Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-108"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, in my view the European Union should have three objectives regarding Tibet and China. The first is the immediate objective to end the violence, murders and especially torture happening in Tibet. Torture is at present a much bigger problem than murders because for 50 years it has furthered the oppression in Tibet. The second more mid-term objective is of course linked to the Olympic Games. We still have five months to make sure that China fulfils its commitments. Five months is a lot of time and it is now a very good time to make sure that the Olympic Games’ political goals – which were the reason why China got the Olympic Games – are really fulfilled. Finally, the most important thing is that the high-level talks between the Dalai Lama’s representatives and the Chinese Government really can continue. Since the talks began there has been very little progress. I think that the European Union could give more support to the Dalai Lama to reach, in these peaceful talks, a really sustainable future for an autonomous Tibet."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
lpv:translated text
"Härra president, minu arvates peaks Euroopa Liidul seoses Tiibeti ja Hiinaga olema kolm esmatähtsat eesmärki. Esimene eesmärk on viivitamatult lõpetada vägivald, mõrvad ja eriti piinamine, mis toimuvad Tiibetis. Piinamine on praegu palju suurem probleem kui mõrvad, sest see on aidanud 50 aastat säilitada rõhumist Tiibetis. Teine, veidi pikaajalisem eesmärk on muidugi seotud olümpiamängudega. Meil on ikka alles viis kuud aega veenduda, kas Hiina täidab oma kohustused. Viis kuud on pikk aeg ja praegu on väga hea võimalus teha kindlaks, et olümpiamängude poliitilised eesmärgid – mis olid põhjuseks, miks Hiina korraldusõiguse sai – oleksid tõepoolest täidetud. Ja lõpuks on äärmiselt oluline, et kõrgetasemelised läbirääkimised Dalai Laama esindajate ja Hiina valitsuse vahel võiksid tegelikult jätkuda. Läbirääkimiste algusest peale on olnud väga vähe edenemist. Ma mõtlen, et Euroopa Liit võiks Dalai Laamat rohkem toetada, et jõuda nende rahumeelsete läbirääkimisteni ja tõepoolest jätkusuutliku tulevikuni autonoomse Tiibeti jaoks."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, menim, da bi morala Evropska unija imeti tri cilje glede Tibeta in Kitajske. Prvi takojšnji cilj je prenehanje nasilja, ubijanja in zlasti mučenja, ki se dogaja v Tibetu. Mučenje je trenutno precej bolj resna težava kot ubijanje, ker je 50 let spodbujalo zatiranje v Tibetu. Drugi, srednjeročni cilj je seveda povezan z olimpijskimi igrami. Še vedno imamo na voljo pet mesecev, v katerih lahko zagotovimo, da Kitajska izpolni svoje zaveze. Pet mesecev je precej dolgo obdobje in zdaj je zelo ugoden trenutek, da zagotovimo dejansko izpolnitev političnih ciljev olimpijskih iger, ki so prispevali k temu, da je organizacija olimpijskih iger pripadla Kitajski. Končno, najpomembneje je, da se lahko pogovori na visoki ravni med predstavniki Dalaj Lame in kitajsko vlado dejansko nadaljujejo. Od začetka pogovorov je bil dosežen le neznaten napredek. Menim, da bi lahko Evropska unija bolj podprla Dalaj Lamo pri tem, da pri teh miroljubnih pogovorih doseže zares trajno prihodnost avtonomnega Tibeta."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
lpv:translated text
"Mr President, in my view the European Union should have three objectives regarding Tibet and China. The first is the immediate objective to end the violence, murders and especially torture happening in Tibet. Torture is at present a much bigger problem than murders because for 50 years it has furthered the oppression in Tibet. The second more mid-term objective is of course linked to the Olympic Games. We still have five months to make sure that China fulfils its commitments. Five months is a lot of time and it is now a very good time to make sure that the Olympic Games’ political goals – which were the reason why China got the Olympic Games – are really fulfilled. Finally, the most important thing is that the high-level talks between the Dalai Lama’s representatives and the Chinese Government really can continue. Since the talks began there has been very little progress. I think that the European Union could give more support to the Dalai Lama to reach, in these peaceful talks, a really sustainable future for an autonomous Tibet."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, podle mého názoru by Evropská unie měla mít tři cíle, pokud jde o Tibet a Čínu. Prvním je okamžité ukončení násilí, vražd a zejména mučení, k němuž v Tibetu dochází. Mučení je v současnosti mnohem větším problémem, protože už 50 let podporuje útlak v Tibetu. Druhý, více střednědobý cíl samozřejmě souvisí s olympijskými hrami. Máme ještě pět měsíců na to, abychom se ujistili, že Čína plní své závazky. Pět měsíců je dlouhá doba a je to právě velice vhodná doba, abychom se přesvědčili, že politické cíle olympijských her – což byl důvod, proč byla Číně olympiáda přidělena – se skutečně naplňují. A konečně, nejdůležitější je, že rozhovory na vysoké úrovni mezi zástupci dalajlamy a čínskou vládou mohou skutečně pokračovat. Od zahájení rozhovorů došlo jen k velice malému pokroku. Myslím, že Evropská unie by mohla poskytnout dalajlamovi větší podporu, aby v těchto mírových rozhovorech dosáhl opravdu udržitelnou budoucnost pro autonomní Tibet."@cs1
lpv:translated text
"Vážený pán predseda, podľa môjho názoru by Európska únia v prípade Tibetu a Číny mala sledovať tri ciele. Prvým je naliehavý cieľ ukončenia násilia, vrážd a najmä mučenia, ku ktorým v Tibete dochádza. Mučenie je v súčasnosti oveľa väčším problémom ako vraždy, pretože počas 50 rokov prehlbuje utláčanie v Tibete. Druhý, strednodobejší, cieľ sa samozrejme spája s olympijskými hrami. Stále máme pred sebou ešte päť mesiacov, aby sme zabezpečili, že Čína svoje záväzky splní. Päť mesiacov je dosť dlhá doba a teraz je veľmi príhodný čas na to, aby sa zabezpečilo, že politické ciele olympijských hier, kvôli ktorým bola Čína na hosťovanie hier vybratá, budú skutočne splnené. A na záver, najdôležitejšou vecou je, aby rozhovory na vysokej úrovni medzi zástupcami Dalajlámu a čínskou vládou skutočne mohli pokračovať. Odkedy sa rozhovory začali, bol zaznamenaný len veľmi malý pokrok. Domnievam sa, že Európska únia by mohla vo väčšej miere podporiť Dalajlámu pri dosahovaní, v rámci týchto mierových rozhovorov, skutočne trvalo udržateľnú budúcnosť autonómneho Tibetu."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
lpv:translated text
"Pone pirmininke, mano požiūriu, Europos Sąjunga turi turėti tris tikslus Tibeto ir Kinijos atžvilgiu. Pirmas yra neatidėliotinas tikslas baigti smurtą, žmogžudystes ir ypač kankinimus, kurie vykdomi Tibete. Kankinimai dabar yra daug didesnė problema negu žmogžudystės, nes jie 50 metų padėjo palaikyti priespaudą Tibete. Antras labiau vidutinės trukmės tikslas yra, žinoma, susijęs su olimpinėmis žaidynėmis. Mes vis dar turime penkis mėnesius, kad įsitikintume, jog Kinija vykdo savo įsipareigojimus. Penki mėnesiai yra daug, ir dabar yra labai tinkamas laikas įsitikinti, kad olimpinių žaidynių politiniai tikslai – dėl kurių Kinija gavo teisę rengti olimpines žaidynes – yra iš tikrųjų įvykdyti. Galiausiai, svarbiausias dalykas yra tai, kad aukšto lygio derybos tarp Dalai Lamos atstovų ir Kinijos vyriausybės iš tikrųjų gali tęstis. Nuo derybų pradžios pažanga buvo nedidelė. Manau, kad Europos Sąjunga galėjo suteikti daugiau paramos Dalai Lamai, kad šitose taikiose derybose jis iš tikrųjų užtikrintų tvarią ateitį autonominiam Tibetui."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! Według mnie Unia Europejska powinna mieć trzy cele dotyczące Tybetu i Chin. Pierwszy to natychmiastowe zakończenie przemocy, morderstw, a zwłaszcza tortur mających miejsce w Tybecie. Tortury są obecnie znacznie większym problemem niż morderstwa, ponieważ przez 50 lat pogłębiały one prześladowanie Tybetańczyków. Kolejny, nieco bardziej długofalowy cel, jest oczywiście związany z igrzyskami olimpijskimi. Nadal mamy pięć miesięcy, by upewnić się, że Chiny dotrzymają swoich zobowiązań. Pięć miesięcy to dużo czasu i obecna chwila jest dobra, by upewnić się, że cele polityczne Igrzysk Olimpijskich - które były powodem, dla którego Chiny uzyskały igrzyska olimpijskie - zostaną naprawdę spełnione. Na koniec, najważniejszą rzeczą jest to, aby rozmowy na wysokim szczeblu pomiędzy przedstawicielami Dalajlamy i rządy chińskiego mogły być kontynuowane. Od momentu rozpoczęcia rozmów postęp był bardzo niewielki. Uważam, że Unia Europejska może zapewnić Dalajlamie większe poparcie, tak aby osiągnąć, poprzez pokojowe rozmowy, naprawdę stabilną przyszłość dla autonomicznego Tybetu."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). −"16
lpv:translated text
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
lpv:translated text
lpv:translated text
"Hr. formand! Efter min mening bør EU have tre mål for Tibet og Kina. Det første er det umiddelbare mål om at stoppe volden, mordene og navnlig torturen i Tibet. Tortur er for øjeblikket et langt større problem end mord, fordi den i 50 år har underbygget undertrykkelsen i Tibet. Det andet mere mellemfristede mål er naturligvis forbundet med De Olympiske Lege. Vi har stadig fem måneder til at sikre, at Kina opfylder sine forpligtelser. Fem måneder er lang tid, og nu er det på tide at sikre, at De Olympiske Leges politiske mål - som var grunden til, at Kina fik De Olympiske Lege - virkelig bliver opfyldt. Det tredje og vigtigste er, at forhandlingerne på højt plan mellem Dalai Lamas repræsentanter og den kinesiske regering virkelig kan fortsætte. Siden forhandlingerne begyndte, er der sket meget få fremskridt. Jeg mener, at EU under disse fredelige forhandlinger kunne støtte Dalai Lama mere i at opnå en virkelig bæredygtig fremtid for et autonomt Tibet."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, mielestäni Euroopan unionilla pitäisi olla kolme tavoitetta Tiibetin ja Kiinan suhteen. Ensimmäinen on välitön tavoite lopettaa väkivalta, murhat ja erityisesti Tiibetissä tapahtuva kidutus. Kidutus on nykyään paljon suurempi ongelma kuin murhat, sillä se on edistänyt Tiibetin sortoa 50 vuoden ajan. Toinen, enemmänkin keskipitkän aikavälin tavoite liittyy tietenkin olympialaisiin. Meillä on vielä viisi kuukautta aikaa varmistaa, että Kiina täyttää lupauksensa. Viisi kuukautta on pitkä aika, ja nyt on oikein hyvä hetki varmistaa, että olympialaisten ”poliittiset päämäärät” – joiden vuoksi Kiina sai olympialaiset järjestääkseen – todella saavutetaan. Lopultakin tärkein asia on se, että korkean tason neuvottelut Dalai-laman edustajien ja Kiinan hallituksen välillä voivat todella jatkua. Neuvottelut ovat edistyneet erittäin vähän niiden alkamisen jälkeen. Mielestäni Euroopan unioni voisi tukea enemmän Dalai-lamaa, jotta tällaisten rauhanomaisten neuvottelujen avulla voitaisiin luoda todellinen kestävä tulevaisuus autonomiselle Tiibetille."@fi7
lpv:translated text
"Herr talman! Jag anser att EU bör ha tre mål avseende Tibet och Kina. Det första är det omedelbara målet att få ett slut på våldet, morden och i synnerhet tortyren i Tibet. Tortyren är för närvarande ett mycket större problem än morden eftersom den i 50 år har förvärrat förtrycket i Tibet. Det andra målet, mer på medellång sikt, är naturligtvis kopplat till de olympiska spelen. Vi har fortfarande fem månader på oss att se till att Kina uppfyller sina åtaganden. Fem månader är gott om tid och det är nu en bra tidpunkt att se till att de olympiska spelens politiska mål – vilka var skälet till varför Kina fick arrangera de olympiska spelen – verkligen uppfylls. Det viktigaste, slutligen, är att samtalen på hög nivå mellan Dalai Lamas företrädare och den kinesiska regeringen verkligen kan fortsätta. Sedan samtalen inleddes har det skett mycket få framsteg. Jag anser att EU i högre grad kan stödja Dalai Lamas strävan, under dessa fredliga samtal, att nå en verkligt hållbar framtid för ett självständigt Tibet."@sv22
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening dient de Europese Unie drie doelen te hebben wat betreft Tibet en China. Het eerste is het onmiddellijke doel een eind te maken aan het geweld, de moorden en in het bijzonder de martelingen die in Tibet plaatsvinden. Marteling is op dit moment een veel groter probleem dan moorden, omdat deze al vijftig jaar de repressie in Tibet bevordert. Het tweede doel, meer voor de middellange termijn, houdt natuurlijk verband met de Olympische Spelen. We hebben nog vijf maanden om ervoor te zorgen dat China zijn beloften nakomt. Vijf maanden zijn een lange tijd en nu is een heel geschikt moment om ervoor te zorgen dat de politieke doelen van de Olympische Spelen – die de reden waren dat China de Spelen kreeg – echt worden verwezenlijkt. Ten slotte is het belangrijkste dat de gesprekken op hoog niveau tussen de vertegenwoordigers van de dalai lama en de Chinese regering echt kunnen doorgaan. Sinds het begin van de gesprekken is er heel weinig vooruitgang geboekt. Ik denk dat de Europese Unie de dalai lama meer steun zou kunnen geven om in deze vreedzame gesprekken een werkelijk duurzame toekomst voor een autonoom Tibet te bereiken."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει τρεις στόχους όσον αφορά το Θιβέτ και την Κίνα. Ο πρώτος είναι ο άμεσος στόχος του τερματισμού της βίας, των δολοφονιών και κυρίως των βασανιστηρίων που διεξάγονται στο Θιβέτ. Τα βασανιστήρια είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από τις δολοφονίες, καθόσον επιτείνουν επί 50 χρόνια την καταπίεση στο Θιβέτ. Ο δεύτερος, πιο μεσοπρόθεσμος, στόχος συνδέεται βεβαίως με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε ακόμη μπροστά μας πέντε μήνες για να διασφαλίσουμε ότι η Κίνα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Οι πέντε μήνες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και η συγκυρία είναι τώρα πολύ πρόσφορη για να βεβαιωθούμε ότι θα επιτευχθούν όντως οι πολιτικοί στόχοι των Ολυμπιακών Αγώνων – οι οποίοι αποτέλεσαν άλλωστε τον λόγο της ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Κίνα. Τέλος, εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να καταστεί δυνατή η συνέχιση των υψηλού επιπέδου συνομιλιών μεταξύ των εκπροσώπων του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης. Αφότου ξεκίνησαν οι συνομιλίες έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος. Φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στον Δαλάι Λάμα, έτσι ώστε να επιτευχθεί, μέσω αυτών των ειρηνικών συνομιλιών, το πραγματικά βιώσιμο μέλλον ενός αυτόνομου Θιβέτ."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, manuprāt, Eiropas Savienībai ir jābūt trim mērķiem attiecībā uz Tibetu un Ķīnu. Pirmais ir neatliekamais mērķis izbeigt Tibetā notiekošo vardarbību, slepkavības un īpaši spīdzināšanu. Pašlaik spīdzināšana ir daudz lielāka problēma par slepkavībām, jo pēdējos 50 gadus tā ir pastiprinājusi apspiešanu Tibetā. Otrais vairāk vidēja termiņa mērķis, protams, ir saistīts ar olimpiskajām spēlēm. Mūsu rīcībā vēl ir pieci mēneši, lai nodrošinātu, ka Ķīna īsteno savu apņemšanos. Pieci mēneši ir ilgs laiks, un šobrīd ir ļoti piemērots laiks, lai nodrošinātu, ka olimpisko spēļu politiskie mērķi tiktu patiešām īstenoti, kas bija iemesls tam, kāpēc Ķīna tika pie olimpisko spēļu organizēšanas. Visbeidzot, vissvarīgākais ir tas, lai patiešām varētu turpināties augsta līmeņa sarunas starp pārstāvjiem un Ķīnas valdību. Kopš sarunu sākuma ir sasniegts ļoti maz rezultātu. Es uzskatu, ka Eiropas Parlaments varētu vairāk atbalstīt lai šajās miermīlīgajās sarunās nodrošinātu patiešām ilgtspējīgu nākotni autonomai Tibetai."@lv13
lpv:translated text
"Herr Präsident! Meiner Meinung nach sollte die Europäische Union in Bezug auf Tibet und China drei Ziele haben. Das erste und unmittelbare Ziel besteht darin, die Gewalt, das Morden und besonders die Folterungen in Tibet zu beenden. Folter ist zurzeit ein viel größeres Problem als Mord, weil dadurch seit 50 Jahren die Unterdrückung in Tibet unterstützt wurde. Das zweite und eher mittelfristige Ziel hat natürlich mit den Olympischen Spielen zu tun. Uns bleiben noch fünf Monate, um dafür zu sorgen, dass China seinen Verpflichtungen nachkommt. Fünf Monate sind eine lange Zeit und jetzt ist der richtige Moment sicherzustellen, dass die politischen Ziele der Olympischen Spiele – die der Grund waren, weshalb China die Olympischen Spiele bekommen hat – auch wirklich erfüllt werden. Und schließlich der wichtigste Punkt, nämlich, dass die Gespräche zwischen den Vertretern des Dalai Lama und der chinesischen Regierung auf höchster Ebene tatsächlich fortgesetzt werden. Seit Beginn dieser Gespräche sind sehr geringe Fortschritte zu verzeichnen. Ich glaube, die Europäische Union könnte dem Dalai Lama mehr Unterstützung zukommen lassen, damit in diesen friedlichen Gesprächen eine wirklich nachhaltige Zukunft für ein autonomes Tibet wahr werden kann."@de9
lpv:spoken text
"Mr President, in my view the European Union should have three objectives regarding Tibet and China. The first is the immediate objective to end the violence, murders and especially torture happening in Tibet. Torture is at present a much bigger problem than murders because for 50 years it has furthered the oppression in Tibet. The second more mid-term objective is of course linked to the Olympic Games. We still have five months to make sure that China fulfils its commitments. Five months is a lot of time and it is now a very good time to make sure that the Olympic Games’ political goals – which were the reason why China got the Olympic Games – are really fulfilled. Finally, the most important thing is that the high-level talks between the Dalai Lama’s representatives and the Chinese Government really can continue. Since the talks began there has been very little progress. I think that the European Union could give more support to the Dalai Lama to reach, in these peaceful talks, a really sustainable future for an autonomous Tibet."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
lpv:translated text
"Señor Presidente, en mi opinión, la Unión Europea debería tener tres objetivos en lo que respecta al Tíbet y China. El primero debería ser el fin inmediato de la violencia, los asesinatos y, especialmente, la tortura que se cometen en el Tíbet. La tortura es actualmente un problema mucho mayor que los asesinatos, porque, durante 50 años, se ha aplicado como medida de opresión en el Tíbet. El segundo objetivo a medio plazo está relacionado, por supuesto, con los Juegos Olímpicos. Todavía disponemos de cinco meses para asegurarnos de que China cumple sus compromisos. Cinco meses es mucho tiempo, y ahora es el momento de asegurarnos de que los objetivos políticos de los Juegos —la razón por la que se permitió que China los organizara— se cumplen realmente. Por último, lo más importante es que las conversaciones de alto nivel entre los representantes del Dalái Lama y el Gobierno chino puedan continuar. Desde que éstas comenzaron, ha habido muy pocos avances. Pienso que la Unión Europea podría apoyar en mayor medida al Dalái Lama, con la finalidad de que se logre diseñar un futuro realmente sostenible para la autonomía del Tíbet en esas conversaciones."@es21
lpv:translated text
"Signor Presidente, secondo me l’Unione europea si dovrebbe prefiggere tre obiettivi riguardo a Tibet e Cina. Il primo è l’immediata cessazione di violenza, uccisioni e, in particolare, tortura perpetrate in Tibet. Al momento la tortura è un problema molto più grave degli assassinii perché da 50 anni favorisce l’oppressione nella regione. Il secondo è un obiettivo a più medio termine ed è ovviamente connesso ai Giochi olimpici. Abbiamo ancora cinque mesi per assicurarci che la Cina rispetti gli impegni assunti. Cinque mesi rappresentano un sacco di tempo e ora è proprio giunto il momento di garantire il reale conseguimento degli obiettivi politici delle Olimpiadi, che erano poi il motivo per cui i Giochi olimpici sono stati assegnati alla Cina. Infine, l’aspetto più importante è che i colloqui di alto livello tra i rappresentanti del e il governo cinese possano davvero proseguire. Da quando le consultazioni sono iniziate i progressi registrati sono stati ben modesti. Ritengo che l’Unione europea potrebbe offrire un maggiore sostegno al affinché raggiunga, nell’ambito di questi incontri pacifici, un futuro effettivamente sostenibile per un Tibet autonomo."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
lpv:translated text
"Senhor Presidente, do meu ponto de vista, a União Europeia deve ter três objectivos em relação ao Tibete e à China. O primeiro é o objectivo imediato de pôr termo à violência, aos assassínios e, especialmente, à tortura que estão a acontecer no Tibete. A tortura representa um problema muito mais grave do que os assassinatos, porque, ao longo de 50 anos, tem servido para promover a opressão no Tibete. O Segundo objectivo, mais de médio prazo, prende-se, naturalmente, com os Jogos Olímpicos. Ainda temos cinco meses para nos certificarmos de que a China respeita os seus compromissos. Cinco meses é muito tempo, e começa a ser altura de nos certificarmos de que os objectivos políticos dos Jogos Olímpicos – razão pela qual a China obteve os Jogos Olímpicos – são efectivamente alcançados. Por último, o mais importante é que as conversações de alto nível entre os representantes do Dalai Lama e o Governo chinês possam continuar. Foram muito poucos os progressos alcançados desde o início das conversações. Penso que a União Europeia poderia dar mais apoio ao Dalai Lama para que obtenha, nestas conversações pacíficas, um futuro realmente sustentável para um Tibete autónomo."@pt17
lpv:translated text
"Monsieur le Président, l’Union européenne devrait à mon avis avoir trois objectifs en ce qui concerne le Tibet et la Chine. Le premier est l’objectif immédiat de faire cesser la violence, les meurtres et surtout la torture au Tibet. La torture est aujourd’hui un problème bien plus grave que les meurtres, car pendant 50 ans elle a fait progresser l’oppression au Tibet. Le second objectif, à moyen terme, est bien sûr lié aux Jeux olympiques. Il nous reste cinq mois pour nous assurer que la Chine remplit ses obligations. Cinq mois représentent un laps de temps important et il est aujourd’hui temps de nous assurer que les objectifs politiques des Jeux olympiques, (qui sont la raison pour laquelle la Chine les a obtenus) sont réellement atteints. Enfin, la chose la plus importante est que les discussions de haut niveau entre les représentants du Dalaï-lama et le gouvernement chinois puissent réellement se poursuivre. Depuis qu’elles ont commencé, peu de progrès ont été accomplis. Je crois que l’Union européenne pourrait soutenir davantage le Dalaï-lama pour atteindre, au cours de ces discussions pacifiques, un avenir vraiment durable pour un Tibet autonome."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.6.3-108"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph