Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-09-Speech-3-121"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080409.21.3-121"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to say a few words on the implementation of the Habitats Directive in Ireland, with particular reference to turf-cutting on raised bogs. Irish turf-cutters and bog owners are now being asked to cease cutting turf for personal use. This situation has arisen because of the unrestricted industrial and commercial turf-cutting right across the EU, which has resulted in virtually all of Europe’s raised bogs being destroyed. It is vitally important to understand that for many Irish people, both rural and urban, turf-cutting has been practised for generations. These people should not be made to pay the price for the destruction of bogs by others. Also, given that oil is now fetching approximately EUR 110 per barrel, we can see that turf is now a very valuable economic resource for the individuals concerned. In this context, at national level there must be full compensation for the loss of turf-cutting rights, and flexible arrangements will have to be put in place so that we can balance the rights of owners against the need to conserve the raised bogs."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych řekla několik slov o provádění směrnice o přírodních stanovištích v Irsku, se zvláštním zřetelem na těžbu rašeliny na vrchovištích. Irští dělníci těžící rašelinu z vlastních rašelinišť jsou nyní žádáni, aby přestali těžit rašelinu pro vlastní potřebu. Tato situace vznikla v důsledku neomezené průmyslové a komerční těžby rašeliny v celé EU, které vedla k tomu, že v podstatě všechna vrchoviště v Evropě byla zničena. Je naprosto nutné pochopit, že mnoho irských obyvatel na venkově i ve městech těžilo rašelinu po generace. Tito lidé by neměli být nuceni platit za to, že jiní rašeliniště zničili. Také vzhledem k tomu, že cena ropy nyní dosahuje zhruba 110 EUR za barel, můžeme zjistit, že rašelina je pro dotčené jednotlivce velmi cenný hospodářský zdroj. V této souvislosti musí na vnitrostátní úrovni existovat plné odškodnění za ztrátu práv na těžbu rašeliny a bude třeba zavést pružný režim, abychom mohli dosáhnout rovnováhy mezi právy vlastníků a potřebou zachovat vrchoviště."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne sige et par ord om habitatdirektivets gennemførelse i Irland og navnlig om tørvegravning i højmoser. Irske tørvegravere og moseejere er nu blevet bedt om at holde op med at grave tørv til personlig brug. Denne situation er opstået på grund af den omfattende industrielle og kommercielle tørvegravning, der har fundet sted i hele EU, og som har medført, at praktisk taget alle Europas højmoser er blevet ødelagt. Det er yderst vigtigt at forstå, at for mange mennesker i Irland - både på landet og i byerne - er tørvegravning blevet praktiseret i flere generationer. Disse mennesker bør ikke betale prisen for, at andre har ødelagt moserne. Eftersom oliepriserne efterhånden er steget til næsten 110 euro pr. tønde, kan vi desuden se, at tørv nu er blevet en meget værdifuld økonomisk ressource for de pågældende personer. I den forbindelse bør der på nationalt plan ydes fuld kompensation for tabet af tørvegravningsrettigheder, og der bør indføres en fleksibel ordning, så vi skaber en balance mellem ejernes rettigheder og nødvendigheden af at bevare højmoserne."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte ein paar Worte zur Umsetzung der Habitatrichtlinie in Irland, besonders zum Torfstechen in Hochmooren, sagen. Irische Torfstecher und Besitzer von Hochmooren werden gegenwärtig aufgefordert, den Torfstich für den persönlichen Bedarf einzustellen. Schuld an der Situation sind die unbeschränkten industriellen und kommerziellen Torfabbaurechte in der EU, die zur Zerstörung nahezu aller Hochmoore in Europa geführt haben. Es ist wichtig zu begreifen, dass viele Iren, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, den Torfabbau schon seit Generationen betreiben. Diese Menschen dürfen nicht den Preis dafür zahlen, dass andere die Moore zerstören. Angesichts des Ölpreises von derzeit zirka 110 Euro pro Barrel sollten wir bedenken, dass Torf für die Betroffenen eine wertvolle wirtschaftliche Ressource darstellt. Unter diesen Bedingungen muss es eine vollständige Entschädigung für den Verlust der Torfabbaurechte auf nationaler Ebene geben, und es müssen flexible Regelungen beschlossen werden, damit die Rechte der Eigentümer und die Notwendigkeit, Hochmoore zu schützen, gegeneinander abgewogen werden können."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω για την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους στην Ιρλανδία, αναφέροντας ιδιαίτερα την εξόρυξη τύρφης σε κυρτούς τυρφώνες. Οι Ιρλανδοί που ασχολούνται με την εξόρυξη τύρφης και οι ιδιοκτήτες τυρφώνων πρέπει τώρα να σταματήσουν να συλλέγουν τύρφη για προσωπική χρήση. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στο απεριόριστο βιομηχανικό και εμπορικό δικαίωμα εξόρυξης τύρφης σε ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν σχεδόν όλοι οι ευρωπαϊκοί τυρφώνες. Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε ότι για πολλούς Ιρλανδούς, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στα αστικά κέντρα, η εξόρυξη τύρφης ασκείται εδώ και πολλές γενιές. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να αναγκαστούν πληρώσουν το τίμημα, επειδή άλλοι κατέστρεψαν τους τυρφώνες. Επίσης, δεδομένου ότι το πετρέλαιο αγγίζει τώρα περίπου 110 ευρώ το βαρέλι, βλέπουμε ότι η τύρφη αποτελεί μια πολύτιμη οικονομική πηγή για τα ενδιαφερόμενα άτομα. Στο πλαίσιο αυτό, σε εθνικό επίπεδο πρέπει να καταβληθεί πλήρης αποζημίωση για την απώλεια των δικαιωμάτων εξόρυξης τύρφης, και θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ευέλικτες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών και της ανάγκης διατήρησης των κυρτών τυρφώνων."@el10
"Señora Presidenta, me gustaría decir algunas palabras sobre la aplicación de la Directiva sobre hábitats en Irlanda, especialmente en relación con la extracción de turba en las turberas altas. Se ha pedido a los propietarios de turberas y a los que extraen turba de estos lugares que dejen de hacerlo para uso personal. La imposición de esta medida se deriva de la extracción industrial y comercial de turba sin restricciones en toda la UE, que ha desembocado en la destrucción de la práctica totalidad de las turberas altas de Europa. Resulta muy importante comprender que para muchos ciudadanos irlandeses, tanto de zonas rurales como urbanas, la extracción de turba se ha practicado durante generaciones. Ahora no se debería hacer pagar a estas personas el precio de la destrucción de las turberas llevada a cabo por otros. Por otra parte, debido al precio del petróleo, que ha alcanzado alrededor de 110 euros el barril, la turba se ha convertido en un recurso económico muy valioso para las personas afectadas. En este contexto, se debe compensar a escala nacional la pérdida de los derechos de extracción de turba y se deberán poner en marcha medidas flexibles que encuentren un punto de equilibrio entre los derechos de los propietarios y la necesidad de conservar las turberas altas."@es21
"Proua juhataja, tahaksin öelda mõned sõnad elupaikade direktiivi rakendamise kohta Iirimaal, täpsemalt turbalõikuse kohta rabades. Iiri turbalõikajatel ja rabaomanikel palutakse nüüd lõpetada turba lõikamine isiklikuks tarbeks. See olukord on tekkinud piiramatu tööstusliku turbalõikuse tõttu kogu ELis, mis on toonud kaasa praktiliselt kõigi Euroopa rabade hävimise. On äärmiselt oluline mõista, et paljud iirlased nii maal kui linnas on tegelenud turbalõikamisega juba mitmete põlvkondade vältel. Need inimesed ei peaks kannatama selle tõttu, et teised on kuskil rabasid hävitanud. Samuti arvestades, et nafta hind on nüüd ligikaudu 110 eurot barreli kohta, võime pidada turvast nende inimeste jaoks väga väärtuslikuks majandusressursiks. Selles kontekstis peab riigi tasemel olema täielik hüvitis turbalõikamise õiguse kaotamise eest ning tuleb kehtestada paindlik kord, nii et me saaksime hoida omavahel tasakaalus omanike õigused ja vajaduse säilitada rabasid."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa muutaman sanan luontotyyppidirektiivin toteutuksesta Irlannissa ja erityisesti turpeen hyödyntämisestä keidassoilla. Irlannin turpeen leikkaajia ja suonomistajia pyydetään nyt lopettamaan turpeen leikkaaminen yksityiskäyttöä varten. Tämä tilanne on syntynyt kaikkialla Euroopassa esiintyvän teollisen ja kaupallisen turpeen hyödyntämisen vuoksi, mikä on johtanut lähes kaikkien keidassoiden tuhoamiseen. On ratkaisevan tärkeää ymmärtää, että monet sekä maaseudulla että kaupungissa asuvat irlantilaiset ovat harjoittaneet turpeen leikkaamista useiden sukupolvien ajan. Heidän ei pitäisi vastata siitä, että muut ovat tuhonneet suot. Kun otetaan huomioon lisäksi se, että raakaöljyn hinta on lähes 110 euroa tynnyriltä, ymmärrämme, että turve on nyt erittäin arvokas taloudellinen tulonlähde kyseisille henkilöille. Tässä yhteydessä kansallisella tasolla on korvattava täysin turpeen hyödyntämisestä aiheutuvat menetykset, ja on otettava käyttöön joustavat järjestelyt, niin että voimme verrata omistajien oikeuksia tarpeeseen säilyttää keidassuot."@fi7
"Tisztelt elnök asszony! Szeretnék néhány szót szólni az élőhelyekkel kapcsolatos irányelv írországi megvalósításáról, különös tekintettel a fellápi tőzegvágásra. Az ír tőzegvágókat és láptulajdonosokat most arra kérik, hogy fejezzék be a saját célra történő tőzegvágást. Ez a helyzet az egész EU-ban tapasztalható korlátlan ipari és kereskedelmi tőzegvágás miatt állhatott elő, mely azt eredményezi, hogy jóformán Európa összes fellápja megsemmisül. Létfontosságú megértenünk, hogy számos ír ember számára, legyenek falusiak vagy városiak, a tőzegvágás nemzedékek óta gyakorolt tevékenység. Nem lehet elvárni, hogy ezek az emberek fizessék meg annak az árát, hogy mások tönkretették a lápokat. Továbbá, most, hogy az olaj ára eléri a 110 eurót hordónként, láthatjuk, hogy a tőzeg nagyon értékes gazdasági erőforrás az érintettek számára. Ebben a kontextusban, országos szinten teljes kompenzációra van szükség a tőzegvágás jogának elvesztéséért, és rugalmas szabályozásra van szükség, hogy egyensúlyozni lehessen a tulajdonos jogai és a fellápok megőrzése között."@hu11
"Signora Presidente, vorrei spendere alcune parole sull’attuazione della direttiva “Habitat” in Irlanda, soffermandomi in particolare sull’estrazione manuale della torba dalle torbiere alte. Agli estrattori di torba e ai proprietari delle torbiere è stato ora chiesto di smettere di estrarre torba per uso personale. Questa situazione è stata determinata dal diritto illimitato di estrazione della torba a fini industriali e commerciali in tutta l’UE, che ha portato praticamente alla distruzione di tutte le torbiere alte d’Europa. E’ estremamente importante capire che molti irlandesi, residenti sia nelle zone rurali che in città, praticano l’estrazione manuale della torba da generazioni. Queste persone non devono essere costrette a pagare il prezzo della distruzione delle torbiere da parte di altri. Inoltre, se si considera che attualmente il petrolio viene venduto a circa 110 euro al barile, ci rendiamo conto che ora la torba rappresenta una risorsa economica molto preziosa per le singole persone coinvolte. In tale contesto, a livello nazionale si dovrà provvedere al risarcimento integrale per la perdita dei diritti di estrazione della torba e si dovranno attuare accordi flessibili affinché sia possibile garantire un equilibrio tra i diritti dei proprietari e la necessità di conservare le torbiere alte."@it12
"Gerb. Pirmininke, norėčiau tarti kelis žodžius dėl Natūralių buveinių direktyvos įgyvendinimo Airijoje, ypač dėl durpių kasimo aukštapelkėse. Airijos durpių pjaustytojai ir pelkių savininkai turėtų nustoti pjaustę durpes asmeniniam naudojimui. Tokia situacija susidarė dėl neriboto pramoninio ir komercinio durpių pjaustymo visoje ES, todėl faktiškai visos Europos aukštapelkės buvo sunaikintos. Svarbu suprasti, kad dauguma Airijos gyventojų, miestuose ir kaimo vietovėse, durpių pjaustymu verčiasi iš kartos į kartą. Šie žmonės neturėtų mokėti už tai, kad kiti sunaikino pelkes. Taip pat atsižvelgiant, kad nafta dabar kainuoja maždaug 110 eurų už cisterną, durpės suinteresuotiems asmenims dabar – labai svarbus ekonominis šaltinis. Todėl šalies lygmeniu turi būti visiškai kompensuota už durpių pjaustytojų teisių netekimą ir parengti lankstūs susitarimai, kuriuose derėtų savininkų teisės su reikalingumu išsaugoti aukštapelkes."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlētos teikt dažus vārdus par Dzīvotņu direktīvas īstenošanu Īrijā, īpaši par kūdras ieguvi augstajos purvos. Īrijas kūdras ieguvējiem un purvu īpašniekiem tagad lūdz pārtraukt kūdras ieguvi savai lietošanai. Šī situācija izveidojusies neierobežoto rūpniecisko un komerciālo kūdras ieguves tiesību dēļ visā ES, kuras rezultātā faktiski visā Eiropā ir iznīcināti augstie purvi. Ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka daudzi Īrijas iedzīvotāji, gan pilsētnieki, gan laucinieki, paaudzēm ilgi ir ieguvuši kūdru. Šiem cilvēkiem nav jāmaksā par to, ka citi ir iznīcinājuši purvus. Tātad, ņemot vērā to, ka tagad, kad naftas cena sasniedz aptuveni EUR 110 par barelu, mēs varam redzēt, ka kūdra ir ļoti vērtīgs ekonomisks resurss attiecīgajiem cilvēkiem. Sakarā ar to valsts līmenī ir pilnībā jākompensē kūdras ieguves tiesību zaudējums un jāīsteno elastīgi pasākumi, lai mēs varētu līdzsvarot īpašnieku tiesības ar nepieciešamību aizsargāt augstos purvus."@lv13
"Madam President, I would like to say a few words on the implementation of the Habitats Directive in Ireland, with particular reference to turf-cutting on raised bogs. Irish turf-cutters and bog owners are now being asked to cease cutting turf for personal use. This situation has arisen because of the unrestricted industrial and commercial turf-cutting right across the EU, which has resulted in virtually all of Europe’s raised bogs being destroyed. It is vitally important to understand that for many Irish people, both rural and urban, turf-cutting has been practised for generations. These people should not be made to pay the price for the destruction of bogs by others. Also, given that oil is now fetching approximately EUR 110 per barrel, we can see that turf is now a very valuable economic resource for the individuals concerned. In this context, at national level there must be full compensation for the loss of turf-cutting rights, and flexible arrangements will have to be put in place so that we can balance the rights of owners against the need to conserve the raised bogs."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik zou graag een paar woorden willen zeggen over de tenuitvoerlegging van de Habitatrichtlijn in Ierland, met speciale aandacht voor het turfsteken op hoogvenen. Van de Ierse turfstekers en veenbezitters wordt nu verlangd dat ze ophouden met turfsteken voor het persoonlijk gebruik. Deze situatie is tot stand gekomen vanwege het onbeperkte industriële en commerciële turfsteekrecht in de EU, dat ervoor heeft gezorgd dat in praktisch geheel Europa de hoogvenen zijn vernietigd. Het is van wezenlijk belang om te begrijpen dat door veel Ierse mensen, zowel op het platteland als in de stad, het turfsteken sinds generaties wordt ondernomen. Deze mensen mogen niet de prijs betalen van de vernietiging van de venen door anderen. Ook gegeven het feit dat de olieprijs nu ongeveer bij 110 Euro per vat staat, kunnen wij begrijpen dat turf nu voor de desbetreffende personen een zeer waardevolle economische hulpbron is. Daarom moet er op nationaal niveau een volledige schadeloosstelling voor het verlies van de turfsteekrechten komen, en er zullen regelingen moeten komen zodat de rechten van de eigenaars met de behoefte om de hoogvenen te behouden in overeenstemming kunnen worden gebracht."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałabym odnieść się w kilku słowach do wdrażania dyrektywy siedliskowej w Irlandii, ze szczególnym uwzględnieniem cięcia torfu na torfowiskach wysokich. Obecnie wzywa się Irlandczyków zajmujących się cięciem torfu oraz właścicieli torfowisk o zaprzestanie cięcia torfu do użytku osobistego. Ta sytuacja powstała na skutek nieograniczonego przemysłowego i handlowego cięcia torfu w całej UE, co spowodowało zniszczenie praktycznie wszystkich europejskich torfowisk wysokich. Należy koniecznie zrozumieć, że dla wielu Irlandczyków, zarówno mieszkających na obszarach wiejskich, jak i mieszkańców miast, cięcie torfu było działalnością wykonywaną od wielu pokoleń. Ci ludzie nie powinni ponosić konsekwencji zniszczenia torfowisk przez innych. Ponadto ze względu na cenę baryłki ropy, dochodzącą obecnie do 110 euro, możemy zauważyć, że dla zainteresowanych osób torf jest obecnie bardzo cennym zasobem gospodarczym. W tym kontekście konieczne jest wprowadzenie na szczeblu krajowym pełnej rekompensaty za utratę prawa do cięcia torfu, oraz ustanowienie elastycznych warunków, aby zrównoważyć prawa właścicieli i potrzebę ochrony torfowisk wysokich."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de dizer algumas palavras quanto à implementação da Directiva Habitats na Irlanda, fazendo especial referência ao corte da turfa em turfeiras altas. Pede-se actualmente aos cortadores de turfa e proprietários de pântanos turfosos da Irlanda que deixem de cortar turfa. Esta situação decorre do direito industrial e comercial ilimitado de corte de turfa em toda a UE, o que teve como consequência a destruição de praticamente todas as turfeiras altas da Europa. É de importância vital que se compreenda que, para muitos irlandeses, das zonas rurais e urbanas, o corte de turfa é praticado há gerações e gerações. Não deverá obrigar-se estas pessoas a pagarem o preço da destruição das turfeiras provocada por outros. Mais, uma vez que o preço do petróleo está hoje a chegar praticamente aos 110 euros por barril, compreende-se que a turfa seja actualmente um recurso económico muito valioso para as pessoas em questão. Neste contexto, deverá existir a nível nacional uma compensação total pela perda dos direitos de corte de turfa, devendo ser conseguidos acordos flexíveis para que possamos equilibrar os direitos dos proprietários com as necessidades de preservação das turfeiras altas."@pt17
"Madam President, I would like to say a few words on the implementation of the Habitats Directive in Ireland, with particular reference to turf-cutting on raised bogs. Irish turf-cutters and bog owners are now being asked to cease cutting turf for personal use. This situation has arisen because of the unrestricted industrial and commercial turf-cutting right across the EU, which has resulted in virtually all of Europe’s raised bogs being destroyed. It is vitally important to understand that for many Irish people, both rural and urban, turf-cutting has been practised for generations. These people should not be made to pay the price for the destruction of bogs by others. Also, given that oil is now fetching approximately EUR 110 per barrel, we can see that turf is now a very valuable economic resource for the individuals concerned. In this context, at national level there must be full compensation for the loss of turf-cutting rights, and flexible arrangements will have to be put in place so that we can balance the rights of owners against the need to conserve the raised bogs."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rád by som povedal niekoľko slov o implementácii smernice o biotopoch v Írsku, s osobitným dôrazom na ťažbu rašeliny na zvýšených rašeliniskách. Od írskych producentov rašeliny a majiteľov rašelinísk sa teraz požaduje, aby ukončili ťažbu rašeliny pre osobnú potrebu. Táto situácia vznikla vďaka neobmedzenej priemyselnej a komerčnej ťažbe rašeliny v celej Európe, čo viedlo k zničeniu prakticky všetkých zvýšených rašelinísk v Európe. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že mnohí ľudia v Írsku, vo vidieckych aj v mestských oblastiach, ťažia rašelinu už veľa generácií. Títo ľudia nemôžu byť potrestaní za to, že iní zničili rašeliniská. Vzhľadom na to, že cena ropy dnes dosahuje približne 100 EUR za barel, takisto vieme, že rašelina je teraz pre týchto jednotlivcov hodnotným ekonomickým zdrojom. V tejto súvislosti sa musí na národnej úrovni uskutočniť plná kompenzácia za stratu práva ťažiť rašelinu a budú sa musieť zaviesť flexibilné opatrenia, aby sme mohli vyvážiť práva majiteľov potrebou zachovať zvýšené rašeliniská."@sk19
"Gospa predsednica, na kratko želim spregovoriti o izvajanju direktive o habitatih na Irskem, zlasti v zvezi z rezanjem šote na visokih barjih. Irske rezalce šote in lastnike barij se zdaj poziva, naj opustijo rezanje šote za zasebne namene. Takšen položaj se je pojavil zaradi neomejenega industrijskega in tržnega rezanja šote po vsej EU, ki je povzročilo uničenje skoraj vseh visokih barij v Evropi. Zelo pomembno je razumeti, da je za veliko irskih podeželskih in mestnih prebivalcev rezanje šote dejavnost, ki se izvaja že več generacij. Ti ljudje ne bi smeli biti prikrajšani zaradi ostalih, ki uničujejo barja. Ker cene nafte zdaj dosegajo približno 110 EUR za sod, je jasno, da je šota zdaj zelo dragocen gospodarski vir za zadevne posameznike. V tem smislu je treba na nacionalni ravni zagotoviti polno nadomestilo za izgubo pravic do rezanja šote in vzpostaviti prožno ureditev, da se uravnovesijo pravice lastnikov in potreba po ohranjanju visokih barij."@sl20
"Fru talman! Låt mig säga ett par ord om genomförandet av livsmiljödirektivet i Irland, framför allt beträffande torvbrytning på torrlagda mossar. Irländska torvbrytare och mossägare ombeds nu sluta att bryta torv för personligt bruk. Denna situation har uppstått på grund av den obegränsade industriella och kommersiella torvbrytning i EU som har lett till att så gott som alla torrlagda mossar i Europa har förstörts. Det är oerhört viktigt att förstå att för många irländare, både på landsbygden och i städerna, är torvbrytning något som har praktiserats i flera generationer. De ska inte behöva betala priset för att andra har förstört mossar. Eftersom olja nu kostar ungefär 110 euro per fat ser vi dessutom att torven har blivit en mycket värdefull ekonomisk resurs för de berörda människorna. Det måste i detta sammanhang ges full kompensation på nationell nivå för förlusten av rätten till torvbrytning, och det behövs flexibla arrangemang så att vi kan väga ägarnas rättigheter mot behovet av att skydda de torrlagda mossarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). –"18,5,20,15,1,14,14,16,11,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph