Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-21-Speech-1-056"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080421.13.1-056"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I should like to say a few words about the position of agriculture in the current WTO negotiations. I am deeply concerned about the direction being taken by Commissioner Mandelson in the negotiations with regard to concessions on agriculture. On a number of occasions, I have put the question to Commissioner Fischer Boel in this House, and each time she has reassured me that Commissioner Mandelson is staying within his remit. However, with the ministerial meeting scheduled for 20 May in Geneva, and Commissioner Mandelson’s willingness to sacrifice agriculture to get a deal – with, I might add, nothing in return on non-agricultural market access and services – I am very concerned. At our last part-session in Strasbourg we discussed the CAP, and many Members spoke of the need for food security and on the issue of air miles on food products and the growing of food for fuel. All of this will have serious implications for European food supply. If Commissioner Mandelson gets his way and reduces import tariffs beyond what he was mandated to do, he will flood the European markets with imported food. The outcome of his actions will be to severely damage and, in some cases, destroy European food production. We can only do this once and then it is done permanently. As parliamentarians, we have a responsibility to ensure not just sustainable quality and traceable food, but also food security."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, ráda bych řekla několik slov o pozici zemědělství v současných jednáních WTO. Mám velké obavy o orientaci jednání, které nastolil komisař Mandelson, pokud jde o koncese v zemědělství. Při mnohých příležitostech jsem položila tuto otázku paní komisařce Fischerové Boelové zde v Parlamentu, a vždy mě znovu ubezpečila, že komisař Mandelson zůstává v rámci svých kompetencí. Ale z ministerské schůzky, naplánované na 20. května v Ženevě, a z ochoty komisaře Mandelsona obětovat zemědělství s cílem výrazně získat (mohla bych dodat, že aniž by získal zpět v rámci přístupu a služeb na nezemědělském trhu) mám velké obavy. Na naší poslední parlamentní schůzi ve Štrasburku jsme diskutovali o společné zemědělské politice a mnohé členské státy hovořily o potřebě bezpečnosti potravin a o otázce letových mil na výrobu potravinových výrobků a pěstování potravin na palivo. Toto všechno bude mít vážné následky na evropské zásoby potravin. Pokud komisař Mandelson dosáhne svého a omezí dovozové tarify nad rámec svého mandátu, zaplaví evropské trhy dovezenými potravinami. Výsledek jeho kroků bude závažně škodlivý a v některých případech zničí evropskou potravinovou výrobu. Můžeme to udělat jen jednou a už to bude uděláno navždycky. Jako členové parlamentu máme odpovědnost zajistit nejen trvale udržitelnou kvalitu a vystopovatelnost potravin, ale také jejich bezpečnost."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne sige et par ord om landbrugets stilling i de nuværende WTO-forhandlinger. Jeg er meget bekymret over den styring, kommissær Mandelson har taget i forhandlingerne, hvad angår indrømmelser på landbrugsområdet. Jeg har flere gange stillet kommissær Fischer Boel spørgsmålet i Parlamentet, og hun har hver gang forsikret mig om, at kommissær Mandelson holder sig inden for sit ansvarsområde. Tanken om ministermødet, der skal afholdes den 20. maj i Genève, og kommissær Mandelsons villighed til at ofre landbruget for at få en aftale i stand - hvor det bør tilføjes, at han intet får til gengæld med hensyn til adgang til andre markeder end landbrugsmarkedet og tjenester - gør mig imidlertid meget bekymret. Under vores seneste mødeperiode i Strasbourg drøftede vi den fælles landbrugspolitik, og mange medlemmer talte om nødvendigheden af fødevaresikkerhed og spørgsmålet om lufttransport af fødevareprodukter og dyrkning af fødevarer til brændstof. Alt dette vil have alvorlige følger for den europæiske fødevareforsyning. Hvis kommissær Mandelson får det, som han vil have det, og nedsætter importtolden ud over det, han har mandat til, vil han oversvømme de europæiske markeder med importerede fødevarer. Resultatet vil være alvorlige skader og i nogle tilfælde ødelæggelser af den europæiske fødevareproduktion. Vi kan kun gøre dette én gang, før det er permanent. Som parlamentsmedlemmer har vi pligt til at sikre ikke kun bæredygtige kvalitetsfødevarer, som kan spores tilbage til deres oprindelse, men også fødevaresikkerhed."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte einige Worte zur Stellung der Landwirtschaft in den gegenwärtigen WTO-Verhandlungen sagen. Ich bin äußerst besorgt über die Linie, die Herr Kommissar Mandelson bei den Verhandlungen verfolgt, wenn es um Zugeständnisse für die Landwirtschaft geht. Zu mehreren Gelegenheiten hat mir Frau Kommissarin Fischer Boel in diesem Hohen Haus auf meine entsprechende Frage hin versichert, dass Herr Kommissar Mandelson seine Kompetenzen nicht überschreitet. Ich bin jedoch sehr beunruhigt wegen des für den 20. Mai geplanten Ministertreffens in Genf und der Bereitschaft von Herrn Kommissar Mandelson, die Landwirtschaft einem Deal zu opfern, bei dem, wie ich hinzufügen darf, im Hinblick auf den Marktzugang für Nicht-Agrarerzeugnisse und Dienstleistungen keine Gegenleistung erbracht wird. Während unserer letzten Tagung in Straßburg haben wir die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) diskutiert, und viele Abgeordnete sprachen über die Notwendigkeit von Ernährungssicherheit, zum Thema Flugmeilen bei Nahrungsmitteln sowie über den Anbau von Ausgangsprodukten für Biokraftstoffe. All das wird ernsthafte Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung in Europa haben. Sollte Herr Kommissar Mandelson seinen Willen durchsetzen und die Einfuhrzölle über sein Mandat hinaus reduzieren, wird er die europäischen Märkte mit importierten Lebensmitteln überschwemmen. Das Ergebnis seines Handelns wird darin bestehen, der europäischen Nahrungsmittelproduktion ernstlichen Schaden zuzufügen bzw. sie in einigen Fällen ganz zum Erliegen zu bringen. Wir können so etwas nur einmal tun und dann ist es vorbei. Es liegt in unserer Verantwortung als Parlamentarier, nicht nur für nachhaltige Qualität und zurückverfolgbare Lebensmittel, sondern auch für Ernährungssicherheit zu sorgen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τη θέση της γεωργίας στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. Μου προκαλεί βαθιά ανησυχία η κατεύθυνση προς την οποία προσανατολίζεται ο Επίτροπος Mandelson κατά τις διαπραγματεύσεις με θέμα τις παραχωρήσεις στον γεωργικό τομέα. Κατά καιρούς, έθεσα το ζήτημα στην Επίτροπο Fischer Boel στο παρόν Κοινοβούλιο και κάθε φορά με διαβεβαίωνε ότι ο Επίτροπος Mandelson παραμένει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του. Ωστόσο, η υπουργική διάσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου στη Γενεύη, και η προθυμία του Επιτρόπου Mandelson να θυσιάσει τον τομέα της γεωργίας προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία – θα προσέθετα, χωρίς να πάρουμε τίποτα ως ανταπόδοση όσον αφορά την πρόσβαση στη μη γεωργική αγορά και τις υπηρεσίες – μου προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Κατά την τελευταία μας συνεδρίαση στο Στρασβούργο συζητήσαμε για την ΚΓΠ και πολλοί βουλευτές μίλησαν για την ανάγκη για επισιτιστική ασφάλεια, για το ζήτημα των αεροπορικών μιλίων των προϊόντων διατροφής και για την καλλιέργεια ειδών διατροφής για καύσιμα. Όλα αυτά θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον εφοδιασμό τροφίμων στην Ευρώπη. Αν ο Επίτροπος Mandelson πετύχει το σκοπό του και μειώσει τους δασμούς εισαγωγής πέρα από τα όρια της εντολής του, θα κατακλύσει τις ευρωπαϊκές αγορές με εισαγόμενα τρόφιμα. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του θα είναι να βλάψει σοβαρά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταστρέψει την ευρωπαϊκή παραγωγή τροφίμων. Μπορεί να το πράξουμε μόνο μια φορά και μετά να γίνει μόνιμο. Ως βουλευτές, έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε όχι μόνο βιώσιμη ποιότητα και εξακριβωμένης προέλευσης τρόφιμα αλλά και την επισιτιστική ασφάλεια."@el10
"Señor Presidente, me gustaría comentar la posición de la agricultura en las negociaciones de la OMC en curso. Me resulta enormemente preocupante la dirección que está adoptando el Comisario Mandelson en las negociaciones respecto a las concesiones en materia de agricultura. En varias ocasiones he planteado la cuestión a la Comisaria Fischer Boel en esta Cámara, y en cada una de ellas me ha asegurado que el Comisario Mandelson se atiene a lo dispuesto en sus atribuciones. Sin embargo, con la reunión ministerial prevista para el 20 de mayo en Ginebra, y dada la disposición del Comisario Mandelson a sacrificar la agricultura para alcanzar un acuerdo (a cambio de nada, podría añadir, en lo que se refiere al acceso a mercados no agrarios y a los servicios), debo manifestar mi honda preocupación. En nuestro último período parcial de sesiones en Estrasburgo, debatimos la PAC, y muchos diputados aludieron a la necesidad de la seguridad alimentaria, y a la cuestión de los kilómetros de transporte aéreo de los productos alimentarios y el cultivo de alimentos para el uso de éstos como combustible. Todas estas cuestiones tendrán graves consecuencias en el suministro de alimentos en Europa. Si el Comisario Mandelson se sale con la suya y reduce los aranceles a la importación en una cuantía superior a la que se le indicó, inundará los mercados europeos de alimentos importados. El resultado de sus acciones consistirá en un daño grave de la producción alimentaria europea y, en algunos casos, en la destrucción de la misma. Basta con hacerlo una vez, y las consecuencias son permanentes. Como diputados, tenemos la responsabilidad de garantizar no sólo la disposición de unos alimentos sostenibles, con trazabilidad y de calidad, sino también la seguridad alimentaria."@es21
"Härra juhataja, sooviksin öelda paar sõna põllumajanduse seisu kohta praegustel WTO läbirääkimistel. Olen sügavalt mures volinik Mandelsoni poolt läbirääkimistel võetud suunaga järeleandmistele põllumajanduse osas. Mitu korda olen ma parlamendis esitanud küsimuse volinik Fischer Boelile ja alati on ta mulle kinnitanud, et volinik Mandelson püsib oma volituste piires. Siiski olen ma väga mures arvestades, et 20. mail on Genfis kavas ministrite kohtumine ja volinik Mandelson soovib kokkuleppe saavutamise nimel ohverdada põllumajanduse – kusjuures, kui tohin lisada, midagi ei saada vastu mittepõllumajandusliku turu avamise ja teenuste osas. Viimasel osaistungjärgul Strasbourgis käsitlesime me ÜPPd ja paljud kolleegid rääkisid vajadusest toiduga varustamise kindluse järele, toiduainete lennukilomeetritest ja kasvavast tendentsist kasutada toitu kütuseks. Kõigel sellel on tõsised tagajärjed Euroopa toiduga varustamisele. Kui volinik Mandelson saab oma tahtmise ja vähendab imporditolle rohkem kui temale antud volitus ette nägi, siis ujutab ta Euroopa turud importtoiduga üle. Tema tegevuse tulemuseks on Euroopa toidutootmise tõsine kahjustamine ja mõnel juhul hävitamine. Me saame seda teha ainult üks kord ja siis on see igaveseks tehtud. Parlamendiliikmetena on meie kohustus tagada mitte ainult jätkusuutlik kvaliteet ja kontrollitud päritoluga toit, vaid ka toiduga varustamise kindlus."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa muutaman sanan maatalouden asemasta tämänhetkisissä Maailman kauppajärjestön neuvotteluissa. Olen erittäin huolissani suunnasta, jonka komission jäsen Mandelson on ottamassa neuvotteluissa maatalousmyönnytysten osalta. Olen useasti esittänyt tämän kysymyksen komission jäsenelle Fischer Boelille tässä parlamentissa, ja hän on joka kerralla vakuuttanut minulle, että komission jäsen Mandelson toimii vastuualueensa puitteissa. Olen kuitenkin erittäin huolissani, koska Genevessä on määrä järjestää ministerikokous 20. toukokuuta, ja komission jäsen Mandelson on valmis uhraamaan maatalouden saadakseen sopimuksen. Voisin lisätä, että sopimuksella ei saada mitään vastinetta muilla kuin maatalousalalla tuotettujen tuotteiden ja palvelujen markkinoille pääsyä koskien. Keskustelimme YMP:stä edellisessä täysistunnossa Strasbourgissa, jossa useat parlamentin jäsenet puhuivat elintarviketurvallisuuden tarpeesta ja lentokilometrejä koskevasta kysymyksestä elintarviketuotteiden osalta sekä ruokakasvien viljelystä polttoainetuotantoa varten. Kaikki tämä vaikuttaa vakavalla tavalla Euroopan elintarviketuotantoon. Jos komission jäsen Mandelson saa tahtonsa läpi ja vähentää tuontitulleja niin paljon, että hän päätyy ylittämään toimivaltuutensa, hän aiheuttaa sen, että Euroopan markkinoille alkaa tulvia tuontielintarvikkeita. Eurooppalainen elintarviketuotanto kärsii merkittäviä tappioita ja joissain tapauksissa tuhoutuu hänen toimintansa seurauksena. Me voimme päättää tästä asiasta vain kerran. Tämän jälkeen päätöstä ei voi perua. Europarlamentaarikkoina vastuullamme on taata kestävän laadun ja elintarvikkeiden jäljitettävyyden lisäksi elintarviketurvallisuus."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaiterais dire quelques mots sur la position de l’agriculture dans le cadre des négociations en cours à l’OMC. Je suis très inquiet quant à la direction prise par le commissaire Mandelson dans le cadre des négociations portant sur les concessions dans le domaine de l’agriculture. En un certain nombre d’occasions, j’ai posé la question au commissaire Fischer Boel dans ce Parlement, et à chaque fois elle m’a assuré que le commissaire Mandelson n'outrepassait pas ses compétences. Je reste néanmoins très préoccupé. En effet, la réunion ministérielle prévue pour le 20 mai à Genève arrive à grands pas et le commissaire Mandelson semble décidé à sacrifier l'agriculture afin de parvenir à un accord – tout en n’ayant, si je puis ajouter, obtenu aucun avantage en retour sur la question de l’accès au marché non agricole et des services. Lors de notre dernière période de session à Strasbourg, nous avons abordé la question de la PAC et de nombreux États membres ont parlé de la nécessité de la sécurité alimentaire, des kilomètres alimentaires et de la culture de denrées agricoles destinées à la production de carburant. Tout ceci aura des conséquences importantes sur l’offre alimentaire en Europe. Si le commissaire Mandelson obtient ce qu’il souhaite et réduit les droits de douane à l'importation au-delà de ce qui lui avait été permis, les marchés européens seront inondés de denrées alimentaires importées. Ses actions se traduiront par des dommages importants et, dans certains cas, la destruction de la production alimentaire européenne. Une fois que c’est fait, c’est irrémédiable. En tant que parlementaires, nous devons non seulement garantir la qualité durable et la traçabilité des produits alimentaires, mais aussi la sécurité alimentaire."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Néhány szót szeretnék mondani a mezőgazdaság helyzetéről a folyamatban levő WTO-tárgyalások során. Mélységesen aggasztónak találom a Mandelson biztos által a mezőgazdasági engedmények tekintetében felvett tárgyalási irányt. A Házban már számos alkalommal intéztem kérdést Fischer Boel asszonyhoz, aki minden egyes alkalommal biztosított arról, hogy Mandelson biztos a hatáskörén belül jár el. Azonban rendkívül aggasztónak találom a Genfben, május 20-ára tervezett miniszteri találkozót, és azt, hogy Mandelson biztos hajlandó feláldozni a mezőgazdaságot, csak hogy megállapodásra jusson, holott – ha szabad hozzáfűznöm – a nem mezőgazdasági piacokra való belépés és az ilyen szolgáltatások tekintetében semmit sem kapunk cserébe, és ez nagyon aggaszt. A legutóbb strasbourgi ülésen megvitattuk a KAP-ot, és több tagállam beszélt az élelmiszerbiztonság szükségességéről, az élelmiszertermékek nagy távolságokra történő szállításának kérdéséről, illetve az üzemagyag céljából történő élelmiszertermelésről. Ezek mind komolyan befolyásolják az európai élelmiszerellátást. Ha Mandelson biztos eléri célját, és a behozatali vámokat nagyobb mértékben csökkenti annál, mint amire felhatalmazása van, azt éri el, hogy az európai piacot elárasztják az importált élelmiszerek. Cselekvései súlyos, esetenként helyrehozhatatlan károkat okoznak majd az európai élelmiszer-termelésben. Csak egyszer kell, hogy ez megtörténjen, és akkor végleges lesz a kár. Nekünk, parlamenti képviselőknek nem csak a megfelelő minőségű és eredetű élelmiszerek biztosítása a feladatunk, hanem az élelmiszerbiztonság garantálása is."@hu11
"Signor Presidente, vorrei dire qualcosa sulla posizione dell’agricoltura negli attuali negoziati dell’OMC. Sono profondamente preoccupata della direzione presa dal Commissario Mandelson nei negoziati con riguardo alle concessioni nel settore agricolo. In una serie di occasioni, ho posto la questione al Commissario Fischer Boel in quest’Aula che mi ha rassicurato ogni volta che il Commissario Mandelson rimaneva nell’ambito del suo mandato. Tuttavia sono molto preoccupata, in considerazione dell’incontro ministeriale previsto per il 20 maggio a Ginevra e della volontà del Commissario Mandelson di sacrificare l’agricoltura per ottenere un accordo – e, potrei aggiungere, con nessuna contropartita per quanto riguarda l’accesso al mercato e ai servizi non agricoli. Nell’ultima tornata di Strasburgo abbiamo discusso della PAC e molti deputati hanno accennano alla necessità di garantire la sicurezza alimentare e alla questione delle miglia aeree sui prodotti agricoli e della coltivazione di colture per farne combustibile. Tutto ciò avrà serie ripercussioni per l’approvvigionamento alimentare europeo. Se il Commissario Mandelson farà a modo suo e ridurrà le tariffe di importazione oltre quanto previsto dal suo mandato, sommergerà i mercati europei di alimenti importati. Le sue azioni finiranno per danneggiare gravemente e, in alcuni casi, distruggere la produzione alimentare europea. Se lo facciano anche per una sola volta, sarà fatto per sempre. Quali parlamentari, abbiamo la responsabilità di garantire non solo alimenti dalla qualità e dalla tracciabilità sostenibile, ma anche la sicurezza alimentare."@it12
"Pone Pirmininke, noriu pasakyti keletą žodžių apie žemės ūkio padėtį dabartinėse PPO derybose. Man kelia didelį nerimą Komisaro Mandelson derybose išreikštas požiūris, susijęs su žemės ūkyje taikomas nuolaidas. Ne kartą šiuose Rūmuose klausimą esu pateikusi Komisarei Fischer Boel ir ji visada mane įtikindavo, kad Komisaras Mandelson neperžengia savo kompetencijos ribų. Tačiau man kelia didelį susirūpinimą gegužės 20 d. planuojamas susitikimas Ženevoje ir Komisaro Mandelson nusiteikimas paaukoti žemės ūkį, norint sudaryti sandėrį, kuris, beje, neatneš jokių rezultatų ne žemės ūkio rinkai ir paslaugoms. Paskutinėje dalinėje sesijoje Strasbūre diskutavome BŽŪP klausimais ir daugelis narių kalbėjo apie maisto produktų apsaugos būtinybę, taip pat maito produktų skraidinimą ir didėjančias su maisto produktais susijusias kuro sąnaudas. Visa tai turi didelės reikšmės Europos maisto produktų tiekimui. Jei Komisaras Mandelson laikysis savo pozicijos ir sumažins importo tarifus, be to, ką jis įpareigotas padaryti, Europos rinkos bus perpildytos importuotais maisto produktais. Tokiais veiksmais bus smarkiai pažeista, o kai kuriais atvejais ir sunaikinta Europos maisto produktų gamybos pramonė. Jei padarysime tai kartą, bus padaryta kartą ir visiems laikams. Kaip parlamentarai mes esame atsakingi už tai, kad būtų užtikrintas ne tik pastovi maisto produktų kokybė ir jų gausa, bet ir maisto apsauga."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos teikt dažus vārdus par lauksaimniecības pozīcijām pašreizējās PTO sarunās. Es esmu ļoti nobažījusies par virzienu, kādu sarunās par koncesijām lauksaimniecībai ir ieņēmis komisārs Vairākas reizes es šajā Parlamentā esmu uzdevusi jautājumu komisāram un katru reizi viņš man ir apliecinājis, ka komisārs strādā atbilstoši savām pilnvarām. Taču es esmu ļoti nobažījusies attiecībā uz ministru sanāksmi, kas paredzēta 20. maijā Ženēvā, un uz komisāra gatavību darījuma dēļ upurēt lauksaimniecību, neko nesaņemot pretī nelauksaimniecības tirgus pieejas un pakalpojumu jomā. Mūsu pēdējā plenārsēdē Strasbūrā mēs apspriedām KLP, un daudzi deputāti runāja par pārtikas drošības nodrošināšanas nepieciešamību un par pārtikas produktu pārvadāšanu lielos attālumos un par tās audzēšanu degvielas ražošanai. Tas viss nopietni ietekmēs Eiropas pārtikas piegādes. Ja komisārs iet savu ceļu un samazina importa tarifus lielākā mērā nekā viņam atļauts to darīt, tad viņš Eiropas tirgus pārpludinās ar importētu pārtiku. Viņa rīcības rezultāts būs tāds, ka Eiropas pārtikas ražošanai tiks nodarīts būtisks kaitējums un dažos gadījumos tā tiks pat iznīcināta. To var izdarīt tikai vienreiz un uz visiem laikiem. Mēs kā parlamentārieši esam atbildīgi ne tikai par ilgtspējīgas pārtikas kvalitātes un izsekojamības nodrošināšanu, bet arī par pārtikas drošību."@lv13
"Mr President, I should like to say a few words about the position of agriculture in the current WTO negotiations. I am deeply concerned about the direction being taken by Commissioner Mandelson in the negotiations with regard to concessions on agriculture. On a number of occasions, I have put the question to Commissioner Fischer Boel in this House, and each time she has reassured me that Commissioner Mandelson is staying within his remit. However, with the ministerial meeting scheduled for 20 May in Geneva, and Commissioner Mandelson’s willingness to sacrifice agriculture to get a deal – with, I might add, nothing in return on non-agricultural market access and services – I am very concerned. At our last part-session in Strasbourg we discussed the CAP, and many Members spoke of the need for food security and on the issue of air miles on food products and the growing of food for fuel. All of this will have serious implications for European food supply. If Commissioner Mandelson gets his way and reduces import tariffs beyond what he was mandated to do, he will flood the European markets with imported food. The outcome of his actions will be to severely damage and, in some cases, destroy European food production. We can only do this once and then it is done permanently. As parliamentarians, we have a responsibility to ensure not just sustainable quality and traceable food, but also food security."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zou een paar woorden willen zeggen over de positie van de landbouw in de huidige onderhandelingen van de WTO. Ik maak mij grote zorgen over de richting die commissaris Mandelson kiest ten aanzien van concessies op landbouwgebied. Bij een aantal gelegenheden heb ik daarover in dit Huis een vraag gesteld aan commissaris Fischer-Boel; zij heeft mij keer op keer verzekerd dat commissaris Mandelson binnen zijn onderhandelingsmandaat blijft. Toch blijf ik, met het oog op de ministersvergadering van 20 mei in Geneve en de bereidheid van commissaris Mandelson om de landbouw op te offeren om tot een overeenkomst te komen – zonder dat daar overigens iets tegenover staat op het gebied van markttoegang en diensten buiten de landbouw – bijzonder bezorgd. Tijdens onze laatste vergadering in Straatsburg hebben we gedebatteerd over het GLB en spraken veel leden over de noodzaak van voedselzekerheid en over het probleem van de vliegkilometers van voedselproducten en het gebruik van voedingsgewassen voor brandstof. Dit alles heeft ernstige gevolgen voor de Europese voedselvoorziening. Als commissaris Mandelson zijn zin krijgt en de invoerheffingen verder verlaagt dan waarvoor hij mandaat heeft gekregen, worden de Europese markten overspoeld met geïmporteerd voedsel. Het gevolg daarvan zal een ernstige aantasting en in sommige gevallen vernietiging van de Europese voedselproductie zijn. We kunnen dit één keer doen en daarna is het voorgoed gedaan. Wij hebben als parlementariërs de verantwoordelijkheid om niet alleen voedsel van duurzame kwaliteit en herleidbare afkomst te waarborgen, maar ook de voedselzekerheid te bewaken."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę powiedzieć kilka słów na temat miejsca rolnictwa w bieżących negocjacjach WTO. Jestem głęboko zaniepokojona stanowiskiem, jakie podczas negocjacji przyjmuje pan komisarz Mandelson odnośnie do ustępstw w zakresie rolnictwa. Przy licznych okazjach kierowałam tę kwestię do pani komisarz Fischer Boel w tej Izbie i za każdym razem otrzymywałam zapewnienie, że pan komisarz Mandelson działa w granicach swoich uprawnień. Jednak jestem głęboko zaniepokojona, biorąc pod uwagę spotkanie ministerialne, które ma się odbyć 20 maja w Genewie oraz gotowość pana komisarza Mandelsona do poświęcania rolnictwa na rzecz zawarcia umów, z których, mogę dodać, nie odniesiemy żadnych korzyści, jeśli chodzi o dostęp do rynków czy usług innych niż rolne. Podczas ostatniej sesji w Strasburgu, gdy dyskutowaliśmy nad wspólną polityką rolną, wielu posłów sygnalizowało potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Została również podniesiona kwestia mil powietrznych na produkty żywnościowe oraz rozwój idei żywność za paliwo. Wszystkie te elementy będą miały poważne konsekwencje dla europejskich dostaw żywności. Jeśli komisarz Mandelson przeforsuje swój pomysł i zredukuje cła importowe bardziej, niż jest do tego upoważniony, europejski rynek zaleje importowana żywność. W wyniku takich działań europejska produkcja żywności poniesie znaczne straty, a w niektórych przypadkach zostanie wręcz zniszczona. Nawet jeśli uczynimy tak tylko raz - skutki będą nieodwracalne. Na nas, jako parlamentarzystach, spoczywa obowiązek zapewnienia nie tylko produktów żywnościowych o stałej jakości i znanym pochodzeniu, ale również bezpieczeństwa ich spożycia."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de dizer algumas palavras sobre a questão da agricultura nas actuais negociações da OMC. Estou profundamente preocupada com a orientação seguida pelo Senhor Comissário Mandelson nas negociações no que se refere às concessões em matéria agrícola. Por diversas vezes, interroguei a Senhora Comissária Fischer Boel nesta Assembleia, e de cada uma das vezes obtive da sua parte a garantia de que Senhor Comissário Mandelson está a actuar no âmbito das suas competências. No entanto, é grande a minha preocupação face à reunião ministerial prevista para 20 de Maio em Genebra e à disponibilidade do Senhor Comissário Mandelson para sacrificar a agricultura no intuito de conseguir um acordo – nada obtendo em contrapartida, devo acrescentar, no que respeita ao acesso aos mercados não agrícolas e aos serviços. No último período de sessões de Estrasburgo debatemos a PAC, e muitos foram os deputados que falaram da necessidade de segurança alimentar e da questão das milhas aéreas e dos produtos alimentares, bem como da produção de alimentos para fins energéticos. Tudo isso terá sérias implicações para o abastecimento alimentar europeu. Se o Senhor Comissário Mandelson conseguir o que pretende e reduzir os direitos de importação para além dos valores para que foi mandatado, inundará os mercados europeus de bens alimentares importados. O resultado dessa acção será prejudicar severamente e, nalguns casos, destruir a produção europeia de alimentos. Esta é a única oportunidade para obtermos o que pretendemos; depois, o que resultar ficará para sempre. Na qualidade de deputados, temos a responsabilidade de assegurar não só a qualidade sustentável e a rastreabilidade dos alimentos, mas também a segurança alimentar."@pt17
"Mr President, I should like to say a few words about the position of agriculture in the current WTO negotiations. I am deeply concerned about the direction being taken by Commissioner Mandelson in the negotiations with regard to concessions on agriculture. On a number of occasions, I have put the question to Commissioner Fischer Boel in this House, and each time she has reassured me that Commissioner Mandelson is staying within his remit. However, with the ministerial meeting scheduled for 20 May in Geneva, and Commissioner Mandelson’s willingness to sacrifice agriculture to get a deal – with, I might add, nothing in return on non-agricultural market access and services – I am very concerned. At our last part-session in Strasbourg we discussed the CAP, and many Members spoke of the need for food security and on the issue of air miles on food products and the growing of food for fuel. All of this will have serious implications for European food supply. If Commissioner Mandelson gets his way and reduces import tariffs beyond what he was mandated to do, he will flood the European markets with imported food. The outcome of his actions will be to severely damage and, in some cases, destroy European food production. We can only do this once and then it is done permanently. As parliamentarians, we have a responsibility to ensure not just sustainable quality and traceable food, but also food security."@ro18
"Vážený pán predseda, rada by som povedala pár slov o pozícii poľnohospodárstva v súčasných rokovaniach WTO. Mám veľké obavy o smerovaní rokovaní, ktoré nastolil komisár Mandelson, pokiaľ ide o koncesie v poľnohospodárstve. Pri mnohých príležitostiach som položila túto otázku pani komisárke Fischerovej Boelovej tu, v Parlamente, a vždy ma znovu ubezpečila, že komisár Mandelson zostáva v rámci svojich kompetencií. Ale z ministerskej schôdzky, naplánovanej na 20. mája v Ženeve, a z ochoty komisára Mandelsona obetovať poľnohospodárstvo s cieľom výrazne získať (mohla by som dodať, že bez toho, aby získal späť v rámci prístupu a služieb na nepoľnohospodárskom trhu) mám veľké obavy. Na našej poslednej parlamentnej schôdzi v Štrasburgu sme diskutovali o spoločnej poľnohospodárskej politike a mnohé členské štáty hovorili o potrebe bezpečnosti potravín a o otázke letových míľ na výrobu potravinových výrobkov a pestovania potravín na palivo. Toto všetko bude mať vážne následky na európske zásoby potravín. Ak komisár Mandelson dosiahne svoje a obmedzí dovozové tarify nad rámec svojho mandátu, zaplaví európske trhy dovezenými potravinami. Výsledok jeho krokov bude závažne škodlivý a v niektorých prípadoch zničí európsku potravinovú výrobu. Môžeme to urobiť len raz a už to bude urobené navždy. Ako členovia parlamentu máme zodpovednosť zaistiť nielen trvalo udržateľnú kvalitu a vystopovateľnosť potravín, ale aj ich bezpečnosť."@sk19
"Gospod predsednik, nekaj besed želim nameniti položaju kmetijstva v sedanjih pogajanjih v Svetovni trgovinski organizaciji. Zelo sem zaskrbljena zaradi usmeritve, ki jo je pri pogajanjih glede kmetijskih koncesij sprejel komisar Mandelson. V tem parlamentu sem o tem večkrat vprašala komisarko Fischer Boel, ki mi je vedno zagotovila, da komisar Mandelson ravna v skladu s svojimi pristojnostmi. Vendar sem zaradi ministrskega srečanja, ki bo predvidoma 20. maja v Ženevi, in pripravljenosti komisarja Mandelsona, da bi kmetijstvo žrtvoval za dogovor, s katerim, če smem dodati, ne bi v zameno za dostop do trga za nekmetijske proizvode in storitve dobil ničesar, zelo zaskrbljena. Na zadnjem delnem zasedanju v Strasbourgu smo razpravljali o skupni kmetijski politiki, pri čemer je veliko poslancev omenilo, da je treba zagotoviti varnost oskrbe s hrano, ter obravnavalo vprašanje stroškov letalskega prevoza za živilske proizvode in pridelave živil za gorivo. Vse to bo znatno vplivalo na evropsko oskrbo s hrano. Če bo komisar Mandelson uveljavil svoje stališče in zmanjšal uvozne tarife za več, kot sme, bo povzročil poplavo evropskih trgov z uvoženo hrano. Njegovo ravnanje bo povzročilo resno škodo za evropsko proizvodnjo živil in v nekaterih primerih njeno uničenje. To lahko storimo samo enkrat, potem tako ostane za vedno. Kot poslanci nismo odgovorni le za zagotavljanje trajnostne kakovosti in sledljivih živil, ampak tudi za varnost oskrbe s hrano."@sl20
"Herr talman! Jag skulle vilja säga ett par ord angående jordbruket i de aktuella WTO-förhandlingarna. Jag är mycket bekymrad över kommissionsledamot Peter Mandelsons inriktning i förhandlingarna när det gäller jordbrukskoncessioner. Vid ett flertal tillfällen har jag här i kammaren frågat kommissionsledamot Mariann Fischer Boel om detta och varje gång har hon försäkrat mig om att kommissionsledamot Mandelson håller sig till sina befogenheter. När det nu ska hållas ett ministermöte den 20 maj i Genève och kommissionsledamot Mandelson är villig att offra jordbruket för att nå en uppgörelse – utan att få någonting tillbaka beträffande marknadstillträde för produkter och tjänster utanför jordbruksområdet, vill jag tillägga – är jag dock mycket bekymrad. Vi diskuterade den gemensamma jordbrukspolitiken under vår senaste sammanträdesperiod i Strasbourg och många ledamöter talade då om behovet av en tryggad livsmedelsförsörjning, om transportsträckorna när det gäller livsmedel och om odling av livsmedel för att få bränsle. Allt detta kommer att få allvarliga följder för Europas livsmedelsförsörjning. Om kommissionsledamot Mandelson får sin vilja igenom och sänker importtullarna utöver vad han har befogenhet till kommer detta att leda till att den europeiska marknaden blir översvämmad av importerade livsmedel. Hans handlande kommer att orsaka stor skada och i vissa fall förstöra den europeiska livsmedelsproduktionen. Om detta sker en gång är det sedan gjort för alltid. Som parlamentariker har vi inte ansvar bara för att garantera en hållbar kvalitet och att det går att fastställa ursprunget på livsmedel, utan även för att garantera en trygg livsmedelsförsörjning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). –"18,15,1,19,14,14,11,11,13,21
"Peter Mandelson."13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph