Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-22-Speech-2-315"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080422.50.2-315"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Težko bi našli evropski program, ki bi tako dobro sledil ciljem lizbonske strategije, kot jim sledijo dejavnosti v okviru evropskega globalnega navigacijskega satelitskega sistema. Mednje spadajo raziskovalno in razvojno delo na področju visokozahtevnih tehnologij, ustvarjanje novih priložnosti za mlade, nova in boljša delovna mesta, razvoj podjetništva in še bi lahko naštevala. Izvedba sistema je tako zahtevna, da je ne bi mogla izpeljati nobena država članica sama. Prav tu se dodana vrednost evropskega povezovanja jasno vidi. Prav tako izvedba sistema zagotavlja več neodvisnosti, torej tudi konkurenčno prednost Evrope. Še nedavno je bil projekt praktično pokopan zaradi težav s financiranjem. Zato čestitam poročevalki gospe Etelki Barsi-Pataky in pogajalski ekipi Evropskega parlamenta pod vodstvom gospe Angelike Niebler, ki je opravila odlično delo. Čestitam pa tudi slovenskemu predsedstvu Sveta za uspešen dogovor s Parlamentom. Toda z izvajanjem smo že v nekajletni zamudi. Moja želja in prošnja je, da kar najhitreje uresničimo naslednje faze, ki vsebujejo povsem konkretne dejavnosti. Namen sistema je izvajanje najzahtevnejših in raznovrstnih aplikacij. Vem, da so v nekaterih državah članicah možne aplikacije že del obstoječih političnih strategij. Tako na primer je v Sloveniji sprejet akcijski načrt cestninjenja v prostem prometnem toku. Želim si, da bi zanj uporabljali evropske satelite in ne satelite od tretjih držav. Ne nazadnje pa moramo določiti tudi nadzorni organ in njegov sedež. Naj države članice ne pozabijo na sklep Sveta iz leta 2003 in sedež dodelijo eni od novih držav članic, ki še nima nobene evropske institucije. Ena izmed tovrstnih kandidatur prihaja iz Ljubljane, prestolnice Slovenije. Pripravljena je bila skrbno, resno, s široko podporo ter s prepričanjem o uspehu."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"( ) Bylo by obtížné nalézt evropský program, který by usiloval o naplnění cílů Lisabonské strategie tak dobře jako aktivity v rámci Evropského globálního navigačního družicového systému. Tyto aktivity zahrnují výzkum a vývoj v oblasti velmi složitých technologií, vytváření nových možností pro mladé lidi, nová a lepší pracovní místa, rozvoj podnikání a mohla bych pokračovat i dále… Provedení tohoto systému je tak náročné, že by ho žádný členský stát nemohl uskutečnit sám. To je přesně to, v čem je jasně zjevná přidaná hodnota evropské integrace. Realizace tohoto systému také poskytuje Evropě větší nezávislost a rovněž konkurenční výhodu. Až donedávna byl tento projekt prakticky pohřbený kvůli potížím s financováním. Proto gratuluji paní Etelce Barsi-Patakyové, zpravodajce, a vedoucí vyjednávacího týmu Evropského parlamentu Angelice Nieblerové, které odvedly výbornou práci. Ráda bych také pogratulovala slovinskému předsednictví Evropské rady k dohodě Evropské rady s Parlamentem. Realizace má však nyní několikaleté zpoždění. Přála bych si, aby byly další fáze týkající se konkrétních činností dokončeny co nejdříve, a vyzývám k tomu, aby tomu tak bylo. Účelem tohoto systému je provádění různých nejnáročnějších aplikací. Vím, že v některých členských státech jsou realizovatelné aplikace již součástí stávajících politických strategií. Například ve Slovinsku byl schválen akční plán pro průběžné mýtné a doufám, že k tomuto účelu budeme využívat spíše evropské satelity než satelity jiných zemí. Závěrem chci říci, že také musíme zřídit Úřad pro dohled a jeho sídlo. Členské státy by si měly vzpomenout na rozhodnutí Rady z roku 2003 a měly by umístit sídlo tohoto Úřadu do jednoho z nových členských států, které ještě nemají žádné evropské instituce. Jedním takovým kandidátem je hlavní město Slovinska Lublaň. Návrh tohoto kandidáta má značnou podporu a v naději, že bude úspěšný, byl tento návrh pečlivě a důkladně vypracován."@cs1
"Hr. formand! Det ville være svært at finde et EU-program, hvor målsætningerne i Lissabonstrategien ville blive søgt opfyldt lige så godt som i tilfældet med aktiviteterne inden for det europæiske globale satellitnavigationssystem. Disse omfatter forsknings- og udviklingsarbejde inden for højtspecialiserede teknologier, skabelse af nye muligheder for unge, nye og bedre job, virksomhedsudvikling, og sådan kunne jeg fortsætte... At gennemføre systemet er så krævende, at ingen medlemsstat kunne gøre det alene. Netop her ser man tydeligt den værdi, den europæiske integration tilfører. En gennemførelse af systemet giver også Europa større uafhængighed såvel som en konkurrencemæssig fordel. Indtil for ganske nylig var projektet praktisk taget begravet på grund af problemerne med finansiering. Jeg lykønsker derfor ordfører Etelka Barsi-Pataky og lederen af Parlamentets forhandlingsteam, Angelika Niebler, som har udført et fremragende arbejde. Jeg vil også gerne lykønske det slovenske formandskab for Rådet med sidstnævntes aftale med Parlamentet. Gennemførelsen er dog nu adskillige år forsinket. Jeg kunne ønske, at de næste trin, der omfatter konkrete aktiviteter, vil blive fuldført snarest muligt, og jeg opfordrer til, at dette bliver tilfældet. Formålet med systemet er tilbyde meget krævende og forskelligartede anvendelsesmuligheder. Jeg ved, at i nogle medlemsstater er gennemførlige anvendelsesmuligheder allerede en del af eksisterende politiske strategier. I Slovenien er der f.eks. vedtaget en handlingsplan for "free-flow tolling" (vejafgifter uden bom-stop), og jeg håber, at vi vil bruge de europæiske satellitter frem for andre landes satellitter til dette formål. Endelig skal vi også have etableret en tilsynsmyndighed og et hovedkvarter hertil. Medlemsstaterne bør huske Rådets beslutning i 2003, og de bør tildele placeringen af myndighedens hovedkvarter til en af de nye medlemsstater, hvor der endnu ikke er EU-institutioner. En kandidat hertil er Ljubljana, Sloveniens hovedstad. Der er betydelig støtte til forslaget om denne kandidat, og i håbet om, at det vil blive vedtaget, er forslaget blevet omhyggeligt og grundigt forberedt."@da2
"Es wäre schwierig, ein europäisches Programm zu finden, das die Ziele der Lissabon-Strategie so gut verfolgt wie die Aktivitäten im Rahmen des europäischen globalen Satellitennavigationssystems. Dazu zählen Forschung und Entwicklung im Bereich der Hochtechnologien, die Schaffung neuer Möglichkeiten für junge Menschen, neue und bessere Arbeitsplätze, Unternehmensentwicklung usw. usf. Die Umsetzung des Systems ist so anspruchsvoll, dass kein Mitgliedstaat sie allein bewältigen könnte. Genau hier zeigt sich deutlich der Mehrwert der europäischen Integration. Außerdem sorgt die Umsetzung des Systems für mehr Unabhängigkeit für Europa und stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit. Noch bis vor kurzem war das Projekt praktisch begraben, weil es Probleme mit der Finanzierung gab. Deshalb beglückwünsche ich die Berichterstatterin, Frau Barsi-Pataky, und die Leiterin des Verhandlungsteams des Europäischen Parlaments, Frau Niebler, die ausgezeichnete Arbeit geleistet haben. Ich möchte auch den slowenischen Vorsitz des Europäischen Rates zu seiner Einigung mit dem Europäischen Parlament beglückwünschen. Bei der Umsetzung ist jedoch eine mehrjährige Verzögerung eingetreten. Ich würde mir wünschen, dass die nächsten Abschnitte, die auch konkrete Maßnahmen umfassen, schnellstmöglich in die Tat umgesetzt werden, und appelliere in diesem Sinne an alle Beteiligten. Das System dient dem praktischen Einsatz anspruchsvollster und unterschiedlichster Anwendungen. Ich weiß, dass in einigen Mitgliedstaaten die durchführbaren Anwendungen bereits Teil existierender politischer Strategien sind. In Slowenien beispielsweise wurde ein Aktionsplan für die Erhebung von Mautgebühren bei freiem Verkehrsfluss beschlossen, und ich hoffe, dass wir für diesen Zweck europäische Satelliten und nicht Satelliten anderer Länder nutzen werden. Abschließend sei noch erwähnt, dass wir eine Aufsichtsbehörde bilden und über ihren Sitz entscheiden müssen. Die Mitgliedstaaten sollten sich an den Beschluss des Rates aus dem Jahre 2003 erinnern und den Sitz der Behörde an einen der neuen Mitgliedstaaten vergeben, in denen noch keine europäische Einrichtung ihren Sitz hat. Ein solcher Kandidat wäre Ljubljana, die Hauptstadt Sloweniens. Der Vorschlag dieses Kandidaten erfreut sich sehr großer Unterstützung und wurde in der Hoffnung auf Erfolg sorgfältig und gründlich erarbeitet."@de9
"Θα ήταν δύσκολο να βρεθεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα επιδίωκε τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας καθώς και τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης. Αυτές περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των άκρως προηγμένων τεχνολογιών, δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τους νέους, νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, και θα μπορούσα να συνεχίσω… Η εφαρμογή του συστήματος είναι τόσο απαιτητική που κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να την εκτελέσει μόνο του. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι προφανής η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επίσης, η εφαρμογή του συστήματος παρέχει στην Ευρώπη μεγαλύτερη ανεξαρτησία, καθώς και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέχρι πρόσφατα μόλις, το έργο είχε πρακτικά θαφτεί λόγω των δυσκολιών με τη χρηματοδότηση. Επομένως συγχαίρω την εισηγήτρια, την κ. Etelka Barsi-Pataky, και την επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Angelika Niebler, οι οποίες επιτέλεσαν εξαιρετικό έργο. Θέλω επίσης να συγχαρώ τη σλοβενική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη συμφωνία του τελευταίου με το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η εκτέλεση έχει μείνει πλέον αρκετά χρόνια πίσω. Εύχομαι τα επόμενα στάδια, τα οποία συνεπάγονται συγκεκριμένες δραστηριότητες, να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, και απευθύνω έκκληση γι’ αυτό. Ο σκοπός του συστήματος είναι η λειτουργία των πιο απαιτητικών και ποικίλων εφαρμογών. Γνωρίζω ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, οι εφικτές εφαρμογές αποτελούν ήδη μέρος των υφιστάμενων πολιτικών στρατηγικών. Στη Σλοβενία, για παράδειγμα, έχει υιοθετηθεί ένα σχέδιο δράσης για ελεύθερα διόδια, και ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους αντί για εκείνους άλλων χωρών για τον σκοπό αυτό. Τέλος, πρέπει να θεσπίσουμε επίσης μια εποπτική αρχή και την έδρα της. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θυμούνται την απόφαση του Συμβουλίου το 2003, και θα πρέπει να αναθέσουν την έδρα της αρχής σε ένα από τα νέα κράτη μέλη που δεν έχουν κανέναν ευρωπαϊκό θεσμό ακόμη. Μια υποψήφια πόλη είναι η Λιουμπλιάνα, η πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Η πρόταση αυτής της υποψηφιότητας έχει σημαντική υποστήριξη και, με την ελπίδα ότι θα είναι επιτυχής, έχει προετοιμαστεί προσεχτικά και σχολαστικά."@el10
"( ) It would be difficult to find a European programme which would pursue the objectives of the Lisbon strategy as well as the activities within the framework of the European Global Navigation Satellite System do. These include research and development work in the area of highly sophisticated technologies, creation of new possibilities for the young, new and better jobs, development of enterprise, and I could go on… The implementation of the system is so demanding that no Member State could carry it out on its own. This is precisely where the added value of European integration is clearly evident. Also, implementation of the system provides Europe with greater independence, as well as a competitive advantage. Until only recently, the project was practically buried because of the difficulties with funding. I therefore congratulate Etelka Barsi-Pataky, the rapporteur, and the head of the European Parliament’s negotiating team, Angelika Niebler, who did an excellent job. I would also like to congratulate the Slovene Presidency of the European Council for the latter’s agreement with Parliament. However, implementation is now running several years late. I would wish for the next stages, involving concrete activities, to be completed as soon as possible, and I appeal for this to be the case. The purpose of the system is performance of the most demanding and diverse applications. I know that in some Member States the feasible applications are already part of existing political strategies. In Slovenia, for instance, an action plan for free-flow tolling has been adopted, and I hope that we shall use the European satellites rather than those of other countries for this purpose. Finally, we also have to establish a Supervisory Authority and its headquarters. The Member States should remember the Council decision of 2003, and they should award the Authority’s headquarters to one of the new Member States that have no European institutions as yet. One such candidate is Ljubljana, the capital of Slovenia. This candidate’s proposal has substantial support and, in the hope that it will be successful, it has been carefully and thoroughly prepared."@en4
"( ) Sería difícil encontrar un programa europeo que persiga tan bien los objetivos de la estrategia de Lisboa como lo hacen las actividades incluidas en el Sistema Mundial de Navegación por Satélite europeo y que incluyen labores de investigación y desarrollo en el ámbito de las tecnologías muy avanzadas, la creación de nuevas posibilidades para los jóvenes, empleos nuevos y mejores, desarrollo de empresas, etc., etc. La ejecución del sistema es tan exigente que ningún Estado miembro podría realizarla en solitario. Es justamente aquí donde se hace patente el valor añadido de la integración europea. Además, la ejecución del sistema proporciona a Europa mayor independencia y una ventaja competitiva. Hasta hace poco, el proyecto estaba prácticamente olvidado debido a las dificultades de financiación. Por tanto, felicito a Etelka Barsi-Pataky, la ponente, y a la jefa del equipo negociador del Parlamento Europeo, Angelika Niebler, que han realizado una labor excelente. Asimismo, me gustaría congratular a la Presidencia eslovena del Consejo Europeo por el acuerdo de este último con el Parlamento. Sin embargo, la ejecución lleva un retraso de varios años. Desearía que las próximas etapas, en las que se realizarán actividades concretas, finalizasen lo antes posible, e insto a que así sea. La finalidad del sistema es la realización de las aplicaciones más exigentes y diversas. Sé que en algunos Estados miembros las aplicaciones viables ya forman parte de las estrategias políticas existentes. En Eslovenia, por ejemplo, se ha adoptado un plan de acción para el peaje de flujo libre y espero que utilicemos los satélites europeos en lugar de los de los demás países a tal fin. Por último, también deseamos crear una autoridad de supervisión y su sede. Los Estados miembros deberían recordar la decisión del Consejo de 2003 y deberían conceder la sede de la autoridad a uno de los nuevos Estados miembros que todavía no tienen instituciones europeas. Una de esas candidaturas es la de Liubliana, capital de Eslovenia, que cuenta con considerable apoyo y, esperando que obtenga resultados positivos, se ha preparado de forma cuidadosa y exhaustiva."@es21,21
"( ) Oleks raske leida Euroopa programmi, mis järgiks Lissaboni strateegia eesmärke sama hästi nagu Euroopa ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi raames tehtavad tegevused. Nendeks on teadus- ja arendustegevus äärmiselt keerukate tehnoloogiate valdkonnas, noortele inimestele uute võimaluste loomine, uued ja paremad töökohad, ettevõtluse arendamine ning ma võiks seda loetelu jätkata… Süsteemi rakendamine on sedavõrd suur ülesanne, et ükski liikmesriik ei suudaks seda üksinda teha. Just siin ongi näha Euroopa integreerumisest tulenev lisandväärtus. Samuti annab süsteemi rakendamine Euroopale suurema iseseisvuse ja konkurentsieelise. Veel hiljuti oli see projekt rahastamisraskuste tõttu praktiliselt maha maetud. Seetõttu õnnitlen raportöör Etelka Barsi-Patakyt ja Euroopa Parlamendi läbirääkimisdelegatsiooni juhti Angelika Nieblerit, kes tegid eeskujulikku tööd. Samuti tahaksin õnnitleda Sloveeniat kui Euroopa Ülemkogu eesistujariiki parlamendi ja nõukogu vahelise kokkuleppe puhul. Samas on rakendamisega nüüd mitu aastat hilinetud. Tahaksin, et järgmised, konkreetseid tegevusi sisaldavad etapid viidaks lõpule võimalikult kiiresti, ning ma soovin, et see nii läheks. Selle süsteemi ülesanne on kõige nõudlikumate ja mitmekesisemate rakenduste teostamine. Ma tean, et mõnes liikmesriigis on teostatavad rakendused juba sisse kirjutatud praegustesse poliitilistesse strateegiatesse. Näiteks Sloveenias on vastu võetud pideva teedemaksustamise tegevuskava ning ma loodan, et me hakkame selleks otstarbeks kasutama Euroopa, mitte teiste riikide satelliite. Lõpetuseks, me peame samuti moodustama järelevalveasutuse ja selle peakorteri. Liikmesriigid peaks meenutama nõukogu 2003. aasta otsust ning peaksid paigutama asutuse peakorteri mõnda uutest liikmesriikidest, kus ei ole veel ühtegi Euroopa institutsiooni. Üks kandidaat on Sloveenia pealinn Ljubljana. Selle kandidaadi ettepanek on leidnud tugevat toetust ning ma loodan, et see on edukas, see on hoolikalt ja põhjalikult ette valmistatud."@et5
"Olisi vaikeaa löytää eurooppalainen ohjelma, joka edistäisi Lissabonin strategian tavoitteita niin hyvin kuin eurooppalaiseen maailmanlaajuiseen satelliittinavigointijärjestelmään liittyvät toimet. Niihin sisältyy tutkimus- ja kehitystyö hyvin erikoistuneilla teknologia-aloilla, uusien mahdollisuuksien luominen nuorille, uusia ja parempia töitä, yritysten kehitys ja niin edelleen. Järjestelmän täytäntöönpano on niin vaativaa, että yksikään jäsenvaltio ei selviytyisi siitä yksin. Juuri tässä Euroopan yhdentymisen tuoma lisäarvo on ilmiselvää. Järjestelmän täytäntöönpanon myötä Euroopasta myös tulee riippumattomampi, ja se saa kilpailuedun. Vasta äskettäin hanke käytännöllisesti katsoen haudattiin rahoitukseen liittyvien ongelmien takia. Siksi onnittelen esittelijää Etelka Barsi-Patakya ja Euroopan parlamentin neuvotteluryhmän johtajaa Angelika Niebleriä, jotka tekivät erinomaista työtä. Haluaisin myös onnitella Euroopan neuvoston puheenjohtajavaltiota Sloveniaa neuvoston ja parlamentin tekemästä sopimuksesta. Täytäntöönpano on nyt kuitenkin monia vuosia myöhässä. Toivoisin, että seuraavat vaiheet, joihin kuuluu konkreettisia toimia, saatettaisiin loppuun mahdollisimman nopeasti, ja vetoankin sen puolesta. Järjestelmän tarkoituksena on vaativimpien ja moninaisimpien sovellusten suoritus. Tiedän, että joissakin jäsenvaltioissa toteuttamiskelpoiset sovellukset ovat jo osa nykyisiä poliittisia strategioita. Esimerkiksi Sloveniassa on jo hyväksytty vapaasti kulkevaa tullausta koskeva toimintasuunnitelma, ja uskon, että käytämme tähän tarkoitukseen mieluummin eurooppalaisia kuin muiden maiden satelliitteja. Lopuksi muistutan, että meidän on myös perustettava valvontaviranomainen ja sen päätoimipaikka. Jäsenvaltioiden pitäisi muistaa neuvoston päätös vuodelta 2003, ja niiden pitäisi myöntää viranomaisen päätoimipaikka yhteen niistä uusista jäsenvaltioista, joissa ei vielä ole EU:n virastoja. Yksi ehdokas on Ljubljana, Slovenian pääkaupunki. Tämän ehdokkaan ehdotuksella on huomattava tuki, ja koska sen toivotaan olevan menestyksekäs, sitä on valmisteltu huolellisesti ja perusteellisesti."@fi7
"( ) Il serait difficile de trouver un programme européen qui poursuivrait les objectifs de la stratégie de aussi bien que le font les activités prévues dans le cadre du système européen de navigation mondiale par satellite. Ces activités incluent des travaux de recherche et développement dans le domaine de technologies ultrasophistiquées, la création de nouvelles possibilités pour les jeunes, de nouveaux emplois de meilleure qualité, le développement d’entreprise, et j’en passe… La mise en œuvre du système est si lourde qu’aucun État membre ne pourrait l’assurer à lui seul. C’est précisément dans ce cas que la valeur ajoutée de l’intégration européenne est évidente. De plus, la mise en œuvre du système procure à l’Europe une plus grande indépendance, ainsi qu’un avantage compétitif. Il y a peu de temps encore, le projet était pratiquement au point mort à cause de difficultés en matière de financement. Je félicite donc Etelka Barsi-Pataky, le rapporteur, et le chef de l’équipe de négociation du Parlement européen, Angelika Niebler, qui ont accompli un excellent travail. Je voudrais féliciter également la présidence slovène du Conseil européen pour ce dernier accord avec le Parlement. Toutefois, la mise en œuvre a pris maintenant plusieurs années de retard. Je souhaite que les prochaines étapes, qui impliquent des activités concrètes, soient réalisées dès que possible et j’insiste pour qu’il en soit ainsi. Le but du système est d’offrir les applications les plus exigeantes et les plus diverses Je sais que dans certains États membres les applications faisables font déjà partie de stratégies politiques existantes. En Slovénie, par exemple, un plan d’action de péage en libre circulation a été adopté et j'espère que nous utiliserons à cette fin les satellites européens plutôt que ceux d’autres pays. Enfin, nous devons également établir une autorité de surveillance et choisir la localisation de son siège. Les États membres devraient se souvenir de la décision du Conseil de 2003 et attribuer le siège de cette autorité à l’un des nouveaux États membres qui n’ont pas encore d’institution européenne sur leur territoire. L’un de ces candidats est Ljubljana, la capitale de la Slovénie. La proposition de ce candidat bénéficie d’un soutien important et, dans l’espoir qu’elle soit acceptée, elle a été soigneusement et minutieusement préparée."@fr8
"( ) Nehéz lenne még egy olyan európai programot találni, amely a Lisszaboni Stratégia céljait olyan jól követné, mint az európai globális navigációs műholdas rendszer keretében megvalósuló tevékenységek. Ezek közé tartozik a kutatási és fejlesztési munka a rendkívül szofisztikált technológiák területén, új lehetőségek létrehozása a fiatalok számára, új és jobb munkahelyek, vállalkozásfejlesztés és folytathatnám… A rendszer megvalósítása oly sokat követel, hogy egyetlen tagállam sem tudná azt egyedül megvalósítani. Pontosan ez az a pont, ahol az európai integráció hozzáadott értéke nyilvánvalóvá válik. A rendszer megvalósítása nagyobb fokú függetlenséget biztosít Európának, valamint versenyelőnyöket. Egészen a közelmúltig a projekt gyakorlatilag el volt temetve a finanszírozás nehézségei miatt. Ezért gratulálok Barsi-Pataky Etelkának, az előadónak és az Európai Parlament tárgyalócsapata vezetőjének, Angelika Nieblernek, akik kiváló munkát végeztek. Szeretnék gratulálni az Európai Tanács szlovén elnökségének is, amiért megállapodtak a Parlamenttel. A megvalósítás azonban többéves késésben van. Azt szeretném, ha a konkrét tevékenységeket felölelő következő fázisokat a lehető legsürgősebben befejeznék, és kérem, hogy így legyen. A rendszer célja a legigényesebb és széleskörű alkalmazások teljesítése. Tudom, hogy néhány tagállamban a megvalósítható alkalmazások már a fennálló politikai stratégiák részét képezik. Szlovéniában például az úthasználattal arányos elektronikus díjfizetési rendszerre fogadtak el egy intézkedési tervet, és remélem, hogy az európai műholdakat fogjuk erre a célra felhasználni, nem pedig más országokéit. Végül, létre kell hoznunk a felügyelő hatóságot, és annak központját. A tagállamoknak emlékezniük kell a Tanács 2003. évi határozatára, és a hatóság központját valamelyik olyan új tagállamnak kellene odaítélniük, amelyikben még nincsen európai intézmény. Egy ilyen jelölt Ljubljana, Szlovénia fővárosa. E jelölt javaslatának komoly támogatása van, és remélem, hogy sikeres lesz, mivel gondosan és alaposan készítették elő."@hu11
". Sarebbe difficile trovare un programma europeo che persegua gli obiettivi della strategia di Lisbona come le attività nel quadro del sistema europeo di navigazione satellitare globale. Tali attività includono un lavoro di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie altamente sofisticate, la creazione di nuove possibilità per i giovani, nuovi e migliori posti di lavoro, uno sviluppo dell’impresa, e potrei proseguire… L’attuazione del sistema è talmente impegnativa che nessuno Stato membro potrebbe sostenerla da solo. E’ proprio dove il valore aggiunto dell’integrazione europea è decisamente evidente. Inoltre, tale attuazione offre all’Europa una maggiore indipendenza, nonché un vantaggio concorrenziale. Solo fino a poco tempo fa, il progetto era stato praticamente dimenticato a causa delle difficoltà con i finanziamenti. Pertanto mi congratulo con Etelka Barsi-Pataky, la relatrice, e la responsabile dell’ di negoziatori del Parlamento europeo, Angelika Niebler, che hanno svolto un ottimo lavoro. Desidero inoltre congratularmi con la Presidenza slovena del Consiglio europeo per l’ultimo accordo con il Parlamento. Tuttavia, l’attuazione si sta ora svolgendo numerosi anni dopo. Vorrei che le prossime fasi, che prevedono attività concrete, fossero portate a termine il prima possibile, e chiedo che ciò accada. L’intento del sistema è l’esecuzione delle più complicate e diverse applicazioni. So che in alcuni Stati membri le possibili applicazioni fanno già parte delle strategie politiche esistenti. In Slovenia, ad esempio, è stato adottato un piano d’azione per un pedaggio a scorrimento libero, e mi auguro che utilizzeremo i satelliti europei anziché quelli di altri paesi a tale scopo. Infine, dobbiamo anche istituire un’autorità di vigilanza e la sua sede centrale. Gli Stati membri dovrebbero ricordare la decisione del Consiglio del 2003, e dovrebbero concedere la sede centrale dell’autorità a uno dei nuovi paesi membri che non sono ancora dotati di un’istituzione europea. Un candidato è Lubiana, la capitale della Slovenia. Questa proposta ha un sostegno sostanziale e, nella speranza che abbia successo, è stata preparata in modo attento ed esauriente."@it12
"( ) Sunku rasti kitą Europos programą, kuri taip gerai atitinka Lisabonos strategijos tikslus, kaip Europos visuotinės palydovinės navigacijos sistemos programoje numatytos veiklos. Jos apima sudėtingų technologijų srities mokslinius tyrimus ir plėtros darbus, naujų galimybių jaunimui sukūrimą, naujas ir geresnes darbo vienas, verslumo plėtrą, sąrašą galėčiau tęsti... Šios sistemos įgyvendinimas reikalauja tiek daug pastangų, kad nė viena valstybė narė savarankiškai negalėtų to padaryti. Būtent čia akivaizdžiai matyti Europos integracijos pridėtinė vertė. Be to, šios sistemos įgyvendinimas suteikia Europai daugiau savarankiškumo bei gerina jos konkurencinį pranašumą. Dar visai neseniai šis projektas buvo praktiškai palaidotas dėl sunkumų, susijusių su finansavimu. Todėl sveikinu pranešėją Etelka Barsi-Pataky bei Europos Parlamento derybininkų grupės vadovę Angelika Niebler, kurios puikiai atliko darbą. Taip pat noriu pasveikinti Europos Tarybos Pirmininkaujančią valstybė Slovėniją už pasiektą Tarybos susitarimą su Parlamentu. Tačiau programos įgyvendinimas keletą metų vėluoja. Norėčiau, kad kiti etapai, kurių metu bus atliekami konkretūs darbai, būtų kuo greičiau baigti, ir raginu, kad taip ir būtų. Šios sistemos paskirtis – atlikti labai sudėtingas ir įvairias taikomąsias funkcijas. Žinau, kad kai kuriose valstybėse narėse galimi pritaikymo būdai jau yra dabartinės politinės strategijos dalis. Pavyzdžiui, Slovėnijoje patvirtintas mokesčio už kelius surinkimo, nestabdant transporto srauto, veiksmų planas, ir aš tikiuosi, kad mes šiuo tikslu naudosimės Europos, o ne kitų šalių palydovais. Galiausiai, mes taip pat turime įsteigti priežiūros instituciją ir jos buveinę. Valstybės narės turėtų prisiminti 2003 m. Tarybos sprendimą ir įkurdinti institucijos buveinę vienoje iš naujųjų valstybių narių, kur dar nėra įsikūrusių Europos institucijų. Viena iš kandidačių yra Slovėnijos sostinė Liubliana. Ši kandidatūra turi didelį palaikymą, ir aš tikiuosi, kad ji bus sėkmingai patvirtinta; ji yra kruopščiai ir visapusiškai pasiruošusi."@lt14
"( ) Būtu grūti atrast tādu Eiropas programmu, kas tik ļoti saskanētu ar Lisabonas stratēģijas mērķiem, kā Eiropas globālās navigācijas satelītsistēmas pamatnostādnēs ietvertās darbības. Tajā iekļauts pētījumu un attīstības darbs augsti attīstītu tehnoloģiju jomā, jaunu iespēju radīšana jaunatnei, jaunas un labākas darba vietas, uzņēmumu attīstība, un tā varētu turpināt... Šīs sistēmas īstenošanai ir augstas prasības, tāpēc neviena dalībvalsts viena pati to nevarētu paveikt. Šeit kļūst skaidri redzama šīs programmas pievienotā vērtība — Eiropas integrācija. Sistēmas ieviešana Eiropai nodrošina arī lielāku neatkarību un palielina tās konkurētspēju. Pat vēl nesen projekts tika aizkavēts galvenokārt finansējuma grūtību dēļ. Tāpēc es apsveicu referenti un Eiropas Parlamenta sarunu grupas vadītāju kas ir paveikušas izcilu darbu. Es arī gribētu apsveikt Eiropas Padomes Slovēnijas prezidentūru par tās vienošanos ar Parlamentu. Taču programmas īstenošana notiek ar dažu gadu aizkavēšanos. Es vēlētos, lai turpmākie posmi, kas ietver konkrētus pasākumus, tiktu pabeigti iespējami drīzāk, un es lūdzu jūs darīt visu, lai tas notiktu. Sistēmas uzdevums ir dažāda, augstām prasībām atbilstoša tehniskā aprīkojuma izveidošana. Es zinu, ka dažas dalībvalstis šeit plānoto tehnisko nodrošinājumu jau ir iekļāvušas savās politiskajās stratēģijās. Slovēnijā, piemēram, ir apstiprināta signālu pārraides rīcības programma, un es ceru, ka šādā nolūkā mēs Eiropas satelītus izmantosim daudz ātrāk nekā citas valstis. Nobeigumā vēl es gribētu piebilst, ka mums jāizveido uzraudzības iestāde un tās galvenās mītnes. Dalībvalstīm jāatceras Padomes 2003. gada lēmums, un šai iestādei jāpiedāvā mītnes vieta kādā no jaunajām dalībvalstīm, kurās līdz šim nav nevienas Eiropas iestādes. Viena kandidāte ir Ļubļina, Slovēnijas galvaspilsēta. Šis ierosinājums ir rūpīgi un pamatīgi pārdomāts, tas ir nozīmīgs atbalsts, un mēs ceram, ka tas tiks pieņemts."@lv13
"Težko bi našli evropski program, ki bi tako dobro sledil ciljem lizbonske strategije, kot jim sledijo dejavnosti v okviru evropskega globalnega navigacijskega satelitskega sistema. Mednje spadajo raziskovalno in razvojno delo na področju visokozahtevnih tehnologij, ustvarjanje novih priložnosti za mlade, nova in boljša delovna mesta, razvoj podjetništva in še bi lahko naštevala. Izvedba sistema je tako zahtevna, da je ne bi mogla izpeljati nobena država članica sama. Prav tu se dodana vrednost evropskega povezovanja jasno vidi. Prav tako izvedba sistema zagotavlja več neodvisnosti, torej tudi konkurenčno prednost Evrope. Še nedavno je bil projekt praktično pokopan zaradi težav s financiranjem. Zato čestitam poročevalki gospe Etelki Barsi-Pataky in pogajalski ekipi Evropskega parlamenta pod vodstvom gospe Angelike Niebler, ki je opravila odlično delo. Čestitam pa tudi slovenskemu predsedstvu Sveta za uspešen dogovor s Parlamentom. Toda z izvajanjem smo že v nekajletni zamudi. Moja želja in prošnja je, da kar najhitreje uresničimo naslednje faze, ki vsebujejo povsem konkretne dejavnosti. Namen sistema je izvajanje najzahtevnejših in raznovrstnih aplikacij. Vem, da so v nekaterih državah članicah možne aplikacije že del obstoječih političnih strategij. Tako na primer je v Sloveniji sprejet akcijski načrt cestninjenja v prostem prometnem toku. Želim si, da bi zanj uporabljali evropske satelite in ne satelite od tretjih držav. Nenazadnje pa moramo določiti tudi nadzorni organ in njegov sedež. Naj države članice ne pozabijo na sklep Sveta iz leta 2003 in sedež dodelijo eni od novih držav članic, ki še nima nobene evropske institucije. Ena izmed tovrstnih kandidatur prihaja iz Ljubljane, prestolnice Slovenije. Pripravljena je bila skrbno, resno, s široko podporo ter s prepričanjem v uspeh."@mt15
"Het zal moeilijk zijn om een Europees programma te vinden dat de doelstellingen van de strategie van Lissabon zo goed zal omzetten als de activiteiten in het kader van het Europees (GNSS) dit doen. Deze omvatten onderzoeks- en ontwikkelingswerk op het gebied van zeer ontwikkelde technologieën, de schepping van nieuwe mogelijkheden voor de jongeren, nieuwe en betere banen, de ontwikkeling van ondernemingen, en ik zou zo door kunnen gaan... De tenuitvoerlegging van het systeem is zo veeleisend dat geen enkele lidstaat hiertoe alleen in staat zou zijn. Dit is nu precies waar de toegevoegde waarde van de Europese eenwording duidelijk is. Ook levert de tenuitvoerlegging van het systeem een grotere onafhankelijkheid voor Europa op, evenals een mededingingsvoordeel. Tot pas geleden wat het project vanwege de financieringsmoeilijkheden practisch dood en begraven. Ik feliciteer daarom de rapportrice Etelka Barsi-Pataky en het hoofd van de onderhandelingsdelegatie van het Europees Parlement Angelika Niebler die uitstekend werk hebben verricht. Ik zou ook graag het Sloveense voorzitterschap van de Europese Raad willen feliciteren voor de overeenkomst tussen de Raad en het Parlement. De tenuitvoerlegging loopt echter enkele jaren op het schema achter. Mijn wens is daarom dat de volgende stadia waar het om concrete activiteiten gaat zo snel mogelijk worden voltooid en ik roep ertoe op om hiervoor te zorgen. Het doel van het systeem is de uitvoering van veeleisende en verscheidene toepassingen. Ik weet dat in sommige lidstaten nuttige toepassingen al deel uitmaken van de bestaande politieke strategieën. Zo is er in Slovenië een actieplan voor een vloeiend wegentolsysteem aangenomen, en ik hoop dat wij hiervoor eerder de Europese satellieten gebruiken dan diegenen van ander landen. Ten slotte moeten we ook de toezichtsautoriteit en zijn hoofdkwartier oprichten. De lidstaten moeten hierbij aan het besluit van de Raad van 2003 denken, en het hoofdkwartier van de autoriteit aan een van de nieuwe lidstaten geven die tot op heden nog geen Europese instellingen hebben. Een van deze kandidaten is Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Het kandidaatstelling van deze stad geniet aanzienlijke ondersteuning, en in de hoop dat het hierbij succesvol zal zijn, heeft het zich hier in alle rust en grondig op voorbereid."@nl3
"( ) Będzie trudno znaleźć europejski program, który dążyłby do spełnienia celów strategii lizbońskiej, tak jak czynią to działania podejmowane w ramach europejskiego systemu nawigacji satelitarnej. Obejmuje on prace w zakresie badań i rozwoju w obszarze wysoko wyspecjalizowanych technologii, stworzenie nowych możliwości dla młodzieży, utworzenie nowych i o lepszej jakości miejsc pracy, rozwój przedsiębiorstw i mogłabym kontynuować... Wdrożenie systemu jest takie wymagające, że żadne państwo członkowskie nie mogłoby tego uczynić we własnym zakresie. To właśnie tutaj europejska wartość dodana jest wyraźnie widoczna. Ponadto wdrożenie systemu zapewnia Europie większą niezależność, a także przewagę konkurencyjną. Do niedawna projekt był praktycznie zaprzepaszczony z uwagi na trudności w zakresie finansowania. A zatem gratuluję Etelce Barsi-Pataky, sprawozdawczyni i przewodniczącej zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego, Angelice Niebler, które wykonały wspaniałą pracę. Chciałabym także pogratulować słoweńskiej prezydencji Rady Europejskiej ostatniego porozumienia z Parlamentem. Jednakże teraz wdrożenie ma wiele lat opóźnienia. Chciałabym, aby następne etapy, obejmujące konkretne działania, były zakończone tak szybko jak to możliwe i apeluję, aby tak było. Celem systemu jest zapewnienie najbardziej wymagających i zróżnicowanych zastosowań. Wiem, że w niektórych państwach członkowskich wykonalne zastosowania już są częścią istniejących strategii politycznych. Na przykład w Słowenii został przyjęty plan działań dla systemu free-flow naliczania opłat drogowych i mam nadzieję, że wykorzystamy w tym celu satelity europejskie, a nie satelity innych krajów. Wreszcie musimy także ustanowić organ nadzorczy i kwaterę główną. Państwa członkowskie muszą pamiętać o decyzji Rady z 2003 r. i powinny przyznać kwaterę główną organu jednemu z nowych państw członkowskich, które nie mają jeszcze żadnych instytucji wspólnotowych. Jednym z kandydatów jest Lublana, stolica Słowenii. Kandydatura ta posiada znaczące wsparcie i w nadziei, że zostanie ona zatwierdzona, została uważnie i dokładnie przygotowana."@pl16
"Seria difícil encontrar um programa europeu que perseguisse os objectivos da Estratégia de Lisboa como o fazem as actividades no quadro do Sistema Europeu de Radionavegação por Satélite. Essas actividades incluem investigação, trabalho de desenvolvimento no domínio de tecnologias altamente sofisticadas, criação de novas possibilidade para os jovens, novos e melhores postos de trabalho, desenvolvimento de empresas, e por aí fora… A implementação do sistema é tão exigente que nenhum Estado-Membro poderia levá-lo a cabo sozinho. É nisso precisamente que o valor acrescentado da integração europeia é absolutamente evidente. Além disso, a implementação do sistema proporciona à Europa maior independência, bem como uma vantagem competitiva. Só até recentemente, o projecto estava praticamente enterrado, em consequência de dificuldades com o seu financiamento. Logo, felicito a senhora deputada Etelka Barsi-Pataki, a relatora, e a dirigente do grupo de negociações do Parlamento Europeu, Angelika Niebler, que realizaram um excelente trabalho. Gostaria igualmente de felicitar a Presidência eslovena do Conselho Europeu pelo acordo a que chegou com o Parlamento Europeu. Não obstante, neste momento, a implementação encontrar-se atrasada vários anos. Gostaria que as fases seguintes, envolvendo actividades concretas, fossem terminadas o mais breve possível. O objectivo do sistema é a realização das mais exigentes e diversas aplicações. Bem sei que, em alguns Estados-Membros, as aplicações mais exequíveis já fazem parte das estratégias políticas existentes. Na Eslovénia, por exemplo, já foi adoptado um plano de acção para portagens esperando eu que vamos utilizar para o efeito satélites europeus, em vez de satélites de outros países. Finalmente, temos igualmente de instalar uma Autoridade Supervisora e as suas sedes. Os Estados-Membros deviam recordar a decisão do Conselho de 2003, e deviam atribuir a sede da Autoridade a um dos novos Estados-Membros que ainda não tenha qualquer instituição europeia. Um desses candidatos é Lubliana, capital da Eslovénia. Esta proposta de candidatura dispõe de um apoio substancial, tendo-se, para o efeito, preparado cuidadosa e minuciosamente, na esperança de ser bem sucedida."@pt17
"Težko bi našli evropski program, ki bi tako dobro sledil ciljem lizbonske strategije, kot jim sledijo dejavnosti v okviru evropskega globalnega navigacijskega satelitskega sistema. Mednje spadajo raziskovalno in razvojno delo na področju visokozahtevnih tehnologij, ustvarjanje novih priložnosti za mlade, nova in boljša delovna mesta, razvoj podjetništva in še bi lahko naštevala. Izvedba sistema je tako zahtevna, da je ne bi mogla izpeljati nobena država članica sama. Prav tu se dodana vrednost evropskega povezovanja jasno vidi. Prav tako izvedba sistema zagotavlja več neodvisnosti, torej tudi konkurenčno prednost Evrope. Še nedavno je bil projekt praktično pokopan zaradi težav s financiranjem. Zato čestitam poročevalki gospe Etelki Barsi-Pataky in pogajalski ekipi Evropskega parlamenta pod vodstvom gospe Angelike Niebler, ki je opravila odlično delo. Čestitam pa tudi slovenskemu predsedstvu Sveta za uspešen dogovor s Parlamentom. Toda z izvajanjem smo že v nekajletni zamudi. Moja želja in prošnja je, da kar najhitreje uresničimo naslednje faze, ki vsebujejo povsem konkretne dejavnosti. Namen sistema je izvajanje najzahtevnejših in raznovrstnih aplikacij. Vem, da so v nekaterih državah članicah možne aplikacije že del obstoječih političnih strategij. Tako na primer je v Sloveniji sprejet akcijski načrt cestninjenja v prostem prometnem toku. Želim si, da bi zanj uporabljali evropske satelite in ne satelite od tretjih držav. Nenazadnje pa moramo določiti tudi nadzorni organ in njegov sedež. Naj države članice ne pozabijo na sklep Sveta iz leta 2003 in sedež dodelijo eni od novih držav članic, ki še nima nobene evropske institucije. Ena izmed tovrstnih kandidatur prihaja iz Ljubljane, prestolnice Slovenije. Pripravljena je bila skrbno, resno, s široko podporo ter s prepričanjem v uspeh."@ro18
"( ) Bolo by ťažké nájsť európsky program, ktorý by usiloval o naplnenie cieľov Lisabonskej stratégie tak dobre ako aktivity v rámci Európskeho globálneho navigačného satelitného systému. Tieto aktivity zahŕňajú výskum a vývoj v oblasti veľmi zložitých technológií, vytvárania nových možností pre mladých ľudí, nové a lepšie pracovné miesta, rozvoj podnikania a mohla by som pokračovať aj ďalej… Prevedenie tohto systému je také náročné, že by ho žiadny členský štát nemohol uskutočniť sám. To je presne to, v čom spočíva jasná a zjavná pridaná hodnota európskej integrácie. Realizácia tohto systému taktiež poskytuje Európe väčšiu nezávislosť a rovnako aj konkurenčnú výhodu. Až donedávna bol tento projekt prakticky pochovaný kvôli problémom s financovaním. Preto gratulujem pani Etelke Barsi-Patakyovej, spravodajkyni, a vedúcej rokovacieho tímu Európskeho parlamentu Angelike Nieblerovej, ktoré odviedli výbornú prácu. Rada by som taktiež pogratulovala slovinskému predsedníctvu Európskej rady k dohode Európskej rady s Parlamentom. Realizácia má však teraz niekoľkoročné meškanie. Priala by som si, aby boli ďalšie fázy týkajúce sa konkrétnej činnosti dokončené čo najskôr, a vyzývam k tomu, aby tomu tak aj bolo. Účelom tohto systému je uskutočňovanie rôznych najnáročnejších aplikácií. Viem, že v niektorých členských štátoch sú realizovateľné aplikácie už súčasťou existujúcich politických stratégií. Napríklad v Slovinsku bol schválený akčný plán pre priebežné mýtne a dúfam, že na tento účel budeme využívať skôr európske satelity než satelity iných krajín. Na záver chcem povedať, že musíme tiež zriadiť úrad pre dohľad a jeho sídlo. Členské štáty by si mali spomenúť na rozhodnutie Rady z roku 2003 a mali by umiestniť sídlo tohto úradu do jedného z nových členských štátov, ktoré ešte nemajú žiadne európske inštitúcie. Jedným takýmto kandidátom je hlavné mesto Slovinska Ľubľana. Návrh tohto kandidáta má značnú podporu a v nádeji, že bude úspešný, bol tento návrh starostlivo a dôkladne vypracovaný."@sk19
"Det skulle vara svårt att hitta ett europeiskt program som gör det möjligt att fullfölja Lissabonstrategins mål lika bra som verksamheterna inom europeiska globala satellitnavigeringssystemet gör. Dessa inbegriper forsknings- och utvecklingsarbete inom ett område med ytterst sofistikerade tekniker, tillskapandet av nya möjligheter för de unga, nya och bättre arbetstillfällen, utveckling av företag, och jag skulle kunna fortsätta … Genomförandet av systemet är så krävande att ingen medlemsstat kunde genomföra det på egen hand. Detta är exakt där mervärdet av den europeiska integrationen blir uppenbart. Genomförandet av systemet ger Europa större oberoende och en konkurrensfördel. Tills helt nyligen var projektet praktiskt taget begravt på grund av finansieringssvårigheterna. Jag gratulerar därför föredraganden Etelka Barsi-Pataky och ledaren för Europaparlamentets förhandlingsgrupp Angelika Niebler, som har gjort ett utmärkt arbete. Jag vill också gratulera det slovenska ordförandeskapet för Europeiska rådet till överenskommelsen med parlamentet. Genomförandet är nu flera år försenat. Jag önskar att de kommande etapperna, som innebär konkreta verksamheter, ska genomföras så snart som möjligt, och jag vädjar om att så ska bli fallet. Syftet med systemet är att genomföra ett av de mest krävande och mångsidiga tillämpningsområdena. Jag vet att i vissa medlemsstater ingår de mest genomförbara tillämpningsområdena redan i etablerade politiska strategier. I Slovenien till exempel har en handlingsplan för ett vägtullsystem för fria trafikflöden antagits, och jag hoppas att vi ska använda de europeiska satelliterna i stället för andra länders satelliter för detta ändamål. Slutligen måste vi inrätta en tillsynsmyndighet och dess huvudkontor. Medlemsstaterna bör komma ihåg rådets beslut från 2003 och att de bör ge en av de nya medlemsstaterna, som ännu inte har några EU-institutioner, huvudkontoret för tillsynsmyndigheten. En sådan kandidat är Ljubljana, Sloveniens huvudstad. Detta kandidatförslag har betydande stöd, och i hopp om att det ska bli framgångsrikt har det noga och grundligt förberetts."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"SL"5,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph