Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-21-Speech-1-196"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080421.19.1-196"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, on behalf of the PPE-DE Group, I would like first of all to congratulate Ms Harkin on an excellent and timely report. The point is to have better understanding about the potential and role of volunteering, which could be called one of the backbones of civil society. Indeed, volunteering is about citizens’ initiative and so it is directly related to solidarity, the core value of a united Europe. As the rapporteur put it just now, it is one of the most efficient forms of renewable energy. I think the point of this report is to encourage Member States to recognise the value of volunteering in promoting social and economic cohesion. The state is, of course, not expected to finance volunteering, otherwise it would lose its meaning, but the state is called on to provide incentives for the private sector to support the voluntary sector. Parliament also addressed the Commission about the delays in the proposed European Charter on Volunteering, which is expected to define better the role of volunteering. A very important part of this report is the call for the promotion of volunteering through education at all levels, beginning with creating opportunities for voluntary activities at an early stage of the education system and also to promote volunteering as part of lifelong learning. I would like to express my thanks once more for this excellent cooperation. We were able to discuss almost all amendments in a positive and constructive spirit and to make use of the majority of initiatives."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Vážený pane předsedající, nejprve bych rád jménem skupiny PPE-DE poděkoval paní Harkinové k vynikající a dobře načasované zprávě. Cílem je dosáhnout lepší porozumění týkající se potenciálu a úlohy dobrovolnické práce, která by mohla být nazývaná jednou z opor občanské společnosti. Dobrovolnická práce spočívá na iniciativě občanů, a tak se přímo pojí se solidaritou, základní hodnotou sjednocené Evropy. Jak zpravodajka právě uvedla, je jednou z nejúčinnějších forem obnovitelné energie. Myslím si, že smyslem této zprávy je podpořit členské státy, aby uznaly hodnotu dobrovolnické práce v podporování sociální a hospodářské soudržnosti. Samozřejmě se neočekává od státu, že bude financovat dobrovolnickou práci, to by ztratila svůj význam, ale stát se vyzývá, aby poskytl pobídky soukromému sektoru na podporu dobrovolnického odvětví. Parlament se obrátil na Komisi i v souvislosti s opožděním v navrhované evropské chartě dobrovolníků, od které se očekává, že se v ní lépe vymezí úloha dobrovolnické práce. Velmi důležitou součástí této zprávy je výzva na podporu dobrovolnické práce prostřednictvím vzdělávání na všech úrovních, počínaje tvorbou příležitostí pro dobrovolnické činnosti ve včasném stadiu systému vzdělávání a rovněž v podpoře dobrovolnické práce jako součásti celoživotního vzdělávání. Rád bych opět vyjádřil vděčnost za vynikající spolupráci. Dokázali jsme diskutovat o téměř všech změnách a doplněních v pozitivním a konstruktivním duchu a využít většinu podnětů."@cs1
"Hr. formand! På PPE-DE-Gruppens vegne vil jeg gerne allerførst ønske fru Harkin tillykke med en fremragende og aktuel betænkning. Det drejer sig om at få en bedre forståelse af det frivillige arbejdes potentiale og rolle, som man kunne betegne som en rygrad i det civile samfund. Frivilligt arbejde handler om borgernes initiativ, og det hænger dermed direkte sammen med solidariteten, som er en kerneværdi i et forenet Europa. Som ordføreren netop sagde, er det en af de mest effektive former for vedvarende energi. Jeg tror, at målet med denne betænkning er at opmuntre medlemsstaterne til at anerkende det frivillige arbejdes værdi, når det gælder om at fremme social og økonomisk samhørighed. Staten skal naturligvis ikke finansiere det frivillige arbejde, ellers ville det miste sin betydning, men staten skal skabe incitamenter for den private sektor til at støtte den frivillige sektor. Parlamentet har også henvendt sig til Kommissionen vedrørende forsinkelserne i det foreslåede EU-charter om frivilligt arbejde, som skal komme med en bedre definition af det frivillige arbejdes rolle. Et meget vigtigt element i denne betænkning er opfordringen til at fremme frivilligt arbejde gennem uddannelse på alle niveauer, idet der skabes muligheder for frivillige aktiviteter på et tidligt trin i uddannelsessystemet, og at fremme frivilligt arbejde som en del af den livslange læring. Jeg vil gerne endnu en gang takke for dette fremragende samarbejde. Vi har kunnet diskutere næsten alle ændringsforslagene i en positiv og konstruktiv ånd og har kunnet bruge de fleste af initiativerne."@da2
"Herr Präsident! In erster Linie möchte ich Frau Harkin im Namen der PPE-DE-Fraktion zu ihrem ausgezeichneten und aktuellen Bericht beglückwünschen. Er hat die Aufgabe, das Potenzial und die Rolle der Freiwilligentätigkeit zu verdeutlichen, die durchaus eine der Grundfesten der Zivilgesellschaft darstellt. Bei der Freiwilligentätigkeit geht es um Initiativen der Bürgerinnen und Bürger, und sie ist damit ein direkter Ausdruck von Solidarität, einem der wichtigsten Werte eines geeinten Europas. Wie die Berichterstatterin eben sehr richtig angemerkt hat, geht es hier um eine der effizientesten Formen von erneuerbarer Energie. Das Hauptanliegen dieses Berichts besteht meiner Meinung nach darin, die Mitgliedstaaten zu ermutigen, den Wert der Freiwilligentätigkeit für die Stärkung des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts anzuerkennen. Vom Staat wird natürlich nicht erwartet, diese Freiwilligentätigkeit zu finanzieren, da dies den Sinn des Ganzen in Frage stellen würde. Der Staat hat allerdings die Aufgabe, für den privaten Sektor Anreize zur Unterstützung des freiwilligen Sektors zu schaffen. Das Parlament wandte sich auch an die Kommission wegen der verzögerten Annahme der vorgeschlagenen Europäischen Charta für Freiwillige, die die Rolle der Freiwilligentätigkeit besser definieren soll. Ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Berichts ist der Appell, Freiwilligentätigkeit auf allen Ebenen des Bildungsbereiches zu fördern und dafür bereits auf einer frühen Stufe des Bildungssystems Möglichkeiten zu schaffen. Auch soll Freiwilligentätigkeiten als Teil des lebenslangen Lernens gefördert werden. Ich möchte mich hier noch einmal für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken. Wir konnten fast alle Änderungsanträge in einer positiven und konstruktiven Weise besprechen und Nutzen aus den meisten Initiativen ziehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κ. Harkin για την εξαιρετική και επίκαιρη έκθεση. Το θέμα είναι να κατανοούμε καλύτερα τις δυνατότητες και τον ρόλο του εθελοντισμού, τον οποίο θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε μια από τις ραχοκοκαλιές της κοινωνίας των πολιτών. Πράγματι, ο εθελοντισμός είναι η πρωτοβουλία των πολιτών και έτσι συνδέεται άμεσα με την αλληλεγγύη, τη βασική αξία μιας ενωμένης Ευρώπης. Όπως μόλις τώρα ανέφερε η εισηγήτρια, είναι μία από τις αποδοτικότερες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας. Πιστεύω ότι ο σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αξία του εθελοντισμού στην προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Το κράτος, φυσικά, δεν αναμένεται να χρηματοδοτήσει τον εθελοντισμό, διαφορετικά αυτός θα έχανε τη σημασία του, όμως το κράτος καλείται να παράσχει κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου αυτός να στηρίξει τον τομέα του εθελοντισμού. Το Κοινοβούλιο απευθύνθηκε επίσης στην Επιτροπή σχετικά με τις καθυστερήσεις στον προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Χάρτη για τον Εθελοντισμό, ο οποίος αναμένεται να ορίζει καλύτερα τον ρόλο του εθελοντισμού. Ένα σημαντικό μέρος της παρούσας έκθεσης αφορά το αίτημα για την προαγωγή του εθελοντισμού μέσω της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, αρχίζοντας με τη δημιουργία ευκαιριών για εθελοντικές δραστηριότητες σε πρώιμο στάδιο του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την προαγωγή του εθελοντισμού ως μέρος της διά βίου μάθησης. Θα ήθελα να εκφράσω ακόμη μια φορά τις ευχαριστίες μου γι’ αυτήν την εξαιρετική συνεργασία. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σχεδόν όλες τις τροπολογίες με θετικό και εποικοδομητικό πνεύμα και να κάνουμε χρήση των περισσοτέρων από τις πρωτοβουλίες."@el10
"Señor Presidente, en nombre del Grupo del PPE-DE, me gustaría en primer lugar felicitar a la señora Harkin por su informe, excelente y oportuno. Se trata de comprender mejor el potencial y la función del voluntariado, al que podríamos referirnos como una de las piedras angulares de la sociedad civil. De hecho, el voluntariado se basa en la iniciativa de los ciudadanos y, por tanto, está directamente relacionado con la solidaridad, el valor esencial de una Europa unida. Como acaba de referir la ponente, es una de las formas más eficientes de energía renovable. Creo que el asunto objeto de este informe es animar a los Estados miembros a reconocer el valor del voluntariado en el fomento de la cohesión económica y social. Lógicamente, no se espera del Estado que financie el voluntariado, de lo contrario, éste perdería su significado, pero sí que está llamado a proporcionar incentivos para que el sector privado apoye al sector voluntario. El Parlamento también se dirigió a la Comisión respecto a las demoras en la propuesta de Carta europea del voluntariado, de la que se espera que defina mejor la función del mismo. Una parte muy importante del informe es el llamamiento a favor de la promoción del voluntariado mediante la educación a todos los niveles, comenzando con la generación de oportunidades para las actividades voluntarias en una etapa temprana del sistema educativo, y también para el fomento del voluntariado como parte del aprendizaje permanente. Me gustaría expresar mi agradecimiento una vez más por esta excelente cooperación. Pudimos debatir casi todas las enmiendas en un tono positivo y constructivo, así como hacer uso de la mayoría de las iniciativas."@es21
"Hr juhataja, tahaksin fraktsiooni PPE-DE nimel eelkõige õnnitleda pr Harkinit suurepärase ja õigeaegse raporti puhul. Mõte on selles, et peab olema parem arusaam vabatahtliku töö – mida võiks nimetada üheks kodanikuühiskonna tugisambaks – potentsiaalist ja rollist. Tõepoolest, vabatahtlik töö kujutab endast kodanikualgatust ja seega on see seotud otseselt solidaarsuse – ühinenud Euroopa ühe põhiväärtusega. Nagu raportöör just ütles, on see üks kõige tõhusamaid taastuvenergia vorme. Arvan, et kõnealuse raporti mõte on julgustada liikmesriike tunnustama vabatahtliku töö väärtust sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse edendamisel. Muidugi ei eeldata, et riik peaks vabatahtlikku tööd rahastama, vastasel juhul kaotaks see oma tähenduse, kuid riiki kutsutakse üles pakkuma erasektorile algatusi vabatahtliku sektori toetamiseks. Parlament pöördus ka komisjoni poole seoses viivitustega kavandatud Euroopa vabatahtliku tegevuse hartaga, milles eeldatavasti määratletakse paremini vabatahtliku tegevuse roll. Selle raporti väga oluline osa on nõue edendada vabatahtlikku tööd hariduse kaudu kõikidel tasanditel, alates vabatahtlikuks tegevuseks võimaluste loomisest haridussüsteemi varajases etapis ja ka vabatahtliku töö kui elukestva õppe osa edendamisest. Tahaksin veel kord avaldada palju tänu selle suurepärase koostöö eest. Me suutsime arutada peaaegu kõiki muudatusettepanekuid positiivses ja konstruktiivses meeleolus ja kasutada ära enamiku algatustest."@et5,5
". Arvoisa puhemies, haluaisin ensin onnitella Marian Harkinia PPE-DE-ryhmän puolesta hänen erinomaisesta ja ajankohtaisesta mietinnöstään. Tarkoituksena on ymmärtää paremmin vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja merkitystä. Vapaaehtoistyötä voisi kutsua erääksi kansalaisyhteiskunnan koossa pitävistä voimista. Vapaaehtoistyössä on todella kyse kansalaisten aloitteesta, ja siksi se liittyy suoraan solidaarisuuteen, joka on yhdentyneen Euroopan tärkein arvo. Kuten esittelijä juuri sanoi, se on yksi tärkeimmistä uusiutuvan energian muodoista. Uskon, että mietinnöllä pyritään kannustamaan jäsenvaltioita tunnustamaan vapaaehtoistyön arvo ja edistämään sosiaalista ja taloudellista yhtenäisyyttä. Valtion ei tietenkään odoteta rahoittavan vapaaehtoistyötä, koska muuten se menettäisi tarkoituksensa. Valtiota kuitenkin pyydetään esittämään yksityissektorille aloitteita vapaaehtoissektorin tukemiseksi. Parlamentti myös kysyi komissiolta viivytyksistä eurooppalaisen vapaaehtoistyön peruskirjan osalta. Peruskirjan odotetaan määrittelevän paremmin vapaaehtoistyön merkitys. Erittäin tärkeä osa tätä mietintöä on pyyntö siitä, että vapaaehtoistyötä edistetään koulutuksen avulla kaikilla tasoilla, alkaen mahdollisuuksien luomisesta vapaaehtoistoimintaa varten koulutuksen alkuvaiheessa, ja että vapaaehtoistyötä edistetään myös elinikäisen oppimisen osana. Haluaisin vielä kerran ilmaista kiitokseni erinomaisesta yhteistyöstä. Pystyimme keskustelemaan miltei kaikista tarkastuksista myönteisessä ja rakentavassa hengessä ja hyödyntämään miltei kaikki aloitteita."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaiterais, au nom du groupe PPE-DE, commencer par féliciter M Harkin pour son rapport à la fois remarquable et opportun. L’objectif consiste à mieux comprendre le potentiel et le rôle du bénévolat, que l’on pourrait considérer comme l’un des piliers de la société civile. De fait, le bénévolat a trait à une initiative citoyenne et est directement associé au principe de solidarité, valeur fondamentale d’une Europe unie. Comme vient de l’indiquer le rapporteur, c’est l’une des formes d’énergie renouvelable les plus efficaces. Il me semble que le but de ce rapport est d’encourager les États membres à reconnaître la valeur du bénévolat en tant que facteur de promotion de la cohésion sociale et économique. Bien entendu, il n’est pas prévu que l’État finance le bénévolat, sinon ce dernier perdrait tout son sens. Cependant, l’État est sollicité afin d’encourager le secteur privé à soutenir le secteur bénévole. En outre, le Parlement s’est adressé à la Commission pour connaître les raisons du retard pris par la proposition de charte européenne sur le bénévolat, qui devrait permettre de mieux définir le rôle du bénévolat. Une partie très importante de ce rapport préconise la promotion du bénévolat grâce à l’éducation à tous les niveaux, en commençant par offrir la possibilité de participer à des activités bénévoles très tôt dans le système éducatif et en encourageant aussi le bénévolat dans le cadre de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Je voudrais vous remercier encore une fois pour cette excellente coopération. Nous avons eu la possibilité de débattre sur presque tous les amendements de manière positive et constructive et d’utiliser la majorité des initiatives."@fr8
"Tisztelt elnök úr! A PPE-DE képviselőcsoportja nevében először is gratulálni szeretnék Harkin asszonynak a kiváló és időszerű jelentéshez. A cél a civil társadalom egyik tartóoszlopának nevezhető önkéntesség potenciáljának és szerepének jobb megértése. Az önkéntesség valóban a polgárok kezdeményezőkészségéről szól, és ily módon közvetlenül kapcsolódik a szolidaritáshoz, amely az egyesült Európa alapvető értéke. Ahogyan az előadó az imént megfogalmazta: az önkéntesség a megújuló energia egyik leghatékonyabb formája. Azt hiszem, e jelentés lényege, hogy a tagállamokat az önkéntességnek a társadalmi és gazdasági kohézió előmozdításában betöltött értékének elismerésére ösztönözze. Az állammal szemben nem elvárás az önkéntesség finanszírozása, mivel így értelmét vesztené, az állam feladata viszont az, hogy ösztönzőket nyújtson a magánszféra számára az önkéntesség támogatására. A Parlament szintén a Bizottsághoz fordult az önkéntességről szóló chartajavaslat késedelmével kapcsolatban, amelytől az önkéntesség szerepének pontosabb meghatározása várható. A jelentés nagyon fontos része az a felhívás, amely az önkéntességnek az oktatás valamennyi szintjén keresztül történő előmozdítására – kezdve az önkéntes tevékenységek lehetőségeinek az oktatási rendszer egy korai szakaszában való megteremtésével –, valamint amely az önkéntességet az egész életen át tartó tanulás részeként való támogatására irányul. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért. Szinte valamennyi módosítást pozitív és konstruktív módon vitathatjuk meg és a kezdeményezések többségének is hasznát vesszük."@hu11
"Signor Presidente, a nome del gruppo PPE-DE, vorrei innanzi tutto congratularmi con l’onorevole Harkin per l’eccellente e tempestiva relazione. Il punto è avere una migliore comprensione sul potenziale e sul ruolo del volontariato, che potrebbe essere definito uno dei fondamenti della società civile. Infatti, il volontariato riguarda l’iniziativa di cittadini e, quindi, è direttamente collegato alla solidarietà, che è il valore di base dell’Europa unita. Come la relatrice ha appena affermato, è una delle forme più efficienti di energia rinnovabile. Credo che lo scopo della relazione sia incoraggiare gli Stati membri a riconoscere il valore del volontariato nella promozione della coesione sociale ed economica. Lo Stato, ovviamente, non è tenuto a finanziare il volontariato, altrimenti perderebbe il suo significato, ma lo Stato è invitato a offrire incentivi al settore privato perché sostenga il volontariato. Il Parlamento si è anche rivolto alla Commissione per i ritardi nella presentazione di una proposta di Carta europea del volontariato, che dovrebbe definire meglio il ruolo del volontariato. Una parte molto importante di questa relazione è la richiesta di promozione del volontariato attraverso l’istruzione a tutti i livelli, iniziando a creare opportunità di volontariato in una fase precoce del sistema scolastico e anche a promuovere il volontariato nell’ambito dell’apprendimento permanente. Vorrei esprimere il mio ringraziamento, ancora una volta, per quest’eccellente collaborazione. Siamo stati in grado di discutere quasi tutti gli emendamenti in uno spirito positivo e costruttivo e a servirci della maggior parte delle iniziative."@it12
"Pone Pirmininke, PPE-DE grupės vardu visų pirma noriu pasveikinti ponią Harkin, parengusią puikų ir laiku pateiktą pranešimą. Esminis uždavinys yra geriau suvokti, koks yra savanoriškos veiklos potencialas ir kokį vaidmenį ji vaidina – o tai galima vadinti vienu iš pilietinės visuomenės ramsčių. Iš tikrųjų, savanoriška veikla susijusi su piliečių iniciatyva, todėl ji tiesiogiai susijusi su solidarumu, kuris yra pagrindinė vieningos Europos vertybė. Kaip pranešėja ką tik minėjo, tai yra viena iš efektyviausių atsinaujinančios energijos formų. Manau, kad šiuo pranešimu siekiama, jog valstybės narės pripažintų savanoriškos veiklos vertę ir jos naudą socialinei ir ekonominei sanglaudai. Iš valstybės, žinoma, nesitikima, kad ji finansuos savanorišką veiklą, nes tokiu atveju pati sąvoka netektų prasmės, bet valstybė skatinama teikti iniciatyvas, kuriomis privatus sektorius paremtų savanoriškos veiklos sektorių. Parlamentas taip pat kreipiasi į Komisiją dėl delsimo dėl pasiūlytos Europos savanoriškos veiklos chartijos, iš kurios tikimasi tikslesnio savanoriškos veiklos vaidmens apibrėžimo. Labai svarbi šio pranešimo dalis yra susijusi su savanoriškos veiklos skatinimu visose švietimo srityse, pradedant nuo galimybių savanoriškai dirbti sukūrimo pradiniame švietimo sistemos etape, taip pat savanoriškos veiklos, kaip visą gyvenimą trunkančio mokymosi, skatinimo. Noriu dar kartą išreikšti savo padėką už šį puikų pranešimą. Mums pavyko aptarti beveik visas pataisas pozityvioje ir darbingoje atmosferoje bei pasinaudoti daugybe iniciatyvų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, EPP-ED grupas vārdā es vēlos vispirms izteikt atzinību kundzei par izcilu un laikā paveiktu ziņojumu. Būtiski ir labāk izprast potenciālu un nozīmi, kas piemīt brīvprātīgai rīcībai, kuru varētu saukt par vienu no pilsoniskas sabiedrības pamatelementiem. Brīvprātīgai rīcībai patiešām ir raksturīga pilsoņu iniciatīva, un tādējādi tā ir tiešā veidā saistīta ar solidaritāti — vienotas Eiropas pamatvērtību. Kā jau referente tikko minēja, tā ir viena no atjaunojamās enerģijas visefektīvākajām formām. Es uzskatu, ka šī ziņojuma mērķis ir iedrošināt dalībvalstis atzīt brīvprātīgas rīcības nozīmi sociālas un ekonomiskas kohēzijas veicināšanā. Protams, valstij nav jāfinansē brīvprātīga rīcība, jo tad tā zaudētu savu nozīmi, taču valsts tiek aicināta sniegt stimulu privātajam sektoram brīvprātīgas rīcības jomas atbalstīšanai. Parlaments arī vērsās pie Komisijas saistībā ar kavēšanos, pieņemot ierosināto Eiropas Brīvprātīgo kustības hartu, kurā tiks labāk definēta brīvprātīgas rīcības nozīme. Šī ziņojuma nozīmīga daļa ir aicinājums veicināt brīvprātīgu rīcību ar izglītības starpniecību visos līmeņos, sākot ar iespēju radīšanu brīvprātīgai darbībai izglītības sistēmas agrīnā posmā, un arī veicināt brīvprātīgas rīcības iekļaušanu mūžizglītībā. Es vēlreiz vēlos pateikties par šo izcilo sadarbību. Mums bija iespēja apspriest gandrīz visus grozījumus pozitīvā un konstruktīvā gaisotnē un izmantot lielāko daļu iniciatīvu."@lv13
"Mr President, on behalf of the PPE-DE Group, I would like first of all to congratulate Ms Harkin on an excellent and timely report. The point is to have better understanding about the potential and role of volunteering, which could be called one of the backbones of civil society. Indeed, volunteering is about citizens’ initiative and so it is directly related to solidarity, the core value of a united Europe. As the rapporteur put it just now, it is one of the most efficient forms of renewable energy. I think the point of this report is to encourage Member States to recognise the value of volunteering in promoting social and economic cohesion. The state is, of course, not expected to finance volunteering, otherwise it would lose its meaning, but the state is called on to provide incentives for the private sector to support the voluntary sector. Parliament also addressed the Commission about the delays in the proposed European Charter on Volunteering, which is expected to define better the role of volunteering. A very important part of this report is the call for the promotion of volunteering through education at all levels, beginning with creating opportunities for voluntary activities at an early stage of the education system and also to promote volunteering as part of lifelong learning. I would like to express my thanks once more for this excellent cooperation. We were able to discuss almost all amendments in a positive and constructive spirit and to make use of the majority of initiatives."@mt15
"Voorzitter, namens de PPE-DE-Fractie wil ik allereerst Marian Harkner feliciteren met een uitstekend verslag op het juiste moment. Het gaat erom dat we een beter begrip krijgen van de mogelijkheden en de rol van vrijwilligerswerk, dat een van de pijlers van het maatschappelijk middenveld kan worden genoemd. In feite draait het bij vrijwilligerswerk om het initiatief van burgers en zo heeft het een directe relatie met solidariteit, de kernwaarde van een verenigd Europa. Zoals de rapporteur het zojuist heeft verwoord, is het een van de efficiëntste vormen van hernieuwbare energie. Ik denk dat dit verslag vooral bedoeld is om de lidstaten aan te moedigen de waarde van vrijwilligerswerk bij de bevordering van de sociale en economische cohesie te erkennen. Van de staat wordt uiteraard niet verwacht dat hij vrijwilligerswerk financiert, anders zou dit zijn betekenis verliezen, maar de staat wordt verzocht de private sector stimulansen te bieden ter ondersteuning van het vrijwilligersveld. Het Parlement heeft de Commissie ook aangesproken op het uitstel van het voorgesteld Handvest inzake vrijwilligerswerk, waarin naar verwachting de rol van het vrijwilligerswerk beter gedefinieerd zal worden. Een zeer belangrijk element van dit verslag is de oproep tot stimulering van vrijwilligerswerk via het onderwijs op alle niveaus. Dit zou moeten beginnen bij het creëren van mogelijkheden voor vrijwilligersactiviteiten in een vroeg stadium van het onderwijssysteem en ook zou vrijwilligerswerk als onderdeel van een leven lang leren, moeten worden gestimuleerd. Ik wil graag nogmaals mijn dank betuigen voor deze uitstekende samenwerking. We hebben bijna alle wijzigingen in een positieve en constructieve sfeer kunnen bespreken en we hebben van de meeste initiatieven gebruik kunnen maken."@nl3
"Panie przewodniczący! W imieniu grupy PPE-DE chciałbym przede wszystkim pogratulować pani Harkin jej doskonałego sprawozdania, pojawiającego się w najwłaściwszym momencie. Celem jest lepsze zrozumienie potencjału i roli wolontariatu, który można określić mianem jednego z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Rzeczywiście wolontariat polega na inicjatywie obywatelskiej i w ten sposób jest bezpośrednio związany z solidarnością, jedną z podstawowych wartości zjednoczonej Europy. Jak określiła to przed chwilą sprawozdawczyni, jest to jedna z najefektywniejszych form odnawialnej energii. Uważam, że celem tego sprawozdania jest zachęcenie państw członkowskich do uznania wartości wolontariatu we wspieraniu spójności społecznej i gospodarczej. Oczywiście nie oczekuje się, że państwo będzie finansować wolontariat, ponieważ w takim przypadku straciłby on swój sens, ale wzywa się państwa do zapewnienia zachęt dla sektora prywatnego do wspierania wolontariatu. Parlament zwraca się również do Komisji w sprawie opóźnienia projektu Europejskiej Karty Wolontariatu, która ma lepiej zdefiniować rolę wolontariatu. Bardzo istotną częścią niniejszego sprawozdania jest wezwanie do wspierania wolontariatu za pomocą edukacji na wszystkich szczeblach, począwszy od tworzenia szans dla działalności wolontariackiej na wczesnym etapie edukacji oraz wspierania wolontariatu jako części kształcenia przez całe życie. Chciałbym ponownie podziękować za doskonałą współpracę. Udało się nam omówić niemal wszystkie poprawki w pozytywny i konstruktywny sposób oraz wykorzystać większość inicjatyw."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria, antes de mais, de felicitar, em nome do Grupo PPE-DE, a senhora deputada Harkin pelo seu relatório excelente e oportuno. A ideia é dispor de uma melhor compreensão do potencial e do papel do voluntariado, que poderá ser apelidado de um dos pilares da sociedade civil. Na verdade, o voluntariado prende-se com a iniciativa dos cidadãos e, por conseguinte, está directamente ligado à solidariedade, valor central de uma Europa unida. Tal como a relatora acaba de referir, é uma das formas mais eficazes de energia renovável. Considero que o objectivo deste relatório é encorajar os Estados-Membros a reconhecerem o valor do voluntariado na promoção da coesão económica e social. Não se espera, evidentemente, do Estado que financie o voluntariado, caso contrário, este perderia o seu significado, mas o Estado é chamado a proporcionar incentivos para que o sector privado apoie o sector do voluntariado. O Parlamento abordou igualmente a Comissão sobre os atrasos na proposta Carta Europeia do Voluntariado, que, espera-se, venha a definir melhor o papel do voluntariado. Uma parte muito importante deste relatório é o apelo à promoção do voluntariado através da educação a todos os níveis, começando com a criação de oportunidades para actividades de voluntariado logo desde cedo no sistema educativo e promovendo-as também como parte da aprendizagem ao longo da vida. Gostaria de manifestar os meus agradecimentos, uma vez mais, por este excelente relatório. Tivemos a oportunidade de debater praticamente todas as alterações com um espírito positivo e construtivo e de fazer uso da maioria das iniciativas."@pt17
"Mr President, on behalf of the PPE-DE Group, I would like first of all to congratulate Ms Harkin on an excellent and timely report. The point is to have better understanding about the potential and role of volunteering, which could be called one of the backbones of civil society. Indeed, volunteering is about citizens’ initiative and so it is directly related to solidarity, the core value of a united Europe. As the rapporteur put it just now, it is one of the most efficient forms of renewable energy. I think the point of this report is to encourage Member States to recognise the value of volunteering in promoting social and economic cohesion. The state is, of course, not expected to finance volunteering, otherwise it would lose its meaning, but the state is called on to provide incentives for the private sector to support the voluntary sector. Parliament also addressed the Commission about the delays in the proposed European Charter on Volunteering, which is expected to define better the role of volunteering. A very important part of this report is the call for the promotion of volunteering through education at all levels, beginning with creating opportunities for voluntary activities at an early stage of the education system and also to promote volunteering as part of lifelong learning. I would like to express my thanks once more for this excellent cooperation. We were able to discuss almost all amendments in a positive and constructive spirit and to make use of the majority of initiatives."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najprv by som rád v mene skupiny PPE-DE poďakoval pani Harkinovej k vynikajúcej a dobre načasovanej správe. Cieľom je dosiahnuť lepšie porozumenie týkajúce sa potenciálu a úlohy dobrovoľníckej práce, ktorá by mohla byť nazývaná jednou z opôr občianskej spoločnosti. Dobrovoľnícka práca je o iniciatíve občanov a tak sa priamo spája so solidaritou, základnou hodnotou zjednotenej Európy. Ako spravodajkyňa práve uviedla, je jednou z najúčinnejších foriem obnoviteľnej energie. Myslím si, že zmyslom tejto správy je podporiť členské štáty, aby uznali hodnotu dobrovoľníckej práce v podporovaní sociálnej a hospodárskej súdržnosti. Samozrejme, neočakáva sa od štátu, že bude financovať dobrovoľnícku prácu, to by stratila svoj význam, ale štát sa vyzýva, aby poskytol stimuly pre súkromný sektor na podporu dobrovoľníckeho sektora. Parlament sa na Komisiu obrátil aj v súvislosti s oneskoreniami v navrhovanej európskej charte dobrovoľníkov, od ktorej sa očakáva, že sa v nej lepšie vymedzí úloha dobrovoľníckej práce. Veľmi dôležitou súčasťou tejto správy je výzva na podporu dobrovoľníckej práce prostredníctvom vzdelávania na všetkých úrovniach, počnúc tvorbou príležitostí pre dobrovoľnícke činnosti vo včasnom štádiu systému vzdelávania a takisto podpore dobrovoľníckej práce ako súčasti celoživotného vzdelávania. Rád by som opäť vyjadril vďaku za vynikajúcu spoluprácu. Dokázali sme diskutovať o takmer všetkých zmenách a doplneniach v pozitívnom a konštruktívnom duchu a využiť väčšinu podnetov."@sk19
". Gospod predsednik, v imenu skupine PPE-DE bi rad najprej čestital gospe Harkin za njeno odlično in pravočasno poročilo. Bistvo je boljše razumevanje možnosti in vloge prostovoljstva, kar bi lahko imenovali kot enega od temeljev civilne družbe. Prostovoljstvo je resnično pobuda državljanov, zato je neposredno povezano s solidarnostjo, tj. osrednjo vrednoto združene Evrope. Kot je pravkar povedala poročevalka, je ena od najučinkovitejših oblik obnovljive energije. Bistvo tega poročila je spodbujanje držav članic k priznavanju vrednosti prostovoljstva pri spodbujanju socialne in gospodarske kohezije. Seveda se od države ne pričakuje, da bo prostovoljstvo financirala, saj bi tako izgubilo svoj pomen, vendar se državo poziva, naj zagotovi spodbude za zasebni sektor, da podpre sektor prostovoljnega dela. Parlament se je obrnil na Komisijo tudi glede zamude v zvezi s predlagano evropsko listino prostovoljstva, ki naj bi natančneje opredelila vlogo prostovoljstva. Zelo pomemben del poročila je poziv k spodbujanju prostovoljstva z izobraževanjem na vseh stopnjah, in sicer najprej z ustvarjanjem priložnosti za prostovoljne dejavnosti že v zgodnjih stopnjah izobraževalnega sistema in spodbujanjem prostovoljstva kot dela vseživljenjskega učenja. Še enkrat bi se rad zahvalil za to odlično sodelovanje. O vseh spremembah lahko razpravljamo na pozitiven in konstruktiven način ter izkoristimo večino pobud."@sl20
"Herr talman! På PPE-DE-gruppens vägnar skulle jag först av allt vilja gratulera Marian Harkin till ett utmärkt och lägligt betänkande. Syftet är att få bättre förståelse för volontärarbetets roll och kapacitet. Det skulle kunna kallas en av de viktiga delarna i det civila samhället. Det handlar verkligen om medborgarinitiativ och därmed hänger det direkt ihop med solidaritet, det grundläggande värdet i ett enat Europa. Som föredraganden just sa är det en av de mest effektiva formerna av förnybar energi. Jag anser att syftet med betänkandet är att uppmuntra medlemsstaterna att erkänna volontärarbetets betydelse för att främja social och ekonomisk sammanhållning. Staten förväntas givetvis inte finansiera volontärarbetet. I så fall skulle det förlora sin mening. Staten uppmanas dock att skapa incitament för att den privata sektorn ska stödja volontärsektorn. Parlamentet meddelade också kommissionen om förseningarna av den föreslagna europeiska stadgan för volontärer, som förväntas definiera volontärarbetets roll på ett bättre sätt. En mycket viktig del av betänkandet är uppmaningen att främja volontärarbete via utbildning på alla nivåer, genom att man börjar med att skapa möjligheter i ett tidigt skede av utbildningssystemet samt genom att man främjar volontärarbete som en del av livslångt lärande. Jag skulle än en gång vilja tacka för det utmärkta samarbetet. Vi lyckades diskutera nästan alla ändringsförslag i en positiv och konstruktiv anda, samt använda merparten av initiativen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph