Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-22-Speech-2-443"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080422.53.2-443"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, at the moment in Ireland we are debating the pros and cons of the Lisbon Treaty and there are conflicting interpretations of the recent rulings from the Court of Justice and their implications for the protection of workers and workers’ rights. While I know we do not have a final ruling on the Laval case, I would ask the Commissioner to briefly outline his reaction to the situation and his views as to how the transposition and implementation of the Posting of Workers Directive in Sweden in particular has impacted on the judgment on the Laval case. A previous speaker, Mr Andersson, made the very valid point that, if a woman was paid 46% of what a man was paid for doing the same work in the same country, it would be considered as discrimination. Yet this seems to be sanctioned by the courts when it comes to workers from different countries doing the same work in the same country. Again, I would like the Commissioner’s comments as to how the transposition and implementation of the Directive impacted on this situation. Finally, I listened very carefully to what the Commissioner said when he spoke about guaranteeing the rights of workers and combating social dumping, but I am not entirely satisfied that his proposals and suggestions will accomplish that aim, and I look forward to hearing more robust proposals from the Commission."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v současné době v Irsku diskutujeme o kladech a záporech Lisabonské smlouvy a objevují se sporné výklady nedávných rozsudků Soudního dvora a jejich důsledků pro ochranu pracovníků a práva pracovníků. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl vynesen závěrečný rozsudek ve věci Laval, požádala bych pana komisaře, aby stručně naznačil svou reakci na danou situaci a svůj pohled na konkrétní dopady provádění do vnitrostátního práva a uplatňování směrnice o vysílání pracovníků ve Švédsku na rozsudek ve věci Laval. Dřívější řečník, pan Andersson, velmi správně podotkl, že pokud by ženy dostávaly za stejnou práci ve stejné zemi 46 % mzdy mužů, bylo by to považováno za diskriminaci. Leč toto by bylo pravděpodobně sankcionováno soudy v případě pracovníků z různých zemí vykonávajících stejnou práci ve stejné zemi. Opět bych poprosila pana komisaře o komentář vlivu provádění a uplatňování směrnice na tuto situaci. Na závěr, přestože jsem pana komisaře velmi pozorně poslouchala, když mluvil o zaručení práv pracovníků a boji proti sociálnímu dumpingu, nejsem vůbec přesvědčena o tom, že jeho návrhy a podněty povedou k naplnění daného cíle, a s nadějí očekávám, že od Komise uslyším lepší návrhy."@cs1
"Hr. formand! I øjeblikket drøfter vi i Irland fordele og ulemper ved Lissabontraktaten, og der er modstridende fortolkninger af de seneste afgørelser fra EF-Domstolen og deres betydning for beskyttelsen af arbejdstagere og arbejdstageres rettigheder. Jeg er klar over, at vi ikke har den endelige afgørelse i Lavalsagen, men jeg vil alligevel bede kommissæren om kort at redegøre for hans mening om situationen og give os hans mening om, hvordan gennemførelsen af udstationeringsdirektivet i Sverige har påvirket afgørelsen navnlig i Lavalsagen. En tidligere taler, hr. Andersson, sagde noget meget relevant: Hvis en kvinde blev betalt 46 % mindre end en mand for det samme stykke arbejde i det samme land, så ville det blive anset som forskelsbehandling. Det lader dog til, at dette godkendes af domstolene, når det drejer sig om arbejdstagere fra forskellige lande, der udfører det samme arbejde i det samme land. Jeg vil igen gerne have kommissærens kommentar til, hvordan gennemførelsen af direktivet påvirkede denne situation. Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg lyttede meget nøje til det, som kommissæren sagde, da han talte om at garantere arbejdstagernes rettigheder og om at bekæmpe social dumping, men jeg tror ikke helt, at hans forslag er gode nok til det, og jeg ser frem til at høre bedre forslag fra Kommissionen."@da2
"Herr Präsident! Wir diskutieren in Irland im Moment gerade über die Vor- und Nachteile des Lissabon-Vertrags, und es gibt widersprüchliche Auslegungen der jüngsten Urteile des Gerichtshofs und ihrer Folgen für den Schutz der Arbeitnehmer und ihrer Rechte. Ich weiß zwar, dass uns im Fall Laval noch kein endgültiges Urteil vorliegt, dennoch würde ich den Kommissar bitten, uns kurz seine Reaktion auf diese Situation sowie seine Ansichten darüber darzulegen, wie sich die Umsetzung und Durchführung der Entsenderichtlinie gerade in Schweden auf das Urteil im Fall Laval ausgewirkt hat. Einer meiner Vorredner, und zwar Herr Andersson, bemerkte sehr treffend, dass wir im Falle einer Frau, die 46 % dessen erhält, was ein Mann für die gleiche Arbeit im gleichen Land bekommt, von Diskriminierung sprechen würden. Doch wenn es um Arbeitnehmer aus anderen Ländern geht, die die gleiche Arbeit im gleichen Land verrichten, dann scheinen die Gerichte dies zu sanktionieren. Ich wüsste wirklich gern, wie sich die Umsetzung und Durchführung der Richtlinie nach Ansicht des Kommissars auf diese Situation ausgewirkt hat. Ich habe, und damit komme ich zum Schluss, dem Kommissar sehr genau zugehört, als er über die Sicherung der Arbeitnehmerrechte und den Kampf gegen Sozialdumping gesprochen hat, aber ich bin nicht so recht überzeugt davon, dass seine Vorschläge zielführend sind, und ich würde mich über energischere Vorschläge seitens der Kommission freuen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή την περίοδο στην Ιρλανδία συζητούμε τα υπέρ και τα κατά της Συνθήκης της Λισαβόνας και υπάρχουν αντικρουόμενες ερμηνείες για τις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου και τις συνέπειές τους όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους. Αν και γνωρίζω ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η οριστική απόφαση για την υπόθεση Laval, καλώ τον κ. Επίτροπο να μας εκθέσει συνοπτικά την αντίδρασή του σε αυτή την κατάσταση και τις απόψεις του σχετικά με το πώς επηρέασε η μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων στη Σουηδία ειδικότερα την απόφαση για την υπόθεση Laval. Ένας προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Andersson, διατύπωσε το πολύ βάσιμο επιχείρημα ότι, εάν μια γυναίκα πληρωνόταν το 46% του μισθού ενός άνδρα για την ίδια εργασία στην ίδια χώρα, αυτό θα θεωρούνταν διάκριση. Ωστόσο, φαίνεται να γίνεται αποδεκτό από τα δικαστήρια όταν πρόκειται για εργαζόμενους από διαφορετικές χώρες οι οποίοι προσφέρουν την ίδια εργασία στην ίδια χώρα. Και ως προς αυτό το θέμα, θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια του κ. Επιτρόπου σχετικά με το πώς η μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας επηρέασε αυτή την κατάσταση. Τέλος, άκουσα πολύ προσεκτικά τα σχόλια του κ. Επιτρόπου σχετικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, όμως δεν είμαι απολύτως βέβαιη ότι οι προτάσεις και οι συστάσεις του θα επιτύχουν αυτόν τον στόχο, αναμένω δε από την Επιτροπή να καταθέσει πιο δυναμικές προτάσεις."@el10
"Señor Presidente, en estos momentos en Irlanda estamos debatiendo los pros y los contras del Tratado de Lisboa y hay interpretaciones encontradas de los recientes fallos del Tribunal de Justicia y sus implicaciones para la protección de los trabajadores y de sus derechos. Aunque sé que no hay sentencia firme en el asunto Laval, me gustaría pedir al Comisario que resuma su reacción a la situación y sus puntos de vista sobre cómo han repercutido en la sentencia del asunto Laval la transposición y ejecución de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en Suecia, en particular. Un orador anterior, el señor Andersson, declaró con mucha razón que, si una mujer recibiese el 46 % de lo que recibe un hombre por realizar el mismo trabajo en el mismo país, se consideraría discriminación. Sin embargo, parece que los tribunales lo condenan en el caso de trabajadores de distintos países que realizan el mismo trabajo en el mismo país. De nuevo, me gustaría escuchar los comentarios del Comisario sobre cómo la transposición y la ejecución de la Directiva han repercutido en esta situación. Por último, he escuchado muy atentamente lo que ha dicho el Comisario sobre el garantizar los derechos de los trabajadores y la lucha contra el social, pero no me convence del todo el que sus propuestas y sugerencias cumplan ese objetivo, y estoy impaciente por conocer propuestas más robustas de la Comisión."@es21
"Hr juhataja, hetkel arutame Iirimaal Lissaboni lepingu poolt- ja vastuargumente ning Euroopa Kohtu hiljutiste otsuste ja nende mõju osas, mida need avaldavad töötajate kaitsele ja õigustele, on vastakaid tõlgendusi. Kuigi ma tean, et Lavali kohtuasjas ei ole lõplikku otsust tehtud, paluksin volinikul anda lühiülevaade oma reaktsioonist olukorrale ja oma seisukohtadest seoses sellega, kuidas töötajate lähetamise direktiivi ülevõtmine ja rakendamine eeskätt Rootsis on mõjutanud Lavali kohtuasjas tehtud kohtuotsust. Üks eelkõneleja, hr Andersson, esitas väga veenva argumendi, et kui naisele makstaks 46% sellest, mida mehele makstakse sama töö eest samas riigis, peetaks seda diskrimineerimiseks. Samas tunduvad kohtud seda lubavat, kui tegu on eri riikidest pärit töötajatega, kes teevad samas riigis sama tööd. Jällegi sooviksin voliniku kommentaare selle kohta, kuidas direktiivi ülevõtmine ja rakendamine on mõjutanud seda olukorda. Lõpetuseks, kuulasin väga tähelepanelikult, mida volinik ütles, rääkides töötajate õiguste tagamisest ja sotsiaalse dumpingu vastu võitlemisest, kuid ma ei ole täielikult veendunud, et tema ettepanekute ja soovitustega saavutatakse see eesmärk, ja ma ootan komisjonilt jõulisemaid ettepanekuid."@et5
"Arvoisa puhemies, keskustelemme tällä hetkellä Irlannissa Lissabonin sopimuksen eduista ja haitoista, ja tuomioistuimen viimeaikaisista tuomioista ja niiden vaikutuksista työntekijöiden ja heidän oikeuksiensa suojeluun on ristiriitaisia tulkintoja. Tiedän, että Laval-asiassa ei vielä ole annettu lopullista tuomiota, mutta haluaisin kuitenkin pyytää komission jäsentä kertomaan lyhyesti reaktiostaan tilanteeseen ja hänen näkemyksistään siitä, miten työntekijöiden lähettämisestä annetun direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpano erityisesti Ruotsissa on vaikuttanut tuomioon Laval-asiassa. Aiempi puhuja, Jan Andersson, teki erittäin osuvan huomion siitä, että jos naisille maksettaisiin samassa maassa samasta työstä 46 prosenttia miesten palkoista, sitä pidettäisiin syrjintänä. Tuomioistuimet näyttävät kuitenkin hyväksyvän tämän, kun kyseessä ovat eri maista tulevat työntekijät, jotka tekevät samaa työtä samassa maassa. Haluaisin vielä kuulla komission jäsenen huomioita siitä, miten direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpano vaikuttivat tähän tilanteeseen. Lopuksi, kuuntelin hyvin tarkkaan, mitä komission jäsen sanoi, kun hän puhui työntekijöiden oikeuksien takaamisesta ja sosiaalisen polkumyynnin torjumisesta, mutta en ole täysin vakuuttunut siitä, että hänen ehdotuksillaan ja esityksillään tuo tavoite saavutetaan, ja odotan kuulevani komissiolta määrätietoisempia ehdotuksia."@fi7
"Monsieur le Président, l’Irlande est en train de discuter des avantages et des inconvénients du traité de Lisbonne et on constate des interprétations contradictoires des récents arrêts de la Cour de justice et de leurs conséquences pour la protection des travailleurs et des droits des travailleurs. Même si je sais que l’on ne dispose pas d’un arrêt final dans l’affaire Laval, j’aimerais demander au Commissaire d’expliquer en quelques mots ce qu’il pense de cette situation ainsi que de l’influence qu’ont eue la transposition et la mise en œuvre de la directive sur le détachement des travailleurs en Suède notamment sur l’arrêt rendu dans l’affaire Laval. Monsieur Andersson, qui est intervenu tout à l’heure, a indiqué à très juste titre que si une femme percevait 46 % du salaire perçu par les hommes pour un travail équivalent dans le même pays, cela serait considéré comme de la discrimination. Cette pratique semble toutefois sanctionnée par les tribunaux lorsqu’il s’agit de travailleurs issus de pays différents et effectuant le même travail dans le même pays. Ici aussi, j’aimerais entendre les commentaires du Commissaire en ce qui concerne l’influence qu’ont eue la transposition et la mise en œuvre de la directive sur cette situation. Pour terminer, j’ai écouté très attentivement ce qu’a dit le Commissaire lorsqu’il a parlé de garantir les droits des travailleurs et de lutter contre le dumping social, mais je ne suis pas totalement convaincu que ses propositions et ses suggestions permettront d’atteindre cet objectif et j’espère entendre des propositions plus solides de la part de la Commission."@fr8
"Elnök úr, Írországban jelenleg a Lisszaboni Szerződés előnyeit és hátrányait vitatjuk, és a Bíróság közelmúltbeli ítéleteit és azoknak a következményeit a munkavállalók illetve a munkavállalók jogai védelme szempontjából ellenmondásan értelmezik. Bár tudom, hogy a Laval ügyben még nincs jogerős határozat, szeretném megkérni a biztost, hogy röviden vázolja reakcióját a helyzetre, és nézeteit arra vonatkozóan, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvet miként ültették át és hajtották végre Svédországban, és különösen, hogy az hogyan hatott a Laval ügyben hozott ítéletre. Egy korábbi felszólaló, Andersson úr, mutatott rá nagyon is érvényesen, hogy ha egy nőnek fizetnék 46%-át annak, amit egy férfi kap ugyanazért a munkáért ugyanabban az országban, azt diszkriminációnak tekintenénk. Mégis ezt a Bíróság szentesíti, amikor más országokból jövő munkavállalók ugyanazt a munkát végzik ugyanabban az országban. Megint szeretném hallani a biztos úr megjegyzéseit arról, hogy az irányelv átültetése és végrehajtása miként hatott erre a helyzetre. Végül, én nagyon alaposan odafigyeltem, amikor a biztos úr arról beszélt, hogy garantáljuk a munkavállalók jogait, és szálljunk szembe a szociális dömpinggel, de nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy az ő javaslatai elérik ezt a célt, így várom, hogy a Bizottságtól ennél robusztusabb javaslatokat kapjunk."@hu11
". Signor Presidente, al momento, in Irlanda stiamo discutendo i pro e i contro del Trattato di Lisbona ed esistono interpretazioni contrastanti in merito alle recenti sentenze della Corte di giustizia e alle loro implicazioni per la tutela dei lavoratori e i loro diritti. Se sono cosciente che non disponiamo di una sentenza definitiva sulla causa chiedo al Commissario di descrivere brevemente la sua reazione alla situazione e le sue opinioni relative al modo in cui la trasposizione e l’attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori in Svezia in particolare abbia avuto un’influenza sulla causa . Uno dei precedenti oratori, l’onorevole Andersson, ha puntualizzato in maniera molto efficace che, qualora una donna fosse retribuita con il 46 per cento del guadagno di un uomo per lo stesso lavoro nello stesso paese, sarebbe considerata discriminazione. Eppure ciò sembra essere condannato dai tribunali quando si tratta di lavoratori di paesi diversi che svolgono il medesimo lavoro nello stesso paese. Di nuovo, vorrei conoscere i commenti del Commissario in merito a come la trasposizione e l’attuazione della direttiva abbia influenzato tale situazione. Infine, ho ascoltato molto attentamente ciò che ha affermato il Commissario nel momento in cui ha trattato la questione di garantire i diritti dei lavoratori e combattere il sociale, ma non sono del tutto convinta che le sue proposte e i suoi suggerimenti realizzeranno tale obiettivo, e attendo di sentire proposte più decise dalla Commissione."@it12
"Pone Pirmininke, šiuo metu Airijoje dalyvaujame diskusijose dėl teigiamų ir neigiamų Lisabonos sutarties aspektų; pateikiama viena kitai prieštaraujančių pastaruoju metu Teisingumo Teismo paskelbtų nutarčių ir jų reikšmės darbininkų ir darbininkų teisių apsaugai interpretacijų. Nors žinau, kad galutinė nutartis „Laval“ byloje dar nepaskelbta, noriu paprašyti, kad Komisaras trumpai apibūdintų savo reakciją į šią situaciją ir savo požiūrį į tai, kokia buvo darbuotojų komandiravimo direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir šios direktyvos įgyvendinimo Švedijoje įtaka, priimant nutartį „Laval“ byloje. Ankstesniame pasisakyme ponas Andersson, pateikė labai pagrįstą argumentą, kad jei moteris gautų 46 % už tą patį darbą toje pačioje valstybėje vyrui mokamo atlyginimo, tai būtų laikoma diskriminacija. Tačiau atrodo, kad teismai sankcionuoja šią praktiką, kai kalbama apie kitų valstybių darbininkus, dirbančius tą patį darbą toje pačioje valstybėje. Norėčiau išgirsti Komisaro komentarą, kokią įtaką šiai situacijai turėjo direktyvos nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimas. Galiausiai, labai atidžiai klausiau Komisaro žodžius apie darbininkų teisių garantavimą ir kovą prieš socialinį dempingą, bet nesu iki galu įsitikinusi, kad jo pasiūlymai padės pasiekti šį tikslą, ir laukiu geresnių Komisijos pasiūlymų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šobrīd Īrijā mēs apspriežam Lisabonas līguma plusus un mīnusus un pretrunīgās interpretācijas nesenajos Eiropas Kopienu Tiesas spriedumos, kā arī to ietekmi uz darba ņēmēju un darba ņēmēju tiesību aizsardzību. Kaut arī zinu, ka vēl nav publicēts galīgais spriedums lietā, vēlos prasīt komisāram īsumā izklāstīt viņa domas par šo situāciju un uzskatus par to, kā Direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu transponēšana un īstenošana it īpaši Zviedrijā ir ietekmējusi spriedumu lietā. Iepriekšējais runātājs kungs ļoti pareizi norādīja, ka, ja sievietei tiktu maksāti 46 % no vīrieša algas par tādu pašu darbu tādā pašā valstī, to uzskatītu par diskrimināciju. Tomēr to, šķiet, tiesas atļauj, ja runa ir par darba ņēmējiem no dažādām valstīm, darot vienu un to pašu darbu vienā valstī. Vēlreiz vēlos lūgt komisāru sniegt komentāru par to, kā šīs direktīvas transponēšana un īstenošana ir ietekmējusi šo situāciju. Visbeidzot, es ļoti rūpīgi klausījos, ko teica komisārs, runājot par darba ņēmēju tiesību nodrošināšanu un sociālā dempinga apkarošanu, bet es neesmu pilnībā pārliecināts, ka ar viņa priekšlikumiem un ierosinājumiem tiks sasniegts šis mērķis, un vēlos dzirdēt daudz spēcīgākus priekšlikumus no Komisijas."@lv13
"Mr President, at the moment in Ireland we are debating the pros and cons of the Lisbon Treaty and there are conflicting interpretations of the recent rulings from the Court of Justice and their implications for the protection of workers and workers’ rights. While I know we do not have a final ruling on the Laval case, I would ask the Commissioner to briefly outline his reaction to the situation and his views as to how the transposition and implementation of the Posting of Workers Directive in Sweden in particular has impacted on the judgment on the Laval case. A previous speaker, Mr Andersson, made the very valid point that, if a woman was paid 46% of what a man was paid for doing the same work in the same country, it would be considered as discrimination. Yet this seems to be sanctioned by the courts when it comes to workers from different countries doing the same work in the same country. Again, I would like the Commissioner’s comments as to how the transposition and implementation of the Directive impacted on this situation. Finally, I listened very carefully to what the Commissioner said when he spoke about guaranteeing the rights of workers and combating social dumping, but I am not entirely satisfied that his proposals and suggestions will accomplish that aim, and I look forward to hearing more robust proposals from the Commission."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, op het moment debatteren we in Ierland over de voors en tegens van het Verdrag van Lissabon en er zijn tegenstrijdige uitleggingen van de recente uitspraken van het Hof van Justitie en hun uitwerkingen op de bescherming van de werknemers en de rechten van de werknemer. Ofschoon ik weet dat er in de zaak Laval nog geen definitief vonnis is geveld, zou ik de commissaris willen vragen om kort zijn antwoord op deze situatie te schetsen en zijn opvattingen over de mate waarin de omzetting en tenuitvoerlegging van de detacheringsrichtlijn in Zweden in het bijzonder aan het arrest in de zaak Laval heeft bijgedragen. Een vorige spreker, de heer Andersson, deed een treffende opmerking toen hij zei dat wanneer een vrouw voor hetzelfde werk in hetzelfde land 46 procent betaald krijgt van hetgeen een man betaald krijgt, dat dit dan als discriminatie zou worden beschouwd. Toch schijnt dit door de rechtbanken gewettigd te worden wanneer het om werknemers uit verschillende landen gaat die hetzelfde werk in hetzelfde land doen. Nog eens, ik zou graag de toelichtingen van de commissaris willen horen over de mate waarin de omzetting en tenuitvoerlegging van de richtlijn van invloed waren op deze situatie. Ten slotte, ik heb zeer zorgvuldig geluisterd naar hetgeen de commissaris zei toen hij over het waarborgen van de rechten van de werknemers en over de bestrijding van sociale dumping sprak, maar ik ben niet volledig overtuigd dat zijn voorstellen en suggesties deze doelstelling zullen bereiken en ik kijk ernaar uit om betere voorstellen van de Commissie te horen."@nl3
"Panie przewodniczący! W tej chwili w Irlandii toczy się debata nad zaletami i wadami traktatu lizbońskiego i istnieją sprzeczne interpretacje ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i ich implikacji dla ochrony pracowników i ich praw. Mimo iż wiem, że nie mamy ostatecznego orzeczenia w sprawie Laval, proszę pana komisarza o krótki opis pańskiej reakcji na tę sytuację oraz pańskiego punktu widzenia na to, w jaki sposób transpozycja i wdrożenie dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych, w szczególności w Szwecji, wpłynęło na orzeczenie w sprawie Laval. Poprzedni mówca, pan poseł Andersson, uczynił bardzo słuszną uwagę, że jeśli kobiecie płaci się 46% wynagrodzenia, które otrzymuje mężczyzna za tę samą pracę w tym samym kraju, jest to uważane za dyskryminację. Jednak sądy wydają się sankcjonować podobną sytuację, jeśli chodzi o pracowników z różnych krajów, wykonujących tę samą pracę w jednym kraju. Znowu chciałabym posłuchać opinii pana komisarza na temat tego, w jaki sposób transpozycja i wdrożenie tej dyrektywy wpłynęły na tę sytuację. Wreszcie, bardzo uważnie słuchałam, co mówił pan komisarz o gwarantowaniu praw pracowniczych i walce z dumpingiem socjalnym, ale nie w pełni zgadzam się z tym, że jego wnioski i sugestie osiągną ten cel, i z niecierpliwością oczekuję, że usłyszę bardziej konkretne wnioski Komisji."@pl16
"Senhor Presidente, neste momento, na Irlanda, debate-se os prós e os contra do Tratado de Lisboa e existem interpretações conflituosas relativamente às recentes decisões do Tribunal de Justiça e às suas implicações para a protecção do trabalhadores e dos direitos dos trabalhadores. Embora saiba que não temos uma decisão final sobre o caso Laval, pediria à Comissão que descrevesse rapidamente a sua reacção à situação e os seus pontos de vista quanto à forma como a transposição e implementação da Directiva relativa ao Destacamento dos Trabalhadores, em particular na Suécia, se reflectiu no acórdão sobre o processo Laval. Um orador anterior, o senhor deputado Andersson, apresentou um argumento absolutamente válido, a saber, se uma mulher recebesse como pagamento 46% do que um homem recebia por fazer o mesmo trabalho no mesmo país, seria considerado discriminação. No entanto, isto parece ser aprovado pelos tribunais quando se trata de trabalhadores de diferentes países fazendo o mesmo trabalho no mesmo país. Mais uma vez, gostaria de conhecer os comentários do senhor Comissário quanto à forma como a transposição e implementação da Directiva se repercutiu na situação. Por último, ouvi com toda a atenção as palavras do Senhor Comissário sobre as garantias relativas aos direitos dos trabalhadores e à luta contra o dumping social, mas não estou inteiramente seguro de que as suas propostas e sugestões alcancem esse objectivo e devo dizer que espero sinceramente ouvir propostas mais robustas da parte da Comissão."@pt17
"Mr President, at the moment in Ireland we are debating the pros and cons of the Lisbon Treaty and there are conflicting interpretations of the recent rulings from the Court of Justice and their implications for the protection of workers and workers’ rights. While I know we do not have a final ruling on the Laval case, I would ask the Commissioner to briefly outline his reaction to the situation and his views as to how the transposition and implementation of the Posting of Workers Directive in Sweden in particular has impacted on the judgment on the Laval case. A previous speaker, Mr Andersson, made the very valid point that, if a woman was paid 46% of what a man was paid for doing the same work in the same country, it would be considered as discrimination. Yet this seems to be sanctioned by the courts when it comes to workers from different countries doing the same work in the same country. Again, I would like the Commissioner’s comments as to how the transposition and implementation of the Directive impacted on this situation. Finally, I listened very carefully to what the Commissioner said when he spoke about guaranteeing the rights of workers and combating social dumping, but I am not entirely satisfied that his proposals and suggestions will accomplish that aim, and I look forward to hearing more robust proposals from the Commission."@ro18
"Pán predsedajúci, v súčasnej dobe v Írsku diskutujeme o kladoch a záporoch Lisabonskej zmluvy a objavujú sa sporné výklady nedávnych rozsudkov Súdneho dvora a ich dôsledkov na ochranu pracovníkov a práva pracovníkov. Vzhľadom na to, že doposiaľ nebol vynesený záverečný rozsudok vo veci Laval, požiadala by som pána komisára, aby stručne naznačil svoju reakciu na danú situáciu a svoj pohľad na konkrétne dopady realizácie na vnútroštátne právo a uplatňovanie smernice o vysielaní pracovníkov vo Švédsku na rozsudok vo veci Laval. Predchádzajúci rečník, pán Anderson, veľmi správne poznamenal, že ak by ženy dostávali za rovnakú prácu v rovnakej krajine 46 % mzdy mužov, bolo by to považované za diskrimináciu. Ale toto by bolo pravdepodobne sankcionované súdmi v prípade pracovníkov z rôznych krajín vykonávajúcich rovnakú robotu v rovnakej krajine. Znova by som požiadala pána komisára o komentár vplyvu realizácie a uplatňovania smernice na túto situáciu. Na záver, aj napriek tomu, že som pána komisára veľmi pozorne počúvala, keď hovoril o zabezpečení práv pracovníkov a boji proti sociálnemu dampingu, nie som vôbec presvedčená o tom, že jeho návrhy a podnety povedú k naplneniu daného cieľa, a s nádejou očakávam, že od Komisie si vypočujem lepšie návrhy."@sk19
"Gospod predsednik, zdaj na Irskem razpravljamo o prednostih in slabostih lizbonske pogodbe, obstajajo pa tudi nasprotujoče si razlage nedavnih sodb Sodišča ter njihovih posledic za varstvo in pravice delavcev. Čeprav se zavedam, da v zadevi Laval nimamo končne sodbe, pozivam gospoda komisarja, da na kratko razloži svoj odziv na razmere in svoje mnenje, kako sta prenos in izvajanje direktive o napotitvi delavcev na Švedskem vplivala zlasti na sodbo v zadevi Laval. Prejšnji govornik, gospod Anderson, je izpostavil zelo utemeljeno točko, da bi obravnavali dejstvo, da je ženska plačana 46 % plače moškega za opravljanje enakega dela v isti državi, kot diskriminacijo. Vendar se zdi, da sodišča v primeru delavcev odredijo sankcije le, če gre za delavce iz različnih tujih držav, ki v isti državi opravljajo enako delo. Ponovno bi želel slišati odziv gospoda komisarja, kako sta prenos in izvajanje direktive vplivala na te razmere. Končno sem zelo pozorno poslušal gospoda komisarja, ko je govoril o zagotavljanju pravic delavcev in boju proti socialnemu dampingu, vendar nisem v celoti prepričan, da se bo navedeni cilj dosegel z njegovimi pobudami in predlogi, zato pričakujem bolj odločne predloge Komisije."@sl20
"Herr talman! På Irland diskuterar vi just nu Lissabonfördragets för- och nackdelar, och det finns motstridiga tolkningar av EG-domstolens senaste domar och deras följder för skyddet av arbetstagarna och deras rättigheter. Även om jag vet att vi inte har fått något slutligt avgörande i Lavalmålet vill jag uppmana kommissionsledamoten att kortfattat redogöra för sin reaktion på situationen och hans åsikter om hur utstationeringsdirektivets införlivande och genomförande, framför allt i Sverige, har påverkat domen i Lavalmålet. En tidigare talare, Jan Andersson, gjorde det kloka påpekandet att om en kvinna skulle få 46 procent av den lön som en man får för samma arbete i ett land så skulle det betraktas som diskriminering. Ändå tycks domstolarna tillåta detta när det är arbetstagare från olika länder som utför samma arbete i ett land. Återigen skulle jag vilja höra hur kommissionsledamoten anser att direktivets införlivande och genomförande har påverkat denna situation. Slutligen lyssnade jag mycket noggrant till vad kommissionsledamoten sa när han talade om att garantera arbetstagarnas rättigheter och bekämpa social dumpning, men jag är inte helt övertygad om att hans förslag och råd kan åstadkomma detta, och jag ser fram emot att höra mer kraftfulla förslag från kommissionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Laval"13,12,12
"Marian Harkin (ALDE ). –"18,15,1,19,16,11,16,11,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph