Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-22-Speech-2-045"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080422.4.2-045"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich möchte mich zuerst bei allen Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern recht herzlich bedanken, die diese wichtige Entlastung für 2006 vorbereitet und unsere Berichterstatter unterstützt haben. Es ist vielleicht die wichtigste Entlastung, die wir in dieser Periode machen. Wir sehen die Probleme, und wir haben noch Zeit, diese Probleme zu lösen. Ich möchte mich hier auch ausdrücklich beim Europäischen Rechnungshof bedanken. Die Aussagekraft seiner Berichte nimmt von Jahr zu Jahr zu. Es wäre nur gut, wenn der Rechnungshof der Versuchung des Populismus gelegentlich widerstehen könnte. Wir erinnern uns an die Pferdezüchtervereine und die Golfclubs etc. Das waren schon mehr politische Bewertungen als die Bewertungen eines Rechnungshofes. Ich möchte mich bei der Europäischen Kommission bedanken, die am Schluss auch unter dem Druck eines hart verhandelnden Berichterstatters dieses Ausschusses mit uns ein enges ausgehandelt hat. Herr Kommissar Kallas hat bereits erwähnt, wie wir in den nächsten Monaten vorgehen wollen. Nationale Deklarationen der Mitgliedstaaten sind wichtig. Der Rat fehlt heute – wir sehen es –, die kümmern sich nicht um die Verwendung der Steuergelder ihrer Steuerbürger, also müssen wir es eben tun. Wir werden Fortschritte bei den Strukturpolitiken machen. In der Außenpolitik, Herr Kommissar Kallas, werden wir noch Schwierigkeiten haben. Wir haben das erste Mal darauf hingewiesen, dass diese Außenpolitik zu wenig kontrolliert wird, obwohl wir hier Milliarden ausgeben. Es ist in der internationalen Finanzwelt eigentlich üblich, dass man Stimmrechte analog zu den Einzahlungspflichten, die man hat, bekommt. Wenn wir also zum Beispiel beim Wiederaufbau des Irak als Europäische Union über 40 % einbezahlen, dann hätte ich auch gerne gesehen, dass wir über 40 % der Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrechte haben. Hiervon sind wir noch weit entfernt. Hier gibt es noch einiges zu tun. Es wird heute über gute Berichte abgestimmt werden, es kommt jetzt nur noch auf eine gute Umsetzung dieser Berichte an."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, nejprve bych rád poděkoval všem, kteří pracovali na přípravě tohoto významného udělení absolutoria pro rok 2006 a podporovali naše zpravodaje. Je to možná nejdůležitější udělení absolutoria, které jsme v tomto funkčním období provedli. Vidíme problémy a stále máme čas je vyřešit. Rád bych zde vyjádřil náš zvláštní dík Evropskému účetnímu dvoru, vypovídají schopnost jeho zpráv se rok od roku zvyšuje. Bylo by pouze dobré, kdyby si čas od času Účetní dvůr odolal pokušení uchylovat se k populismu. Pamatujeme si sdružení hřebčínů a golfové kluby a to vše zůstává s Účetním dvorem spojeno. Toto byla spíš hodnocení politická než hodnocení Účetního dvora. Rád bych poděkoval Evropské komisi, která s námi nakonec vyjednala pevnou budoucí spolupráci, k čemuž rovněž přispěl výřečný zpravodaj tohoto výboru. Komisař Kallas již zmínil, jak chceme v následujících měsících postupovat. Vnitrostátní prohlášení členských států jsou důležitá. Rada tu dnes není přítomna – což můžeme vidět – a nevěnuje pozornost tomu, jak jsou využívány daně daňových poplatníků, proto se tomu musíme věnovat my. Uděláme pokrok ve strukturálních politikách. Komisaři Kallasi, v oblasti vnější politiky budeme mít i nadále určité problémy. Poprvé jsme zdůraznili, že tato vnější politika nebyla dostatečně sledována, i když na ní vydáváme miliardy. Ve světě mezinárodních financí je běžné, že hlasovací práva jsou udělována podle povinnosti přispívat. Pokud například Evropská unie přispívá více než 40 % na obnovu Iráku, uvítal bych, kdybychom měli více než 40 % práv na účast a práv na spolurozhodování. V této oblasti ještě musíme urazit dlouhou cestu a máme před sebou spoustu práce. Dnes budeme hlasovat o dobré zprávě a proto bychom ji měli náležitě podpořit."@cs1
"Hr. formand! Først vil jeg gerne sige tak til alle dem, som har arbejdet på at forberede denne vigtige decharge for 2006 og støttet ordføreren. Det er måske den vigtigste decharge, vi har givet i løbet af denne periode. Vi kan se problemerne, og vi har stadig tid til at løse disse problemer. Jeg vil gerne på nuværende tidspunkt bringe en særlig tak til Revisionsretten. Pålideligheden af dens rapporter vokser år for år. Det ville bare være godt, hvis Revisionsretten fra tid til anden kunne modstå fristelsen til at være populistisk. Vi husker stutteriforeningerne og golfklubberne og alt det, der følger med. Disse var snarere politiske vurderinger end vurderinger foretaget af en revisionsret. Jeg vil også gerne takke Kommissionen, som i sidste ende forhandlede en tæt opfølgning sammen med os ligeledes under pres fra en skarp ordfører fra dette udvalg. Kommissær Kallas har allerede nævnt, hvordan vi vil gå til værks i de kommende måneder. Nationale erklæringer fra medlemsstaterne er vigtige. Rådet er her ikke i dag, det må vi konstatere. Da det ikke viser interesse for, hvordan dets skatteyderes skattepenge anvendes, må vi jo gøre det. Vi vil gøre fremskridt inden for strukturpolitik. Kommissær Kallas! Vi vil fortsat have vanskeligheder inden for ekstern politik. Vi påpegede første gang, at den eksterne politik ikke blev tilstrækkeligt overvåget, selv om vi bruger milliarder på den. I den internationale finansverden er det kotume at få tildelt stemmeret i forhold til indskudsforpligtelser. Hvis EU f.eks. bidrager med mere en 40 % til genopbygningen af Irak, ville jeg gerne have set, at vi fik mere end 40 % af deltagerrettighederne og de fælles beslutningsrettigheder. Der er stadig lang vej, så der er meget, der skal gøres her. I dag skal vi stemme om gode betænkninger, og det handler nu om at give dem god støtte."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτον να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την προετοιμασία αυτής της σημαντικής απαλλαγής για το 2006 και υποστήριξαν τον εισηγητή μας. Πρόκειται ενδεχομένως για τη σπουδαιότερη απαλλαγή την οποία έχουμε αναλάβει στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα και έχουμε ακόμη χρόνο να τα λύσουμε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι εκθέσεις του οποίου αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Θα ήταν καλό, εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούσε ενίοτε να αντιστέκεται στον πειρασμό του λαϊκισμού. Θυμόμαστε τις ενώσεις ιπποφορβείων και τις λέσχες γκολφ και όλα τα συναφή. Επρόκειτο μάλλον για πολιτικές εκτιμήσεις παρά για τις εκτιμήσεις ενός ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία στο τέλος διαπραγματευτήκαμε μια στενή παρακολούθηση, υπό την πίεση επίσης ενός εισηγητή από αυτή την επιτροπή ο οποίος μίλησε με σκληρή γλώσσα. Ο Επίτροπος Kallas έχει ήδη αναφέρει πόσο θέλουμε να προχωρήσουμε τους επόμενους μήνες. Οι εθνικές δηλώσεις από τα κράτη μέλη είναι σημαντικές. Το Συμβούλιο δεν βρίσκεται σήμερα εδώ –όπως μπορούμε να δούμε– δεν δίδει προσοχή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι φόροι των φορολογουμένων του, άρα πρέπει να το πράξουμε εμείς. Θα σημειώσουμε πρόοδο στις διαρθρωτικές πολιτικές. Επίτροπε Kallas, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην εξωτερική πολιτική. Αρχικά επισημάναμε ότι η παρακολούθηση της εν λόγω εξωτερικής πολιτικής δεν ήταν επαρκής, αν και δαπανούμε δισεκατομμύρια για αυτήν. Στον κόσμο της διεθνούς οικονομίας, είθισται τα εκλογικά δικαιώματα να κατανέμονται ανάλογα με τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει περισσότερο από 40% για την ανοικοδόμηση του Ιράκ, παραδείγματος χάριν, θα ήθελα να είχαμε πάνω από 40% των δικαιωμάτων συμμετοχής και συναπόφασης. Έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά μας, και επομένως πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά. Σήμερα θα ψηφίσουμε καλές εκθέσεις, και τώρα είναι αποφασιστική η στιγμή για να τους παρέχουμε και καλή υποστήριξη."@el10
"Mr President, I would like first to thank everyone who worked to prepare this important discharge for 2006 and supported our rapporteur. It is perhaps the most important discharge that we have undertaken during this term. We see the problems, and we still have time to resolve those problems. I would like at this point to convey our particular thanks to the European Court of Auditors, the authority of whose reports grows from year to year. It would just be good if, from time to time, the Court of Auditors could withstand the temptation to populism. We remember the stud farm associations and the golf clubs, and all that goes with them. Those were more political assessments than the assessments of a court of auditors. I would like to thank the European Commission which, in the end, negotiated a tight follow-up with us, also under pressure from a tough-talking rapporteur from this committee. Commissioner Kallas has already mentioned how we want to proceed in the coming months. National declarations by the Member States are important. Council is not here today – we can see that – they are not paying attention to how their taxpayers’ taxes are being used, so we have to do it. We will make progress in structural policies. Commissioner Kallas, we will continue to have difficulties in external policy. We pointed out the first time that this external policy was not sufficiently monitored, even though we are spending billions on it. In the world of international finance, it is usual for voting rights to be allocated according to the obligations to make contributions. If the European Union contributes more than 40% to rebuilding Iraq, for example, I would have liked us to have more than 40% of the participation rights and codecision rights. There is still a long way to go, so there is much to be done here. Today we will be voting on good reports and it is now a matter of giving them good support."@en4
"Señor Presidente, deseo comenzar dando las gracias a todas las personas que han participado en el proceso de preparación de esta importante aprobación de la gestión para 2006 y que han apoyado a nuestro ponente. Quizás sea la aprobación de la gestión más importante que hemos llevado a cabo durante esta legislatura. Conocemos los problemas y aún estamos a tiempo para resolverlos. Llegados a este punto, deseo expresarle nuestra gratitud al Tribunal de Cuentas Europeo, cuyos informes poseen cada año más autoridad. Sería positivo que, en ocasiones, el Tribunal de Cuentas se resistiera a la tentación del populismo. Recordamos a las asociaciones de criadores de caballos y a los clubes de golf y todo lo que sucede en torno a ellos. Han sido más valoraciones políticas que valoraciones propias de un tribunal de cuentas. Quiero darle las gracias a la Comisión Europea que, finalmente, ha negociado un estricto seguimiento con nosotros, gracias a la presión de un firme ponente de esta comisión. El Comisario Kallas ya ha mencionado la línea de actuación que deseamos adoptar durante los próximos meses. Las declaraciones nacionales de los Estados miembros son importantes. El Consejo no está hoy aquí —como podemos ver—, no están prestando atención a cómo se usan los impuestos de los contribuyentes, así que nosotros tenemos que encargarnos de esa labor. Lograremos progresos en políticas estructurales. Comisario Kallas, seguiremos teniendo problemas en el ámbito de la política exterior. Ya señalamos en un primer momento que esta política exterior no estaba recibiendo el seguimiento adecuado, a pesar de estar invirtiendo miles de millones en ella. En el mundo de las finanzas internacionales, es habitual que los derechos de votación se asignen en función de las obligaciones de contribución. Si la Unión Europea contribuye con más del 40 % a la reconstrucción de Iraq, por ejemplo, desearía que nuestros derechos de participación y codecisión fueran también superiores al 40 %. Aún hay un largo camino que recorrer, así que sigue quedando mucho por hacer. Hoy vamos a votar buenos informes y ahora la clave está en brindarles un buen apoyo."@es21
"Hr president, tahaksin algatuseks tänada kõiki, kes valmistasid ette selle tähtsa 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ja toetasid meie raportööri. See on võib-olla kõige tähtsam eelarve täitmisele heakskiidu andmine selle ametiaja jooksul. Me teame probleeme ning meil on veel aega need probleemid lahendada. Siinkohal soovin ma anda edasi meie erilised tänusõnad Euroopa Kontrollikojale, kelle aruande usaldatavus suureneb aasta-aastalt. Oleks hea, kui kontrollikoda suudaks aeg-ajalt seista vastu ahvatlusele kalduda populismile. Meil on meeles hobusekasvatuseühingud ja golfiklubid ning kõik nendega seonduv. Need hinnangud olid pigem poliitilised kui ühele kontrollikojale väärilised. Ma sooviksin tänada Euroopa Komisjoni, kes kõnealuse parlamendikomisjoni sõnaka raportööri surve all pidas meiega läbirääkimisi rangete järelmeetmete rakendamise kohta. Volinik Kallas on juba rääkinud sellest, kuidas me eelolevatel kuudel jätkata tahame. Liikmesriikide esitatavad riiklikud avaldused on tähtsad. Nõukogu, nagu me näeme, täna siin ei viibi, nad ei pööra tähelepanu sellele, kuidas nende maksumaksjate makse kasutatakse, seega peame meie seda tegema. Me oleme struktuuripoliitikas edu saavutanud. Volinik Kallas, meil on jätkuvalt raskusi välispoliitikas. Esimesel korral pöörasime me tähelepanu sellele, et seda välispoliitikat piisavalt ei jälgita, kuigi me kulutame sellele miljardeid. Rahvusvahelises finantsmaailmas on tavaline, et hääleõigus antakse vastavalt kohustusele teha sissemakseid. Kui Euroopa Liit panustab näiteks rohkem kui 40% Iraagi ülesehituseks, sooviksin ma, et meil oleks rohkem kui 40% osavõtu- ja kaasotsustamisõigus. Seega on veel pikk tee minna, siin on veel palju ära teha. Täna hääletame me heade raportite üle ning praegu on küsimus neile väärilise toetuse andmises."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää kaikkia niitä, jotka ponnistelivat valmistellakseen tämän tärkeän vastuuvapauden myöntämisen varainhoitovuodelta 2006 ja tukivat esittelijäämme. Kyseessä on kenties tärkein vastuuvapaus, jonka olemme myöntäneet tällä istuntokaudella. Havaitsemme ongelmat, ja meillä on vielä aikaa ratkaista kyseiset ongelmat. Haluaisin tässä vaiheessa välittää erityiset kiitokseni Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle – viranomaiselle, jonka kertomukset lisääntyvät vuosittain. Olisi hyvä, jos tilintarkastustuomioistuin toisinaan vastustaisi kiusausta populismiin. Muistamme kaikki hevossiittolayhdistykset ja golfkerhot ja kaiken sen, mikä niihin liittyy. Ne olivat ennemminkin poliittisia arvioita kuin arviota tilintarkastustuomioistuimesta. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota, joka loppujen lopuksi neuvotteli kanssamme tiukasta seurannasta ja joka kesti tässä valiokunnassa toimivan kovasanaisen esittelijän painostuksen. Komission jäsen Kallas on jo kertonut, miten me haluamme edetä asiassa tulevina kuukausina. Jäsenvaltioiden antamat kansalliset lausumat ovat tärkeitä. Neuvosto ei ole täällä tänään – huomaamme sen – eikä se kiinnitä huomiota siihen, miten veronmaksajien varoja käytetään, joten meidän on hoidettava tämä tehtävä. Edistymme rakennepolitiikassa. Komission jäsen Kallas, kohtaamme jatkossakin ongelmia ulkopolitiikan alalla. Huomautimme ensimmäistä kertaa, että tätä ulkopolitiikkaa ei valvota riittävästi, vaikka käytämme siihen miljardeja euroja. Kansallisten rahoitusmarkkinoiden aikaan on tavallista, että äänioikeudet annetaan rahoitusosuutta koskevien velvollisuuksien mukaisesti. Jos Euroopan unioni esimerkiksi vastaa yli 40 prosentista Irakin jälleenrakennukseen osoitettavista varoista, toivoisin, että osallistumisoikeutemme ja yhteispäätöksiä koskevat oikeutemme olisivat yli 40 prosenttia. Tavoite on vielä kaukana, joten tehtävää riittää. Äänestämme tänään hyvistä mietinnöistä, ja nyt tavoitteena onkin niiden suuri tukeminen."@fi7
"M. le Président, je souhaite commencer par remercier tous ceux qui ont œuvré à la préparation de cette importante décharge et soutenu notre rapporteur. Il s’agit sans doute de la plus importante décharge que nous ayons entreprise au cours de ce mandat. Nous voyons les problèmes, et nous avons encore le temps de les résoudre. Je souhaite, à ce stade, communiquer nos remerciements particuliers à la Cour des comptes, l'autorité dont les rapports se sont développés d'année en année. Ce serait juste bien si la Cour des comptes pouvait, de temps à autre, ne pas céder au populisme. Nous nous souvenons des associations de haras et les clubs de golf, et tout ce qui va avec. Ce fut davantage des évaluations politiques que des évaluations de la Cour des comptes. Je souhaite remercier la Commission européenne qui, en bout de compte, a négocié un suivi étroit avec nous, également sous la pression d’un rapporteur coriace de cette commission. Le commissaire Kallas a déjà mentionné notre souhaité pour les mois à venir. Les déclarations nationales des Etats membres sont importantes. Le Conseil n’est pas présent aujourd’hui – nous pouvons le voir – il ne prête pas attention à la manière dont l'argent de ses contribuables est dépensé, aussi est-ce à nous de le faire. Nous accomplirons des progrès en matière de politiques structurelles. Commissaire Kallas, nous allons continuer de rencontrer des difficultés dans le domaine de la politique extérieure. Nous avons souligné pour la première fois que cette politique extérieure souffre d’un manque de contrôle, alors que nous injectons des milliards dans celle-ci. Dans le secteur de la finance internationale, il est courant d'attribuer des droits de votes selon les obligations d'apporter des contributions. Si l’Union européenne contribue à plus de 40 % de la reconstruction de l’Irak, par exemple, j’aurais aimé que nous disposions de plus de 40 % des droits de participation et des droits de codécision. La route est encore longue. Aussi y a-t-il ici tant à accomplir. Aujourd’hui nous allons voter de bons rapports et il est à présent question de leur accorder un bon soutien."@fr8
"Elnök úr, először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki dolgozott ennek a fontos 2006-ra vonatkozó mentesítésnek az előkészítésén és támogatta előadónkat. Talán ez a legfontosabb mentesítés, amit végzünk ebben az időszakban. Látjuk a problémákat, és van még időnk a problémák megoldására. Ezen a ponton szeretném kifejezni külön köszönetemet az Európai Számvevőszéknek, annak a hatóságnak, amelynek jelentései évről-évre növekednek. Csak az lenne nagyon jó, ha időről-időre a Számvevőszék ellen tudna állni a populizmus kísértésének. Emlékszünk a ménesegyesületekre és a golfklubokra, és mindarra, ami ezzel együtt járt. Azok inkább politikai értékelések voltak, mint számvevőszéki értékelések. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, amely végül szoros nyomon követést tárgyalt ki velünk szintén e bizottság keménybeszédű előadójának nyomása alatt. Kallas biztos már említette, hogy miként kívánunk eljárni a következő hónapokban. A tagállamok nemzeti nyilatkozatai fontosak. A Tanács ma nincs itt – ezt látjuk – nem figyelnek oda, hogy adófizetőik adóját hogyan használják fel, tehát ezt nekünk kell megtennünk. Előre fogunk lépni a strukturális politikában. Kallas biztos úr, továbbra is nehézségeink lesznek a külpolitikában. Az első alkalommal rámutattunk, hogy ez a külpolitika nem kellően figyelemmel kísért, bár milliárdokat költünk rá. A nemzetközi finanszírozás világában szokásos, hogy a szavazati jogokat a hozzájárulás teljesítésére vonatkozó kötelezettségek szerint osszák el. Ha például az Európai Unió Irak újjáépítéséhez több mint 40%-ban járul hozzá, szeretném, ha a mienk lenne a részvételi jogok és együttdöntési jogok több mint 40%-a. Addig még hosszú utat kell megtennünk, és így sokat kell tennünk. Ma jó jelentésekről szavazunk, és most már arról van szó, hogy kellő támogatást adjunk számukra."@hu11
". Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al fine di elaborare questo importante discarico per il 2006 e che hanno sostenuto il nostro relatore. Si tratta probabilmente del più importante discarico che abbiamo intrapreso durante questa legislatura. Ci rendiamo conto dei problemi, e abbiamo ancora tempo per risolverli. A questo punto vorrei esprimere i nostri particolari ringraziamenti alla Corte europea dei conti, l’autorità le cui relazioni progrediscono di anno in anno. Sarebbe positivo solo se, di quando in quando, la Corte dei conti potesse resistere alla tentazione di populismo. Ricordiamo le associazioni di scuderia e i e tutto ciò che corrisponde ad essi. Erano più valutazioni politiche che di una corte dei conti. Vorrei ringraziare la Commissione europea che, infine, ha trattato con noi un rigoroso riscontro, anche sotto la pressione di un severo relatore di questa commissione. Il Commissario Kallas ha già menzionato in che modo intendiamo procedere nei prossimi mesi. Le dichiarazioni nazionali degli Stati membri sono significative. Il Consiglio oggi non è presente – lo vediamo – e non sta prestando attenzione a come sono impiegati gli oneri dei contribuenti, pertanto dobbiamo occuparcene noi. Compieremo progressi a livello di politiche strutturali. Commissario Kallas, continueremo ad avere difficoltà nella politica esterna. Abbiamo evidenziato per la prima volta che tale politica esterna non è stata controllata a sufficienza, anche se stiamo spendendo miliardi per il settore. Nel mondo della finanza internazionale, è consueto che i diritti di voto siano assegnati secondo gli obblighi di offrire contributi. Se, ad esempio, l’Unione europea contribuisse per oltre il 40 per cento alla ricostruzione dell’Iraq, vorrei che disponessimo di oltre il 40 per cento dei diritti di partecipazione e di codecisione. C’è ancora molta strada da fare, pertanto occorre adoperarsi maggiormente in questo settore. Oggi esprimeremo il nostro voto su relazioni accurate e ora si tratta di fornire loro un valido sostegno."@it12
"Pone Pirmininke, pirmiausia noriu padėkoti visiems, kurie dirbo rengiant šį svarbų 2006 m. ataskaitų patvirtinimą, ir padėjo mūsų pranešėjui Tai ko gero svarbiausias patvirtinimas, kurį atliekame šios kadencijos metu. Mes matome problemas, ir dar turime laiko jas išspręsti. Šioje vietoje noriu perduoti mūsų ypatingą padėką Europos Audito Rūmams, institucijai, kurios pranešimai kasmet tobulėja. Būtų gerai, jei Audito Rūmai retkarčiais susilaikytų nuo populizmo pagundos. Prisimename žirgynų asociacijas ir golfo klubus bei visus kitus su tuo susijusius dalykus. Tai buvo panašiau į politinius vertinimus nei į audito rūmų išvadas. Noriu padėkoti Europos Komisijai, kuri pagaliau baigė derinti su mumis griežtesnę grįžtamojo ryšio procedūrą; iš dalies šis rezultatas yra mūsų komitetui atstovaujančio griežtu tonu kalbančio pranešėjo nuopelnas. Komisaras Kallas jau paminėjo, kaip mes norime tęsti šį darbą per ateinančius mėnesius. Valstybių narių deklaracijos yra svarbus dalykas. Matome, kad Tarybos atstovų šiandien čia nėra, jiems neįdomu, kaip leidžiami jų mokesčių mokėtojų pinigai, todėl šis darbas tenka mums. Mes pasieksime pažangos struktūrinės politikos srityje. Komisare Kallas, toliau patiriame sunkumų užsienio politikos srityje. Mes pirmą kartą atkreipėme dėmesį, kad užsienio politikos priežiūra yra per silpna, nors šiai politikai skiriame milijardus. Tarptautinių finansų pasaulyje balsavimo teises įprasta paskirstyti pagal įsipareigojimus sumokėti įnašus. Pavyzdžiui, jei Europos Sąjunga Irako atstatymui skiria daugiau kaip 40 %, man patiktų, kad mes turėtume daugiau kaip 40 % dalyvavimo teisių ir bendrų sprendimų teisių. Dar reikia nueiti ilgą kelią, todėl šioje srityje dar daug ką reikia nuveikti. Šiandien balsuosime dėl gerų pranešimų; dabar svarbu jiems suteikti tvirtą paramą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es gribētu pateikties visiem, kas strādāja, lai sagatavotu šo nozīmīgo 2006. budžeta izpildes apstiprināšanu un atbalstīja mūsu referentu. Tā, iespējams, ir vissvarīgākā budžeta izpildes apstiprināšana, ko mēs esam uzņēmušies veikt šajā termiņā. Mēs redzam problēmas, un mums joprojām ir laiks atrisināt šīs problēmas. Šobrīd es gribētu nodot mūsu īpašo pateicību Eiropas Revīzijas palātai, iestādei, kuras ziņojumi ar katru gadu aug. Tikai būtu labi, ja Revīzijas palāta laiku pa laikam spētu atturēties no populisma kārdinājuma. Mēs atceramies zirgaudzētavu biedrības un golfa klubus, un visu, kas no tā izriet. Tie bija lielākā mērā politiski novērtējumi nekā Revīzijas palātas novērtējumi. Es vēlētos pateikties Eiropas Komisijai, kura beigās apsprieda ar saspringtas turpmākās darbības, arī būdama pakļauta šīs komitejas asi runājošā referenta spiedienam. Komisārs kungs jau minēja, kā mēs vēlamies rīkoties nākamajos mēnešos. Svarīgas ir dalībvalstu deklarācijas. Padome šodien nav šeit – mēs to varam redzēt – viņi nepievērš uzmanību tam, kā viņu nodokļu maksātāju nodokļi tiek izlietoti, tādēļ tas ir jādara mums. Mēs panāksim progresu struktūrpolitikas jomā. Komisār kungs, mums joprojām būs grūtības ārpolitikā. Mēs pirmo reizi norādījām, ka šī ārpolitika nebija pietiekami uzraudzīta, kaut arī mēs tai tērējam miljardus. Starptautiskajā finanšu pasaulē parasti balsstiesības tiek piešķirtas saskaņā ar pienākumu veikt ieguldījumu. Ja Eiropas Savienība iegulda vairāk nekā 40 %, lai atjaunotu Irāku, piemēram, es būtu vēlējies, lai mums būtu kā 40 % no līdzdalības tiesībām un koplēmuma tiesībām. Joprojām ir garš ceļš ejams, tāpēc vēl ir daudz kas ir jāizdara šajā jomā. Šodien mēs balsosim par labiem ziņojumiem, un tagad svarīgi ir sniegt tiem labu atbalstu."@lv13
"Herr Präsident! Ich möchte mich zuerst bei allen Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern recht herzlich bedanken, die diese wichtige Entlastung für 2006 vorbereitet und unsere Berichterstatter unterstützt haben. Es ist vielleicht die wichtigste Entlastung, die wir in dieser Periode machen. Wir sehen die Probleme, und wir haben noch Zeit, diese Probleme zu lösen. Ich möchte mich hier auch ausdrücklich beim Europäischen Rechnungshof bedanken. Die Aussagekraft seiner Berichte nimmt von Jahr zu Jahr zu. Es wäre nur gut, wenn der Rechnungshof der Versuchung des Populismus gelegentlich widerstehen könnte. Wir erinnern uns an die Pferdezüchtervereine und die Golfclubs etc. Das waren schon mehr politische Bewertungen als die Bewertungen eines Rechnungshofes. Ich möchte mich bei der Europäischen Kommission bedanken, die am Schluss auch unter dem Druck eines hart verhandelnden Berichterstatters dieses Ausschusses mit uns ein enges ausgehandelt hat. Herr Kommissar Kallas hat bereits erwähnt, wie wir in den nächsten Monaten vorgehen wollen. Nationale Deklarationen der Mitgliedstaaten sind wichtig. Der Rat fehlt heute – wir sehen es –, die kümmern sich nicht um die Verwendung der Steuergelder ihrer Steuerbürger, also müssen wir es eben tun. Wir werden Fortschritte bei den Strukturpolitiken machen. In der Außenpolitik, Herr Kommissar Kallas, werden wir noch Schwierigkeiten haben. Wir haben das erste Mal darauf hingewiesen, dass diese Außenpolitik zu wenig kontrolliert wird, obwohl wir hier Milliarden ausgeben. Es ist in der internationalen Finanzwelt eigentlich üblich, dass man Stimmrechte analog zu den Einzahlungspflichten, die man hat, bekommt. Wenn wir also zum Beispiel beim Wiederaufbau des Irak als Europäische Union über 40 % einbezahlen, dann hätte ich auch gerne gesehen, dass wir über 40 % der Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrechte haben. Hiervon sind wir noch weit entfernt. Hier gibt es noch einiges zu tun. Es wird heute über gute Berichte abgestimmt werden, es kommt jetzt nur noch auf eine gute Umsetzung dieser Berichte an."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze belangrijke kwijting voor 2006 en steun heeft gegeven aan onze rapporteur. Dit is misschien wel de belangrijkste kwijting die we in deze zittingsperiode verlenen. We zien de problemen en we hebben nog tijd om ze op te lossen. Ik wil op dit punt in het bijzonder de Europese Rekenkamer bedanken, waarvan de verslagen elk jaar meer gezag krijgen. Het zou alleen goed zijn als de Rekenkamer de verleiding van populisme af en toe zou kunnen weerstaan. We herinneren ons nog de paardrijclubs en de golfterreinen en alles wat daarbij hoorde. Dat waren meer politieke beoordelingen dan beoordelingen van een rekenkamer. Ik wil de Europese Commissie bedanken, die uiteindelijk een akkoord met ons heeft gesloten over de follow-up, ook onder druk van de rapporteur van deze commissie, die hard heeft onderhandeld. Commissaris Kallas heeft al gezegd hoe we de komende maanden te werk willen gaan. Nationale verklaringen van de lidstaten zijn belangrijk. Zoals we kunnen zien, is de Raad hier vandaag niet aanwezig. De Raad heeft geen aandacht voor de manier waarop het geld van de belastingbetalers wordt uitgegeven, dus moeten wij het doen. We zullen vooruitgang boeken bij het structuurbeleid. Commissaris Kallas, we zullen moeilijkheden blijven ondervinden op het gebied van het buitenlands beleid. De eerste keer hebben we erop gewezen dat er onvoldoende toezicht is gehouden op dit buitenlands beleid, ook al gaan daar miljarden in om. In de internationale financiële wereld is het gebruikelijk om het aantal stemmen te relateren aan de verplichte bijdragen. Als de Europese Unie, om een voorbeeld te noemen, voor meer dan veertig procent aan de wederopbouw van Irak bijdraagt, zou ik graag zien dat we dan ook meer dan veertig procent van de participatierechten en medebeslissingsrechten hebben. Er is nog een lange weg te gaan, dus we hebben nog veel werk te verzetten op dit gebied. Vandaag stemmen we over een goed verslag en het is nu zaak om deze verslagen te steunen."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem tego ważnego absolutorium za 2006 r. i poparli naszego sprawozdawcę. Jest to prawdopodobnie najważniejsze absolutorium, udzielenia jakiego podjęliśmy się w ciągu obecnej kadencji. Dostrzegamy problemy i wciąż jeszcze mamy czas, by je rozwiązać. Chciałbym w tym miejscu przekazać nasze szczególne podziękowania Europejskiemu Trybunałowi Audytorów, znaczenie sprawozdań którego zwiększa się z roku na rok. Dobrze byłoby tylko, gdyby od czasu do czasu Europejski Trybunał Audytorów mógł oprzeć się pokusie populizmu. Pamiętamy stowarzyszenia ze stadnin koni i kluby golfowe - wszystko opiera się na nich. Były to oceny bardziej polityczne niż te, które wydawał Trybunał Audytorów. Chciałbym podziękować Komisji Europejskiej, która w końcu wynegocjowała ściśle określone dalsze postępowanie wspólnie z nami - również pod presją naszego twardo mówiącego sprawozdawcy z tej komisji. Komisarz Kallas już wspomniał, jak zamierzamy działać w ciągu nadchodzących miesięcy. Składane przez państwa członkowskie deklaracje krajowe są ważne. Dziś nie ma z nami przedstawicieli Rady - widzimy to dobrze - nie zwracają oni uwagi na to, jak będą wykorzystane podatki pochodzące od ich podatników. Dlatego też my musimy to zrobić. Osiągniemy postęp w politykach strukturalnych. Panie komisarzu Kallas, w polityce zewnętrznej nadal będziemy mieć trudności. Po raz pierwszy wskazaliśmy, że ta polityka zewnętrzna nie jest wystarczająco monitorowana, nawet jeżeli wydajemy na nią miliardy. W świecie międzynarodowych finansów zwykłą praktyką jest przyznawanie praw do głosu współmiernie do zobowiązań do wnoszenia wkładu. Jeżeli Unia Europejska wniesie na przykład ponad 40% środków na odbudowę Iraku, to chciałbym, abyśmy mieli ponad 40% praw do udziału i do współdecydowania. Przed nami wciąż długa droga, a więc pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Dziś będziemy głosować nad dobrymi sprawozdaniami. Pozostaje teraz kwestia udzielenia im poparcia."@pl16
"Senhor Presidente, os meus agradecimentos a todos aqueles que colaboraram na preparação desta importante quitação relativa ao exercício de 2006 e que deram o seu apoio ao nosso relator. Trata-se talvez da mais importante que realizámos nesta legislatura. Detectamos problemas e ainda temos tempo de os solucionar. Neste momento, quero aproveitar o ensejo para agradecer em particular ao Tribunal de Contas, pois a autoridade dos seus relatórios aumenta de ano para ano. Mas seria positivo se, esporadicamente, o Tribunal de Contas conseguisse resistir à tentação do populismo. Estamos recordados das associações de criadores de cavalos e dos clubes de golfe e de tudo o que lhes está associado. O que foi apresentado foi muito mais uma análise política do que a análise de um Tribunal de Contas. Gostaria de agradecer à Comissão Europeia por ter conseguido, no fim e sob pressão, negociar connosco um bastante tangencial, inclusive sofrendo a pressão de um relator bastante duro da nossa comissão. O Comissário Kallas já mencionou o modo como vamos prosseguir com a nossa actuação nos próximos meses. as declarações nacionais pelos Estados-Membros são importantes. Hoje, o Conselho não se encontra entre nós – vê-se bem – e não estão a prestar atenção ao modo como os impostos dos seus contribuintes estão a ser utilizados; por isso temos de ser nós a fazê-lo. Senhor Comissário Kallas, vamos fazer progressos nas políticas estruturais e vamos continuar a ter dificuldades na política externa. Já chamámos a atenção, uma primeira vez, para o facto de esta política externa não estar a ser suficientemente supervisionada, embora estejamos a gastar milhares de milhões de euros com ela. No mundo das finanças internacionais, é habitual que os direitos de voto sejam atribuídos de acordo com as obrigações de prestar contributo. Se a União Europeia contribui com mais de 40% dos direitos de participação para a reconstrução do Iraque, por exemplo, seria interessante que nós também tivéssemos mais de 40% dos direitos de participação e codecisão. O caminho a percorrer ainda é longo, há portanto, muito para fazer nesta matéria. Hoje, vamos votar relatórios de boa qualidade, havendo agora também que lhes prestar apoio de boa qualidade."@pt17
"Herr Präsident! Ich möchte mich zuerst bei allen Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern recht herzlich bedanken, die diese wichtige Entlastung für 2006 vorbereitet und unsere Berichterstatter unterstützt haben. Es ist vielleicht die wichtigste Entlastung, die wir in dieser Periode machen. Wir sehen die Probleme, und wir haben noch Zeit, diese Probleme zu lösen. Ich möchte mich hier auch ausdrücklich beim Europäischen Rechnungshof bedanken. Die Aussagekraft seiner Berichte nimmt von Jahr zu Jahr zu. Es wäre nur gut, wenn der Rechnungshof der Versuchung des Populismus gelegentlich widerstehen könnte. Wir erinnern uns an die Pferdezüchtervereine und die Golfclubs etc. Das waren schon mehr politische Bewertungen als die Bewertungen eines Rechnungshofes. Ich möchte mich bei der Europäischen Kommission bedanken, die am Schluss auch unter dem Druck eines hart verhandelnden Berichterstatters dieses Ausschusses mit uns ein enges ausgehandelt hat. Herr Kommissar Kallas hat bereits erwähnt, wie wir in den nächsten Monaten vorgehen wollen. Nationale Deklarationen der Mitgliedstaaten sind wichtig. Der Rat fehlt heute – wir sehen es –, die kümmern sich nicht um die Verwendung der Steuergelder ihrer Steuerbürger, also müssen wir es eben tun. Wir werden Fortschritte bei den Strukturpolitiken machen. In der Außenpolitik, Herr Kommissar Kallas, werden wir noch Schwierigkeiten haben. Wir haben das erste Mal darauf hingewiesen, dass diese Außenpolitik zu wenig kontrolliert wird, obwohl wir hier Milliarden ausgeben. Es ist in der internationalen Finanzwelt eigentlich üblich, dass man Stimmrechte analog zu den Einzahlungspflichten, die man hat, bekommt. Wenn wir also zum Beispiel beim Wiederaufbau des Irak als Europäische Union über 40 % einbezahlen, dann hätte ich auch gerne gesehen, dass wir über 40 % der Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrechte haben. Hiervon sind wir noch weit entfernt. Hier gibt es noch einiges zu tun. Es wird heute über gute Berichte abgestimmt werden, es kommt jetzt nur noch auf eine gute Umsetzung dieser Berichte an."@ro18
"Pán predseda, najprv by som rád poďakoval všetkým, ktorí pracovali na príprave tohto významného udelenia absolutória na rok 2006 a podporovali našich spravodajcov. Je to možno najdôležitejšie udelenie absolutória, ktoré sme v tomto funkčnom období uskutočnili. Vidíme problémy a stále máme čas ich vyriešiť. Rád by som vyjadril naše zvláštne poďakovanie Európskemu dvoru audítorov; výpovedná hodnota jeho správ sa z roka na rok zvyšuje. Bolo by iba dobré, ak by z času na čas Dvor audítorov odolal pokušeniu uchyľovať sa k populizmu. Pamätáme si na združenie žrebčínov a golfové kluby a to všetko ostáva spojené s Dvorom audítorov. Toto bolo skôr hodnotenie politické ako hodnotenie Dvora audítorov. Rád by som poďakoval Európskej komisii, ktorá s nami nakoniec dohodla pevnú budúcu spoluprácu, k čomu prispel aj výrečný spravodajca tohto výboru. Komisár Kallas už spomenul, ako chceme v nasledujúcich mesiacoch postupovať. Vnútroštátne vyhlásenia členských štátov sú dôležité. Rada tu dnes nie je prítomná – čo môžeme vidieť – a nevenuje pozornosť tomu, ako sú využívané dane daňových poplatníkov, preto sa tomu musíme venovať my. Urobíme pokrok v štrukturálnych politikách. Komisár Kallas, v oblasti vonkajšej politiky budeme mať aj naďalej určité problémy. Po prvé sme zdôraznili, že táto vonkajšia politika nebola dostatočne sledovaná, aj keď do nej dávame miliardy. Vo svete medzinárodných financií je bežné, že hlasovacie práva sú prideľované podľa výšky príspevku. Pokiaľ napríklad Európska únia prispieva sumou vyššou ako 40 % na obnovu Iraku, uvítal by som, keby mala viac než 40 % práva na účasť a spolurozhodovacie práva. V tejto oblasti ešte musíme prejsť dlhú cestu a máme pred sebou veľa práce. Dnes budeme hlasovať o kvalitnej správe a preto by sme ju mali adekvátne podporiť."@sk19
"Gospod predsednik, najprej se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri pripravi te pomembne razrešnice za leto 2006 in podpirali našega poročevalca. To je morda najpomembnejša razrešnica v tem mandatu. Poznamo probleme in še vedno je čas, da jih rešimo. Posebej se zahvaljujemo Evropskemu računskemu sodišču, katerega poročila vsako leto dobivajo vse večjo veljavo. Dobro bi bilo, da bi se računsko sodišče občasno izognilo populizmu. Spomnimo se združenj kobilarn in golf klubov ter vsega, kar spada zraven. To so bile bolj politične ocene kot ocene računskega sodišča. Zahvaljujem se Evropski komisiji, ki je tudi pod pritiskom neomajnega poročevalca na koncu pogajanj z nami dosegla dogovor o nadaljnjem ukrepanju. Komisar Kallas je že omenil naše načrte za prihodnje mesece. Nacionalne izjave držav članic so pomembne. Kot vidimo Sveta danes ni tukaj, pri čemer ga ne zanima, kako se porabi denar davkoplačevalcev, zato se mora s tem ukvarjati mi. Napredovali bomo na področju strukturnih politik. Komisar Kallas, še naprej bomo imeli težave na področju zunanje politike. Že prvič smo poudarili, da zunanja politika ni ustrezno nadzorovana, čeprav za njo namenjamo milijarde EUR. Na področju mednarodnih financ je običajno, da se glasovalne pravice dodelijo glede na obveznosti o plačilu prispevkov. Če na primer Evropska unija prispeva več kot 40 % za obnovo Iraka, potem pričakujem, da bomo imeli več kot 40 % pravic do sodelovanja in soodločanja. Do uresničitve tega je še zelo daleč, pri čemer je treba za to še veliko narediti. Danes bomo glasovali o dobrih poročilih, ki jih moramo podpreti."@sl20
"Herr talman! Jag vill först tacka alla som arbetade med att förbereda detta viktiga ansvarsfrihetsförfarande för 2006 och stödde vår föredragande. Detta kanske är den viktigaste ansvarsfrihet som vi har behandlat under denna mandatperiod. Vi ser problemen, och vi har fortfarande tid att lösa dessa problem. Jag vill framföra vårt särskilda tack till Europeiska revisionsrätten. Auktoriteten hos dess rapporter ökar för varje år. Det skulle bara vara bra om revisionsrätten då och då kunde stå emot populismens frestelse. Vi minns referenserna till stuteri och golfklubbar, och allt som har att göra med dessa. Dessa var mer politiska bedömningar än bedömningar från en revisionsrätt. Jag vill tacka Europeiska kommissionen som slutligen förhandlade fram en tät uppföljning med oss, under påtryckningar från en pådrivande föredragande från detta utskott. Kommissionsledamot Siim Kallas har redan angett hur vi tänker gå vidare under de kommande månaderna. Nationella förklaringar från medlemsstaternas sida är viktiga. Vi ser att rådet inte är här i dag. De ger inte akt på hur deras skattebetalares skatter används, så då måste vi göra det. Vi kommer att göra framsteg inom strukturpolitiken. Vi kommer att ha fortsatta svårigheter med den yttre politiken. Vi påpekade första gången att den yttre politiken inte kontrollerades tillräckligt, trots att vi spenderar flera miljarder på den. I den internationella finansvärlden är det vanligt att rösträtter fördelas utifrån skyldigheten att bidra. Om EU bidrar med mer än 40 procent för att återuppbygga Irak, till exempel, skulle jag önska att vi får mer än 40 procent av deltagarrättigheterna och rättigheterna till medbestämmande. Det är fortfarande långt kvar, så det finns mycket att göra här. I dag kommer vi att rösta om goda betänkanden, och det handlar nu om att ge dessa ett gott stöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"follow-up"18,15,9,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph