Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-112"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.6.3-112"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mindannyiunkat aggodalommal tölt el a tibeti válság, és együtt érzünk az áldozatokkal. A kínai kormánynak biztosítania kell az emberi jogokat, és mellőznie az erőszakot. A dalai láma autonómiát kér Tibetnek, s ezt bölcs és helyes javaslatnak tartom. Gazdag kulturális, történelmi és vallási hagyományai alapján Tibet bizonyosan megérdemelné az autonómiát. A világ számos más részén is az autonómia lehet a megoldás a hasonló történelmi és etnikai jellegű konfliktusokra. Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor, hogy ne mossuk össze a politikát és a sportot! A hidegháború keserű fejezete volt az 1980-as moszkvai és az 1984-es Los Angeles-i olimpia bojkottja. Nagyszerű sportolók vesztették el a lehetőséget a bizonyításra, egész nemzetek fosztották meg magukat az olimpia örömétől. Biztosan állíthatom, hogy a magyar sportszerető közvélemény óriási többsége 1984-ben ellenezte, és most is ellenezné az olimpia esetleges bojkottját. Álljunk ki a tibetiekért a politikában, de ne rontsuk el sok százmillió ember örömét a sportban!"@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Tibetská krize nás všechny naplňuje obavami a sympatizujeme s oběťmi. Čínská vláda musí chránit lidská práva a neuchylovat se k násilí. Dalajlama žádá pro Tibet autonomii a mám za to, že je to moudrá a přiměřená nabídka. Vzhledem ke svým bohatým kulturním, historickým a náboženským tradicím si Tibet autonomii určitě zaslouží. Autonomie by mohla pomoci vyřešit podobné historické a etnické konflikty v mnoha dalších zemích světa. Zároveň jsem přesvědčen, že je velice důležité nesměšovat politiku a sport. Bojkot moskevské olympiády v roce 1980 a olympiády v Los Angeles v roce 1984 byl hořkou kapitolou studené války. Vynikající sportovci ztratili příležitost předvést své schopnosti a celé národy přišly o radost z účasti na olympiádě. S jistotou mohu říci, že obrovská většina maďarské veřejnosti milující sport byla v roce 1984 proti bojkotu a postavila by se proti jakémukoli návrhu na bojkot i v tomto případě. Podporujme Tibeťany politicky, ale neničme radost ze sportu stovkám milionů lidí."@cs1
"Den tibetanske krise skræmmer os alle sammen, og vi har sympati med ofrene. Den kinesiske regering skal beskytte menneskerettighederne og ikke anvende vold. Dalai Lama anmoder om selvstyre for Tibet, og jeg mener, at dette forslag er klogt og hensigtsmæssigt. På baggrund af Tibets rige kulturelle, historiske og religiøse traditioner fortjener det utvivlsomt selvstyre. Selvstyre kunne være en løsning på tilsvarende historiske og etniske konflikter i mange andre lande i verden. Samtidig mener jeg, at det er meget vigtigt ikke at blande politik og sport. Boykotten af De Olympiske Lege i Moskva i 1980 og i Los Angeles i 1984 var et bittert kapitel i den kolde krig. Fremragende idrætsudøvere gik glip af en mulighed for at vise deres evner, og hele nationer berøvede sig selv glæden ved olympisk deltagelse. Jeg kan uden tøven sige, at langt størstedelen af den sportselskende ungarske offentlighed var imod boykotten i 1984 og ville være imod ethvert forslag om boykot i det aktuelle tilfælde. Lad os støtte tibetanerne politisk, men lad os ikke ødelægge glæden ved sport for flere hundrede millioner mennesker."@da2
". Die Krise in Tibet beunruhigt uns alle, und unsere Sympathie gilt den Opfern. Die chinesische Regierung muss die Menschenrechte schützen und darf nicht zum Mittel der Gewalt greifen. Der Dalai Lama fordert die Autonomie Tibets, und dieser Vorschlag ist, so meine ich, klug und angemessen. Betrachtet man seine reichen kulturellen, historischen und religiösen Traditionen, so hat Tibet zweifelsohne Anspruch auf die Gewährung von Autonomie. Autonomie könnte eine Lösung für ähnliche historische und ethnische Konflikte in vielen anderen Ländern der Welt sein. Meines Erachtens ist es jedoch sehr wichtig, Politik und Sport nicht miteinander zu vermischen. Der Boykott der Olympischen Spiele in Moskau 1980 wie auch der Olympischen Spiele in Los Angeles 1984 steht für ein trauriges Kapitel in der Geschichte des Kalten Krieges. Hervorragenden Sportlern wurde so die Gelegenheit genommen, ihre Leistungen unter Beweis zu stellen, und ganze Nationen brachten sich um die Freude der Teilnahme an den Olympischen Spielen. Ich kann heute ohne jeden Zweifel sagen, dass die überwiegende Mehrheit der sportbegeisterten Bevölkerung Ungarns 1984 gegen den Boykott war und auch heute alle Vorschläge für einen Boykott im vorliegenden Fall ablehnen würde. Lassen Sie uns den Tibetern politisch zur Seite stehen, aber verderben wir nicht Hunderten Millionen Menschen die Freude am Sport."@de9
"Η κρίση στο Θιβέτ μας γεμίζει όλους με ανησυχία, ενώ εκφράζουμε τη συμπάθειά μας προς τα θύματα. Η κινεζική κυβέρνηση πρέπει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην καταφεύγει στη βία. Ο Δαλάι Λάμα ζητά την αυτονομία του Θιβέτ και φρονώ ότι η πρόταση αυτή είναι συνετή και πρόσφορη. Βάσει των πλούσιων πολιτισμικών, ιστορικών και θρησκευτικών του παραδόσεων, το Θιβέτ αξίζει σίγουρα την αυτονομία. Η αυτονομία θα μπορούσε να δώσει λύση σε παρόμοιες ιστορικές και εθνικές συγκρούσεις σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Συγχρόνως, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μην συγχέουμε την πολιτική με τον αθλητισμό. Το μποϊκοτάρισμα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μόσχας το 1980 και του Λος Άντζελες το 1984 ήταν ένα θλιβερό κεφάλαιο του Ψυχρού Πολέμου. Εξαίρετοι αθλητές έχασαν την ευκαιρία να αποδείξουν τις ικανότητές τους, ενώ ολόκληρα έθνη στερήθηκαν τη χαρά της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς. Μπορώ να δηλώσω χωρίς καμία αμφιβολία ότι η συντριπτική πλειονότητα των φίλων του αθλητισμού στην Ουγγαρία ήταν αντίθετη στο μποϊκοτάρισμα του 1984 και θα απέρριπτε κάθε πρόταση μποϊκοταρίσματος των αγώνων στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των Θιβετιανών σε πολιτικό επίπεδο, δεν πρέπει όμως να καταστρέψουμε τη χαρά του αθλητισμού για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων."@el10
"The Tibetan crisis fills all of us with alarm and we sympathise with the victims. The Chinese government must protect human rights and not resort to violence. The Dalai Lama is asking for autonomy for Tibet and I believe this proposal is a wise and appropriate one. Based on its rich cultural, historical and religious traditions, Tibet certainly deserves autonomy. Autonomy could provide a solution to similar historical and ethnic conflicts in many other countries in the world. At the same time, I believe it is very important not to mix politics and sport. The boycott of the 1980 Moscow Olympics and the 1984 Los Angeles Olympics were a bitter chapter in the Cold War. Outstanding sportspeople missed out on an opportunity to prove themselves, and whole nations deprived themselves of the joy of Olympic participation. I can say without a doubt that the vast majority of the sports-loving Hungarian public was opposed to the 1984 boycott and would oppose any suggestion of a boycott in the present case. Let us stand by the Tibetans in political terms, but let us not ruin the joy of sport for hundreds of millions of people."@en4
". La crisis del Tíbet nos hace alarmarnos y, al mismo tiempo, expresamos nuestra comprensión por la situación de las víctimas. El Gobierno chino debe proteger los derechos humanos y no recurrir a la violencia. El Dalái Lama pide autonomía para el Tíbet y opino que esta propuesta es sensata y apropiada. Sobre la base de sus ricas tradiciones culturales, históricas y religiosas, el Tíbet merece claramente la autonomía. La autonomía podría ser la solución para otros conflictos similares históricos y étnicos de muchas otras partes del mundo. A su vez, opino que es muy importante no mezclar política y deporte. El boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y de Los Ángeles en 1984 fueron tragos amargos en el contexto de la Guerra Fría. Excelentes deportistas perdieron una oportunidad de competir y se privó a naciones enteras del placer de participar en los Juegos Olímpicos. Puedo decir sin titubear que la gran mayoría de los ciudadanos húngaros aficionados al deporte se oponían al boicot de 1984 y se opondrían ahora también a un posible boicot. Apoyemos a los tibetanos en términos políticos, pero no arruinemos el disfrute del deporte a cientos de millones de personas."@es21
"Tiibeti kriis täidab meid kõiki ärevusega ja me tunneme kaasa ohvritele. Hiina valitsus peab kaitsma inimõigusi, mitte otsima väljapääsu vägivallas. Dalai Laama palus Tiibetile autonoomsust ning ma usun, et tema ettepanek on tark ja asjakohane. Oma rikaste kultuuriliste, ajalooliste ja religioossete traditsioonide tõttu väärib Tiibet kindlasti autonoomiat. Autonoomia võiks pakkuda lahenduse sarnastele ajaloolistele ja etnilistele konfliktidele paljudes maailma riikides. Samal ajal usun ma, et on väga tähtis mitte segi ajada poliitikat ja sporti. 1980. aasta Moskva olümpiamängude ja 1984. aasta Los Angelese olümpiamängude boikott oli kibe peatükk Külmas Sõjas. Väljapaistvad sportlased kaotasid võimaluse ennast näidata ning terved rahvad jätsid ennast ilma olümpiamängudel osalemise rõõmust. Võin kahtluseta öelda, et rõhuv enamik Ungari sporti armastavast avalikkusest oli 1984. aasta boikoti vastu ning oleks boikoti soovituse vastu ka praegusel juhul. Seiskem tiibetlaste kõrval poliitilises mõttes, kuid ärgem hävitagem sadade miljonite inimeste spordirõõmu."@et5
"Tiibetin kriisi huolestuttaa meitä kaikkia, ja tunnemme myötätuntoa uhreja kohtaan. Kiinan hallituksen täytyy suojella ihmisoikeuksia, ei turvautua väkivaltaan. Dalai-lama vaatii Tiibetiin itsehallintoa, ja se on mielestäni viisas ja asianmukainen ehdotus. Tiibet varmasti ansaitsee itsehallinnon ottaen huomioon sen rikkaan kulttuurin, historian ja uskonnolliset perinteet. Itsehallinto voisi olla ratkaisu samanlaisiin historiallisiin ja etnisiin konflikteihin monissa muissakin maailman maissa. Mielestäni on kuitenkin hyvin tärkeää, ettei politiikkaa ja urheilua sekoiteta keskenään. Vuoden 1980 Moskovan olympialaisten sekä vuoden 1984 Los Angelesin olympialaisten boikotit ovat katkera luku kylmän sodan historiassa. Erinomaiset urheilijat menettivät mahdollisuuden osoittaa kykynsä, ja kokonaiset kansakunnat jäivät paitsi olympialaisiin osallistumisen tuomasta ilosta. Voin sanoa ilman epäilyksen häivääkään, että suuri enemmistö urheilua rakastavasta Unkarin kansasta vastusti vuoden 1984 boikottia ja vastustaisi kaikkia boikotointiehdotuksia tässäkin tapauksessa. Tukekaamme tiibetiläisiä politiikan kautta, mutta älkäämme viekö sadoilta miljoonilta ihmisiltä urheilun tuottamaa iloa."@fi7
"La crise tibétaine nous inquiète tous et nous éprouvons de la sympathie pour les victimes. Le gouvernement chinois doit protéger les droits de l’homme et ne pas recourir à la violence. Le Dalaï-lama demande l’autonomie du Tibet et je crois que cette proposition est sage et appropriée. Si l’on considère ses riches traditions culturelles, historiques et religieuses, le Tibet mérite sans aucun doute l’autonomie. L’autonomie pourrait être la solution à d’autres conflits historiques et ethniques similaires dans de nombreux autres pays du monde. Je crois cependant qu’il est très important de ne pas mélanger la politique et le sport. Le boycott des Jeux olympiques de Moscou de 1980 et des Jeux olympiques de Los Angeles de 1984 ont été un chapitre sombre de la guerre froide. Les sportifs de l’époque ont manqué une opportunité de faire leurs preuves, et des nations entières se sont privées de la joie de participer aux Jeux olympiques. Je peux dire sans aucun doute que la grande majorité des amateurs de sport hongrois était opposée au boycott de 1984 et s’opposerait à toute suggestion de boycott cette fois-ci aussi. Soyons aux côtés des Tibétains sur le plan politique, mais ne gâchons pas le plaisir du sport à des centaines de millions de personnes."@fr8
"La crisi del Tibet suscita in tutti noi grande apprensione e ci schieriamo dalla parte delle vittime. Il governo cinese deve proteggere i diritti umani e non ricorrere alla violenza. Il chiede l’autonomia del Tibet e ritengo che la proposta sia saggia e appropriata. In considerazione delle sue ricche tradizioni culturali, storiche e religiose, questa regione merita di ottenere l’autonomia, un’autonomia che potrebbe offrire una soluzione ad analoghi conflitti etnici e storici in molti altri paesi del mondo. Allo stesso tempo, credo che sia fondamentale non mescolare politica e sport. Il boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca del 1980 e i Giochi di Los Angeles del 1984 sono stati un capitolo amaro della guerra fredda. Atleti eccellenti hanno perso l’opportunità di mettersi alla prova, e intere nazioni si sono private della gioia di partecipare alle Olimpiadi. Posso affermare senza il minimo dubbio che la stragrande maggioranza del pubblico ungherese amante dello sport si è opposta al boicottaggio del 1984 e respingerebbe qualsiasi suggerimento a ripetere l’esperienza con i Giochi di quest’anno. Schieriamoci al fianco dei tibetani in termini politici, ma non permettiamo di rovinare la gioia dello sport a centinaia di milioni di persone."@it12
"Tibeto krizė sukelia mums visiems pavojaus pojūtį ir mes užjaučiame nukentėjusiuosius. Kinijos vyriausybė turi saugoti žmogaus teises ir nesigriebti smurto. Dalai Lama prašo autonomijos Tibetui, ir aš manau, kad šis pasiūlymas yra išmintingas ir tinkamas. Remiantis jo turtingomis kultūrinėmis, istorinėmis ir religinėmis tradicijomis, Tibetas tikrai nusipelno autonomijos. Autonomija galėtų būti tinkamas sprendimas panašiems istoriniams ir etniniams konfliktams daugelyje kitų šalių pasaulyje. Kartu manau, kad labai svarbu nesupainioti politikos ir sporto. 1980 m. Maskvos olimpinių žaidynių ir 1984 m. Los Andželo olimpinių žaidynių boikotas buvo nemalonus skyrius Šaltajame kare. Išskirtiniai sportininkai praleido galimybę pasirodyti, ir ištisos tautos atėmė iš savęs olimpinio dalyvavimo džiaugsmą. Galiu neabejodamas pasakyti, kad sportą mėgstančios Vengrijos visuomenės didžioji dauguma buvo nusistačiusi prieš 1984 m. boikotą ir šiuo atveju bus prieš bet kokį pasiūlymą boikotuoti. Remkime tibetiečius politinėmis priemonėmis, bet neatimkime sporto džiaugsmo iš šimtų milijonų žmonių."@lt14
"Tibetas krīze mūs visus satrauc, un mēs izsakām līdzjūtību upuriem. Ķīnas valdībai ir jāaizsargā cilvēktiesības, nevis jāķeras pie vardarbības. pieprasa Tibetas autonomiju, un es uzskatu, ka šis ierosinājums ir saprātīgs un piemērots. Pamatojoties uz bagātajām kultūras, vēstures un reliģijas tradīcijām, Tibeta noteikti ir pelnījusi autonomiju. Autonomija varētu nodrošināt risinājumu līdzīgos vēsturiskos un etniskos konfliktos daudzās pasaules valstīs. Vienlaicīgi es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi nejaukt politiku ar sportu. 1980. gada Maskavas olimpisko spēļu un 1984. gada Losandželosas olimpisko spēļu boikots bija skarbs augstā kara posms. Izcili sportisti palaida garām iespēju sevi pierādīt, un veselas valstis liedza sev prieku piedalīties olimpiskajās spēlēs. Es bez šaubām varu teikt, ka lielākais vairums sporta mīlošo ungāru bija pret 1984. gada boikotu un iebilstu pret jebkādu ierosinājumu boikotēt pašreizējā situācijā. Paliksim uzticīgi tibetiešiem politiskā nozīmē, bet nesagrausim simtiem miljonu cilvēku sporta prieku."@lv13
"Mindannyiunkat aggodalommal tölt el a tibeti válság, és együtt érzünk az áldozatokkal. A kínai kormánynak biztosítania kell az emberi jogokat, és mellőznie az erőszakot. A dalai láma autonómiát kér Tibetnek, s ezt bölcs és helyes javaslatnak tartom. Gazdag kulturális, történelmi és vallási hagyományai alapján Tibet bizonyosan megérdemelné az autonómiát. A világ számos más részén is az autonómia lehet a megoldás a hasonló történelmi és etnikai jellegű konfliktusokra. Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor, hogy ne mossuk össze a politikát és a sportot! A hidegháború keserű fejezete volt az 1980-as moszkvai és az 1984-es Los Angeles-i olimpia bojkottja. Nagyszerű sportolók vesztették el a lehetőséget a bizonyításra, egész nemzetek fosztották meg magukat az olimpia örömétől. Biztosan állíthatom, hogy a magyar sportszerető közvélemény óriási többsége 1984-ben ellenezte, és most is ellenezné az olimpia esetleges bojkottját. Álljunk ki a tibetiekért a politikában, de ne rontsuk el sok százmillió ember örömét a sportban!"@mt15
"De Tibetaanse crisis vervult ons allemaal met ongerustheid en wij leven mee met de slachtoffers. De Chinese regering moet de mensenrechten beschermen en geen toevlucht tot geweld nemen. De dalai lama vraagt om autonomie voor Tibet en ik ben van mening dat zijn voorstel wijs en gepast is. Op basis van zijn rijke culturele, historische en religieuze tradities verdient Tibet zeker autonomie. Autonomie zou een oplossing kunnen bieden voor soortgelijke historische en etnische conflicten in veel andere landen in de wereld. Tegelijkertijd ben ik van mening dat het heel belangrijk is politiek en sport niet te vermengen. De boycot van de Spelen in Moskou in 1980 en van die in Los Angeles in 1984 waren een bitter hoofdstuk in de Koude Oorlog. Uitmuntende sporters misten een kans om zich te bewijzen en hele naties beroofden zichzelf van de vreugde van Olympische deelname. Ik kan zonder een spoor van twijfel zeggen dat de grote meerderheid van het sportminnende Hongaarse publiek tegen de boycot van 1984 was en in het onderhavige geval tegen elk voorstel tot een boycot zou zijn. Laten we in politieke termen solidair zijn met de Tibetanen, maar laten we niet de sportvreugde van honderden miljoenen mensen bederven."@nl3
"Kryzys tybetański napełnia nas niepokojem i współczujemy ofiarom. Rząd chiński musi chronić prawa człowieka i nie uciekać się do przemocy. Dalajlama żąda autonomii dla Tybetu i uważam, że propozycja ta jest mądra i odpowiednia. Tybet zdecydowanie zasługuje na autonomię, biorąc pod uwagę jego bogate tradycje kulturowe, historyczne i religijne. Autonomia mogłaby zapewnić rozwiązanie podobnych konfliktów historycznych i etnicznych w wielu innych krajach świata. Jednocześnie uważam, że jest bardzo ważne, aby nie łączyć polityki i sportu. Bojkot olimpiady w Moskwie w 1980 r. i olimpiady w Los Angeles w 1984 r. były gorzkim rozdziałem w historii zimnej wojny. Wybitni sportowcy nie mieli szansy się sprawdzić, a całe narody zostały pozbawione radości uczestnictwa w igrzyskach. Mogę bez wątpienia stwierdzić, że znaczna część fanów sportu na Węgrzech była przeciwna bojkotowi w 1984 r. i sprzeciwiłaby się jakimkolwiek sugestiom bojkotu w obecnym przypadku. Stańmy przy Tybetańczykach w kwestii politycznej, ale nie niszczmy sportowej radości setek milionów ludzi."@pl16
". A crise do Tibete deixa-nos a todos alarmados e solidários com as vítimas. O Governo chinês deve proteger os direitos humanos e não recorrer à violência. O Dalai Lama reclama a autonomia do Tibete, e estou persuadido de que esta proposta é sensata e adequada. Com base nas suas ricas tradições culturais, históricas e religiosas, o Tibete merece, seguramente, a autonomia. A autonomia pode, aliás, ser uma solução para conflitos históricos e étnicos similares em muitos outros países do mundo. Ao mesmo tempo, acho que é muito importante não misturar política e desporto. O boicote dos Jogos Olímpicos de Moscovo em 1980 e dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 foram páginas amargas da Guerra Fria. Desportistas excepcionais perderam uma oportunidade de demonstrar as suas capacidades e nações inteiras renunciaram à satisfação de participar nos Jogos Olímpicos. Posso afirmar, sem qualquer hesitação, que a esmagadora maioria dos húngaros amantes de desporto esteve contra o boicote de 1984 e estará contra qualquer sugestão de boicote no caso presente. Apoiemos os tibetanos em termos políticos, mas não privemos da satisfação do desporto centenas de milhões de pessoas."@pt17
"Mindannyiunkat aggodalommal tölt el a tibeti válság, és együtt érzünk az áldozatokkal. A kínai kormánynak biztosítania kell az emberi jogokat, és mellőznie az erőszakot. A dalai láma autonómiát kér Tibetnek, s ezt bölcs és helyes javaslatnak tartom. Gazdag kulturális, történelmi és vallási hagyományai alapján Tibet bizonyosan megérdemelné az autonómiát. A világ számos más részén is az autonómia lehet a megoldás a hasonló történelmi és etnikai jellegű konfliktusokra. Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor, hogy ne mossuk össze a politikát és a sportot! A hidegháború keserű fejezete volt az 1980-as moszkvai és az 1984-es Los Angeles-i olimpia bojkottja. Nagyszerű sportolók vesztették el a lehetőséget a bizonyításra, egész nemzetek fosztották meg magukat az olimpia örömétől. Biztosan állíthatom, hogy a magyar sportszerető közvélemény óriási többsége 1984-ben ellenezte, és most is ellenezné az olimpia esetleges bojkottját. Álljunk ki a tibetiekért a politikában, de ne rontsuk el sok százmillió ember örömét a sportban!"@ro18
"Zaradi tibetanske krize smo vsi razburjeni in sočustvujemo z žrtvami. Kitajska vlada mora zaščititi človekove pravice in se ne sme zatekati k nasilju. Dalaj Lama zahteva avtonomijo Tibeta in po mojem mnenju je ta predlog razumen in ustrezen. Zaradi bogate kulturne, zgodovinske in verske tradicije si Tibet nedvomno zasluži avtonomijo. To bi lahko bila rešitev za podobne zgodovinske in etnične spore v veliko drugih državah na svetu. Poleg tega menim, da je zelo pomembno, da ne mešamo politike in športa. Bojkota olimpijskih iger v Moskvi leta 1980 in Los Angelesu leta 1984 sta bili bridki poglavji hladne vojne. Izjemni športniki so zamudili priložnost, da se dokažejo, in vsi narodi so bili prikrajšani za veselje zaradi udeležbe na olimpijskih igrah. Brez kančka dvoma lahko rečem, da je velika večina športno navdušene madžarske javnosti nasprotovala bojkotu leta 1984 in bi nasprotovala kakšnemu koli predlogu o bojkotu v današnjem času. Tibetancem moramo stati ob strani na politični ravni, vendar ne smemo več sto milijonom ljudem uničiti športnega veselja."@sl20
"Den tibetanska krisen fyller oss alla med oro och vi sympatiserar med offren. Den kinesiska regeringen måste skydda de mänskliga rättigheterna och får inte ta till våld. Dalai Lama vill att Tibet ska bli självständigt och jag anser att detta är ett klokt och lämpligt förslag. Grundat på dess rika kulturella, historiska och religiösa traditioner förtjänar Tibet verkligen självständighet. Självständighet kan vara en lösning på liknande historiska och etniska konflikter i många andra länder i världen. Samtidigt menar jag att det är mycket viktigt att inte blanda ihop politik och idrott. Bojkotterna av de olympiska spelen i Moskva 1980 och i Los Angeles 1984 var ett bittert kapitel i det kalla kriget. Enastående idrottsmän och idrottskvinnor gick miste om ett tillfälle att visa upp sig och hela nationer berövade sig själva glädjen att få delta i de olympiska spelen. Jag kan utan tvekan säga att den stora majoriteten av det idrottsälskande ungerska folket var emot 1984 års bojkott och skulle motsätta sig alla förslag till bojkott i det aktuella fallet. Låt oss stödja tibetanerna rent politiskt, men låt oss inte förstöra den glädje som idrotten ger till hundratals miljoner personer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph