Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-22-Speech-2-183"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080422.46.2-183"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". O relatório integra-se no processo de transposição do Tratado de Prüm para o acervo comunitário. Tal Tratado é parte integrante das graves medidas securitárias, que têm vindo a ser implementadas a coberto da dita "luta contra o terrorismo", visando o aprofundamento da cooperação transfronteiriça ao nível da UE no domínio da "luta contra o terrorismo", da criminalidade transfronteiriça e da imigração. Apesar de conter algumas alterações que melhoram a proposta inicial, o relatório não evita ou denuncia a criação de um preocupante quadro de cooperação policial (incluindo "a constituição de grupos comuns de intervenção rápida", possibilitando a acção de serviços policiais de um Estado-Membro no território de um outro), da criação do "Banco de dados pessoais" (incluindo informações sobre o ADN, ou, se "necessário", sobre as opiniões políticas dos cidadãos) e da facilitação do acesso a estes por parte de serviços de informação, que constituem verdadeiras violações dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos dos diferentes Estados-Membros. Aliás, os perigos inerentes a tal processo são mesmo evidenciados pelo próprio "European Data Protection Supervisor" que sublinha que tais instrumentos estão a ser (há muito implementados) sem a devida salvaguarda da protecção dos dados pessoais dos cidadãos. Por isso votámos contra."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zpráva je součástí procesu provádění Prümské smlouvy do Společenství Tato smlouva představuje nedílnou součást sekuritarianismu, který se prosazuje pod záminkou „boje proti terorismu“ s cílem posílení přeshraniční spolupráce na úrovni EU v oblasti „boje proti terorismu“, přeshraniční trestné činnosti a imigrace. Navzdory některým pozměňovacím návrhům, které původní zprávu zlepšují, neopouští zpráva, ani nekritizuje znepokojivý rámec policejní spolupráce (včetně zřízení „společných zásahových skupin“ umožňujících policejním silám z jednoho členského státu působit na území jiného členského státu), vytvoření „osobní databáze“ (včetně informací o DNA, nebo v případě „potřeby“ o politických názorech občana) a snadnější přístup k informačním službám, jež všechny představují skutečné ohrožení práv, svobod a bezpečnostních záruk občanů jednotlivých členských států. Nebezpečí, která v sobě skrývá tento proces, ve skutečnosti vyzdvihl samotný evropský inspektor ochrany údajů, který upozorňuje na skutečnost, že takovéto nástroje jsou zaváděny (a to již po nějakou dobu), aniž je řádně zajištěna ochrana osobních údajů občanů. Z tohoto důvodu jsme hlasovali proti této zprávě."@cs1
"Betænkningen er led i processen med at gennemføre Prümtraktaten i EU's regelværk. Denne traktat er en integrerende del af den sikkerhedsmani, som er kommet ind under dække af "kampen mod terrorisme" med det formål at styrke det grænseoverskridende samarbejde på EU-plan på området for bekæmpelse af terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet og indvandring. Trods visse ændringsforslag, der forbedrer det oprindelige forslag, er det ikke nok til, at betænkningen bevæger sig væk fra eller tager afstand fra skabelsen af en foruroligende ramme for politisamarbejde (herunder etablering af fælles indsatsstyrker, der tillader politiet fra én medlemsstat at operere på en anden medlemsstats område), oprettelse af persondatabaser (herunder dna-data eller om "nødvendigt" data om borgernes politiske standpunkt) og lettere adgang til disse for informationstjenester, som alt sammen udgør reelle brud på de forskellige medlemslandes borger- og frihedsrettigheder og garantier. Faktisk er de latente farer i denne proces endda blevet påpeget af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse selv, hvilket understreger det forhold, at instrumenter af denne type bliver indført (og er blevet det i nogen tid) uden ordentlige forholdsregler med hensyn til at beskytte borgernes personlige data. Det var grunden til, at vi stemte imod denne betænkning."@da2
"Der Bericht ist Teil des Prozesses, den Prümer Vertrag in den gemeinsamen Besitzstand zu überführen. Dieser Vertrag ist integraler Bestandteil des „Sekuritanismus“, der unter dem Deckmantel des „Kampfes gegen den Terror“ mit dem Ziel eingeführt wurde, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf EU-Ebene im Bereich der Terrorismusbekämpfung, der grenzüberschreitenden Kriminalität und der Immigration zu stärken. Trotz einiger Änderungen, die den anfänglichen Vorschlag verbessern, entfernt oder distanziert sich der Bericht nicht von der Schaffung eines besorgniserregenden Rahmens polizeilicher Zusammenarbeit (einschließlich der „Schaffung von gemeinsamen schnellen Eingreiftruppen“, die es den Polizeikräften eines Mitgliedstaats ermöglichen, auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaats zu operieren), der Schaffung einer „Persönlichen Datenbank“ (einschließlich Informationen über DNA oder, wenn „notwendig“ über die politische Haltung der Bürger) sowie eines leichteren Zugriffs darauf durch die Informationsdienste; all dies stellt konkrete Verletzungen der Rechte, Freiheiten und Garantien der Bürger in den verschiedenen Mitgliedstaaten dar. Tatsächlich wurden die einem solchen Prozess innewohnenden Gefahren durch den „Europäischen Datenschutzbeauftragten“ selbst hervorgehoben, der darauf hinweist, dass Instrumente dieser Art ohne ausreichenden Schutz der persönlichen Daten der Bürger eingeführt werden (und wurden). Aus diesem Grund haben wir gegen den Bericht gestimmt."@de9
"Η έκθεση αποτελεί μέρος της διαδικασίας της μεταφοράς της Συνθήκης Prüm στο κοινοτικό κεκτημένο. Αυτή η Συνθήκη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμμονής με την ασφάλεια που έχει εισαχθεί με το πρόσχημα της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας», με σκοπό την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στο πεδίο της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας», του διασυνοριακού εγκλήματος και της μετανάστευσης. Παρά το γεγονός ότι περιέχει ορισμένες τροπολογίες που βελτιώνουν την αρχική πρόταση, η έκθεση δεν αποφεύγει ούτε αποκηρύσσει τη δημιουργία ενός ανησυχητικού πλαισίου αστυνομικής συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της «σύστασης κοινών ομάδων ταχείας επέμβασης», που θα επιτρέπουν στις αστυνομικές δυνάμεις ενός κράτους μέλους να επιχειρούν στην επικράτεια ενός άλλου), τη δημιουργία μιας «βάσης προσωπικών δεδομένων» (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το DNA, ή, αν είναι «αναγκαίο» σχετικά με τις πολιτικές απόψεις των πολιτών) και την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτές για τις υπηρεσίες πληροφόρησης, πράγματα που συνιστούν όλα αληθινές παραβιάσεις των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εγγυήσεων των πολιτών των διαφόρων κρατών μελών. Για την ακρίβεια, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε μια τέτοια διαδικασία έχουν επισημανθεί από τον ίδιο τον «Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων», γεγονός που υπογραμμίζει ότι μέσα αυτού του είδους εφαρμόζονται (και εφαρμόζονταν εδώ και αρκετό καιρό) χωρίς να διασφαλίζουν δεόντως την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Γι’ αυτό τον λόγο ψηφίσαμε κατά της έκθεσης αυτής."@el10
"The report is part of the process of transposing the Prüm Treaty into the Community This Treaty is an integral part of the securitarianism that has been brought in under cover of the ‘fight against terrorism’, with the aim of strengthening cross-border cooperation at EU level in the field of ‘combating terrorism’, cross-border crime and immigration. Despite containing some amendments that improve the initial proposal, the report does not move away from or denounce the creation of a worrying police cooperation framework (including ‘the establishing of joint rapid intervention groups’, enabling police forces from one Member State to operate in the territory of another), the creation of a ‘Personal database’ (including information on DNA, or, if ‘necessary’, on citizens’ political opinions) and easier access to these for information services, all of which constitutes real violations of the rights, freedoms and guarantees of the citizens of the various Member States. As a matter of fact, the dangers inherent in such a process have even been highlighted by the ‘European Data Protection Supervisor’ itself, which underlines the fact that instruments of this ilk are being implemented (and have been for some time) without duly safeguarding the protection of citizens’ personal data. It is for this reason that we voted against this report."@en4
". Este informe es parte del proceso de transposición del Tratado de Prüm al acervo comunitario Dicho Tratado forma parte del proceso de seguridad extrema que están implantándose al amparo de la «lucha contra el terrorismo» con el objetivo de reforzar la cooperación transfronteriza a escala de la UE en el campo de la «lucha contra el terrorismo», la delincuencia transfronteriza y la inmigración. A pesar de que incluye algunas enmiendas que mejoran la propuesta inicial, el informe no se aparta ni denuncia la creación del preocupante marco de cooperación policial (incluida «la constitución de grupos conjuntos de intervención rápida» que permite que las fuerzas policiales de un Estado miembro actúen en el territorio de otro Estado), la creación de una «base de datos personal» (que incluye información sobre el ADN o, en caso «necesario», las opiniones políticas de los ciudadanos) ni el que se haya facilitado el acceso de los servicios de información a estos datos. Todos estos hechos constituyen verdaderas infracciones de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos de los distintos Estados miembros. Además, los peligros inherentes a este proceso también han sido subrayados por el propio Supervisor Europeo de Protección de Datos, quien ha destacado que unos instrumentos de este carácter estén siendo aplicados (y hayan sido aplicados durante algún tiempo) sin la debida protección de los datos personales de los ciudadanos. Ésta es la razón por la que hemos votado en contra del informe."@es21
"Raport on osa Prümi lepingu ülevõtmise protsessist ühenduse õigustikku. See leping on ülima turvalisuse nõudmise lahutamatu osa, mis on terrorismivastase võitluse sildi all sisse toodud eesmärgiga tugevdada piiriülest koostööd ELi tasandil terrorismivastases võitluses piiriülese kuritegevuse ja sisserände osas. Hoolimata mõnest muudatusettepanekust, mis esialgset ettepanekut parandasid, ei välista ega mõista raport hukka muret tekitava politseikoostöö raamistiku loomist (sealhulgas ühiste kiirreageerimisrühmade loomine, mis võimaldab ühe liikmesriigi politseijõududel tegutseda teise riigi territooriumil), isiklike andmete andmebaasi loomist (mis sisaldab DNA andmeid või vajaduse korral kodanike poliitilisi veendumusi) ja infoteenistuste lihtsamat juurdepääsu nendele, mis kõik sisaldavad endas erinevate liikmesriikide kodanike õiguste, vabaduste ja tagatiste rikkumist. Tegelikult on sellisele protsessile omaseid ohte rõhutanud isegi Euroopa andmekaitseinspektor ise, mis rõhutab tõsiasja, et selliseid meetmeid rakendatakse (ja see on toimunud juba mõnda aega) ilma kodanike isikuandmete korrapärase kaitsmiseta. Sel põhjusel hääletasime me selle raporti vastu."@et5
"Mietintö on osa prosessia, jonka tavoitteena on saattaa Prümin sopimus osaksi yhteisön säännöstöä Tämä sopimus on olennainen osa ylimitoitettuja turvallisuustoimenpiteitä, jotka on otettu käyttöön ”terrorismin torjunnan” nimissä ja joiden tarkoituksena on vahvistaa rajatylittävää yhteistyötä EU:n tasolla ”terrorismin torjunnan”, rajatylittävän rikollisuuden ja maahanmuuton alalla. Vaikka mietintö sisältää muutamia tarkistuksia, joilla alkuperäistä ehdotusta on paranneltu, siinä ei torjuta tai tuomita huolestuttavien poliisiyhteistyön puitteiden luomista (mukaan luettuna sellaisten yhteisten nopeiden interventiojoukkojen luominen, joiden avulla jonkin jäsenvaltion poliisivoimat voivat toimia toisen jäsenvaltion alueella), henkilötietoja koskevan tietokannan luomista (mukaan luettuna tiedot DNA:sta tai tarvittaessa kansalaisten poliittisista näkemyksistä) tai sitä, että tiedustelupalveluille annetaan helpompi pääsy näihin tietoihin, mitkä kaikki rikkovat eri jäsenvaltioiden kansalaisten oikeuksia, vapauksia ja takuita. Itse asiassa jopa Euroopan tietosuojavaltuutettu on itse korostanut tällaiseen prosessiin liittyviä vaaroja ja sitä, että tällaisia välineitä on (jo jonkin aikaa) otettu käyttöön ilman, että kansalaisten henkilötietoja suojellaan asianmukaisesti. Tämän takia äänestimme mietintöä vastaan."@fi7
"Le rapport fait partie du processus de transposition du traité de Prüm dans l’acquis communautaire Ce traité fait partie intégrante du sécuritarisme qui a été introduit sous le couvert de la «lutte contre le terrorisme», visant à renforcer la coopération transfrontalière au niveau européen dans le domaine de la «lutte du terrorisme», de la criminalité transfrontalière et de l'immigration. Bien qu’il contienne des amendements qui améliorent la proposition initiale, le rapport n’adopte ni une position divergente ni dénonciatrice à l’égard de la création d‘un cadre de coopération policière inquiétant (y compris l’«établissement de groupes d’intervention rapide conjoints», permettant aux forces de police d’un autre Etat membre d’opérer sur le territoire d’un autre), la création d’une «base de données personnelles» (comprenant des informations sur l’ADN ou, si «nécessaire», sur les opinions politiques des citoyens) et un accès plus aisé à celles-ci pour les services d’informations, qui constituent tous de réelles violations des droits, des libertés et des garanties des citoyens des divers Etats membres. A vrai dire, les dangers inhérents à un tel processus ont été soulignés par le contrôleur européen de la protection des données lui-même, qui souligne que ce type d'instruments est mis en œuvre (et depuis un certain temps) sans dûment sauvegarder la protection des données personnelles des citoyens. Telle est la raison pour laquelle nous avons voté contre ce rapport."@fr8
"A jelentés része a prümi szerződés közösségi ba történő átültetése folyamatának Ez a szerződés integráns része annak a biztonsággal való megszállottságnak, amelyet a „terrorizmus elleni küzdelem” fedőneve alatt becsempésztek a végett, hogy megerősítsék EU-szinten a határon átnyúló együttműködést a „terrorizmus elleni küzdelem” határokon átnyúló bűnözés és a bevándorlás területén. Az eredeti javaslatot javító néhány módosítás ellenére a jelentés nem mozdul el és nem ítéli el az aggasztó rendőrségi együttműködési keret létrehozását (ide értve a „közös gyors intervenciós csoportok létrehozását”, amely lehetővé teszi az egyik tagállam rendőrei számára, hogy a másik területén működjenek), a „személyes adatbázis” létrehozását (ide értve a DNS-re vagy ha „szükséges”, a polgárok politikai véleményére vonatkozó információt), és könnyebb hozzáférést mindezekhez az információs szolgáltatásokhoz, melyek mindegyike az egyes tagállamok polgárai jogainak, szabadságjogainak és garanciáinak valódi megsértését képezi. Tény, hogy az ilyen folyamatban rejlő veszélyekre maga az európai adatvédelmi biztos is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, hogy ilyen jellegű instrumentumokat (már egy ideje) megvalósítanak a nélkül, hogy megfelelő módon óvnák a polgárok személyes adatainak védelmét. E miatt a jelentés ellen szavaztunk."@hu11
"La relazione fa parte del processo di trasposizione del Trattato di Prüm nell’ comunitario. Questo trattato è parte integrante del sicurismo che è stato introdotto in riserbo nella “lotta contro il terrorismo”, allo scopo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera a livello UE nel settore della “lotta al terrorismo”, della criminalità transfrontaliera e dell’immigrazione. Malgrado contenga alcuni emendamenti che migliorano la proposta iniziale, la relazione non si discosta o biasima la creazione di un preoccupante quadro di cooperazione di polizia (includendo “l’istituzione di gruppi d’intervento rapido comuni”, consentendo alle forze di polizia di uno Stato membro di operare sul territorio di un altro), la realizzazione di una “base di dati personali” (comprese informazioni relative al DNA, o, se “necessario”, alle opinioni politiche dei cittadini) e un accesso più semplice a tali dati per i servizi d’informazione, che costituiscono violazioni reali dei diritti, delle libertà e delle garanzie dei cittadini dei diversi Stati membri. In effetti, i pericoli insiti in un simile processo sono già stati rilevati dallo stesso garante europeo della protezione dei dati, che sottolinea il fatto che gli strumenti di questo genere sono stati attuati (e per un po’ di tempo) senza salvaguardare debitamente la tutela dei dati personali dei cittadini. E’ per questo motivo che ho votato contro la relazione."@it12
"Šis pranešimas – tai dalis proceso, siekiant perkelti Prüm sutartį perkėlimo į Bendrijos . Ši sutartis – tai po „kovos su terorizmu“ priedanga įvesto sekuritarianizmo sudėtinė dalis, siekiant ES lygiu sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą „kovos su terorizmu“, tarpvalstybinio nusikalstamumo ir imigracijos srityse. Neatsižvelgiant į tai, kad buvo padaryti keli pakeitimai, pagerinantys pirminį pasiūlymą, pranešimas neatsiriboja ir nepasmerkia susirūpinimą keliančių planų sukurti policijos bendradarbiavimo tinklą (įskaitant nuostatą, leidžiančią „steigti jungtines operatyvios intervencijos grupes“, kuri suteikia kitos valstybės narės policijai teisę veikti kitos valstybės narės teritorijoje), „asmenų duomenų bazę“ (įskaitant DNR informaciją, o prireikus – duomenis apie piliečių politines pažiūras) ir suteikti informacijos tarnyboms lengvesnį priėjimą prie šių duomenų; visa tai yra tikri įvairių valstybių narių piliečių teisių, laisvių ir garantijų pažeidimai. Iš esmės, šiame procese glūdinčius pavojus akcentavo pats „Europos duomenų apsaugos prižiūrėtojas“, kuris pažymi faktą, kad panašūs instrumentai yra (ir jau kurį laiką buvo) įgyvendinami, neužtikrinant tinkamos piliečių asmens duomenų apsaugos. Štai priežastis, kodėl balsavome prieš šį pranešimą."@lt14
"Ziņojums ir daļa no procesa, kurā Prīmas līgumu transponē Kopienas Šis līgums ir neatņemama drošības daļa, kas ir ieviesta kā „cīņa pret terorismu” ar mērķi stiprināt starpvalstu sadarbību ES līmenī „terorisma apkarošanas”, pārrobežu noziedzības un imigrācijas jomā. Neraugoties uz dažiem grozījumiem, kas uzlabo sākotnējo priekšlikumu, ziņojums nenovirzās un nepārtrauc satraucošo policistu sadarbības tīkla izveidi (ieskaitot „kopīgu ātrās reaģēšanas grupu izveidi”, kas ļautu policijas spēkiem no vienas dalībvalsts darboties citas valsts teritorijā, „personālās datubāzes” izveidi (iekļaujot informāciju par DNS vai, ja „nepieciešams”, par pilsoņu politiskajiem uzskatiem) un vienkāršākas piekļuves izveidi šādiem informācijas pakalpojumiem, kas kopumā veido reālus pilsoņu tiesību, brīvību un garantiju pārkāpumus dažādās dalībvalstīs. Faktiski šādam procesam piemītošās briesmas ir uzsvēris pats „Eiropas Datu aizsardzības uzraugs”, kas akcentē faktu, ka šāda veida instrumenti tiek ieviesti (un tas tiek darīts jau kādu laiku) bez pienācīgas pilsoņu personīgo datu aizsardzības nodrošināšanas. Minētā iemesla dēļ mēs balsojām pret šo ziņojumu."@lv13
". O relatório integra-se no processo de transposição do Tratado de Prüm para o acervo comunitário. Tal Tratado é parte integrante das graves medidas securitárias, que têm vindo a ser implementadas a coberto da dita "luta contra o terrorismo", visando o aprofundamento da cooperação transfronteiriça ao nível da UE no domínio da "luta contra o terrorismo", da criminalidade transfronteiriça e da imigração. Apesar de conter algumas alterações que melhoram a proposta inicial, o relatório não evita ou denuncia a criação de um preocupante quadro de cooperação policial (incluindo "a constituição de grupos comuns de intervenção rápida", possibilitando a acção de serviços policiais de um Estado-Membro no território de um outro), da criação do "Banco de dados pessoais" (incluindo informações sobre o ADN, ou, se "necessário", sobre as opiniões políticas dos cidadãos) e da facilitação do acesso a estes por parte de serviços de informação, que constituem verdadeiras violações dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos dos diferentes Estados-Membros. Aliás, os perigos inerentes a tal processo são mesmo evidenciados pelo próprio "European Data Protection Supervisor" que sublinha que tais instrumentos estão a ser (há muito implementados) sem a devida salvaguarda da protecção dos dados pessoais dos cidadãos. Por isso votámos contra."@mt15
"Het verslag maakt deel uit van het proces van omzetting van het Prüm-Verdrag in het communautair acquis. Dit Verdrag is een integraal onderdeel van de veiligheidsideologie die onder het mom van de “strijd tegen het terrorisme” ten uitvoer wordt gelegd met als doel de grensoverschrijdende samenwerking op EU-niveau op het gebied van “terrorismebestrijding”, grensoverschrijdende criminaliteit en immigratie te versterken. Ondanks dat het enkele amendementen bevat die een verbetering van het oorspronkelijke voorstel inhouden, wordt in het verslag geen afstand genomen van of stelling genomen tegen het in het leven roepen van een zorgwekkend kader voor politiesamenwerking (met inbegrip van de oprichting van “gezamenlijke politieteams”, waardoor de politie van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat kan opereren), de oprichting van een “databank van persoonsgegevens” (met onder andere DNA-informatie, en indien “dit noodzakelijk is” informatie over iemands politieke opvattingen) en gemakkelijkere toegang tot deze databanken voor inlichtingendiensten, allemaal elementen die echte schendingen van de rechten, vrijheden en garanties van de burgers van de verschillende lidstaten vormen. Voor de inherente gevaren van een dergelijk proces is overigens al gewaarschuwd door de “Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming” zelf, die er met klem op wijst dat dit soort instrumenten (al enige tijd) worden gebruikt zonder dat de bescherming van persoonsgegevens van burgers naar behoren is gewaarborgd. Dat is de reden waarom wij tegen dit verslag hebben gestemd."@nl3
"To sprawozdanie stanowi element procesu transpozycji traktatu z Prüm do wspólnotowego dorobku prawnego Traktat ten stanowi integralną część ideologii bezpieczeństwa, wprowadzanej pod płaszczykiem „walki z terroryzmem”, mającej na celi wzmocnienie transgranicznej współpracy na szczeblu UE w dziedzinie „zwalczania terroryzmu”, przestępczości transgranicznej i imigracji. Pomimo iż zawiera ono pewne poprawki, które sprawiają, że projekt wstępny jest lepszy, sprawozdanie nie odchodzi od wyrzeczenia się pomysłu stworzenia bardzo niepokojących ram dla współpracy policyjnej (obejmujących „powołanie połączonych grup szybkiego reagowania”, umożliwienie siłom policyjnym jednego państwa członkowskiego prowadzenie działań na terytorium drugiego państwa członkowskiego) utworzenie „bazy danych osobowych” (zawierającej informacje o DNA, lub - jeśli to „niezbędne” - w sprawie poglądów politycznych obywateli) i ułatwiony dostęp do nich służb informacyjnych. Wszystko to stanowi pogwałcenie praw, swobód i gwarancji, jakimi cieszą się obywatele różnych państw członkowskich. W rzeczywistości, niebezpieczeństwa towarzyszące takiemu procesowi były nawet podkreślane przez samego „Europejskiego Inspektora Ochrony Danych”, co podkreśla fakt, że tego rodzaju instrumenty są (i od pewnego czasu były) wdrażane bez należytego zabezpieczenia dla ochrony danych osobowych obywateli. Z tego właśnie powodu głosowaliśmy przeciw temu sprawozdaniu."@pl16
". O relatório integra-se no processo de transposição do Tratado de Prüm para o acervo comunitário. Tal Tratado é parte integrante das graves medidas securitárias, que têm vindo a ser implementadas a coberto da dita "luta contra o terrorismo", visando o aprofundamento da cooperação transfronteiriça ao nível da UE no domínio da "luta contra o terrorismo", da criminalidade transfronteiriça e da imigração. Apesar de conter algumas alterações que melhoram a proposta inicial, o relatório não evita ou denuncia a criação de um preocupante quadro de cooperação policial (incluindo "a constituição de grupos comuns de intervenção rápida", possibilitando a acção de serviços policiais de um Estado-Membro no território de um outro), da criação do "Banco de dados pessoais" (incluindo informações sobre o ADN, ou, se "necessário", sobre as opiniões políticas dos cidadãos) e da facilitação do acesso a estes por parte de serviços de informação, que constituem verdadeiras violações dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos dos diferentes Estados-Membros. Aliás, os perigos inerentes a tal processo são mesmo evidenciados pelo próprio "European Data Protection Supervisor" que sublinha que tais instrumentos estão a ser (há muito implementados) sem a devida salvaguarda da protecção dos dados pessoais dos cidadãos. Por isso votámos contra."@ro18
"Správa je súčasťou procesu realizácie Prümskej zmluvy do Spoločenstva Táto zmluva predstavuje integrálnu súčasť sekuritarianizmu, ktorý presadzuje pod zámienkou „boja proti terorizmu“ posilnenie cezhraničnej spolupráce na úrovni EÚ v oblasti „boja proti terorizmu“, cezhraničnej trestnej činnosti a imigrácie. Napriek niektorým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré pôvodnú správu vylepšujú, správa nekritizuje znepokojivý rámec policajnej spolupráce (vrátane zriadenia „spoločných zásahových skupín“ umožňujúcim policajným silám jedného členského štátu pôsobiť na území iného členského štátu), vytvorenie „osobnej databázy“ (vrátane informácií o DNA, alebo v prípade „potreby“ o politických názoroch občana) a jednoduchší prístup k informačným službám, ktoré všetky predstavujú skutočné ohrozenie práv, slobôd a bezpečnostných záruk občanov jednotlivých členských štátov. Nebezpečenstvo, ktoré v sebe ukrýva tento proces, v skutočnosti vyzdvihol samotný Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý upozorňuje na skutočnosť, že takéto nástroje sú zavádzané (a to už po istý čas), bez toho, aby bola zaistená riadna ochrana osobných údajov občanov. Z tohto dôvodu sme hlasovali proti tejto správe."@sk19
". Poročilo je del procesa prenosa prümske pogodbe v pravni red Skupnosti Ta pogodba je osrednji del čezmerne varnosti, ki je bila uvedena pod pretvezo „boja proti terorizmu“ z namenom krepitve čezmejnega sodelovanja na ravni EU na področju „boja proti terorizmu“, čezmejnemu kriminalu in priseljevanju. Čeprav vsebuje nekatere predloge sprememb, ki izboljšujejo prvotni predlog, poročilo ne obravnava ali odpravlja uvedbe skrb vzbujajočega okvira policijskega sodelovanja (vključno z „oblikovanjem skupnih enot za hitro posredovanje“, ki policijskim enotam iz ene države članice omogoča delovanje na ozemlju druge države članice), vzpostavitve „osebne zbirke podatkov“ (vključno z informacijami o DNK ali političnem mnenju državljanov, če je to „potrebno“) in lažjega dostopa do teh podatkov za obveščevalne službe, kar predstavlja resne kršitve pravic, svoboščin in zagotovil državljanom različnih držav članic. Na nevarnosti, ki so povezane s takšnim procesom, je opozoril tudi sam „evropski nadzornik za varstvo podatkov“, kar poudarja dejstvo, da se takšni instrumenti že bolj dolgo izvajajo brez varstva osebnih podatkov državljanov. Zato smo glasovali proti temu poročilu."@sl20
". Betänkandet är en del av processen med att föra in Prümfördraget i gemenskapens regelverk. Detta fördrag är en integrerad del av det säkerhetstänkande som har förts in under täckmanteln ”kampen mot terrorismen”. Syftet är att stärka det gränsöverskridande samarbetet på EU-nivå inom området ”bekämpning av terrorism”, gränsöverskridande brottslighet och invandring. Även om det innehåller några ändringsförslag som förbättrar det ursprungliga förslaget tar man i betänkandet inte avstånd från eller kritiserar inrättandet av den oroväckande ramen för polissamarbete (inklusive inrättande av gemensamma snabbinsatsstyrkor, vilket möjliggör för polisstyrkor från en medlemsstat att verka på en annan medlemsstats territorium), inrättande av en ”databas med personuppgifter” (inklusive information om DNA eller om det är ”nödvändigt” om medborgarnas politiska åsikter) och förenklad tillgång till dessa för informationsavdelningar. Allt detta utgör verkliga kränkningar av medborgarnas rättigheter, friheter och garantier i de olika medlemsstaterna. Faktum är att farorna med en sådan process även har belysts av själva Europeiska datatillsynsmannen, vilket understryker det faktum att instrument av detta slag genomförs (och har genomförts under en viss tid) utan tillräckligt skydd för medborgarnas personuppgifter. Därför röstade vi emot detta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph