Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-09-Speech-3-171"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080409.22.3-171"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to use this opportunity to thank the Slovenian Presidency for putting cancer so high on its political agenda. I want to highlight one initiative in particular: the European Cancer Patient Summit, which was held this week here in Brussels under the patronage of the Slovenian Presidency, with the participation of more than 150 patient groups from all over Europe. This very successful summit, where I also had the honour of addressing the audience, was the first event our new Commissioner for Health attended in this capacity. I must admit I was impressed by the Commissioner’s speech and the commitment she expressed for the fight against cancer as a whole and the concerns of cancer patients in particular. I was also very happy to learn that the Commissioner intends to put forward a new cancer action plan, starting next year, to ensure that cancer remains high on the Commission’s agenda. These initiatives from the Presidency and the Commission must encourage all of us to focus on what should be done, rethink what we have achieved and discover where the current deficits are. And now we are very much looking forward with high expectations to the upcoming Council conclusions on this topic. I am confident that these conclusions will provide a very good and solid basis for the following presidencies to continue along the lines set out therein. Therefore, I would like to strongly encourage the upcoming French Presidency to follow up on established initiatives and to keep cancer high on its agenda. Finally, I would like to thank all those colleagues who contributed very much in drafting the motion for a resolution on combating cancer in the enlarged European Union, on which we will vote tomorrow."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych využil této příležitosti a poděkoval slovinskému předsednictví za to, že rakovinu zařadilo tak vysoko do popředí svého politického programu. Chtěl bych upozornit zejména na jednu iniciativu: Evropský summit pacientů s rakovinou, který se konal tento týden zde v Bruselu pod patronací slovinského předsednictví a kterého se účastnilo více než 150 skupin zastupujících pacienty z celé Evropy. Tento velmi úspěšný summit, na kterém jsem měl rovněž tu čest promluvit, byl první událostí, které naše nová komisařka pro zdraví ve své funkci zúčastnila. Musím přiznat, že proslov paní komisařky na mě udělal dojem, stejně jako její závazek k boji s rakovinou obecně a s problémy pacientů s rakovinou konkrétně. Také mě velmi potěšilo, když jsem se dozvěděl, že paní komisařka hodlá předložit nový akční plán pro rakovinu počínaje příštím rokem, aby zajistila, že rakovina zůstane mezi prioritními tématy Komise. Tyto iniciativy předsednictví a Komise nás musí všechny povzbudit k tomu, abychom se zaměřili na to, co je nutné učinit, zamysleli se nad tím, čeho jsme dosáhli, a objevili místa, která nyní mají určité nedostatky. A nyní se s velkým očekáváním těšíme na nadcházející závěry Rady k tomuto tématu. Věřím, že tyto závěry poskytnou příštím předsednictvím velmi dobrý a pevný základ k pokračování ve směrech, které závěry vytyčí. Proto by rád důrazně povzbudil nadcházející francouzské předsednictví, aby pokračovalo ve stanovených iniciativách a zachovalo téma rakoviny jako prioritní bod svého programu. Konečně bych také chtěl poděkovat všem kolegům, kteří velmi přispěli k přípravě návrhu usnesení o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii, o kterém budeme zítra hlasovat."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke det slovenske formandskab for at sætte kræft så højt på den politiske dagsorden. Jeg vil særligt fremhæve ét initiativ: det europæiske topmøde for kræftpatienter, som blev afholdt denne uge her i Bruxelles med støtte fra det slovenske formandskab, med deltagelse af mere end 150 grupper af kræftpatienter fra hele Europa. Dette meget succesfulde topmøde, hvor jeg også havde æren af at tale, var det første arrangement, vores nye kommissær for sundhed deltog i som kommissær. Jeg må indrømme, at jeg blev imponeret af kommissærens tale og det engagement, hun udviste i forbindelse med kampen mod kræft i almindelighed og kræftpatienters bekymringer i særdeleshed. Det glæder mig også meget at erfare, at kommissæren har tænkt sig at fremlægge en ny handlingsplan mod kræft med start næste år for at sikre, at kræft forbliver højt på Kommissionens dagsorden. Disse initiativer fra formandskabet og Kommissionen bør motivere os alle til at fokusere på, hvad der skal gøres, genoverveje, hvad vi har opnået, og finde frem til, hvor de nuværende mangler er. Og nu ser vi med store forventninger rigtig meget frem til Rådets kommende konklusioner vedrørende dette emne. Jeg er sikker på, at disse konklusioner vil give os et rigtigt godt og solidt grundlag for, at de efterfølgende formandskaber kan følge den kurs, der udstikkes heri. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre det kommende franske formandskab til at følge op på etablerede initiativer og bevare kræft højt på sin dagsorden. Til slut vil jeg takke alle de kolleger, der har ydet en stor indsats i forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsforslaget om kræftbekæmpelse i det udvidede EU, som vi skal stemme om i morgen."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um der slowenischen Präsidentschaft dafür zu danken, dass Krebs auf der politischen Tagesordnung einen so hohen Stellenwert einnimmt. Eine Initiative möchte ich besonders erwähnen: den Europäischen Krebspatientengipfel, der in dieser Woche hier in Brüssel unter der Schirmherrschaft der slowenischen Präsidentschaft stattfand und an dem mehr als 150 Patientengruppen aus allen Teilen Europas teilgenommen haben. Dieser sehr erfolgreiche Gipfel, auf dem auch ich die große Ehre hatte zu sprechen, war der erste Anlass, den unsere neue Kommissarin für Gesundheit in dieser Funktion besucht hat. Ich muss zugeben, ich war sehr beeindruckt von ihrer Rede und dem Engagement, das sie für den Kampf gegen den Krebs im Allgemeinen und für die Belange der Krebspatienten im Besonderen an den Tag legte. Es hat mich ferner gefreut zu hören, dass die Kommissarin mit der Erarbeitung eines neuen Aktionsplans gegen Krebs im nächsten Jahr dafür sorgen will, dass das Thema auf der Tagesordnung der Kommission auch weiterhin ganz oben steht. Diese Initiativen der Präsidentschaft und der Kommission sollten uns alle dazu ermuntern, uns auf das zu konzentrieren, was nötig ist, zu überlegen, was wir schon erreicht haben und wo derzeit die Defizite liegen. Wir sehen den bevorstehenden Schlussfolgerungen des Rates zu diesem Thema mit großen Erwartungen entgegen. Und ich bin zuversichtlich, dass diese Schlussfolgerungen eine gute, solide Grundlage dafür bilden, dass die nächsten Präsidentschaften den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Ich möchte daher die kommende französische Präsidentschaft ermutigen, die bereits bestehenden Initiativen weiterzuverfolgen und dem Thema Krebs auch in Zukunft so viel Aufmerksamkeit zu widmen. Abschließend möchte ich allen Kollegen danken, die an der Erarbeitung des Entschließungsantrags zur Bekämpfung von Krebs in der erweiterten Europäischen Union, über den wir morgen abstimmen werden, mitgewirkt haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σλοβενική Προεδρία που έθεσε το ζήτημα του καρκίνου τόσο υψηλά στην πολιτική της ατζέντα. Θα ήθελα να επισημάνω, συγκεκριμένα, μία πρωτοβουλία: την ευρωπαϊκή διάσκεψη καρκινοπαθών, που πραγματοποιήθηκε αυτήν την εβδομάδα εδώ, στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα της σλοβενικής Προεδρίας, με τη συμμετοχή πάνω από 150 ομάδων ασθενών από ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η πολύ επιτυχημένη διάσκεψη, όπου και εγώ είχα την τιμή να μιλήσω στο κοινό, ήταν η πρώτη εκδήλωση όπου παρέστη η νέα Επίτροπος Υγείας υπό τη νέα της αυτή ιδιότητα. Πρέπει να ομολογήσω ότι εντυπωσιάστηκα από την ομιλία της Επιτρόπου και τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση του καρκίνου γενικότερα και τους προβληματισμούς της για τους καρκινοπαθείς ειδικότερα. Προς μεγάλη μου ευχαρίστηση πληροφορήθηκα επίσης ότι η Επίτροπος σκοπεύει να υποβάλει νέο σχέδιο δράσης για τον καρκίνο, ξεκινώντας από το επόμενο έτος, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο καρκίνος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε υψηλή θέση στην ατζέντα της Επιτροπής. Οι πρωτοβουλίες αυτές της Προεδρίας και της Επιτροπής πρέπει να ενθαρρύνουν όλους μας να επικεντρωθούμε σε αυτά που πρέπει να γίνουν, να επανεξετάσουμε τι έχουμε επιτύχει και να ανακαλύψουμε ποιες είναι οι σημερινές ελλείψεις. Και τώρα αναμένουμε με μεγάλες προσδοκίες τα επερχόμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα αυτό. Είμαι βέβαιος ότι τα εν λόγω συμπεράσματα θα παράσχουν μια πολύ καλή και στέρεη βάση για τις επόμενες Προεδρίες, ώστε να συνεχίσουν προς την κατεύθυνση που ορίζεται σε αυτά. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να προτρέψω την επερχόμενη γαλλική Προεδρία να συνεχίσει τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες και να διατηρήσει τον καρκίνο στην ατζέντα της ως θέμα προτεραιότητας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνεισέφεραν σημαντικά στη σύνταξη της πρότασης ψηφίσματος για την καταπολέμηση του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία θα ψηφίσουμε αύριο."@el10
"Señor Presidente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Presidencia eslovena haber colocado el cáncer en un lugar tan visible de su programa político. Me gustaría destacar especialmente una iniciativa, a saber, la Cumbre europea de los enfermos de cáncer, celebrada esta semana aquí en Bruselas con el patrocinio de la Presidencia eslovena y la participación de más de 150 grupos de pacientes de toda Europa. Esta cumbre, a cuyo público tuve el honor de dirigirme, ha cosechado un gran éxito y fue el primer evento al que asistió la nueva Comisaria de Sanidad recién designada. Debo reconocer que la intervención de la Comisaria me dejó impresionado, así como el compromiso manifestado en relación con la lucha contra el cáncer en su conjunto y su sensibilidad con las preocupaciones de los enfermos de cáncer en general. También me satisfizo enormemente saber que la Comisaria tiene intención de presentar un nuevo plan de acción sobre el cáncer que comenzará el año próximo, con vistas a garantizar que esta cuestión sigue ocupando un lugar visible en el programa de la Comisión. Todas estas iniciativas de la Presidencia y la Comisión deben invitarnos a todos a considerar lo que debería hacerse, a examinar lo que se ha logrado y a descubrir las carencias actuales. Así pues, albergamos grandes expectativas en relación con las conclusiones que el Consejo está a punto de publicar sobre esta cuestión. Confío en que tales conclusiones brinden una base muy sólida y positiva a las próximas presidencias para que puedan ajustarse a las directrices establecidas en ellas. Por consiguiente, me gustaría pedir encarecidamente a la próxima Presidencia francesa que dé continuación a las iniciativas emprendidas y siga otorgando visibilidad al cáncer en su programa. Por último, me gustaría dar las gracias a todos los diputados al PE que han contribuido en gran medida a elaborar la propuesta de resolución sobre la lucha contra el cáncer en la UE ampliada, sobre la que votaremos mañana."@es21
"Härra juhataja, ma sooviksin kasutada võimalust, et tänada eesistujariiki Sloveeniat vähktõve nii tähtsale kohale asetamise eest oma poliitilises tegevuskavas. Soovin eraldi välja tuua ühe algatuse: Euroopa vähihaigete tippkohtumise, mida peeti sel nädalal siin Brüsselis eesistujariigi Sloveenia eestseismisel, kus osales üle 150 patsiendirühma üle kogu Euroopa. See väga edukas tippkohtumine, kus ka minul oli au publiku poole pöörduda, oli esimene sündmus, kus meie tervishoiuvolinik osales selles ametis. Ma pean tunnistama, et voliniku kõne ja pühendumus, mida ta väljendas vähktõve kui terviku vastu võitlemises ja eriline mure vähihaigete vastu, avaldasid mulle muljet. Mul oli ka väga hea meel teada saada, et volinik kavatseb esitada vähktõve tegevuskava, mida alustatakse tuleval aastal kindlustamaks, et vähktõbi oleks jätkuvalt tähtsal kohal komisjoni päevakorras. Need eesistujariigi ja komisjoni poolsed algatused peavad meid kõiki julgustama tähelepanu pöörama sellele, mida on vaja ära teha, järele mõtlema, mida me oleme saavutanud ja aru saama, milles seisnevad praegused puudujäägid. Ja nüüd me jääme suurte lootustega ootama seda teemat puudutavaid komisjoni järeldusi. Ma olen kindel, et need järeldused kindlustavad väga hea ja kindla pinnase tulevastele eesistujariikidele, et jätkata planeeritud suunas. Seepärast sooviksin ma tugevalt julgustada tulevast eesistujariiki Prantsusmaad, et ta järgiks loodud algatusi ja hoiaks vähktõbe oma päevakorras tähtsal kohal. Lõpetuseks sooviksin ma tänada kõiki neid kolleege, kes aitasid väga palju kaasa resolutsiooni ettepaneku kavandamisele, mis puudutab vähktõve vastu võitlemist laienenud Euroopa Liidus, mida me hääletame homme."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää tätä tilaisuutta kiittääkseni puheenjohtajavaltio Sloveniaa siitä, että se asetti syövän etusijalle poliittisella asialistalla. Haluaisin korostaa erityisesti yhtä aloitetta: Euroopan syöpäpotilaiden huippukokousta, joka pidettiin tällä viikolla täällä Brysselissä puheenjohtajavaltio Slovenian suojeluksessa ja johon osallistui yli 150 potilasjärjestöä kaikkialta Euroopasta. Tämä hyvin onnistunut huippukokous, jossa minulla myös oli kunnia puhua yleisölle, oli ensimmäinen tapahtuma, johon meidän uusi terveysasioista vastaava komission jäsenemme osallistui. Minun on myönnettävä, että olin vaikuttunut komission jäsenen puheesta ja hänen ilmaisemastaan sitoumuksesta taistella syöpää vastaan kokonaisuudessaan ja vastata erityisesti syöpäpotilaiden huolenaiheisiin. Olin myös hyvin iloinen saadessani tietää, että komission jäsen aikoo ehdottaa uutta syöpää koskevaa toimintasuunnitelmaa ensi vuodesta alkaen ja että sillä varmistetaan, että syöpää koskevat asiat pysyvät keskeisinä komission suunnitelmissa. Näiden puheenjohtajavaltion ja komission aloitteiden pitää rohkaista meitä kaikkia keskittymään siihen, mitä pitää tehdä, mitä on saavutettu sekä saamaan selville, missä nykyiset puutteet ovat. Nyt odotamme mielenkiinnolla ja korkein odotuksin tulevia neuvoston päätelmiä tästä aiheesta. Olen luottavainen, että näillä päätelmillä tarjotaan seuraavia puheenjohtajuuksia varten hyvä ja vankka perusta jatkaa niiden mukaisesti aloitettuja toimintalinjoja. Siksi haluaisin rohkaista vahvasti tulevaa puheenjohtajavaltiota Ranskaa jatkamaan käynnistettyjä aloitteita ja pitämään syöpää koskevat toimet keskeisenä sen ohjelmassa. Haluaisin lopuksi kiittää kaikkia niitä kollegoja, jotka antoivat apuaan huomenna äänestettävän, syövän torjuntaa laajentuneessa EU:ssa koskevan päätöslauselmaesityksen laatimisessa."@fi7
"Monsieur le Président, je profite de l’occasion pour remercier la présidence slovène d’avoir placé le cancer en position si élevée dans son agenda politique. Je voudrais mettre en évidence une initiative en particulier: c’est le Sommet européen des patients atteints du cancer, qui s’est tenu cette semaine à Bruxelles sous le patronage de la présidence slovène avec la participation de plus de 150 groupes de patients venant de l’Europe tout entière. Ce sommet très réussi, où j’ai aussi eu l’honneur de m’adresser à l’auditoire, était le premier événement auquel notre nouvelle commissaire pour la santé a participé au titre de sa fonction. Je dois admettre que j’ai été impressionné par l’intervention de la commissaire et par l’engagement qu’elle a exprimé pour la lutte contre le cancer en général et les préoccupations des patients en particulier. J’ai aussi été très heureux d’apprendre que la commissaire compte proposer un nouveau plan d’action contre le cancer, qui commencera l’année prochaine, pour garantir que le cancer reste en position élevée à l’agenda de la Commission. Ces initiatives de la présidence et de la Commission doivent nous encourager tous à centrer notre attention sur ce qui doit être fait, à repenser ce que nous avons réalisé et à découvrir où se situent les déficits actuels. Et nous sommes maintenant impatients de connaître les futures conclusions du Conseil sur cette question. Je suis persuadé que ces conclusions fourniront une excellente base solide pour permettre aux futures présidences de poursuivre l’action selon les mêmes axes. C’est pourquoi je voudrais encourager vivement la future présidence française à donner suite aux initiatives établies et à réserver au cancer une place de choix dans son programme. Enfin, je tiens à remercier tous les collègues qui ont contribué très largement à rédiger la proposition de résolution sur la lutte contre le cancer dans l’Union européenne élargie, qui sera soumise au vote demain."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Szeretném kihasználni a lehetőséget és megköszönni a szlovén elnökségnek, hogy ilyen nagy fontosságot tulajdonított a ráknak politikai programjában. Egy kezdeményezést különösen ki kívánok emelni: az Európai Rákbetegek Csúcstalálkozóját, melyre egy hete került sor itt, Brüsszelben több, mint 150 betegcsoport részvételével egész Európából. Nagyon sikeres csúcstalálkozó volt, ahol az a megtiszteltetés ért engem is, hogy szólhattam a közönséghez, és ez volt az első esemény, hogy új egészségügyi biztosunk ebben a szerepkörében megjelent. Be kell ismernem, hogy elnyűgözött a biztos asszony beszéde és az az elkötelezettség, aminek összességében a rákkal szembeni harccal és különösképp a rákos betegek problémáival kapcsolatban hangot adott. Azt is örömmel tudtam meg, hogy a biztos asszony egy új rákkal kapcsolatos, a jövő évben induló cselekvési tervet akar indítványozni annak érdekében, hogy biztosítsa, a rák továbbra is fontos szerepet kap a Bizottság programjában. Az elnökség és a Bizottság ezen kezdeményezéseinek mindnyájunkat arra kell bátorítaniuk, hogy összpontosítsunk arra, mit is kellene tenni, újból átgondoljuk, mit értünk el, illetve felismerjük, hol vannak jelenleg hiányosságaink. És már most nagy reményekkel várjuk ebben a témában a közelgő tanácsi döntéseket. Biztos vagyok abban, hogy ezek a döntések nagyon jó és szilárd alapot fognak adni a következő elnökségeknek arra, hogy folytassák az abban meghatározott utat. Így tehát határozottan bátorítani szeretném a közelgő francia elnökséget arra, hogy folytassa a megkezdett kezdeményezéseket és továbbra is kiemelt fontosságot tulajdonítson a ráknak programjában. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazon kollégának, akik oly sokkal járultak hozzá azon határozati indítványnak megszövegezéséhez, melynek témája a rák elleni harc a kibővített Európai Unióban, és amiről holnap fogunk szavazni."@hu11
"− Signor Presidente, vorrei approfittare di quest’occasione per ringraziare la Presidenza slovena per aver fatto del problema del cancro una delle principali priorità nella sua agenda politica. Desidererei sottolineare un’iniziativa in particolare: il Vertice europeo delle organizzazioni dei malati di cancro, tenutosi a Bruxelles questa settimana sotto il patrocinio della Presidenza slovena, e cui hanno partecipato oltre 150 gruppi di pazienti provenienti da tutta Europa. Quest’incontro, dal risultato molto positivo, e in occasione del quale ho anche avuto l’onore di rivolgermi al pubblico, è stato il primo evento cui il nuovo Commissario per la salute ha partecipato nelle sue funzioni. Devo ammettere di esser rimasto favorevolmente colpito dal discorso del Commissario, dall’impegno espresso nella lotta contro il cancro, in generale, e riguardo alle preoccupazioni dei malati di cancro, in particolare. Mi ha anche fatto molto piacere apprendere che il Commissario intende presentare un nuovo piano d’azione contro il cancro che mira, a partire dal prossimo anno, a garantire che a tale patologia venga attribuita elevata priorità nell’agenda della Commissione. Queste iniziative della Presidenza e della Commissione dovrebbero rappresentare per tutti noi uno stimolo per concentrarci sulle priorità, per ripensare a quel che abbiamo raggiunto e per individuare le attuali lacune. Attendiamo con ansia di vedere le prossime conclusioni del Consiglio su questo tema, e nutriamo grandi aspettative al riguardo. Sono sicuro che tali conclusioni costituiranno un’ottima e solida base per le Presidenze successive affinché continuino lungo il sentiero tracciato. Vorrei quindi esortare con forza la prossima Presidenza francese a portare avanti le iniziative già in corso e a mantenere il cancro tra le principali priorità in agenda. Infine, desidero ringraziare tutti quei colleghi che hanno contribuito alla stesura della proposta di risoluzione sulla lotta al cancro nell’Unione europea allargata, sulla quale voteremo domani."@it12
"Gerb. Pirmininke, naudodamasis proga norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Slovėnijai savo politinėje darbotvarkėje skyrus tiek daug dėmesio kovai su vėžiu. Vieną iniciatyvą norėčiau ypač paminėti. Tai pirmininkaujančios Slovėnijos remiamas Europos vėžio ligonių susitikimas, kuris šią savaitę vyko Briuselyje, kuriame dalyvavo daugiau nei 150 ligonių grupių iš visos Europos. Šis labai sėkmingas susirinkimas, kuriame man irgi teko garbė pasisakyti, buvo pirmas renginys, kuriame dalyvavo naujoji mūsų Komisijos narė, atsakinga už sveikatos sritį. Norėčiau pripažinti, kad mane sužavėjo jos kalba ir pasišventimas kovoti su vėžiu, ypač parodytas susirūpinimas vėžiu sergantiems ligoniams. Labai džiaugiausi sužinojęs, kad Komisijos narė ruošiasi parengti naują kovos su vėžiu veiksmų planą kitais metais, užtikrinti, kad kova su vėžiu toliau užims svarbią vietą Komisijose darbe. Šios pirmininkaujančios šalies ir Komisijos parodytos iniciatyvos turėtų paskatinti mus skirti dėmesio tam, ką reikia padaryti, pergalvoti, ką esame pasiekę ir surasti, ko šiuo metu trūksta. Šiuo metu mes labai laukiame būsimų Tarybos išvadų šiuo klausimu. Esu įsitikinęs, kad šios išvados taps labai geru ir tvirtu pagrindu ateityje pirmininkausiančioms šalims, kad jos galėtų tęsti pradėtą darbą. Todėl norėčiau pakviesti vėliau pirmininkausiančią Prancūziją pratęsti iniciatyvą ir toliau skirti daug dėmesio kovai su vėžiu. Baigdamas norėčiau padėkoti visiems kolegoms, prisidėjusiems prie pasiūlymo dėl rezoliucijos kovos su vėžiu išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, dėl kurios mes rytoj balsuosime."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Slovēnijas prezidentūrai par to, ka tā piešķīrusi vēzim tik augstu prioritāti politiskajā darba kārtībā. Es vēlētos īpaši uzsvērt vienu iniciatīvu – Eiropas vēža pacientu samitu, kas šonedēļ notika Briselē Slovēnijas prezidentūras aizgādībā, piedaloties vairāk nekā 150 pacientu grupām no visas Eiropas. Šis ļoti veiksmīgais samits, kurā arī man bija gods vērsties pie auditorijas, bija pirmais pasākums, kurā pēc stāšanās amatā piedalījās mūsu jaunā veselības aizsardzības komisāre. Jāatzīst, ka mani ļoti ietekmēja komisāres runa un viņas paustais atbalsts cīņai pret vēzi kopumā un it īpaši vēža slimnieku problēmām. Es ļoti priecājos, uzzinot, ka, sākot ar nākamo gadu, komisāre gatavojas izvirzīt jaunu vēža apkarošanas plānu, lai nodrošinātu to, ka vēzis joprojām ir augstā vietā Komisijas darba kārtībā. Šīm prezidentūras un Komisijas iniciatīvām ir jārosina mūs visus pievērsties darbam, pārdomāt, ko esam sasnieguši, un noteikt pašreizējos trūkumus. Un tagad mēs ļoti gaidām un liekam lielas cerības uz Padomes turpmākajiem atzinumiem šajā jautājumā. Esmu pārliecināts, ka šie atzinumi veidos ļoti labu un stingru pamatu nākamajām prezidentūrām turpināt tajos noteiktos virzienus. Tādēļ es vēlētos notikti aicināt nākamo Francijas prezidentūru turpināt izveidotās iniciatīvas un paturēt vēža jautājumu darba kārtības augstā pozīcijā. Nobeigumā es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kuri deva lielu ieguldījumu rezolūcijas projektā par vēža apkarošanu paplašinātajā Eiropas Savienībā, par kuru mēs balsosim rīt."@lv13
"Mr President, I would like to use this opportunity to thank the Slovenian Presidency for putting cancer so high on its political agenda. I want to highlight one initiative in particular: the European Cancer Patient Summit, which was held this week here in Brussels under the patronage of the Slovenian Presidency, with the participation of more than 150 patient groups from all over Europe. This very successful summit, where I also had the honour of addressing the audience, was the first event our new Commissioner for Health attended in this capacity. I must admit I was impressed by the Commissioner’s speech and the commitment she expressed for the fight against cancer as a whole and the concerns of cancer patients in particular. I was also very happy to learn that the Commissioner intends to put forward a new cancer action plan, starting next year, to ensure that cancer remains high on the Commission’s agenda. These initiatives from the Presidency and the Commission must encourage all of us to focus on what should be done, rethink what we have achieved and discover where the current deficits are. And now we are very much looking forward with high expectations to the upcoming Council conclusions on this topic. I am confident that these conclusions will provide a very good and solid basis for the following presidencies to continue along the lines set out therein. Therefore, I would like to strongly encourage the upcoming French Presidency to follow up on established initiatives and to keep cancer high on its agenda. Finally, I would like to thank all those colleagues who contributed very much in drafting the motion for a resolution on combating cancer in the enlarged European Union, on which we will vote tomorrow."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de gelegenheid te baat nemen om het Sloveense voorzitterschap te danken dat zij kanker op zijn politieke agenda zo bovenaan heeft gezet. Ik wil met name één initiatief benadrukken: de Europese top van de kankerpatiënt die deze week in Brussel werd gehouden onder het beschermheerschap van het Sloveense voorzitterschap, waaraan meer dan 150 patiëntengroepen uit heel Europa hebben deelgenomen. Deze zeer succesvolle top, waarbij ik de eer had een toespraak te houden, was de eerste gebeurtenis die onze commissaris voor gezondheid in deze hoedanigheid bijwoonde. Ik moet toegeven dat ik onder de indruk was van de toespraak van de commissaris en van de betrokkenheid die zij onder woorden bracht voor de kankerbestrijding in het algemeen en de zorgen van de kankerpatiënten in het bijzonder. Ik was er ook zeer over verheugd dat de commissaris van plan is een nieuw actieplan tegen kanker op te zetten, dat volgend jaar van start gaat om ervoor te zorgen dat kanker hoog op de agenda van de Commissie blijft staan. Deze initiatieven van het voorzitterschap en de Commissie moeten ons allen aanmoedigen om de blik te richten op het hetgeen er moet worden gedaan, na te denken over hetgeen wij hebben bereikt en te ontdekken waar op het moment onze tekorten liggen. En nu kijken we met hoge verwachtingen uit naar de komende conclusies van de Raad over dit onderwerp. Ik heb er vertrouwen in dat deze conclusies een zeer goede en solide grondslag zullen leveren voor de volgende voorzitterschappen om langs de hierin uitgestippelde lijnen verder te gaan. Daarom zou ik het aanstaande Franse voorzitterschap sterk willen aanbevelen om de in het leven geroepen initiatieven voort te zetten en kanker hoog op zijn agenda ze houden. Ten slotte wil ik alle collega’s danken die veel hebben bijgedragen aan het ontwerp van de resolutie over kankerbestrijding in de uitgebreide Europese Unie, waarover wij morgen zullen stemmen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym skorzystać z tej możliwości, aby podziękować prezydencji słoweńskiej za uwzględnienie raka tak wysoko na liście priorytetów swojego programu. Chciałbym zwrócić uwagę w szczególności na jedną inicjatywę: europejski szczyt pacjentów onkologicznych, który odbył się w tym tygodniu w Brukseli pod patronatem prezydencji słoweńskiej, w którym udział wzięło ponad 150 grup pacjentów z całej Europy. Ten bardzo udany szczyt, na którym również miałem okazję wystąpić publicznie, był pierwszym wydarzeniem, w którym wzięła udział nasza nowa pani komisarz do spraw zdrowia. Chciałbym podkreślić, że ogromne wrażenie wywarło na mnie wystąpienie pani komisarz i wyrażone przez nią zaangażowanie na rzecz walki z rakiem, a w szczególności jej troska o pacjentów cierpiących na raka. Z zadowoleniem przyjąłem informację, że pani komisarz ma zamiar w przyszłym roku przedstawić nowy plan działań w sprawie raka, uwzględniający nowotwory na liście priorytetów w programie Komisji. Te inicjatywy ze strony prezydencji i Komisji powinny nas wszystkich zachęcić do skoncentrowania się na tym, co trzeba zrobić, przemyślenia tego, co udało się nam osiągnąć i odkrycia, gdzie obecnie istnieją braki. Aktualnie z dużą niecierpliwością i ogromnymi nadziejami oczekujemy na zbliżające się konkluzje Rady w tym zakresie. Jestem przekonany, że te konkluzje będą stanowić bardzo dobrą i rzetelną podstawę, na której kolejne prezydencje będą mogły kontynuować działania w nich zawarte. Z tego względu chciałbym zdecydowanie zachęcić zbliżającą się prezydencję francuską do kontynuowania rozpoczętych inicjatyw i utrzymania wysokiego priorytetu nowotworów w jej programie. Wreszcie chciałbym podziękować wszystkim kolegom, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do tworzenia projektu rezolucji w sprawie zwalczania nowotworów w rozszerzonej Unii Europejskiej, nad którą jutro odbędzie się głosowanie."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à Presidência eslovena o facto de atribuir ao cancro uma prioridade tão elevada na sua agenda política. Gostaria de salientar, em particular, uma iniciativa: a Cimeira Europeia consagrada aos doentes oncológicos de toda a Europa, que se realizou esta semana aqui em Bruxelas sob os auspícios da Presidência eslovena, com a participação de mais de 150 grupos de doentes de toda a Europa. Esta cimeira, muito bem sucedida, na qual tive também a honra de poder dirigir-me aos presentes, foi o primeiro evento em que a nossa nova Comissária para a Saúde esteve presente nessa capacidade. Devo reconhecer que fiquei impressionado com o discurso da Senhora Comissária e com o empenhamento que demonstrou na luta contra todos os tipos de cancro, assim como com a sua preocupação pelos doentes oncológicos em particular. Fiquei também extremamente satisfeito por saber que a Senhora Comissária tenciona apresentar um plano de acção contra o cancro, com início no próximo ano, a fim de assegurar que o cancro permaneça no topo da agenda da Comissão. Estas iniciativas da Presidência e da Comissão deverão encorajar-nos a todos a concentrar-nos no que deverá ser feito, em repensar o que já conseguimos e em descobrir onde residem as actuais lacunas. E agora aguardamos com elevada expectativa as conclusões do próximo Conselho a este respeito. Confio que essas conclusões nos proporcionem uma base muito positiva e sólida para que as próximas Presidências prossigam o rumo nelas traçado. Por conseguinte gostaria de encorajar fortemente a próxima Presidência francesa a seguir as iniciativas estabelecidas e a manter o cancro no topo das prioridades da sua agenda. Por último gostaria de agradecer a todos os colegas que contribuíram imenso para a elaboração de uma proposta de resolução sobre a luta contra o cancro na União Europeia alargada, que votaremos amanhã."@pt17
"Mr President, I would like to use this opportunity to thank the Slovenian Presidency for putting cancer so high on its political agenda. I want to highlight one initiative in particular: the European Cancer Patient Summit, which was held this week here in Brussels under the patronage of the Slovenian Presidency, with the participation of more than 150 patient groups from all over Europe. This very successful summit, where I also had the honour of addressing the audience, was the first event our new Commissioner for Health attended in this capacity. I must admit I was impressed by the Commissioner’s speech and the commitment she expressed for the fight against cancer as a whole and the concerns of cancer patients in particular. I was also very happy to learn that the Commissioner intends to put forward a new cancer action plan, starting next year, to ensure that cancer remains high on the Commission’s agenda. These initiatives from the Presidency and the Commission must encourage all of us to focus on what should be done, rethink what we have achieved and discover where the current deficits are. And now we are very much looking forward with high expectations to the upcoming Council conclusions on this topic. I am confident that these conclusions will provide a very good and solid basis for the following presidencies to continue along the lines set out therein. Therefore, I would like to strongly encourage the upcoming French Presidency to follow up on established initiatives and to keep cancer high on its agenda. Finally, I would like to thank all those colleagues who contributed very much in drafting the motion for a resolution on combating cancer in the enlarged European Union, on which we will vote tomorrow."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som využil túto príležitosť a poďakoval slovinskému predsedníctvu za to, že rakovinu zaradili v rámci svojho politického programu tak vysoko. Chcem predovšetkým zdôrazniť jednu iniciatívu: Európsky samit onkologických pacientov, ktorý sa konal tento týždeň v Bruseli pod patronátom slovinského predsedníctva, na ktorom sa zúčastnilo viac než 150 skupín pacientov z celej Európy. Tento veľmi úspešný samit, na ktorom som mal tú česť tiež prehovoriť pred publikom, bol prvou udalosťou našej novej komisárky pre zdravotníctvo, na ktorom sa zúčastnila v tejto funkcii. Musím priznať, že prejav pani komisárky na mňa urobil dojem, rovnako ako jej odhodlanie bojovať proti rakovine celkovo a obzvlášť jej starostlivosť o onkologických pacientov. Veľmi ma tiež potešilo, že pani komisárka plánuje predložiť nový akčný plán v oblasti boja proti rakovine so začiatkom v budúcom roku s cieľom zaistiť, aby rakovina zostala kľúčovým bodom programu Komisie. Tieto iniciatívy zo strany predsedníctva a Komisie nás všetkých musia povzbudiť, aby sme sa sústredili na to, čo treba urobiť, znovu si premysleli, čo sme už dosiahli, a zistili, kde sú naše aktuálne nedostatky. A teraz sa všetci s veľkými očakávaniami tešíme na pripravované závery Rady na túto tému. Som presvedčený, že tieto závery sa stanú veľmi dobrou a pevnou základňou, aby mohli ďalšie predsedníctva pokračovať v nich stanovenej línii. Preto by som rád dôrazne povzbudil nadchádzajúce francúzske predsedníctvo, aby pokračovalo v stanovených iniciatívach a aby ponechalo problematiku rakoviny vysoko vo svojom programe. Na záver by som rád poďakoval všetkým tým kolegom, ktorí výrazne prispievali pri vypracovaní návrhu uznesenia o boji proti rakovine v rozšírenej Európskej únii, o ktorej budeme hlasovať zajtra."@sk19
"Gospod predsednik, to priložnost bi rad izkoristil, da se zahvalim slovenskemu predsedstvu, ker je področje raka postavilo na visoko mesto političnega dnevnega reda. Poudariti želim zlasti eno pobudo: evropski vrh rakavih bolnikov, ki je potekal ta teden v Bruslju pod okriljem slovenskega predsedstva in se ga je udeležilo več kot 150 skupin bolnikov iz vse Evrope. To je bil zelo uspešen vrh, na katerem sem imel čast pozdraviti občinstvo, in prvi dogodek naše nove komisarke za zdravje v okviru njenega mandata. Priznati moram, da sem bil navdušen nad govorom komisarke in zavezanostjo, ki jo je izrazila v zvezi z bojem proti raku na splošno in zlasti zaskrbljenostjo rakavih bolnikov. Prav tako sem bil navdušen nad tem, da želi komisarka naslednje leto predložiti nov akcijski načrt na področju raka, da se zagotovi visoko mesto področja raka na dnevnem redu Komisije. Te pobude predsedstva in Komisije nas morajo vse spodbuditi, da se osredotočimo na to, kaj je treba storiti, pretehtati, kaj smo dosegli, in ugotoviti obstoječe pomanjkljivosti. Z visokimi pričakovanji se veselimo prihodnjih sklepov Sveta na tem področju. Prepričan sem, da bodo ti sklepi zagotovili zelo dobro in trdno podlago za naslednja predsedstva, da bodo lahko nadaljevala v tej smeri. Zato bi rad močno spodbudil prihodnje francosko predsedstvo, naj sledi obstoječim pobudam in ohrani visoko mesto področja raka na dnevnem redu. Na koncu se zahvaljujem vsem kolegom, ki so zelo prispevali k oblikovanju predloga resolucije o boju proti raku v razširjeni Evropski uniji, o katerem bomo jutri glasovali."@sl20
". Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt och tacka det slovenska ordförandeskapet för att det satte cancer så högt på den politiska dagordningen. Jag vill lyfta fram ett initiativ i synnerhet: det europeiska toppmötet för cancerpatientföreningar, som hölls här i Bryssel i veckan med det slovenska ordförandeskapet som värd, där över 150 patientföreningar från hela Europa deltog. Detta mycket lyckade toppmöte där jag också hade äran att tala till åhörarna var det första evenemang som vår nya hälsokommissionär besökte i egenskap av sådan. Jag måste erkänna att jag blev imponerad av kommissionsledamotens tal och det åtagande som hon uttryckte för kampen mot cancer i allmänhet och cancerpatienters problem i synnerhet. Jag blev också mycket glad att höra att kommissionsledamoten ämnar lägga fram en ny handlingsplan för cancer, med början nästa år, för att se till att cancer förblir en hög prioritering på kommissionens dagordning. Dessa initiativ från ordförandeskapet och kommissionen måste uppmuntra oss alla att fokusera på det som ska göras, tänka över vad vi har uppnått och upptäcka var de nuvarande bristerna finns. Och nu ser vi verkligen fram emot och har höga förväntningar på rådets kommande slutsatser i detta ämne. Jag är säker på att dessa slutsatser kommer att utgöra en mycket bra och solid grund som de kommande ordförandeskapen kan fortsätta att arbeta med i samma anda. Därför vill jag starkt uppmana det kommande franska ordförandeskapet att följa upp fastställda initiativ och sätta cancer högt upp på sin dagordning. Slutligen vill jag tacka alla kolleger som har bidragit stort till att ta fram resolutionsförslaget om kampen mot cancer i den utvidgade Europeiska unionen, som vi ska rösta om i morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Georgs Andrejevs,"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph