Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-09-Speech-3-042"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080409.19.3-042"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gracias, señor Presidente. Al Presidente Pöttering quisiera hacerle una propuesta concreta, para que proponga la invitación a distintos líderes parlamentarios libaneses aquí, al Parlamento Europeo, para dialogar sobre las propuestas de la Liga Árabe y para fomentar un ejercicio de diplomacia parlamentaria, para que no quedemos impasibles ante esta situación donde los libaneses se han convertido en peones de un juego geopolítico peligrosísimo para ellos y para la paz en el Oriente Próximo. Esta propuesta se podría realizar en las próximas semanas, porque ante el deterioro de la situación en el Líbano no podemos quedarnos impasibles y la democracia libanesa es uno de los eslabones más débiles del Oriente Próximo. No podemos permitir que las crisis Irán-Estados Unidos e Irán-Israel conviertan al Líbano en un campo de batalla en el cual todas las partes pierden. Debemos apoyar la iniciativa de la Liga Árabe a favor de un compromiso para la elección de un nuevo Presidente. No deberíamos aflojar en nuestro apoyo del Tribunal Internacional sobre el asesinato de Hariri. Nos preocupa bastante la tardanza de la investigación, lo que dificulta la protección de testigos claves del caso, como el sirio Mohamed Siddiq, recientemente desaparecido. La Unión Europea debe ejercer toda la presión posible para que Siria e Irán dejen de obstaculizar la resolución del conflicto político libanés y apoyen la propuesta de la Liga Árabe sobre la elección de un nuevo Presidente. También nos preocupa el continuo contrabando de armas que entran en el país para armar a una milicia irregular. El ejército libanés tiene que tener el monopolio sobre la actividad militar y controlar su territorio."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo Pötteringu, chtěl bych vám přednést konkrétní návrh, aby byli různí představitelé libanonského parlamentu pozváni k nám do Evropského parlamentu k diskusi o návrzích Arabské ligy a na podporu parlamentní diplomacie, abychom nezůstali nečinní tváří v tvář situaci kdy se obyvatelé Libanonu stali rukojmím v geopolitické hře, která je mimořádně nebezpečná pro ně i pro mír na Středním východě. Tento návrh by bylo možné realizovat v příštích několika týdnech, protože vzhledem k tomu, že se situace v Libanonu zhoršuje, nemůžeme zůstat lhostejní a libanonská demokracie je jednou z nejslabších vazeb na Středním východě. Nemůžeme dovolit, aby krize mezi Íránem a Spojenými státy a Izraelem změnila Libanon v bitevní pole, na kterém každá strana prohraje. Musíme podpořit iniciativu Arabské ligy zaměřenou na úsilí o volbu nového prezidenta. Nemůžeme polevit ve své podpoře mezinárodního soudu ve věci vraždy Rafíka Harírího. Jsme dosti znepokojeni prodlením vyšetřování, které ztěžuje ochranu klíčových svědků v tomto případu, například Syřana Mohammeda al-Siddiqa, který nedávno zmizel. Evropská unie musí vyvíjet co největší možný tlak, aby Sýrie a Írán přestaly narušovat řešení politického konfliktu v Libanonu a podpořily návrh Arabské ligy na volbu nového prezidenta. Rovněž jsme znepokojeni trvalým pašováním zbraní do země pro vyzbrojování nelegálních milic. Libanonská armáda by měla mít monopol na vojenskou činnost a měla by ovládat své území."@cs1
"Tak, hr. formand! Hr. Pöttering! Jeg har et helt konkret forslag til Dem, nemlig at forskellige libanesiske parlamentsledere inviteres her til Europa-Parlamentet for at drøfte Den Arabiske Ligas forslag og som en opfordring til parlamentarisk diplomati, så vi ikke bliver ved at være passive tilskuere til en situation, hvor den libanesiske befolkning er skakbrikker i et geopolitisk spil, som er yderst farligt, både for dem og for freden i Mellemøsten. Forslaget kunne føres ud i livet i løbet af de kommende uger, da vi ikke kan se passivt til, mens situationen i Libanon forværres, og det libanesiske demokrati er et af de svageste led i Mellemøsten. Vi kan ikke tillade, at krisen mellem Iran og USA og Iran og Israel forvandler Libanon til en slagmark, hvor alle parter er tabere. Vi er nødt til at støtte Den Arabiske Ligas initiativ til en forpligtelse med hensyn til valg af en ny præsident. Vi kan ikke begrænse vores støtte til Den Internationale Domstol i forbindelse med mordet på Rafik Hariri. Vi er meget bekymrede over, at efterforskningen trækker ud, da det gør det vanskeligt at beskytte hovedvidnerne i sagen som f.eks. den syriske Mohammed al-Siddiq, der forsvandt for kort tid siden. EU er nødt til at lægge så meget pres som muligt på Syrien og Iran for at standse deres forsøg på at bremse løsningen af den politiske konflikt i Libanon og få dem til at støtte Den Arabiske Ligas forslag om valg af en ny præsident. Den vedvarende indsmugling af våben til landet for at forsyne en ulovlig milits bekymrer os ligeledes. Libanons hær bør have monopol på militær aktivitet og kontrollere landets territorium."@da2
"Danke, Herr Präsident! Präsident Pöttering, ich möchte Ihnen einen konkreten Vorschlag unterbreiten. Ich schlage vor, mehrere führende libanesische Parlamentarier in das Europäische Parlament einzuladen, um die Vorschläge der Arabischen Liga zu diskutieren und zu einer Übung in parlamentarischer Diplomatie beizutragen, damit wir nicht tatenlos zusehen, wie die Libanesen zu Bauern in einem geopolitischen Spiel werden, das für sie und für den Frieden im Nahen Osten extrem gefährlich ist. Dieser Vorschlag könnte in den kommenden Wochen realisiert werden, denn angesichts der Zuspitzung der Lage im Libanon dürfen wir nicht die Hände in den Schoß legen, und die libanesische Demokratie ist eines der schwächsten Glieder im Nahen Osten. Wir können nicht zulassen, dass die Krise zwischen dem Iran und den USA sowie zwischen dem Iran und Israel den Libanon in ein Schlachtfeld verwandelt, auf dem alle Seiten verlieren. Wir müssen der Initiative der Arabischen Liga, sich für die Wahl eines neuen Präsidenten zu engagieren, unsere Unterstützung geben. Wir müssen auch weiterhin dem Internationalen Gerichtshof im Zusammenhang mit dem Mord an Rafik Hariri zur Seite stehen. Wir sind ziemlich besorgt über die Verzögerungen bei den Ermittlungen, die es schwierig machen, die Hauptzeugen in dem Fall zu schützen, wie Mohammed al-Siddiq, der seit kurzem verschollen ist. Die Europäische Union muss so viel Druck wie möglich ausüben, damit Syrien und der Iran die Lösung des politischen Konflikts im Libanon nicht weiter behindern und den Vorschlag der Arabischen Liga zur Wahl eines neuen Präsidenten mittragen. Ferner sind wir beunruhigt über den anhaltenden Waffenschmuggel in das Land, der der Bewaffnung einer illegalen Miliz dient. Die libanesische Armee sollte das Monopol über die militärischen Aktivitäten und die Kontrolle über ihr Territorium haben."@de9
"Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Pöttering, θα ήθελα να σας κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση, να προτείνω την πρόσκληση διαφόρων κοινοβουλευτικών ηγετών του Λιβάνου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις του Αραβικού Συνδέσμου και να ενθαρρυνθεί η άσκηση κοινοβουλευτικής διπλωματίας, ώστε να μην παραμένουμε απαθείς απέναντι στην κατάσταση στην οποία ο λαός του Λιβάνου μετατρέπεται σε πιόνια ενός γεωγραφικού παιχνιδιού που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και για αυτόν και για τη διατήρηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες καθώς, δεδομένης της επιδείνωσης της κατάστασης στον Λίβανο, δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε απαθείς, ενώ η λιβανική δημοκρατία είναι ένας από τους πιο αδύναμους κρίκους στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κρίση μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και του Ισραήλ να μετατρέψει τον Λίβανο σε πεδίο μάχης , όπου όλοι θα είναι ηττημένοι. Πρέπει να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία του Αραβικού Συνδέσμου για δέσμευση με στόχο την εκλογή νέου προέδρου. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την υποστήριξή προς το Διεθνές Δικαστήριο όσον αφορά τη δολοφονία του Rafik Hariri. Μας απασχολεί ιδιαίτερα η καθυστέρηση της έρευνας, γεγονός το οποίο καθιστά δύσκολη την προστασία βασικών μαρτύρων στην υπόθεση, όπως του σύριου Mohammed al-Siddiq, ο οποίος πρόσφατα εξαφανίσθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασκήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση, ώστε η Συρία και το Ιράν να πάψουν να εμποδίζουν την επίλυση της πολιτικής διαμάχης στον Λίβανο και να στηρίξουν την πρόταση του Αραβικού Συνδέσμου για την εκλογή νέου προέδρου. Ανησυχία προκαλεί επίσης το συνεχόμενο λαθρεμπόριο όπλων προς τη χώρα για τον οπλισμό παράνομων στρατευμάτων. Ο λιβανικός στρατός θα έπρεπε να έχει το μονοπώλιο της στρατιωτικής δραστηριότητας και τον έλεγχο της επικράτειάς του."@el10
"Thank you, Mr President. President Pöttering, I would like to put a specific proposal to you, to propose that various Lebanese parliamentary leaders be invited here to the European Parliament in order to discuss the Arab League’s proposals and to encourage an exercise in parliamentary diplomacy, so that we do not remain impassive in the face of the situation in which the Lebanese people have become pawns in a geopolitical game that is extremely dangerous, both for them and for peace in the Middle East. This proposal could be carried out in the next few weeks as, given the deterioration of the situation in Lebanon, we cannot remain impassive, and Lebanese democracy is one of the weakest links in the Middle East. We cannot allow the crisis between Iran and the United States and Iran and Israel to turn Lebanon into a battlefield in which every side loses. We need to support the Arab League initiative for a commitment to the election of a new President. We cannot let up in our support for the International Court regarding the murder of Rafik Hariri. We are quite concerned about the delay in the investigation, which makes it difficult to protect key witnesses in the case, such as the Syrian Mohammed al-Siddiq, who recently disappeared. The European Union needs to exert as much pressure as possible so that Syria and Iran cease to hinder the resolution of the political conflict in Lebanon and support the Arab League’s proposal on the election of a new President. We are also concerned about the constant smuggling of weapons into the country to arm an illegal militia. The Lebanese army should have the monopoly on military activity and control its territory."@en4
"Tänan teid, härra president. President Pöttering, tahan teha teile konkreetse ettepaneku kutsuda siia Euroopa Parlamenti Liibanoni parlamendi eri juhtfiguurid, et arutada Araabia Liiga ettepanekuid ning stimuleerida ja praktiseerida parlamentaarset diplomaatiat – nii ei jää me passiivseks olukorras, kus liibanoni rahvas on muutunud etturiks nii nende endi kui Lähis-Ida rahu jaoks väga ohtlikus geopoliitilises mängus. Selle ettepaneku võib ellu viia mõne järgneva nädala jooksul, sest, arvestades Liibanonis valitseva olukorra halvenemist, ei saa me jääda passiivseks ning Liibanoni demokraatia on üks Lähis-Ida nõrgemaid lülisid. Me ei saa lubada, et Iraani ja Ameerika Ühendriikide ning Iraani ja Iisraeli vaheline kriis muudaks Liibanoni lahinguväljaks, kus kõik pooled kaotavad. Me peame toetama Araabia Liiga algatust, et uue presidendi valimiseks antaks siduv lubadus. Me ei tohi anda järele oma toetuses rahvusvahelisele kohtule Rafik Hariri mõrva asjas. Me oleme küllaltki murelikud uurimises tekkinud viivituse pärast, mis raskendab selle kohtuasja võtmetunnistajate kaitsmist, nagu näitab hiljuti kadunud süürlase Mohammed al-Siddiqi juhtum. Euroopa Liit peab avaldama võimalikult tugevat survet, et Süüria ja Iraan ei takistaks enam Liibanoni poliitilise konflikti lahendamist ning toetaksid Araabia Liiga ettepanekut uue presidendi valimise kohta. Samuti oleme mures pideva relvade salakaubaveo pärast sellesse riiki, et relvastada ebaseaduslikke relvaüksusi. Liibanoni armeele peaks kuuluma sõjategevuse monopol ja kontroll oma territooriumi üle."@et5
"Kiitos, arvoisa puhemies. Puhemies Pöttering, haluaisin esittää teille erityisen ehdotuksen siitä, että Libanonin parlamentin eri johtajat kutsuttaisiin tänne Euroopan parlamenttiin keskustelemaan Arabiliiton ehdotuksista ja että kannustettaisiin parlamentaarista diplomatiaa, jotta me emme jää välinpitämättömänä seuraamaan tilannetta, jossa Libanonin kansalaiset ovat joutuneet pelinappuloiksi geopoliittisessa pelissä, joka on erittäin vaarallista sekä heille itselleen että Lähi-idän rauhalle. Tämä ehdotus voitaisiin toteuttaa seuraavien viikkojen aikana, koska emme voi jäädä välinpitämättömänä seuraamaan Libanonin tilanteen huonontumista ja koska Libanonin demokratia on eräs Lähi-idän heikoimmista lenkeistä. Me emme saa antaa Iranin ja Yhdysvaltojen tai Iranin ja Israelin välisen kriisin muuttaa Libanonia taistelutantereeksi, jossa jokainen osapuoli häviää. Meidän on kannatettava Arabiliiton aloitetta uuden presidentin valintaa koskevasta sitoumuksesta. Me emme voi luopua tuestamme kansainväliselle rikostuomioistuimelle Rafik Haririn murhan tutkinnassa. Olemme hyvin huolissamme tutkimusten viivästymisestä, minkä vuoksi asiaa koskevien avaintodistajien suojeleminen on hankalaa, kuten hiljattain kadonneen syyrialaisen Mohammed al-Siddiqin tapauksessa. Euroopan unionin on käytettävä mahdollisimman paljon painostusta, jotta Syyria ja Iran lopettavat Libanonin poliittisen konfliktin ratkaisemisen viivästyttämisen ja jotta ne tukevat Arabiliiton ehdotusta uuden presidentin valitsemisesta. Me olemme myös huolissamme aseiden jatkuvasta salakuljetuksesta Libanoniin laittomien asevoimien aseistamiseksi. Ainoastaan Libanonin armeijalla pitäisi olla oikeus sotatoimiin ja alueensa valvontaan."@fi7
"Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, Monsieur Pöttering, vous présenter une proposition spécifique, celle d’inviter plusieurs leaders parlementaires libanais à venir au Parlement européen afin d’y discuter des propositions de la Ligue arabe et d’encourager par là un exercice de diplomatie parlementaire, afin que nous ne restions pas insensibles à la situation de la population libanaise, devenue le pion d’un jeu géopolitique qui est extrêmement dangereux, à la fois pour elle et pour la paix au Moyen-Orient. Cette proposition pourrait se réaliser dans les prochaines semaines car, vu la détérioration de la situation au Liban, nous ne pouvons rester indifférents et la démocratie libanaise est l’un des maillons les plus faibles au Moyen-Orient. Nous ne pouvons admettre que la crise entre l’Iran et les États-Unis et entre l’Iran et Israël fasse du Liban un champ de bataille où les deux parties sont perdantes. Nous nous devons de soutenir l’initiative de la Ligue arabe visant à obtenir un engagement pour l’élection d’un nouveau président. Nous ne pouvons réduire notre appui au Tribunal international dans le dossier de l’assassinat de Rafik Hariri. Nous sommes très inquiets de voir les retards de l’enquête, si bien qu’il est devenu difficile de protéger des témoins clés, tels que le Syrien Mohammed al-Siddicq, qui a récemment disparu. L’Union européenne doit exercer autant de pression que possible pour que la Syrie et l’Iran cessent d’empêcher la résolution du conflit politique au Liban et soutenir la proposition de la Ligue arabe concernant l’élection d’un nouveau président. Nous sommes également préoccupés par la contrebande permanente d’armes envoyées dans le pays pour armer une milice illégale. L’armée libanaise devrait avoir le monopole de l’action militaire et contrôler son territoire."@fr8
"Köszönöm elnök úr. Pöttering elnök úr! Egy különleges javaslatot szeretnék tenni önnek, melyben javaslom, hogy ide, az Európai Parlamentbe hívjunk meg különféle libanoni parlamenti vezetőket, hogy megvitassuk az Arab Liga javaslatait. Valamint, hogy elősegítsük a parlamenti diplomáciában annak a gyakorlatnak a kialakulását, melynek következtében nem maradunk közömbösek abban a szituációban, melyben a libanoniak egy geopolitikai harc játékszereivé váltak. E harc rendkívül veszélyes mind rájuk, mind pedig a Közel-Kelet békéjére. E javaslatot a következő néhány hétben lehetne végrehajtani, mivel a libanoni helyzet súlyosbodása miatt nem maradhatunk közömbösek, és a libanoni demokrácia az egyik leggyengébb kapocs a Közel-Keleten. Nem engedhetjük, hogy az Irán és az Egyesült Államok, valamint az Irán és Izrael közötti válság Libanont harctérré változtassa, melyben minden fél veszít. Támogatnunk kell az Arab Liga kezdeményezését, mely elkötelezett az új elnök megválasztása mellett. Nem csökkenthetjük a Nemzetközi Bíróság támogatását Rafik Hariri meggyilkolását illetően. Igen aggódunk a nyomozás késése miatt, mely megnehezíti az ügy koronatanúinak védelmét, így például Syrian Mohammed al-Siddiq nemrégiben tűnt el. Az Európai Uniónak a lehető legnagyobb nyomást kell gyakorolnia annak érdekében, hogy Szíria és Irán ne hátráltassa tovább a libanoni politikai konfliktus rendezését, és támogassa az Arab Liga elnökválasztási javaslatát. Ugyancsak aggódunk amiatt, hogy egy illegális hadsereg felfegyverzésére folyamatosan fegyvereket csempésznek az országba. A libanoni hadseregnek kellene egyedül katonai tevékenységet folytatnia és ellenőriznie a területet."@hu11
"Grazie, signor Presidente. Vorrei rivolgere un suggerimento concreto al Presidente Pöttering, chiedendogli di proporre di invitare diversi parlamentari libanesi qui al Parlamento europeo per discutere le proposte della Lega araba e incoraggiare un esercizio di diplomazia parlamentare, in modo da non rimanere impassibili dinanzi a una situazione in cui i libanesi sono diventati pedine di un gioco geopolitico che è estremamente pericoloso, sia per loro che per il processo di pace in Medio Oriente. Questa proposta potrebbe essere formulata nel corso delle prossime settimane; infatti, non possiamo restare impassibili dinanzi al deterioramento della situazione in Libano, e la democrazia libanese è uno degli anelli più deboli in Medio Oriente. Non possiamo permettere che la crisi tra Iran e Stati Uniti e tra Iran e Israele trasformi il Libano in un campo di battaglia in cui tutte le parti risultano perdenti. Dobbiamo sostenere l’iniziativa della Lega araba a favore di un impegno per l’elezione di un nuovo presidente. Non possiamo allentare il nostro sostegno al Tribunale internazionale riguardo all’omicidio di Rafik Hariri. Siamo alquanto preoccupati dal ritardo delle indagini, che rende difficile proteggere i testimoni chiave del caso, come il siriano Mohammed al-Siddiq, scomparso di recente. L’Unione europea deve esercitare la massima pressione affinché Siria e Iran smettano di ostacolare la soluzione del conflitto politico libanese e appoggino la proposta della Lega araba sull’elezione di un nuovo presidente. Siamo inoltre preoccupati dal costante contrabbando di armi nel paese, volto ad armare una milizia illegale. L’esercito libanese deve avere il monopolio sull’attività militare e controllare il suo territorio."@it12
"Dėkoju, gerb. Pirmininke. Pirmininke H. G. Pöttering, norėčiau pateikti jums konkretų pasiūlymą pakviesti į Europos Parlamentą įvairius Libano parlamento lyderius, kad aptartume Arabų lygos pasiūlymus ir paskatintume parlamento diplomatiją, neliktume pasyvūs susidūrę su padėtimi, kurioje Libano žmonės tapo labai pavojingo jiems ir taikai Artimuosiuose Rytuose geopolitinio žaidimo marionetėmis. Šis pasiūlymas turėtų būti pateiktas per ateinančias kelias savaites, nes, atsižvelgdami į blogėjančią situaciją Libane, negalime likti pasyvūs. Libano demokratija yra viena silpniausių grandžių Artimuosiuose Rytuose. Negalime leisti, kad dėl Irano ir Jungtinių Valstijų bei Irano ir Izraelio krizės Libanas taptų mūšio, kuriame visos šalys pralaimėtų, lauku. Turime remti Arabų lygos iniciatyvą išrinkti naują prezidentą. Turime toliau remti Tarptautinį Teismą dėl Rafiki Hariri nužudymo. Esame labai susirūpinę dėl vėluojančio tyrimo, nes byloje sunku apsaugoti tokius pagrindinius liudininkus kaip neseniai pradingusį Syrianą Mohammedą al-Siddiqą. Europos Sąjunga turi kuo labiau spausti Siriją ir Iraną, kad jie liautųsi trukdę rezoliucijai dėl Libano politinio konflikto, ir remti Arabų lygos pasiūlymą išrinkti naują prezidentą. Taip pat rūpestį kelia nuolatinė ginklų kontrabanda į šalį, siekiant apginkluoti nelegalią miliciją. Libano kariuomenė privalo turėti karinių veiksmų ir savo teritorijos kontrolės monopolį."@lt14
"Paldies, priekšsēdētāja kungs! Priekšsēdētāj kungs! Es vēlos izteikt jums īpašu priekšlikumu un ierosināt uzaicināt uz Eiropas Parlamentu dažādus Libānas parlamenta vadītājus, lai apspriestu Arābu līgas priekšlikumus un aicinātu viņus uz parlamentāras diplomātijas īstenošanu, lai mēs nebūtu vienaldzīgi, sastopoties ar situāciju, ka Libānas iedzīvotāji ir kļuvuši par bandiniekiem ģeopolitiskajā spēlē, kas ir ārkārtīgi bīstami gan viņiem, gan mieram Tuvajos Austrumos. Šo priekšlikumu varētu īstenot tuvākajās nedēļās, jo, ņemot vērā situācijas pasliktināšanos Libānā, mēs nevaram palikt bezkaislīgi, un Libānas demokrātija ir viens no vājākajiem posmiem Tuvajos Austrumos. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai krīze starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Irānu, un Izraēlu pārvērš Libānu par kaujas lauku, kurā zaudē visas puses. Mums ir jāatbalsta Arābu līgas iniciatīva par jauna prezidenta vēlēšanu veicināšanu. Mēs nevaram atteikties no atbalsta Starptautiskajai tiesai saistībā ar nogalināšanu. Mēs esam ļoti nobažījušies par izmeklēšanas novilcināšanu, kas sarežģī tādu šīs lietas galveno liecinieku kā sīrieša kurš nesen pazuda, aizstāvību. Eiropas Savienībai ir jāizdara iespējami liels spiediens, lai Sīrija un Irāna pārtrauktu likt šķēršļus rezolūcijai par politisko konfliktu Libānā un atbalstītu Arābu līgas priekšlikumu par jauna prezidenta vēlēšanām. Mēs esam nobažījušies arī par pastāvīgo ieroču kontrabandu šajā valstī, lai apbruņotu nelikumīgu zemessardzi. Libānas armijai ir jābūt monopolam uz militāru darbību un teritorijas kontroli."@lv13
"Gracias, señor Presidente. Al Presidente Pöttering quisiera hacerle una propuesta concreta, para que proponga la invitación a distintos líderes parlamentarios libaneses aquí, al Parlamento Europeo, para dialogar sobre las propuestas de la Liga Árabe y para fomentar un ejercicio de diplomacia parlamentaria, para que no quedemos impasibles ante esta situación donde los libaneses se han convertido en peones de un juego geopolítico peligrosísimo para ellos y para la paz en el Oriente Próximo. Esta propuesta se podría realizar en las próximas semanas, porque ante el deterioro de la situación en el Líbano no podemos quedarnos impasibles y la democracia libanesa es uno de los eslabones más débiles del Oriente Próximo. No podemos permitir que las crisis Irán-Estados Unidos e Irán-Israel conviertan al Líbano en un campo de batalla en el cual todas las partes pierden. Debemos apoyar la iniciativa de la Liga Árabe a favor de un compromiso para la elección de un nuevo Presidente. No deberíamos aflojar en nuestro apoyo del Tribunal Internacional sobre el asesinato de Hariri. Nos preocupa bastante la tardanza de la investigación, lo que dificulta la protección de testigos claves del caso, como el sirio Mohamed Siddiq, recientemente desaparecido. La Unión Europea debe ejercer toda la presión posible para que Siria e Irán dejen de obstaculizar la resolución del conflicto político libanés y apoyen la propuesta de la Liga Árabe sobre la elección de un nuevo Presidente. También nos preocupa el continuo contrabando de armas que entran en el país para armar a una milicia irregular. El ejército libanés tiene que tener el monopolio sobre la actividad militar y controlar su territorio."@mt15
"Dank u, mijnheer de Voorzitter. Voorzitter Pöttering, ik doe u een specifiek voorstel, namelijk om voor te stellen dat verschillende Libanese parlementaire leiders hier in het Europees Parlement worden uitgenodigd om de voorstellen van de Arabische Liga te bespreken en om een oefening in parlementaire diplomatie te bevorderen, zodat wij niet onaangedaan blijven door de situatie waarin de Libanese burgers pionnen zijn geworden in een geopolitiek spel dat bijzonder gevaarlijk is, zowel voor hen als voor de vrede in het Midden-Oosten. Dit voorstel zou de komende weken kunnen worden uitgevoerd daar wij, gezien de verslechterende situatie in Libanon, niet onbewogen kunnen blijven en de Libanese democratie een van de zwakste schakels in het Midden-Oosten is. We mogen niet toestaan dat de crisis tussen Iran en de Verenigde Staten en tussen Iran en Israël van Libanon een slagveld maakt met louter verliezers. We moeten steun verlenen aan het initiatief van de Arabische Liga waarbij de partijen zich ertoe verbinden om een nieuwe president te kiezen. We moeten onverminderd steun verlenen aan het Internationaal Gerechtshof voor de moord op Rafik Hariri. We zijn tamelijk bezorgd over de vertraging in het onderzoek, die het moeilijk maakt om de belangrijkste getuigen in deze zaak te beschermen, zoals de Syriër Mohammed al-Siddiq, die recentelijk is verdwenen. De Europese Unie moet maximale druk uitoefenen, zodat Syrië en Iran ophouden de oplossing van het politieke conflict in Libanon te dwarsbomen en het voorstel van de Arabische Liga betreffende de verkiezing van een nieuwe president steunen. Wij maken ons ook zorgen over de aanhoudende smokkel van wapens naar het land om een illegale militie te bewapenen. Het Libanese leger moet het monopolie hebben op de militaire activiteiten, alsmede de controle over zijn grondgebied."@nl3
"Dziękuję, panie przewodniczący! Panie przewodniczący Pöttering! Chciałbym złożyć panu szczególną propozycję, propozycję zaproszenia różnych libańskich przywódców parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego w celu przedyskutowania propozycji Ligi Arabskiej oraz zachęcenia do wykorzystania dyplomacji parlamentarnej, abyśmy nie pozostawali bierni wobec sytuacji, w której obywatele libańscy stają się pionkami w nadzwyczaj niebezpiecznej grze geopolitycznej, zarówno dla nich, jak i dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Ta propozycja mogłaby być zrealizowana w okresie najbliższych tygodni, ponieważ z racji pogorszenia się sytuacji w Libanie nie możemy pozostać bierni, a libańska demokracja jest jednym z najsłabszych ogniw na Bliskim Wschodzie. Nie możemy pozwolić, aby konflikty między Iranem i Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem i Izraelem przekształciły Liban w pole bitwy, w której każda strona przegrywa. Musimy poprzeć inicjatywę Ligi Arabskiej zobowiązującej do dokonania wyboru nowego prezydenta. Nie możemy zrezygnować z naszego poparcia dla trybunału międzynarodowego badającego sprawę zabójstwa Rafika Haririego. Jesteśmy dość zaniepokojeni opóźnieniami w śledztwie, co utrudnia ochronę kluczowych świadków w tej sprawie, na przykład Syryjczyka Mohammeda al-Siddiqa, który niedawno zniknął. Unia Europejska musi wywrzeć możliwie jak największy nacisk na Syrię i Iran, aby przestały one blokować rozwiązanie konfliktu politycznego w Libanie i poparły propozycję Ligi Arabskiej w sprawie wyboru nowego prezydenta. Jesteśmy również zaniepokojeni ciągłym przemytem broni do kraju w celu uzbrojenia nielegalnych bojówek. Armia libańska powinna mieć monopol na działania militarne i kontrolę nad swoim terytorium."@pl16
"Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente Pöttering, gostaria de lhe fazer uma sugestão concreta, nomeadamente que proponha convidar diversos líderes parlamentares libaneses a virem aqui, ao Parlamento Europeu, a fim de debater as propostas da Liga Árabe e de encorajar um exercício de diplomacia parlamentar, para que não fiquemos impassíveis face à situação em que os libaneses se tornaram peões num jogo geopolítico que é extremamente perigoso, tanto para eles como para a paz no Médio Oriente. Esta proposta poderia ser concretizada nas próximas semanas, pois não podemos permanecer impassíveis perante a deterioração da situação no Líbano, e a democracia libanesa é um dos elos mas fracos no Médio Oriente. Não podemos permitir que o conflito entre o Irão e os Estados Unidos e entre o Irão e Israel convertam o Líbano num campo de batalha em que todas as partes sairiam a perdem. Temos de apoiar a iniciativa da Liga Árabe a favor de um compromisso para a eleição de um novo Presidente. Não devemos afrouxar o nosso apoio ao Tribunal Internacional no se prende com o assassínio de Rafik Hariri. Estamos muito preocupados com a demora da investigação, que dificulta a protecção de testemunhas chave no processo, como o sírio Mohamed Siddiq, recentemente desaparecido. A União Europeia tem de exercer a máxima pressão possível para que a Síria e o Irão deixem de entravar a resolução do conflito político no Líbano e apoiem a proposta da Liga Árabe sobre a eleição de um novo Presidente. Estamos igualmente preocupados com o incessante contrabando de armas para o interior do país, destinado a armar uma milícia ilícita. O exército libanês deveria ter o monopólio sobre a actividade militar e controlar o seu território."@pt17
"Gracias, señor Presidente. Al Presidente Pöttering quisiera hacerle una propuesta concreta, para que proponga la invitación a distintos líderes parlamentarios libaneses aquí, al Parlamento Europeo, para dialogar sobre las propuestas de la Liga Árabe y para fomentar un ejercicio de diplomacia parlamentaria, para que no quedemos impasibles ante esta situación donde los libaneses se han convertido en peones de un juego geopolítico peligrosísimo para ellos y para la paz en el Oriente Próximo. Esta propuesta se podría realizar en las próximas semanas, porque ante el deterioro de la situación en el Líbano no podemos quedarnos impasibles y la democracia libanesa es uno de los eslabones más débiles del Oriente Próximo. No podemos permitir que las crisis Irán-Estados Unidos e Irán-Israel conviertan al Líbano en un campo de batalla en el cual todas las partes pierden. Debemos apoyar la iniciativa de la Liga Árabe a favor de un compromiso para la elección de un nuevo Presidente. No deberíamos aflojar en nuestro apoyo del Tribunal Internacional sobre el asesinato de Hariri. Nos preocupa bastante la tardanza de la investigación, lo que dificulta la protección de testigos claves del caso, como el sirio Mohamed Siddiq, recientemente desaparecido. La Unión Europea debe ejercer toda la presión posible para que Siria e Irán dejen de obstaculizar la resolución del conflicto político libanés y apoyen la propuesta de la Liga Árabe sobre la elección de un nuevo Presidente. También nos preocupa el continuo contrabando de armas que entran en el país para armar a una milicia irregular. El ejército libanés tiene que tener el monopolio sobre la actividad militar y controlar su territorio."@ro18
"Ďakujem Vám, pán predseda. Vážený pán predseda Pöttering, rád by som Vám predložil osobitný návrh, navrhujem pozvať do Európskeho parlamentu rôznych predstaviteľov libanonského parlamentu s cieľom diskutovať o návrhoch Ligy arabských štátov a podporiť uplatňovanie parlamentnej diplomacie, aby sme nezostali ľahostajní k situácii, v ktorej sa libanonskí ľudia ocitli ako pešiaci v geopolitickej hre, ktorá je pre nich a pre mier na Strednom východe veľmi nebezpečná. Tento návrh by sa mohol zrealizovať počas niekoľkých nadchádzajúcich týždňov, keďže vzhľadom na zhoršenie situácie v Libanone nemôžeme zostať ľahostajní a libanonská demokracia je jedným z najslabších článkov na Strednom východe. Nemôžeme dopustiť, aby sa pre krízu medzi Iránom a Spojenými štátmi a Iránom a Izraelom stalo z Libanonu bojové pole, na ktorom každá strana prehráva. Musíme podporovať iniciatívu Ligy arabských štátov týkajúcu sa záväzku zvolenia nového prezidenta. Nemôžeme prestať podporovať Medzinárodný súdny dvor v súvislosti s vraždou Rafika Haririho. Sme dosť znepokojení, pokiaľ ide o omeškanie vyšetrovania, pretože je ťažké ochraňovať kľúčových svedkov v tomto prípade, ako napríklad Sýrčana Mohammeda al-Soddiqa, ktorý nedávno zmizol. Európska únia musí vyvíjať pokiaľ možno čo najväčší tlak, aby Sýria a Irán prestali brániť vyriešeniu politického konfliktu v Libanone a podporili návrh Ligy arabských štátov týkajúci sa voľby nového prezidenta. Takisto sme znepokojení v súvislosti s pretrvávajúcim pašovaním zbraní do krajiny s cieľom ozbrojiť ilegálnu milíciu. Libanonská armáda by mala mať monopol na vojenskú činnosť a kontrolu svojho územia."@sk19
"Hvala, gospod predsednik. Predsednik Pöttering, želim vam predložiti poseben predlog, in sicer da bi različne libanonske parlamentarne voditelje povabili v Evropski parlament, zato da bi razpravljali o predlogih Arabske lige ter spodbudili delovanje parlamentarne diplomacije, zato da ne bomo ostali ravnodušni do razmer, v katerih so Libanonci postali lutke geopolitične igre, ki je zelo nevarna za njih in za mir na Bližnjem vzhodu. Ta predlog bi lahko izvedli v naslednjih nekaj tednih, saj zaradi vedno slabših razmer v Libanonu ne smemo ostati ravnodušni, pri čemer je libanonska demokracija eden od najšibkejših členov na Bližnjem vzhodu. Ne smemo dovoliti, da bi posledice krize med Iranom in Združenimi državami ter Iranom in Izraelom občutil Libanon. Podpreti moramo pobudo Arabske lige v zvezi z zavezo o izvolitvi novega predsednika. Še naprej moramo podpirati mednarodno sodišče v zvezi z umorom Rafika Haririja. Zaskrbljeni smo zaradi zamude pri preiskavi, zaradi česar je težko zaščititi ključne priče primera, kot je sirski državljan Mohamed Al Sidik, ki je pred kratkim izginil. Evropska unija mora izvajati čim večji pritisk, da bosta Sirija in Iran prenehala ovirati rešitev političnega konflikta v Libanonu in podprla predlog Arabske lige o izvolitvi novega predsednika. Zaskrbljeni smo tudi nad nenehnim tihotapljenjem orožja v državo, namenjenega oboroževanju nezakonite milice. Libanonska vojska mora imeti monopol na področju vojaške dejavnosti ter nadzor nad svojim ozemljem."@sl20
"Tack, herr talman! Talman Pöttering! Jag skulle vilja lägga fram ett specifikt förslag för er, jag vill föreslå att flera libanesiska parlamentsledamöter bjuds in hit till Europaparlamentet för att diskutera Arabförbundets förslag och för att uppmuntra till en övning i parlamentarisk diplomati, så att vi inte förblir likgiltiga inför denna situation, där det libanesiska folket har blivit brickor i ett geopolitiskt spel som är oerhört farligt, både för dem och för freden i Mellanöstern. Detta förslag skulle kunna genomföras under de närmaste veckorna, för med tanke på den försämrade situationen i Libanon får vi inte förbli likgiltiga, och den libanesiska demokratin är en av de svagaste länkarna i Mellanöstern. Vi får inte låta krisen mellan Iran och USA och Israel omvandla Libanon till ett slagfält där alla sidor blir förlorare. Vi måste stödja Arabförbundets initiativ till ett åtagande för val av en ny president. Vi får inte ge upp vårt stöd till den internationella domstolen när det gäller mordet på Rafik Hariri. Vi är mycket oroade över förhalningen av utredningen, som gör det svårt att skydda nyckelvittnen i fallet, såsom syrianen Mohammed al-Siddiq, som nyligen försvann. Europeiska unionen måste utöva så mycket påtryckningar som möjligt, så att Syrien och Iran upphör att hindra lösningen av den politiska konflikten i Libanon och stödja Arabförbundets förslag om val av en ny president. Vi är också oroade över den ständiga insmugglingen av vapen i landet till en illegal milis. Den libanesiska armén bör ha monopol på den militära verksamheten och kontrollera sitt territorium."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mohammed al-Siddiq"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph