Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-111"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.6.3-111"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vielen Dank, Frau Kommissarin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, das war eine der guten Stunden des Europäischen Parlaments, weil wir uns nämlich für das Wichtigste eingesetzt haben, was es auf dieser Erde gibt: die Menschenrechte. Wir können dankbar sein, dass wir nicht nur gemeinsam diese Diskussion geführt haben, sondern – auch wenn wir hier nicht formell über eine Entschließung abstimmen können, da das aus prozeduralen Gründen nicht möglich ist, wir tun das am 10. April – dass doch deutlich geworden ist, dass wir an der Seite des tibetischen Volkes stehen. Meine Bitte und mein Rat sind – ich bin sicher, dass das so sein wird –, dass wir die Situation in China und Tibet mit offenen Augen begleiten und bei der Verletzung der Menschenrechte in Tibet und überall in der Welt auch weiter unsere Stimme erheben. Ich möchte Ihnen herzlich dafür danken, dass Sie zu einer der guten Stunden des Europäischen Parlaments beigetragen haben. Es sind alle Kolleginnen und Kollegen zu Wort gekommen, die sich im Rahmen des Systems gemeldet haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich bei einer so leidenschaftlichen und wichtigen Debatte alle, die das Wort ergreifen wollten, auch ausdrücken konnten. Auch dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken. Ich hoffe, dass unsere Debatte eine gute Beachtung in der Europäischen Union und weit darüber hinaus findet. Frau Kommissarin Ferrero-Waldner wird dann sicher auch beim Außenministerrat die Atmosphäre, die Leidenschaft und unser Engagement für die Menschenrechte zum Ausdruck bringen. Ich wünsche ihr dabei viel Erfolg, und dass dann auch der Außenministerrat zu konkreten Schlussfolgerungen kommt, wie wir konkrete Schlussfolgerungen aus dieser Debatte ziehen konnten. Damit ist diese Aussprache geschlossen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vřele vám děkuji, paní komisařko. Dámy a pánové, domnívám se, že toto je jedna z nejhezčích chvil Evropského parlamentu, neboť jsme bojovali za tu nejdůležitější věc vůbec, totiž za lidská práva. Myslím, že můžeme být vděčni nejen za to, že jsme se na tuto rozpravu společně sešli – ačkoliv z procedurálních důvodů nemůžeme formálně hlasovat o rezoluci: hlasovat budeme v dubnu – ale také, že jsme dali jasně najevo, že stojíme na straně Tibeťanů. Apeluji na vás a radím – a jsem si jist, že to tak bude – mějme oči otevřené a nepřestávejme sledovat, co se děje v Číně a v Tibetu, a nahlas protestujme proti porušování lidských práv v Tibetu, a samozřejmě i jinde ve světě. Dovolte mi, abych vám všem upřímně poděkoval, že jste přispěli k jedné z nejhezčích chvil Evropského parlamentu. Každý poslanec, který uporoznil v rámci procedury „catch the eye“, že si přeje promluvit, tak mohl učinit. Domnívám se, že je důležité v takto prožívané a závažné rozpravě, aby každý, kdo si přeje vyjádřit svůj názor, tak mohl učinit. Také proto vám patří mé upřímné díky. Doufám, že naše rozprava se setká s příznivou odezvou v Evropské unii i mimo ni. Paní komisařko Ferrero-Waldnerová, jsem si jist, že Radě ministrů zahraničí zprostředkujete náladu této rozpravy i naše plné zaujetí a oddanost otázce lidských práv. Přeji vám při tom hodně úspěchů a věřím, že zasedání Rady ministrů zahraničí rovněž vyvodí konkrétní závěry, stejně jako my na základě této rozpravy. Nyní prohlašuji rozpravu za uzavřenou."@cs1
"Mange tak, fru kommissær! Mine damer og herrer! Jeg mener, at dette har været en af Europa-Parlamentets bedste stunder, for vi har forsvaret den vigtigste sag af alle, nemlig menneskerettighedssagen. Jeg mener, at vi ikke blot kan være tilfredse med, at vi er samlet til denne debat - selv om vi af proceduremæssige årsager ikke formelt kan stemme om en beslutning, det gør vi i april - men også med, at vi meget klart har signaleret, at vi er på det tibetanske folks side. Min opfordring og mit råd til Dem er - og jeg er overbevist om, at det vil ske - at vi fortsat overvåger, hvad der sker i Kina og Tibet, og fortsat protesterer mod krænkelser af menneskerettighederne i Tibet og naturligvis alle andre steder i verden. Jeg takker Dem alle sammen mange gange for Deres bidrag til det, der har været en af Europa-Parlamentets bedste stunder. Alle medlemmer, der under catch-the-eye-proceduren signalerede, at de ønskede at tale, fik ordet. Jeg synes, at det er vigtigt under sådan en følelsesladet og vigtig debat, at alle, der ønsker at give deres mening til kende, får mulighed for det. Det takker jeg Dem også mange gange for. Jeg håber, at vores debat bliver modtaget positivt i og uden for EU. Fru Ferrero-Waldner! Jeg er sikker på, at De vil fortælle Rådet (eksterne forbindelser) om stemningen under denne debat og om vores sindsbevægelse og engagement i menneskerettighedssagen. Det ønsker jeg Dem held og lykke med, og jeg har tiltro til, at Rådet (eksterne forbindelser) også vil drage konkrete konklusioner, ligesom vi har gjort det af denne debat. Forhandlingen er afsluttet."@da2
"Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι, φρονώ ότι αυτή ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθότι υπερασπιστήκαμε τη σημαντικότερη όλων των υποθέσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες όχι μόνο επειδή οι απόψεις μας συνέκλιναν σε αυτή τη συζήτηση –παρότι για διαδικαστικούς λόγους δεν μπορούμε να εγκρίνουμε επισήμως κάποιο ψήφισμα· αυτό θα το πράξουμε τον Απρίλιο– αλλά και επειδή καταδείξαμε με μεγάλη σαφήνεια ότι τασσόμαστε στο πλευρό του λαού του Θιβέτ. Η έκκλησή μου προς εσάς, και η συμβουλή μου –και είμαι βέβαιος ότι θα τηρηθεί– είναι να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Κίνα και το Θιβέτ με μάτια ανοικτά, και να συνεχίσουμε να υψώνουμε τη φωνή μας κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ και σε κάθε άλλη περιοχή του κόσμου. Θέλω να σας εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για τη συμβολή σας σε μια από τις καλύτερες στιγμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι οι βουλευτές που ζήτησαν να λάβουν τον λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας των εκτάκτων παρεμβάσεων μπόρεσαν να μιλήσουν. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό, σε μια τόσο ζωηρή και σημαντική συζήτηση, να παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε θέλει να εκφράσει την άποψή του να το πράξει. Σας ευχαριστώ εγκαρδίως και γι’ αυτό. Ελπίζω ότι η συζήτησή μας θα έχει θετικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτή. Επίτροπε Ferrero-Waldner, είμαι βέβαιος ότι θα μεταφέρετε στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών το πνεύμα αυτής της συζήτησης καθώς και το πάθος μας και την προσήλωσή μας στην υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια, και είμαι βέβαιος ότι το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών θα συναγάγει επίσης συγκεκριμένα συμπεράσματα, όπως και εμείς από τη σημερινή συζήτηση. Η συζήτηση έληξε."@el10
"Many thanks, Commissioner. Ladies and gentlemen, I think this has been one of the European Parliament's finest hours, for we have championed the most important cause of all, namely human rights. I think we can be grateful not only that we have come together for this debate – although for procedural reasons we cannot formally vote on a resolution; that is something we will be doing in April – but also that we have signalled very clearly that we are on the side of the Tibetan people. My appeal to you, and my advice – and I am confident that this will happen – is that we continue to observe what is happening in China and Tibet with our eyes open, and continue to raise our voices against the violation of human rights in Tibet and, indeed, elsewhere in the world. I would like to express my sincere gratitude to all of you for your contribution to what has been one of the European Parliament's finest hours. Every Member who signalled under 'catch the eye' that they wished to speak has been able to do so. I think it is important, in such a passionate and important debate, that anyone who wishes to voice their opinion should be able to do so. My heartfelt thanks go out to you for that reason too. I hope our debate meets with favourable resonance in the European Union and beyond. Commissioner Ferrero-Waldner, I am sure you will convey to the Council of Foreign Ministers the mood of this debate as well as our passion and commitment to the cause of human rights. I wish you every success as you do so, and trust that the Council of Foreign Ministers will also draw tangible conclusions, just as we have done from this debate. I now declare the debate closed."@en4
"Muchas gracias, Comisaria. Señorías, creo que éste ha sido uno de los mejores momentos del Parlamento Europeo, ya que hemos abogado por la causa más importante de todas: los derechos humanos. Creo que podemos estar agradecidos no sólo porque nos hayamos unido en el debate —aunque, por razones de procedimiento, no podemos votar formalmente una resolución, cosa que haremos en abril— sino también porque hemos manifestado muy claramente que estamos del lado del pueblo tibetano. Les pido y les aconsejo —confío en que será así— que continuemos observando lo que ocurre en China y en el Tíbet con los ojos bien abiertos y que sigamos protestando por la violación de los derechos humanos en el Tíbet y en cualquier otra parte del mundo. Me gustaría manifestarles mi más sincera gratitud a todos ustedes por su contribución a lo que ha sido uno de los momentos álgidos del Parlamento Europeo. Todos los diputados que han señalado su deseo de participar con arreglo al procedimiento de solicitud incidental del uso de la palabra han podido hacerlo. Creo que es importante, en un debate tan apasionante e importante como éste, que todos aquéllos que deseen expresar su opinión puedan hacerlo. Les doy las gracias también por esa razón. Espero que nuestro debate tenga una resonancia favorable en la Unión Europea y más allá. Comisaria Ferrero-Waldner, estoy seguro de que transmitirá al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores el sentir de este debate así como nuestra pasión y nuestro compromiso con la causa de los derechos humanos. Le deseo mucho éxito y confío en que el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores también llegará a conclusiones tangibles, al igual que hemos hecho en este debate. Ahora declaro cerrado el debate."@es21
"Palju tänu, volinik. Daamid ja härrad, ma arvan, et see oli üks Euroopa Parlamendi parimaid tunde, sest kõik me astusime välja kõige tähtsamal põhjusel üldse, nimelt inimõiguste kaitseks. Ma mõtlen, et võime tänulikud olla mitte ainult selle eest, et oleme aruteluga lõpule jõudnud – kuigi protseduurilistel põhjustel ei saa me resolutsiooni ametlikule hääletusele panna; seda me teeme aprillis – vaid ka selle eest, et oleme väga selgelt märku andnud, et oleme Tiibeti rahva poolt. Mu üleskutse teile ja mu nõuanne – ja ma olen kindel, et järgite seda – on see, et jätkaksime lahtiste silmadega jälgimist, mis juhtub Hiinas ja Tiibetis, ning tõstaksime jätkuvalt häält vägivalla ja inimõiguste rikkumise vastu Tiibetis ja muidugi kõikjal mujal maailmas. Tahaksin väljendada teile kõigile oma siirast tänulikkust teie panuse eest ühte Euroopa Parlamendi parimasse tundi. Iga parlamendiliige, kes andis märku, et soovib sõna saada, võis seda saada. Ma mõtlen, et niisuguse kirgliku ja olulise arutelu puhul on tähtis, et igaüks, kes soovib oma arvamust avaldada, saaks seda teha. Ka sel põhjusel saadan teile oma südamliku tänu. Ma loodan, et meie arutelu võetakse soodsate vastukajadega vastu Euroopa Liidus ja väljaspool seda. Volinik Ferrero-Waldner, olen kindel, et edastate välisministrite nõukogule selle arutelu meelestatuse, samuti meie kirglikkuse ja pühendumuse inimõiguste küsimusele. Soovin teile selle tegemiseks edu ning loodan kindlalt, et ka välisministrite nõukogu jõuab käegakatsutavatele järeldustele, nii nagu meie oma aruteluga jõudsime. Kuulutan nüüd arutelu lõppenuks."@et5
"Monet kiitokset, arvoisa komission jäsen. Hyvät naiset ja herrat, minun mielestäni tämä on ollut yksi Euroopan parlamentin hienoimmista hetkistä, koska olemme puolustaneet kaikkein tärkeintä asiaa, ihmisoikeuksia. Mielestäni voimme olla kiitollisia siitä, että olemme kokoontuneet tähän keskusteluun – vaikka emme voi menettelyllisistä syistä nyt äänestää päätöslauselmasta, vaan teemme sen huhtikuussa – mutta myös siitä, että olemme osoittaneet hyvin selvästi olevamme Tiibetin kansan puolella. Pyyntöni ja neuvoni teille – ja luotan siihen, että tämä toteutuu – on, että meidän täytyy jatkossakin pitää silmämme auki sen suhteen, mitä Kiinassa ja Tiibetissä tapahtuu, ja että meidän täytyy jatkossakin korottaa ääntämme, jos ihmisoikeuksia rikotaan Tiibetissä tai jossain muualla maailmassa. Haluaisin ilmaista syvän kiitollisuuteni kaikille teille osallisuudestanne yhteen Euroopan parlamentin hienoimmista hetkistä. Kaikki ne jäsenet, jotka ilmoittivat haluavansa puheaikaa ”catch the eye” -menettelyssä, sitä myös saivat. Mielestäni näin kiihkeässä ja tärkeässä keskustelussa on tärkeää, että kaikki halukkaat saavat tuoda ilmi mielipiteensä. Sydämelliset kiitokseni teille myös tästä. Toivon, että keskustelumme saa myönteistä vastakaikua Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Arvoisa komission jäsen Ferrero-Waldner, olen varma, että välitätte ulkoministerineuvostolle tämän keskustelun tunnelman sekä intohimomme ja sitoumuksemme ihmisoikeuksien puolustamisessa. Toivotan teille tätä varten onnea ja luotan siihen, että myös ulkoministerineuvosto vetää todellisia johtopäätöksiä tilanteesta, aivan kuten juuri teimme tässä keskustelussa. Julistan keskustelun päättyneeksi."@fi7
"Merci beaucoup, Commissaire. Mesdames et messieurs, je crois que ceci a été l’un des plus grands moments du Parlement européen, car nous avons défendu la plus importante de toutes les causes, les droits de l’homme. Je crois que nous pouvons nous réjouir non seulement d’être tous tombés d’accord lors de ce débat, même si pour des raisons de procédure nous ne pouvons formellement voter sur une résolution, chose que nous ferons en avril, mais aussi d’avoir très clairement signalé que nous sommes du côté du peuple tibétain. J’en appelle à vous, et je vous conseille (j’ai toute confiance en vous pour cela) de continuer à suivre très attentivement ce qui se passe en Chine et au Tibet, et de continuer à élever la voix contre la violation des droits de l’homme au Tibet et, d’ailleurs, partout dans le monde. J’aimerais vous exprimer à tous ma plus sincère gratitude pour votre contribution à ce qui a été l’un des plus grands moments du Parlement européen. Tous les parlementaires qui ont indiqué vouloir s’exprimer durant la procédure «catch the eye» ont pu le faire. Je crois qu’il est important, lors d’un débat aussi passionné et important, que tous ceux qui veulent donner leur avis puissent le faire. Je vous remercie du fond du cœur pour cela également. J’espère que notre débat produira des échos favorables au sein de l’Union européenne et au-delà. Commissaire Ferrero-Waldner, je suis sûr que vous transmettrez au Conseil des ministres des affaires étrangères la teneur de ce débat ainsi que notre passion et notre engagement pour la cause des droits de l’homme. Je vous souhaite d’y parvenir, et je suis certain que le Conseil des ministres des affaires étrangères tirera lui aussi des conclusions concrètes, tout comme nous venons de le faire au cours de ce débat. Je déclare à présent le débat clos."@fr8
"Nagyon köszönöm, biztos asszony. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, ez egyike volt az Európai Parlament legszebb óráinak, hiszen minden között a legfontosabb ügy, az emberi jogok ügye mellett szálltunk síkra. Úgy vélem, nem csak azért lehetünk hálásak, mert e vitára összejöttünk — jóllehet eljárási okokból formálisan nem szavazhatunk meg állásfoglalást, erre áprilisban fog sor kerülni —, hanem azért is, mert nagyon világosan jeleztük, hogy a tibeti nép oldalán állunk. Felhívásom Önökhöz és tanácsom Önöknek az, hogy továbbra is nyitott szemmel figyeljük, mi történik Kínában és Tibetben, és továbbra is emeljük fel szavunkat az emberi jogok megsértése ellen Tibetben és a világon mindenütt — és meggyőződésem, hogy Önök ezt meg fogják tenni. Szeretném kifejezni őszinte hálámat mindannyiuknak azért, hogy hozzájárultak az Európai Parlament egyik legszebb órájához. Minden képviselő, aki jelezte, hogy az „azonnali kérdések órája” keretében szólni kíván, lehetőséget kapott erre. Úgy vélem fontos, hogy egy ilyen szenvedélyes és jelentős vitában mindenki, aki véleményt kíván nyilvánítani, megtehesse ezt. Ezért is szeretném kifejezni Önöknek szívből jövő köszönetemet. Remélem, hogy vitánknak kedvező visszhangja lesz az Európai Unióban és azon túl is. Ferrero-Waldner biztos asszony, biztos vagyok benne, hogy a külügyminiszterek Tanácsa felé tolmácsolja e vita hangulatát, valamint az emberi jogok ügyéhez való szenvedélyes hozzáállásunkat és elkötelezettségünket is. Ehhez sok sikert kívánok Önnek, és hiszem, hogy a külügyminiszterek Tanácsa e parlamenti vitához hasonlóan szintén kézzelfogható következtetéseket fog levonni. A vitát ezennel berekesztem."@hu11
"− Molte grazie, signora Commissario. Onorevoli colleghi, penso che questa sia stata una delle ore più proficue del Parlamento europeo, perché abbiamo difeso la causa principe fra tutte, ossia i diritti umani. Ritengo che possiamo essere soddisfatti non solo perché ci siamo riuniti per il dibattito in questione – anche se per questioni procedurali non possiamo votare formalmente una risoluzione, operazione alla quale procederemo in aprile –, ma anche perché abbiamo indicato con molta chiarezza che ci schieriamo dalla parte del popolo tibetano. L’invito che vi rivolgo, nonché il suggerimento – e spero che questo accada – è di continuare a osservare gli avvenimenti in Cina e in Tibet con gli occhi ben aperti, nonché di non cessare di alzare le nostre voci contro la violazione dei diritti umani in Tibet e, in realtà, ovunque nel mondo. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti voi per il contributo apportato a ciò che è stata una delle ore migliori del Parlamento europeo. Tutti i deputati che hanno segnalato nella procedura “catch the eye” che desideravano intervenire hanno potuto farlo. Penso sia importante, nel contesto di un dibattito così acceso e importante, che chiunque desidera esprimere la propria opinione abbia la possibilità di farlo. Vi ringrazio di cuore anche per questo motivo. Mi auguro che il nostro dibattito abbia un’eco favorevole all’interno e oltre i confini dell’Unione europea. Signora Commissario Ferrero-Waldner, sono certo che trasmetterà al Consiglio dei ministri degli Esteri lo spirito di questa discussione nonché la nostra passione e il nostro impegno in difesa della causa dei diritti umani. Le auguro quindi successo e confido anche nel fatto che il Consiglio dei ministri degli Esteri trarrà conclusioni tangibili, proprio come è stato possibile a noi in questo confronto. La discussione è chiusa."@it12
"Labai ačiū, Komisijos nare. Ponios ir ponai, manau, kad tai buvo viena iš puikiausių Europos Parlamento valandų, kadangi gynėme visų svarbiausią dalyką, būtent žmogaus teises. Manau, kad galime maloniai jaustis ne tik dėl to, kad susirinkome į šią diskusiją – nors dėl procedūrinių priežasčių negalime formaliai balsuoti dėl rezoliucijos; tai atliksime balandį – bet taip pat ir dėl to, kad pasiuntėme labai aiškų signalą, jog esame Tibeto žmonių pusėje. Noriu kreiptis į jus ir jums patarti – aš esu įsitikinęs, kad tai įvyks – toliau atidžiai stebėti tai, kas vyksta Kinijoje ir Tibete, ir toliau pasisakyti, jei pažeidžiamos žmogaus teisės Tibete ir, žinoma, kitose pasaulio vietose. Norėčiau išreikšti savo nuoširdų dėkingumą visiems jums už jūsų įnašą į tai, kas buvo viena iš puikiausių Europos Parlamento valandų. Kiekvienas narys, žvilgsniu pasiuntęs signalą, kad nori kalbėti, galėjo tai padaryti. Manau, kad tokioje emocingoje ir svarbioje diskusijoje yra svarbu, kad kiekvienas norintis išreikšti savo nuomonę galėtų tai padaryti. Mano širdinga padėka jums taip pat dėl šios priežasties. Tikiuosi, kad mūsų diskusija susilauks palankaus atgarsio Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Komisijos nare Ferrero-Waldner, esu įsitikinęs, kad jūs perduosite Užsienio reikalų ministrų tarybai šios diskusijos nuotaiką bei mūsų entuziazmą ir įsipareigojimą žmogaus teisių reikalams. Linkiu jums visokeriopos sėkmės jūsų veikloje ir tikiu, kad Užsienio reikalų ministrų taryba taip pat padarys realias išvadas, kokias mes padarėme iš šios diskusijos. Dabar skelbiu diskusijų pabaigą."@lt14
"Liels paldies, komisār. Dāmas un kungi, manuprāt, šī ir bijusi Eiropas Parlamenta viena no veiksmīgākajām stundām, jo mēs esam aizstāvējuši vissvarīgāko jautājumiem, proti, cilvēktiesības. Manuprāt, mēs varam būt pateicīgi ne tikai par to, ka mēs esam sanākuši kopā uz šīm debatēm, lai gan procesuālu iemeslu dēļ mēs nevaram oficiāli balsot par rezolūciju; to mēs darīsim aprīlī, bet arī par to, ka mēs esam devuši ļoti skaidru zīmi, ka mēs esam Tibetas tautas pusē. Es jūs aicinu un iesaku turpināt uzmanīgi sekot līdzi tam, kas notiek Ķīnā un Tibetā, un turpināt skaļi iebilst pret cilvēktiesību pārkāpumiem Tibetā un patiešām visā pasaulē, un es esmu pārliecināts, ka tā arī notiks. Es gribētu sirsnīgi pateikties jums visiem par jūsu ieguldījumu tajā, kas izvērtās par vienu no Eiropas Parlamenta veiksmīgākajām stundām. Visiem deputātiem, kas zem „nepieteiktās uzstāšanās” norādīja, ka vēlas runāt, bija tāda iespēja. Manuprāt, tas ir svarīgi šādās kaislīgās un nozīmīgās debatēs, lai ikviens, kas vēlas paust savu viedokli, varētu to izdarīt. Es jums sirsnīgi pateicos arī par to. Es ceru, ka mūsu debates rada pozitīvu rezonansi Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Komisār es ceru, ka jūs nodosiet Ārlietu ministru padomei šo debašu noskaņojumu, kā arī mūsu kaislību un apņemšanos attiecībā uz cilvēktiesībām. Es vēlu jums veiksmi šajā sakarā un ticu, ka Ārlietu ministru padome arī izdarīs reālus secinājumus tāpat, kā mēs izdarījām šajās debatēs. Tagad es paziņoju debates par slēgtām."@lv13
"Vielen Dank, Frau Kommissarin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, das war eine der guten Stunden des Europäischen Parlaments, weil wir uns nämlich für das Wichtigste eingesetzt haben, was es auf dieser Erde gibt: die Menschenrechte. Wir können dankbar sein, dass wir nicht nur gemeinsam diese Diskussion geführt haben, sondern – auch wenn wir hier nicht formell über eine Entschließung abstimmen können, da das aus prozeduralen Gründen nicht möglich ist, wir tun das am 10. April – dass doch deutlich geworden ist, dass wir an der Seite des tibetischen Volkes stehen. Meine Bitte und mein Rat ist – ich bin sicher, dass das so sein wird –, dass wir die Situation in China und Tibet mit offenen Augen begleiten und bei der Verletzung der Menschenrechte in Tibet und überall in der Welt auch weiter unsere Stimme erheben. Ich möchte Ihnen herzlich dafür danken, dass Sie zu einer der guten Stunden des Europäischen Parlaments beigetragen haben. Es sind alle Kolleginnen und Kollegen zu Wort gekommen, die sich im Rahmen des Systems gemeldet haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich bei einer so leidenschaftlichen und wichtigen Debatte alle, die das Wort ergreifen wollten, auch ausdrücken konnten. Auch dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken. Ich hoffe, dass unsere Debatte eine gute Beachtung in der Europäischen Union und weit darüber hinaus findet. Frau Kommissarin Ferrero-Waldner wird dann sicher auch beim Außenministerrat die Atmosphäre, die Leidenschaft und unser Engagement für die Menschenrechte zum Ausdruck bringen. Ich wünsche ihr dabei viel Erfolg, und dass dann auch der Außenministerrat zu konkreten Schlussfolgerungen kommt, wie wir konkrete Schlussfolgerungen aus dieser Debatte ziehen konnten. Damit ist diese Aussprache geschlossen."@mt15
"Hartelijk dank, commissaris. Dames en heren, ik denk dat dit een van de beste momenten van het Europees Parlement was, want wij hebben ons opgeworpen als voorvechter van de belangrijkste zaak die er is, namelijk de mensenrechten. Ik denk dat we dankbaar kunnen zijn, niet alleen dat we bij elkaar zijn gekomen voor dit debat – al kunnen we om procedurele redenen niet formeel over een resolutie stemmen; dat is iets wat we in april zullen doen – maar ook dat we een heel duidelijk signaal hebben gegeven dat we aan de kant van het Tibetaanse volk staan. Mijn oproep aan u en mijn advies – en ik heb er vertrouwen in dat het zo zal gaan – is dat we met onze ogen open blijven observeren wat er in China en Tibet gebeurt en onze stem blijven verheffen tegen de schending van de mensenrechten in Tibet en elders. Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan u allen voor uw bijdrage aan wat een van de beste momenten van het Europees Parlement is geweest. Ieder Parlementslid dat had aangegeven te willen spreken onder de “catch the eye”-procedure, heeft dat kunnen doen. Ik denk dat dat belangrijk is, in zo’n hartstochtelijk en belangrijk debat, dat iedereen die zijn of haar mening wil geven, dat ook kan doen. Ook om die reden gaat mijn oprechte dank naar u uit. Ik hoop dat ons debat een gunstige weerklank vindt in de Europese Unie en daarbuiten. Commissaris Ferrero-Waldner, ik weet zeker dat u de sfeer van dit debat zult overbrengen aan de raad van ministers van Buitenlandse zaken, net als onze passie en inzet voor de zaak van de mensenrechten. Ik wens u daarbij alle succes en vertrouw erop dat de raad van ministers van Buitenlandse zaken ook tastbare conclusies zal trekken, net als wij uit dit debat hebben gedaan. Ik verklaar het debat nu gesloten."@nl3
"Bardzo dziękuję, komisarzu. Panie i panowie! Uważam, że był to jeden z najważniejszych momentów w Parlamencie Europejskim, ponieważ broniliśmy najważniejszej sprawy, a mianowicie praw człowieka. Myślę, że możemy się cieszyć nie tylko z tego, że wspólnie przyszliśmy na tę debatę choć z przyczyn proceduralnych nie możemy oficjalnie głosować nad rezolucją; zrobimy to dopiero w kwietniu ale także z tego, że wysłaliśmy czytelny sygnał, iż stoimy po stronie Tybetańczyków. Apeluję do was i radzę wam − i jestem pewien, że tak się stanie − żebyśmy kontynuowali uważną obserwację tego, co dzieje się w Chinach i Tybecie i nadal podnosili głos przeciwko naruszaniu praw człowieka w Tybecie i na całym świecie. Chciałbym wyrazić swoją szczerą wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do tych najdonioślejszych chwil w Parlamencie. Każdy poseł, który wyrażał chęć przemówienia, miał możliwość to zrobić. Uważam, że ważne jest, aby w tak istotnej i pełnej pasji debacie każdy, kto wyraża taką chęć, miał możliwość to zrobić. Z tego powodu też z całego serca dziękuję. Mam nadzieję, że debata ta odbije się szerokim echem w Unii Europejskiej i poza nią. Pani komisarz Ferrero-Waldner! Jestem pewien, że opisze pani Radzie Ministrów Spraw Zagranicznych, w jakim nastroju odbyła się dzisiejsza debata, a także naszą pasję i oddanie kwestii praw człowieka. Życzę sukcesów w tym przedsięwzięciu i wierzę, że Rada Ministrów Spraw Zagranicznych wyciągnie rzeczowe wnioski, tak jak my w tej debacie. Ogłaszam, że debata została zamknięta."@pl16
"Muito obrigado, Senhora Comissária. Senhoras e Senhores Deputados, penso que este foi um dos grandes momentos do Parlamento Europeu, porque defendemos a mais importante das causas, a saber, os direitos humanos. Penso que podemos estar gratos, não só por nos termos reunido para este debate – embora por razões processuais não possamos votar formalmente uma resolução, o que será feito em Abril –, mas também por termos deixado muito claro que estamos do lado do povo tibetano. O apelo e o conselho que vos deixo – e estou confiante de que tal acontecerá – é de que continuemos a observar o que está a acontecer na China e no Tibete com os olhos bem abertos e a levantar a nossa voz contra a violação dos direitos humanos no Tibete e, naturalmente, em qualquer outro lugar do mundo. Gostaria de expressar a minha sincera gratidão a todos vós, pelo vosso contributo para aquele que foi um dos grandes momentos do Parlamento Europeu. Todos os deputados que manifestaram, erguendo o braço, vontade de intervir o puderam fazer. Penso que é importante, num debate tão apaixonado e tão importante, que todos os que querem exprimir a sua opinião o possam fazer. Também por esse motivo, os meus sinceros agradecimentos. Espero que o nosso debate tenha ecos favoráveis, na União Europeia e não só. Senhora Comissária Ferrero-Waldner, estou certa de que saberá transmitir ao Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros o tom deste debate, bem como a nossa paixão e o nosso empenhamento na causa dos direitos humanos. Desejo-lhe o maior êxito nessa tarefa, e estou confiante de que o Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros extrairá conclusões tangíveis, como nós o fizemos, deste debate. Declaro encerrado o debate."@pt17
"Vielen Dank, Frau Kommissarin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, das war eine der guten Stunden des Europäischen Parlaments, weil wir uns nämlich für das Wichtigste eingesetzt haben, was es auf dieser Erde gibt: die Menschenrechte. Wir können dankbar sein, dass wir nicht nur gemeinsam diese Diskussion geführt haben, sondern – auch wenn wir hier nicht formell über eine Entschließung abstimmen können, da das aus prozeduralen Gründen nicht möglich ist, wir tun das am 10. April – dass doch deutlich geworden ist, dass wir an der Seite des tibetischen Volkes stehen. Meine Bitte und mein Rat ist – ich bin sicher, dass das so sein wird –, dass wir die Situation in China und Tibet mit offenen Augen begleiten und bei der Verletzung der Menschenrechte in Tibet und überall in der Welt auch weiter unsere Stimme erheben. Ich möchte Ihnen herzlich dafür danken, dass Sie zu einer der guten Stunden des Europäischen Parlaments beigetragen haben. Es sind alle Kolleginnen und Kollegen zu Wort gekommen, die sich im Rahmen des Systems gemeldet haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich bei einer so leidenschaftlichen und wichtigen Debatte alle, die das Wort ergreifen wollten, auch ausdrücken konnten. Auch dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken. Ich hoffe, dass unsere Debatte eine gute Beachtung in der Europäischen Union und weit darüber hinaus findet. Frau Kommissarin Ferrero-Waldner wird dann sicher auch beim Außenministerrat die Atmosphäre, die Leidenschaft und unser Engagement für die Menschenrechte zum Ausdruck bringen. Ich wünsche ihr dabei viel Erfolg, und dass dann auch der Außenministerrat zu konkreten Schlussfolgerungen kommt, wie wir konkrete Schlussfolgerungen aus dieser Debatte ziehen konnten. Damit ist diese Aussprache geschlossen."@ro18
"Mnohokrát vám ďakujem, pani komisárka. Vážené dámy a páni, domnievam sa, že toto bola jedna z najlepších diskusií na pôde Európskeho parlamentu, keďže sme sa zastávali najdôležitejšej otázky pre všetkých, konkrétne ľudských práv. Domnievam sa, že by sme mali byť vďační nielen za to, že sme sa tu na tejto diskusii stretli, napriek tomu, že s procesných dôvodov nemôžeme formálne hlasovať o uznesení, tomu sa budeme venovať v apríli, ale aj za to, že sme veľmi jednoznačne dali najavo, že sme na strane tibetského národa. Apelujem na vás a mojou radou je, a verím, že sa to stane, aby sme neprestali pozorovať udalosti v Číne a Tibete s otvorenými očami a aby sme naďalej vyjadrovali svoj nesúhlas s porušovaním ľudských práv v Tibete a, samozrejme, kdekoľvek inde na svete. Chcel by som vyjadriť svoju úprimnú vďaku vám všetkým za príspevky do diskusie, ktorá bola jednou z najlepších v Európskom parlamente. Každý poslanec, ktorý si v rámci postupu „catch the eye“ vyžiadal slovo, toto slovo dostal. Domnievam sa, že v takejto zanietenej a dôležitej diskusii, by každý, kto hodlá vyjadriť svoj názor, svoje stanovisko vyjadriť mal. Z tohto dôvodu vám tiež patrí moja srdečná vďaka. Dúfam, že naša diskusia zaznamená pozitívnu odozvu v Európskej únii a za jej hranicami. Pani komisárka Ferrero-Waldnerová, som presvedčený o tom, že budete Rade ministrov zahraničných vecí tlmočiť atmosféru tejto diskusie, ako aj naše zapálenie a odhodlanie pre záležitosti ľudských práv. Prajem vám v tomto veľa úspechov a verím, že Rada ministrov zahraničných vecí dospeje ku konkrétnym záverom, tak ako sme my dospeli v tejto diskusii. Teraz vyhlasujem rozpravu za ukončenú."@sk19
"Hvala lepa, gospa komisarka. Gospe in gospodje, menim, da je bila ta razprava eden od najboljših trenutkov Evropskega parlamenta, saj smo pokazali zavzetost za najpomembnejšo stvar, in sicer človekove pravice. Zadovoljni smo lahko, ker smo se srečali in imeli to razpravo, čeprav zaradi procesnih razlogov ne moremo formalno glasovati o resoluciji, kar pa bomo naredili aprila, in ker smo tudi zelo jasno sporočili, da smo na strani Tibetancev. Pozivam vas in vam svetujem, da še naprej z odprtimi očmi opazujemo dogajanje na Kitajskem in v Tibetu ter še naprej odločno nasprotujemo kršenju človekovih pravic v Tibetu in tudi drugje po svetu, pri čemer sem prepričan, da bomo to storili. Iskreno se vam vsem zahvaljujem za prispevek k enemu od najboljših trenutkov Evropskega parlamenta. Vsak poslanec, ki se je želel prijaviti k razpravi, je lahko dobil besedo. Menim, da je v takšni razvneti in pomembni razpravi bistveno, da lahko vsak, ki želi povedati svoje mnenje, to tudi stori. Tudi za to se vam prisrčno zahvaljujem. Upam, da bo odziv na našo razpravo v Evropski uniji in zunaj nje pozitiven. Gospa komisarka Ferrero-Waldner, prepričan sem, da boste Svetu zunanjih ministrov povedali o vzdušju te razprave ter naši strasti in zavezanosti človekovim pravicam. Pri tem vam želim veliko uspeha in verjamem, da bo tudi Svet zunanjih ministrov prišel do jasnih ugotovitev, tako kot mi v današnji razpravi. Razglašam, da je razprava zaključena."@sl20
"Tack så mycket, fru kommissionsledamot. Mina damer och herrar! Jag tycker att detta har varit en av Europaparlamentets bästa stunder, därför att vi har kämpat för det viktigaste av allt: de mänskliga rättigheterna. Jag anser att vi kan vara tacksamma, inte bara för att vi har samlats för denna debatt – även om vi av förfarandemässiga skäl formellt inte kan rösta om en resolution, det kommer vi att göra i april – utan även för att vi mycket tydligt har uttryckt att vi står på tibetanernas sida. Min vädjan och mitt råd till er – och jag är övertygad om att detta kommer att ske – är att vi med öppna ögon fortsätter att observera vad som äger rum i Kina och Tibet och, förvisso, i resten av världen. Jag vill uttrycka min uppriktiga tacksamhet till er alla för ert bidrag till en av Europaparlamentets bästa stunder. Alla ledamöter som under ”fånga talmannens blick” uttryckte att de vill tala har fått göra det. Jag anser att det är viktigt, i en så pass engagerad och viktig debatt, att alla som vill uttrycka sin åsikt ska få möjlighet att göra det. Jag vill även av detta skäl uttrycka mitt varma tack till er. Jag hoppas att vår debatt skapar något gott i EU och i resten av världen. Kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner! Jag är säker på att ni i rådet (utrikesfrågor) kommer att berätta om stämningen under denna debatt och om vårt starka engagemang när det gäller mänskliga rättigheter. Jag önskar er lycka till och hoppas att utrikesministrarna i rådet också kommer att dra viktiga slutsatser, som vi just har gjort i denna debatt. Jag förklarar nu debatten avslutad."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph