Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-21-Speech-1-072"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080421.14.1-072"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Som flere har nævnt, vil 2009 på mange måder blive et spændende år for EU. Valget til Europa-Parlamentet og nyudpegningen af Kommissionen vil sammen med den ventede ikrafttræden af Lissabontraktaten gøre det praktiske arbejde med budgettet i 2009 ganske vanskeligt. Det er derfor, at vi har valgt at lade dette års budgetproces blive en generalprøve på de nye regler, så vi kan gøre os vores erfaringer. Vi vil i fremtiden skulle starte budgetprocessen tidligere på året og inddrage fagudvalgene bedre. Og jeg vil gerne her takke ordføreren, fru Haug, for de gode initiativer, hun allerede har taget i den forbindelse. I dag drøfter vi så de første udmeldinger om EU's budget for 2009. Det er jo vigtigt, at der er en klar sammenhæng mellem de politiske prioriteter, også som de udmøntes i Kommissionens årlige lovgivningsprogram, så EU's budget fremstår som et integreret politisk instrument. Her har vi det problem, at den flerårige finansielle ramme er for snæver på en række punkter. EU har fået en fælles energi- og klimapolitik, men der er ikke fælles bevillinger til at understøtte denne politik. Den del af budgettet, som finansierer forskning, innovation, uddannelse og transport er tydeligvis for lille. Tilsvarende er rammen for rets- og asylpolitik og for kultur- og sundhedspolitik alt for stram. Og EU's udenrigspolitik er kronisk underfinansieret - prioriteter som Kosovo og Palæstina viser udfordringen. Derfor er det vigtigt, at vi nu drøfter den kommende midtvejsevaluering af budgettet for at sikre, at EU også efter 2009 kan finansiere vigtige politiske prioriteter. Vi har brug for fleksibilitet og bedre muligheder for omprioriteringer inden for rammen."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, jak už mnozí uvedli, rok 2009 bude pro EU v mnohých směrech zajímavým rokem. Volby do Evropského parlamentu a jmenování nové Komise, společně s předpokládaným vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dost ztíží praktickou činnost v souvislosti s rozpočtem na rok 2009. Proto jsme se rozhodli umožnit, aby byl letošní rozpočet všeobecným testem nových pravidel, abychom mohli získat zkušenosti. V budoucnosti bychom měli začít s rozpočtovým procesem dříve a lépe zapojit technické výbory. Kromě toho bych ráda poděkovala zpravodajce paní Haugové za její výborné iniciativy v této souvislosti. Dnes jednáme o prvních oznámeních týkajících se rozpočtu EU na rok 2009. Je samozřejmě důležité, aby existovalo jasné propojení mezi politickými prioritami před zavedením i po jejich zavedení do výročního legislativního programu Komise tak, aby byl rozpočet EU integrovaným politickým nástrojem. V tom tkví problém, neboť víceletý finanční rámec je v mnohých bodech příliš napjatý. EU má nyní společnou energetickou a klimatickou politiku, i když ještě neexistuje společné financování na její podporu. Složka rozpočtu, jíž se financuje výzkum, inovace, vzdělávání a doprava, je jednoznačně nepřiměřená. Podobně jsou příliš napjaté i rámce právní a azylové politiky a politiky kultury a zdravotnictví. Kromě toho je chronicky podfinancovaná zahraniční politika EU – priority jako Kosovo a Palestina naznačují výzvy, jimž čelíme. Proto je důležité, abychom nyní jednali o nadcházejícím střednědobém přezkoumání rozpočtu s cílem zajistit, aby mohla EU nadále financovat důležité politické priority po roce 2009. Potřebujeme flexibilitu a lepší příležitosti ke změně priorit v rámci."@cs1
". Herr Präsident! Es wurde bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass 2009 aus mehreren Gründen ein ereignisreiches Jahr für die Europäische Union sein wird. Die Wahlen zum Europäischen Parlament, die Neubesetzung der Kommission und das bevorstehende Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon werden die praktische Arbeit zur Erstellung des Haushalts 2009 spürbar erschweren. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, unser derzeitiges Haushaltsverfahren zu einer Generalprobe nach den neuen Regeln werden zu lassen und so Erfahrungen zu sammeln. Künftig werden wir mit der Haushaltsaufstellung früher beginnen und die technischen Ausschüsse besser einbinden. Auch möchte ich die Gelegenheit nutzen und der Berichterstatterin, Frau Haug, für ihre ausgezeichneten Initiativen in dieser Hinsicht danken. Heute erörtern wir die ersten Vorlagen zum Haushalt 2009 der Europäischen Union. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die politischen Prioritäten miteinander verflochten werden, sowohl vor als auch nach ihrer Einbindung in das jährliche Legislativprogramm der Kommission, sodass der Haushalt der Europäischen Union ein einheitliches politisches Instrument darstellt. Und hier haben wir ein Problem, da der mehrjährige Finanzrahmen in vielen Bereichen zu eng gehalten ist. Die Europäische Union verfügt heute über eine einheitliche Energie- und Klimapolitik, aber es mangelt an einer gemeinschaftlichen Finanzierung zur Unterstützung dieser Politik. Auch die für Forschung, Innovation, Bildung und Verkehr vorgesehene Haushaltskomponente reicht keinesfalls aus. Ebenso liegt der Rahmen für die Rechts- und Asylpolitik wie auch für die Kultur- und Gesundheitspolitik deutlich unter dem eigentlichen Bedarf. Zudem ist der Bereich der Außenpolitik der Europäischen Union chronisch unterfinanziert – Prioritäten wie das Kosovo und Palästina sind nur zwei Beispiele der Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Deshalb ist es nunmehr an der Zeit, uns mit der anstehenden Halbzeitbilanz des Haushalts zu befassen, denn wir müssen sicherstellen, dass die Europäische Union die wesentlichen politischen Prioritäten auch nach 2009 noch finanzieren kann. Was wir brauchen, sind Flexibilität und bessere Möglichkeiten zur Neuordnung der Prioritäten innerhalb des Rahmens."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όπως έχουν αναφέρει πολλοί, το 2009 θα είναι μια συναρπαστική χρονιά για την ΕΕ από πολλές απόψεις. Οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο εκ νέου διορισμός της Επιτροπής, μαζί με την αναμενόμενη έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, θα καταστήσουν το πρακτικό έργο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2009 αρκετά δύσκολο. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε ο προϋπολογισμός αυτής της χρονιάς να αποτελέσει μια γενική δοκιμασία των καινούργιων κανόνων έτσι ώστε να αποκτήσουμε εμπειρία. Στο μέλλον, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία νωρίτερα μέσα στη χρονιά και οι τεχνικές επιτροπές θα πρέπει συμμετέχουν με πιο σωστό τρόπο. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Haug, για τις εξαιρετικές της πρωτοβουλίες σε σχέση με αυτό. Σήμερα συζητάμε τις πρώτες ανακοινώσεις που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2009. Είναι βεβαίως σημαντικό να υπάρχει μια σαφής σύνδεση μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων, τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή τους στο ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής, έτσι ώστε ο προϋπολογισμός της ΕΕ να εμφανίζεται σαν ένα ολοκληρωμένο πολιτικό μέσο. Εδώ αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, καθώς το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ περιορισμένο σε πολλά σημεία. Η ΕΕ διαθέτει, επί του παρόντος, μια κοινή ενεργειακή και κλιματική πολιτική, ωστόσο δεν υπάρχει κοινή χρηματοδότηση για τη στήριξη αυτής της πολιτικής. Η συνιστώσα του προϋπολογισμού που χρηματοδοτεί την έρευνα, την καινοτομία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές σαφώς είναι ανεπαρκής. Παρομοίως, τα πλαίσια για τη νομική πολιτική και την πολιτική ασύλου, καθώς και για την πολιτιστική πολιτική και την πολιτική υγείας είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Επιπλέον, η εξωτερική πολιτική της ΕΕ μονίμως υποχρηματοδοτείται – προτεραιότητες όπως το Κοσσυφοπέδιο και η Παλαιστίνη καταδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Συνεπώς, είναι σημαντικό το γεγονός ότι τώρα συζητάμε την επερχόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του προϋπολογισμού έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί σημαντικές πολιτικές προτεραιότητες μετά το 2009. Χρειαζόμαστε ευελιξία και καλύτερες ευκαιρίες για την εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων εντός του πλαισίου."@el10
"Mr President, as many people have mentioned, 2009 will be an exciting year for the EU in many ways. The European Parliament elections and the new appointment of the Commission, together with the anticipated entry into force of the Treaty of Lisbon, will make the practical work in connection with the 2009 budget quite difficult. This is why we have decided to allow this year’s budget to be a general test of the new rules, so that we can gain experience. In future, we should start the budget process earlier in the year and involve the technical committees in a better way. In addition, I would like to thank the rapporteur, Mrs Haug, for her excellent initiatives in connection with this. Today we are discussing the first announcements concerning the EU’s budget for 2009. It is of course important that there is a clear link between the political priorities, both before and after their implementation in the Commission’s annual legislative programme, so that the EU’s budget appears as an integrated political instrument. We have a problem here, as the multiannual financial framework is too constrained on many points. The EU now has a common energy and climate policy, yet there is no common funding to support this policy. The component of the budget that finances research, innovation, education and transport is clearly inadequate. Similarly, the frameworks for legal and asylum policy and for culture and health policy is much too constrained. In addition, the EU’s foreign policy is chronically underfunded – priorities such as Kosovo and Palestine indicate the challenges that we face. Therefore, it is important that we now discuss the forthcoming mid-term review of the budget to ensure that the EU can continue to finance important political priorities after 2009. We need flexibility and better opportunities for reprioritisation within the framework."@en4
"Señor Presidente, como se ha mencionado en numerosas ocasiones, 2009 será un año emocionante para la UE en muchos sentidos. Las elecciones al Parlamento Europeo y la nueva designación de la Comisión, junto con la entrada en vigor prevista del Tratado de Lisboa, dificultarán en gran medida la labor práctica relacionada con el presupuesto de 2009. Por estas razones, hemos decidido permitir que el presupuesto de este ejercicio sea una prueba general de las nuevas normas, de modo que podamos adquirir experiencia. En el futuro, deberemos comenzar el proceso presupuestario en una fecha anterior en el año, y procurar una mejor participación de las comisiones técnicas. Por otra parte, me gustaría agradecer a la ponente, la señora Haug, sus excelentes iniciativas en relación con estas cuestiones. Hoy debatimos los primeros anuncios relativos al presupuesto de la UE para 2009. Lógicamente, es importante que exista un vínculo inequívoco entre las prioridades políticas, tanto antes, como después de su ejecución en el programa legislativo anual de la Comisión, de manera que el presupuesto de la Unión se presente como un instrumento político integrado. Tenemos un problema a este respecto, puesto que el marco financiero plurianual es demasiado restringido en numerosos aspectos. La UE cuenta actualmente con una política común en materia de energía y clima; sin embargo, no existe una financiación común para sostener la misma. El componente del presupuesto con el que se financia la investigación, la innovación, la educación y el transporte resulta claramente inadecuado. Del mismo modo, los marcos correspondientes a la política jurídica y de asilo, así como de cultura y sanidad, son demasiado restringidos. Por otra parte, la política exterior de la UE adolece de una falta de financiación crónica, y prioridades como Kosovo y Palestina ponen de relieve las dificultades con que nos enfrentamos. Por tanto, es importante que debatamos ahora la próxima revisión intermedia del presupuesto, con el fin de garantizar que la UE pueda seguir financiando prioridades políticas relevantes después de 2009. Necesitamos flexibilidad y mejores oportunidades para la reordenación de prioridades en el marco existente."@es21
"Härra juhataja, nagu paljud on öelnud, on 2009. aasta ELile mitmes mõttes põnev aasta. Euroopa Parlamendi valimised ja uue komisjoni ametissemääramine koos Lissaboni lepingu oodatava jõustumisega teevad praktilise töö 2009. aasta eelarve kallal päris raskeks. Seepärast oleme me otsustanud lubada selle aasta eelarvel muutuda uute eeskirjade üldiseks katsetuseks, nii et me saaksime kogemusi omandada. Tulevikus peaksime me eelarveprotsessiga varem alustama ning tehnilisi komisjone paremini kaasama. Lisaks sooviksin tänada raportööri, pr Haugi tema suurepäraste algatuste eest sellega seoses. Täna arutame me esimesi avaldusi ELi 2009. aasta eelarve kohta. Muidugi on tähtis, et poliitiliste prioriteetide vahel oleks selge seos, nii enne kui pärast nende rakendamist komisjoni seadusandliku tegevuse aastakavas, nii et ELi eelarve oleks integreeritud poliitikadokument. Siin oleme me probleemi ees, sest mitmeaastane finantsraamistik on paljudes punktides liiga piiratud. ELil on nüüd ühine energia- ja kliimapoliitika, kuid seda poliitikat ei toeta ühine rahastamine. Eelarve osa, millest rahastatakse uuringuid, innovatsiooni, haridust ja transporti, on selgelt ebapiisav. Sarnaselt on ka õigus ja asüülipoliitika ning kultuuri- ja tervishoiupoliitika raamistik liiga piiratud. Lisaks on ELi välispoliitika krooniliselt alarahastatud – prioriteedid nagu Kosovo ja Palestiina annavad aimu raskustest, mis meie ees seisavad. Seepärast on tähtis, et me praegu arutaksime tulevast eelarve vahekokkuvõtet, tagamaks, et EL suudab jätkata tähtsate poliitiliste prioriteetide rahastamist pärast 2009. aastat. Raamistiku piires vajame me paindlikkust ja paremaid võimalusi prioriteetide nihutamiseks."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten monet parlamentin jäsenet ovat maininneet, vuosi 2009 on mielenkiintoinen vuosi EU:lle monessa suhteessa. Euroopan parlamentin vaalit, uuden komission nimittäminen sekä Lissabonin sopimuksen todennäköinen voimaantulo tekevät käytännön työstä vuoden 2009 talousarvion osalta vaikeaa. Tämän vuoksi olemme päättäneet sallia sen, että tämän vuoden talousarviolla testataan yleisesti uusia sääntöjä, jotta asiasta saataisiin kokemusta. Tulevaisuudessa meidän olisi aloitettava talousarviota koskeva prosessi aikaisemmassa vaiheessa vuotta, ja tekniset komiteat olisi saatava paremmalla tavalla toimintaan mukaan. Haluaisin lisäksi kiittää esittelijä Jutta Haugia hänen erinomaisista aloitteistaan tämän aiheen osalta. Tänään keskustelemme ensimmäisistä julistuksista, jotka koskevat vuoden 2009 talousarviota. On tietenkin tärkeää, että poliittisten painopistealueiden välillä on selkeä yhteys ennen komission vuotuisen lainsäädäntöohjelman täytäntöönpanoa ja myös sen jälkeen, jotta EU:n talousarvio olisi yhtenäinen poliittinen väline. Tässä meillä on ongelma, koska monivuotinen rahoituskehys on monessa kohtaa liian rajallinen. EU:lla on nyt yhteinen energia- ja ilmastopolitiikka, ja kuitenkaan tätä politiikkaa ei tueta yhteisellä rahoituksella. Talousarvion osa, jolla rahoitetaan tutkimusta, innovointia, koulutusta ja liikennettä on selkeästi riittämätön. Samalla tavalla oikeus- ja turvapaikkapolitiikkaa ja kulttuuri- ja terveyspolitiikkaa koskevat puitteet ovat liian rajallisia. Lisäksi EU:n ulkopolitiikka on edelleen alirahoitettua – Kosovon ja Palestiinan kaltaiset painopistealueet antavat osviittaa haasteista, joita kohtaamme. Näin ollen on tärkeää, että keskustelemme nyt tulevasta talousarviota koskevasta väliarviosta taataksemme, että EU voi jatkaa tärkeiden poliittisten painopistealueiden rahoittamista vuoden 2009 jälkeen. Me tarvitsemme joustoa ja parempia mahdollisuuksia kehyksen uusille painopistealueille."@fi7
"Monsieur le Président, ainsi que de nombreuses personnes l'ont indiqué, 2009 sera une année passionnante pour l’Union européenne et ce, en de multiples façons. Les élections du Parlement européen et la nomination d’une nouvelle Commission, ainsi que l’entrée en vigueur anticipée du traité de Lisbonne, compliqueront quelque peu le travail pratique associé au budget 2009. C’est pourquoi, nous avons décidé de considérer le budget de cette année comme un test général pour les nouvelles règles afin d’acquérir de l'expérience. À l’avenir, nous devrions entamer la procédure budgétaire plus tôt dans l’année et améliorer la participation des comités techniques. Je souhaiterais, en outre, remercier le rapporteur, M Haug, pour ses excellentes initiatives en la matière. Aujourd’hui, nous abordons les premières annonces relatives au budget 2009 de l’Union européenne. Bien entendu, il est important d’avoir un lien direct entre les priorités politiques, à la fois avant et après leur mise en œuvre dans le programme législatif annuel de la Commission, afin que le budget de l'Union européenne apparaisse comme un instrument politique intégré. Sur ce point, nous rencontrons un problème: le cadre financier pluriannuel est trop limité sur de nombreux plans. L’Union européenne possède maintenant une politique commune en matière d’énergie et de climat et pourtant il n’existe aucun financement commun pour la soutenir. La composante du budget qui finance la recherche, l’innovation, l’éducation et les transports est très clairement inadaptée. De même, les cadres des politiques judiciaire et d’asile, ainsi que celles sur la culture et la santé sont bien trop restreints. De surcroît, la politique étrangère de l’Union européenne souffre d’un sous-financement chronique – des priorités telles que le Kosovo et la Palestine nous montrent les défis à relever. C’est pourquoi, il est important que nous discutions de la prochaine révision à mi-parcours du budget afin de permettre à l’Union européenne de continuer à financer des priorités politiques importantes après 2009. Nous avons besoin d’une certaine souplesse et de meilleures opportunités pour redéfinir les priorités dans ce cadre."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Amint azt már sokan említették, 2009 több szempontból is izgalmas év lesz az Európai Unió számára. Az európai parlamenti választások és a Bizottság új kinevezése, valamint a Lisszaboni Szerződés várható hatálybalépése meglehetősen nehézzé teszi a 2009. évi költségvetéssel kapcsolatos gyakorlati munkát. Ezért döntöttünk úgy, hogy az ez évi költségvetésen teszteljük az új szabályokat, hogy ezáltal tapasztalatot szerezzünk. A jövőben a költségvetési eljárást az év egy korábbi szakaszában kell megkezdenünk, a technikai bizottságok hatékonyabb bevonásával. Ezenkívül szeretnénk köszönetet mondani az előadónak, Haug asszonynak az ezzel kapcsolatos kiváló kezdeményezéseiért. A mai napon a 2009. évi uniós költségvetéssel kapcsolatos első bejelentéseket vitatjuk meg. Természetesen fontos, hogy egyértelmű kapcsolat áll fenn a politikai prioritások között, a Bizottság éves jogalkotási programjában történő végrehajtásuk előtt és után egyaránt, ily módon pedig az uniós költségvetés integrált politikai eszközként jelenik meg. Ezzel kapcsolatban nehézségeink vannak, mivel a többéves pénzügyi keret több ponton is túlfeszített. Az EU-nak mára közös energia- és éghajlatpolitikája van, ugyanakkor nincsen közös finanszírozás e politika támogatására. A költségvetésnek a kutatást, az innovációt, az oktatást és a közlekedést finanszírozó része egyértelműen nem megfelelő. Hasonlóképpen, az igazságügyi és a menekültügyi politika, valamint a kulturális és az egészségügyi politika kerete is túlságosan szoros. Ezenkívül az EU külpolitikája krónikusan alulfinanszírozott – az olyan prioritások, mint Koszovó vagy Palesztina jelzik, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. Ezért lényeges, hogy most vitassuk meg a költségvetés közelgő félidős értékelését annak biztosítása érdekében, hogy az Unió 2009 után is finanszírozhassa a lényeges politikai prioritásokat. Rugalmasságra és jobb lehetőségekre van szükségünk ahhoz, hogy az új kereten belül új prioritásokat állapíthassunk meg."@hu11
"Signor Presidente, come molti hanno menzionato, il 2009 sarà un anno entusiasmante per l’UE sotto diversi aspetti. Le elezioni del Parlamento europeo e la nuova nomina della Commissione, insieme all’entrata in vigore anticipata del Trattato di Lisbona, renderanno alquanto difficile il lavoro concreto sul bilancio 2009. Ecco perché abbiamo deciso di fare in modo che il bilancio di quest’anno sia un test generale delle nuove regole, al fine di acquisire esperienza. In futuro, dovremmo iniziare il processo di bilancio prima durante l’anno e coinvolgere meglio le commissioni tecniche. Inoltre, vorrei ringraziare la relatrice, l’onorevole Haug, per l’eccellente iniziativa in materia. Oggi stiamo discutendo delle prime comunicazioni relative al bilancio dell’UE per il 2009. E’ ovviamente importante l’esistenza di un legame chiaro fra le priorità politiche, sia prima che dopo la loro attuazione nel programma legislativo annuale della Commissione, così che il bilancio del’UE possa essere visto come uno strumento politico integrato. Abbiamo un problema, dato che il quadro finanziario pluriennale è troppo limitato su molti punti. L’UE, attualmente, ha una politica comune in materia di energia e di clima, eppure non è previsto un finanziamento comune per sostenere questa politica. La componente del bilancio che finanzia la ricerca, l’innovazione, l’educazione e i trasporti è chiaramente inadeguata. Similmente, il quadro per la politica giuridica e di asilo e per la politica in materia di cultura e sanità è troppo limitato. Inoltre, la politica estera dell’UE è cronicamente sottofinanziata – priorità quali il Kosovo e la Palestina sono esempi delle sfide che affrontiamo. E’ importante, quindi, discutere adesso della futura revisione intermedia del bilancio per garantire che l’UE possa continuare a finanziare importanti priorità politiche dopo il 2009. Abbiamo bisogno di flessibilità e di migliori opportunità per creare nuove priorità nell’ambito del quadro."@it12
"Pone Pirmininke, kaip dauguma jau minėjo, 2009-ieji dauguma atžvilgių bus įdomūs metai ES. Europos Parlamento rinkimai ir naujos Komisijos skyrimas, taip pat tikėtinas Lisabonos sutarties įsigaliojimas gerokai apsunkins praktinį uždavinių, susijusių su 2009 m. biudžetu, įgyvendinimą. Štai kodėl mes nutarėme, kad sudarant šių metų biudžetą reikia išmėginti naujas taisykles ir taip įgyti patirties. Ateityje biudžetinį procesą turėtume pradėti anksčiau ir efektyviau įtraukti techninius komitetus. Be to, noriu padėkoti pranešėjai poniai Haug, pademonstravusiai puikias iniciatyvas šiais klausimais. Šiandien diskutuojame dėl pirmųjų pranešimų, susijusių su 2009 m. ES biudžetu. Žinoma, svarbu, kad egzistuotų aiškus ryšys tarp politinių prioritetų tiek prieš jų įtraukimą į Komisijos teisės aktų leidybos programą, tiek po to, kad ES biudžetas taptų integruotu politiniu instrumentu. Čia kyla problema, nes kelių metų finansinė struktūra yra suvaržyta keleto aspektų. Šiuo metu ES taikoma bendra energetikos ir klimato politika, tačiau nėra bendro finansavimo, palaikančio šią politiką. Akivaizdžiai neadekvatus biudžeto komponentas, finansuojantis mokslinių tyrimų, naujovių, švietimo ir transporto sektorius. Taip pat pernelyg suvaržytos teisinio ir politinio prieglobsčio politikų, taip pat kultūros ir sveikatos apsaugos finansavimo struktūros. Be to, nuolat nepakanka lėšų ES užsienio politikai finansuoti – tokie prioritetai, kaip Kosovas ar Palestina rodo iššūkius, kuruos mums tenka priimti. Todėl svarbu, kad dabar aptartume artėjančią laikotarpio vidurio biudžeto peržiūrą ir užtikrintume, kad ES gali ir toliau po 2009 m. finansuoti svarbius politinius prioritetus. Reikalingas lankstumas ir geresnės galimybės, leidžiančios perskirstyti struktūroje egzistuojančius prioritetus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, kā daudzi jau ir minējuši, 2009. gads ES daudzējādā ziņā būs interesants. Eiropas Parlamenta vēlēšanas un jaunās Komisijas iecelšana, kā arī paredzētā Lisabonas līguma stāšanās spēkā praktisko darbu pie 2009. gada budžeta padarīs samērā sarežģītu. Tādēļ mēs šī gada budžetam ļaujam būt kā jauno noteikumu pārbaudei, lai mēs varētu gūt kādu pieredzi. Nākotnē mums budžeta pieņemšanas process būtu jāsāk agrāk gada sākumā un labāk tajā jāiesaista tehniskās komitejas. Bez tam, es vēlētos pateikties referentei par lieliskajām iniciatīvām šajā jomā. Šodien mēs apspriežam pirmos paziņojumus attiecībā uz ES 2009. gada budžetu. Protams, ir svarīgi, ka starp politiskajām prioritātēm gan pirms, gan pēc to īstenošanas Komisijas gada likumdošanas programmā pastāv cieša saikne, tādējādi nodrošinot, ka ES budžets ir kā viens integrēts politiskais instruments. Taču šeit mēs sastopamies ar problēmu, jo daudzgadu finanšu sistēma daudzos jautājumos ir ļoti ierobežota. ES šobrīd ir vienota enerģētikas un klimata politika, tomēr nav vienota finansējuma šīs politikas atbalstam. Pētniecību, inovācijas, izglītību un transportu finansējošā budžeta sadaļa ir acīmredzami nepietiekama. Līdzīgi arī tieslietu un patvēruma sniegšanas politikas un kultūras un veselības aprūpes politikas sistēmas ir pārlieku ierobežotas. Turklāt, ES ārpolitikai arī nepārtraukti trūkst līdzekļu – tādas prioritātes kā Kosova un Palestīna norāda uz problēmām, ar ko saskaramies. Tādēļ tagad mums ir svarīgi apspriest gaidāmo vidējā termiņa budžeta pārskatīšanu, lai nodrošinātu to, lai ES arī pēc 2009. gada varētu turpināt finansēt svarīgas politiskās prioritātes. Mums ir jābūt elastīgiem un jānodrošina labākas iespējas no jauna noteikt prioritātes šajā sistēmā."@lv13
"Hr. formand! Som flere har nævnt, vil 2009 på mange måder blive et spændende år for EU. Valget til Europa-Parlamentet og nyudpegningen af Kommissionen vil sammen med den ventede ikrafttræden af Lissabontraktaten gøre det praktiske arbejde med budgettet i 2009 ganske vanskeligt. Det er derfor, at vi har valgt at lade dette års budgetproces blive en generalprøve på de nye regler, så vi kan gøre vores erfaringer. Vi vil i fremtiden skulle starte budgetprocessen tidligere på året og inddrage fagudvalgene bedre. Og jeg vil gerne her takke ordføreren, fru Haug, for de gode initiativer, hun allerede har taget i den forbindelse. I dag drøfter vi så de første udmeldinger om EU's budget for 2009. Det er jo vigtigt, at der er en klar sammenhæng mellem de politiske prioriteter, også som de udmøntes i Kommissionens årlige lovgivningsprogram, så EU's budget fremstår som et integreret politisk instrument. Her har vi det problem, at den flerårige finansielle ramme er for snæver på en række punkter. EU har fået en fælles energi- og klimapolitik, men der er ikke fælles bevillinger til at understøtte denne politik. Den del af budgettet, som finansierer forskning, innovation, uddannelse og transport er tydeligvis for lille. Tilsvarende er rammen for rets- og asylpolitik og for kultur- og sundhedspolitik alt for stram. Og EU's udenrigspolitik er kronisk underfinansieret - prioriteter som Kosovo og Palæstina viser udfordringen. Derfor er det vigtigt, at vi nu drøfter den kommende midtvejsevaluering af budgettet for at sikre, at EU også efter 2009 kan finansiere vigtige politiske prioriteter. Vi har brug for fleksibilitet og bedre muligheder for omprioriteringer inden for rammen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, zoals velen al hebben opgemerkt wordt 2009 in veel opzichten een spannend jaar voor de EU. De verkiezingen voor het Europees Parlement en de nieuwe benoeming van de Commissie zullen, samen met de verwachte inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, het praktische werk voor de begroting 2009 tamelijk moeilijk maken. Daarom hebben we besloten de begroting van dit jaar een algemene testcase voor de nieuwe regels te laten zijn, zodat we daarmee ervaring kunnen opdoen. In de toekomst moeten we het begrotingsproces eerder in het jaar van start laten gaan en de technische commissies er beter bij betrekken. Daarbij wil ik de rapporteur, mevrouw Haug, bedanken voor haar uitstekende initiatieven in dat verband. Vandaag bespreken we de eerste aankondiging betreffende de EU-begroting voor 2009. Het is natuurlijk van belang dat er een duidelijk verband is tussen de politieke prioriteiten, zowel voor als na hun uitvoering, in het jaarlijkse wetgevingsprogramma van de Commissie, zodat de begroting van de EU overkomt als een integraal politiek instrument. Hier hebben we een probleem, want het meerjarig financieel kader is op vele punten te beperkt. De EU heeft nu wel een gemeenschappelijk energie- en klimaatbeleid, maar er is geen gemeenschappelijke financiering die dit beleid ondersteunt. De begrotingscomponent waaruit onderzoek, innovatie, onderwijs en vervoer worden gefinancierd, is duidelijk ontoereikend. Evenzo zijn de kaders voor het juridisch en asielbeleid en voor cultuur en gezondheid veel te beperkt. Bovendien kampt het buitenlandbeleid van de EU met chronisch geldgebrek – prioriteiten zoals Kosovo en Palestina geven aan met wat voor uitdagingen we geconfronteerd worden. Het is derhalve van belang dat we nu spreken over de komende tussentijdse evaluatie van de begroting om te waarborgen dat de EU na 2009 belangrijke politieke prioriteiten kan blijven financieren. We hebben behoefte aan flexibiliteit en betere mogelijkheden om binnen het kader prioriteiten te verleggen."@nl3
"Panie przewodniczący! Wiele osób wspomniało o tym, że rok 2009 będzie dla PE wyjątkowo emocjonujący na wielu różnych płaszczyznach. Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybór członków Komisji, jak również oczekiwane wejście w życie traktatu lizbońskiego mogą sprawić, że rzeczywista praca będzie dość trudna, jeśli chodzi o przeznaczony na ten cel budżet na 2009 r. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy, że ten budżet będzie próbą generalną nowych zasad, abyśmy mogli zgromadzić doświadczenia. W przyszłości jednak powinniśmy rozpoczynać proces budżetowy wcześniej i w lepszy sposób wykorzystać wyniki uzyskane przez komitety techniczne. Ponadto pragnę podziękować sprawozdawczyni, pani posłance Haug, za związane z tym wspaniałe inicjatywy. Dziś omawiamy pierwsze zapowiedzi dotyczące budżetu na rok 2009. Istotne jest, aby istniało wyraźne połączenie między poszczególnymi priorytetami politycznymi, zarówno przed, jak i po wdrożeniu rocznego programu legislacyjnego Komisji, żeby budżet mógł służyć jako zintegrowany instrument polityczny. Pojawia się tu pewien problem, gdyż wieloletnie ramy finansowe są w wielu punktach zbyt ograniczone. UE prowadzi wspólną politykę dotyczącą klimatu i energii, jednak nie posiada ona wspólnych funduszy. Część budżetu, z której finansowane są badania, innowacje, edukacja i transport, jest zdecydowanie nieadekwatna. Podobnie zbyt ograniczone są ramy polityki prawnej i azylowej oraz polityki dotyczącej kultury i zdrowia. W dodatku polityka zagraniczna UE jest stale niedofinansowana. Priorytety takie jak Kosowo i Palestyna pokazują wyzwania, które stoją przed nami. Dlatego też ważne jest teraz przedyskutowanie zbliżającego się śródokresowego przeglądu budżetu, aby upewnić się, że UE jest w stanie w dalszym ciągu finansować polityczne priorytety po roku 2009. Potrzebna jest elastyczność i większe możliwości ponownego nadawania priorytetów objętych tym zakresem."@pl16
"Senhor Presidente, conforme referido por muitos oradores, 2009 vai ser um ano empolgante para a UE em muitos aspectos. As eleições para o Parlamento Europeu e a nomeação da nova Comissão, juntamente com a esperada entrada em vigor do Tratado de Lisboa, irão tornar bastante complicado o trabalho prático relativo ao orçamento de 2009. Por esse motivo, decidimos que o orçamento deste ano seria uma espécie de ensaio geral das novas regras, permitindo-nos adquirir alguma experiência. Futuramente, o processo orçamental deverá ser iniciado com maior antecedência e com maior envolvimento das comissões técnicas. Gostaria ainda de agradecer à relatora, senhora deputada Haug, pelas suas excelentes iniciativas neste âmbito. Estamos hoje a debater as primeiras novidades relativas ao orçamento da UE para 2009. É, obviamente, importante que exista uma ligação clara entre as prioridades políticas, tanto antes como após a sua implementação no programa legislativo anual da Comissão, para que o orçamento da UE se possa apresentar como um instrumento político integrado. Neste ponto enfrentamos um problema, devido ao facto de o quadro financeiro plurianual ser, em muitos aspectos, demasiado restrito. A UE possui agora uma política energética e climática comum, mas não existem fundos comunitários de apoio à mesma. A componente do orçamento destinada ao financiamento da investigação, inovação, educação e transportes é claramente inadequada. De modo semelhante, os quadros relativos à política legislativa e de asilo e à política em matéria de cultura e de saúde são também demasiado restritos. Acresce que a política externa da UE padece de subfinanciamento crónico, sendo as prioridades como o Kosovo e a Palestina indicadoras dos desafios que enfrentamos. Consequentemente, importa agora discutir a próxima revisão intercalar do orçamento, com vista a garantir que a UE possa continuar a financiar importantes prioridades políticas depois de 2009. Necessitamos de flexibilidade e de melhores oportunidades para atribuir uma nova ordem de prioridades dentro do quadro em questão."@pt17
"Hr. formand! Som flere har nævnt, vil 2009 på mange måder blive et spændende år for EU. Valget til Europa-Parlamentet og nyudpegningen af Kommissionen vil sammen med den ventede ikrafttræden af Lissabontraktaten gøre det praktiske arbejde med budgettet i 2009 ganske vanskeligt. Det er derfor, at vi har valgt at lade dette års budgetproces blive en generalprøve på de nye regler, så vi kan gøre vores erfaringer. Vi vil i fremtiden skulle starte budgetprocessen tidligere på året og inddrage fagudvalgene bedre. Og jeg vil gerne her takke ordføreren, fru Haug, for de gode initiativer, hun allerede har taget i den forbindelse. I dag drøfter vi så de første udmeldinger om EU's budget for 2009. Det er jo vigtigt, at der er en klar sammenhæng mellem de politiske prioriteter, også som de udmøntes i Kommissionens årlige lovgivningsprogram, så EU's budget fremstår som et integreret politisk instrument. Her har vi det problem, at den flerårige finansielle ramme er for snæver på en række punkter. EU har fået en fælles energi- og klimapolitik, men der er ikke fælles bevillinger til at understøtte denne politik. Den del af budgettet, som finansierer forskning, innovation, uddannelse og transport er tydeligvis for lille. Tilsvarende er rammen for rets- og asylpolitik og for kultur- og sundhedspolitik alt for stram. Og EU's udenrigspolitik er kronisk underfinansieret - prioriteter som Kosovo og Palæstina viser udfordringen. Derfor er det vigtigt, at vi nu drøfter den kommende midtvejsevaluering af budgettet for at sikre, at EU også efter 2009 kan finansiere vigtige politiske prioriteter. Vi har brug for fleksibilitet og bedre muligheder for omprioriteringer inden for rammen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako už mnohí spomínali, rok 2009 bude pre EÚ v mnohých smeroch zaujímavým rokom. Voľby do Európskeho parlamentu a vymenovanie novej Komisie, spolu s predpokladaným vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti dosť sťažia praktickú činnosť v súvislosti s rozpočtom na rok 2009. Preto sme sa rozhodli umožniť, aby bol tohtoročný rozpočet všeobecným testom nových pravidiel, aby sme mohli získať skúsenosti. V budúcnosti by sme mali začať s rozpočtovým procesom skôr a lepšie zapojiť technické výbory. Okrem toho by som sa rada poďakovala spravodajkyni, pani Haugovej, za jej výborné iniciatívy v tejto súvislosti. Dnes rokujeme o prvých oznámeniach týkajúcich s  rozpočtu EÚ na rok 2009. Je, samozrejme, dôležité, aby existovalo jasné prepojenie medzi politickými prioritami pred a aj po ich zavedení do výročného legislatívneho programu Komisie tak, aby bol rozpočet EÚ integrovaným politickým nástrojom. V tom je problém, keďže viacročný finančný rámec je v mnohých bodoch príliš napnutý. EÚ má teraz spoločnú energetickú a klimatickú politiku, hoci ešte neexistuje spoločné financovanie na jej podporu. Zložka rozpočtu, ktorou sa financuje výskum, inovácie, vzdelávanie a doprava, je jednoznačne neprimeraná. Podobne sú príliš napnuté aj rámce právnej a azylovej politiky a politiky kultúru a zdravotníctva. Okrem toho je chronicky podfinancovaná zahraničná politika EÚ – priority ako Kosovo a Palestína naznačujú výzvy, ktorým čelíme. Preto je dôležité, aby sme teraz rokovali o nadchádzajúcom strednodobom preskúmaní rozpočtu s cieľom zaistiť, aby mohla EÚ naďalej financovať dôležité politické priority po roku 2009. Potrebujeme flexibilitu a lepšie príležitosti na zmenu priorít v rámci."@sk19
"Gospod predsednik, kot je bilo že večkrat omenjeno, bo leto 2009 vznemirljivo za EU na več načinov. Zaradi volitev v Evropski parlament, imenovanja nove Komisije ter pričakovanega začetka veljavnosti lizbonske pogodbe bo praktično delo, povezano s proračunom za leto 2009, precej zahtevno. Zato smo se odločili, da bo lahko letošnji proračun splošni preizkus novih pravil, da pridobimo izkušnje. V prihodnosti moramo proračunski postopek začeti prej in vanj bolj vključiti strokovne odbore. Poleg tega se zahvaljujem poročevalki gospe Haug za izvrstne s tem povezane pobude. Danes razpravljamo o prvih napovedih v zvezi s proračunom EU za leto 2009. Seveda je pomembna jasna povezava med političnimi prednostnimi nalogami pred njihovim izvajanjem v letnem zakonodajnem programu Komisije in po njem, da bo proračun EU celosten politični instrument. Vendar imamo glede tega težavo, saj je večletni finančni okvir v veliko točkah preveč omejen. EU ima skupno energetsko in podnebno politiko, vendar nima skupnega financiranja, s katerim bi to politiko podprla. Del proračuna za financiranje raziskav, inovacij, izobraževanja in prevoza je nedvomno premajhen. Podobno so bistveno preveč omejeni okviri za sodno in azilno politiko ter kulturno in zdravstveno politiko. Poleg tega je kronično premalo proračunskih sredstev namenjenih za zunanjo politiko EU, pri čemer so na primer prednostne naloge, kot so Kosovo in Palestina, izzivi, ki so pred nami. Zato moramo prihodnji vmesni pregled proračuna obravnavati zdaj in tako zagotoviti, da bo lahko EU še naprej financirala pomembne politične prednostne naloge po letu 2009. Potrebujemo prožnost in boljše možnosti za ponovno določanje prednostnih nalog v tem okviru."@sl20
"Herr talman! Som många redan har nämnt kommer 2009 på många sätt att bli ett spännande år för EU. Valet till Europaparlamentet och kommissionens utnämning tillsammans med Lissabonfördragets förväntade ikraftträdande kommer att göra det praktiska arbetet i anslutning till 2009 års budget ganska svårt. Därför har vi beslutat att tillåta det här årets budget att vara ett generöst test av de nya reglerna så att vi kan samla erfarenhet. I framtiden bör vi inleda budgetförfarandet tidigare på året och involvera de tekniska utskotten bättre. Jag skulle även vilja tacka föredraganden Jutta Haug för hennes utmärkta förslag i anslutning till detta. I dag diskuterar vi de första tillkännagivandena om EU:s budget för 2009. Det är naturligtvis viktigt att det finns en koppling mellan de politiska prioriteringarna, både före och efter genomförandet i kommissionens årliga lagstiftningsprogram, så att EU:s budget utformas som ett integrerat politiskt instrument. Här har vi ett problem eftersom den fleråriga budgetramen är alltför ansträngd på många punkter. EU har numera en gemensam energi- och klimatpolitik och ändå finns det ingen gemensam finansiering för att stödja den politiken. Den del av budgeten som är till för att finansiera forskning, innovation, utbildning och transport är utan tvekan otillräcklig. På samma sätt är ramarna för rättsliga frågor och asyl-, kultur- och hälsopolitik alltför ansträngda. Dessutom är EU:s utrikespolitik ständigt bristfälligt finansierad – prioriteringar som Kosovo och Palestina är exempel på två utmaningar som vi står inför. Därför är det viktigt att vi nu diskuterar den kommande halvtidsöversynen av budgeten för att se till att EU kan fortsätta att finansiera viktiga politiska prioriteringar efter 2009. Vi behöver flexibilitet och bättre möjligheter till omprioritering inom ramarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph