Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-22-Speech-2-188"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080422.46.2-188"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zpráva, kterou vypracovala paní Bárbara Dührkop Dührkop, o přeshraniční spolupráci v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti () je velmi závažná ze dvou hledisek: za prvé z hlediska nutného efektivního boje proti uvedeným fenoménům a za druhé z hlediska ochrany občanských práv a svobod. Z tohoto důvodu by měla být posuzována velmi citlivě. Zastavím se u pozměňovacího návrhu č. 4, který by měl Evropský parlament připojit k návrhu předloženému k návrhu rozhodnutí Rady. Mimo jiné zde stojí, že zvláštní kategorie údajů, které se týkají rasového či etnického původu, politických názorů, přesvědčení, členství v politické straně, sexuální orientace nebo zdravotního stavu osob by měly být zpracovány jen tehdy, je-li to zcela nezbytné a přiměřené záměru konkrétního případu a v souladu se zvláštními bezpečnostními opatřeními. Tady vidím značný potenciální problém. Kdo a jakým způsobem bude rozhodovat o tom, co je nezbytné a přiměřené? Jakýsi „velký bratr“? Nebo anonymní policejní úředník, pro kterého může být ochrana lidských práv zcela podružnou věcí? A nakolik je třeba zdravotní stav nebo sexuální orientace osob relevantní pro boj s terorismem? Nejen proto doporučuji návrh zprávy v předložené podobě odmítnout, neboť je zapotřebí mnohem preciznějšího výchozího návrhu."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Bárbara Dührkop Dührkops betænkning om grænseoverskridende samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet () er meget vigtig af to grunde: For det første fordi den er nødvendig for effektivt at bekæmpe førnævnte fænomener og for det andet på grund af spørgsmålet om beskyttelse af borgerrettigheder og -friheder. Derfor bør disse emner behandles på en meget følsom måde. Vi bør genoverveje ændringsforslag 3 til forslaget til Rådets afgørelse, hvori det hedder, at særlige kategorier af data om racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk standpunkt eller filosofisk overbevisning, parti- eller fagforeningsmedlemskab, seksuel orientering eller helbred kun bør behandles, hvis det er absolut nødvendigt og er proportionalt med formålet med det pågældende tilfælde og i overensstemmelse med specifikke forholdsregler. Jeg ser det som potentielt alvorligt misvisende. Hvem skal beslutte, hvad der er nødvendigt og proportionalt, og hvordan vil de afgøre det? Bliver det en slags "Big Brother"? Eller en anonym politimand, for hvem beskyttelsen af menneskerettigheder måske ikke er så vigtig? Hvordan kan helbred og seksuel orientering være relevant for bekæmpelse af terrorisme? Det er nogle af grundene til, at jeg anbefaler, at vi afviser forslaget til beslutning, som det foreligger: Vi må have en mere præcis tekst som grundlag."@da2
"Der Bericht von Frau Bárbara Dührkop Dührkop zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität () ist aus zweierlei Gründen äußerst wichtig: Erstens, weil die genannten Erscheinungen unbedingt bekämpft werden müssen, und zweitens, weil es um den Schutz der bürgerlichen Rechte und Freiheiten geht. Folglich müssen diese Fragen sehr vorsichtig behandelt werden. Wir sollten uns Änderungsantrag Nr. 3 zum Entwurf des Ratsbeschlusses nochmals ansehen, in dem es heißt: Meines Erachtens ist das eine potenzielle Schwachstelle. Wer entscheidet, was notwendig und verhältnismäßig ist und wer trifft diese Entscheidung? Wird das eine Art „Big Brother“ sein? Oder ein anonymer Polizist, für den der Schutz der Menschenrechte möglicherweise untergeordnete Bedeutung hat? Wieso spielen Gesundheit oder sexuelle Ausrichtung bei der Bekämpfung des Terrorismus eine Rolle? Dies sind einige der Gründe, weshalb ich empfehle, den Entwurf der Entschließung in seiner jetzigen Form abzulehnen: Wir brauchen einen präziseren Text als Grundlage."@de9
"Η έκθεση της κ. Bárbara Dührkop Dührkop σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος () είναι πολύ σημαντική για δύο λόγους: καταρχάς επειδή είναι απαραίτητο να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά τα προαναφερθέντα φαινόμενα, και δεύτερον λόγω του θέματος της προστασίας των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Κατά συνέπεια, αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη ευαισθησία. Πρέπει να επανεξετάσουμε την τροπολογία 3 στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, η οποία δηλώνει ότι ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αφορούν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους σε κόμμα ή συνδικαλιστική ένωση, γενετήσιο προσανατολισμό ή γενετήσια υγεία πρέπει να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας μόνον εάν είναι απολύτως αναγκαίο και ανάλογο για το σκοπό της συγκεκριμένης περίπτωσης και σύμφωνα με συγκεκριμένες διασφαλίσεις. Διαβλέπω σε αυτό δυνητικά σοβαρά ελαττώματα. Ποιος θα αποφασίσει τι είναι αναγκαίο και ανάλογο και πώς θα καταλήξει σε αυτή την απόφαση; Θα είναι κάποιο είδος «Μεγάλου Αδερφού»; Ή ένας ανώνυμος αστυνομικός για τον οποίο η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να είναι ένα ασήμαντο ζήτημα; Πώς είναι σχετικά η υγεία ή ο γενετήσιος προσανατολισμός με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας; Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους συνέστησα να απορρίψουμε το σχέδιο ψηφίσματος ως έχει: χρειαζόμαστε ένα πολύ πιο ακριβές κείμενο ως βάση."@el10
"The report by Mrs Bárbara Dührkop Dührkop on cross-border cooperation in combating terrorism and cross-border crime () is very important for two reasons: firstly because it is necessary to combat effectively the above-mentioned phenomena, and secondly because of the issue of protection of civil rights and liberties. Consequently, these issues should be handled in a very sensitive manner. We need to reconsider Amendment 3 to the draft Council decision, which states that special categories of data concerning racial or ethnic origin, political opinion, religious or philosophical belief, party or trade union membership, sexual orientation or health should be processed only if absolutely necessary and in proportion to the purpose of the specific case and in compliance with specific safeguards. I see this as potentially seriously flawed. Who will decide what is necessary and in proportion and how will they reach that decision? Will it be some kind of ‘Big Brother’? Or an anonymous police officer for whom protection of human rights may be a very minor issue? How is health or sexual orientation relevant to combating terrorism? These are some of the reasons why I recommend that we reject the draft resolution as it stands: we need a much more precise text as a foundation."@en4
"El informe de Bárbara Dührkop Dührkop sobre la cooperación transfronteriza en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza () es muy importante por dos razones: primero porque es necesario combatir los fenómenos anteriormente mencionados de un modo eficaz y, en segundo lugar, debido a la cuestión de la protección de los derechos y libertades civiles. En consecuencia, estos temas deben tratarse con total delicadeza. Tenemos que reconsiderar la enmienda 3 al proyecto de decisión del Consejo que afirma que las categorías especiales de datos relativos al origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación a partidos o sindicatos, la orientación sexual o la salud de las personas sólo deberán procesarse si es absolutamente necesario y en proporción a los efectos del caso concreto y de conformidad con las garantías específicas. Creo que esta afirmación es un error potencialmente muy grave. ¿Quién decidirá qué es necesario y en qué proporción y cómo se llegará a esa decisión? ¿Será una especie de «Gran Hermano»? ¿O será un anónimo oficial de policía para el que la protección de los derechos humanos podría ser un aspecto de poca importancia? ¿De qué modo pueden ser relevantes los datos sanitarios o la orientación sexual en la lucha contra el terrorismo? Estos son algunos de los motivos por los que recomiendo rechazar el proyecto de resolución tal y como está ahora: necesitamos un texto mucho más preciso como base."@es21
"Bárbara Dührkop Dührkopi raport piiriülese koostöö kohta terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastases võitluses () on väga tähtis kahel põhjusel. Esiteks on eespool nimetatud nähtuste vastu vaja tõhusalt võidelda ja teiseks kodanikuõiguste ja vabaduste kaitsmise küsimuse tõttu. Seega tuleks neid küsimusi käsitleda väga tundlikul viisil. Me peame veel kord kaalutlema nõukogu otsuse eelnõu muudatusettepanekut 3, millega sätestatakse, et andmete erikategooriaid, mis seonduvad rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste seisukohtade, usuliste või filosoofiliste veendumuste, erakonda või ametiühingusse kuuluvuse, seksuaalse sättumuse või tervisega, tuleks töödelda vaid juhul, kui see on absoluutselt vajalik ja proportsionaalne konkreetse juhtumi eesmärgil ja on kooskõlas konkreetsete kaitsemeetmetega. Minu arvates on see avaldus tõsiselt puudulik. Kes otsustab, mis on vajalik ja millises proportsioonis ja kuidas nad sellele otsusele jõuavad? On selleks teatud tähtis isik? Või anonüümne politseinik, kelle jaoks inimõiguste kaitsmine võib olla väga väikese tähtsusega küsimus? Mis on tervisel või seksuaalsel sättumusel tegemist terrorismivastase võitlusega? Need on mõned põhjustest, miks ma soovitan resolutsiooni ettepaneku praeguses vormis tagasi lükata – me vajame palju täpsemat teksti."@et5
"Bárbara Dührkop Dührkopin mietintö rajatylittävästä yhteistyöstä terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumisessa () on erittäin tärkeä kahdesta syystä: ensinnäkin siksi, että edellä mainittuja ilmiöitä on torjuttava tehokkaasti, ja toiseksi siksi, että on otettava huomioon kansalaisoikeuksien ja -vapauksien suojeleminen. Näin ollen näitä kysymyksiä olisi käsiteltävä erittäin herkkätunteisesti. Meidän on tarkasteltava uudelleen neuvoston päätösehdotukseen esitettyä tarkistusta 3, jossa todetaan, että rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, puolueeseen tai ammattiliittoon kuulumista, sukupuolista suuntautumista tai terveyttä koskevia erityisiä tietoryhmiä saa käsitellä ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhtaista yksittäisen erityistapauksen tarkoituksessa ja jos tällöin noudatetaan erityisiä suojatoimia. Näen tässä ajattelutavassa vakavia puutteita. Kuka päättää, mikä on tarpeen ja oikeasuhtaista, ja miten tällainen päätös tehdään? Onko kyseessä jonkinlainen ”isoveli”? Vai onko kyseessä tuntematon poliisiviranomainen, joka ei anna suurta painoarvoa ihmisoikeuksien suojelemiselle? Miten terveys tai seksuaalinen suuntautuminen liittyvät terrorismin torjuntaan? Nämä ovat joitakin syitä siihen, miksi suosittelen, että me hylkäämme päätöslauselmaesityksen sen nykyisessä muodossa. Lähtökohtana olevan tekstin pitää olla paljon täsmällisempi."@fi7
"Le rapport de Mme Bárbara Dührkop Dührkop sur la coopération transfrontalière dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière () est très important pour deux raisons: Premièrement, car il est nécessaire de lutter efficacement contre le phénomène susmentionné; deuxièmement, en raison de la question de la protection des droits et des libertés civiles. Ces questions doivent par conséquent être traitées avec beaucoup de précautions. Il faut que nous examinions l’amendement 3 au projet de décision du Conseil, qui stipule que le traitement de catégories particulières de données concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un parti ou à un syndicat, l’orientation sexuelle ou l’état de santé ne devrait être possible que s‘il est absolument nécessaire et proportionné dans le cadre d’une affaire spécifique l'objectif du cas spécifique et avec des sauvegardes spécifiques. J’y vois de sérieuses défaillances potentielles. Qui décidera de la nécessité et de la proportionnalité et comment parviendront-ils à cette décision. S’agira-t-il d’une sorte de «Big Brother» ou d‘un officier de police anonyme qui n’attache pas beaucoup d’importance à la protection des droits de l’homme? Quel est le rapport entre l’état de santé ou l’orientation sexuelle et la lutte contre le terrorisme? Ce sont là certaines des raisons pour lesquelles j’ai recommandé que nous rejetions le projet de résolution sous sa forme actuelle: nous avons besoin d’un texte nettement plus précis comme base."@fr8
". La relazione dell’onorevole Dührkop Dührkop sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera () è molto importante per due ragioni: primo, poiché è necessario combattere efficacemente i suddetti fenomeni, e, secondo, per la questione della protezione dei diritti e delle libertà civili. Di conseguenza, tali problemi dovrebbero essere gestiti in maniera delicata. Occorre riconsiderare l’emendamento n. 3 al progetto di decisione del Consiglio, che asserisce che categorie speciali di dati concernenti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, il credo religioso o filosofico, l’appartenenza a partiti o sindacati, l’orientamento sessuale o la salute andrebbero trattate solo se assolutamente necessario e in proporzione all’obiettivo del caso specifico nonché conformemente a salvaguardie specifiche. Lo considero sul serio potenzialmente imperfetto. Chi deciderà che cos’è necessario e in proporzione e in che modo si giungerà a tale decisione? Ci sarà una qualche sorta di “Grande Fratello”? O sarà un anonimo ufficiale di polizia per cui la tutela dei diritti umani può essere una questione minore? In che modo la salute o l’orientamento sessuale sono pertinenti nella lotta al terrorismo? Queste sono alcune ragioni per cui raccomando di respingere il progetto di risoluzione nella sua forma attuale: occorre un testo molto più preciso come un fondamento."@it12
"ponios Bárbara Dührkop Dührkop pranešimas dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo, siekiant kovoti su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu () svarbus dėl dviejų priežasčių: pirmoji – jis būtinas, siekiant efektyviai kovoti su pirmiau paminėtais reiškiniais, antroji – pilietinių teisių ir laisvių apsaugos klausimas. Taigi, šiuos klausimus reikia spręsti labai atsargiai. Turime iš naujo svarstyti Tarybos sprendimo projekto 3pakeitimą, kuris sako, kad ypatingų kategorijų duomenys, tokie, kaip duomenys apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę partijose ar profesinėse sąjungose, lytinę orientaciją ir sveikatą turėtų būti apdorojami tik esant absoliučiai būtinybei, proporcingai konkrečiam atvejui ir imantis konkrečių apsaugos priemonių. Čia įžvelgiu galimai rimtų trūkumų. Kas spręs, kas yra būtina ir proporcinga, ir kaip šie sprendimai bus priimami? AR kalbame apie kokį nors „Didįjį brolį“? O gal tai bus anoniminis policijos pareigūnas, kuriam žmogaus teisių apauga gali būti labai nereikšmingas dalykas? Kaip duomenys apie sveikatą ar lytinę orientaciją gali padėti kovoti su terorizmu? Tai tik keletas priežasčių, kurios skatina mane rekomenduoti atmesti dabartinę sprendimo projekto redakcija: turime remtis daug tikslesniu tekstu."@lt14
"kundzes ziņojums par starptautisko sadarbību terorisma un pārrobežu noziedzības apkarošanā () ir ļoti svarīgs divu iemeslu dēļ: pirmkārt, jo ir nepieciešams efektīvi apkarot iepriekš minētās parādības un, otrkārt, pilsoņu tiesību un brīvību jautājuma dēļ. Tādējādi šie jautājumi ir jārisina ļoti jutīgā veidā. Mums ir vēlreiz jāapsver 3. grozījums Padomes lēmuma projektam, kurā noteikts, ka atsevišķas datu kategorijas, kas saistītas ar jautājumiem par rases piederību vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, partijas vai biedrības piederību, seksuālo orientāciju vai veselību drīkst izmantot tikai, ja tas ir galēji nepieciešami un atbilstoši konkrētā gadījuma nolūkam un noteiktiem drošības pasākumiem. Es redzu šo jautājumu kā nopietnu potenciālo problēmu. Kas izlems, kas ir nepieciešams un kas ir atbilstība konkrētā gadījuma nolūkam, kā tāds lēmums tiks pieņemts? Vai tas būs kāds „Lielais brālis”? Vai anonīms policijas ierēdnis, kuram cilvēktiesību jautājums nav tik ļoti svarīgs? Kādā veidā ar terorisma apkarošanu ir saistīti jautājumi par veselību vai seksuālo orientāciju? Šie ir daži no iemesliem, kāpēc es ierosinu, lai mēs noraidītu rezolūcijas projektu pašreizējā formulējumā: mums pamatam ir nepieciešams precīzāks formulējums."@lv13
"Zpráva, kterou vypracovala paní Bárbara Dührkop Dührkop, o přeshraniční spolupráci v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti () je velmi závažná ze dvou hledisek: za prvé z hlediska nutného efektivního boje proti uvedeným fenoménům a za druhé z hlediska ochrany občanských práv a svobod. Z tohoto důvodu by měla být posuzována velmi citlivě. Zastavím se u pozměňovacího návrhu č. 4, který by měl Evropský parlament připojit k návrhu předloženému k návrhu rozhodnutí Rady. Mimo jiné zde stojí, že zvláštní kategorie údajů, které se týkají rasového či etnického původu, politických názorů, přesvědčení, členství v politické straně, sexuální orientace nebo zdravotního stavu osob by měly být zpracovány jen tehdy, je-li to zcela nezbytné a přiměřené záměru konkrétního případu a v souladu se zvláštními bezpečnostními opatřeními. Tady vidím značný potenciální problém. Kdo a jakým způsobem bude rozhodovat o tom, co je nezbytné a přiměřené? Jakýsi „velký bratr“? Nebo anonymní policejní úředník, pro kterého může být ochrana lidských práv zcela podružnou věcí? A nakolik je třeba zdravotní stav nebo sexuální orientace osob relevantní pro boj s terorismem? Nejen proto doporučuji návrh zprávy v předložené podobě odmítnout, neboť je zapotřebí mnohem preciznějšího výchozího návrhu."@mt15
"Het verslag van mevrouw Bárbara Dührkop Dührkop over grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit () is om twee redenen belangrijk. In de eerste plaats moeten bovenvermelde fenomenen efficiënt worden bestreden en in de tweede plaats moeten burgerlijke rechten en vrijheden worden beschermd. De problemen moeten dus zorgvuldig worden aangepakt. Amendement 3 van het ontwerpbesluit van de Raad moet worden herbekeken. Hierin staat: “bijzondere categorieën gegevens betreffende ras of etnische herkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van partijen of vakbonden, seksuele geaardheid of gezondheid mogen uitsluitend worden verwerkt indien dit absoluut noodzakelijk is en evenredig met het oog op een bepaalde zaak, en indien specifieke waarborgen kunnen worden geboden.” Ik beschouw dit als een ernstig potentieel probleem. Wie zal beslissen wat noodzakelijk en evenredig is en hoe zal men tot die beslissing komen? Wordt het een soort ? Of een anonieme politiefunctionaris die de bescherming van de mensenrechten maar als iets kleins ziet? Op welke manier zijn seksuele geaardheid en gezondheid relevant voor de bestrijding van terrorisme? Dit zijn enkele van de redenen waarom ik aanraad het huidige ontwerpbesluit te verwerpen. Wij hebben als basis een nauwkeurigere tekst nodig."@nl3
"Sprawozdanie pani poseł Bárbary Dührkop Dührkop w sprawie współpracy transgranicznej w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej () jest bardzo ważne z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że skuteczne zwalczanie wspomnianych zjawisk jest niezbędne i po drugie, ze względu na zagadnienie ochrony praw i swobód obywatelskich. Dlatego też sprawy te należy traktować bardzo ostrożnie. Istnieje potrzeba ponownego rozważenia poprawki 3 do projektu decyzji Rady, która stanowi, że specjalne kategorie danych dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, członkostwa w partiach lub związkach zawodowych, orientacji seksualnej lub zdrowia powinny być przetwarzane tylko, jeśli jest to absolutnie konieczne i współmierne do celów konkretnej sprawy i z zachowaniem szczególnych zabezpieczeń. Widzę, że potencjalnie zawiera on poważne błędy. Kto będzie decydować o tym, co jest niezbędne i proporcjonalne i w jaki sposób podejmie taką decyzję? Czy będzie to pewnego rodzaju „Wielki Brat”? Czy też anonimowy funkcjonariusz policji, dla którego ochrona praw człowieka będzie sprawą bardzo mało istotną? Jaki związek posiada zdrowie czy orientacja seksualna ze zwalczaniem terroryzmu? To są niektóre z powodów, dla których zalecam odrzucenie projektu rezolucji w obecnej formie: jako fundament potrzebny nam będzie znacznie bardziej precyzyjny tekst."@pl16
"O relatório da senhora deputada Dührkop Dührkop sobre a cooperação transfronteiriça no combate ao terrorismo e ao crime transfronteiriço () é muito importante por duas razões: primeiro, porque é necessário combater eficazmente os fenómenos acima mencionados e, segundo, devido à questão da protecção dos direitos e das liberdades civis. Estas matérias devem, por conseguinte, ser abordadas com grande sensibilidade. Temos de repensar a alteração 3 ao projecto de decisão do Conselho, que afirma que categorias especiais de dados relativamente à origem racial ou étnica, opinião política, crença religiosa ou filosófica, inscrição num partido ou sindicato, orientação sexual ou estado de saúde devem ser processadas apenas se tal for absolutamente necessário, em proporção com o propósito do caso específico e cumprindo salvaguardas específicas. Vejo isto como um sério perigo potencial. Quem decidirá o que é necessário e proporcionado e como se chegará a essa decisão? Algo como o " "? Ou um agente de polícia anónimo para quem a protecção dos direitos humanos pode ser uma questão menor? De que forma é que a saúde ou a orientação sexual é relevante para combater o terrorismo? São estas algumas das razões por que recomendo que rejeitemos a proposta de resolução na sua actual versão: precisamos de um texto muito mais preciso em que nos basear."@pt17
"Zpráva, kterou vypracovala paní Bárbara Dührkop Dührkop, o přeshraniční spolupráci v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti () je velmi závažná ze dvou hledisek: za prvé z hlediska nutného efektivního boje proti uvedeným fenoménům a za druhé z hlediska ochrany občanských práv a svobod. Z tohoto důvodu by měla být posuzována velmi citlivě. Zastavím se u pozměňovacího návrhu č. 4, který by měl Evropský parlament připojit k návrhu předloženému k návrhu rozhodnutí Rady. Mimo jiné zde stojí, že zvláštní kategorie údajů, které se týkají rasového či etnického původu, politických názorů, přesvědčení, členství v politické straně, sexuální orientace nebo zdravotního stavu osob by měly být zpracovány jen tehdy, je-li to zcela nezbytné a přiměřené záměru konkrétního případu a v souladu se zvláštními bezpečnostními opatřeními. Tady vidím značný potenciální problém. Kdo a jakým způsobem bude rozhodovat o tom, co je nezbytné a přiměřené? Jakýsi „velký bratr“? Nebo anonymní policejní úředník, pro kterého může být ochrana lidských práv zcela podružnou věcí? A nakolik je třeba zdravotní stav nebo sexuální orientace osob relevantní pro boj s terorismem? Nejen proto doporučuji návrh zprávy v předložené podobě odmítnout, neboť je zapotřebí mnohem preciznějšího výchozího návrhu."@ro18
"Správa, ktorú vypracovala pani Bárbara Dührkop Dührkop, o cezhraničnej spolupráci v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti () je veľmi závažná z dvoch hľadísk: po prvé, z hľadiska nevyhnutného a efektívneho boja proti uvedeným fenoménom a po druhé z hľadiska ochrany občianskych práv a slobôd. Z tohto dôvodu by mala byť posudzovaná veľmi citlivo. Zastavím sa pri  pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 4, ktorý by mal Európsky parlament pripojiť k návrhu predloženému k návrhu rozhodnutia Rady. Okrem iného sa tu píše, že zvláštna kategória údajov, ktoré sa týkajú rasového či etnického pôvodu, politických názorov, presvedčenia, členstva v politickej strane, sexuálnej orientácie alebo zdravotného stavu osôb by mali byť spracované iba vtedy, ak je to celkom nevyhnutné a primerané zámeru konkrétneho prípadu a v súlade so zvláštnymi bezpečnostnými opatreniami. Tu vidím značný potenciálny problém. Kto a akým spôsobom bude rozhodovať o tom, čo je nevyhnutné a primerané? Akýsi „veľký brat“? Alebo anonymný policajný úradník, pre ktorého môže byť ochrana ľudských práv celkom podružnou vecou? A nakoľko je dajme tomu zdravotný stav alebo sexuálna orientácia osôb relevantná pre boj s terorizmom? Nielen preto odporúčam návrh správy v predloženej podobe odmietnuť, lebo je potrebný oveľa precíznejší návrh."@sk19
"Poročilo gospe Bárbare Dührkop Dührkop o čezmejnem sodelovanju ter boju proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu () je zelo pomembno zaradi nujnosti učinkovitega boja proti prej omenjenim pojavom ter zaradi vprašanja varstva državljanskih pravic in svoboščin. Zato je treba te težave obravnavati zelo pazljivo. Ponovno moramo preučiti predlog spremembe 3 k osnutku sklepa Sveta, ki navaja, da bi se morale posebne kategorije podatkov o rasnem ali narodnostnem poreklu, političnih nazorih, verskih ali filozofskih prepričanjih, članstvu v stranki ali sindikatu, spolni usmerjenosti ali zdravju obravnavati le, če je to za specifične primere nujno potrebno in sorazmerno ter v skladu s posebnimi zaščitnimi ukrepi. Menim, da je to zelo pomanjkljivo. Kdo bo odločal o tem, kaj je potrebno in sorazmerno, ter kako bodo to odločitev sprejeli? Ali bo o tem odločal nekakšen „veliki brat“? Ali morda anonimni policist, ki se mu varstvo človekovih pravic ne zdi pomembno? Kako sta zdravje in spolna usmerjenost povezana z bojem proti terorizmu? To so nekateri od razlogov, zaradi katerih priporočam, da osnutek resolucije, kakršen je zdaj, zavrnemo, saj kot izhodišče potrebujemo veliko natančnejše besedilo."@sl20
"Betänkandet av Bárbara Dührkop Dührkop om gränsöverskridande samarbete för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet () är mycket viktigt av två skäl. För det första är det nödvändigt att effektivt bekämpa de ovan nämnda företeelserna, och för det andra på grund av frågan om skydd av medborgerliga fri- och rättigheter. Följaktligen bör dessa frågor behandlas på ett mycket varsamt sätt. Vi behöver ompröva ändringsförslag 3 i förslaget till rådets beslut, där det fastslås att särskilda kategorier av datauppgifter, som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, parti- eller fackföreningstillhörighet, sexuell läggning eller hälsa, endast ska utnyttjas om det är absolut nödvändigt och i proportion till det specifika fallets syfte och i enlighet med specifika säkerhetsföreskrifter. Jag anser att detta är en potentiellt allvarlig svag punkt. Vem ska avgöra vad som är nödvändigt och proportionerligt, och hur ska man komma fram till detta beslut? Kommer man att ha något slags ”storebror”? Eller en anonym polistjänsteman som ser skydd för mänskliga rättigheter som en mindre viktig angelägenhet? Hur hör hälsa och sexuell läggning ihop med att bekämpa terrorism? Det är några av skälen till att jag rekommenderar att vi förkastar resolutionsförslaget som det är: vi behöver en mycket mer koncis text som underlag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph