõik võidavad. See saab olla kõigile kasulik olukord, sest see viib edasi aastatuhande arengueesmärkide olemust. Kas meie siin Euroopas saame töötada Hiinaga, et püüda juhtuvat täiustada, püüda parendada olukorda selle asemel, et lihtsalt Hiina tegevust või puudusi hukka mõista? Kui me saame töötada koos Hiina ja Aafrikaga hea valitsemistava parandamiseks, siis usun ma, et me suudame osutada abi ja kaubandust ning täiustusi. Usun, et volinikul on õigus: kui me tahame, et Hiina meid kuulaks, siis ei ole mingit kasu megafonidiplomaatiast. Suur osa Hiina mainest moodustab asjaolu, et nad ei saa end häbistada. Diplomaatial – vaiksel diplomaatial – on suurem võimalus meie eesmärkide saavutamiseks. Usun, et Euroopa peaks Hiinaga koos töötama, et soodustada parimat kasutusviisi selles, mis võib olla esimeseks tõeliseks võimaluseks midagi Aafrikas korda saata pärast aastatepikkust sel teemal rääkimist ja mitte midagi tegemist. Isegi parem, kui Hiina avaldab meile survet aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks. Me vajame seda konkurentsi; me vajame survet."@et5
"Arvoisa puhemies, Kiina aloitti kaupan ja vaihdon 1980-luvulla, ja se on nostanut 400 miljoonaa omaa kansalaistaan köyhyydestä, kuten Ana Maria Gomesin erinomaisessa mietinnössä todetaan. Mikä muu maailman osa on tuossa ajassa nostanut 400 miljoonaa ihmistä köyhyydestä. Meidän on oltava realisteja tämän suhteen. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joista meidän on tänä iltana keskusteltava. Monet muut maailman osat ovat kokeneet Kiinan lohikäärmeen kiivauden. Taloudellinen nousu monessa Latinalaisen Amerikan ja Afrikan valtiossa johtuu paljolti Kiinan talouden kasvusta. Kiinan toimet, sijoittaminen, kauppa tai apu Afrikassa, ovat lisääntyneet hurjalla vauhdilla muutaman viime vuoden aikana. Luvut puhuvat puolestaan. Kiinan Afrikan kanssa käytävän kaupan arvo kasvoi vuoden 1999 kahdesta miljardista Yhdysvaltain dollarista miltei 40 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2005. Kuten komission jäsen sanoi, Kiina on nyt Afrikan kolmanneksi tärkein kauppakumppani. Kiinan sitoutuminen Afrikkaan avaa monia mahdollisuuksia. Meidän on kuitenkin arvioitava kriittisesti sen kehitysvaikutuksia. Kehitysmahdollisuudet ja kehityksen ehdot ovat saman kolikon kaksi puolta. Ilman toista ei ole mahdollista saavuttaa toista. On totta, että monilla Afrikan mailla on paljon mahdollisuuksia kehittyä, mutta korruptoituneet afrikkalaiset hallitukset ovat jo vuosikymmeniä osoittaneet halveksuntaa omia kansalaisiaan kohtaan ja evänneet heiltä mahdollisuudet kehittyä. Afrikan poliittisen vallan käyttäjät päättävät, onko Kiinan toimintaa pidettävänä siunauksena vai kirouksena tavalliselle afrikkalaiselle ihmiselle. Kongo on tyypillinen esimerkki suurista kehitysmahdollisuuksista. Henkilökohtainen työtulos on siellä 714 Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Kongolaiset ovat kärsineet paljon. Kiina on tehnyt Kongon kanssa sopimuksen kahdeksan sairaalan, tuhansien tiekilometrien ja rautatieasemien rakentamisesta, ja vastineeksi se saa paljon tarvitsemiaan kaivannaisia. Mutta jos tämä saadaan toimimaan, se ei voi olla vain kaikkia hyödyttävä tilanne. Se voi olla kaikkia hyödyttävä tilanne, koska se voi edistää vuosituhannen kehitystavoitteita. Voimmeko me Euroopassa työskennellä Kiinan kanssa yrittääksemme parantaa sitä, mitä on tapahtumassa, yrittääksemme parantaa tilannetta pikemmin kuin vain tuomita Kiinan tekemiset tai Kiinan puutteet? Jos voimme työskennellä yhdessä Kiinan ja Afrikan kanssa edistääksemme hyvää hallintoa, uskon, että voimme saada aikaan apua, kauppaa ja parannuksia. Uskon, että komission jäsen on oikeassa: jos haluamme Kiinan kuuntelevan meitä, megafonidiplomatia ei toimi. Kiinalaisessa luonteessa on tärkeää, että ei menetä kasvojaan. Diplomatialla – hiljaisella diplomatialla – on paremmat mahdollisuudet saavuttaa se, mitä tahdomme saavuttaa. Minun mielestäni EU:n pitäisi työskennellä Kiinan kanssa hyvien käytäntöjen kannustamiseksi siinä, mikä voisi olla ensimmäinen todellinen tilaisuus tehdä jotakin Afrikan hyväksi sen jälkeen, kun asiasta on puhuttu vuosia eikä kuitenkaan mitään ole tehty. Jos Kiina painostaa meitä kilpailemaan vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa, sitä parempi. Tarvitsemme kilpailua, tarvitsemme painostusta."@fi7
"Monsieur le Président, la Chine a commencé à avoir des activités commerciales et à évoluer dans les années 1980 et elle a sorti 400 millions de ses citoyens de la pauvreté, comme l’indique l’excellent rapport de Madame Gomes. Quelle autre région du monde a sorti 400 millions de personnes de la pauvreté sur un laps de temps similaire? Nous devons être réalistes sur cette question. C’est là l’une des questions dont nous devons discuter ce soir. Bon nombre d’autres régions du monde profité des flammes du dragon chinois. La reprise économique de beaucoup de pays d’Amérique latine et d’Afrique est en grande partie due à l’ascension économique de la Chine. Les activités chinoises, qu’elles concernent l’investissement, le commerce ou l’aide en Afrique, se sont développées à un rythme fascinant au cours de ces dernières années. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. La valeur des échanges chinois avec l’Afrique est passée de 2 milliards USD en 1999 à près de 40 milliards en 2005. Comme l’a indiqué la Commission, la Chine est à présent le troisième partenaire commercial de l’Afrique. L’implication de la Chine en Afrique ouvre de nombreuses possibilités. Il convient toutefois de considérer les conséquences de son développement d’un œil critique. Le potentiel de développement et les conditions de développement représentent deux facettes d’un même problème. L’un n’est pas possible sans l’autre. Il est vrai que le potentiel de développement est énorme dans bon nombre de pays d’Afrique, mais pendant des décennies, les gouvernements africains corrompus ont fait preuve de mépris pour leurs populations et les ont empêchées de se développer. Ce sont les autorités politiques africaines qui décideront si la participation de la Chine doit être considérée comme une bonne chose ou comme une malédiction pour l’Africain moyen. Le Congo est un parfait exemple de région au potentiel de développement énorme. La production par habitant s’élève à USD 714 par an. Les Congolais ont énormément souffert. La Chine a conclu un accord avec le Congo afin de construire huit hôpitaux, des milliers de kilomètres de routes et des stations ferroviaires et en retour, les Chinois vont recevoir les minéraux dont ils ont tant besoin. Mais si l’on veut que cela fonctionne, il ne peut s’agir simplement d’une situation «win-win». On peut en faire une situation «win-win-win» car cela peut faire progresser la cause des objectifs du millénaire pour le développement. Pouvons-nous, en Europe, collaborer avec la Chine afin d’essayer de parfaire ce qui se passe actuellement, d’améliorer la situation plutôt que de se contenter de décrier ce que fait la Chine ou les défaillances que ce pays présente? Si nous parvenons à collaborer avec la Chine et l’Afrique afin d’améliorer la bonne gouvernance, alors je pense que nous pouvons offrir de l’aide et des échanges ainsi que des améliorations. Je pense que le Commissaire avait raison: si l’on veut que la Chine nous écoute, la diplomatie du haut-parleur ne fonctionnera pas. L’une des grandes caractéristiques chinoises est qu’ils ne veulent pas perdre la face. Nous avons plus de chances d’obtenir ce que nous voulons en ayant recours à la diplomatie – la diplomatie discrète. Je pense que l’Europe doit collaborer avec la Chine afin d’encourager les meilleures pratiques dans ce qui pourrait être la première véritable occasion de faire quelque chose pour l’Afrique après des années de palabres à ce sujet sans jamais agir. Tant mieux si la Chine nous oblige à rivaliser avec elle pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement. Nous avons besoin de cette concurrence; nous avons besoin de cette pression."@fr8
"Elnök úr, Kína az 1980-as években kezdett kereskedni, és akkor indult meg az a változás, amelynek révén a saját népéből 400 millió embert emelt ki a szegénységből, ahogyan azt Gomes asszony kiváló jelentése is említi. A világ mely más részén emeltek ki 400 millió embert a szegénységből ebben az időszakban? Reálisan kell látnunk ezt a kérdést. Ez az egyik olyan kérdés, amelynek kapcsán vitatkoznunk kell itt ma este. A világ számos más része tapasztalta a kínai sárkány tüzét. Több latin-amerikai és afrikai ország gazdasági felemelkedése tört meg nagyrészt Kína gazdasági felemelkedése miatt. Kína tevékenysége, legyen szó befektetésekről, kereskedelemről vagy az Afrikának nyújtott segélyekről, elképesztő mértékben növekedett az utóbbi években. A számok önmagukért beszélnek. Az Afrikával folytatott kínai kereskedelem értéke az 1999-es 2 milliárd dollárról 2005-re majdnem 40 milliárdra nőtt. Amint a biztos úr mondta, Kína már Afrika harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere. Kína Afrika iránti elkötelezettsége számos lehetőséget nyit meg. Ám elengedhetetlen, hogy kritikus szemmel nézzük ennek a fejlődésre gyakorolt hatásait. A fejlődési lehetőségek és a fejlődési feltételek ugyanannak az érmének különböző oldalai. Az egyik nélkül nem lehet a másikat elérni. Tény, hogy fejlődési lehetőségekben sok afrikai ország bővelkedik, de a korrupt afrikai kormányok sok évtizede semmibe veszik a saját lakosságukat, megvonják tőlük a lehetőséget, hogy fejlődjenek. Az afrikai politikai hatóságok döntik majd el, hogy a kínai jelenlét hasznára válik az afrikai átlagembernek, vagy átoknak bizonyul. Kongó remek példája az olyan országoknak, amelyekben hatalmas fejlődési potenciál rejlik. Az egy főre jutó gazdasági teljesítmény 714 dollár évente. A kongói nép sokat szenvedett. Kína megállapodást kötött Kongóval, amely szerint nyolc kórházat, több ezer kilométernyi utat és vasutat építenek, és cserében igen fontos ásványi kincseket nyernek ki Kína számára. De ha ez működhet, akkor nem csak az igazságos mindenki nyer helyzet áll elő. Ez mindenki számára nyerő helyzet lehet, mivel előmozdítja a millenniumi fejlesztési célok ügyét is. Tudunk-e mi Európában együttdolgozni a kínaiakkal, hogy javítsuk a mai helyzetet, ahelyett, hogy egyszerűen leszólnánk Kína tevékenységét vagy hibáit? Ha együtt tudunk dolgozni Kínával és Afrikával azon, hogy javítsuk a jó kormányzást, akkor szerintem segélyt, kereskedelmet és befektetést hozhatunk. Úgy vélem, hogy a biztos úrnak igaza volt: ha rá akarjuk bírni Kínát arra, hogy meghallgasson minket, akkor a megafondiplomácia nem fog működni. A kínai alkat fontos része, hogy nem szenvedhetnek presztízsveszteséget. A diplomáciának – a csendes diplomáciának – jobb esélye van elérni azt, amit el szeretnénk érni. Úgy gondolom, Európának együtt kell működnie Kínával, hogy előmozdítsa a legjobb gyakorlatokat, és ez lehet az első valós esély, hogy csináljunk valamit Afrika számára, miután sok évig csak beszéltünk, és nem tettünk semmit. Ha Kína nyomás alá helyez minket, hogy versenyezzünk a millenniumi fejlesztési célok teljesítése érdekében, akkor az annál jobb. Ilyen versenyre, ilyen nyomásra van szükségünk."@hu11
". Signor Presidente, la Cina ha iniziato a commerciare e cambiare negli anni ottanta, e ha fatto uscire dalla povertà 400 milioni di cinesi, come cita l’eccellente relazione dell’onorevole Gomes. Quale altra regione del mondo in quel periodo ha fatto uscire dalla povertà 400 milioni di persone? Dobbiamo essere realistici in merito. Si tratta di una delle questioni che occorre discutere in Aula questa sera. Numerose altre parti del mondo hanno sperimentato il fervore del dragone cinese. I cambiamenti economici in molti paesi dell’America Latina e dell’Africa sono ampiamente dovuti alla crescita economica della Cina. Le attività cinesi, in investimenti, commercio o aiuti in Africa, sono aumentate a un tasso incredibile negli ultimi anni. I dati parlano da soli. Il valore del commercio cinese con l’Africa è salito da 2 miliardi di dollari nel 1999 a quasi 40 miliardi di dollari nel 2005. Come ha affermato il Commissario, ora la Cina è il terzo principale commerciale dell’Africa. L’impegno della Cina in Africa sta offrendo numerose opportunità. Tuttavia, è necessario avere un occhio critico in merito ai suoi impatti sullo sviluppo. Il potenziale dello sviluppo e le condizioni al proposito sono due facce della stessa medaglia. Senza un aspetto non è possibile ottenere l’altro. E’ vero che il potenziale per lo sviluppo abbonda in molti paesi dell’Africa, ma per decenni i governi africani corrotti hanno mostrato indifferenza nei confronti delle loro popolazioni, negando loro la possibilità di svilupparsi. Sono le autorità politiche africane a decidere se il coinvolgimento della Cina vada considerato un vantaggio o un danno per l’africano medio. Il Congo è un ottimo esempio di grande potenziale allo sviluppo. L’utile è pari a 714 dollari l’anno. I congolesi hanno sofferto molto. La Cina si è impegnata a costruire otto ospedali, migliaia di chilometri di strade e stazioni ferroviarie in Congo, e in compenso otterrà le necessarie risorse minerarie. Ma ciò può funzionare, non può solo essere una situazione vantaggiosa per tutti. Può rappresentare una situazione vantaggiosa poiché porta avanti la causa degli Obiettivi di sviluppo del Millennio. In Europa siamo in grado di operare con la Cina per tentare di perfezionare ciò che sta accadendo, di migliorare la situazione anziché semplicemente denigrare le azioni cinesi o i difetti che ha questo paese? Se riusciamo a collaborare con Cina e Africa per migliorare il buon governo, ritengo quindi possiamo fornire aiuti, commercio e miglioramenti. Penso che il Commissario avesse ragione: se vogliamo che la Cina ci ascolti, allora la diplomazia del megafono non funzionerà. Gran parte dell’immagine cinese prevede che non sia possibile perdere la faccia. La diplomazia, una diplomazia discreta, ha migliori possibilità di ottenere ciò che desideriamo. Credo che l’Europa dovrebbe collaborare con la Cina per incoraggiare migliori prassi in quella che potrebbe essere la prima reale opportunità di agire per l’Africa dopo anni di chiacchiere senza fare nulla. Se la Cina ci mette sotto pressione per competere al fine di realizzare gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, tanto meglio. Abbiamo bisogno di questa concorrenza e di questa pressione."@it12
"Pone Pirmininke, Kinija pradėjo prekiauti ir keistis devintajame dešimtmetyje ir, kaip pažymėta ponios Gomes puikiame pranešime, pakėlė iš skurdo 400 milijonus savo gyventojų. Kokia kita pasaulio šalis yra pakėlusi iš skurdo 400 milijonų žmonių? Šiuo klausimu turime būti realistai. Tai vienas iš klausimų, apie kurį turime šį vakarą kalbėti. Kinijos drakono skleidžiamą karštį pajuto daugelis pasaulio kraštų. Lotynų Amerikos ir Afrikos valstybių ekonomikos pakilimą didžiąja dalimi lėmė Kinijos ekonomikos augimas. Pastaraisiais metais Kinijos investicinė, prekybos ar pagalbos teikimo veikla Afrikoje augo milžiniškais tempais. Kinijos prekybos su Afrika apimtis išaugo nuo 2 milijardų JAV dolerių 1999 m. iki beveik 40 milijardų JAV dolerių 2005 m. Kaip minėjo Komisaras, Kinija dabar yra trečia pagal dydį Afrikos prekybos partnerė. Kinijos veikla Afrikoje atveria daug naujų galimybių. Tačiau mums labai svarbu kritiškai pažvelgti į šių pokyčių poveikį. Plėtros potencialas ir plėtros sąlygos – tai skirtingos monetos pusės. Jei nebus vienų, nebus ir kitų. Dauguma Afrikos valstybių tikrai turi didelė plėtros potencialą, tačiau korumpuotos Afrikos vyriausybės dešimtmečius nekreipė dėmesio į savo gyventojus, neduodamos jiems galimybės tobulėti. Būtent nuo Afrikos politinės valdžios priklausys, ar Kinijos veikla teiks naudos ar taps prakeiksmu paprastam afrikiečiui. Kongas yra puikus pavyzdys, parodantis milžinišką plėtros potencialą. Vienam gyventojui tenkanti metinės gamybos apimties dalis sudaro 714 JAV dolerių. Kongo žmonės patyrė daug kančių. Kinija sudarė susitarimą su Kongu ir įsipareigojo pastatyti aštuonias ligonines, nutiesti tūkstančius kilometrų kelių ir geležinkelių, o už tai gavo Kinijai labai reikalingų mineralų. Tačiau jei šis susitarimas gali būti įgyvendintas, tai paprasčiausiai negali būti abipusio laimėjimo situacija. Tai gali būti abipusio laimėjimo situacija, nes ji prisideda prie Tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimo. Ar mes Europoje galime bendradarbiauti su Kinija, siekdami patobulinti tai, kas vyksta, stengtis pagerinti situaciją, o ne paprasčiausiai menkinti Kinijos darbus arba viešai smerkti jos trūkumus? Jei išmoksime bendradarbiauti su Kinija ir Afrika valdymo gerinimo srityje, manau, mums pavyks sėkmingai teikti pagalbą, plėtoti prekybą ir skatinti teigiamus pokyčius. Manau, kad Komisaras buvo teisus: jei norime, kad Kinija mus išklausytų, megafono diplomatija nepadės. Svarbi Kinijos būdo dalis yra tai, kad jie negali prarasti autoriteto. Diplomatija, tyli diplomatija, turi daugiau galimybių pasiekti mūsų norimą rezultatą. Manau, kad po ilgus metus trukusio kalbėjimo ir nieko nedarymo pasitaikius šiai pirmai tikrai galimybei padaryti Afrikai ką nors gero, Europa turėtų bendradarbiauti su Kinija, skatindama gerąją praktiką. Jei pajusime Kinijos spaudimą pademonstruoti Tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimo rezultatus, juo geriau. Ši konkurencija mums reikalinga; šis spaudimas mums reikalingas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Ķīna sāka nodarboties ar tirdzniecību un pārmainīties 1980. gados, un tā ir palīdzējusi 400 miljoniem savu tautiešu izkļūt ārā no nabadzības, kā to kundze minēja savā lieliskajā ziņojumā. Vai otra pasaules daļa šajā laika posmā ir palīdzējusi pārvarēt 400 miljoniem nabadzību? Mums ir jābūt reālistiem šajā ziņā. Šis ir viens no jautājumiem, kas mums šovakar ir jāapspriež. Daudzas citas pasaules daļas ir piedzīvojušas Ķīnas pūķa kvēli. Ekonomiskā augšupeja daudzās Latīņamerikas un Āfrikas valstīs ir kritusies lielā mērā Ķīnas ekonomiskā pacēluma dēļ. Ķīnas darbība Āfrikā gan investīciju jomā, gan tirdzniecības vai atbalsta sniegšanā pēdējo gadu laikā ir pieaugusi neticamos apmēros. Skaitļi runā paši par sevi. Ķīnas tirdzniecības apmēri ar Āfriku ir palielinājusies no 2 miljardiem ASV dolāru 1999. gadā līdz gandrīz 40 miljardiem ASV dolāru 2005. gadā. Kā jau komisārs minēja, Ķīna šobrīd ir trešais svarīgākais Āfrikas tirdzniecības partneris. Ķīnas iesaistīšanās Āfrikā ir radījusi daudzas iespējas. Tomēr uz tās ietekmi uz attīstību ir svarīgi palūkoties kritiski. Attīstības potenciāls un attīstības nosacījumi ir divas dažādas vienas monētas puses. Bez viena nav iespējams panākt otru. Ir tiesa, ka daudzās Āfrikas valstīs ir liels attīstības potenciāls, taču korumpētās Āfrikas valstu valdības gadu desmitiem ir parādījušas nevērību pret savu tautu, nedodot tai iespēju attīstīties. Āfrikas politiskās iestādes nolems, vai Ķīnas iesaistīšanas var tikt uzskatītas par ieguvumu vai postu vienkāršajam Āfrikas iedzīvotājam. Kongo ir lielisks lielas attīstības potenciāla piemērs. Šajā valstī ieņēmumi ir 714 ASV dolāri uz vienu personu gadā. Kongo iedzīvotāji ir daudz cietuši. Ķīna ir vienojusies ar Kongo, ka tā uzcels astoņas slimnīcas, izbūvēs tūkstošiem kilometru ceļa un dzelzceļa stacijas, un par to tā iegūs Ķīnai ļoti nepieciešamos minerālus. Taču, ja to var īstenot, tā nevar būt abpusēji izdevīga situācija vien. Tā var būt trīspusēji izdevīga situācija, jo tādējādi var sekmēt Tūkstošgades attīstības mērķus. Vai mēs Eiropā varam strādāt kopā ar Ķīnu, lai mēģinātu uzlabot notiekošo, lai mēģinātu uzlabot situāciju, nevis vienkārši nopelt to, ko Ķīna dara vai arī nopelt Ķīnas nepilnības? Ja mēs varam darboties kopā ar Ķīnu un Āfriku, lai uzlabotu labu pārvaldību, tad, manuprāt, mēs varam sniegt palīdzību, nodarboties ar tirdzniecību un panākt uzlabojumus. Es uzskatu, ka komisāram bija taisnība: ja mēs vēlamies, lai Ķīna mūs uzklausa, „megafona diplomātija” nedarbosies. Ķīnas raksturs lielā mērā ir tāds, ka tā nedrīkst zaudēt reputāciju. Ar diplomātiju – klusu diplomātiju – ir lielākas iespējas panākt to, ko mēs vēlamies. Manuprāt, Eiropai ir jāstrādā kopā ar Ķīnu, lai sekmētu labāko praksi, kas varētu būt pirmā īstā iespēja kaut ko darīt Āfrikas labā pēc gadiem ilgas runāšanas par to, bet nekā nedarīšanas. Ja Ķīna izdara uz mums spiedienu sacensties Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā, jo labāk. Mums ir vajadzīga šāda konkurence; mums ir vajadzīgs šāds spiediens."@lv13
"Mr President, China began to trade and change in the 1980s, and it has lifted 400 million of its own people out of poverty, as Ms Gomes’s excellent report mentions. What other part of the world in that period of time has lifted 400 million people out of poverty? We have to be realistic about this. This is one of the issues we need to discuss here tonight. Many other parts of the world have experienced the heat of the Chinese dragon. The economic upturns in many Latin American and African countries are largely down to the economic rise of China. China’s activities, whether in investment, trade or aid in Africa, have grown at a mesmerising rate over the last number of years. The figures speak for themselves. The value of Chinese trade with Africa increased from USD 2 billion in 1999 to almost USD 40 billion in 2005. As the Commissioner has said, China is now Africa’s third most important trading partner. China’s engagement with Africa is opening up many opportunities. However, it is necessary that we pass a critical eye over its development impacts. The development potential and the conditions for development are two sides of the same coin. Without one it is not possible to achieve the other. It is true that the potential for development abounds in many Africa countries, but corrupt African governments have for decades shown a disregard for their populations, denying them the possibility to develop. It is the African political authorities that will decide whether China’s involvement is to be seen as a benefit or a curse for the ordinary African person. Congo is a prime example of where great a development potential lies. The output per head there is USD 714 a year. The Congolese people have suffered greatly. China has entered into a deal with Congo to build eight hospitals, thousands of kilometres of roads and rail stations, and in return they will get much-needed minerals for China. But if this can be made to work, it cannot just be a win-win situation. It can be a win-win-win situation, because it can advance the cause of the Millennium Development Goals. Can we in Europe work with China to try to perfect what is happening, to try to improve the situation rather than simply to decry what China does or the shortcomings that China has? If we can work together with China and Africa to improve good governance, then I think we can deliver aid and trade and improvement. I believe that the Commissioner was right: if we want to get China to listen to us, then megaphone diplomacy will not work. A big part of the Chinese make-up is that they cannot lose face. Diplomacy – quiet diplomacy – has a better chance of achieving what we want to achieve. I think that Europe should work with China to encourage best practice in what could be the first real opportunity to do something for Africa after years of talking about it and doing nothing. If China put us under pressure to compete to deliver the Millennium Development Goals, all the better. We need that competition; we need that pressure."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, China begon met de handel en de verandering in de tachtiger jaren, en het heeft 400 miljoen van zijn eigen bevolking uit de armoede gehaald, zoals het uitstekende verslag van mevrouw Gomes aanvoert. Welk ander deel van de wereld heeft in dit tijdsbestek 400 miljoen mensen uit de armoede gehaald? We moeten de werkelijkheid hier onder ogen zien. Dit is een van de onderwerpen waarover wij hier vanavond moeten debatteren. Veel andere delen van de wereld hebben met het vuur van de Chinese draak te maken gekregen. De economische oplevingen in vele Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen zijn grotendeels naar onderen gekeldert vanwege de economische groei van China. De activiteiten van China, of het nu om investeringen, handel of hulp in Afrika gaat, zijn in de loop van de laatste jaren op fascinerende wijze gegroeid. De cijfers spreken voor zich. De waarde van de Chinese handel met Afrika is van 2 miljard USD in 1999 naar bijna 40 miljard USD in 2005 gestegen. Zoals de commissaris heeft gezegd, is China nu de op twee na belangrijkste handelspartner van Afrika. De betrokkenheid van China met Afrika schept veel mogelijkheden. Het blijft echter noodzakelijk dat wij een kritisch oog op de effecten van deze ontwikkeling houden. Het ontwikkelingspotentieel en de voorwaarden voor ontwikkeling zijn twee kanten van dezelfde medaille. Zonder het één is het onmogelijk om het ander te bereiken. Het is waar dat het ontwikkelingspotentieel in vele landen van Afrika in overvloed aanwezig is, maar corrupte Afrikaanse regeringen hebben sinds tientallen jaren met verachting op hun bevolkingen neergekeken, en deze mensen elke mogelijkheid tot ontwikkeling ontnomen. Het zijn de Afrikaanse politieke autoriteiten die beslissend zullen zijn of de betrokkenheid van China als een zegen of als een vloek moet worden gezien voor de gewone Afrikaanse man. Congo is een schoolvoorbeeld van een land waar een groot onwikkelingspotentieel aanwezig is. De opbrengst per hoofd van de bevolking ligt bij 714 USD per jaar. De Congolese bevolking heeft zwaar geleden. China heeft een handel met Congo afgesloten om acht ziekenhuizen, duizenden kilometers aan wegen en treinstations te bouwen, en als tegenprestatie krijgt China de dringend benodigde delfstoffen voor China. Maar wanneer dit tot functioneren kan worden gebracht, dan zal het niet slechts een win-win situatie zijn. Het kan een win-win-win situatie zijn omdat het de zaak van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling naar voren kan brengen. Kunnen wij in Europa met China samenwerken om te pogen hetgeen er gebeurt te perfectioneren, om te pogen de situatie te verbeteren in plaats van openlijk af te keuren wat China doet of de tekortkomingen die China heeft op te sommen? Wanneer we met China en Afrika kunnen samenwerken om het goed bestuur te verbeteren, dan geloof ik dat wij hulp en handel en verbetering kunnen aanbieden. Ik geloof dat de commissaris het bij het juiste eind had: wanneer we willen dat China naar ons luistert, dan is een schreeuwerige diplomatie niet het juiste middel. Een groot deel van de Chinese aard is dat ze geen gezichtsverlies willen lijden. Diplomatie – stille diplomatie –biedt ons betere mogelijkheden om te bereiken wat we willen bereiken. Ik denk dat Europa met China moet samenwerken om beste praktijken te bevorderen bij hetgeen de eerste echte mogelijkheid is om iets voor Afrika te doen na jaren van erover praten en niets te doen. Wanneer China ons onder druk zet om te wedijveren om aan de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te voldoen, des te beter. We hebben deze mededinging nodig; we hebben deze druk nodig."@nl3
"Panie przewodniczący! Chiny rozpoczęły handel i wprowadzanie zmian w latach 80. i sprawiły, że 400 milionów mieszkańców tego kraju podniosło się z biedy, jak wspomina się we wspaniałym sprawozdaniu pani poseł Gomes. Jakie inne państwo w tym samym czasie wyprowadziło 400 mln swoich mieszkańców z biedy? Musimy patrzeć na to realnie. Jest to jedna z kwestii, którą musimy przedyskutować dziś wieczorem. Wiele innych części świata przekonało się już, jak gorącym ogniem zieje chiński smok. Gospodarcze rozruchy w wielu krajach latynoamerykańskich i afrykańskich są spowodowane głównie ekonomicznym wzrostem Chin. Działania Chin, czy to w dziedzinie inwestycji, handlu lub pomocy Afryce, wzrosły w zawrotnym tempie w ciągu ostatnich kilku lat. Liczby mówią same za siebie. Wartość chińskiego handlu z Afryką wzrosła z 2 mld USD w 1999 r. do prawie 40 mld USD w 2005 r. Jak powiedział pan komisarz, Chiny obecnie są trzecim co do wielkości partnerem handlowym Afryki. Zaangażowanie Chin w Afryce otwiera wiele możliwości. Jednakże trzeba krytycznie patrzeć na wpływ takiego rozwoju sytuacji. Potencjał rozwoju i warunki rozwoju to dwie strony tego samego medalu. Medal ma zawsze dwie strony i jedna nie może istnieć bez drugiej. To prawda, że potencjał wzrostu w wielu krajach Afryki jest przeogromny, lecz skorumpowane rządy afrykańskie przez dziesięciolecia okazywały ignorancję dla swoich obywateli, odbierając im możliwości rozwoju. To afrykańskie władze polityczne zadecydują, czy zaangażowanie Chin ma być postrzegane przez zwykłego obywatela Afryki jako korzyść czy jako przekleństwo. Kongo jest koronnym przykładem tego, gdzie leży wielki potencjał rozwoju. Produkcja per capita wynosi tam rocznie 714 USD. Ludność Konga bardzo cierpi. Chiny zawarły z Kongo umowę na wybudowanie ośmiu szpitali, tysięcy kilometrów dróg i torów, a w zamian dostaną tak potrzebne minerały dla Chin. Ale jeśli to porozumienie ma zadziałać, nie może to być jedynie sytuacja „win-win”, w której obie strony wygrywają. Może to być sytuacja „win-win-win”, bo dzięki temu można przyspieszyć osiągnięcie milenijnych celów rozwoju. Czy w Europie możemy pracować wspólnie z Chinami i starać się udoskonalać to, co się obecnie dzieje, i ulepszać zamiast po prostu krytykować to, co robią Chiny lub niedociągnięcia Chin? Jeśli możemy pracować razem z Chinami i Afryką, aby poprawić dobre sprawowanie rządów, myślę że możemy dostarczać pomoc, rozwijać handel i czynić ulepszenia. Wierzę, że pan komisarz miał rację: jeśli chcemy skłonić Chiny, by nas słuchały, to dyplomacja przez megafon nie zadziała. Gruby chiński makijaż jest między innymi po to, by nie stracić twarzy. Dyplomacja – cicha dyplomacja – to lepsza szansa osiągnięcia tego, co chcemy osiągnąć. Myślę, że Europa powinna pracować z Chinami, aby zachęcać do najlepszych praktyk w tym, co może być pierwszą rzeczywistą okazją, aby zrobić coś dla Afryki, po latach pustych słów i braku czynów. Jeśli Chiny zmuszą nas to konkurowania w osiąganiu milenijnych celów rozwoju, tym lepiej. Potrzebujemy tej konkurencji; potrzebujemy tej presji."@pl16
"Senhor Presidente, a China começou a estabelecer relações comerciais e a mudar na década de oitenta, e tirou 400 milhões dos seus cidadãos da pobreza, como menciona o excelente relatório da senhora deputada Ana Gomes. Que outra parte do mundo, nesse período de tempo, tirou 400 milhões de pessoas da pobreza? Temos de ser realistas relativamente a isto. Esta é uma das questões que precisamos de debater neste hemiciclo, esta noite. Muitas outras partes do mundo experimentaram o calor do dragão chinês. A expansão económica em muitos países da América Latina e África tem em grande medida raízes na ascensão económica da China. As actividades da China, quer em termos de investimento, relações comerciais ou ajuda a África, cresceram a uma velocidade estonteante ao longo dos últimos anos. Os números falam por si. O valor do comércio chinês com África aumentou de 2 mil milhões de dólares americanos em 1999 para quase 40 mil milhões de dólares em 2005. Como disse o senhor Comissário, a China é hoje o terceiro maior parceiro comercial de África. O envolvimento da China em África está a abrir muitas oportunidades. Contudo, é necessário que vejamos com um olhar crítico os impactos do seu desenvolvimento. O potencial de desenvolvimento e as condições de desenvolvimento são dois lados da mesma moeda. Sem um, não é possível chegar ao outro. É verdade que o potencial de desenvolvimento abunda em muitos países africanos, mas os governos corruptos de África têm mostrado, desde há décadas, um desrespeito pelas suas populações, negando-lhes a possibilidade de se desenvolverem. Cabe às autoridades políticas em África decidir se o envolvimento da China deve ser visto como um benefício ou uma maldição para o cidadão comum de África. O Congo ilustra bem onde reside o grande desenvolvimento. A produção per capita é de 714 dólares ao ano. O povo congolês tem sofrido enormemente. A China entrou num negócio com o Congo de construir oito hospitais, milhares de quilómetros de estrada e caminhos-de-ferro e, em contrapartida, eles conseguiam os minerais tão necessários para a China. Mas para isto funcionar, não pode ser só uma situação de ganho mútuo. Pode ser uma situação de ganho para todos, na medida em que seja susceptível de fazer progredir a causa dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Será que podemos, na Europa, trabalhar em conjunto com a China para tentar aperfeiçoar o rumo dos acontecimentos, para tentar melhorar a situação em vez de simplesmente censurar o que a China faz ou as deficiências da China? Se pudermos trabalhar em conjunto com a China e África para melhorar a boa governação, então creio que podemos proporcionar ajuda, estabelecer relações comerciais e fazer progressos. Creio que o Comissário tinha razão: se queremos levar a China a ouvir-nos, então a diplomacia do megafone não funcionará. Uma grande parte do chinês é que eles não podem dar parte fraca. Diplomacia – a verdadeira diplomacia – tem mais oportunidades de alcançar o que quer alcançar. Creio que a Europa deve trabalhar com a China no sentido de a encorajar a melhores práticas em domínios que poderão constituir, de facto, a primeira oportunidade de fazer qualquer coisa por África depois de anos de promessas vãs. Se a China nos coloca sob pressão para competir na consecução dos objectivos de desenvolvimento do Milénio, ainda bem. Precisamos dessa concorrência; precisamos dessa pressão."@pt17
"Mr President, China began to trade and change in the 1980s, and it has lifted 400 million of its own people out of poverty, as Ms Gomes’s excellent report mentions. What other part of the world in that period of time has lifted 400 million people out of poverty? We have to be realistic about this. This is one of the issues we need to discuss here tonight. Many other parts of the world have experienced the heat of the Chinese dragon. The economic upturns in many Latin American and African countries are largely down to the economic rise of China. China’s activities, whether in investment, trade or aid in Africa, have grown at a mesmerising rate over the last number of years. The figures speak for themselves. The value of Chinese trade with Africa increased from USD 2 billion in 1999 to almost USD 40 billion in 2005. As the Commissioner has said, China is now Africa’s third most important trading partner. China’s engagement with Africa is opening up many opportunities. However, it is necessary that we pass a critical eye over its development impacts. The development potential and the conditions for development are two sides of the same coin. Without one it is not possible to achieve the other. It is true that the potential for development abounds in many Africa countries, but corrupt African governments have for decades shown a disregard for their populations, denying them the possibility to develop. It is the African political authorities that will decide whether China’s involvement is to be seen as a benefit or a curse for the ordinary African person. Congo is a prime example of where great a development potential lies. The output per head there is USD 714 a year. The Congolese people have suffered greatly. China has entered into a deal with Congo to build eight hospitals, thousands of kilometres of roads and rail stations, and in return they will get much-needed minerals for China. But if this can be made to work, it cannot just be a win-win situation. It can be a win-win-win situation, because it can advance the cause of the Millennium Development Goals. Can we in Europe work with China to try to perfect what is happening, to try to improve the situation rather than simply to decry what China does or the shortcomings that China has? If we can work together with China and Africa to improve good governance, then I think we can deliver aid and trade and improvement. I believe that the Commissioner was right: if we want to get China to listen to us, then megaphone diplomacy will not work. A big part of the Chinese make-up is that they cannot lose face. Diplomacy – quiet diplomacy – has a better chance of achieving what we want to achieve. I think that Europe should work with China to encourage best practice in what could be the first real opportunity to do something for Africa after years of talking about it and doing nothing. If China put us under pressure to compete to deliver the Millennium Development Goals, all the better. We need that competition; we need that pressure."@ro18
"Pán predsedajúci, ako uvádza výborná správa pani Gomes, Čína začala s obchodom a výmenou v osemdesiatych rokoch a pozdvihla z chudoby 400 miliónov svojich občanov. Akej inej časti sveta sa niečo také podarilo v takom krátkom čase? V tom musíme byť realisti. Ide o jednu z tém, o ktorých je potrebné dnes večer diskutovať. Množstvo ďalších častí sveta pocítilo horúci dych čínskeho draka. Hospodárske zvraty v rade krajín Latinskej Ameriky a afrických krajín sú z veľkej časti v opačnom smere s hospodárskym rozvojom Číny. Aktivity Číny, či už v oblasti investícií, obchodu alebo pomoci v minulých niekoľkých rokoch neuveriteľne vzrástli. Čísla hovoria sami za seba – hodnota čínskeho obchodu s Afrikou vzrástla od roku 1999 z 2 miliárd USD na takmer 40 miliárd v roku 2005. Ako už uviedol pán komisár, Čína je teraz pre Afriku tretím najvýznamnejším obchodným partnerom. Zapojenie Číny v Afrike otvára veľa možností. Je však nevyhnutné, aby sme sa kriticky pozerali na jej vplyv na rozvoj. Rozvojový potenciál a podmienky pre rozvoj sú dvomi stranami jednej mince. Jedno ale nie je možné dosiahnuť bez druhého. Množstvo afrických krajín skutočne doslova prekypuje rozvojovým potenciálom, skorumpované africké vlády však po desaťročia prejavovali pohŕdanie nad svojimi ľuďmi a upierali im možnosť rozvoja. A záleží na afrických politických orgánoch, či čínske záväzky budú pre bežného Afričana prínosom či prekliatím. Konžská republika je vynikajúcim príkladom toho, v čom rozvojový potenciál spočíva. Produkcia Konžskej republiky je 714 USD na osobu za rok. Konžské obyvateľstvo veľa trpelo. Čína uzavrela s Konžskou republikou dohodu o výstavbe ôsmich nemocníc, tisícov kilometrov ciest a železničných staníc s tým, že na oplátku získa potrebné nerastné suroviny. To síce môže fungovať, v žiadnom prípade však nejde o stratégiu, ktorá je prínosná pre obidve strany. Možno by sa mohlo jednať o prínos pre tri strany, keby došlo k pokroku v oblasti rozvojových cieľov milénia. Môžeme v Európe spolupracovať s Čínou, aby sme sa pokúsili vylepšiť to, čo sa deje, pokúsili sa o zlepšenie situácie, skôr ako iba kritizovali to, čo Čína robí, či to, v čom má nedostatky? Pokiaľ budeme schopní spolupracovať s Čínou a Afrikou na zlepšení riadnej správy vecí verejných, potom sa domnievam, že môžeme zabezpečiť pomoc, obchod a zlepšenie. Myslím, že pán komisár mal pravdu, keď hovoril, že ak chceme, aby nás Čína počúvala, neuspejeme s hlasnou diplomaciou. Pre väčšinu Číny je charakteristické, že nechce stratiť tvár. Preto má na dosiahnutie nášho cieľa väčšiu šancu skutočná – tichá – diplomacia. Domnievam sa, že Európa by mala s Čínou pracovať, aby podporila osvedčené postupy, a v tom sa možno ukrýva prvá skutočná možnosť niečo pre Afriku, po rokoch rečnenia a ničnerobenia, urobiť. Pokiaľ na nás Čína bude tlačiť, aby sme súťažili v napĺňaní rozvojových cieľov milénia, tým lepšie. Potrebujeme súťažiť, potrebujeme tlak."@sk19,19
"Gospod predsednik, Kitajska je začela trgovati in se spreminjati v osemdesetih letih 20. stoletja, pri čemer je pred revščino rešila 400 milijonov svojih prebivalcev, kot navaja odlično poročilo gospe Gomes. Kateri del sveta je v tem obdobju še rešil 400 milijonov ljudi pred revščino? V zvezi s tem moramo biti realni. To je eno od vprašanj o katerem moramo nocoj razpravljati. Veliko drugih delov sveta je začutilo pritisk kitajskega zmaja. Gospodarska rast je v veliko državah Latinske Amerike in afriških državah večinoma oslabela zaradi gospodarske rasti Kitajske. Dejavnosti Kitajske v zvezi z naložbami, trgovino ali pomočjo v Afriki so v zadnjih letih neustavljivo naraščale. Številke govorijo zase. Vrednost kitajske trgovine z Afriko se je povečala z 2 milijard USD leta 1999 na skoraj 40 milijard USD leta 2005. Kot je dejal komisar, je Kitajska zdaj tretja najpomembnejša trgovinska partnerica Afrike. Sodelovanje Kitajske z Afriko odpira veliko novih priložnosti. Vendar je nujno, da kritično preučimo posledice razvoja. Razvojni potencial in pogoji za razvoj sta dve različni stvari. Brez ene ni mogoče doseči druge. Res je, da je razvojnega potenciala zelo veliko v veliko afriških državah, vendar so podkupljive afriške vlade v desetletjih kazale nespoštovanje svojega prebivalstva in mu preprečevale možnost za razvoj. Afriški politični organi se bodo odločili, ali bodo vključevanje Kitajske obravnavali kot koristno ali kot nesrečo za običajnega afriškega posameznika. Kongo je odličen primer velikega razvojnega potenciala. Donos na prebivalca znaša 714 USD na leto. Ljudje v Kongu so veliko pretrpeli. Kitajska se je s Kongom dogovorila, da bo zgradila osem bolnišnic, tisoče kilometrov cest in železniških postaj, v zameno za nujno potrebne rudnine za Kitajsko. Vendar, če je to mogoče uresničiti, to ne more pomeniti zmagovalnih razmer za obe strani. To so lahko zmagovalne razmere za vse tri strani, ker lahko spodbudijo načelo razvojnih ciljev tisočletja. Ali lahko v Evropi sodelujemo s Kitajsko in poskušamo izpopolniti dogajanje, izboljšati razmere in ne preprosto obsojati ukrepanja Kitajske ali njenih pomanjkljivosti? Če lahko sodelujemo s Kitajsko in Afriko za izboljšanje dobrega upravljanja, potem menim, da lahko zagotovimo pomoč in trgovino ter izboljšanje. Menim, da je imel komisar prav: če želimo, da nas Kitajska posluša, potem glasna diplomacija ne bo delovala. Velik del sestave Kitajske pomeni, da ne more izgubiti ugleda. Tiha diplomacija ima boljšo možnost, da doseže, kar si želimo. Menim, da Evropa mora sodelovati s Kitajsko, da spodbudi najboljše prakse za verjetno prvo pravo priložnost, da naredi nekaj za Afriko po letih le govorjenja in nič ukrepanja. Če Kitajska začne izvajati pritisk na konkurenco pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja, toliko bolje. Takšno konkurenco in pritisk potrebujemo."@sl20
"Herr talman! Kina började bedriva handel och förändras i början av 80-talet och har lyft 400 miljoner kineser ur fattigdom, som det står i Ana Maria Gomes’ utmärkta betänkande. I vilken annan del av världen har 400 miljoner människor lyfts ur fattigdom under den tidsperioden? Vi måste se realistiskt på det här. Det är en av de frågor vi måste diskutera här i kväll. Många andra delar av världen har fått värme från den kinesiska drakens eld. Det ekonomiska uppsving som skett i många latinamerikanska och afrikanska länder beror i hög grad på Kinas ekonomiska utveckling. Kinas verksamheter, vare sig det handlar om investeringar, handel eller bistånd i Afrika, har växt i en fascinerande takt under de senaste åren. Siffrorna talar för sig själva. Värdet av Kinas handel med Afrika ökade från 2 miljarder US-dollar 1999 till nästan 40 miljarder US-dollar 2005. Som kommissionen sa är Kina nu Afrikas tredje största handelspartner. Kinas engagemang i Afrika öppnar många möjligheter. Men vi måste hålla ett kritiskt öga på dess följder för utvecklingen. Utvecklingspotential och villkor för utveckling är två sidor av samma mynt. Det ena är en förutsättning för det andra. Det stämmer att utvecklingspotentialen är mycket stor i många länder i Afrika, men korrupta afrikanska regeringar har under decennier struntat i sina folk och berövat dem möjligheten att utvecklas. Det är Afrikas politiska styren som kommer att avgöra om Kinas engagemang ska betraktas som en välsignelse eller en förbannelse för vanliga människor i Afrika. Kongo är ett uppenbart exempel på ett land med enorm utvecklingspotential. Landet har en BNP per capita på 714 US-dollar. Det kongolesiska folket har lidit oerhört. Kina har ingått ett avtal med Kongo om att bygga åtta sjukhus, tusentals kilometer vägar och järnvägsstationer, mot att Kina får mineraler som landet stort behov av. Om man kan få detta att fungera blir det inte bara en situation som gynnar två parter. Det kan bli en trefaldigt gynnsam situation, eftersom det kan påskynda millennieutvecklingsmålen. Kan vi i EU samarbeta med Kina för att försöka finslipa händelseutvecklingen och förbättra situationen, i stället för att bara tala nedsättande om det som Kina gör eller om Kinas brister? Om vi kan samarbeta med Kina och Afrika för att åstadkomma goda styrelseformer så tror jag att vi kan tillhandahålla bistånd, handel och förbättringar. Jag anser att kommissionsledamoten hade rätt. Om vi vill att Kina ska lyssna på oss är megafondiplomati fel väg att gå. En viktig del av den kinesiska naturen är att man inte får tappa ansiktet. Diplomati – tyst diplomati – har större chans att åstadkomma det vi vill. Jag anser att EU bör samarbeta med Kina för att uppmuntra bästa praxis i det som kan vara den första riktiga möjligheten att göra något för Afrika efter åratal av prat utan handling. Om Kina sätter press på oss att konkurrera för att nå millennieutvecklingsmålen – desto bättre. Vi behöver den konkurrensen; vi behöver den pressen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gay Mitchell,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8
"make-up"17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph