Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-21-Speech-1-094"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080421.15.1-094"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, while talking, debating and approaching an essential common position on the evaluation of crimes of totalitarian regimes in Europe, one obstacle is most evident as a barrier to more rapid moral and legislative success. That main obstacle is the hardly understandable position of today’s Russian Government. As far as the crimes committed in the Stalinist past of the USSR are concerned, instead of distancing themselves with proper condemnation of gross crimes against humanity, war crimes and other wrongdoings, Russia’s ruling elite is not following the good example of denazified Germany. No, the Soviet Führer, Stalin, is praised, his own and his gang’s crimes denied or marginalised and the victims humiliated and mocked. This strange political behaviour, so detrimental to Russia itself, cannot tear out the truth about deeds but continues to affect wrongly our European standards and fairness of evaluations. We should realise how such hypocrisy and double standards are helpful for various neo-Nazis etc. If anyone says: well, before official Russia changes its mind, we have to freeze ours and follow the Kremlin’s mind or postpone our evaluations and decisions, that is an entirely and deeply wrong stance. No matter how harshly Russian-State-hired political historians will try to rewrite the European history of the facts, the two bloodiest international tyrannies of the 20th century, along with the smaller national dictatorships, should and will be assessed properly. This has to be the best way Europe can assist the Russia of the future."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, když se hovoří, diskutuje a přistupuje k základnímu společnému stanovisku o hodnocení zločinů, které spáchaly totalitní režimy v Evropě, jeden problém je nejviditelnější jako překážka v rychlejším morálním a legislativním úspěchu. Tím hlavním problémem je těžko pochopitelné stanovisko současné ruské vlády. Pokud jde o zločiny spáchané v stalinistickém období SSSR, místo distancování se s přiměřeným odsouzením vážných zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a jiných provinění, ruská vládnoucí elita nenásleduje dobrý příklad denacifikovaného Německa. Ne, sovětský Stalin se oslavuje, jeho vlastní zločiny a zločiny jeho skupiny se popírají nebo marginalizují a oběti jsou ponižovány a zesměšňovány. Toto podivné politické chování, které tak škodí samotnému Rusku, nedokáže odhalit pravdu o skutcích, ale nadále nepříznivě ovlivňuje naše evropské normy a spravedlnost hodnocení. Měli bychom zjistit, jak takové pokrytectví a dvojí normy pomáhají různým neonacistům atd. Jak někdo tvrdí: Předtím než oficiální Rusko změní svůj názor, musíme se zastavit a podřídit se vůli Kremlu nebo odložit své hodnocení a rozhodnutí, což je zcela a hluboce nesprávný postoj. Nezáleží na tom, do jaké míry se budou snažit političtí historikové, placení ruským státem, přepsat fakta evropských dějin, dvě nejkrvavější mezinárodní tyranie 20. století společně s menšími národními diktátorskými režimy, by měly být a budou řádně posouzeny. Toto je nejlepší způsob, jak může Evropa pomoci Rusku budoucnosti."@cs1
"Hr. formand! Mens vi taler, debatterer og nærmer os en afgørende fælles holdning til bedømmelsen af Europas totalitære regimers forbrydelser, er der en enkelt, indlysende hindring for en hurtigere moralsk og lovgivningsmæssig succes. Denne primære hindring er den vanskeligt forståelige holdning, som dagens russiske regering indtager. Hvad angår forbrydelser begået i Sovjetunionens Stalinepoke, undlader den russiske herskende klasse at følge det gode eksempel fra det afnazificerede Tyskland, nemlig at distancere sig fra begivenhederne ved hjælp af en ren fordømmelse af de brutale forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og andre misgerninger. Nej, sovjetføreren Stalin hyldes, hans egne og hans bandes forbrydelser benægtes eller bagatelliseres, og ofrene ydmyges eller hånes. Denne mærkværdige politiske adfærd, der er så skadelig for selve Rusland, kan ikke fjerne sandheden fra gerningerne, men fortsætter med at påvirke vores europæiske normer og bedømmelsernes rimelighed på en forkert måde. Vi bør indse, hvordan dette hykleri og denne dobbeltmoral hjælper de forskellige nynazistiske grupper osv. Hvis nogen siger: "Jamen, før det officielle Rusland ændrer mening, skal vi fastlåse vores og følge Kremls holdning eller udsætte vores bedømmelser og beslutninger", ja, så er det en fuldstændig og helt forkert indstilling. Uanset hvor stædigt de russiske statsansatte politiske historikere vil forsøge at omskrive Europas faktuelle historie, bør og vil de to blodigste internationale tyrannier fra det 20. århundrede sammen med de mindre, nationale diktaturer blive vurderet ordentligt. Det skal og må være den bedste måde, hvorpå Europa kan hjælpe Rusland ind i fremtiden."@da2
". Herr Präsident! Während wir reden, debattieren und uns einer grundlegenden gemeinsamen Position zur Bewertung von Verbrechen totalitärer Regime in Europa annähern, gibt es einen Hinderungsgrund, der schnelleren moralischen und legislativen Erfolg offenkundig unmöglich macht. Dieses Haupthindernis ist die kaum nachzuvollziehende Position der gegenwärtigen Regierung Russlands. Wenn es um die in der stalinistischen Vergangenheit der UdSSR begangenen Verbrechen geht, folgt Russlands Führungselite, statt sich von den schwerwiegenden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und anderen Untaten mit der gebührenden Verachtung zu distanzieren, nicht dem guten Beispiel des entnazifizierten Deutschland. Nein, der sowjetische Führer, Stalin, wird gepriesen, seine Verbrechen und die seiner Banden werden geleugnet oder bagatellisiert, und die Opfer gedemütigt und verhöhnt. Dieses merkwürdige politische Verhalten, das Russland so zum Nachteil gereicht, bringt nicht die Wahrheit über die Taten ans Licht, sondern beeinträchtigt weiterhin unsere europäischen Normen und die Gerechtigkeit von Bewertungen. Wir sollten uns dessen bewusst sein, wie hilfreich solche Scheinheiligkeit und zweierlei Maß für diverse Neonazis und andere sind. Wenn jemand sagt: Bis es sich das offizielle Russland anders überlegt, müssen wir unsere Gedanken einfrieren und dem Geist des Kremls folgen bzw. unsere Bewertungen und Entscheidungen aufschieben, so ist das eine ganz und gar falsche Haltung. Egal, wie gnadenlos vom russischen Staat angeheuerte politische Historiker versuchen werden, die europäische Geschichte der Tatsachen neu zu schreiben, die zwei blutigsten internationalen Gewaltherrschaften des 20. Jahrhunderts, zusammen mit kleineren nationalen Diktaturen, sollten und werden richtig beurteilt werden. Auf diese Weise kann Europa dem Russland der Zukunft am besten helfen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ενώ συζητάμε, διαφωνούμε και προσεγγίζουμε μια σημαντική κοινή θέση σχετικά με την αξιολόγηση των εγκλημάτων των ολοκληρωτικών καθεστώτων στην Ευρώπη, υπάρχει κάτι προφανές που θέτει εμπόδια για μια ταχύτερη ηθική και νομοθετική επιτυχία. Αυτό το βασικό εμπόδιο είναι η δύσκολο να γίνει αντιληπτή στάση της σημερινής ρωσικής κυβέρνησης. Όσον αφορά στα εγκλήματα που διεπράχθησαν κατά το σταλινικό παρελθόν της ΕΣΣΔ, αντί να αποστασιοποιηθεί καταδικάζοντας τα σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου και τα υπόλοιπα εγκλήματα, η κυβερνώσα ρωσική ελίτ δεν ακολουθεί το καλό παράδειγμα της Γερμανίας η οποία απαλλάχτηκε από τους Ναζί. Όχι, ο σοβιετικός Φύρερ, ο Στάλιν, εγκωμιάζεται, τα εγκλήματα του ίδιου και της συμμορίας του διαψεύδονται ή περιθωριοποιούνται και τα θύματα ταπεινώνονται και χλευάζονται. Αυτή η περίεργη πολιτική στάση, που είναι τόσο επιζήμια για την ίδια τη Ρωσία, δεν μπορεί να καταστρέψει την αλήθεια των πράξεων αλλά συνεχίζει να επηρεάζει λανθασμένα τα ευρωπαϊκά μας πρότυπα και τη δικαιοσύνη που διέπει τις αξιολογήσεις. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο η υποκρισία αυτή και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι χρήσιμα για πολλούς νεοναζί κλπ. Αν κάποιος πει: Λοιπόν, πριν η Ρωσία αλλάξει επίσημα γνώμη, πρέπει να παγώσουμε τη δική μας και να ακολουθήσουμε το σκεπτικό του Κρεμλίνου ή να αναβάλουμε τις εκτιμήσεις και τις αποφάσεις μας, αυτή είναι μια ολοκληρωτική και εντελώς λανθασμένη στάση. Όσο σκληρά και αν προσπαθήσουν οι μισθωμένοι από το ρωσικό κράτος ιστορικοί να ξαναγράψουν την ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία, οι δύο γνωστοί σε όλο τον κόσμο αιμοσταγείς τύραννοι του 20ού αιώνα, και οι μικρότερες εθνικές δικτατορίες, πρέπει και θα αξιολογηθούν κατάλληλα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί η Ευρώπη να βοηθήσει τη Ρωσία του μέλλοντος."@el10
"Señor Presidente, al hablar, debatir y abordar la adopción de una posición esencial común sobre la evaluación de los delitos de los regímenes totalitarios en Europa, existe un obstáculo evidente que dificulta la consecución de un éxito moral y legislativo con mayor rapidez. Ese obstáculo principal es la postura difícilmente comprensible del Gobierno ruso actual. En lo que respecta a los delitos cometidos en el pasado estalinista de la URSS, en lugar de distanciarse con la condena pertinente de los graves crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y otros actos ominosos, la élite dirigente rusa no sigue el buen ejemplo de la Alemania desnazificada. Al contrario: el soviético, Stalin, es alabado, y los delitos de éste o de sus secuaces, se niegan o se marginalizan, mientras que las víctimas son objeto de humillaciones y burlas. Esta extraña conducta política, tan perjudicial para la propia Rusia, no puede despojar la verdad de los hechos, pero sigue afectando negativamente a nuestros estándares europeos y la equidad de las evaluaciones. Debemos tomar conciencia del modo en que tal hipocresía y doble rasero resulta útil para diversos grupos neonazis, etc. Si alguien dice: «bueno, antes de que la Rusia oficial cambie de parecer, tenemos que «congelar» nuestra opinión y seguir las directrices del Kremlin, o posponer nuestras evaluaciones y decisiones», lo que constituye una postura plena y profundamente errónea. Con independencia del empeño que pongan los historiadores políticos contratados por el Estado ruso en tratar de reescribir la Historia europea de los hechos, las dos tiranías internacionales más sangrientas del siglo XX, junto con las dictaduras nacionales de menor dimensión, han de evaluarse debidamente, y así serán evaluadas. Tal ha de ser el mejor modo en que Europa puede asistir a la Rusia del futuro."@es21
"Härra juhataja, rääkides, arutledes ja lähenedes ühisele seisukohale totalitaarsete režiimide kuritegude hindamise küsimuses Euroopas on kiirema moraalse ja õigusliku edu saavutamise teel üks väga ilmne takistus. See peamine takistus on praeguse Venemaa valitsuse raskestimõistetav seisukoht. Mis puutub NSVLi stalinistlikus minevikus sooritatud kuritegudesse, siis selle asemel, et distantseerida end jõhkrate inimsusevastaste kuritegude, sõjakuritegude ja muu halva asjakohase hukkamõistmisega, ei järgi Venemaa valitsev eliit natsismivaba Saksamaa head eeskuju. Ei, nõukogude füürerit, Stalinit kiidetakse ja tema ja tema kaaskonna kuritegusid eitatakse või vähendatakse ning ohvreid alandatakse ja mõnitatakse. See imelik poliitiline käitumine, nii kahjulik Venemaale endale, ei saa välja tuua tõde tegude kohta, kuid mõjutab jätkuvalt halvasti meie Euroopa standardeid ja hinnangute ausust. Me peaks mõistma, kuidas selline silmakirjalikkus ja topeltstandardid on kasulikud mitmesugustele uusnatsidele, jne. Kui keegi ütleb: „hästi, enne kui ametlik Venemaa meelt muudab, peame me enda oma külmutama ja järgima Kremli maailmavaadet või lükkama edasi oma hinnangud ja otsused”, siis on see täiesti ja sügavalt ekslik seisukoht. Sõltumata sellest, kuidas Vene riigi palgal olevad politiseeritud ajaloolased proovivad Euroopa tegelikku ajalugu ümber kirjutada, tuleks kahte 20. sajandi kõige verisemat rahvusvahelist türanniat ja väiksemaid diktatuure asjakohaselt hinnata. See peab olema parim võimalus, kuidas Euroopa saab tuleviku Venemaad aidata."@et5
"Arvoisa puhemies, puhuttaessa, keskusteltaessa ja lähestyttäessä erittäin tärkeää yhteistä kantaa, joka koskee totalitaaristen hallintojen rikosten tutkintaa Euroopassa, matkan varrella on yksi este, joka kaikista ilmeisimmin vaikeuttaa moraalisen ja lainsäädännöllisen menestyksen nopeampaa saavuttamista. Suurin este on liki käsittämätön nyky-Venäjän hallituksen asenne. Neuvostoliitossa Stalinin ajalla tehtyjen rikosten osalta on sanottava, että sen sijaan, että Venäjää johtava eliitti ottaisi henkistä etäisyyttä ja tuomitsisi kunnolla räikeät ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset, sotarikokset ja muut vääryydet, se on päättänyt, ettei se seuraa natsiaikaista historiaansa käsitelleen Saksan esimerkkiä. Ei, sen sijaan Neuvostoliiton Führeriä, Stalinia, ylistetään ja rikokset, joihin hän tai hänen rikollisjoukkonsa syyllistyivät, kielletään tai vähätellään. Tämän lisäksi hänen uhrejaan nöyryytetään ja halvennetaan. Tällä merkillisellä poliittisella käyttäytymisellä, joka on niin haitallista Venäjälle itselleen, ei saada totuutta esille. Sen sijaan se vaikuttaa edelleen väärällä tavalla eurooppalaisiin normeihimme ja tutkimusten oikeudenmukaisuuteen. Meidän olisi ymmärrettävä kuinka tällainen ulkokultaisuus ja kaksinaismoralismi hyödyttävät uusnatseja ja niin edelleen. Se, joka sanoo, että ”no, ennen kuin virallinen Venäjä muuttaa mieltään, meidän on jähmetettävä oma mielemme ja seurattava Kremlin tahtoa tai lykättävä omia arviointejamme ja päätöksiämme”, on täysin väärässä. Huolimatta siitä, kuinka karkealla tavalla Venäjän valtion palkkaamat poliittisen historian kirjoittajat yrittävät uudelleenkirjoittaa Euroopan historiaa, kaksi 1900-luvun verisintä kansainvälistä tyranniaa olisi arvioitava ja myös arvioidaan kunnolla muiden pienten kansallisten diktatuurien kanssa. Tämä on varmasti paras keino, jolla Eurooppa voi auttaa Venäjää sen tulevaisuuden osalta."@fi7
"Monsieur le Président, au moment même où nous parlons, débattons et nous rapprochons d’une position commune décisive sur l’évaluation des crimes perpétrés par les régimes totalitaires en Europe, un obstacle se dessine très clairement et freine l’obtention d’un succès à la fois moral et juridique. Ce principal obstacle correspond à la position, à peine compréhensible, de l’actuel gouvernement russe. Dès qu’il est question des crimes commis dans le passé par l'URSS stalinienne, au lieu de prendre ses distances et de condamner comme il se doit les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et autres méfaits, l’élite dominante russe refuse de suivre l'exemple de l'Allemagne dénazifiée. Au contraire, Staline, le Führer soviétique, est acclamé, ses crimes et ceux de sa clique sont niés ou marginalisés et les victimes humiliées et raillées. Ce surprenant comportement politique, si néfaste à la Russie, ne permet pas de découvrir la vérité sur ces actes et continue donc à affecter négativement nos normes européennes et l’équité de nos évaluations. Nous devrions nous rendre compte comment divers groupuscules néo-nazis, par exemple, tirent profit d’une telle hypocrisie et de normes doubles. Si quelqu’un dit: en attendant que la Russie change officiellement d’avis, nous devrions mettre le nôtre de côté et suivre celui du Kremlin ou bien repousser nos évaluations et nos décisions; sa position est alors tout à fait déplacée. Les historiens politiques engagés par le gouvernement russe auront beau tenter de réécrire l’histoire de l’Europe et ses faits, les deux tyrannies internationales les plus sanguinaires du 20 siècle, ainsi que les dictatures nationales de plus petite envergure, devront et seront jugées comme il se doit. C’est la meilleure aide que puisse offrir l’Europe à la Russie de demain."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Mialatt beszélünk és vitázunk az európai totalitárius rendszerek által elkövetett bűntettek értékeléséről szóló, alapvető fontosságú közös álláspontról, amihez egyre közelebb kerülünk, előttünk áll egy nyilvánvaló akadály, amely gátat szab a gyorsabb morális és jogalkotási sikernek. Ez a komoly akadály a jelenlegi orosz kormány alig érhető álláspontja. Ami a volt Szovjetunió sztálinista múltjában elkövetett bűntetteket illeti, az orosz hatalmi elit ahelyett, hogy a megfelelő elítélésükkel elhatárolódna az emberiség ellen elkövetett súlyos bűntettektől, háborús bűnöktől és más törvénytelenségektől, nem követik a háború utáni Németország jó példáját. Ezzel szemben, a szovjet Führert, Sztálint dicsérik, az általa és bandája által elkövetett bűntetteket tagadják vagy bagatellizálják, az áldozatokat megalázzák és kigúnyolják. Ezzel a fura politikai magatartással, amely igen káros magára Oroszországra nézve, nem rejthetik el az igazságot, viszont továbbra is rontják a múlt értékelésének európai normáit és tisztességességét. Rá kell ébrednünk, hogy az ilyen képmutatás és kettős mércék csak a neonáciknak és hasonlóknak jók. Ha valaki azt mondja, hogy: nos, mielőtt Oroszország hivatalosan is megváltoztatja véleményét, a magunkén ne változtassunk, és kövessük a Kreml gondolkodását vagy halasszuk el értékeléseinket és döntéseinket, ez teljességgel hibás megközelítés. Nem számít, hogy az orosz állam által fizetett történészek mennyire durván próbálják átírni az európai történelmet, a huszadik század két legvéresebb nemzetközi önkényuralmi rendszerét – a kisebb országok diktatúráival együtt – megfelelően kell és megfelelően is fogjuk értékelni. Ez a legjobb módja annak, ahogyan Európa segítheti a jövő Oroszországát."@hu11
"Signor Presidente, mentre si parla, si discute e ci si avvicina ad una posizione comune essenziale sulla valutazione dei crimini commessi da regimi totalitari in Europa, al conseguimento di un successo morale e legislativo più rapido si frappone un ostacolo evidentissimo. Quell’ostacolo è la posizione difficilmente comprensibile dell’odierno governo russo. Per quanto riguarda i crimini commessi durante il periodo stalinista dell’URSS, invece di dissociarsi con un’adeguata condanna dei gravi crimini commessi contro l’umanità, dei crimini di guerra e di altri illeciti, l’ di governo della Russia non sta seguendo il buon esempio della Germania denazificata. No, il sovietico, Stalin, viene lodato, i suoi crimini e quelli del suo seguito negati o minimizzati, e le vittime umiliate e derise. Questo strano comportamento politico, così dannoso per la Russia stessa, non può cancellare la verità sui fatti, ma continua a incidere scorrettamente sugli europei e sull’equità delle valutazioni. Dovremmo renderci conto che questa ipocrisia e questi duplici sono utili ai vari gruppi di neonazisti, e così via. Se qualcuno dice: bene, prima che la Russia ufficiale cambi idea, dobbiamo bloccare le nostre e seguire le idee del Cremlino o posticipare le nostre valutazioni e decisioni. Ed è una posizione totalmente e profondamente sbagliata. Non importa con quanta veemenza gli storici politici assoldati dallo Stato russo si sforzino di riscrivere la storia europea dei fatti, le due tirannie internazionali più sanguinose del XX secolo, insieme alle dittature nazionali più piccole, dovrebbero essere e saranno valutate opportunamente. Questo deve essere il modo migliore con cui l’Europa può assistere la Russia del futuro."@it12
"Pone Pirmininke, kalbant, diskutuojant ir svarstant, kaip reikėtų vertinti totalitarinių režimų nusikaltimus Europoje, susiduriama su viena akivaizdžia kliūtimi, trukdančia greičiau priimti vieningą nuomonę moralės ir įstatymų požiūriu. Pagrindinė kliūtis – tai sunkiai suprantama Rusijos valdžios pozicija stalininės SSSR įvykdytų nusikaltimų atžvilgiu. Užuot atsiribojęs nuo sunkių nusikaltimų žmonijai ir juos tinkamai pasmerkęs, Rusijos valdantysis elitas nesivadovauja geru denacifikuotos Vokietijos pavyzdžiu. Sovietų fiureris Stalinas yra giriamas, jo paties ir jo gaujos nusikaltimai – neigiami arba sumenkinami, jų aukos – žeminamos, iš jų tyčiojamasi. Toks keistas politinis elgesys, pražūtingas pačiai Rusijai, negali pakeisti tiesos apie tai, kas padaryta, tačiau toliau neigiamai veikia Europos standartus ir vertinimų teisingumą. Turime suprasti, kad toks veidmainiavimas ir dvigubi standartai pasitarnauja įvairioms neonacistinėms ir kt. organizacijoms. Jei kas nors sako: na, kol oficiali Rusija pakeis savo požiūrį, mes palauksime ir laikysimės Kremliaus nuomonės, arba atidėsime savo vertinimus ir sprendimus. Tai visiškai klaidinga nuostata. Kiek Rusijos valstybės pasamdyti istorikai besistengtų perrašyti Europos faktų istoriją, abi kruviniausios tarptautinės XX amžiaus tironijos kartu su mažesnėmis nacionalinėmis diktatūromis turi būti – ir bus – tinkamai įvertintos. Tai būtų geriausia Europos pagalba ateities Rusijai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, runājot, debatējot un virzoties uz būtisku, vienotu nostāju par totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanu Eiropā, ātrākai morālai un tiesiskai veiksmei ir redzams viens būtisks šķērslis. Galvenais šķērslis ir gandrīz nesaprotamā šodienas Krievijas valdības nostāja. Kas attiecas uz PSRS staļiniskajā pagātnē pastrādātajiem noziegumiem, tā vietā, lai no tiem distancētos ar atbilstošu nosodījumu par lielajiem noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un citām ļaundarībām, Krievijas valdošā elite neseko denacificētās Vācijas labajam piemēram. Nē, padomju fīrers Staļins tiek slavēts, viņa paša un viņa bandas noziegumi tiek noliegti vai ignorēti un to upuri tiek pazemoti un apsmieti. Šī dīvainā politiskā uzvedība, kas tik ļoti kaitē pašai Krievijai, nevar mums atņemt patiesību par dokumentiem, taču turpina negatīvi ietekmēt Eiropas standartus un izvērtējuma godīgumu. Mums būtu jāapzinās, kā šāda liekulība un dubultstandarti palīdz dažādiem neonacistiem, u.c. Ja kāds saka, ka pirms oficiālā Krievija pārdomā, mums savas domas ir jāiesaldē un jāseko Kremļa vēlmēm vai arī jāatliek izvērtēšana un lēmumu pieņemšana, tad tas ir pilnīgi un galīgi nepareizs viedoklis. Neskatoties uz to, cik skarbā veidā Krievijas valsts nolīgtie vēsturnieki mēģinās pārrakstīt faktisko Eiropas vēsturi, divas 20. gadsimta visasiņainākās starptautiskās tirānijas līdz ar citām, mazākām nacionālajām diktatūrām ir jāizvērtē un tās tiks atbilstoši izvērtētas. Tas ir vislabākais veids, kā Eiropa var palīdzēt nākotnes Krievijai."@lv13
"Mr President, while talking, debating and approaching an essential common position on the evaluation of crimes of totalitarian regimes in Europe, one obstacle is most evident as a barrier to more rapid moral and legislative success. That main obstacle is the hardly understandable position of today’s Russian Government. As far as the crimes committed in the Stalinist past of the USSR are concerned, instead of distancing themselves with proper condemnation of gross crimes against humanity, war crimes and other wrongdoings, Russia’s ruling elite is not following the good example of denazified Germany. No, the Soviet Führer, Stalin, is praised, his own and his gang’s crimes denied or marginalised and the victims humiliated and mocked. This strange political behaviour, so detrimental to Russia itself, cannot tear out the truth about deeds but continues to affect wrongly our European standards and fairness of evaluations. We should realise how such hypocrisy and double standards are helpful for various neo-Nazis etc. If anyone says: well, before official Russia changes its mind, we have to freeze ours and follow the Kremlin’s mind or postpone our evaluations and decisions, that is an entirely and deeply wrong stance. No matter how harshly Russian-State-hired political historians will try to rewrite the European history of the facts, the two bloodiest international tyrannies of the 20th century, along with the smaller national dictatorships, should and will be assessed properly. This has to be the best way Europe can assist the Russia of the future."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, terwijl we praten en debatteren om te komen tot een wezenlijk gemeenschappelijk standpunt over de beoordeling van de misdaden van totalitaire regimes in Europa, is er één obstakel dat overduidelijk een sneller moreel en wetgevend succes in de weg staat. Dat grote obstakel is de nauwelijks te begrijpen opstelling van de tegenwoordige Russische regering. Wat betreft de misdaden die zijn begaan in het stalinistische verleden van de USSR: in plaats van zich te distantiëren met een gepaste veroordeling van de grove misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en andere misstanden, volgt de heersende Russische elite niet het goede voorbeeld van het gedenazificeerde Duitsland. Nee, de Sovjet-Führer, Stalin, wordt geprezen, zijn misdaden en die van zijn kliek worden ontkend of gemarginaliseerd en de slachtoffers vernederd en bespot. Dit vreemde politieke gedrag, zo schadelijk voor Rusland zelf, kan de waarheid niet wegnemen over het gebeurde maar blijft onze Europese normen en een redelijk oordeel negatief beïnvloeden. We dienen ons te realiseren hoe zulke hypocrisie, het meten met twee maten, diverse neonazi’s en dergelijke in de kaart speelt. Als iemand zegt: hé, totdat Rusland officieel zijn mening wijzigt, bevriezen wij de onze en volgen wij het Kremlin of stellen we onze oordelen en beslissingen uit, dan is dat een volkomen fout standpunt. Hoe hard de door de Russische staat ingehuurde politiek historici ook proberen de feitelijke Europese geschiedenis te herschrijven, de twee bloedigste internationale tirannieën van de twintigste eeuw moeten en zullen, samen met de kleinere nationale dictaturen, op gepaste wijze worden beoordeeld. Dit moet de beste manier zijn waarop Europa het Rusland van de toekomst kan helpen."@nl3
"Panie przewodniczący! Pośród rozmów, debat i prób wypracowania kluczowego wspólnego stanowiska w sprawie oceny zbrodni reżimów totalitarnych w Europie, najbardziej widoczna jest jedna przeszkoda będąca barierą przed szybszym osiągnięciem sukcesu w dziedzinie moralności i prawodawstwa. Główną przeszkodą jest trudno zrozumiałe stanowisko obecnego rządu rosyjskiego. Jeśli chodzi o zbrodnie popełnione w stalinowskiej przeszłości ZSRR, zamiast zdystansować się od oraz dokonać odpowiedniego potępienia karygodnych zbrodni przeciw ludzkości, zbrodni wojennych i innych przestępstw, rządzące elity Rosji nie idą za dobrym przykładem zdenazyfikowanych Niemiec. Nie, radzieckiego Führera, Stalina, się chwali, zaprzecza się zbrodniom jego oraz jego bandy, a ofiary upokarza się i wyśmiewa. To dziwne polityczne zachowanie, tak szkodliwe dla samej Rosji, nie może zniszczyć prawdy o czynach, ale wywiera zły wpływ na europejskie standardy i sprawiedliwość oceny. Powinniśmy być świadomi tego, jak taka hipokryzja i podwójne normy są pomocne różnym neonazistom i im podobnym. Jeśli ktokolwiek powie: zanim Rosja zmieni zdanie, musimy zapomnieć o naszym i postępować według opinii Kremla, lub przełożyć dokonywanie ocen i podejmowanie decyzji na później - będzie to całkowicie i dogłębnie złe stanowisko. Niezależnie od tego, jak bardzo historycy wynajęci przez rosyjskie władze będą próbowali napisać historię Europy na nowo, dwie najkrwawsze międzynarodowe tyranie XX w., wraz z pomniejszymi dyktaturami krajowymi, powinny być i będą ocenione właściwie. To z pewnością najlepszy sposób, w jaki Europa może pomóc przyszłej Rosji."@pl16
"Senhor Presidente, ao discutir, debater e abordar uma posição comum essencial sobre a avaliação dos crimes dos regimes totalitários na Europa, há um obstáculo que surge como uma barreira extremamente evidente para um resultado moral e legislativo mais célere. Esse obstáculo fundamental é a posição dificilmente compreensível do actual Governo russo. No que respeita aos crimes cometidos durante a era estalinista da URSS, em vez de se distanciar deles com uma condenação clara dos hediondos crimes contra a humanidade, crimes de guerra e outras atrocidades, a elite russa no poder não segue o bom exemplo da Alemanha pós-nazi. Não, o soviético, Estaline, é louvado, os seus crimes e os dos seus lacaios negados e minimizados e as suas vítimas alvo de humilhação e chacota. Este estranho comportamento político, tão prejudicial à própria Rússia, não consegue retirar verdade aos factos, mas continua a afectar de forma nefasta a nossa bitola e a justiça das nossas avaliações na Europa. Deveríamos estar conscientes da forma como essa hipocrisia e a duplicidade de critérios são úteis para diversos grupos neonazis e outros. É uma posição total e profundamente errada dizer: pois bem, enquanto a Rússia oficial não mudar de mentalidade, temos de congelar a nossa e seguir a perspectiva do Kremlin, ou adiar as nossas avaliações e decisões. Por muito que os historiadores políticos contratados pelo Estado russo tentem à viva força reescrever a história europeia dos factos, as duas tiranias internacionais mais sanguinárias do século XX, juntamente com as ditaduras nacionais de menor dimensão, deverão ser, e serão, devidamente analisadas. Essa será a melhor forma de a Europa ajudar a Rússia do futuro."@pt17
"Mr President, while talking, debating and approaching an essential common position on the evaluation of crimes of totalitarian regimes in Europe, one obstacle is most evident as a barrier to more rapid moral and legislative success. That main obstacle is the hardly understandable position of today’s Russian Government. As far as the crimes committed in the Stalinist past of the USSR are concerned, instead of distancing themselves with proper condemnation of gross crimes against humanity, war crimes and other wrongdoings, Russia’s ruling elite is not following the good example of denazified Germany. No, the Soviet Führer, Stalin, is praised, his own and his gang’s crimes denied or marginalised and the victims humiliated and mocked. This strange political behaviour, so detrimental to Russia itself, cannot tear out the truth about deeds but continues to affect wrongly our European standards and fairness of evaluations. We should realise how such hypocrisy and double standards are helpful for various neo-Nazis etc. If anyone says: well, before official Russia changes its mind, we have to freeze ours and follow the Kremlin’s mind or postpone our evaluations and decisions, that is an entirely and deeply wrong stance. No matter how harshly Russian-State-hired political historians will try to rewrite the European history of the facts, the two bloodiest international tyrannies of the 20th century, along with the smaller national dictatorships, should and will be assessed properly. This has to be the best way Europe can assist the Russia of the future."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, kým sa hovorí, diskutuje a pristupuje k základnému spoločnému stanovisku o hodnotení zločinov, ktoré spáchali totalitné režimy v Európe, jeden problém je najviditeľnejší ako prekážka v rýchlejšom morálnom a legislatívnom úspechu. Tým hlavným problémom je ťažko pochopiteľné stanovisko súčasnej ruskej vlády. Pokiaľ ide o zločiny spáchané v stalinistickom období ZSSR, namiesto dištancovania sa s primeraným odsúdením vážnych zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a iných previnení, ruská vládnuca elita nenasleduje dobrý príklad denacifikovaného Nemecka. Nie, sovietsky führer Stalin sa oslavuje, jeho vlastné zločiny a zločiny jeho skupiny sa popierajú alebo marginalizujú a obete sú ponižované a zosmiešňované. Toto čudné politické správanie, ktoré tak škodí samotnému Rusku, nedokáže odhaliť pravdu o skutkoch, ale naďalej nepriaznivo ovplyvňuje naše európske normy a spravodlivosť hodnotení. Mali by sme zistiť, ako také pokrytectvo a dvojité normy pomáhajú rôznym neonacistom atď. Ak niekto tvrdí: nuž, predtým, ako oficiálne Rusko zmení svoj názor, musíme zastaviť našich a nasledovať vôľu Kremľa alebo odložiť naše hodnotenia a rozhodnutia, čo je úplne a hlboko nesprávny postoj. Nezáleží na tom, ako veľmi sa budú snažiť politickí historici, platení ruským štátom, prepísať fakty európskych dejín, dve najkrvavejšie medzinárodné tyranie 20. storočia spolu s menšími národnými diktátorskými režimami, by mali byť a budú riadne posúdené. Toto je najlepší spôsob, akým môže Európa pomôcť Rusku budúcnosti."@sk19
"− Gospod predsednik, med govori, razpravami in prizadevanjem za temeljno skupno stališče o vrednotenju zločinov totalitarnih režimov v Evropi ena sama ovira dejansko najbolj preprečuje hitrejši moralni in zakonodajni uspeh. Ta glavna ovira je nerazumljivo stališče današnje ruske vlade. V zvezi z zločini, ki so se zgodili v stalinistični preteklosti Zveze sovjetskih socialističnih republik, se ruska vladajoča elita ne oddaljuje od tega z ustrezno obsodbo hudih zločinov proti človeštvu, vojnih zločinov in drugih prestopkov ter ne sledi dobremu primeru odprave nacizma v Nemčiji. Ne, sovjetskega vodjo Stalina hvalijo, njegove zločine in zločine njegove skupine zanikajo ali zanemarjajo ter žrtve ponižujejo ali se iz njih norčujejo. To čudno politično vedenje, ki škodi sami Rusiji, ne more izbrisati resnice o dejanjih, ampak še vedno napačno vpliva na evropska merila in pravičnost vrednotenja. Moramo se zavedati, kako takšna hinavščina in dvojna merila koristijo različnim neonacistom itd. Če kdo pravi, da preden si Rusija premisli, moramo mi obdržati svoje mnenje in slediti Kremlju ali preložiti naše vrednotenje in odločitve, je to popolnoma ali zelo napačno stališče. Ne glede na to, kako si najeti ruski politični zgodovinarji prizadevajo drugače napisati evropsko zgodovino dejstev, najbolj krvavi mednarodni tiraniji 20. stoletja morata biti in bosta, skupaj z manjšimi nacionalnimi diktaturami, ustrezno ovrednoteni. To je zagotovo najboljša pot, s katero Evropa lahko pomaga Rusiji v prihodnosti."@sl20
"Herr talman! I diskussionen, debatten och synen på en grundläggande gemensam ståndpunkt när det gäller bedömning av brott som begåtts av totalitära regimer i Europa finns det ett uppenbart hinder som står i vägen för snabbare moralisk och rättslig framgång. Detta huvudsakliga hinder är den knappt begripliga ståndpunkt som dagens ryska regering har. När det gäller de brott som har begåtts i Sovjetunionens stalinistiska förflutna följer den ryska makteliten inte det goda exemplet i det avnazifierade Tyskland genom att ta avstånd från och på lämpligt sätt fördöma grova brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och andra missgärningar. Nej, den sovjetiske diktatorn Josef Stalin lovordas, de brott som han själv och hans anhängare begick förnekas eller marginaliseras och offren förödmjukas och hånas. Detta märkliga politiska beteende, som är så skadligt för Ryssland självt, kan inte utplåna sanningen om gärningarna, men fortsätter att påverka våra europeiska normer för rättvisa och bedömning på fel sätt. Vi måste inse att sådan skenhelighet och dubbelmoral är till nytta för olika slags nynazister och andra grupper. Om någon säger att innan Ryssland officiellt ändrar åsikt så måste vi behålla vår egen och följa tänkesättet i Kreml eller skjuta upp våra egna bedömningar och beslut, ja, då är detta en fullständigt och djupt felaktig inställning. Oavsett hur grova försök de politiska historiker som anlitats av den ryska staten gör att skriva om Europas historiska fakta, så måste och kommer de två blodigaste internationella tyrannväldena under 1900-talet, vid sidan av de mindre nationella diktaturerna, att bedömas på rätt sätt. Detta måste vara det bästa sättet för Europa att hjälpa framtidens Ryssland."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Vytautas Landsbergis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph