Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-21-Speech-1-096"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080421.15.1-096"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I believe that all the wrongs committed by totalitarian regimes – whether fascist, communist or Stalinist – must be thoroughly exposed. But I am not in favour of criminalising in themselves the denial or condoning of such crimes, whether the Holocaust, the Shoah, genocide war crimes or crimes against humanity committed by any totalitarian or authoritarian regimes, any more than I am in favour of the criminalising of the so-called public provocation or apology for – or glorification of – terrorism. In all these cases, I believe that freedom of speech should be paramount, and that criminal law should only be brought in when there is clear incitement to hatred, to violence or to terrorism. Any freedom of expression is essential to establishing the truth. One theme of the hearing was redress for injustice, and it is not possible to have justice without truth. The greatest illustration of this was in the Truth and Reconciliation Commission in South Africa. And I believe that one of the proudest achievements of the European Union and its Member States in the last decade was the establishment of the International Criminal Court. But there are still many people walking the planet who are walking with impunity, and I believe that we are not doing enough in Europe to bring them to justice. I do not know what happened to the spirit that led the EU to support the International Criminal Court, when it came to being honest about collusion in torture flights and secret prisons. We have had no satisfactory response from the Member States to our report of a year ago about such collusion. We learn in the United States that torture at Guantánamo Bay and elsewhere was mandated at the highest level of the Bush Administration. This has led to a tragic loss of moral authority and reputation for the United States. Yes, we must bring truth to these crimes – but do not criminalise what needs to be thoroughly discussed."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Vážený pane předsedající, věřím, že všechno zlo spáchané totalitními režimy, ať už fašistickým, komunistickým nebo stalinistickým, musí být řádně odkryto. Ale nejsem pro to, aby se kriminalizovalo popírání nebo ospravedlňování takových zločinů, ať už holocaustu, šoa, válečných zločinů genocidy nebo zločinů proti lidskosti spáchaných jakýmkoli totalitním nebo autoritářským režimem, o nic víc nejsem pro to, aby se kriminalizovala takzvaná veřejná provokace nebo ospravedlňování nebo vyzdvihování terorismu. Ve všech těchto případech věřím, že svoboda slova by měla být prvořadá a že trestní právo by se mělo uplatnit jen tehdy, když je jasný podnět k nenávisti, násilí nebo terorismu. Pro zjištění pravdy je nezbytná úplná svoboda projevu. Jedním z témat slyšení bylo napravit nespravedlnost, a spravedlnost bez pravdy není možná. Nejlepší ilustrací toho byl Výbor pro pravdu a smíření v Jižní Africe. A já věřím, že jedním z největších výdobytků Evropské unie a jejích členských států v minulém desetiletí bylo vytvoření Mezinárodního soudního dvoru. Ale po světě stále chodí beztrestně mnoho lidí a věřím, že v Evropě neděláme dost, abychom je předali spravedlnosti. Nevím, co se stalo duchu, který vedl EU v podpoře Mezinárodního soudního dvora, když EU měla upřímně vypovídat o tajné dohodě o tajných letech CIA a tajných vězeních. Na naši zprávu z loňska o této tajné dohodě jsme z členských států nezískali žádnou uspokojivou odpověď. Zjišťujeme, že ve Spojených státech došlo k mučení ve věznici na Guantánamu a jinde, nařízenému z nejvyšší úrovně Bushovy administrativy. To vedlo k tragické ztrátě morální autority a reputace Spojených států. Ano, musíme vnést pravdu do těchto zločinů – ale nekriminalizujme to, co je třeba důkladně prodiskutovat."@cs1
"Hr. formand! Jeg mener, at alle de misgerninger, som totalitære regimer har begået, fascistiske som kommunistiske og stalinistiske, skal afdækkes grundigt. Men jeg går ikke ind for kriminalisering af selve benægtelsen eller accepten af disse forbrydelser, uanset om det drejer sig om Holocaust eller Shoah, folkemord og krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden begået af ethvert totalitært eller autoritært regime, og jeg vil ej heller kriminalisere den såkaldte offentlige opfordring til terrorisme eller undskyldning for eller forherligelse af terrorisme. I alle disse tilfælde tror jeg på, at ytringsfriheden er helt afgørende, og at strafferetten kun skal bringes i anvendelse, når det er en klar opfordring til had, vold eller terrorisme. Enhver form for ytringsfrihed er afgørende for at fastslå sandheden. Et af høringens temaer var oprejsning for uretfærdig behandling, og det er ikke muligt at opnå retfærdighed uden sandheden. Sandheds- og Forsoningskommissionen i Sydafrika er den bedste illustration heraf. Og jeg tror, at en af de præstationer, som EU og dens medlemsstater kan være mest stolte af i det seneste årti, var oprettelsen af Den Internationale Straffedomstol. Men der går stadig mange mennesker rundt på kloden, som ikke har ren samvittighed, og jeg mener ikke, vi gør nok i Europa for at bringe dem for retten. Jeg ved ikke, hvad der skete med den ånd, der fik EU til at støtte Den Internationale Straffedomstol, da talen faldt på ærlighed i forbindelse med aftalerne om CIA-flyvninger og hemmelige fængsler. Vi har ikke fået noget tilfredsstillende svar fra medlemsstaterne på vores rapport fra sidste år om disse aftaler. Vi hører fra USA, at tortur i Guantánamo Bay og andre steder var godkendt fra højeste sted i Bushregeringen. USA's autoritet og rygte har lidt tragiske tab derved. Ja, vi skal og må afdække sandheden om disse forbrydelser, men ikke kriminalisere det, der bør drøftes grundigt."@da2
"Herr Präsident! Ich glaube, dass all die Untaten, die von totalitären – ob nun faschistischen, kommunistischen oder stalinistischen – Regimes begangen werden, uneingeschränkt offen gelegt werden müssen. Ich bin aber nicht dafür, das Leugnen an sich oder das stillschweigende Dulden von Verbrechen zu kriminalisieren, die von totalitären oder autoritären Regimes begangen wurden, sei es der Holocaust, die Schoah, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, genauso wenig wie ich dafür bin, die so genannte öffentliche Aufforderung bzw. Entschuldigung – oder Glorifizierung – des Terrorismus zu kriminalisieren. In all diesen Fällen bin ich der Meinung, dass Redefreiheit an erster Stelle zu stehen hat und dass das Strafrecht erst dann zum Tragen kommen sollte, wenn es sich um eindeutige Aufwiegelung zu Hass, Gewalt oder Terrorismus handelt. Jede Art der freien Meinungsäußerung ist für die Wahrheitsfindung unverzichtbar. Ein Thema der Anhörung war die Wiedergutmachung von Unrecht, und ohne Wahrheit Recht zu bekommen, ist nicht möglich. Dies wurde am besten in der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika veranschaulicht. Außerdem war meines Erachtens die Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofes eine der bedeutendsten Leistungen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten im letzten Jahrzehnt. Aber auf dieser Erde laufen noch viele Menschen ungestraft herum, und meiner Meinung nach tun wir in Europa nicht genug, um sie zur Verantwortung zu ziehen. Ich weiß nicht, was mit dem Geist geschehen ist, der die EU veranlasste, den Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen, als es darum ging, wegen der geheimen Absprachen über Folterflüge und geheime Gefängnisse ehrlich zu sein. Wir haben bis jetzt von den Mitgliedstaaten keine befriedigende Antwort auf unseren Bericht von vor einem Jahr bezüglich solcher geheimen Absprachen bekommen. In den USA erfahren wir, dass Folter in Guantánamo Bay und anderswo auf höchster Ebene der Bush-Administration angeordnet wurde. Für die USA hat das zu einem tragischen Verlust moralischer Autorität und Ansehen geführt. Ja, wir müssen die Wahrheit über diese Verbrechen ans Licht bringen – aber wir dürfen das, was sorgfältig diskutiert werden muss, nicht kriminalisieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι όλα τα εγκλήματα που διεπράχθησαν από ολοκληρωτικά καθεστώτα – είτε φασιστικά, είτε κομμουνιστικά είτε σταλινικά – πρέπει να αποκαλυφθούν πλήρως. Αλλά δεν τάσσομαι υπέρ της ποινικοποίησης της άρνησης ή της ανοχής τέτοιων εγκλημάτων, είτε πρόκειται για το Ολοκαύτωμα, τη Shoah, είτε για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διεπράχθησαν από ολοκληρωτικά ή απολυταρχικά καθεστώτα, περισσότερο από όσο τάσσομαι υπέρ της ποινικοποίησης της λεγόμενης δημόσιας πρόκλησης ή της απολογίας για - ή της αποθέωσης της – τρομοκρατίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πιστεύω ότι η ελευθερία του λόγου θα πρέπει να θεωρείται σημαντική και ότι το ποινικό δίκαιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει σαφής πρόκληση μίσους, βίας ή τρομοκρατίας. Η ελευθερία του λόγου είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της αλήθειας. Ένα από τα θέματα της ακρόασης υπήρξε η επανόρθωση της αδικίας, και δεν είναι δυνατό να υπάρχει δικαιοσύνη χωρίς αλήθεια. Η μεγαλύτερη απόδειξη γι’ αυτό ήταν η Επιτροπή για την Αλήθεια και τη Συμφιλίωση στη Νότια Αφρική. Και θεωρώ ότι ένα από τα πιο λαμπρά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της την τελευταία δεκαετία ήταν η ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι πάνω στον πλανήτη που μένουν ατιμώρητοι, και θεωρώ ότι στην Ευρώπη δεν κάνουμε αρκετά για να τους φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν ξέρω τι απέγινε το πνεύμα που οδήγησε την ΕΕ να στηρίξει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όταν έπρεπε να φανεί ειλικρινής σχετικά με τη σκευωρία των πτήσεων βασανιστηρίων και των μυστικών φυλακών. Δεν είχαμε ικανοποιητική ανταπόκριση στην έκθεσή μας πριν ένα χρόνο από τα κράτη μέλη σχετικά με αυτήν την σκευωρία. Μαθαίνουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα βασανιστήρια στον κόλπο του Γκουαντανάμο και αλλού έγιναν κατόπιν εντολών από τα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης Μπους. Αυτό οδήγησε σε μια τραγική απώλεια του ηθικού κύρους και της υπόληψης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, πρέπει να ειπωθεί η αλήθεια γι’ αυτά τα εγκλήματα – αλλά να μην ποινικοποιήσουμε αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε σε βάθος."@el10
"Señor Presidente, creo que todos los males cometidos por regímenes totalitarios, sean fascistas, comunistas o estalinistas, deben exponerse de manera exhaustiva. Sin embargo, no estoy a favor de criminalizar ni la negación o la tolerancia de tales crímenes, ya se trate del Holocausto, la Shoah, los crímenes de guerra genocidas, o los cometidos contra la humanidad por cualquier régimen totalitario o autoritario, ni la denominada provocación pública, o apología (o glorificación) del terrorismo. En todos estos casos, creo que la libertad de expresión ha de prevalecer, y que sólo debe recurrirse al Derecho penal cuando exista una incitación inequívoca al odio, la violencia o el terrorismo. Toda forma de libertad de expresión resulta fundamental para establecer la verdad. Uno de los temas de la audiencia fue la reparación de la injusticia, y no es posible tener justicia sin la verdad. La mayor ilustración de este hecho se dio en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica. Y creo que uno de los logros más gloriosos de la Unión Europea y sus Estados miembros en la última década ha sido la constitución de la Corte Penal Internacional. Con todo, sigue habiendo mucha gente que camina por el mundo con impunidad, y creo que no hacemos lo suficiente en Europa para llevarles ante la justicia. Ignoro lo que le sucedió al espíritu que llevó a la UE a apoyar la Corte Penal Internacional, cuando llegó la hora de ser sinceros acerca de la connivencia en los vuelos en los que se practicó la tortura y las cárceles secretas. No hemos recibido ninguna respuesta satisfactoria de los Estados miembros a nuestro informe de hace un año sobre dicha connivencia. Nos enteramos de que, en los Estados Unidos, la tortura en la Bahía de Guantánamo y otras lugares es ordenada al más alto nivel del Gobierno Bush. Esto ha llevado a una trágica pérdida de autoridad moral y reputación para los Estados Unidos. Efectivamente, debemos arrojar luz sobre tales delitos, pero no criminalizar lo que ha de ser objeto de un análisis exhaustivo."@es21
"Härra juhataja, ma usun, et kõik totalitaarsete režiimide – fašistlike, kommunistlike või stalinistlike – kuriteod tuleb põhjalikult esile tuua. Kuid ma ei poolda iseenesest selliste kuritegude eitamise või heakskiitmise kriminaliseerimist, olgu siis holokausti, shoah’, genotsiidi või inimsusevastaste kuritegude, mida on sooritanud mistahes totalitaarne või autoritaarne režiim, sama vähe pooldan ma terrorismi nn avaliku provotseerimise või apoloogia või õilistamise kriminaliseerimist. Ma usun, et kõigil neil juhtudel peaks sõnavabadus olema prioriteet ja et kriminaalõigus peaks ainult siis mängu tulema, kui on tegemist selge vihkamisele, vägivallale või terrorismile õhutamisega. Tõe kindlakstegemisel on igasugune sõnavabadus põhimõttelise tähtsusega. Üks kuulamise teemadest oli ebaõigluse heastamine ja õiglust pole võimalik saavutada, kui ei teata tõde. Selle parimaks näiteks oli Lõuna-Aafrika Vabariigi tõe ja leppimise komisjon. Ja ma usun, et üks Euroopa Liidu ja liikmesriikide uhkemaid saavutusi viimasel kümnendil oli Rahvusvahelise Kriminaalkohtu loomine. Kuid planeedil kõnnib ikka veel palju inimesi, kes pääsevad karistamatult ja ma usun, et meie Euroopas ei pinguta küllalt nende kohtusse toomiseks. Ma ei tea, mis juhtus vaimsusega, mis viis ELi Rahvusvahelise Kriminaalkohtu toetamiseni, kui saabus aeg olla aus kokkumängu suhtes piinamislendude ja salavanglate osas. Me pole saanud liikmesriikidelt rahuldavat vastust aastatagusele raportile sellise kokkumängu kohta. Me kuuleme Ameerika Ühendriikidest, et piinamine Guantánamo Bays ja mujal kiideti heaks Bushi administratsiooni kõige kõrgemal tasemel. See on kaasa toonud Ameerika Ühendriikide moraalse autoriteedi ja reputatsiooni traagilise kaotsimineku."@et5
"Arvoisa puhemies, uskon, että kaikki vääryydet, joihin totalitaariset hallinnot ovat syyllistyneet – olipa kyse sitten fasistisista tai kommunistisista hallinnoista tai Stalinin hallinnosta – on paljastettava kokonaan. Mutta en kannata tällaisten rikosten osalta – koskivatpa ne sitten totalitaarisen tai autoritaarisen hallinnon syyllistymistä holokaustiin eli Shoahiin, kansanmurhiin, sotarikoksiin tai rikoksiin ihmisyyttä vastaan – niiden kieltämisen tai hyväksymisen rangaistavaksi tekoa itsessään sen enempää kuin kannatan sitä, että terrorismia koskeva niin kutsuttu julkinen provosointi, anteeksipyytely tai kaunistelu tehdään rangaistavaksi. Uskon, että kaikissa näissä tapauksissa sananvapauden olisi oltava kaikkein tärkeimmällä sijalla ja että rikoslakia olisi sovellettava vain silloin, kun kyse on selvästä yllyttämisestä vihaan, väkivaltaan tai terrorismiin. Sananvapaus kaikissa muodoissaan on välttämätöntä, jotta totuus voitaisiin tuoda esiin. Eräs kuulemisen aiheista koski vääryyksien korjaamista, eikä oikeutta voi saada ilman totuutta. Etelä-Afrikan totuus- ja sovintokomissio on tästä kaikista tärkein esimerkki. Uskon, että eräs Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden viime vuosikymmenen saavutuksista, joka kuuluu niiden erityisiin ylpeydenaiheisiin, on kansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen. Mutta maailmassa on vielä vapaana kulkevia henkilöitä, joita ei ole rangaistu rikoksistaan. Uskon, että me Euroopassa emme ole toimineet riittävästi heidän saattamisekseen oikeuden eteen. En tiedä, mitä tapahtui sille hengelle, jonka avulla EU ryhtyi tukemaan kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamista, kun kidutuslentoja ja salaisia vankiloita koskevaa salaista yhteistyötä oli ryhdyttävä käsittelemään totuudenmukaisesti. Jäsenvaltiot eivät ole vastanneet riittävällä tavalla raporttiimme, jonka laadimme vuosi sitten tällaisesta yhteistyöstä. Olemme saaneet tietää, että Yhdysvalloissa kidutus Guantánamo Bayn vankileirillä ja muualla sallittiin korkeimmalla hallintotasolla. Yhdysvallat on tämän vuoksi menettänyt traagisella tavalla moraalisen auktoriteettinsa ja maineensa. Kyllä, meidän on kerrottava totuus näistä rikoksista – mutta asioita, joista on keskusteltava perusteellisesti, ei saa kriminalisoida."@fi7
"Monsieur le Président, j’estime que tous les méfaits commis par des régimes totalitaires, qu’il s’agisse du régime fasciste, communiste ou stalinien, doivent être mis à nu dans leur intégralité. Cependant, je ne soutiens pas pour autant la criminalisation de la dénégation ou de la tolérance de tels crimes, qu’il soit question de l’Holocauste, la Shoah, les crimes de génocides, les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité commis par des régimes totalitaires ou autoritaires. Je n'appuie pas davantage la criminalisation de la dite provocation publique à des fins terroristes, ainsi que la justification ou la glorification du terrorisme. Dans tous ces cas de figure, je pense que la liberté d’expression doit prévaloir et que le droit pénal ne doit être utilisé que lors d’incitations très claires à la haine, la violence ou au terrorisme. La liberté d’expression, quelle qu’elle soit, est essentielle si l’on souhaite établir la vérité. L’un des thèmes de l’audition concernait la réparation des injustices, or il est impossible d’obtenir justice sans vérité. Le meilleur exemple en la matière fut la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. J’estime que l’une des réalisations de l’Union européenne et de ses États membres dont nous pouvons être les plus fiers au cours de la dernière décennie est la création de la Cour pénale internationale. Cependant, les criminels sont encore trop nombreux à pouvoir se déplacer en toute impunité sur cette planète et il me semble que l’Europe ne fournit pas les efforts nécessaires pour les traduire en justice. Qu’est-il advenu de l’esprit qui s’était emparé de l’Union européenne et l’avait motivé à soutenir la création de la Cour pénale internationale, au moment où il aurait fallu être honnête en ce qui concerne la collusion sur les «vols de la torture» et les prisons secrètes? Nous n’avons reçu aucune réponse satisfaisante des États membres concernant notre rapport sur une telle collusion, rapport paru il y a déjà plus d'un an. Nous apprenons que la torture appliquée à Guantánamo Bay et ailleurs avait été autorisée au niveau le plus haut de l’administration Bush. L’autorité morale et la réputation des États-Unis en ont souffert de façon tragique. Nous devons effectivement dévoiler la vérité sur tous ces crimes, sans criminaliser pour autant ce qui nécessite une discussion profonde."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Véleményem szerint a totalitárius – fasiszta, kommunista vagy sztálinista – rendszerek által elkövetett minden bűntettet alaposan fel kell tárni. Ugyanakkor nem támogatom, hogy bűncselekményként kezeljük magát az ilyen bűntettek tagadását vagy megbocsátását, legyen szó a holokausztról, a vészkorszakról vagy a totalitárius vagy autoritárius rendszerek által elkövetett népirtásról, háborús bűnökről vagy emberiség elleni bűntettekről, minthogy nem támogatom az ún. közösség elleni izgatásnak, a terrorcselekményekért való bocsánatkérésnek vagy az ilyen tettek dicsőítésének bűncselekményként való kezelését sem. Ezen esetekben úgy vélem, hogy mindenekelőtt a szólásszabadságnak kell a legfontosabbnak lennie, és a büntető jogot csak akkor szabad bevonni, amikor valóban gyűlöletkeltésről, erőszakra vagy terrorizmusra való buzdításról van szó. A szólásszabadság alapvető fontosságú az igazság feltárásához. A meghallgatás egyik témája az igazságtalanságok jóvátétele volt. Igazság nélkül nem lehet igazságot tenni. Erre a legjobb példa a dél-afrikai Igazság és Megbékélés Bizottsága volt. És úgy vélem, hogy az Európai Unió és tagállamai számára az elmúlt évtized egyik legnagyszerűbb teljesítménye a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozása volt. De még mindig sokan vannak a világban olyanok, akik szabadon és büntetlenül élnek, és úgy vélem, nem teszünk meg mindent Európában annak érdekében, hogy ezeket az embereket bíróság elé állítsuk. Nem tudom, hogy mi történt azzal a szellemiséggel, ami az Uniót a Nemzetközi Büntetőbíróság támogatására vezette, akkor, amikor őszintének kellett volna lenni a kínzások céljából fogvatartottakat szállító repülőjáratokkal és a titkos börtönökkel kapcsolatban. Nem kaptuk kielégítő választ a tagállamoktól az ilyen titkos megállapodásokról szóló jelentésünkre, amely egy éve készült. Az Egyesült Államokról kitudódott, hogy a Guantánamói-öbölben és egyéb helyeken folytatott kínzásokra a Bush adminisztráció legmagasabb szintjén adtak felhatalmazást. Ez sajnálatos módon az Egyesült Államok erkölcsi tekintélyének és jó hírnevének elvesztéséhez vezetett. Igen, fel kell fednünk az igazságot e bűntettekkel kapcsolatban, ugyanakkor ne kezeljünk bűncselekményként azt, ami alapos megvitatásra vár."@hu11
"Signor Presidente, ritengo che tutte le atrocità commesse dai regimi totalitari – fasciati, comunisti o stalinisti – debbano essere illustrate integralmente. Ma non sono favorevole a rendere punibili in sé la negazione o la difesa di tali crimini, che si tratti dell’Olocausto, della Shoah, dei crimini di genocidio o dei crimini contro l’umanità commessi da qualsiasi regime totalitario o autoritario, più di quanto sia favorevole a rendere punibile la cosiddetta provocazione pubblica o apologia – o esaltazione – del terrorismo. In tutti questi casi, ritengo che la libertà di parola dovrebbe essere importantissima e che il diritto penale dovrebbe essere applicato solo in presenza di un chiaro incitamento all’odio, alla violenza o al terrorismo. Qualsiasi libertà di espressione è essenziale per accertare la verità. Un tema dell’audizione era il risarcimento per l’ingiustizia commessa e non è possibile avere giustizia senza verità. L’esempio più eclatante al riguardo è la Commissione per la verità e la riconciliazione nel Sudafrica. E io credo che uno dei risultati più soddisfacenti dell’Unione europea e dei suoi Stati membri degli ultimi dieci anni sia la creazione del Tribunale penale internazionale. Ma vi sono tuttora molte persone che vivono sul pianeta impunite e credo che noi, in Europa, non stiamo facendo abbastanza per consegnarle alla giustizia. Non so cosa sia accaduto allo spirito che ha portato l’UE a sostenere il Tribunale penale internazionale, quando si è trattato di parlare con onestà della collusione nei voli di tortura e nelle prigioni segrete. Non abbiamo ricevuto una risposta soddisfacente dagli Stati membri alla nostra relazione di un anno fa su tale collusione. Sappiamo, per quanto riguarda gli Stati Uniti, che le torture alla Baia di Guantanamo e altrove sono state comandata dai più alti livelli dell’amministrazione Bush. Questo ha portato ad una tragica perdita di autorità morale e di reputazione per gli Stati Uniti. Sì, dobbiamo dire la verità su questi crimini – ma non criminalizzare ciò che deve essere discusso in maniera approfondita."@it12
"Pone Pirmininke, manau, kad visas skriaudas, kurias sukėlė totalitariniai režimai – fašistinis, komunistinis ar stalinistinis – būtina visiškai demaskuoti. Bet aš nepritariu tam, kad nusikaltimu būtų laikomas tokių nusikaltimų neigimas ar kaltės dovanojimas, nesvarbu, ar tai Holokaustas, Šoah, genocidas, karo nusikaltimai, ar nusikaltimai žmogiškumui, kuriuos atliko koks nors totalitarinis ar autoritarinis režimas, lygiai taip, kaip nepritariu tam, kad nusikaltimu būtų laikomas taip vadinama vieša provokacija ar atsiprašymas, ar net šlovinimas, susijęs su terorizmu. Tikiu, kad visais šiais atvejais esminiu dalyku turi būti laikoma žodžio laisvė, o baudžiamoji teisė turi būti taikoma tik tada, kai pastebimas akivaizdus neapykantos kurstymas, smurto ir terorizmo skatinimas. Atskleidžiant tiesą didžiausias dėmesys turi būti skiriamas žodžio laisvei. Viena iš pranešimo temų susijusi su neteisybės atitaisymu, tačiau teisingumo neįmanoma įtvirtinti, nežinant tiesos. Geriausiai tai įrodo Pietų Afrikos tiesos ir susitaikymo komisijos pavyzdys. Be to, manau, kad vienas iš iškiliausių Europos Sąjungos ir valstybių narių pasiekimų per pastarąjį dešimtmetį buvo Tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimas. Tačiau dar labai daug žmonių gyvena nenubausti, todėl manau, kad Europoje imamasi nepakankamai priemonių, kad jie būtų atiduoti į teismą. Nežinau, kur dingo ta dvasia, kuri skatino ES palaikyti Tarptautinį baudžiamąjį teismą, kai buvo sąžiningai įvertinti atvejai, susiję su sąmokslu, kankinimais ir slaptais kalėjimais. Iš valstybių narių dar negavome jokio patenkinančio atsako į mūsų prieš metu pateiktą ataskaitą apie tokį sąmokslą. Jungtinėse Amerikos Valstijose mes išsiaiškinome, kad kankinimai Gvantanamo įlankoje ir kitur buvo vykdomi Bušo administracijos nurodymu. Dėl to krito Jungtinių Amerikos Valstijų moralinis autoritetas ir reputacija. Taip, būtina atskleisti tiesą apie šiuos nusikaltimus, bet nelaikyti nusikaltimu to, apie ką reikia išsamiai diskutuoti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka visi totalitāro režīmu, vai tas būtu fašistiskais, komunistiskais vai staļiniskais režīms, pastrādātie noziegumi ir pilnībā jāatklāj. Taču es neatbalstu to, ka par nelikumīgu tiek pasludināta šādu totalitāru vai autoritāru režīmu pastrādātu noziegumu, piemēram, holokausta (Shoah), genocīda vai noziegumu pret cilvēci, noliegšana vai piedošana, un tāpat es neatbalstu, ka par nelikumīgu tiek pasludināts tā saucamais terorisma noraidījums, attaisnošana vai glorificēšana no sabiedrības puses. Visos šajos gadījumos, manuprāt, vissvarīgākajai būtu jābūt vārda brīvībai, un krimināltiesības būtu jāpiemēro tikai tajos gadījumos, ja ir redzams skaidrs pamudinājums uz naidu, vardarbību vai terorismu. Vārda brīvība ir patiesības noskaidrošanas pamatā. Viens uzklausīšanas temats bija kompensācijas par netaisnību; nav iespējams panākt taisnīgumu bez patiesības. Vislabākā ilustrācija šim faktam bija Patiesības un saskaņas komisijā Dienvidāfrikā. Es uzskatu, ka viens no vislieliskākajiem Eiropas Savienības un tās dalībvalstu sasniegumiem pēdējā desmitgadē bija Starptautiskās kara noziegumu tiesas izveide. Taču uz planētas vēl ir daudz nesodītu cilvēku, un es uzskatu, ka mēs Eiropā nedarām pietiekami daudz, lai viņus nodotu tiesai. Es nezinu, kas notika ar to noskaņojumu, kas ES vadīja laikā, kad atbalstījām Starptautisko kara noziegumu tiesu, brīdī, kad bija jābūt godīgiem attiecībā uz slepenām norunām par ieslodzīto ārkārtas pārvietošanas lidojumiem un slepeniem cietumiem. Uz savu ziņojumu, ko par šādām norunām iesniedzām pirms gada, mēs neesam no dalībvalstīm saņēmuši apmierinošu atbildi. Mēs zinām, ka Amerikas Savienotajās Valstīs spīdzināšanas Gvantanamo līcī un citur tika atļautas visaugstākajā Buša administrācijas līmenī. Tas ir novedis pie traģiskas Amerikas Savienoto Valstu morālās autoritātes un reputācijas zaudēšanas. Jā, mums ir jānoskaidro patiesība par šiem noziegumiem, taču nepadarīsim par nelikumīgu to, kas ir kārtīgi jāizdiskutē."@lv13
"Mr President, I believe that all the wrongs committed by totalitarian regimes – whether fascist, communist or Stalinist – must be thoroughly exposed. But I am not in favour of criminalising in themselves the denial or condoning of such crimes, whether the Holocaust, the Shoah, genocide war crimes or crimes against humanity committed by any totalitarian or authoritarian regimes, any more than I am in favour of the criminalising of the so-called public provocation or apology for – or glorification of – terrorism. In all these cases, I believe that freedom of speech should be paramount, and that criminal law should only be brought in when there is clear incitement to hatred, to violence or to terrorism. Any freedom of expression is essential to establishing the truth. One theme of the hearing was redress for injustice, and it is not possible to have justice without truth. The greatest illustration of this was in the Truth and Reconciliation Commission in South Africa. And I believe that one of the proudest achievements of the European Union and its Member States in the last decade was the establishment of the International Criminal Court. But there are still many people walking the planet who are walking with impunity, and I believe that we are not doing enough in Europe to bring them to justice. I do not know what happened to the spirit that led the EU to support the International Criminal Court, when it came to being honest about collusion in torture flights and secret prisons. We have had no satisfactory response from the Member States to our report of a year ago about such collusion. We learn in the United States that torture at Guantánamo Bay and elsewhere was mandated at the highest level of the Bush Administration. This has led to a tragic loss of moral authority and reputation for the United States. Yes, we must bring truth to these crimes – but do not criminalise what needs to be thoroughly discussed."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik vind dat al het kwaad dat is aangericht door totalitaire regimes – of ze nu fascistisch, communistisch of stalinistisch waren – grondig aan de kaak moet worden gesteld. Maar ik ben niet voor het op zichzelf criminaliseren van de ontkenning of vergoelijking van zulke misdaden, of het nu gaat om de Holocaust, de Shoah, volkerenmoord, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door totalitaire of autoritaire regimes, net zo min als ik voor de criminalisering ben van de zogenoemde openbare uitlokking of vergoelijking – of verheerlijking – van terrorisme. In al deze gevallen vind ik dat de vrijheid van meningsuiting het zwaarst moet wegen en dat het strafrecht alleen in stelling moet worden gebracht wanneer er sprake is van duidelijke aanzetting tot haat, geweld of terrorisme. Vrijheid van meningsuiting is wezenlijk voor het vaststellen van de waarheid. Een van de thema’s op de hoorzitting was het herstellen van onrecht en het is niet mogelijk recht te doen zonder waarheid. De beste illustratie daarvan was de Waarheidscommissie in Zuid-Afrika. En ik meen dat een van de grootste prestaties van de Europese Unie en haar lidstaten gedurende de laatste tien jaar de oprichting van het Internationaal Strafhof is geweest. Maar er zijn nog steeds veel mensen op deze planeet die ongestraft rondlopen en ik vind dat we in Europa niet genoeg doen om hen voor het gerecht te brengen. Ik weet niet wat er gebeurde met de geest die de EU ertoe had gebracht het Internationaal Strafhof te steunen, toen het erop aankwam eerlijk te zijn over medewerking aan foltervluchten en geheime gevangenissen. We hebben van de lidstaten geen bevredigende respons gehad op ons verslag van vorig jaar over zulke medewerking. In de Verenigde Staten blijkt dat marteling in Guantánamo Bay en elders was goedgekeurd op het hoogste niveau van de regering-Bush. Dit heeft geleid tot een tragisch verlies aan moreel gezag en reputatie voor de Verenigde Staten. Ja, we moeten de waarheid over de misdaden naar boven halen – maar niet datgene criminaliseren wat diepgaand bediscussieerd moet worden."@nl3
"Panie przewodniczący! Uważam, że wszystkie złe czyny popełnione przez reżimy totalitarne - zarówno faszystowskie, komunistyczne jak i stalinowskie - muszą zostać w pełni ukazane. Nie popieram jednak uznania za przestępstwa same w sobie zaprzeczania tym zbrodniom lub ich akceptacji, zarówno jeśli chodzi o Holocaust, Shoah, ludobójstwa, zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez reżimy totalitarne i autorytarne, tak samo jak nie popieram uznania za przestępstwo usprawiedliwiania, gloryfikowania lub tak zwanego publicznego nawoływania do terroryzmu. We wszystkich tych sytuacjach uważam, że najważniejsza jest wolność słowa i że prawo karne powinno mieć zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy mamy do czynienia z jawnym nawoływaniem do nienawiści, przemocy lub terroryzmu. Wolność wypowiedzi jest niezbędna, by ustalić prawdę. Jednym z tematów posiedzenia było zadośćuczynienie za niesprawiedliwość, a nie jest możliwa sprawiedliwość, jeśli nie wiadomo, jaka jest prawda. Wspaniałym tego przykładem była Komisja Prawdy i Pojednania w Afryce Południowej. Uważam także, że jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w ostatniej dekadzie było powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ale wciąż na ziemi jest wiele osób, które pozostają bezkarne i myślę, że nie staramy się wystarczająco, by wymierzyć im sprawiedliwość. Nie wiem, co stało się z duchem, który sprawił, że UE wsparła Międzynarodowy Trybunał Karny, kiedy trzeba było mówić uczciwie na temat zmowy w sprawie lotów tortur i tajnych więzień. Do tej pory nie otrzymaliśmy zadowalającej odpowiedzi ze strony państw członkowskich na nasze sprawozdanie sprzed roku na temat takiej zmowy. W Stanach Zjednoczonych dowiadujemy się, że na najwyższych szczeblach administracji prezydenta Busha istniało przyzwolenie na tortury w Guantánamo i w innych miejscach. Doprowadziło to do straszliwej utraty autorytetu moralnego i reputacji Stanów Zjednoczonych. Tak, musimy ujawnić prawdę na temat tych zbrodni - ale nie uznawajmy za przestępstwo czegoś, co należy dokładnie przedyskutować."@pl16
"Senhor Presidente, acredito que todos os males cometidos pelos regimes totalitários – fascistas, comunistas, estalinistas – devem ser cabalmente expostos. Mas não sou favorável a que se criminalize, em si mesmas, a negação ou a condenação desses crimes, sejam eles o Holocausto, a Shoah, os crimes de guerra como o genocídio ou os crimes contra a humanidade cometidos por qualquer ditador ou regime totalitário, assim como não sou a favor de que se criminalize a chamada provocação pública ou apologia – ou glorificação – do terrorismo. Em todos estes casos, considero que a liberdade de expressão é da máxima importância e que o direito penal apenas deve ser chamado à colação quando exista um incitamento claro ao ódio, à violência ou ao terrorismo. Toda a liberdade de expressão é essencial para o apuramento da verdade. Um dos temas da audição foi o ressarcimento pela injustiça, e não é possível ter justiça sem verdade. A melhor ilustração foi dada pela Comissão Verdade e Reconciliação na África do Sul. E considero que um dos feitos de maior orgulho para a União Europeia e os seus Estados-Membros, na última década, foi a criação do Tribunal Penal Internacional. Mas há ainda muita gente neste planeta que permanece impune, e considero que não estamos a fazer o suficiente, na Europa, para a trazer à justiça. Não sei o que aconteceu ao espírito que levou a UE a apoiar o Tribunal Penal Internacional quando se tratou de ser honesto acerca do conluio relativamente a voos de tortura e prisões secretas. Não obtivemos qualquer resposta satisfatória dos Estados-Membros ao nosso relatório de há um ano sobre esse conluio. Soubemos, nos Estados Unidos, que a tortura na Baía de Guantánamo e noutros locais foi ordenada ao mais alto nível da Administração Bush. Isso levou à trágica perda de autoridade e reputação moral dos Estados Unidos. Sim, é preciso que se faça justiça relativamente a esses crimes – mas não se criminalize aquilo que deve ser amplamente discutido."@pt17
"Mr President, I believe that all the wrongs committed by totalitarian regimes – whether fascist, communist or Stalinist – must be thoroughly exposed. But I am not in favour of criminalising in themselves the denial or condoning of such crimes, whether the Holocaust, the Shoah, genocide war crimes or crimes against humanity committed by any totalitarian or authoritarian regimes, any more than I am in favour of the criminalising of the so-called public provocation or apology for – or glorification of – terrorism. In all these cases, I believe that freedom of speech should be paramount, and that criminal law should only be brought in when there is clear incitement to hatred, to violence or to terrorism. Any freedom of expression is essential to establishing the truth. One theme of the hearing was redress for injustice, and it is not possible to have justice without truth. The greatest illustration of this was in the Truth and Reconciliation Commission in South Africa. And I believe that one of the proudest achievements of the European Union and its Member States in the last decade was the establishment of the International Criminal Court. But there are still many people walking the planet who are walking with impunity, and I believe that we are not doing enough in Europe to bring them to justice. I do not know what happened to the spirit that led the EU to support the International Criminal Court, when it came to being honest about collusion in torture flights and secret prisons. We have had no satisfactory response from the Member States to our report of a year ago about such collusion. We learn in the United States that torture at Guantánamo Bay and elsewhere was mandated at the highest level of the Bush Administration. This has led to a tragic loss of moral authority and reputation for the United States. Yes, we must bring truth to these crimes – but do not criminalise what needs to be thoroughly discussed."@ro18
". - Vážený pán predsedajúci, verím, že všetko zlo spáchané totalitnými režimami, či už fašistickým, komunistickým alebo stalinistickým, musí byť riadne odkryté. Ale nie som za to, aby sa kriminalizovalo popieranie alebo ospravedlňovanie takých zločinov, či už holokaustu, šoa, vojnových zločinov genocídy alebo zločinov proti ľudskosti spáchaných akýmkoľvek totalitným alebo autoritárskym režimom, o nič viac nie som za to, aby sa kriminalizovala takzvaná verejná provokácia alebo ospravedlňovanie alebo vyzdvihovanie terorizmu. Vo všetkých týchto prípadoch verím, že sloboda slova by mala byť prvoradá a že trestné právo by sa malo uplatniť len vtedy, keď je jasný podnet na nenávisť, násilie alebo terorizmus. Na zistenie pravdy je nevyhnutná úplná sloboda vyjadrenia. Jednou z tém vypočutia bolo napraviť nespravodlivosť a spravodlivosť bez pravdy nie je možná. Najlepšou ilustráciou toho bol Výbor pre pravdu a zmierenie v Južnej Afrike. A ja verím, že jedným z najväčších výdobytkov Európskej únie a jej členských štátov v minulom desaťročí bolo vytvorenie Medzinárodného súdneho dvora. Ale po svete stále chodí beztrestne veľa ľudí a verím, že v Európe nerobíme dosť, aby sme ich predali spravodlivosti. Neviem, čo sa stalo duchu, ktorý viedol EÚ v podpore Medzinárodného súdneho dvora, keď EÚ mala byť úprimná o tajnej dohode o tajných letoch CIA a tajných väzeniach. Na našu správu spred roka o tejto tajnej dohode sme z členských štátov nezískali žiadnu uspokojivú odpoveď. Zisťujeme, že v Spojených štátoch bolo mučenie vo väznici na Guantáname a inde nariadené z najvyššej úrovne Bushovej administratívy. Toto viedlo k tragickej strate morálnej autority a reputácie Spojených štátov. Áno, musíme vniesť pravdu do týchto zločinov – ale nekriminalizujme to, čo treba dôkladne prediskutovať."@sk19
"− Gospod predsednik, menim, da morajo biti vse krivice, za katere so odgovorni totalitarni režimi, ne glede na to, ali so fašistični, komunistični ali stalinistični, v celoti razkrite. Vendar ne podpiram samega kazenskega pregona zanikanja ali opravičevanja takšnih dejanj, kot so holokavst, množično pobijanje, vojni zločini genocida ali zločini proti človeštvu, za katere so odgovorni totalitarni ali avtoritarni režimi, ter prav tako ne podpiram kazenskega pregona tako imenovanega javnega spodbujanja ali opravičevanja ali poveličevanja terorizma. V vseh teh primerih menim, da je najpomembnejša svoboda govora ter da se naj kazensko pravo uporabi samo, kadar gre za očitno spodbujanje sovraštva, nasilja ali terorizma. Za odkrivanje resnice je nujna svoboda izražanja. Ena od tem v zaslišanju je bilo popravljanje krivic, vendar pravičnost ni mogoča brez resnice. Najboljši primer tega je Komisija za resnico in spravo v Južni Afriki. Menim, da je dosežek Evropske unije in držav članic, na katerega smo lahko v zadnjem desetletju najbolj ponosni, vzpostavitev Mednarodnega kazenskega sodišča. Vendar je na našem planetu še vedno veliko ljudi, ki ostajajo nekaznovani, in menim, da v Evropi ne naredimo dovolj, da bi jih privedli pred sodišča. Ne vem, kam je izginil duh, ki je pripeljal do tega, da je EU podprla Mednarodno kazensko sodišče, ko je bila potrebna iskrenost v zvezi s tajnimi dogovori glede mučenj in tajnih zaporov. Od držav članic lani nismo dobili zadovoljivih odgovorov na naše poročilo o takšnih tajnih dogovorih. Izvedeli smo, da so v Združenih državah mučenje v zalivu Guantanamo in drugje odobrili na najvišji ravni Busheve administracije. To je pripeljalo do tragične izgube moralne avtoritete in ugleda Združenih držav. Strinjam se, da moramo v zvezi s temi zločini poiskati resnico, vendar ne smemo kazensko preganjati tistega, o čemer moramo temeljito razpravljati."@sl20
"Herr talman! Jag anser att alla övergrepp som har begåtts av totalitära regimer – oavsett om det varit av fascister, kommunister eller stalinister – grundligt måste blottläggas. Men jag anser inte att man ska kriminalisera förnekelse eller förlåtelse av sådana brott i sig, oavsett om det gäller förintelsen, folkmord eller brott mot mänskligheten som begåtts av totalitära eller auktoritära regimer, lika lite som jag stöder kriminaliseringen av den så kallade allmänna provoceringen av eller ursäkten för – eller glorifieringen av – terrorism. I alla dessa fall anser jag att yttrandefrihet ska gå före allt annat och att straffrätten bara ska tillämpas i tydliga fall av anstiftan till hat, våld eller terrorism. Varje form av yttrandefrihet är nödvändig för att få fram sanningen. Ett tema under utfrågningen var upprättelse för orättvisor, och det är inte möjligt att skipa rättvisa utan sanning. Det har bäst illustrerats av sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika. Och jag anser att en av de prestationer som EU och dess medlemsstater ska var mest stolta över under det senaste årtiondet är inrättandet av Internationella brottmålsdomstolen. Men än finns det många människor på den här planeten som går ostraffade, och jag anser att vi inte gör tillräckligt i Europa för att ställa dem inför rätta. Jag vet inte vart den gnista tog vägen som gjorde att EU gav sitt stöd till Internationella brottmålsdomstolen i fråga om ärlighet kring hemliga överenskommelser om tortyrflygningar och undangömda fängelser. Vi har inte fått någon tillfredsställande respons från medlemsstaterna på vår rapport för ett år sedan om sådana hemliga överenskommelser. Från Förenta staterna får vi veta att tortyr vid Guantánamobukten och på andra platser beordrades från de översta skikten i Bushs administration. Detta har lett till att Förenta staterna tragiskt förlorat auktoritet och rykte när det gäller moral. Ja, vi måste få veta sanningen om de här brotten – men vi ska inte kriminalisera det som grundligt måste diskuteras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,2,10,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph