Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-09-Speech-3-332"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand! Jeg vil først takke ordføreren, hr. Lewandowski, for en god betænkning og også udtrykke min tilfredshed med den nye procedure og den mere åbne dialog og tidlige orientering af udvalget, vi har set. Som flere har bemærket, er 2009 et særligt år. Selvom Lissabontraktaten endnu ikke er ratificeret i alle lande, er vi nødt til at tage højde for, at den træder i kraft i 2009 i vores budgetlægning. For Europa-Parlamentet betyder de nye beføjelser, hvor Parlamentet f.eks. får indflydelse på landbrugsbudgettet og på retspolitikken, at der skal ændres på nogen prioriteringer, så de nye opgaver kan løftes. Og så er der valget til Europa-Parlamentet og medlemsstatutten, som også påvirker budgettet. I ALDE-Gruppen er vi tilfredse med, at forslaget til Parlamentets budget holder sig under 20 % af de administrative udgifter i EU. Det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre i de kommende år, men det er vigtigt, at vi holder de administrative udgifter i skak. Jeg vil også på ALDE-Gruppens vegne udtrykke stor tilfredshed med, at der tegner sig en ny model for aflønningen af medlemmernes assistenter. Vi har længe ønsket en statut for assistenterne i ALDE-Gruppen, og det er den rigtige løsning, at Parlamentet overtager administrationen, og det afspejles i budgettet for 2009. Der er blevet opnået store besparelser ved køb af bygninger de sidste 10 år, men jeg er enig i, at vi nu er nået et punkt, hvor denne politik skal revideres eller revurderes, og at bygningspolitikken i det hele taget bør få et serviceeftersyn. For de andre institutioner mangler vi endnu at se et udspil, men også her er der grund til at holde et vågent øje med de voksende udgifter til bygninger. Endelig bliver det et vigtigt spørgsmål, hvordan EU's fremtidige udenrigsminister og Det Europæiske Råds formand skal finansieres, men det kommer vi tilbage til senere."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Proua juhataja, soovin alustada raportööri härra Lewandowski tänamisega hea raporti eest ja ühtlasi väljendada oma rahulolu uue menetluse, avatuma dialoogi ja ilmnenud asjaoludest komisjoni varajase teavitamise üle. Nagu mitmed siin täiskogul on öelnud, on 2009. aasta eriline. Kuigi Lissaboni leping ei ole veel kõikides riikides ratifitseeritud, peame oma eelarves arvestama selle jõustumisega 2009. aastal. Euroopa Parlamendi uued volitused – näiteks mõju põllumajanduse eelarve või õigusloomealase poliitika üle – tähendavad mõne prioriteedi kohandamist, et uute kohustustega toime tulla. Samuti mõjutavad eelarvet Euroopa Parlamendi valimised ja parlamendiliikmete põhimäärus. Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon on rahul, et parlamendi eelarveprojektis säilitatakse reegel, et parlamendi halduskulud ei tohi ületada 20% ELi halduskuludest. Me ei saa tagada, et see on võimalik järgmiste aastate jooksul, kuid on tähtis, et hoiame halduskuludel silma peal. Ma sooviksin ka väljendada fraktsiooni ALDE ülimat rahulolu parlamendiliikmete assistentide uue tasustamismudeli päevakorda tõusmise üle. Meie fraktsioon on kaua aega oodanud parlamendiliikmete assistentide põhimäärust. Parlamendi poolt on see õige otsus võtta üle halduskulude katmine ja see peegeldub 2009. aasta eelarves. Viimase kümne aasta jooksul on tekkinud märkimisväärseid sääste, mis on saadud hoonete müügi ettemaksetest, kuid ma nõustun, et nüüd oleme jõudnud punkti, kus tuleb kõnealune poliitika läbi vaadata ja hoonepoliitikat üldiselt parandada. Me ootame veel ettepanekut teiste institutsioonide kohta, kuid on põhjust pidada tähelepanelikult silmas ka nende kasvavaid kulutusi hoonetele. Lõpetuseks on jätkuvalt oluline tulevase ELi välisministri ja Euroopa Ülemkogu presidendi ametikoha rahastamise küsimus, kuid me naaseme selle juurde hiljem."@et5
lpv:translated text
"Gospa predsednica, zahvaljujem se poročevalcu gospodu Lewandowskemu za dobro poročilo, poleg tega izražam zadovoljstvo v zvezi z novimi postopki in bolj odprtim dialogom ter zgodnjimi navodili odboru, kar je jasno. Kot so že številni v tem parlamentu omenili, je leto 2009 posebno leto. Čeprav lizbonska pogodba še ni bila ratificirana v vseh državah, moramo pri sestavi proračuna upoštevati njen začetek veljavnosti leta 2009. Nove pristojnosti Evropskega parlamenta, omogočajo mu na primer vpliv na kmetijski proračun in sodno politiko, bodo pomenile prilagajanje nekaterih prednostnih nalog zaradi soočanja z novo odgovornostjo. Tudi volitve v Evropski parlament in statut poslancev pomembno vplivajo na proračun. Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo se strinja z osnutkom proračuna Parlamenta, ki ostaja znotraj 20 % upravnih odhodkov EU. Nobenih zagotovil ni, da bo to izvedljivo v naslednjih nekaj letih, vendar je pomembno, da upravne odhodke nadzorujemo. Poleg tega bi rada izrazila veliko zadovoljstvo skupine ALDE v zvezi z nastankom novega modela nagrajevanja za pomočnike poslancev. Naša skupina si že dalj časa prizadeva za statut pomočnikov poslancev. Prava rešitev za Parlament je, da prevzame upravo, kar je razvidno tudi iz proračuna za leto 2009. Prodaja nepremičnin v zadnjih 10 letih je prispevala k znatnim prihrankom, vendar se strinjam, da smo dosegli točko, na kateri moramo ponovno pregledati to politiko in tudi nepremičninsko politiko na splošno. Predlog za ostale institucije še čakamo, vendar moramo tudi natančno spremljati rastoče odhodke za stavbe. Nazadnje še vprašanje financiranja prihodnjega ministra za zunanje zadeve EU in predsedujočega Evropskemu svetu, ki ostaja zelo pomembno, vendar se bomo k tej temi vrnili kasneje."@sl20
lpv:translated text
"Fru formand! Jeg vil først takke ordføreren, hr. Lewandowski, for en god betænkning og også udtrykke min tilfredshed med den nye procedure og den mere åbne dialog og tidlige orientering af udvalget, vi har set. Som flere har bemærket, er 2009 et særligt år. Selvom Lissabontraktaten endnu ikke er ratificeret i alle lande, er vi nødt til at tage højde for, at den træder i kraft i 2009 i vores budgetlægning. For Europa-Parlamentet betyder de nye beføjelser, hvor Parlamentet f.eks. får indflydelse på landbrugsbudgettet og på retspolitikken, at der skal ændres på nogen prioriteringer, så de nye opgaver kan løftes. Og så er der valget til Europa-Parlamentet og medlemsstatutten, som også påvirker budgettet. I ALDE-Gruppen er vi tilfredse med, at forslaget til Parlamentets budget holder sig under 20 % af de administrative udgifter i EU. Det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre i de kommende år, men det er vigtigt, at vi holder de administrative udgifter i skak. Jeg vil også på ALDE-Gruppens vegne udtrykke stor tilfredshed med, at der tegner sig en ny model for aflønningen af medlemmernes assistenter. Vi har længe ønsket en statut for assistenterne i ALDE-Gruppen, og det er den rigtige løsning, at Parlamentet overtager administrationen, og det afspejles i budgettet for 2009. Der er blevet opnået store besparelser ved køb af bygninger de sidste 10 år, men jeg er enig i, at vi nu er nået et punkt, hvor denne politik skal revideres eller revurderes, og at bygningspolitikken i det hele taget bør få et serviceeftersyn. For de andre institutioner mangler vi endnu at se et udspil, men også her er der grund til at holde et vågent øje med de voksende udgifter til bygninger. Endelig bliver det et vigtigt spørgsmål, hvordan EU's fremtidige udenrigsminister og Det Europæiske Råds formand skal finansieres, men det kommer vi tilbage til senere."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Paní předsedající, ráda bych začala poděkováním za dobrou zprávu, kterou vypracoval zpravodaj, pan Lewandowski, a také vyjádřením spokojenosti s novým postupem, otevřenějším dialogem a včasným informováním výboru, které bylo zjevné. Jak tu poznamenalo již několik poslanců, rok 2009 je rokem zvláštním. Přestože Lisabonská smlouva dosud nebyla ratifikována ve všech zemích, musíme při přípravě rozpočtu počítat s jejím vstupem v platnost v roce 2009. Nové pravomoci Evropského parlamentu, které mu například poskytují vliv na zemědělský rozpočet a právní politiku, budu znamenat úpravu některých jeho priorit v rámci plnění nových odpovědností. Pak je tu otázka voleb do Evropského parlamentu a statutu poslanců, které budou mít rovněž svůj dopad na rozpočet. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu je spokojena s návrhem rozpočtu Parlamentu, který se nadále pohybuje v rozmezí 20 % správních výdajů EU. Neexistuje žádná záruka, že to bude možné i v dalších několika letech, ale je důležité, abychom měli správní výdaje pod kontrolou. Také bych ráda vyjádřila velkou spokojenost Skupiny ALDE s novým modelem odměňování asistentů poslanců. Naše skupina již dlouhou dobu požadovala statut pro asistenty poslanců. Převzetí správy Parlamentem je správné řešení, což odráží i rozpočet na rok 2009. Za posledních 10 let bylo dosaženo značných úspor z prodeje budov, ale souhlasím s tím, že jsme se nyní dostali do bodu, kdy tuto politiku musíme revidovat, a že politika pro budovy by obecně měla projít úpravami. Musíme ještě posoudit návrh pro ostatní orgány, ale existuje i důvod pro pečlivé sledování rostoucích výdajů na budovy. A konečně, stále je důležitá otázka financování budoucího vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a předsedy Evropské rady, k té se však vrátíme později."@cs1
lpv:translated text
". Vážená pani predsedajúca, chcela by som začať tým, že poďakujem pánovi spravodajcovi Lewandowskému za dobrú správu a tiež vyjadrením svojej spokojnosti s novým postupom a otvorenejším dialógom a zjavne včasným brífingom výboru. Ako si niekoľkí z tohto Parlamentu všimli, rok 2009 je výnimočným rokom. Aj keď Lisabonská zmluva ešte nebola podpísaná vo všetkých krajinách, musíme pri stanovovaní nášho rozpočtu brať do úvahy jej vstup do platnosti v roku 2009. Nové právomoci Európskeho parlamentu, dávajúce mu napríklad vplyv na poľnohospodársky rozpočet a právnu politiku, bude znamenať prispôsobenie niektorých jeho priorít tak, aby zodpovedali novým povinnostiam. Potom tu máme voľby do Európskeho parlamentu a členský štatút, ktoré tiež majú vplyv na rozpočet. Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu je spokojná s parlamentným návrhom rozpočtu, kde zostáva 20 % z administratívnych výdavkov EÚ. Neexistuje žiadna záruka, že to bude uskutočniteľné v niekoľkých nasledujúcich rokoch, ale je dôležité, že držíme administratívne náklady pod kontrolou. Taktiež by som chcela vyjadriť skupine ALDE veľkú spokojnosť s vyvinutím nového modelu opätovného vyčíslenia asistentov členov Parlamentu. Naša skupina chce vidieť štatút pre parlamentných asistentov už dlhší čas. Pre Parlament je správnym riešením prevziať administratívnu správu, čo je zohľadnené v rozpočte na rok 2009. Značné úspory boli za posledných 10 rokov dosiahnuté z predaja budov, no súhlasím, že teraz sme dosiahli bod, v ktorom musí byť táto politika upravená, a že by mala prejsť úpravou. Musíme ešte vidieť návrh pre ostatné inštitúcie, ale je dôvod na to, aby sme aj v ich prípade pozorne dohliadali na rastúce výdavky spojené s budovami. Nakoniec zostáva dôležitá otázka financovania budúceho ministra zahraničných vecí EÚ a predsedu Európskej Rady, no k tomu sa vrátime neskôr."@sk19
lpv:translated text
". Gerb. Pirmininke, norėčiau iš pradžių padėkoti pranešėjui J.  Lewandowski už gerą pranešimą ir taip pat išreikšti savo pasitenkinimą naująja procedūra ir labiau atviru dialogu bei ankstesniu trumpu komiteto pasitarimu. Kaip jau daug kas minėjo šiuose rūmuose, 2009 m. yra ypatingi metai. Nors Lisabonos sutartis dar nėra ratifikuota visose šalyse, planuodami savo biudžetą, turime atsižvelgti į jos galiojimo pradžią 2009 m. Europos Parlamentui įgijus naujas galias, pvz. daryti įtaką žemės ūkios biudžetui ir leisti teisės aktus, reiškia, kad turėsime suderinti savo prioritetus, kad galėtume susitvarkyti su naujomis pareigomis. Be to, dar laukia rinkimai į Europos Parlamentą ir Europos Paralamento narių statuto įsigaliojimas, kuris taip pat daro įtaką biudžetui. Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija yra patenkinta Parlamento biudžeto projektu, kuris patenka į 20 proc. išlaidų, skirtų ES administravimui. Tačiau nėra garantijos, kad per kitus kelerius metus tai bus įmanoma, bet svarbu kontroliuoti administracines išlaidas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ALDE frakcija yra labai patenkinta dėl naujo mokėjimo būdo Parlamento narių padėjėjams. Mūsų frakcijoje jau ilgai buvo laukiama Parlamento narių padėjėjų statuto. Parlamentas priėmė teisingą sprendimą perimti adminsitracijos valdymą ir tai atsispindi 2009 m. skirtame biudžete. Nemažai santaupų buvo gauta per paskutiniuosius 10 m. pardavus pastatus, tačiau pritariu, kad atėjo laikas peržiūrėti šią vykdomą politiką, nes ji turėtų būti iš esmės pertvarkyta. Mes dar laukiame pasiūlymo dėl kitų institucijų, bet turime budriai sekti didėjančias išlaidas pastatams. Galiausiai išlieka svarbus klausimas dėl būsimo ES užsienio reikalų ministro ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko finansavimo, tačiau prie šio klausimo grįšime vėliau."@lt14
lpv:translated text
". Pani przewodnicząca! Chciałabym przede wszystkim podziękować sprawozdawcy, panu Lewandowskiemu, dobrego sprawozdania oraz wyrazić swoje zadowolenie z powodu wprowadzenia nowej procedury i bardziej otwartego dialogu, jak również szybkiego informowania komisji, co jest bardzo widoczne. Jak już zauważyło kilku posłów, rok 2009 jest rokiem szczególnym. Choć traktat lizboński nie został dotąd wdrożony we wszystkich państwach, w naszym budżecie musimy uwzględnić wprowadzenie go w życie w roku 2009. Nowe kompetencje Parlamentu Europejskiego - uprawniające go, na przykład, do wywierania wpływu na budżet rolnictwa i politykę prawną - będą oznaczały konieczność dostosowania pewnych priorytetów do nowych obowiązków. Są także wybory do Parlamentu Europejskiego i statut posłów, który również ma wpływ na budżet. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy jest zadowolona z projektu budżetu Parlamentu, który mieści się w granicach 20% wydatków administracyjnych UE. Nie ma gwarancji, że cel ten będzie wykonalny w ciągu najbliższych kilku lat, ale to dobrze, że kontrolujemy wydatki administracyjne. Chcę także wyrazić wielkie zadowolenie w imieniu Grupy ALDE w związku z opracowaniem nowego modelu wynagrodzeń dla asystentów posłów. Nasza grupa od dawna czekała na statut asystentów. Przejęcie przez Parlament zarządzania administracją to dobre rozwiązanie, odzwierciedlone w budżecie na rok 2009. W ciągu ostatnich 10 lat udało się osiągnąć znaczne oszczędności dzięki sprzedaży budynków, zgadzam się jednak, że dotarliśmy obecnie do punktu, w którym niezbędna jest weryfikacja tej polityki, a także polityki dotyczącej budynków w ogóle. Czekamy na propozycje innych instytucji, zarazem jednak należy bacznie przyglądać się ich rosnącym nakładom budowlanym. Wreszcie, istotną kwestią jest też finansowanie działalności przyszłego unijnego Ministra Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Rady Europejskiej. Do tych zagadnień wrócimy jednak później."@pl16
lpv:translated text
". Tisztelt elnök asszony! Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok az előadónak, Lewandowski úrnak a jó jelentésért, valamint, hogy kifejezem elégedettségemet az új eljárással és a nyitottabb párbeszéddel, valamint a bizottság korai eligazításával, ami magától értetődik. Amint azt a Házban többen is megjegyezték, 2009 különleges év lesz. Bár a Lisszaboni Szerződés még nem ratifikálták minden országban, költségvetésünkben figyelembe kell vennünk 2009-es hatálybalépését. Az Európai Parlament új jogkörei – vegyük például a mezőgazdasági költségvetés és a jogpolitika fölötti befolyását – azt fogja jelenteni, hogy ki kell igazítani egyes prioritásait, hogy megfeleljenek az új kötelezettségeknek. Aztán ott vannak az európai parlamenti választások és a képviselői szabályzat, aminek ugyancsak van hatása a költségvetésre. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport elégedett azzal, hogy a Parlament költségvetési tervezete benne marad az EU 20%-os költségvetési kiadásában. Nincs garancia arra, hogy ez kivitelezhető lesz az elkövetkező években, de fontos, hogy ellenőrzés alatt tartsuk az adminisztratív költségvetést. Szeretnék ugyancsak hangot adni annak, hogy az ALDE képviselőcsoport nagyon elégedett a képviselői asszisztensek új díjazási modellje megjelenésének. Képviselőcsoportunk már jó ideje akar látni egy szabályzat a képviselői asszisztensek részére. A parlament részéről az a megfelelő megoldás, hogy átveszi az adminisztrációt, és ez tükröződik a 2009-es költségvetésben is. Az utóbbi 10 évben jelentős megtakarításokat értünk el épületek eladásával, de egyetértek azzal, hogy most már elértük azt a pontot, amikor felül kell vizsgálni ezt a politikát, és általában javítani kellene az épületekkel kapcsolatos politikán. Láttunk ma egy javaslatot az egyéb intézményekre, de oka van annak, hogy azok növekvő épületekkel kapcsolatos kiadásait is éber szemekkel figyeljük. Végezetül, a jövőbeni EU-s külügyminiszter és az Európai Tanács elnökének finanszírozásának kérdése továbbra is fontos marad, de erre majd később térünk vissza."@hu11
lpv:translated text
". Fru talman! Jag vill börja med att tacka föredraganden, Janusz Lewandowski, för ett bra betänkande och även uttrycka min tillfredsställelse över det nya förfarandet, den öppnare dialogen och den tidigare informationen till utskottet som varit. Flera i denna kammare har redan mycket riktigt påpekat att 2009 är ett speciellt år. Även om Lissabonfördraget inte har ratificerats i alla länder än så måste vi i vår budget räkna med att det träder i kraft 2009. Europaparlamentets nya befogenheter, som bland annat ger det inflytande på jordbruksbudgeten och på den juridiska politiken, kommer att medföra en anpassning av vissa prioriteringar för att klara det nya ansvaret. Sedan har vi även valet till Europaparlamentet och ledamotsstadgan, som också kommer att påverka budgeten. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa är glad att parlamentets budgetförslag ligger kvar inom 20 procent av EU:s administrativa utgifter. Det finns ingen garanti för att detta kommer att vara möjligt de kommande åren men det är viktigt att vi håller de administrativa utgifterna nere. Jag skulle även vilja framföra ALDE-gruppens stora tillfredsställelse över den nya modellen för ersättning till ledamöters assistenter. Vår grupp har länge velat ha en stadga för ledamöternas assistenter. Det är rätt lösning för parlamentet att ta över administrationen och det återspeglas i budgeten för 2009. Det har gjorts avsevärda besparingar genom försäljningen av byggnader under de senaste 10 åren men jag håller med om att vi nu har nått en punkt där det tillvägagångssättet måste omprövas och att byggnadspolitiken i allmänhet borde genomgå en översyn. Vi väntar nu på ett förslag för de övriga institutionerna men det finns anledning att hålla ett vakande öga på deras ökande byggnadsutgifter också. Slutligen är frågan om finansieringen av EU:s kommande utrikesminister och Europeiska rådets ordförande fortfarande viktig men det återkommer vi till senare."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää Janusz Lewandowskia hyvästä mietinnöstä ja haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni uuden menettelyn ja valiokunnan avoimen vuoropuhelun ja etukäteen tiedottamisen vuoksi. Kuten monet täällä parlamentissa ovat maininneet, vuosi 2009 on erityinen vuosi. Vaikka Lissabonin sopimusta ei ole vielä ratifioitu kaikissa valtioissa, meidän on otettava talousarviossa huomioon sen voimaantulo vuonna 2009. Euroopan parlamentin uusi toimivalta – joka antaa sille esimerkiksi vaikutusmahdollisuuden maatalouden talousarvioon ja oikeudellisiin asioihin – merkitsee, että jotain sen painopisteitä on mukautettava uusiin vastuualueisiin vastaamiseksi. Sen lisäksi on Euroopan parlamentin vaalit ja jäsenten asemaa koskevat säännöt, joilla vaikutetaan talousarvioon. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä on tyytyväinen siihen, että parlamentin talousarvioesitys on noin 20 prosentin tasolla EU:n hallinnollisista menoista. Tämä ei merkitse, että se on toteutettavissa seuraavien vuosien aikana, mutta on tärkeää, että pidämme hallintomenot aisoissa. Haluaisin myös ilmaista ALDE-ryhmän tyytyväisyyden jäsenten avustajien korvauksien uuteen malliin. Ryhmämme on halunnut jäsenten avustajien asemaa koskevat säännöt jo pitkän aikaa. Se, että parlamentti ottaa vastuun hallinnosta, on oikea ratkaisu, ja tämä käy ilmi vuoden 2009 talousarviosta. Edellisten 10 vuoden aikana kiinteistöjen myynnillä on säästetty huomattavasti, mutta olen samaa mieltä siitä, että nyt tätä politiikkaa on tarkasteltava uudestaan ja että kiinteistöjä koskevia toimintalinjoja olisi arvioitava yleisesti. Emme ole vielä nähneet ehdotusta muilta toimielimiltä, mutta on myös syytä pitää tarkasti silmällä myös kiinteistöistä aiheutuvia kustannuksia. Lopuksi, kysymys EU:n tulevan ulkoministerin ja Eurooppa-neuvoston presidentin rahoittamisesta on tärkeä, mutta palaamme asiaan myöhemmin."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τον εισηγητή, κ. Lewandowski, για την καλή έκθεση, καθώς επίσης και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη νέα διαδικασία και τον περισσότερο ανοικτό διάλογο και την έγκαιρη ενημέρωση της επιτροπής που υπήρξε εμφανής. Όπως επεσήμαναν αρκετοί σε αυτό το Σώμα, το 2009 είναι ένα ξεχωριστό έτος. Μολονότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει ακόμη επικυρωθεί σε όλες τις χώρες, πρέπει να λάβουμε υπόψη, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού μας, τη θέση της σε ισχύ το 2009. Οι νέες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –με την απόκτηση, επί παραδείγματι, εξουσιών επί του προϋπολογισμού της γεωργίας και επί της νομικής πολιτικής– θα σημαίνουν αναπροσαρμογή ορισμένων από τις προτεραιότητές του προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες αρμοδιότητές του. Έπειτα υπάρχουν οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το καθεστώς των βουλευτών, τα οποία θα έχουν επίσης επίπτωση στον προϋπολογισμό. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη είναι ευχαριστημένη με το σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου που παραμένει εντός του 20% των διοικητικών δαπανών της ΕΕ. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτό θα είναι εφικτό τα αμέσως προσεχή χρόνια, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι διατηρούμε υπό έλεγχο τις διοικητικές δαπάνες. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίηση της Ομάδας ALDE με την εμφάνιση νέου μοντέλου για την αμοιβή των βοηθών των βουλευτών. Η πολιτική ομάδα μας επιθυμούσε από μακρού τη θέσπιση καθεστώτος για τους βοηθούς των βουλευτών. Είναι η σωστή λύση το Κοινοβούλιο να αναλάβει τη διοίκηση, και αυτό αντανακλάται στον προϋπολογισμό για το 2009. Σημαντικές εξοικονομήσεις έχουν επιτευχθεί από την πώληση κτηρίων κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών, όμως συμφωνώ ότι τώρα έχουμε φθάσει σε ένα σημείο στο οποίο αυτή η πολιτική πρέπει να αναθεωρηθεί και η πολιτική κτηρίων γενικά πρέπει να περάσει από τεχνικό έλεγχο. Αναμένουμε ακόμη να δούμε κάποια πρόταση για τα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά υπάρχει λόγος να διατηρούμε μια προσεκτική ματιά στις αυξανόμενες κτηριακές δαπάνες και αυτών των οργάνων επίσης. Τέλος, το θέμα της χρηματοδότησης του μελλοντικού Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παραμένει σημαντικό, όμως θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag eerst de rapporteur, de heer Lewandowski, bedanken voor een goed verslag, en ook mijn voldoening uitspreken over de nieuwe procedure en de – duidelijk merkbare – meer open dialoog en vroegtijdige briefing van de Begrotingscommissie. Zoals verscheidenen in dit Huis hebben opgemerkt, is 2009 een bijzonder jaar. Zelfs al is het Verdrag van Lissabon nog niet geratificeerd in alle landen, moeten wij bij onze begroting rekening houden met de inwerkingtreding ervan in 2009. De nieuwe bevoegdheden van het Europees Parlement, waardoor het bijvoorbeeld invloed heeft op de landbouwbegroting en het juridisch beleid, betekent dat een aantal van de prioriteiten moeten worden aangepast om de nieuwe verantwoordelijkheden aan te kunnen. Vervolgens zijn er de verkiezingen voor het Europees Parlement en het statuut voor de leden, die ook een aanslag doen op de begroting. De Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa is er blij mee dat de ontwerpbegroting van het Parlement binnen de twintig procent van de administratieve uitgaven van de EU blijft. Er is geen garantie dat dit in de volgende paar jaar haalbaar is, maar het is van belang dat wij de administratieve uitgaven onder controle houden. Ik wil tevens de grote voldoening van de ALDE-Fractie uiten met de komst van een nieuw model voor de bezoldiging van de assistenten van de leden. Onze fractie heeft lang uitgezien naar een statuut voor de assistenten van de leden. Het is de juiste oplossing dat het Parlement de administratie op zich neemt, en dit wordt weergegeven in de begroting voor 2009. Er is aanzienlijk bespaard met de verkoop van gebouwen gedurende de afgelopen tien jaar, maar ik ben het ermee eens dat wij nu op een punt beland zijn dat het gebouwenbeleid herzien moet worden, en dat dit beleid in het algemeen opgepoetst moet worden. Wij hebben nog niet zo’n voorstel voor de andere instellingen gezien, maar er is reden om de toenemende uitgaven voor gebouwen van die instellingen ook nauwlettend in het oog te houden. Tot slot, blijf de kwestie van de financiering van de toekomstige EU-minister van Buitenlandse Zaken en de voorzitter van de Europese Raad van belang, maar wij komen hier later op terug."@nl3
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlētos sākt ar pateicību kungam par labo ziņojumu un izteikt apmierinātību ar jauno procedūru, acīm redzami atklātāko dialogu un komitejas savlaicīgu informēšanu. Kā Parlaments vairākas reizes jau minēja, 2009. gads ir īpašs gads. Pat tad, ja visas valstis neratificēs Lisabonas līgumu, budžeta veidošanā mums ir jāņem vērā, ka tas stājas spēkā 2009. gadā. Eiropas Parlamenta jaunās pilnvaras – piešķirot tam, piemēram, ietekmi uz lauksaimniecības budžetu un juridisko politiku – nozīmēs dažu tā prioritāšu pielāgošanu jaunajiem pienākumiem. Tad vēl ir Eiropas Parlamenta vēlēšanas un Deputātu nolikums, kas arī ietekmē budžetu. Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa ir apmierināta ar Parlamenta budžeta projektu, kurā ES administratīvie izdevumi joprojām paliek 20 % robežās. Nav garantijas, ka tas būs izdarāms nākamajos gados, bet ir svarīgi saglabāt kontroli pār administratīvajiem izdevumiem. Es vēlētos izteikt arī ALDE grupas patieso gandarījumu ar jauna modeļa izveidi deputātu palīgu atalgošanai. Mūsu grupa jau sen vēlējās redzēt nolikumu par deputātu palīgiem. Administrācijas pārņemšana ir pareizais risinājums Parlamentam, un tas ir atspoguļots 2009. gada budžetā. Iepriekšējo desmit gadu laikā ir panākti ievērojami ietaupījumi, pārdodot ēkas, bet es piekrītu, ka tagad mēs esam sasnieguši punktu, kad šī politika ir jāpārskata, un ēku politika kopumā ir jāpakļauj pārbaudei. Mums vēl ir jāredz priekšlikums par iestādēm, bet tas ir iemesls paturēt acīs arī šo iestāžu arvien pieaugošos izdevumus par ēkām. Nobeigumā, joprojām svarīgs ir jautājums par nākamā ES ārlietu ministra un Eiropas Padomes priekšsēdētāja finansēšanu, bet mēs atgriezīsimies pie tā vēlāk."@lv13
lpv:spoken text
"Fru formand! Jeg vil først takke ordføreren, hr. Lewandowski, for en god betænkning og også udtrykke min tilfredshed med den nye procedure og den mere åbne dialog og tidlige orientering af udvalget, vi har set. Som flere har bemærket, er 2009 et særligt år. Selvom Lissabontraktaten endnu ikke er ratificeret i alle lande, er vi nødt til at tage højde for, at den træder i kraft i 2009 i vores budgetlægning. For Europa-Parlamentet betyder de nye beføjelser, hvor Parlamentet f.eks. får indflydelse på landbrugsbudgettet og på retspolitikken, at der skal ændres på nogen prioriteringer, så de nye opgaver kan løftes. Og så er der valget til Europa-Parlamentet og medlemsstatutten, som også påvirker budgettet. I ALDE-Gruppen er vi tilfredse med, at forslaget til Parlamentets budget holder sig under 20 % af de administrative udgifter i EU. Det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre i de kommende år, men det er vigtigt, at vi holder de administrative udgifter i skak. Jeg vil også på ALDE-Gruppens vegne udtrykke stor tilfredshed med, at der tegner sig en ny model for aflønningen af medlemmernes assistenter. Vi har længe ønsket en statut for assistenterne i ALDE-Gruppen, og det er den rigtige løsning, at Parlamentet overtager administrationen, og det afspejles i budgettet for 2009. Der er blevet opnået store besparelser ved køb af bygninger de sidste 10 år, men jeg er enig i, at vi nu er nået et punkt, hvor denne politik skal revideres eller revurderes, og at bygningspolitikken i det hele taget bør få et serviceeftersyn. For de andre institutioner mangler vi endnu at se et udspil, men også her er der grund til at holde et vågent øje med de voksende udgifter til bygninger. Endelig bliver det et vigtigt spørgsmål, hvordan EU's fremtidige udenrigsminister og Det Europæiske Råds formand skal finansieres, men det kommer vi tilbage til senere."@da2
lpv:translated text
". Madam President, I should like to start by thanking the rapporteur, Mr Lewandowski, for a good report, and also by expressing my satisfaction with the new procedure and the more open dialogue and early briefing of the committee that has been evident. As several in this House have remarked, 2009 is a special year. Even though the Lisbon Treaty has not yet been ratified in all countries, we have to take account, in our budgeting, of its entry into force in 2009. The European Parliament’s new powers – giving it, for example, influence over the agricultural budget and over legal policy – will mean adjusting some of its priorities to cope with the new responsibilities. Then there are the elections to the European Parliament and the Statute for Members, which also have an impact on the budget. The Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe is content with Parliament’s draft budget remaining within 20% of EU administrative expenditure. There is no guarantee that this will be feasible in the next few years, but it is important that we hold administrative expenditure in check. I should also like to express the ALDE Group’s great satisfaction with the emergence of a new model for the remuneration of Members’ assistants. Our group has wanted to see a statute for Members’ assistants for a long time. It is the right solution for Parliament to take over the administration, and this is reflected in the 2009 budget. Considerable savings have been achieved from the sale of buildings over the last 10 years, but I agree that we have now reached a point at which this policy must be revised, and that the buildings policy in general should undergo a service. We have yet to see a proposal for the other institutions, but there is cause to keep a watchful eye on the growing buildings expenditure of those, too. Finally, the issue of the financing of the future EU Minister of Foreign Affairs and the President of the European Council remains important, but we shall come back to that later."@en4
lpv:translated text
". Señora Presidenta, desearía empezar dando las gracias al ponente, el señor Lewandowski, por un buen informe, y también expresar mi satisfacción con el nuevo procedimiento y el diálogo más abierto y la transmisión de información más temprana observados de forma evidente. Como muchos de sus Señorías han señalado ya en esta Cámara, 2009 es un año especial. Aunque el Tratado de Lisboa no se ha ratificado aún en todos los países, debemos tomar en consideración su entrada en vigor en 2009 para la elaboración del presupuesto. Las nuevas facultades del Parlamento Europeo, que le conceden, por ejemplo, influencia sobre el presupuesto agrícola y la política jurídica, supondrán la necesidad de ajustar algunas de sus prioridades para asumir las nuevas responsabilidades. También tenemos que tener en cuenta las elecciones al Parlamento Europeo y el Estatuto de los Diputados, que también tendrán repercusiones sobre el presupuesto. El Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa manifiesta su satisfacción por el hecho de que el proyecto de presupuesto del Parlamento esté dentro del 20 % del gasto administrativo de la UE. No obstante, no existen garantías de que ello sea viable en los próximos años, pero es importante contener en alguna medida el gasto. También me gustaría manifestar la gran satisfacción que siente el Grupo ALDE por la propuesta de nuevo modelo de remuneración para los asistentes de los diputados. Nuestro grupo deseaba hace mucho tiempo que se presentase un Estatuto para los asistentes de los diputados. El hecho de que el Parlamento se haga cargo de la administración es la solución adecuada, y ello se refleja en el presupuesto de 2009. Por otra parte, en los últimos diez años se han obtenido ahorros considerables gracias a los pagos por anticipado de los edificios, pero convengo en que ha llegado el momento de que esta política, y la política inmobiliaria en general sean objeto de una evaluación. Debemos esperar a ver una propuesta para las otras instituciones, pero, no obstante, existen motivos para permanecer vigilantes sobre el aumento del gasto inmobiliario de éstas. Por último, la cuestión de la financiación del Servicio Europeo de Acción Exterior y el Presidente del Consejo Europeo sigue siendo importante, pero volveremos sobre ello más tarde."@es21
lpv:translated text
". Senhora Presidente, gostaria de começar por agradecer ao relator, senhor deputado Lewandowski, o seu excelente relatório, e expressar também a minha satisfação com o novo procedimento e o diálogo mais aberto e esclarecimento atempado da comissão, que foi evidente. Como vários membros desta Assembleia observaram, 2009 é um ano especial. Embora o Tratado de Lisboa ainda não tenha sido ratificado em todos os países, temos de ter em consideração, no nosso orçamento, a sua entrada em vigor em 2009. Os novos poderes do Parlamento Europeu – que lhe permitem, por exemplo, influenciar o orçamento da agricultura e a política relativa a questões jurídicas – implicarão o ajustamento de algumas das suas prioridades para lidar com as suas novas responsabilidades. Depois, há as eleições para o Parlamento Europeu e o Estatuto dos Deputados, que também têm impacto no orçamento. O Grupo da Aliança de Liberais e Democratas para a Europa está satisfeito com o projecto de orçamento do Parlamento que se mantém abaixo de 20% das despesas administrativas da UE. Não há garantias de que isso seja possível nos próximos anos, mas é importante mantermos a limitação de despesas administrativas. Também gostaria de expressar a grande satisfação do Grupo ALDE com a emergência de um novo modelo para a remuneração dos assistentes dos deputados. O nosso grupo há muito tempo pretende um estatuto para os assistentes. A solução correcta é que o Parlamento assuma a administração e que isso se reflicta no orçamento para 2009. Conseguiram-se poupanças consideráveis com a venda de imobiliário nos últimos 10 anos, mas concordo que chegámos agora a um ponto em que esta política tem de ser revista, e a política de imobiliário em geral deve ser sujeita a novos critérios. Ainda não vimos uma proposta para as outras instituições, mas há razões para também controlarmos as suas crescentes despesas com imobiliário. Por fim, a questão do financiamento do futuro Ministro dos Negócios Estrangeiros da UE e do Presidente do Conselho Europeu continua a ser importante, mas voltaremos a este assunto mais tarde."@pt17
lpv:translated text
". Frau Präsidentin! Ich möchte eingangs dem Berichterstatter, Herrn Lewandowski, für einen guten Bericht danken und gleichzeitig meine Zufriedenheit mit dem neuen Verfahren und dem offenen Dialog sowie der dabei deutlich gewordenen rechtzeitigen Information des Ausschusses zum Ausdruck bringen. Wie bereits einige meiner Vorredner anmerkten, wird 2009 ein besonderes Jahr sein. Auch wenn der Lissabon-Vertrag noch nicht in allen Ländern ratifiziert wurde, müssen wir sein Inkrafttreten im nächsten Jahr bei unserer Haushaltsplanung berücksichtigen. Die neuen Befugnisse des Europäischen Parlaments – dank der es beispielsweise Einfluss auf den Agrarhaushalt und die Rechtspolitik hat – erfordern eine Anpassung einiger seiner Prioritäten, damit es seinen neuen Aufgaben gerecht werden kann. Dann sind da noch die Wahlen zum Europäischen Parlament und das neue Statut der Mitglieder, die sich ebenfalls auf den Haushalt auswirken. Die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa ist einverstanden mit dem Vorschlag, den Haushalt des Parlaments auf 20 % der Verwaltungsausgaben der EU zu beschränken. Es gibt keine Garantie dafür, dass dies in den nächsten Jahren praktisch möglich sein wird, aber es ist wichtig, dass wir die Verwaltungsausgaben unter Kontrolle behalten. Ferner möchte ich feststellen, dass die ALDE-Fraktion sehr zufrieden mit dem neuen Entlohnungsmodell für die Assistenten der Abgeordneten ist. Unsere Fraktion setzt sich seit langem für ein Statut für die Assistenten der Mitglieder ein. Es ist die richtige Lösung, dass das Parlament die Verwaltung übernimmt, und das kommt im Haushalt 2009 zum Ausdruck. Durch den Kauf von Gebäuden konnten in den vergangenen zehn Jahren beträchtliche Einsparungen erzielt werden, aber ich teile die Ansicht, dass wir jetzt einen Punkt erreicht haben, an dem diese Politik überdacht werden sollte, und dass die Gebäudepolitik generell einer Bewertung unterzogen werden sollte. Ein Vorschlag für die anderen Institutionen liegt noch nicht vor, aber wir haben allen Grund, auch deren steigende Gebäudeausgaben im Auge zu behalten. Abschließend sei erwähnt, dass die Finanzierung des künftigen EU-Außenministers und des Präsidenten des Europäischen Rates nach wie vor einen wichtigen Punkt darstellten, aber darauf werden wir später zurückkommen."@de9
lpv:translated text
". Signora Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il relatore, l’onorevole Lewandowski, per la valida relazione presentata, ed esprimere la mia soddisfazione rispetto alla nuova procedura e rispetto a un dialogo più aperto e la tempestiva informazione della commissione che è emersa con evidenza. Come molti in quest’Assemblea hanno sottolineato, il 2009 è un anno speciale. Sebbene il Trattato di Lisbona non sia ancora stato ratificato in tutti i paesi, dobbiamo tenere conto, nella definizione del bilancio, della sua entrata in vigore nel 2009. Le nuove competenze del Parlamento europeo – per esempio, l’influenza sul bilancio per l’agricoltura e sulla politica giuridica – implicheranno un aggiustamento delle priorità alle nuove responsabilità. Ci sono poi le elezioni del Parlamento europeo e lo statuto dei deputati, due elementi che incidono a propria volta sul bilancio. Il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa è soddisfatto del bilancio provvisorio del Parlamento rimasto all’interno del 20 per cento di spesa amministrativa. Non c’è garanzia che questo sarà fattibile nei prossimi anni, ma è importante che teniamo sotto controllo la spesa amministrativa. Vorrei anche esprimere la grande soddisfazione del gruppo ALDE in relazione all’emergenza di un nuovo modello per la retribuzione degli assistenti dei deputati. Da molto tempo il nostro gruppo chiede uno statuto per gli assistenti. E’ giusto che sia il Parlamento a farsi carico dell’amministrazione, e questo è riflesso nel bilancio 2009. Negli ultimi anni, la vendita di edifici ha consentito di registrare notevoli risparmi, ma sono d’accordo sul fatto che ora abbiamo raggiunto un punto in cui occorra riesaminare questa politica, e che dovrebbe essere rianalizzata la politica degli edifici in generale. Dobbiamo ancora vedere una proposta per le altre istituzioni, ma c’è motivo per mantenere l’attenzione anche sulla loro crescente spesa destinata agli edifici. Infine, la questione di finanziare il futuro del ministro degli Esteri dell’UE e del Presidente del Consiglio europeo rimane importante, ma ci ritorneremo in seguito."@it12
lpv:translated text
"Madame la Présidente, je tiens à remercier le rapporteur, M. Lewandowski, pour son excellent rapport et aussi à exprimer ma satisfaction de voir la nouvelle procédure, le dialogue plus ouvert et l’information rapide de la commission, qui a été évidente. Comme plusieurs dans cette Assemblée l’ont fait remarquer, 2009 sera une année spéciale. Bien que le traité de Lisbonne n’ait pas encore été ratifié dans tous les pays, nous devons, dans notre budget, tenir compte de son entrée en vigueur en 2009. Les nouveaux pouvoirs du Parlement européen – qui lui donnent, par exemple, une influence sur le budget agricole et sur la politique juridique – nous amèneront à adapter certaines de ses priorités pour qu’il puisse faire face à ses nouvelles responsabilités. Puis il y aura les élections du Parlement européen et le Statut des députés, qui ont aussi une incidence sur le budget. Le groupe de l’alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe se félicite que le projet de budget du Parlement reste dans la limite de 20 % des dépenses administratives de l’UE. Rien ne garantit que ce sera encore le cas dans les quelques années à venir, mais il est important que nous gardions les dépenses administratives sous contrôle. Je voudrais aussi indiquer le groupe ALDE est très satisfait de l’apparition d’un nouveau modèle de rémunération des assistants de députés. Notre groupe réclame depuis longtemps un statut pour les assistants de députés. C’est la bonne solution pour le Parlement de reprendre l’administration, et on en trouve le reflet dans le budget 2009. Des économies considérables ont été réalisées grâce à la vente d’immeubles au cours des 10 dernières années, mais je reconnais que nous en sommes arrivés à devoir revoir cette politique et que la politique immobilière en général a besoin d’une actualisation. Nous devons encore voir une proposition pour les autres institutions, mais il y a tout lieu de garder aussi un œil sur leurs dépenses immobilières croissantes. Enfin, la question du financement du futur ministre des affaires étrangères de l’UE et du président du Conseil européen reste importante, mais nous y reviendrons plus tard."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080409.30.3-332"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph