Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-107"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.6.3-107"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ďakujem vám, vážený pán predseda. Mám veľmi čerstvé dojmy z Číny, ktorú som navštívila minulý týždeň. Naša delegácia Európskeho parlamentu pripomínala Tibet pri každom stretnutí, pri každej príležitosti s čínskou stranou, v čínskom parlamente, na Ministerstve zahraničných vecí Číny. Číňania boli veľmi nervózni, nepripúšťali žiadnu diskusiu na túto tému. Videla som, ako vrcholia prípravy na olympijské hry, ako s nimi žije každý občan Číny. Z tohto dôvodu je poľutovaniahodné, že čínska vláda nepochopila hlavné posolstvo olympijských hier. Inak by do Tibetu a susedných provincií neposlala konvoje čínskych armádnych vozidiel s tisíckami vojakov. Tibeťania sú oddaní budhisti, ich náboženstvo je zo strany vlády neustále potláčané. Preto čínsku oficiálnu politiku považujem vo vzťahu k Tibetu za genocídu, úsilie o likvidáciu tibetskej kultúry a náboženstva. Som rada, že z tohto demokratického domu dnes zaznieva silný hlas na podporu Tibetu, jasný hlas na ochranu svätosti úžasných hodnôt olympijských hier a na bojkot otváracieho ceremoniálu. Ďakujem."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuji vám, pane předsedající. Mám několik čerstvých dojmů ze své návštěvy v Číně v minulém týdnu. Naše delegace Evropského parlamentu zmiňovala Tibet při každé příležitosti, při každém setkání s Číňany, v čínském parlamentu, na čínském ministerstvu zahraničí. Číňané projevovali velkou nervozitu a na toto téma nepřipustili žádnou diskusi. Měla jsem možnost pozorovat, jak pokračují přípravy na olympijské hry, jak se stávají součástí života každého čínského občana. Proto je politováníhodné, že čínská vláda nepochopila hlavní poslání olympijských her. Kdyby to pochopila, neposlala by do Tibetu a sousedních provincií konvoje čínských armádních vozidel s tisícovkami vojáků. Tibeťané jsou buddhisté, jejichž náboženství vláda neustále potlačuje. I consider the Chinese official policy towards Tibet to be genocide: an effort to destroy Tibetan culture and religion. Mám velkou radost, že dnes v tomto demokratickém parlamentu zaznívá důrazná výzva k podpoře Tibetu, jasná výzva k ochraně neporušitelnosti nádherných hodnot olympijských her a k bojkotu slavnostního zahájení. Děkuji vám."@cs1
"Hr. formand! Jeg har nogle helt friske indtryk fra mit besøg i Kina i sidste uge. Vores parlamentariske delegation nævnte Tibet ved enhver lejlighed, ved ethvert møde med kineserne, i Den Kinesiske Folkekongres og i det kinesiske udenrigsministerium. Kineserne var meget nervøse og tillod ikke nogen diskussion af sagen. Jeg kunne se, hvordan forberedelserne af De Olympiske Lege skrider frem, hvordan de er blevet en del af livet for alle kinesiske borgere. Det er grunden til, at det er så beklageligt, at den kinesiske regering ikke har forstået hovedformålet med De Olympiske Lege. Hvis den havde forstået det, ville den ikke have sendt konvojer af kinesiske militærkøretøjer med tusindvis af soldater til Tibet og naboprovinserne. Det tibetanske folk er overbeviste buddhister, hvis religion uafbrudt undertrykkes af regeringen. Jeg opfatter den kinesiske officielle politik over for Tibet som folkedrab: en bestræbelse på at ødelægge tibetansk kultur og religion. Det glæder mig, at vi i dag i dette demokratiske Parlament hører en stærk opfordring til at støtte Tibet og en klar opfordring til at beskytte De Olympiske Leges vidunderlige værdiers ukrænkelighed og til at boykotte åbningsceremonien."@da2
"Vielen Dank, Herr Präsident! Die Eindrücke meines Besuchs in China in der letzten Woche sind noch frisch. Die Delegation des Europäischen Parlaments brachte Tibet bei jeder Gelegenheit, bei jedem Treffen mit den Chinesen, im chinesischen Kongress und im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten Chinas zur Sprache. Die chinesische Seite wirkte äußerst nervös und ließ sich auf keine Diskussion über dieses Thema ein. Ich konnte sehen, wie die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele voranschreiten, wie sie Teil des Lebens aller Bürgerinnen und Bürger Chinas geworden sind. Deshalb ist es umso bedauerlicher, dass die chinesische Regierung die wichtigste Botschaft der Olympischen Spiele nicht verstanden hat. Denn hätte sie dies getan, wären keine Konvois chinesischer Militärfahrzeuge mit Tausenden Soldaten nach Tibet und in die angrenzenden Provinzen gefahren. Die Menschen in Tibet sind strenggläubige Buddhisten, deren Religion von der Regierung kontinuierlich unterdrückt wird. Für mich ist die offizielle Politik Chinas gegenüber Tibet Völkermord: der Versuch, die tibetische Kultur und Religion zu zerstören. Ich bin froh, dass heute in diesem demokratischen Haus ein lautstarker Ruf nach Unterstützung für Tibet zu vernehmen ist, ein klarer Aufruf zum Schutz der Unantastbarkeit der wunderbaren Werte der Olympischen Spiele und für einen Boykott der Eröffnungsfeierlichkeiten. Vielen Dank."@de9
"Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αποκόμισα ορισμένες νέες εντυπώσεις από την επίσκεψή μου στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στο θέμα του Θιβέτ σε κάθε δυνατή ευκαιρία, σε κάθε συνάντηση με τους Κινέζους, στο κινεζικό Κογκρέσο, καθώς και στο κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Οι Κινέζοι αντέδρασαν με έντονο εκνευρισμό και δεν επέτρεψαν καμία συζήτηση για το θέμα. Διαπίστωσα την πρόοδο των προετοιμασιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το πώς έχουν γίνει μέρος της καθημερινής ζωής κάθε κινέζου πολίτη. Γι’ αυτό είναι τόσο λυπηρό το γεγονός ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει συνειδητοποιήσει τη βασική αποστολή των Ολυμπιακών Αγώνων. Αν την είχε κατανοήσει, δεν θα είχε στείλει φάλαγγες στρατιωτικών οχημάτων με χιλιάδες κινέζους στρατιώτες στο Θιβέτ και τις γειτονικές επαρχίες. Οι Θιβετιανοί είναι πιστοί Βουδιστές η θρησκεία των οποίων καταπιέζεται διαρκώς από την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι η επίσημη κινεζική πολιτική έναντι του Θιβέτ συνιστά γενοκτονία: είναι προσπάθεια καταστροφής του πολιτισμού και της θρησκείας του Θιβέτ. Χαίρομαι που ακούγεται σήμερα σε τούτο το δημοκρατικό Σώμα μια ισχυρή έκκληση για στήριξη του Θιβέτ, μια σαφής έκκληση για προστασία της ιερότητας των θαυμάσιων αξιών των Ολυμπιακών Αγώνων και για μποϊκοτάρισμα της τελετής έναρξης. Σας ευχαριστώ."@el10
"Thank you, Mr President. I have some quite fresh impressions from my visit to China last week. Our European Parliament delegation mentioned Tibet at every opportunity, at every meeting with the Chinese, in the Chinese Congress, at the Chinese Ministry of Foreign Affairs. The Chinese were very nervous and did not allow any discussion about this issue. I could see how preparations for the Olympic Games are progressing, how they have become a part of life of every Chinese citizen. That is why it is so regrettable that the Chinese Government has not grasped the main mission of the Olympic Games. Had it understood, it would not have sent convoys of Chinese army vehicles with thousands of soldiers to Tibet and neighbouring provinces. The Tibetan people are devoted Buddhists whose religion is continuously oppressed by the government. I consider the Chinese official policy towards Tibet to be genocide: an effort to destroy Tibetan culture and religion. I am happy that we are hearing today in this democratic House a strong call for support for Tibet, a clear call for protection of the sanctity of the wonderful values of the Olympic Games and for a boycott of the opening ceremony. Thank you."@en4
"Gracias, señor Presidente. Tengo algunas imágenes frescas de mi visita a China de la semana pasada. Nuestra delegación del Parlamento Europeo mencionó la cuestión del Tíbet en todas las ocasiones en que fue posible, en todas las reuniones con los chinos, en el Congreso chino, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Las chinos se pusieron muy nerviosos y no permitieron ningún tipo de debate al respecto. Pude ver el avance de los preparativos para los Juegos Olímpicos, que se han convertido en parte de la vida cotidiana de todos los ciudadanos chinos. Por este motivo, es muy lamentable que el Gobierno chino no haya comprendido la principal misión de los Juegos Olímpicos. Si la hubiera comprendido, no habría enviado convoyes militares chinos con miles de soldados al Tíbet y las provincias vecinas. El pueblo tibetano es de religión budista, religión oprimida continuamente por el Gobierno. Considero que la política oficial de China hacia el Tíbet es un genocidio: una acción dirigida a destruir la cultura y la religión tibetanas. Me complace que en esta Cámara democrática se escuche hoy una firme llamada de apoyo al Tíbet, una exigencia clara de que se proteja la santidad de los maravillosos valores de los Juegos Olímpicos y de que se boicotee la ceremonia de apertura. Gracias."@es21
"Tänan, härra president. Mul on mõned üpris värsked muljed mu külaskäigust Hiinasse eelmisel nädalal. Meie Euroopa Parlamendi liikmed mainisid Tiibetit igal võimalusel, igal kohtumisel hiinlastega, Hiina Kongressis ja Hiina Välisministeeriumis. Hiinlased olid väga närvilised ega lubanud sel teemal mingit arutelu. Võisin näha, kuidas arenevad ettevalmistused olümpiamängudeks, kuidas need muutuvad osaks iga Hiina kodaniku elust. Sellepärast ongi nii kahetsusväärne, et Hiina valitsus pole mõistnud olümpiamängude peamist missiooni. Kui ta oleks mõistnud, poleks ta saatnud Tiibetisse ja selle naaberprovintsidesse Hiina armeesõidukite kolonne tuhandete sõduritega. Tiibeti rahvas on pühendunud budistid, kelle usku valitsus pidevalt maha surub. Ma arvan, et Hiina ametlik poliitika Tiibeti suhtes on genotsiid: püüe hävitada Tiibeti kultuur ja religioon. Mul on hea meel, et kuuleme täna siin demokraatlikul täiskogul valju üleskutset Tiibetit toetada, selget üleskutset kaitsta olümpiamängude imeliste väärtuste pühadust ning boikoteerida avatseremooniat. Tänan teid."@et5
"Kiitos, puhemies. Voin esittää melko tuoreita näkemyksiä asiasta, koska kävin Kiinassa viime viikolla. Euroopan parlamentin valtuuskunta mainitsi Tiibetin kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja kaikissa tapaamisissa kiinalaisten, Kiinan kongressin tai Kiinan ulkoministerin kanssa. Kiinalaiset olivat hyvin hermostuneita eivätkä sallineet minkäänlaista keskustelua tästä aiheesta. Sain nähdä, miten olympialaisten valmistelut edistyvät, miten niistä on tullut osa kaikkien kiinalaisten jokapäiväistä elämää. Siksi on niin valitettavaa, ettei Kiinan hallitus ole käsittänyt olympialaisten päätehtävää. Jos se olisi käsittänyt, se ei olisi lähettänyt armeijan kulkuneuvojen ja tuhansien sotilaiden muodostamaa saattuetta Tiibetiin ja sitä ympäröiviin maakuntiin. Tiibetiläiset ovat vannoutuneita buddhalaisia, joiden uskontoa hallitus jatkuvasti sortaa. Pidän Kiinan virallista Tiibet-politiikkaa kansanmurhana: ponnisteluina tiibetiläisen kulttuurin ja uskonnon tuhoamiseksi. Olen iloinen siitä, että tässä demokraattisessa parlamentissa on tänään kuulunut vahva tuki Tiibetille sekä selvä vaatimus olympialaisten hienojen arvojen puhtauden suojelemisesta ja avajaisseremonian boikotoimisesta. Kiitos."@fi7
"Merci, Monsieur le Président. J’ai de nouvelles impressions suite à ma visite en Chine la semaine dernière. Notre délégation du Parlement européen a mentionné le Tibet à chaque occasion, à chaque réunion avec les Chinois, devant le Congrès chinois, au ministère chinois des affaires étrangères. Les Chinois étaient très nerveux et n’ont permis aucune discussion sur le sujet. J’ai pu voir comment avancent les préparatifs des Jeux olympiques, comment ils font à présent partie de la vie de chaque citoyen chinois. Voilà pourquoi il est tellement regrettable que le gouvernement chinois n’ait pas saisi la principale mission des Jeux olympiques. Si c’était le cas, il n’aurait pas envoyé de convois de véhicules de l’armée chinoise avec des milliers de soldats au Tibet et dans les provinces voisines. Les Tibétains sont des bouddhistes dévoués dont la religion est continuellement opprimée par le gouvernement. Je considère que la politique officielle chinoise à l’encontre du Tibet relève du génocide: elle consiste en un effort de destruction de la culture et la religion tibétaine. Je suis heureuse d’entendre aujourd’hui dans cette assemblée démocratique un appel fort au soutient du Tibet, un appel clair à la protection de l’inviolabilité des valeurs merveilleuses des Jeux olympiques et au boycott de la cérémonie d’ouverture. Merci."@fr8
"Köszönöm, elnök úr. Múlt heti kínai látogatásom során egészen friss benyomásokat szereztem. Európai parlamenti küldöttségünk minden egyes alkalommal, a kínaiakkal tartott minden egyes találkozón, a Kínai Kongresszusban és a kínai Külügyminisztériumban is megemlítette Tibetet. A kínaiak nagyon idegesek voltak, és a kérdésről szóló bármilyen megbeszéléstől elzárkóztak. Láthattam, hogy az olimpiai előkészületek hogyan haladnak előre, és hogy az olimpia mennyire részévé vált minden kínai polgár életének. Ezért annyira sajnálatos, hogy a kínai kormány nem fogta fel az olimpiai játékok fő küldetését. Ha megértette volna, nem küldte volna Tibetbe és a környező tartományokba a kínai hadsereg páncélos oszlopait több ezernyi katonával. A tibetiek hithű buddhisták, akiknek a vallását a kormány folyamatosan elnyomja. Én a hivatalos kínai Tibet-politikát népirtásnak tartom, ugyanis a tibeti kultúra és vallás elpusztítását célozza. Örülök, hogy ma ebben a demokratikus Házban Tibet támogatására irányuló erőteljes felhívást hallunk, egyértelmű felhívást az olimpiai játékok csodálatos értékei szentségének a védelmére, és felhívást a nyitóünnepség bojkottjára. Köszönöm."@hu11
"Grazie, signor Presidente, ho ancora impressioni vivissime della mia visita in Cina della scorsa settimana. La nostra delegazione del Parlamento europeo ha menzionato il Tibet a ogni occasione, in ogni incontro con il governo cinese, in sede di congresso cinese, con il ministro degli Esteri cinese. I cinesi erano particolarmente nervosi e non hanno dato spazio ad alcun confronto sull’argomento. Ho avuto la possibilità di vedere come procedono i preparativi per i Giochi olimpici, fino a che punto sono diventati una parte della vita di ogni cittadino cinese. Per questo motivo è deplorevole che il governo cinese non abbia colto la grande opportunità offerta dalle Olimpiadi. Se avesse compreso la situazione, non avrebbe inviato in Tibet e nelle province limitrofe convogli di veicoli dell’esercito cinese con migliaia di soldati. I tibetani sono buddisti devoti, la cui religione è vittima della costante oppressione per mano del governo. Ritengo che la politica ufficiale adottata da Pechino nei confronti del Tibet sia alla stregua di un genocidio: il tentativo di distruggere la cultura e la religione tibetane. Mi fa piacere che oggi in quest’Aula democratica si senta una forte esortazione a sostenere il Tibet, una richiesta precisa di proteggere la santità degli straordinari valori dei Giochi olimpici e di boicottare la cerimonia di apertura. Grazie."@it12
"Dėkoju, pone pirmininke. Turiu gana šviežių įspūdžių iš savo apsilankymo Kinijoje praėjusią savaitę. Mūsų Europos Parlamento delegacija minėjo Tibetą kiekviena proga, per kiekvieną susitikimą su kinais, Kinijos kongrese, Kinijos užsienio reikalų ministerijoje. Kinai buvo labai nervingi ir neleido vystyti jokios diskusijos dėl šios problemos. Galėjau matyti, kaip ruošiamasi olimpinėms žaidynėms, kaip žaidynės tapo kiekvieno Kinijos gyventojo gyvenimo dalimi. Štai kodėl verta tiek apgailestauti, kad Kinijos vyriausybė nesuvokė svarbiausios olimpinių žaidynių misijos. Jei būtų supratusi, tai nebūtų nusiuntusi kinų kariuomenės transporto priemonių vilkstinių su tūkstančiais kareivių į Tibetą ir kaimynines sritis. Tibeto žmonės yra pasišventę budistai, kurių religiją vyriausybė be perstojo engia. Manau, kad Kinijos oficiali politika Tibeto atžvilgiu yra genocidas: pastangos sunaikinti Tibeto kultūrą ir religiją. Esu laiminga, kad šiandien šiuose demokratiniuose Rūmuose girdime stiprų raginimą palaikyti Tibetą, aiškų raginimą apsaugoti olimpinių žaidynių nuostabių vertybių šventumą ir imtis atidarymo ceremonijos boikoto. Dėkoju."@lt14
"Paldies, priekšsēdētāja kungs! Man ir daži visai jauni iespaidi no mana pagājušās nedēļas brauciena uz Ķīnu. Eiropas Parlamenta delegācija pieminēja Tibetu pie katras izdevības, katrā sanāksmē ar ķīniešiem, Ķīnas kongresā, Ķīnas Ārlietu ministrijā. Ķīnieši bija ļoti nervozi un neatļāva nekādas diskusijas par šo jautājumu. Es redzēju, kā notiek gatavošanās olimpiskajām spēlēm, kā tās ir kļuvušas par katra Ķīnas iedzīvotāja dzīves daļu. Tādēļ tas ir tik nožēlojami, ka Ķīnas valdība nav aptvērusi olimpisko spēļu galveno misiju. Ja tā būtu sapratusi, tā nebūtu nosūtījusi Ķīnas armijas transportlīdzekļu konvojus ar tūkstošiem karavīru uz Tibetu un kaimiņu provincēm. Tibetas tauta ir uzticīgi budisti, kuru reliģiju valdība ilgstoši apspiež. Es uzskatu Ķīnas oficiālo politiku pret Tibetu par genocīdu: par centieniem iznīcināt tibetiešu kultūru un reliģiju. Es priecājos, ka šodien šajā demokrātiskajā palātā mēs dzirdam pārliecinošus aicinājumus atbalstīt Tibetu, skaidrus aicinājumus aizsargāt olimpisko spēļu brīnišķo vērtību svētumu un boikotēt atklāšanas ceremoniju. Paldies!"@lv13
"Ďakujem pán predseda, mám veľmi čerstvé dojmy z Číny, ktorú som navštívila minulý týždeň. Naša delegácia Európskeho parlamentu pripomínala Tibet pri každom stretnutí, pri každej príležitosti s čínskou stranou, v čínskom parlamente, na Ministerstve zahraničných vecí Číny. Číňania boli veľmi nervózni, nepripúšťali žiadnu diskusiu na túto tému. Videla som, ako vrcholia prípravy na olympijské hry, ako s nimi žije každý občan Číny, preto žiaľ, že čínska vláda nepochopila hlavné posolstvo olympijských hier, inak by do Tibetu a susedných provincií neposlala konvoje čínskych armádnych vozidiel s tisíckami vojakov. Tibeťania sú oddaní budhisti, ich náboženstvo je zo strany vlády neustále potláčané, preto čínsku oficiálnu politiku považujem vo vzťahu k Tibetu za genocídu, kultúrnu a náboženskú likvidáciu. Som rada, že z tohto demokratického domu dnes zaznieva silný hlas na podporu Tibetu, jasný hlas na ochranu svätosti úžasných hodnôt olympijských hier a na bojkot otváracieho ceremoniálu. Ďakujem."@mt15
"Dank u, mijnheer de Voorzitter. Ik heb een aantal heel verse indrukken van mijn bezoek aan China vorige week. Onze delegatie van het Europees Parlement noemde Tibet bij elke gelegenheid, bij elke ontmoeting met de Chinezen, in het Chinese congres, bij het Chinese ministerie van Buitenlandse zaken. De Chinezen waren zeer nerveus en stonden geen enkele discussie over dit onderwerp toe. Ik kon zien hoe de voorbereidingen voor de Olympische Spelen vorderen, hoe ze een deel zijn geworden van het leven van iedere Chinese burger. Daarom is het zo betreurenswaardig dat de Chinese regering de voornaamste missie van de Olympische Spelen niet heeft begrepen. Als ze die had begrepen, zou ze geen konvooien legervoertuigen met duizenden soldaten naar Tibet en de naburige provincies hebben gestuurd. De Tibetanen zijn toegewijde boeddhisten wier religie voortdurend door de regering wordt onderdrukt. Ik beschouw de officiële Chinese politiek inzake Tibet als genocide: een poging om de Tibetaanse cultuur en godsdienst te vernietigen. Ik ben blij dat we vandaag in dit democratische Huis een krachtige roep om steun voor Tibet horen, een duidelijke roep om bescherming van de heiligheid van de prachtige waarden van de Olympische Spelen en om een boycot van de openingsceremonie. Dank u."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziękuję. Mam pewne nowe spostrzeżenia po mojej ostatniej wizycie w Chinach w zeszłym tygodniu. Nasza delegacja Parlamentu Europejskiego wspominała Tybet przy każdej okazji, przy każdym spotkaniu z Chińczykami, przed Ogólnochińskim Zgromadzeniem Przedstawicieli Ludowych, w chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Chińczycy byli bardzo nerwowi i nie pozwalali na dyskusję na ten temat. Mogłam zobaczyć postępy w przygotowaniach olimpijskich, jak stały się one częścią życia każdego chińskiego obywatela. Dlatego też tym bardziej godne ubolewania jest to, że rząd Chin nie zrozumiał najważniejszej misji igrzysk olimpijskich. Jeśliby ją zrozumiał, nie wysłałby do Tybetu i sąsiednich prowincji konwojów pojazdów armii chińskiej z tysiącami żołnierzy. Tybetańczycy są głęboko wierzącymi buddystami, a ich religia jest ciągle prześladowana przez rząd. Uważam oficjalna politykę Chin w sprawie Tybetu za ludobójstwo: jest to próba zniszczenia tybetańskiej kultury i religii. Jestem zadowolona, że dziś, tutaj, w tej demokratycznej izbie, usłyszałam głosy wyrażające silne poparcie dla Tybetu, wyraźne wołanie o ochronę świętości cudownych wartości olimpijskich i o bojkot ceremonii otwarcia. Dziękuję."@pl16
"Obrigada, Senhor Presidente. Tenho algumas impressões muito vivas da minha visita à China na semana passada. A nossa delegação do Parlamento Europeu referiu o Tibete sempre que teve oportunidade, em todas as reuniões com os chineses, no Congresso Chinês, no Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. Os chineses estavam muito nervosos e não permitiram qualquer discussão sobre o tema. Pude ver a forma como os preparativos para os Jogos Olímpicos estão a avançar, como fazem parte da vida de todos os cidadãos chineses. É por isso que é tão lamentável que o Governo chinês não tenha compreendido a principal missão dos Jogos Olímpicos. Se tivesse compreendido, não teria enviado caravanas de veículos militares chineses com milhares de soldados para o Tibete e para as províncias vizinhas. Os tibetanos são budistas devotos, cuja religião é continuamente oprimida pelo governo. Considero a política oficial chinesa para o Tibete um genocídio, um esforço para destruir a cultura e a religião tibetanas. Fico contente por hoje se estar a ouvir nesta Assembleia democrática um forte apelo ao apoio do Tibete e um claro apelo à protecção da pureza dos magníficos valores dos Jogos Olímpicos e ao boicote da cerimónia de abertura. Obrigada."@pt17
"Ďakujem pán predseda, mám veľmi čerstvé dojmy z Číny, ktorú som navštívila minulý týždeň. Naša delegácia Európskeho parlamentu pripomínala Tibet pri každom stretnutí, pri každej príležitosti s čínskou stranou, v čínskom parlamente, na Ministerstve zahraničných vecí Číny. Číňania boli veľmi nervózni, nepripúšťali žiadnu diskusiu na túto tému. Videla som, ako vrcholia prípravy na olympijské hry, ako s nimi žije každý občan Číny, preto žiaľ, že čínska vláda nepochopila hlavné posolstvo olympijských hier, inak by do Tibetu a susedných provincií neposlala konvoje čínskych armádnych vozidiel s tisíckami vojakov. Tibeťania sú oddaní budhisti, ich náboženstvo je zo strany vlády neustále potláčané, preto čínsku oficiálnu politiku považujem vo vzťahu k Tibetu za genocídu, kultúrnu a náboženskú likvidáciu. Som rada, že z tohto demokratického domu dnes zaznieva silný hlas na podporu Tibetu, jasný hlas na ochranu svätosti úžasných hodnôt olympijských hier a na bojkot otváracieho ceremoniálu. Ďakujem."@ro18
"Hvala, gospod predsednik. Moji vtisi z obiska na Kitajskem prejšnji teden so zelo sveži. Naša delegacija Evropskega parlamenta je omenila Tibet ob vsaki priložnosti, na vsakem srečanju s Kitajci, v kitajskem kongresu, na kitajskem ministrstvu za zunanje zadeve. Kitajci so bili zelo razdražljivi in niso dopuščali razprave o tem vprašanju. Videla sem lahko, kako napredujejo priprave na olimpijske igre in kako so postale del življenja vsakega Kitajca. Zato je obžalovanja vredno, da kitajska vlada ni dojela najpomembnejšega poslanstva olimpijskih iger. Če bi ga razumela, ne bi poslala skupine kitajskih vojaških vozil s tisočimi vojaki v Tibet in sosednje province. Tibetanci so vdani budisti, njihovo vero pa vlada stalno zatira. Menim, da je kitajska uradna politika do Tibeta genocid: prizadevanje, da bi uničili tibetansko kulturo in vero. Vesela sem, da danes v tem demokratičnem parlamentu odmeva izrecen poziv k podpori Tibetu, jasen poziv k zaščiti nedotakljivosti čudovitih vrednot olimpijskih iger in k bojkotu otvoritvene slovesnosti. Hvala."@sl20
"Tack ska ni ha, herr talman! Jag har några helt nya intryck från mitt besök i Kina i förra veckan. Vår delegation från Europaparlamentet nämnde Tibet vid varje tillfälle som gavs, vid varje möte med kineserna, i den kinesiska kongressen och i det kinesiska utrikesdepartementet. Kineserna var mycket nervösa och tillät ingen diskussion om denna fråga. Jag kunde se hur förberedelserna för de olympiska spelen fortskred, hur de har blivit en del av livet för varje kinesisk medborgare. Det är därför det är så beklagligt att den kinesiska regeringen inte har förstått den främsta idén med de olympiska spelen. Om den hade gjort det hade den inte sänt konvojer med kinesiska arméfordon med tusentals soldater till Tibet och grannprovinserna. Tibetanerna är troende buddister vars religion ständigt förtrycks av regeringen. Jag anser att den officiella kinesiska politiken gentemot Tibet är att likställa med folkmord: ett försök att förstöra den tibetanska kulturen och religionen. Det gläder mig att vi i dag i denna demokratiska församling hör en kraftfull uppmaning till att stödja Tibet, en tydlig uppmaning till att skydda de olympiska spelens rena och underbara värderingar och till en bojkott av öppningsceremonin. Tack så mycket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph