Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-21-Speech-1-141"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080421.17.1-141"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I thank the Commissioner for coming and presenting the latest position of the Commission on visa issues for the Ukraine and Belarus. A month ago, a delegation which comprised members of most of the mainstream opposition in Belarus visited Strasbourg at the invitation of the PPE-DE Group to discuss how the political situation is developing in that country, but also during that visit colleagues may have seen their appeals to this Parliament to support their efforts to reduce the visa fees they are currently paying, which are indeed prohibitive for the majority of Belarus citizens. If we really want to encourage Belarus to pick a pro-European route in future – which we sincerely hope will be the case – the strongest arguments we have are those which the Belarus citizens can see with their own eyes. It is very difficult for them, in the regime in which they live, to have a real insight into what freedom and democracy, human rights and rule of law really mean. It is difficult to promote a civil society. It is difficult to show them that Europe is open and friendly and supports their move towards a full democracy. The best way we can do that is to allow those citizens access into Europe not at rates which will frighten or prohibit entry by most citizens. Commissioner, you very rightly said that specific groups are excluded, and that is indeed children, and people with family contacts; it is people who are visiting the European Union for cultural or scientific or educational reasons, and I would encourage individual member countries to make use of that legal provision to let those people actually make use of those facilities. But it is very sad that Serbia and Russia are treated on better terms than Belarus’s citizens."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, děkuji panu komisařovi za to, že přišel a předložil nejnovější prohlášení Komise k vydávání víz pro Ukrajinu a Bělorusko. Před měsícem delegace, která sestávala z členů většiny hlavního proudu opozice v Bělorusku, navštívila Štrasburk na pozvání skupiny PPE-DE s cílem diskutovat o vývoji politické situace v jejich zemi, a během této návštěvy mohli kolegové vidět jejich výzvy tomuto Parlamentu, aby podpořil jejich snahy na omezení vízových poplatků, které v současnosti platí, a které jsou dokonce prohibitivní pro většinu běloruských občanů. Pokud skutečně chceme podpořit Bělorusko, aby nastoupilo v budoucnosti na proevropskou cestu, v což také upřímně doufáme, nejsilnějšími argumenty, které máme, jsou ty, jež běloruští občané mohou vidět na vlastní oči. V režimu, v němž žijí, je pro ně velmi těžké, aby měli skutečný přehled o tom, co skutečně znamená svoboda a demokracie, lidské práva a zásady právního státu. Je těžké podporovat občanskou společnost. Je těžké ukazovat jim, že Evropa je otevřená a přátelská a podporuje je na cestě k úplné demokracii. Nejlepší způsob, jímž to můžeme udělat, je umožnit jim přístup do Evropy bez poplatků, které vystraší nebo zabrání vstupu většině občanů. Pane komisaři, velmi správně jste řekl, že specifické skupiny jsou vyřazeny, jde o děti a lidi s rodinnými kontakty. Jsou to lidé, kteří navštěvují Evropskou unii z kulturních, vědeckých nebo vzdělávacích důvodů a já bych povzbudila jednotlivé členské státy, aby využily toto právní ustanovení a dovolily jim skutečně využít tyto možnosti. Je velmi smutné, že se Srbskem a Ruskem se zachází lépe než s občany Běloruska."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren, der er kommet her i dag for at redegøre for Kommission aktuelle holdning på visumområdet i forbindelse med Ukraine og Belarus. For en måned siden besøgte en delegation med deltagelse af repræsentanter for de fleste midtsøgende oppositionsgrupper i Belarus Strasbourg på invitation fra PPE-DE-Gruppen for at drøfte udviklingen af den politiske situation i landet. Under dette besøg bed kollegerne måske mærke i deres anmodninger til Parlamentet om at støtte deres bestræbelser på at få mindsket de nuværende visumgebyrer, der rent faktisk er uoverkommelige for de fleste belarussiske borgere. Hvis vi virkelig ønsker at tilskynde Belarus til at tilnærme sig EU fremover - hvilket vi virkelig håber, at de vil - er vores stærkeste argumenter de argumenter, som de belarussiske borgere kan se med deres egne øjne. På grund af det regime, som de lever i, er det meget vanskeligt for dem at få en virkelig forståelse for, hvad der egentlig ligger i frihed og demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet. Det er vanskeligt at fremme et civilsamfund. Det er vanskeligt at vise dem, at Europa er åbent og venligt og støtter deres udvikling i retning af et fuldt demokrati. Dette gør vi bedst ved at give disse borgere adgang til EU på grundlag af gebyrer, der ikke virker afskrækkende på borgerne eller er til hinder for deres adgang. De nævnte med rette, at særlige grupper er fritaget, dvs. børn og personer med pårørende og personer, der besøger EU af kulturelle, videnskabelige eller uddannelsesmæssige årsager, og jeg vil gerne opfordre de enkelte lande til at gøre brug af disse lovbestemmelser og rent faktisk give disse personer mulighed for at drage fordel af disse ordninger. Det er imidlertid meget sørgeligt, at serbiske og russiske statsborgere behandles bedre end belarussiske statsborgere."@da2
"Herr Präsident! Ich danke dem Herrn Kommissar für seine Anwesenheit und die Darlegung des aktuellen Standpunkts der Kommission zur Visaregelung für die Ukraine und Weißrussland. Vor einem Monat besuchte eine Delegation, der Mitglieder der meisten großen Oppositionsbewegungen Weißrusslands angehörten, auf Einladung der PPE-DE-Fraktion Straßburg, um die Entwicklung der politischen Lage im Land zu erörtern. Bei diesem Besuch haben die Kollegen deren Appelle an dieses Parlament möglicherweise erlebt, ihre Bemühungen um eine Senkung der derzeitigen Visagebühren zu unterstützen, die in der Tat für die meisten Bürger Weißrusslands unerschwinglich sind. Wenn wir Weißrussland wirklich ermutigen wollen, den Weg in eine europäische Zukunft zu wählen – was wir von ganzem Herzen hoffen –, sind unsere stärksten Argumente diejenigen, die die Bürger Weißrusslands mit eigenen Augen sehen können. Für sie ist unter dem aktuellen Regime die wahre Bedeutung von Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und Gesetzen nur schwer nachzuvollziehen. Es ist schwer, die Entwicklung einer zivilen Gesellschaft voranzutreiben. Es ist schwer, ihnen zu zeigen, dass Europa offen und freundlich gesinnt ist und den Aufbau einer umfassenden Demokratie unterstützt. Der beste Weg dazu wäre wohl, diese Bürger nach Europa einreisen zu lassen, und zwar nicht zu Kosten, die die meisten Bürger abschrecken oder gar nicht erst aufbringen können. Herr Kommissar, Sie haben sehr richtig festgestellt, dass bestimmte Gruppen davon ausgenommen sind, und zwar Kinder, Personen mit familiären Bindungen und diejenigen, die aus wissenschaftlichem oder kulturellem Interesse oder zu Studienzwecken in die Europäische Union reisen. Ich möchte die einzelnen Mitgliedstaaten dazu anregen, solche rechtlichen Regelungen zu nutzen, um diesen Menschen das Reisen zu ermöglichen. Traurig ist es schon, dass selbst Serbien und Russland hier bessere Bedingungen vorfinden als die Bürger Weißrusslands."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο ο οποίος ήρθε και παρουσίασε την πιο πρόσφατη τοποθέτηση της Επιτροπής όσον αφορά τα ζητήματα έκδοσης ταξιδιωτικών θεωρήσεων για την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Πριν από ένα μήνα, μια αντιπροσωπεία η οποία περιλάμβανε μέλη της επικρατούσας αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία επισκέφτηκε το Στρασβούργο κατόπιν πρόσκλησης της ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ για να συζητήσει πως εξελίσσεται η πολιτική κατάσταση σε αυτή τη χώρα, αλλά επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης οι συνάδελφοι μπορεί να είδαν στο Κοινοβούλιο να στηρίζει τις εκκλήσεις τους όσον αφορά τις προσπάθειες για τη μείωση των τελών έκδοσης ταξιδιωτικών θεωρήσεων που καταβάλλουν επί του παρόντος, τα οποία είναι πράγματι απαγορευτικά για την πλειονότητα των πολιτών της Λευκορωσίας. Αν θέλουμε πραγματικά να ενθαρρύνουμε τη Λευκορωσία να ακολουθήσει μια φιλοευρωπαϊκή διαδρομή στο μέλλον –που ελπίζουμε ειλικρινά να συμβεί– τα πιο ισχυρά επιχειρήματα που έχουμε είναι αυτά τα οποία οι κάτοικοι της Λευκορωσίας μπορούν να δουν με τα ίδια τους τα μάτια. Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς, στο καθεστώς μέσα στο οποίο ζουν, να έχουν μια πραγματική εικόνα όσον αφορά το τι σημαίνουν πραγματικά η ελευθερία και η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Είναι δύσκολη η προαγωγή μιας κοινωνίας των πολιτών. Είναι δύσκολο να τους δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι ανοιχτή και φιλική και στηρίζει την πορεία τους προς μια πλήρη δημοκρατία. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να επιτρέψουμε σε αυτούς τους πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ευρώπη όχι με όρους οι οποίοι θα εκφοβίζουν ή θα απαγορεύουν την είσοδο των περισσότερων πολιτών. Κύριε Επίτροπε, είπατε πολύ σωστά πως εξαιρούνται συγκεκριμένες ομάδες και ότι πρόκειται πράγματι για παιδιά και άτομα με οικογενειακές επαφές· είναι άτομα που επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση για πολιτιστικούς, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους, και θα ήθελα να ενθαρρύνω τα επιμέρους κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νομική διάταξη προκειμένου να επιτρέψουν σε αυτούς τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν αυτές τις διευκολύνσεις. Είναι ωστόσο εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι η Σερβία και η Ρωσία αντιμετωπίζονται με καλύτερους όρους σε σχέση με τους πολίτες της Λευκορωσίας."@el10
"Señor Presidente, agradezco al Comisario su presencia aquí y que nos haya presentado la posición más reciente de la Comisión respecto a la cuestión de los visados para Ucrania y Belarús. Hace un mes, una delegación compuesta por miembros de la mayoría de las fuerzas de la oposición en Belarús visitó Estrasburgo a invitación del Grupo del PPE-DE, con el fin de debatir la manera en que se desarrolla la situación política en dicho país, pero también durante esa visita, puede que los compañeros tuvieran noticia de las peticiones de los miembros de dicha delegación dirigidas a este Parlamento para que éste apoye sus esfuerzos para reducir las tasas de visados que pagan en la actualidad, que resultan claramente prohibitivas para la mayoría de los ciudadanos de Belarús. Si de verdad queremos animar a Belarús a escoger una ruta proeuropea en el futuro (lo que sinceramente confiamos en que suceda), los argumentos más sólidos que tenemos son aquéllos que los ciudadanos belarusos pueden percibir con sus propios ojos. Resulta muy difícil para ellos, en el régimen en el que viven, disponer de una perspectiva real de lo que la libertad y la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho significan en realidad. Es difícil promover una sociedad civil. Es difícil mostrarles que Europa mantiene una actitud abierta y amistosa, y que apoya sus iniciativas hacia la consecución de una democracia plena. La mejor manera en que podemos abordar esta tarea es permitir que estos ciudadanos accedan a Europa, pero no a unos precios que les atemoricen o que directamente impidan el acceso a la mayoría de ellos. Comisario, ha señalado muy acertadamente que se exonera a determinados grupos, en concreto, a los niños y a las personas con contactos familiares; se trata también de personas que visitan la Unión Europea por razones culturales, científicas o educativas, y yo animaría a los distintos Estados miembros a hacer uso de dicha disposición legal para permitir en la práctica que tales ciudadanos se sirvan de estas facilidades. Sin embargo, resulta muy triste que se trate mejor a Serbia y a Rusia que a los ciudadanos de Belarús."@es21
"Härra juhataja, ma tänan volinikku siia tulemast ja esitamast meile komisjoni värskeimat seisukohta Ukraina ja Valgevene viisade küsimuses. Kuu aja eest külastas Strasbourgi fraktsiooni PPE-DE kutsel Valgevene peamise opositsioonijõu liikmetest koosnev delegatsioon, selleks et arutada poliitilise olukorra arengut riigis, kuid visiidi käigus olid kolleegid tunnistajaks ka nende pöördumistele parlamendi poole, et me toetaksime nende jõupingutusi praeguste viisatasude, mis on enamikule Valgevene kodanikest kättesaamatud, vähendamisel. Kui me tõesti tahame julgustada Valgevenet valima tulevikus Euroopa orientatsiooniga arenguteed – mille kohta me siiralt loodame, et see juhtub – siis parimad argumendid on need, mida Valgevene kodanikud saavad oma silmaga näha. Režiimis, mille all nad elavad, on neil väga raske saada tegelikku ülevaadet selle kohta, mida vabadus ja demokraatia, inimõigused ja seaduslikkus tegelikult tähendavad. Raske on edendada kodanikuühiskonda. Raske on neile näidata, et Euroopa on avatud ja sõbralik ja toetab nende liikumist täieliku demokraatia suunas. Parim, mida me teha saame, on lubada neile kodanikele juurdepääs Euroopasse ja seda mitte hinnaga, mis peletavad eemale või hoopis välistavad enamuse kodanikke. Volinik, te ütlesite väga õigesti, et teatud kategooriad on vabastatud ja et tõepoolest need on lapsed ja isikud, kel on perekondlikud kontaktid; need on inimesed, kes külastavad Euroopa Liitu kultuurilistel või teaduslikel või hariduslikel põhjustel ja ma julgustaksin liikmesriike neid sätted kasutama, et need inimesed tegelikult võimalusi kasutada saaksid. Kuid on väga kurb, et Serbiat ja Venemaad koheldakse Valgevene kodanikest paremini."@et5
". Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä siitä, että hän saapui tänne esittelemään komission viimeisimmän näkemyksen Ukrainaa ja Valko-Venäjää koskevista viisumikysymyksistä. Kuukausi sitten Strasbourgissa vieraili PPE-DE-ryhmän kutsumana valtuuskunta, jonka jäsenet koostuivat enimmäkseen Valko-Venäjän suurimman opposition jäsenistä. Tarkoituksena oli keskustella siitä, kuinka poliittinen tilanne edistyy kyseisessä valtiossa. Vierailun aikana kollegat ovat myös saattaneet nähdä valtuuskunnan jäsenten tälle parlamentille osoitetut vetoomukset, joissa pyydetään tukemaan heidän pyrkimyksiään alentaa viisumimaksuja, joita he maksavat tällä hetkellä ja jotka ovat todellakin kohtuuttomia Valko-Venäjän kansalaisten enemmistölle. Jos todella haluamme kannustaa Valko-Venäjää valitsemaan Eurooppa-myönteisen tien tulevaisuudessa – mitä vilpittömästi toivomme – kaikista vahvimpia perusteluita ovat ne perustelut, jotka Valko-Venäjän kansalaiset voivat nähdä omin silmin. Sen hallinnon alla, jossa he elävät, heidän on hyvin vaikea saada todellista kuvaa siitä, mitä vapaus, demokratia, ihmisoikeudet ja oikeussääntö todella tarkoittavat. On vaikea edistää kansalaisyhteiskuntaa. On vaikea näyttää heille, että Eurooppa on avoin, ystävällismielinen ja tukee heitä matkalla täyteen demokratiaan. Paras tapa tehdä tämä on antaa kyseisille kansalaisille mahdollisuus päästä Eurooppaan sellaisilla hinnoilla, joilla ei ajeta pois kansalaisten enemmistöä tai estetä heidän pääsyään. Arvoisa komission jäsen, sanoitte hyvin perustellusti, että tietyt ryhmät jätetään säännön ulkopuolelle, ja kyseisiin ryhmiin todellakin kuuluvat lapset, henkilöt, joilla on perheyhteyksiä ja henkilöt, jotka vierailevat Euroopan unionissa kulttuurisista, tieteellisistä tai koulutuksellisista syistä. Haluaisinkin kannustaa yksittäisiä jäsenvaltioita hyödyntämään kyseistä oikeudellista määräystä, jotta nämä henkilöt voisivat käytännössä hyödyntää kyseisiä mahdollisuuksia. On surullista, että Serbiaa ja Venäjää kohdellaan paremmin kuin Valko-Venäjän kansalaisia."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à remercier Monsieur le Commissaire pour sa présence et pour avoir présenté la dernière position de la Commission sur la question des visas pour l’Ukraine et le Belarus. Il y a un mois, une délégation, composée de membres appartenant pour la plupart au principal parti de l’opposition bélarusse, s’est rendue à Strasbourg sur l’invitation du groupe PPE-DE afin de discuter du développement de la situation politique dans leur pays. De surcroît, comme en ont été témoin mes collègues, cette visite fut l’occasion pour la délégation bélarusse de demander au Parlement de soutenir ses efforts pour réduire le droit de visa actuel dont le montant est en effet prohibitif pour la majorité des Bélarussiens. Si nous souhaitons réellement encourager le Belarus à suivre une voie pro-européenne à l’avenir, ce que nous espérons sincèrement, les arguments les plus convaincants que nous ayons à disposition sont ceux que les citoyens bélarussiens peuvent voir de leurs propres yeux. Il est très difficile pour eux, dans le régime dans lequel ils vivent, d’avoir un véritable aperçu de ce que sont la liberté et la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit. La promotion de la société civile est ardue. Il est difficile de leur montrer que l’Europe est un endroit ouvert et accueillant qui soutient le chemin qu’ils ont pris vers la démocratie. Le mieux que l’on puisse faire est de permettre à ces citoyens de venir en Europe et ce, à un prix qui ne les effrayera pas et n’empêchera pas la plupart d’entre eux d’entrer sur le territoire européen. Monsieur le Commissaire, vous avez très justement indiqué que certaines catégories précises étaient exemptées de droits de visa, à savoir les enfants et les personnes ayant des parents vivant dans l’Union européenne, entre autres. Il s’agit donc de personnes qui visitent l’Europe pour des raisons culturelles, scientifiques ou éducatives, et je souhaiterais encourager les différents États membres à utiliser cette disposition juridique afin de permettre à ces personnes de bénéficier de cette facilitation en matière de visas. Il est toutefois regrettable de constater que les citoyens serbes et russes sont mieux lotis que les citoyens bélarussiens en la matière."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött és ismertette a Bizottság legújabb álláspontját az Ukrajnával és Belarusszal kapcsolatos vízumhelyzetről. Egy hónapja a PPE-DE képviselőcsoport meghívására egy küldöttség látogatott el Strasbourgba – amelynek tagjai a belorusz többségi ellenzék tagjai voltak – azzal a céllal, hogy megvitassunk, miként alakul a politikai helyzet az országban; a látogatás során a kollégák azt is láthatták, amint a küldöttség tagjai felhívást intéztek e Parlamenthez, hogy támogassa az általuk jelenleg fizetendő vízumdíjak csökkentésére irányuló erőfeszítéseiket, mivel e díjak mértéke a belorusz állampolgárok legnagyobb része számára megfizethetetlen. Ha valóban arra akarjuk ösztönözni Belaruszt, hogy a jövőben olyan utat válasszon, amely Európa felé vezet – és őszintén reméljük, hogy így történik majd –, a legjobb érveink azok, amelyeket a belorusz állampolgárok saját szemükkel is láthatnak. Abban a rendszerben, amelyben élnek, nagyon nehezen kaphatnak valódi betekintést abba, hogy mit is jelent a szabadság és a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság. Nehéz előmozdítani a civil társadalmat. Nehéz megmutatni nekik, hogy Európa nyitott és barátságos, és támogatja a teljes demokrácia felé történő haladásukat. Ennek legjobb módja az, ha nem olyan díjak mellett tesszük lehetővé e polgárok számára az Európába való belépést, amelyek legtöbbjük számára riasztó vagy megfizethetetlen. Biztos úr! Nagyon helyesen mondta, hogy bizonyos csoportok – így a gyermekek és a rokoni kapcsolatokkal rendelkezők – mentességet élveznek; ezek olyan emberek, akik kulturális, tudományos vagy oktatási célból látogatnak el az Európai Unióba, és ösztönözném az egyes tagországokat, hogy alkalmazzák azt a jogi rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy ezek az emberek ténylegesen hozzáférhessenek ezekhez a lehetőségekhez. Ugyanakkor nagyon szomorú, hogy Szerbiára és Oroszországra kedvezőbb feltételek vonatkoznak, mint a belorusz állampolgárokra."@hu11
"Signor Presidente, ringrazio il Commissario per la sua presenza e per avere illustrato l’ultima posizione della Commissione sulla questione dei visti per l’Ucraina e la Bielorussia. Un mese fa, una delegazione composta da membri dell’opposizione in Bielorussia ha visitato Strasburgo su invito del gruppo PPE-DE per discutere gli sviluppi della situazione politica in quel paese. Anche durante quella visita i colleghi hanno avuto modo di ascoltare le loro richieste alla nostra Assemblea di sostenere i loro sforzi per ridurre i diritti di visto che attualmente sono tenuti a pagare e che sono proibitivi per la maggior parte dei cittadini bielorussi. Se vogliamo davvero incoraggiare la Bielorussia a intraprendere un cammino pro europeo in futuro –cosa che noi sinceramente auspichiamo –, gli argomenti più validi a nostra disposizione sono quelli che i cittadini bielorussi potrebbero vedere con i loro stessi occhi. E’ molto difficile, per loro, nel regime in cui vivono, avere una visione reale di cosa significhino realmente libertà e democrazia, diritti umani e Stato di diritto. E’ difficile promuovere una società civile. E’ difficile mostrare loro che l’Europa è aperta e amichevole e che sostiene i loro passi verso la piena democrazia. Il modo migliore è consentire a quei cittadini di accedere in Europa non con spese che spaventerebbero o impedirebbero l’entrata della maggior parte dei cittadini. Signor Commissario, lei ha detto, a ragione, che sono esclusi gruppi specifici, fra cui i bambini e le persone con contatti familiari; e ancora le persone che visitano l’Unione europea per motivi culturali o scientifici o istruttivi. E io incoraggerei i singoli paesi membri a servirsi di quella disposizione giuridica per consentire a quelle persone di avvalersi effettivamente di tali facilitazioni. Ma è molto triste che Serbia e Russia siano trattate in modo migliore della Bielorussia."@it12
"Pone Pirmininke, dėkoju Komisarui už tai, kad atvyko ir pristatė naujausią Komisijos poziciją dėl vizų išdavimo Ukrainoje ir Baltarusijoje. Prieš mėnesį PPE-DE grupės kvietimu Strasbūre lankėsi daugumos pagrindinės jėgos opozicijos narių delegacija iš Baltarusijos ir diskutavo apie tai, kaip toje šalyje kinta politinė situacija, tačiau to paties vizito metu kolegos galėjo pamatyti jų prašymus šiam Parlamentui palaikyti jų pastangas sumažinti vizos mokestį, kurį šiuo metu jiems tenka mokėti ir kurtis iš tiesų neprieinamas daugumai Baltarusijos piliečių. Jei mes iš tikrųjų norime, kad ateityje Baltarusija eitų proeuropietišku keliu – o mes to nuoširdžiai tikimės – tvirčiausi mūsų argumentai turi būti tie, kuriuos Baltarusijos piliečiai gali išvysti savo pačių akimis. Režime, kuriame jie gyvena, jiems labai sunku suvokti, ką reiškia laisvė ir demokratija, žmogaus teisės ir įstatymo nustatyta tvarka. Sunku skatinti pilietinės visuomenės kūrimą. Sunku juos įtikinti, kad Europa yra atvira ir draugiška bei palaiko jų poslinkį visiškos demokratijos link. Geriausia, ką galime padaryti, – tai leisti šiems piliečiams pasiekti Europą ne tokia kaina, kuri atbaido arba nėra pasiekiama daugumai piliečių. Komisare, Jūs labai teisingai pasakėte, kad konkrečios grupės nėra įtraukiamos, ir tai, iš tiesų, vaikai ir šeimyninius kontaktus turintys asmenys; tai žmonės, kurie lankosi Europos Sąjungoje kultūriniais ar moksliniais, taip pat švietimo tikslais, todėl noriu paskatinti kiekvieną valstybę narę pasinaudoti šia teisine nuostata ir leisti šiems žmonėms iš tiesų pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau labai apmaudu, kad Serbijai ir Rusijai suteikiamos geresnės sąlygos nei Baltarusijos piliečiams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es pateicos komisāram par ierašanos šeit un iepazīstināšanu ar Komisijas jaunāko nostāju par vīzas jautājumiem attiecībā uz Ukrainu un Baltkrieviju. Pirms mēneša delegācija, kuras sastāvā pārsvarā bija Baltkrievijas galveno opozīciju grupu dalībnieki, apmeklēja Strasbūru pēc PPE-DE grupas uzaicinājuma, lai apspriestu, kā šajā valstī attīstās politiskā situācija, bet šīs vizītes laikā kolēģi varēja arī pamanīt viņu vēršanos pie šī parlamenta, lai tiktu atbalstīti viņu centieni samazināt vīzu nodevas, kuras viņi pašlaik maksā, kas vairumam Baltkrievijas iedzīvotāju tiešām ir pārmērīgi augstas. Ja mēs patiešām gribam mudināt Baltkrieviju nākotnē izvēlēties proeiropeisko virzienu – un mēs patiešām ceram, ka tā notiks – spēcīgākie argumenti, kas mums ir, ir tie, kurus Baltkrievijas iedzīvotāji paši var redzēt savām acīm. Viņiem ir ļoti grūti režīmā, kurā viņi dzīvo, gūt reālu ieskatu par to, ko patiesībā nozīmē brīvība un demokrātija, cilvēktiesības un tiesiskums. Ir grūti veicināt pilsonisko sabiedrību. Ir grūti parādīt viņiem, ka Eiropa ir atvērta un draudzīga un atbalsta viņu virzību uz pilnīgu demokrātiju. Labākais veids, kā mēs to varam darīt, ir atļaut šiem pilsoņiem šķērsot Eiropas robežas, nepieprasot tādas maksas, kas būtu biedējošas vai vairumam pilsoņu neļautu ieceļot. Komisār, jūs ļoti pareizi minējāt, ka uz atsevišķām grupām neattiecas vīzu nodevas, un tie patiešām ir bērni un cilvēki ar radniecīgām saiknēm, tie ir cilvēki, kas apmeklē Eiropas Savienību kultūras vai zinātnes, vai izglītojošu iemeslu dēļ, un es mudinu atsevišķās dalībvalstis izmantot šo juridisko noteikumu, lai ļautu šiem cilvēkiem faktiski izmantot šīs iespējas. Bet tas ir ļoti skumji, ka Serbijai un Krievijai tiek nodrošināti labvēlīgāki nosacījumi nekā Baltkrievijas pilsoņiem."@lv13
"Mr President, I thank the Commissioner for coming and presenting the latest position of the Commission on visa issues for the Ukraine and Belarus. A month ago, a delegation which comprised members of most of the mainstream opposition in Belarus visited Strasbourg at the invitation of the PPE-DE Group to discuss how the political situation is developing in that country, but also during that visit colleagues may have seen their appeals to this Parliament to support their efforts to reduce the visa fees they are currently paying, which are indeed prohibitive for the majority of Belarus citizens. If we really want to encourage Belarus to pick a pro-European route in future – which we sincerely hope will be the case – the strongest arguments we have are those which the Belarus citizens can see with their own eyes. It is very difficult for them, in the regime in which they live, to have a real insight into what freedom and democracy, human rights and rule of law really mean. It is difficult to promote a civil society. It is difficult to show them that Europe is open and friendly and supports their move towards a full democracy. The best way we can do that is to allow those citizens access into Europe not at rates which will frighten or prohibit entry by most citizens. Commissioner, you very rightly said that specific groups are excluded, and that is indeed children, and people with family contacts; it is people who are visiting the European Union for cultural or scientific or educational reasons, and I would encourage individual member countries to make use of that legal provision to let those people actually make use of those facilities. But it is very sad that Serbia and Russia are treated on better terms than Belarus’s citizens."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik bedank de commissaris dat hij is gekomen om het jongste standpunt van de Commissie uiteen te zetten over de afgifte van visa voor Oekraïne en Wit-Rusland. Op uitnodiging van de PPE-DE/Fractie heeft een Wit-Russische delegatie van leden van het merendeel van de voornaamste oppositie, een maand geleden een bezoek gebracht aan Straatsburg om te bespreken hoe de politieke situatie zich in dat land ontwikkelt. Tijdens dat bezoek hebben collega´s echter ook getuige mogen zijn van hun oproepen aan het Parlement om steun te verlenen aan hun inspanningen voor verlaging van de leges die zij nu betalen en die werkelijk heel belemmerend zijn voor de meeste Wit-Russische burgers. Als we Wit-Rusland werkelijk willen aanmoedigen om in de toekomst een Europese koers te gaan varen – en we hopen oprecht dat dit zal gebeuren – dan zijn de sterkste argumenten die we daarvoor hebben, de argumenten gebaseerd op wat de Wit-Russische burgers met eigen ogen kunnen zien. Het bewind waaronder zij leven maakt het voor hen heel erg moeilijk werkelijk in te zien wat democratie, mensenrechten en de rechtstaat betekenen. Het is moeilijk een burgersamenleving te propageren. Het is moeilijk hun te tonen dat Europa open en hen gunstig gezind is en hun streven naar volledige democratie steunt. De beste manier om dat te doen is om deze burgers tot Europa toe te laten, tegen tarieven die hen niet zullen afschrikken of een belemmering voor de meeste burgers zullen vormen. Commissaris, u merkte zeer terecht op dat specifieke groepen zijn vrijgesteld, en dat zijn inderdaad kinderen en mensen met familiecontacten; dat zijn mensen die de Europese Unie om culturele of wetenschappelijke of educatieve redenen bezoeken, en ik wil afzonderlijke lidstaten aanmoedigen gebruik te maken van de wettelijke bepaling om deze mensen ook werkelijk gebruik te laten maken van deze voorzieningen. Het is echter betreurenswaardig dat Servië en Rusland beter worden behandeld dan Wit-Russische burgers."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziękuję panu komisarzowi za przybycie do nas i przedstawienie obecnego stanowiska Komisji w dziedzinie wiz dla obywateli Ukrainy i Białorusi. Miesiąc temu delegacja, składająca się z przedstawicieli większości głównych ugrupowań opozycyjnych na Białorusi, odwiedziła Strasburg na zaproszenie grupy PPE-DE w celu omówienia rozwoju sytuacji politycznej w tym kraju, ale w trakcie tej wizyty koledzy mieli również możliwość zapoznania się z ich wezwaniami do tego Parlamentu o wsparcie ich starań na rzecz obniżenia obecnie obowiązujących opłat wizowych, które faktycznie stanowią barierę dla większości obywateli białoruskich. Jeżeli faktycznie chcemy zachęcić Białoruś do obrania w przyszłości kursu proeuropejskiego, co - jak mamy szczerą nadzieję - nastąpi, to najmocniejszymi argumentami są te, które obywatele białoruscy mogą zobaczyć na własne oczy. W reżimie, w którym przyszło im żyć, bardzo trudno jest faktycznie zapoznać się z tym, co rzeczywiście oznacza wolność i demokracja, prawa człowieka i państwo prawa. Trudno jest wspierać społeczeństwo obywatelskie. Trudno pokazać im, że Europa jest otwarta, nastawiona przyjaźnie i wspiera ich dążenie do pełnej demokracji. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest umożliwienie tym ludziom wjazdu do Europy nie po stawkach, które odstraszą lub uniemożliwią wjazd większości obywateli. Panie komisarzu! Całkowicie słusznie podkreślił pan, że szczególne grupy są zwolnione z opłat, i faktycznie należą do nich dzieci i osoby pozostające w stosunkach rodzinnych; są to ludzie, którzy odwiedzają Unię Europejską z powodów kulturalnych, naukowych czy edukacyjnych, a ja chciałam zachęcić poszczególne państwa członkowskie do wykorzystania przepisów prawa w celu faktycznego umożliwienia tym ludziom skorzystania z tych ułatwień. Jednakże bardzo smutne, że Serbia i Rosja są lepiej traktowane, niż obywatele Białorusi."@pl16
"Senhor Presidente, agradeço ao Senhor Comissário a sua presença aqui para nos apresentar a mais recente posição da Comissão a respeito da questão dos vistos para a Ucrânia e a Bielorrússia. Há um mês, uma delegação que incluía membros da maioria das forças da oposição na Bielorrússia visitou Estrasburgo a convite do Grupo PPE-DE para discutir a evolução da situação política no país, mas é possível que, durante essa visita, os colegas tenham ouvido também os seus apelos ao Parlamento para que apoiássemos os seus esforços com vista à redução dos encargos actualmente suportados para obter os vistos, que são, efectivamente, proibitivos para a maioria dos cidadãos da Bielorrússia. Se quisermos, de facto, encorajar a Bielorrússia a optar, de futuro, por um rumo pró-europeu – o que, sinceramente, esperamos que aconteça –, os argumentos mais fortes de que dispomos são aqueles que os cidadãos da Bielorrússia podem ver com os seus próprios olhos. É muito difícil para eles, no regime em que vivem, ter uma visão concreta do que significam a liberdade e a democracia, os direitos humanos e o Estado de direito. É difícil promover uma sociedade civil. É difícil mostrar-lhes que a Europa é aberta e amiga e apoia o seu trajecto para uma verdadeira democracia. A melhor forma de o fazermos é permitir que esses cidadãos tenham acesso à Europa sem terem de pagar encargos que os assustam ou os proíbem, na sua maioria, de nos visitar. Senhor Comissário, afirmou com toda a pertinência que há grupos específicos que são excluídos. Trata-se, na verdade, de crianças e pessoas com contactos familiares; trata-se de pessoas que visitam a União Europeia por motivos culturais ou científicos, e gostaria de encorajar os diversos Estados-Membros a fazerem uso dessa disposição legal para permitir que tais pessoas utilizem essas possibilidades. É verdadeiramente lamentável que os cidadãos da Sérvia e da Rússia sejam tratados de forma mais positiva do que os da Bielorrússia."@pt17
"Mr President, I thank the Commissioner for coming and presenting the latest position of the Commission on visa issues for the Ukraine and Belarus. A month ago, a delegation which comprised members of most of the mainstream opposition in Belarus visited Strasbourg at the invitation of the PPE-DE Group to discuss how the political situation is developing in that country, but also during that visit colleagues may have seen their appeals to this Parliament to support their efforts to reduce the visa fees they are currently paying, which are indeed prohibitive for the majority of Belarus citizens. If we really want to encourage Belarus to pick a pro-European route in future – which we sincerely hope will be the case – the strongest arguments we have are those which the Belarus citizens can see with their own eyes. It is very difficult for them, in the regime in which they live, to have a real insight into what freedom and democracy, human rights and rule of law really mean. It is difficult to promote a civil society. It is difficult to show them that Europe is open and friendly and supports their move towards a full democracy. The best way we can do that is to allow those citizens access into Europe not at rates which will frighten or prohibit entry by most citizens. Commissioner, you very rightly said that specific groups are excluded, and that is indeed children, and people with family contacts; it is people who are visiting the European Union for cultural or scientific or educational reasons, and I would encourage individual member countries to make use of that legal provision to let those people actually make use of those facilities. But it is very sad that Serbia and Russia are treated on better terms than Belarus’s citizens."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ďakujem pánovi komisárovi za to, že prišiel a predložil najnovšie vyhlásenie Komisie k vydávaniu víz pre Ukrajinu a Bielorusko. Pred mesiacom delegácia, ktorá pozostávala z členov väčšiny hlavného prúdu opozície v Bielorusku, navštívila Štrasburg na pozvanie skupiny PPE-DE s cieľom diskutovať o vývoji politickej situácie v ich krajine, a počas tejto návštevy mohli kolegovia vidieť ich výzvy tomuto Parlamentu, aby podporil ich snahy na obmedzenie vízových poplatkov, ktoré v súčasnosti platia, a ktoré sú dokonca prohibitívne pre väčšinu bieloruských občanov. Ak naozaj chceme podporiť Bielorusko, aby nastúpilo v budúcnosti na proeurópsku cestu, v čo aj úprimne dúfame, najsilnejšími argumentmi, ktoré máme, sú tie, ktoré bieloruskí občania môžu uvidieť na vlastné oči. V režime, v ktorom žijú, je pre nich veľmi ťažké, aby mali skutočný prehľad o tom, čo skutočne znamená sloboda a demokracia, ľudské práva a princípy právneho štátu. Je ťažké podporovať občiansku spoločnosť. Je ťažké ukazovať im, že Európa je otvorená a priateľská a podporuje ich na ceste k úplnej demokracii. Najlepší spôsob, akým to môžeme urobiť, je umožniť im prístup do Európy nie za poplatky, ktoré vystrašia alebo zabránia vstupu väčšine občanov. Pán komisár, veľmi správne ste povedali, že špecifické skupiny sú vyradené, ide o deti a ľudí s rodinnými kontaktmi. Sú to ľudia, ktorí navštevujú Európsku úniu z kultúrnych, vedeckých alebo vzdelávacích dôvodov a ja by som povzbudila jednotlivé členské štáty, aby využili toto právne ustanovenie a dovolili im skutočne využiť tieto možnosti. Je veľmi smutné, že so Srbskom a Ruskom sa zaobchádza lepšie, ako s občanmi Bieloruska."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se gospodu komisarju za njegovo prisotnost in predstavitev najnovejšega stališča Komisije v zvezi z vprašanji vizumov za Ukrajino in Belorusijo. Pred mesecem dni je Strasbourg na povabilo skupine PPE-DE obiskala delegacija, ki jo je sestavljala večina članov glavne opozicijske stranke v Belorusiji, z namenom razpravljati o tem, kako se v navedeni državi razvijajo politične razmere, vendar so med tem obiskom kolegi opazili tudi njihove pozive Parlamentu, naj podpre njihov trud za znižanje cen taks za vizum, ki jih zdaj plačujejo in so dejansko previsoke za večino državljanov Belorusije. Če zares želimo spodbujati Belorusijo na njeni poti k Evropi, za kar iskreno upamo, da bo tako, so naši najmočnejši argumenti tisti, ki jih Belorusi lahko vidijo na lastne oči. Zanje je v režimu, v katerem živijo, resnično težko razumeti dejanski pomen svobode, demokracije, človekovih pravic in pravne države. Težko je spodbujati civilno družbo. Težko jim je pokazati, da je Evropa prijazna in odprta ter podpira njihove korake k pravi demokraciji. Najboljši način za dokaz za to je, da se tem državljanom dovoli dostop do Evrope po cenah, ki jih ne bodo prestrašile ali onemogočile vstopa večini državljanov. Gospod komisar, zelo pravilno ste navedli, da so določene skupine izvzete, in te skupine so otroci in bližnji sorodniki; to so ljudje, ki Evropsko unijo obiskujejo zaradi kulturnih, znanstvenih ali izobraževalnih dejavnosti, zato želim spodbuditi posamezne države članice, da uporabijo tisto pravno določbo, ki tem ljudem omogoča uporabo teh poenostavitev. Vendar je zelo žalostno, da se Srbija in Rusija obravnavata na boljši način kot beloruski državljani."@sl20
"Herr talman! Jag tackar kommissionsledamoten för att han kommit hit och presenterat kommissionens senaste ståndpunkt i frågan om visum för Ukraina och Vitryssland. En delegation bestående av medlemmar från huvuddelen av den breda oppositionen i Vitryssland besökte för en månad sedan Strasbourg på inbjudan av PPE-DE-gruppen för att diskutera hur den politiska situationen utvecklas i det landet. Även under det besöket kanske kollegerna såg deras vädjanden till parlamentet att stödja deras ansträngningar för att reducera de visumavgifter de betalar för närvarande, och som verkligen är oöverkomliga för majoriteten av Vitrysslands medborgare. Om vi verkligen vill uppmuntra Vitryssland att välja en proeuropeisk väg i framtiden – vilket vi uppriktigt hoppas ska bli fallet – så har vi knappast starkare argument än dem som Vitrysslands medborgare kan se med sina egna ögon. Det är mycket svårt för dem, med den regim som de lever under, att ha verklig insikt i vad frihet och demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen verkligen innebär. Det är svårt att främja ett civilt samhälle. Det är svårt att visa dem att Europa är öppet och vänligt och stöder deras steg mot full demokrati. Det bästa vi kan göra är att låta dem få tillträde till Europa, men då kan vi inte ha avgifter som kommer att skrämma bort eller göra det omöjligt för de flesta av deras medborgare. Herr kommissionsledamot! Ni har helt rätt i att vissa grupper är undantagna, och det är alltså barn och människor med familjekontakter och människor som besöker Europeiska Unionen för kulturella eller vetenskapliga ändamål eller av utbildningsskäl. Jag vill uppmuntra enskilda medlemsländer att utnyttja den bestämmelsen för att verkligen göra det möjligt för dessa människor att använda sig av de här möjligheterna. Men det är mycket tråkigt att Serbien och Ryssland ges bättre villkor än Vitrysslands medborgare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Urszula Gacek,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph