Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-09-Speech-3-132"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Nedávne aktivity maďarskej gardy proti rómskym občanom, otvorené hlásanie extrémizmu a revizionizmu, ako aj hľadanie vonkajšieho nepriateľa v susedných štátoch a príslušníkoch iných národov umocnené pokračovaním v jej činnosti a ďalšou prísahou pred necelými dvoma týždňami nových členov tejto organizácie, podporovanej obdobne naladenými politickými stranami a zoskupeniami nielen v Maďarsku, ale aj za jeho hranicami, predstavujú závažnú hrozbu základným princípom, na ktorých je postavená súčasná Európa. Je to rastúca hrozba a súčasne výzva, ktorá sa bytostne dotýka nielen všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov Maďarska, občanov susedných krajín, ale je to problém, ktorý sa dotýka celej Európy. Prejavy agresívneho nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu či neofašizmu nemajú a nemôžu mať miesto v demokratickej Európe. Tieto javy nie je možné relativizovať, marginalizovať, nie je možné pre ne prijať akékoľvek ospravedlnenie. Chcem preto požiadať a apelujem týmto na európske inštitúcie, aby sa týmto problémom začali vážne zaoberať."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Ungari kaitseüksuse viimased tegevused Rooma vastu, samuti selle avalik poolehoid ekstremismi ja revisionismi suhtes ning soov leida naaberriikidest ja teistest riikidest välisvaenlast on tõsiseks ohuks tänase Euroopa aluseks olevatele põhimõtetele; see käib koos pideva tegevusega, mis laieneb koos uute liikmete vastuvõtmisega, kes vannutati vähem kui kaks nädalat tagasi, ning Ungari ja teiste riikide poliitiliste parteide ja sarnaste kalduvustega rühmituste toetusega sellele. See ei ole ainult kasvav oht, vaid ka väljakutse, mis ei mõjuta ainult kõiki Ungari ja naaberriikide demokraatlike vaadetega inimesi, vaid ka Euroopa tervikuna. Agressiivse natsionalismi, rassismi, võõrviha ja antisemitismi või neofašismi ilmingutel ei ole ja ei tohi olla kohta demokraatlikus Euroopas. Neid nähtusi ei saa pidada suhteliseks või marginaalseks sündmuseks ega ka mingil moel õigustada. Sellepärast kutsun ma Euroopa institutsioone üles selle küsimusega tõsiselt tegema."@et5
lpv:translated text
"Nedavna dejanja Madžarske straže proti Romom resno ogrožajo osnovna načela, na katerih je bila zgrajena današnja Evropa, ogroža pa jih tudi dejstvo, da Madžarska straža odprto zagovarja ekstremizem in revizionizem ter vidi zunanjega sovražnika v sosednjih državah in med državljani drugih držav; to spremljajo stalne dejavnosti, ki so vedno pogostejše pri novih članih te organizacije, ki so zaprisegli pred manj kot dvema tednoma, podpirajo pa jih podobne politične stranke in skupine na Madžarskem in zunaj nje. To ni edina naraščajoča grožnja, ampak tudi izziv, ki bistveno vpliva na vse ljudi z demokratičnim stališčem na Madžarskem in v sosednjih državah ter v celotni Evropi. Izražanje agresivnega nacionalizma, rasizma, ksenofobije, antisemitizma ali neofašizma ni in ne sme biti zaželeno v demokratični Evropi. Ti dogodki se ne smejo obravnavati kot sorazmerni in postranski, prav tako jih ni mogoče na noben način opravičiti. Zato pozivam evropske institucije, da začnejo resno obravnavati to vprašanje."@sl20
lpv:translated text
"Nedávne aktivity maďarskej gardy proti rómskym občanom, otvorené hlásanie extrémizmu a revizionizmu, ako aj hľadanie vonkajšieho nepriateľa v susedných štátoch a príslušníkoch iných národov umocnené pokračovaním v jej činnosti a ďalšou prísahou pred necelými dvoma týždňami nových členov tejto organizácie, podporovanej obdobne naladenými politickými stranami a zoskupeniami nielen v Maďarsku, ale aj za jeho hranicami, predstavujú závažnú hrozbu základným princípom, na ktorých je postavená súčasná Európa. Je to rastúca hrozba a súčasne výzva, ktorá sa bytostne dotýka nielen všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov Maďarska, občanov susedných krajín, ale je to problém, ktorý sa dotýka celej Európy. Prejavy agresívneho nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu či neofašizmu nemajú a nemôžu mať miesto v demokratickej Európe. Tieto javy nie je možné relativizovať, marginalizovať, nie je možné pre ne prijať akékoľvek ospravedlnenie. Chcem preto požiadať a apelujem týmto na európske inštitúcie, aby sa týmto problémom začali vážne zaoberať."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Nedávné aktivity maďarské gardy proti Romům, otevřené hlásání extremismu a revisionismu i hledání vnějšího nepřítele v sousedních státech a příslušnících jiných národů umocněné pokračováním činnosti gardy a před necelými dvěma týdny další přísahou nových členů této organizace, podporované podobně naladěnými politickými stranami a seskupeními nejen v Maďarsku, ale i za jeho hranicemi, představují závažnou hrozbu pro základní principy, na kterých je postavena současná Evropa. Je to rostoucí hrozba a současně výzva, která se bytostně dotýká nejen všech demokraticky smýšlejících občanů Maďarska, občanů sousedních zemí, ale je to problém, který se dotýká celé Evropy. Projevy agresivního nacionalismu, rasismu, xenofobie, antisemitismu či neofašismu nemají a nemohou mít v demokratické Evropě místo. Tyto jevy nelze relativizovat, marginalizovat, nelze pro ně přijmout žádné odůvodnění. Chci proto požádat a apeluji tímto na evropské orgány, aby se tímto problémem začaly vážně zabývat."@cs1
lpv:spoken text
"Nedávne aktivity maďarskej gardy proti rómskym občanom, otvorené hlásanie extrémizmu a revizionizmu, ako aj hľadanie vonkajšieho nepriateľa v susedných štátoch a príslušníkoch iných národov umocnené pokračovaním v jej činnosti a ďalšou prísahou pred necelými dvoma týždňami nových členov tejto organizácie, podporovanej obdobne naladenými politickými stranami a zoskupeniami nielen v Maďarsku, ale aj za jeho hranicami, predstavujú závažnú hrozbu základným princípom, na ktorých je postavená súčasná Európa. Je to rastúca hrozba a súčasne výzva, ktorá sa bytostne dotýka nielen všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov Maďarska, občanov susedných krajín, ale je to problém, ktorý sa dotýka celej Európy. Prejavy agresívneho nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu či neofašizmu nemajú a nemôžu mať miesto v demokratickej Európe. Tieto javy nie je možné relativizovať, marginalizovať, nie je možné pre ne prijať akékoľvek ospravedlnenie. Chcem preto požiadať a apelujem týmto na európske inštitúcie, aby sa týmto problémom začali vážne zaoberať."@sk19
lpv:translated text
"Paskutiniai Vengrijos policininkų veiksmai prieš romus rodo rimtą pavojų pagrindiniams principais, kuriais vadovaujamasi šiandienėje Europoje, kaip ir tai, kad atvirai propaguojamas ekstrimizmas ir revizionizmas, ieškoma išorės priešų kaimyninėse šalyse ir tarp kitų šalių piliečių. Tai vyksta tada, kai prisiekė šios oranizacijos nauji nariai mažiau nei prieš dvi savaites: jie sulaukia paramos iš politinių partijų ir grupuočių, esančių Vengrijos viduje ir už jos ribų. Tai ne tik didėjanti grėsmė, bet ir problema, kuri iš esmės veikia ne tik visus demokratinių pažiūrų žmones Vengrijoje ir kaimyninėse šalyse bei visoje Europoje. Agresyvaus nacionalizmo, rasizmo, ksenofobijos, antisemitizmo ar neofašizmo demosntravimui nėra ir neturi būti vietos demokratinėje Europoje. Šis fenomenas negali būti laikomas kaip tarpusavyje susiję ar nedideli įvykiai ir jokių būdu negali būti pateisinami. Štai kodėl kviečiu Europos institucijas pradėti rimtai spręsti šį klausimą."@lt14
lpv:translated text
"Niedawne działania Straży Węgierskiej wobec Romów stanowią poważne zagrożenie dla podstawowych zasad, na których opiera się dzisiejsza Europa, podobnie jak jawne popieranie ekstremizmu i rewizjonizmu oraz poszukiwanie wrogów zewnętrznych w państwach sąsiedzkich i pośród obywateli innych państw; to wszystko dzieje się równolegle z ciągłymi działaniami, wzrostem liczby nowych członków tej organizacji zaprzysiężonych niespełna dwa tygodnie temu, oraz poparciem otrzymywanym od partii politycznych i grup o podobnym profilu zarówno na Węgrzech, jak i spoza ich granic. Stanowi to nie tylko zwiększające się zagrożenie, ale również wyzwanie, które w sposób zasadniczy wpływa nie tylko na wszystkich obywateli o poglądach demokratycznych na Węgrzech i w państwach sąsiedzkich, ale również w całej Europie. W Europie nie ma i nie może być miejsca dla przejawów agresywnego nacjonalizmu, rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu czy neofaszyzmu. Takich zjawisk nie można postrzegać jako wydarzeń o podrzędnym i marginalnym znaczeniu, ani też ich w żaden sposób usprawiedliwiać. Z tego względu wzywam instytucje europejskie do poważnego zainteresowania się tym problemem."@pl16
lpv:translated text
"A Magyar Gárda közelmúltbeli akciói a romák ellen komoly fenyegetést jelentenek azokra az alapelvekre, melyekre a mai Európa épül. Csakúgy, mint azok a tények, melyek szerint a szervezet nyíltan támogatja a szélsőséges eszméket és a revizionizmust, a külső ellenség keresését a környező országokban és egyéb országok nemzetiségeiben. Aggodalomra ad okot a szervezet folyamatos tevékenysége is, melynek eredményeképpen a szervezet nem egész két hete felesküdött új tagokkal bővült, valamint mag kell említeni azt a támogatást is, amit hasonló szellemiségű politikai pártok és csoportok biztosítanak a számára Magyarországon belülről és kívülről egyaránt. Ez nem csupán növekvő fenyegetés, de kihívás is, mely nem csak minden demokratikus nézetekkel bíró magyar ember és a környező országok problémája, de Európa egészéé is. Az agresszív nacionalizmus, rasszizmus, xenofóbia, antiszemitizmus vagy neofasizmus nem kap, és nem kaphat helyet egy demokratikus Európában. Ezek a jelenségek nem tekinthetőek relatívnak és marginálisnak, és semmilyen módon nem igazolhatóak. Ezért felszólítom az európai intézményeket, hogy mihamarabb kezdjenek foglalkozni ezzel az üggyel."@hu11
lpv:translated text
"Unkarin kaartin äskettäiset toimet romaaneja vastaan ovat vakava uhka niille perusperiaatteille, joille nykyinen Eurooppa on rakennettu, kuten myös se, että kaarti kannattaa avoimesti äärimmäisyysajatuksia ja revisionismia ja hakee ulkoista vihollista naapurimaista ja muiden maiden kansalaisista. Tämän järjestön jatkuva toiminta kasvaa, sillä järjestön uudet jäsenet vannoivat valan alle kaksi viikkoa sitten, ja se saa tukea samaa asiaa kannattavilta poliittisilta puolueilta ja ryhmiltä sekä Unkarissa että sen ulkopuolella. Tämä ei ole ainoastaan kasvava uhka, mutta myös haaste, joka vaikuttaa perusteellisesti kaikkiin ihmisiin, joilla on demokraattisia näkemyksiä Unkarin ja naapurimaiden lisäksi koko Euroopassa. Aggressiivisen kansallismielisyyden, rasismin, muukalaisvihan, antisemitismin tai uusfasismin osoituksilla ei saa olla paikkaa demokraattisessa Euroopassa. Näitä ilmiöitä ei saa pitää suhteellisina ja marginaalisina, eikä niitä voida oikeuttaa mitenkään. Tämän vuoksi pyydän, että Euroopan toimielimet alkavat käsitellä asiaa tosissaan."@fi7
lpv:translated text
"Det ungerska gardets agerande nyligen mot romerna är ett allvarligt hot mot de grundläggande principer på vilka dagens Europa har byggts, liksom det faktum att de öppet förespråkar extremism och revisionism och letar efter en extern fiende i grannländerna och bland andra länders invånare. Detta har, vid sidan om den löpande verksamheten, ökat efter det att nya medlemmar svors in i organisationen för mindre än två veckor sedan, och har stöd från politiska partier och grupper med liknande inriktning i och utanför Ungern. Det här är inte bara ett växande hot utan också en utmaning som på ett grundläggande sätt inte bara rör alla människor med ett demokratiskt synsätt i Ungern och grannländerna, utan även Europa som helhet. Det finns inte, och får inte finnas, någon plats i ett demokratiskt Europa för manifestationer av aggressiv nationalism, rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och nyfascism. Dessa företeelser kan inte ses som relativa och marginella händelser, lika lite som de på något sätt kan rättfärdigas. Jag uppmanar därför de europeiska institutionerna att börja ta tag i denna fråga på allvar."@sv22
lpv:translated text
"Οι πρόσφατες ενέργειες της Ουγγρικής Φρουράς εναντίον των Ρομά συνιστούν σοβαρή απειλή για τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί η σημερινή Ευρώπη, όπως και το γεγονός ότι διακηρύσσει ανοικτά τον εξτρεμισμό και τον ρεβιζιονισμό και επιζητεί εξωτερικούς εχθρούς στις γειτονικές χώρες και στους υπηκόους άλλων χωρών· και όλα αυτά σε συνδυασμό με διαρκή δραστηριότητα που παρουσιάζει αύξουσα τάση, με την ορκωμοσία νέων μελών στην οργάνωση λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν, και την υποστήριξη την οποία έχει από πολιτικά κόμματα και ομάδες παρόμοιου χαρακτήρα, τόσο εντός όσο και εκτός Ουγγαρίας. Δεν αποτελεί μόνο αυξανόμενη απειλή, αλλά και πρόκληση η οποία επηρεάζει ριζικά όχι μόνο όλους τους ανθρώπους με δημοκρατικές αντιλήψεις στην Ουγγαρία και στις γειτονικές χώρες, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκδηλώσεις βίαιου εθνικισμού, ρατσισμού, ξενοφοβίας, αντισημιτισμού ή νεοφασισμού δεν έχουν, και δεν πρέπει να έχουν, θέση στη δημοκρατική Ευρώπη. Τα φαινόμενα αυτά δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται σχετικά και περιστασιακά, ούτε να δικαιολογούνται με οιονδήποτε άλλον τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητώ από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αρχίσουν ασχολούνται σοβαρά με αυτό το θέμα."@el10
lpv:translated text
"Fru formand! Den ungarske gardes nylige angreb på romaerne er en alvorlig trussel mod de grundlæggende principper, som det nuværende Europa bygger på, og det samme gælder for den kendsgerning, at den ungarske garde åbent er tilhænger af ekstremisme og revisionisme og leder efter en ydre fjende i nabolandene og blandt andre landes borgere. Hertil kommer de fortsatte aktiviteter, der bliver stadig mere omfattende med denne organisations nye medlemmer, som blev optaget for mindre end to uger siden, og den støtte, som organisationen får fra politiske partier og grupper med samme holdninger både i og uden for Ungarn. Dette er ikke blot en voksende trussel, men også en udfordring, der i bund og grund ikke blot berører alle demokratiske mennesker i Ungarn og nabolandene, men også Europa som helhed. Aggressiv nationalisme, racisme, fremmedhad, antisemitisme og nyfascisme hverken kan eller skal have en plads i et demokratisk Europa. Disse fænomener må ikke betragtes som relative og marginale begivenheder, og de kan heller ikke retfærdiggøres på nogen måde. Derfor opfordrer jeg EU-institutionerne til seriøst at gøre noget ved dette."@da2
lpv:translated text
"Ungārijas Gvardes nesenie pasākumi pret romiem ir nopietns drauds Eiropas šodien izveidotajiem pamatprincipiem, tāpat kā apstāklis, ka šī organizācija atklāti aizstāv ekstrēmismu un revizionismu un meklē ārējo ienaidnieku kaimiņvalstīs un citu valstu iedzīvotāju vidū; tam pievienojas pastāvīga darbība, palielinot šīs organizācijas biedru skaitu, kuri deva zvērestu pirms nepilnām divām nedēļām, un atbalstu, kura tā saņem no līdzīga noskaņojuma politiskām partijām un grupām Ungārijā un ārpus tās. Tie ir ne tikai augoši draudi, bet arī problēma, kura ievērojami skar ne tikai cilvēkus ar demokrātiskiem uzskatiem Ungārijā un kaimiņvalstīs, bet arī visu Eiropu. Agresīva nacionālisma, rasisma, ksenofobijas, antisemītisma vai neonacisma izpausmēm nav un nedrīkst būt vietas demokrātiskā Eiropā. Šīs parādības nevar uzskatīt par nosacītiem un nejaušiem notikumiem un jebkādā veidā attaisot. Tādēļ es aicinu Eiropas institūcijas nopietni ķerties pie šīs lietas."@lv13
lpv:translated text
"De recente acties van de Hongaarse Garde tegen de Roma betekenen een serieuze bedreiging van de grondbeginselen waarop het Europa van vandaag is gebouwd. Net zoals het feit dat de Garde openlijk het extremisme en het revisionisme ondersteunt en naar een externe vijand in de naburige landen op zoek is en in eigen land naar mensen van andere nationaliteit; dit naast de verdergaande activiteit, die toeneemt door de nieuwe leden van deze organisatie die hun eed minder dan twee weken geleden hebben afgelegd, en de ondersteuning die deze groepering van de kant van politieke partijen en groepen van eender kaliber zowel van binnen als buiten Hongarije ontvangt. Dit is niet alleen een groeiende bedreiging, maar ook een uitdaging die niet alleen alle democratisch gezinde mensen in Hongarije en de buurlanden sterk aangaat, maar geheel Europa. Het vertoon van nationalisme, racisme, xenofobie, antisemitisme of neofascisme hebben en mogen geen plaats hebben in een democratisch Europa. Deze fenomenen kunnen niet als relatieve en marginale gebeurtenissen worden gezien, noch mogen ze op geen enkele manier worden gerechtvaardigd. Dit is de reden waarom ik de Europese instellingen verzoek om zich eindelijk serieus met dit geval bezig te houden."@nl3
lpv:translated text
"The recent actions of the Hungarian Guard against the Roma represent a serious threat to the basic principles on which today’s Europe has been built, as does the fact that is openly advocating extremism and revisionism and looking for an external enemy in neighbouring countries and among other countries’ nationals; this alongside the continuous activity, on the increase with new members of this organisation sworn in less than two weeks ago, and the support it receives from political parties and groups of similar stripes both inside and outside Hungary. This is not only a growing threat but also a challenge, which fundamentally affects not just all people with democratic views in Hungary and neighbouring countries, but Europe as a whole. Displays of aggressive nationalism, racism, xenophobia, anti-Semitism or neo-fascism do not have, and must not have, a place in democratic Europe. These phenomena cannot be seen as relative and marginal events, nor can they be justified in any way. This is why I am calling on the European institutions to start dealing with this matter in earnest."@en4
lpv:translated text
"Los recientes acontecimientos protagonizados por el grupo («Guardia Húngara») contra los romaníes constituyen una grave amenaza para los principios sobre los que descansa la construcción de Europa, así como el hecho de que se defienda abiertamente el extremismo y el revisionismo y se intente buscar al enemigo en los países vecinos y entre los ciudadanos de otros países; lo anterior resulta aún mas grave si tomamos en consideración el aumento de la actividad de este grupo, en cuyas filas ingresaron nuevos miembros hace menos de dos semanas, así como el apoyo que recibe de partidos políticos y de otros grupos de ideología análoga dentro y fuera de Hungría. Esto no constituye únicamente una amenaza que va en aumento, sino también un problema que afecta fundamentalmente no sólo a los demócratas de Hungría y sus países vecinos, sino a Europa en su conjunto. Este tipo de muestras de nacionalismo agresivo, racismo, xenofobia, antisemitismo o neofascismo no tienen y no deben tener cabida en una Europa democrática. Estos fenómenos no pueden verse como acontecimientos aislados y marginales, ni tampoco pueden justificarse de ninguna manera. En consecuencia, invito a las instituciones europeas a abordar este asunto con la mayor brevedad."@es21
lpv:translated text
"Die fortgesetzten Aktivitäten der Ungarischen Garde gegen die Roma, die unverhohlene Verbreitung extremistischen und revisionistischen Gedankenguts sowie die Suche nach einem äußeren Feind in den Nachbarstaaten und unter den Angehörigen anderer Völker wurden vor nicht ganz zwei Wochen durch die weitere Vereidigung neuer Mitglieder dieser Organisation untermauert, die von gleich gesinnten politischen Parteien und Gruppierungen nicht nur im Lande selbst, sondern auch jenseits der ungarischen Grenzen unterstützt wird. Sie stellen eine ernste Bedrohung der Grundsätze dar, die das Fundament des modernen Europa bilden. Das stellt nicht nur eine Gefahr dar, sondern ist auch eine Herausforderung, von der im Grunde nicht nur alle demokratisch gesinnten Menschen in Ungarn und dessen Nachbarländern betroffen sind, sondern in ganz Europa. Bekundungen eines aggressiven Nationalismus, von Rassismus, Fremdenhass, Antisemitismus oder Neofaschismus haben keinen Platz in einem demokratischen Europa und dürfen dort auch keinen Platz haben. Diese Erscheinungen kann man nicht relativieren oder als Randerscheinungen betrachten, wie sie auch in keinster Weise zu rechtfertigen sind. Deshalb fordere ich die europäischen Institutionen auf, sich dieser Angelegenheit ernsthaft anzunehmen."@de9
lpv:translated text
"As recentes acções da Guarda Húngara contra os representantes romanichéis representam uma grave ameaça aos princípios fundamentais sobre os quais a Europa de hoje foi construída, visto que defendem abertamente o extremismo e o revisionismo, procurando um inimigo externo em países vizinhos e entre nacionais de outros países; a isto acrescenta-se a actividade contínua, assim como o juramento de novos membros desta organização há menos de duas semanas e o apoio que ela recebe de partidos e grupos políticos semelhantes, tanto dentro, como fora da Hungria. Esta situação não só constitui uma ameaça crescente, como também representa um desafio que afecta, fundamentalmente, não apenas todas as pessoas com opiniões democráticas na Hungria e em países vizinhos, mas também em toda a Europa. Nem há, nem pode haver lugar, na Europa democrática, para manifestações de um nacionalismo agressivo, de racismo, xenofobia, anti-semitismo ou neofascismo. Estes fenómenos não podem ser encarados como acontecimentos relativos e marginais, nem podem ter justificação, seja ela qual for. É por isso que apelo às instituições europeias para que comecem a debruçar-se seriamente sobre esta matéria."@pt17
lpv:translated text
"Le recenti azioni compiute dalla Guardia ungherese contro i rappresentano una minaccia seria per i principi fondamentali su cui si fonda l’Europa odierna, come lo è il fatto che essa sta palesemente favorendo l’estremismo e il revisionismo e cercando un nemico esterno nei paesi vicini e tra i cittadini degli altri paesi; occorre inoltre segnalarne l’attività continua, in aumento con la designazione di nuovi membri dell’organizzazione avvenuta meno di due settimane fa, e il sostegno che riceve da partiti e gruppi politici di orientamento analogo sia all’interno che all’esterno dell’Ungheria. Non si tratta solo di una minaccia crescente, ma anche di una sfida, che riguarda fondamentalmente sia tutti i cittadini con idee democratiche dell’Ungheria e dei paesi vicini che l’Europa nel suo complesso. Le manifestazioni di nazionalismo aggressivo, razzismo, xenofobia, antisemitismo o neo-fascismo non hanno e non devono avere posto nell’Europa democratica. Questi fenomeni non possono essere considerati come episodi relativi e marginali, né possono essere giustificati in alcun modo. Per questo esorto le Istituzioni europee a iniziare a occuparsi seriamente della questione."@it12
lpv:translated text
"Les actions menées récemment par la Garde hongroise contre les Roms constitue une sérieuse menace pour les principes de base sur lesquels l’Europe d’aujourd’hui a été construite, de même que le fait de prôner ouvertement l’extrémisme et le révisionnisme et de chercher un ennemi extérieur dans les pays voisins et parmi les ressortissants d’autres pays; et ce tandis que l’activité continue et que de nouveaux membres, ayant prêté serment il y a moins de deux semaines, gonflent les effectifs de cette organisation, sans compter le soutien dont celle-ci bénéficie de la part de partis politiques et de groupes du même bord tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Hongrie. Il ne s’agit pas seulement d’une menace grandissante mais aussi d’un défi, qui affecte fondamentalement non seulement tous les adeptes de la démocratie en Hongrie et dans les pays voisins, mais l’Europe dans son ensemble. Des manifestations de nationalisme agressif, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme ou de néofascisme n’ont pas leur place dans une Europe démocratique. Ces phénomènes ne peuvent être considérés comme des événements relatifs et marginaux, et ils ne peuvent se justifier d’aucune manière. C’est pourquoi j’invite instamment les institutions européennes à aborder sérieusement cette question."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080409.21.3-132"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph