Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-100"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Již několik let upozorňuji, že nesmíme zavírat oči před hrubým porušováním lidských práv v Číně nehledě na naše ekonomické cíle. Tibet je špičkou čínského ledovce. Plně stojím za názorem předsedy Parlamentu Hanse-Gerta Pötteringa, že pokud bude Čína pokračovat v kulturní genocidě páchané na Tibeťanech, potom je na místě bojkotovat olympijské hry. Evropští politici by měli vynechat zahajovací ceremoniál a vyjádřit tak svůj nesouhlas s politikou Číny. Politika je o symbolech a o gestech, a toto gesto by evropským politikům, prezidentům a premiérům slušelo. Pro mě osobně, ale také pro mnoho Evropanů půjde o test, zda Evropská unie lidská práva bere jako záležitost překračující hranice, jako záležitost nás všech anebo v případě Číny uplatní selektivní přístup. Podporuji velmi myšlenku poslat vlastní pozorovatele do Tibetu. Dovolte mi však ještě malou poznámku − nelíbí se mi, že už dnes nemůžeme svobodně vyvěsit tibetskou vlajku, ani ji vzít s sebou na jakoukoli akci spojenou s olympiádou. Olympijská myšlenka je založena na čistotě sportovního ducha, který se rozhodně neslučuje s tím, že ostatní budou během olympiády mlčet k tomu, že pořadatelská země brutálně potlačuje práva Tibeťanů."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Olen nüüd juba mitu aastat rõhutanud, et oma majanduslikele eesmärkidele vaatamata ei tohi me silmi sulgeda massilisele inimõiguste rikkumisele Hiinas. Tiibet on ainult Hiina jäämäe tipp. Ma toetan täielikult parlamendi presidendi Hans-Gert Pötteringi mõtet, et kui Hiina jätkab oma kultuurilist genotsiidi Tiibeti rahva vastu, oleks olümpiamängude boikoteerimine õigustatud. Euroopa poliitikud peaksid väljendama oma rahulolematust Hiina poliitikaga, jättes avatseremooniale minemata. Poliitika koosneb sümbolitest ja žestidest ning see oleks Euroopa poliitikutele, presidentidele ja peaministritele sobiv žest. Mitte ainult mulle isiklikult, vaid ka paljudele eurooplastele oleks see katse, mis näitab, kas Euroopa Liit käsitleb inimõigusi kui riikidevahelist küsimust ja probleemi, mis puudutab meid kõiki, või kavatseb ta Hiina puhul kasutada valikulist lähenemisviisi. Pooldan väga mõtet saata Tiibetisse meie vaatlejad. Lubage mul teha üks väike kommentaar: mulle ei meeldi tõsiasi, et praegu ei saa me vabalt lehvitada Tiibeti lippu ega võtta seda kaasa ühelegi olümpiaga seotud üritusele. Olümpiamängude idee on seotud sportliku vaimu puhtusega ja see vaim ei sobi päris kindlasti kokku sellise fakti mahavaikimisega olümpiamängude ajal, et korraldajariik rõhub jõhkralt Tiibeti rahva õigusi."@et5
lpv:translated text
"Že več let opozarjam na to, da si ne smemo zatiskati oči pred hudimi kršitvami človekovih pravic na Kitajskem, ne glede na naše gospodarske cilje. Tibet je vrh kitajske ledene gore. Popolnoma podpiram mnenje predsednika Parlamenta gospoda Hansa-Gerta Pötteringa, da bi bil bojkot olimpijskih iger utemeljen, če bi Kitajska nadaljevala kulturni genocid Tibetancev. Evropski politiki bi morali svoje nestrinjanje s kitajsko politiko pokazati tako, da se ne bi udeležili otvoritvene slovesnosti. Bistvo politike so simboli in geste, to pa bi bila primerna gesta evropskih politikov, predsednikov držav in predsednikov vlad. Ne le zame, ampak tudi za veliko Evropejcev, bo to preskus, ki bo pokazal, ali Evropska unija obravnava človekove pravice kot nadnacionalno vprašanje, ki zadeva nas vse, ali bo v primeru Kitajske izbrala selektivni pristop. Močno podpiram zamisel, da bi v Tibet poslali svoje opazovalce. Dovolite mi še kratko pripombo: ni mi všeč, da ne smemo svobodno izobesiti tibetanske zastave ali jo prinesti na kakršno koli dejanje, povezano z olimpijskimi igrami. Olimpijska ideja temelji na čistosti športnega duha in ta duh nikakor ni združljiv s tem, da ostale države med olimpijskimi igrami molčijo o tem, da država organizatorka nasilno zatira pravice Tibetancev."@sl20
lpv:translated text
"Již několik let upozorňuji, že nesmíme zavírat oči před hrubým porušováním lidských práv v Číně nehledě na naše ekonomické cíle. Tibet je špičkou čínského ledovce. Plně stojím za názorem předsedy Parlamentu Hanse-Gerta Pötteringa, že pokud bude Čína pokračovat v kulturní genocidě páchané na Tibeťanech, potom je na místě bojkotovat olympijské hry. Evropští politici by měli vynechat zahajovací ceremoniál a vyjádřit tak svůj nesouhlas s politikou Číny. Politika je o symbolech a o gestech, a toto gesto by evropským politikům, prezidentům a premiérům slušelo. Pro mě osobně, ale také pro mnoho Evropanů půjde o test, zda Evropská unie lidská práva bere jako záležitost překračující hranice, jako záležitost nás všech anebo v případě Číny uplatní selektivní přístup. Podporuji velmi myšlenku poslat vlastní pozorovatele do Tibetu. Dovolte mi však ještě malou poznámku − nelíbí se mi, že už dnes nemůžeme svobodně vyvěsit tibetskou vlajku, ani ji vzít s sebou na jakoukoli akci spojenou s olympiádou. Olympijská myšlenka je založena na čistotě sportovního ducha, který se rozhodně neslučuje s tím, že ostatní budou během olympiády mlčet k tomu, že pořadatelská země brutálně potlačuje práva Tibeťanů."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Již několik let upozorňuji, že nesmíme zavírat oči před hrubým porušováním lidských práv v Číně nehledě na naše ekonomické cíle. Tibet je špičkou čínského ledovce. Plně stojím za názorem předsedy Parlamentu Hanse-Gerta Pötteringa, že pokud bude Čína pokračovat v kulturní genocidě páchané na Tibeťanech, potom je na místě bojkotovat olympijské hry. Evropští politici by měli vynechat zahajovací ceremoniál a vyjádřit tak svůj nesouhlas s politikou Číny. Politika je o symbolech a o gestech, a toto gesto by evropským politikům, prezidentům a ministerským předsedům slušelo. Pro mě osobně, ale také pro mnoho Evropanů půjde o test, zda Evropská unie lidská práva bere jako záležitost překračující hranice, jako záležitost nás všech, anebo v případě Číny uplatní selektivní přístup. Podporuji velmi myšlenku poslat vlastní pozorovatele do Tibetu. Dovolte mi však ještě malou poznámku − nelíbí se mi, že už dnes nemůžeme svobodně vyvěsit tibetskou vlajku, ani ji vzít s sebou na jakoukoli akci spojenou s olympiádou. Olympijská myšlenka je založena na čistotě sportovního ducha, který se rozhodně neslučuje s tím, že ostatní budou během olympiády mlčet k tomu, že pořadatelská země brutálně potlačuje práva Tibeťanů."@cs1
lpv:translated text
"Už niekoľko rokov upozorňuje, že nesmieme zatvárať oči pred hrubým porušovaním ľudských práv v Číne, bez ohľadu na naše hospodárske ciele. Tibet je špičkou čínskeho ľadovca. V plnej miere podporujem stanovisko predsedu Parlamentu, pána Hansa-Gerta Pötteringa, že pokiaľ bude Čína pokračovať v kultúrnej genocíde páchanej na Tibeťanoch, potom je na mieste bojkotovanie olympijských hier. Európski politici by mali svoj nesúhlas s čínskou politikou vyjadriť prostredníctvom svojej neúčasti na otváracom ceremoniáli. V politike ide o symboly a gestá, a toto gesto by bolo pre európskych politikov, prezidentov a predsedov vlády bolo veľmi vhodným. Pre mňa osobne, ale aj pre mnohých Európanov to bude testom, či Európska únia chápe ľudské práva ako záležitosť presahujúcu hranice, ako záležitosť, ktorá sa týka nás všetkých alebo v prípade Číny uplatní selektívny prístup. Veľmi podporujem myšlienku vyslania našich vlastných pozorovateľov do Tibetu. Dovoľte mi na záver ešte jednu krátku pripomienku. Nepáči sa mi skutočnosť, že dnes slobodne nemôžeme vyvesiť tibetskú zástavu, ani ju vziať so sebou na akékoľvek podujatie spojené s olympijskými hrami. Olympijská myšlienka vychádza z čistoty športového ducha, ktorý rozhodne nie je zlučiteľný s tým, že ostatní budú počas olympijských hier mlčať o tom, že krajina, ktorá tieto hry organizuje brutálne potláča práva tibetského národa."@sk19
lpv:translated text
"Aš jau keletą metų tvirtinau, kad neturime užsimerkti prieš šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Kinijoje, nepriklausomai nuo mūsų ekonominių tikslų. Tibetas yra kinų ledkalnio viršūnė. Visiškai palaikau Parlamento pirmininko Hanso-Gerto Pötteringo nuomonę, kad jei Kinija tęs kultūrinį genocidą prieš Tibeto žmones, olimpinių žaidynių boikotas turės rimtą pagrindą. Europos politikai turi išreikšti savo nepritarimą Kinijos politikai neatvykdami į atidarymo ceremoniją. Politika remiasi simboliais ir gestais, o tai būtų tinkamas gestas Europos politikams, prezidentams ir ministrams pirmininkams. Ne tik man asmeniškai, bet tai pat ir daugeliui europiečių tai bus testas, rodantis, ar Europos Sąjunga laiko žmogaus teises daugiašale problema ir klausimu, kuris liečia mus visus, ar ji ketina Kinijos atveju taikyti selektyvų metodą. Labai palaikau mintį nusiųsti mūsų stebėtojus į Tibetą. Leiskite man pasakyti dar vieną mažą komentarą: Man nepatinka tai, kad šiomis dienomis negalime nei laisvai skristi su Tibeto vėliava, nei pasiimti ją su savimi į bet kokį renginį, susijusį su olimpinėmis žaidynėmis. Olimpinė idėja yra pagrįsta sporto dvasios grynumu, ir ši dvasia tikrai nedera kartu su kitų šalių nutylėjimu per olimpines žaidynes dėl to, kad žaidynes organizuojanti šalis brutaliai malšina Tibeto žmonių teises."@lt14
lpv:translated text
"Przez kilka lat zwracałam uwagę, że nie wolno nam przymykać oczu na łamanie praw człowieka w Chinach bez względu na nasze cele gospodarcze. Tybet jest zaledwie czubkiem chińskiej góry lodowej. W pełni popieram przekonanie przewodniczącego Parlamentu, Hansa-Gerta Pötteringa, że jeśli Chiny nadal będą kontynuować kulturowe ludobójstwo Tybetańczyków, bojkotowanie igrzysk olimpijskich będzie uzasadnione. Europejscy politycy powinni wyrazić swoją dezaprobatę dla polityki chińskiej poprzez nieobecność na ceremonii otwarcia. W polityce chodzi o symbole i gesty, a to byłby odpowiedni gest dla polityków europejskich, prezydentów i premierów. Nie tylko dla mnie osobiście, ale także dla wielu Europejczyków, będzie to test pokazujący, czy Unia Europejska traktuje prawa człowieka jako kwestię ponadnarodową i dotyczącą nas wszystkich, czy też może będzie miała wybiórcze podejście do Chin. Jestem zwolenniczką pomysłu wysłania naszych własnych obserwatorów do Tybetu. Proszę mi pozwolić na jeden mały komentarz: nie podoba mi się fakt, że obecnie ani nie możemy swobodnie wywieszać flagi tybetańskiej, ani nie możemy ujawniać jej podczas żadnych działań związanych z olimpiadą. Idea olimpijska opiera się na czystości ducha olimpijskiego, a duch ten z pewnością nie współgra z milczeniem innych krajów podczas olimpiady w związku z faktem, że kraj ją organizujący brutalnie tłumi prawa Tybetańczyków."@pl16
lpv:translated text
"Én már több éve jelzem, hogy gazdasági céljainktól függetlenül nem szabad szemet hunynunk az emberi jogok durva kínai megsértése fölött. Tibet a kínai jéghegy csúcsa. Teljes mértékben támogatom az Európai Parlament elnökének, Hans-Gert Pöttering úrnak azon vélekedését, miszerint ha Kína tovább folytatja a tibeti nép elleni kulturális népirtást, az olimpiai játékok bojkottja indokolt lenne. Az európai politikusoknak a nyitóünnepségről történő távolmaradással kellene kifejezniük a kínai politika iránti nemtetszésüket. A politika szimbólumokról és gesztusokról szól, és ez a helyzethez illő gesztus lenne az európai politikusok, elnökök és miniszterelnökök részéről. Nem csak személyesen számomra, hanem sok európai számára ez lesz a próbája annak, hogy az Európai Unió vajon az emberi jogokat nemzeteken átnyúló és mindenkit érintő kérdésként kezeli-e, vagy pedig Kína esetében szelektív megközelítést alkalmaz. Igen melegen támogatom azt az elképzelést, hogy saját megfigyelőket küldjünk Tibetbe. Engedjenek meg még egy apró megjegyzést. Nem tetszik nekem, hogy manapság sem szabadon nem hordozhatjuk a tibeti zászlót, sem az olimpiával összefüggő semmilyen eseményre nem vihetjük magunkkal. Az olimpiai eszme a sportszellem tisztaságára épül, és ez az eszme egészen bizonyosan nem illik össze azzal, hogy az olimpia alatt más országok hallgatnak arról, hogy a szervező ország durván elnyomja a tibeti nép jogait."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg har i årevis påpeget, at vi ikke må se gennem fingre med de grove krænkelser af menneskerettighederne i Kina, uanset vores økonomiske mål. Tibet er toppen af det kinesiske isbjerg. Jeg støtter fuldt ud formanden for Europa-Parlamentet, Hans-Gert Pöttering, når han siger, at hvis Kina fortsætter sit kulturelle folkedrab mod det tibetanske folk, vil boykot af De Olympiske Lege være berettiget. De europæiske politikere bør give udtryk for deres misbilligelse af kinesisk politik ved ikke at deltage i åbningsceremonien. Politik drejer sig om symboler og gestus, og dette ville være en passende gestus fra europæiske politikeres, præsidenters og premierministres side. Ikke bare for mig, men for mange europæere vil dette være en prøve på, om EU behandler menneskerettighederne som et tværnationalt anliggende og noget, der berører os alle, eller om det vælger en særlig tilgang i Kinas tilfælde. Jeg går stærkt ind for tanken om at sende vores egne observatører til Tibet. Jeg har en sidste kort bemærkning: Jeg bryder mig ikke om, at vi i disse dage hverken frit kan sætte det tibetanske flag eller tage det med til nogen begivenhed med forbindelse til De Olympiske Lege. Den olympiske idé er baseret på en sand sportsånd, og denne ånd harmonerer bestemt ikke med andre landes tavshed under De Olympiske Lege om, at værtslandet brutalt undertrykker det tibetanske folks rettigheder."@da2
lpv:translated text
"Jo usean vuoden ajan olen korostanut, ettei meidän pidä sulkea silmiämme Kiinan räikeiltä ihmisoikeusrikkomuksilta taloudellisista päämääristämme riippumatta. Tiibet on kiinalaisen jäävuoren huippu. Tuen täysin parlamentin puhemiehen Hans-Gert Pötteringin näkemystä siitä, että olympialaisten boikotoiminen voisi olla perusteltua, jos Kiina jatkaa kulttuurista kansanmurhaa tiibetiläisiä kohtaan. Eurooppalaisten poliitikkojen pitäisi ilmaista paheksuntansa Kiinan politiikkaa kohtaan jäämällä pois avajaisista. Politiikassa on kyse symboleista ja eleistä, ja tämä olisi sopiva ele eurooppalaisille poliitikoille, presidenteille ja pääministereille. Niin minulle itselleni kuin monelle eurooppalaiselle tämä olisi testi, joka osoittaisi, pitääkö Euroopan unioni ihmisoikeuksia ylikansallisena kysymyksenä ja meitä kaikkia koskettavana asiana, vai omaksuuko se valikoivan lähestymistavan Kiinan tapauksessa. Kannatan voimakkaasti ajatusta omien tarkkailijoidemme lähettämisestä Tiibetiin. Haluaisin esittää vielä yhden pienen huomion. En pidä siitä, ettemme voi näinä päivinä vapaasti liehuttaa Tiibetin lippua tai tuoda sitä mukaan mihinkään olympialaisiin liittyvään toimintaan. Olympia-aate perustuu puhtaaseen urheiluhenkeen, joka ei varmastikaan sovi yhteen sen kanssa, että jotkut maat vaikenevat olympialaisten aikana siitä, että järjestävä maa polkee brutaalisti Tiibetin kansan oikeuksia."@fi7
lpv:translated text
"Jag har påpekat i flera år att vi inte får blunda för grova överträdelser av mänskliga rättigheter i Kina, oavsett våra ekonomiska mål. Tibet är toppen på det kinesiska isberget. Jag stöder fullständigt vår talman Hans-Gert Pötterings uppfattning att det är berättigat att bojkotta de olympiska spelen om Kina fortsätter med sitt kulturella folkmord av det tibetanska folket. De europeiska politikerna bör uttrycka sitt missnöje med den kinesiska politiken genom att inte närvara vid öppningsceremonin. Politik handlar om symboler och yttringar och detta vore en passande yttring för europeiska politiker, presidenter och statsministrar. Inte bara för mig personligen, utan även för många européer kommer detta att vara ett test som visar om EU behandlar mänskliga rättigheter som en transnationell fråga och ett ämne som berör oss alla, eller om det kommer att specialbehandla Kina. Jag stöder verkligen idén att skicka våra egna observatörer till Tibet. Låt mig göra ytterligare en liten kommentar: jag gillar inte att vi i dagsläget varken kan hissa den tibetanska flaggan fritt eller ta med den till någon aktivitet som har koppling till de olympiska spelen. Den olympiska idén är grundad på renheten hos den idrottsliga andan och denna anda är verkligen inte förenlig med tystnaden från andra länder under spelen om det faktum att det organiserande landet brutalt förtrycker det tibetanska folkets rättigheter."@sv22
lpv:translated text
"Ik wijs er nu al jaren op dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de grove schending van mensenrechten in China, ongeacht onze economische doelen. Tibet is het topje van de Chinese ijsberg. Ik ondersteun de opvatting van de Voorzitter van het Parlement, de heer Hans-Gert Pöttering, volledig dat het boycotten van de Olympische Spelen gerechtvaardigd zou zijn als China doorgaat met zijn culturele genocide van het Tibetaanse volk. Europese politici zouden hun afkeuring van het Chinese beleid moeten laten blijken door niet aanwezig te zijn bij de openingsceremonie. Politiek gaat over symbolen en gebaren en dit zou een passend gebaar zijn voor Europese politici, presidenten en premiers. Niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor veel Europeanen zal dit een test zijn die laat zien of de Europese Unie mensenrechten behandelt als een grensoverschrijdende kwestie die ons allemaal aangaat, of in het geval van China voor een selectieve aanpak kiest. Ik ben een groot voorstander van het idee onze eigen waarnemers naar Tibet te sturen. Staat u mij toe nog één kleine opmerking te maken: ik betreur het feit dat we dezer dagen niet vrijelijk de Tibetaanse vlag kunnen laten wapperen en hem niet kunnen meenemen naar enige activiteit die verband houdt met de Spelen. De Olympische idee is gebaseerd op de zuiverheid van een sportieve geest en deze geest gaat zeer zeker niet samen met het stilzwijgen van andere landen tijdens de Spelen over het feit dat het gastland de rechten van het Tibetaanse volk bruut onderdrukt."@nl3
lpv:translated text
"Es jau vairākus gadus norādu, ka mēs nedrīkstam pievērt acis uz smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā neatkarīgi no mūsu ekonomiskajiem mērķiem. Tibeta ir Ķīnas aisberga virsotne. Es pilnībā atbalstu Parlamenta priekšsēdētāja uzskatu, ka gadījumā, ja Ķīna turpinās savu kultūras genocīdu pret Tibetas tautu, olimpisko spēļu boikotēšana būtu attaisnojama. Eiropas politiķiem ir jāpauž nosodījums par Ķīnas politikām, nepiedaloties atklāšanas ceremonijā. Politikā ir darīšana ar simboliem un žestiem, un tas būtu piemērots žests Eiropas politiķiem, prezidentiem un premjerministriem. Ne tikai man personīgi, bet arī daudziem eiropiešiem tas būs pārbaudījums, parādot, vai Eiropas Savienība uzskata cilvēktiesības par starptautisku jautājumu un tematu, kas skar mūs visus, vai arī tā īstenos izņēmuma pieeju Ķīnas gadījumā. Es aktīvi atbalstu ideju par mūsu pašu novērotāju nosūtīšanu uz Tibetu. Ļaujiet man paust vēl vienu nelielu komentāru: Man nepatīk tas, ka šajās dienās mēs nevaram nedz brīvi izkārt Tibetas karogu, nedz saistīt to ar darbībām, kurām ir kāds sakars ar olimpiskajām spēlēm. Olimpiskās idejas pamatā ir sportiskā gara tīrība, un šis gars pilnīgi noteikti nav savienojams ar citu valstu klusēšanu olimpisko spēļu laikā par to, ka organizējošā valsts brutāli apspiež Tibetas tautas tiesības."@lv13
lpv:translated text
"Εδώ και πολλά χρόνια επισημαίνω ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια απέναντι στις ωμές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ανεξαρτήτως των οικονομικών μας επιδιώξεων. Το Θιβέτ είναι η κορυφή του κινεζικού παγόβουνου. Υποστηρίζω πλήρως την πεποίθηση του Προέδρου του Κοινοβουλίου, κ. Hans-Gert Pöttering, ότι αν η Κίνα συνεχίσει την πολιτισμική της γενοκτονία εις βάρος του θιβετιανού λαού, το μποϊκοτάρισμα των Ολυμπιακών Αγώνων θα είναι δικαιολογημένο. Οι ευρωπαίοι πολιτικοί πρέπει να αποδοκιμάσουν τις κινεζικές πολιτικές απέχοντας από την τελετή έναρξης. Η πολιτική έχει να κάνει με σύμβολα και χειρονομίες, και μια τέτοια χειρονομία των ευρωπαίων πολιτικών, προέδρων και πρωθυπουργών θα ήταν εύστοχη. Και για εμένα προσωπικά αλλά και για πολλούς Ευρωπαίους, το θέμα αυτό αποτελεί δοκιμασία του κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ως υπερεθνικό ζήτημα και ζήτημα που μας αγγίζει όλους, ή αν στην περίπτωση της Κίνας θα υιοθετήσει μια επιλεκτική προσέγγιση. Υποστηρίζω θερμά την ιδέα να στείλουμε παρατηρητές της ΕΕ στο Θιβέτ. Επιτρέψτε μου ένα ακόμη σύντομο σχόλιο: δεν μου αρέσει το γεγονός ότι αυτές τις μέρες δεν μπορούμε ούτε να επιδεικνύουμε ελεύθερα τη θιβετιανή σημαία ούτε να την έχουμε μαζί μας σε οποιαδήποτε εκδήλωση που συνδέεται με τους Ολυμπιακούς. Το ολυμπιακό ιδεώδες στηρίζεται στην αγνότητα του αθλητικού πνεύματος και το πνεύμα αυτό οπωσδήποτε δεν συνάδει με τη σιωπή των υπολοίπων χωρών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών για το γεγονός ότι η διοργανώτρια χώρα καταπιέζει με ωμό τρόπο τα δικαιώματα του λαού του Θιβέτ."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"I have been pointing out for several years now that we must not close our eyes to a gross breach of human rights in China, regardless of our economic goals. Tibet is the tip of the Chinese iceberg. I fully support the belief of the President of Parliament, Mr Hans-Gert Pöttering, that if China continues with its cultural genocide against the Tibetan people, boycotting the Olympic Games would be justified. European politicians should express their disapproval with Chinese politics through non-attendance at the opening ceremony. Politics is about symbols and gestures, and this would be a fitting gesture for European politicians, presidents and prime ministers. Not only for me personally but for many Europeans this will be a test showing whether the European Union treats human rights as a transnational issue and a matter that touches us all, or whether it is going to take selective approach in the case of China. I am very much in favour of the idea of sending our own observers to Tibet. Allow me to make one more small comment: I do not like the fact that these days we can neither freely fly the Tibetan flag nor bring it along to any action with links to the Olympics. The Olympic idea is based on the purity of a sporting spirit and this spirit most certainly does not go together with the silence of other countries during the Olympics about the fact that the organising country brutally suppresses the rights of the Tibetan people."@en4
lpv:translated text
"Seit einigen Jahren weise ich darauf hin, dass wir trotz unserer wirtschaftlichen Ziele unsere Augen nicht vor den massiven Menschenrechtsverletzungen in China verschließen dürfen. Tibet ist nur die Spitze des chinesischen Eisbergs. Ich unterstütze voll und ganz die Ansicht des Parlamentspräsidenten, Hans-Gert Pöttering, dass ein Boykott der Olympischen Spiele gerechtfertigt wäre, sollte China seinen kulturellen Völkermord am tibetischen Volk fortsetzen. Die europäischen Politiker sollten den Eröffnungsfeierlichkeiten fernbleiben und damit ihre Missbilligung der Politik Chinas zum Ausdruck bringen. In der Politik sind Symbole und Gesten von Bedeutung und die Nichtteilnahme wäre eine angemessene Geste der europäischen Politiker sowie der Staats- und Regierungschefs. Nicht nur für mich, sondern für viele Europäer ist dies ein Test, ob die Europäische Union die Menschenrechte als eine länderübergreifende Sache und als eine Angelegenheit betrachtet, die uns alle berührt, oder ob sie im Falle Chinas anders verfährt. Ich bin sehr dafür, eigene Beobachter nach Tibet zu entsenden. Gestatten Sie mir noch eine weitere kurze Anmerkung: Ich finde es nicht in Ordnung, dass wir die tibetische Flagge zurzeit weder offen wehen lassen können, noch sie bei Veranstaltungen mitführen dürfen, die in Verbindung mit den Olympischen Spielen stehen. Der Olympische Gedanke beruht auf der Reinheit des sportlichen Geistes und ein Schweigen der anderen Länder während der Olympischen Spiele zur brutalen Unterdrückung der Rechte des tibetischen Volkes durch das Gastgeberland würde mit Sicherheit diesem Geist nicht entsprechen."@de9
lpv:translated text
"Já há vários anos que venho a dizer que não devemos fechar os olhos às graves violações dos direitos humanos na China, independentemente dos nossos objectivos económicos. O Tibete é apenas a ponta do iceberg. Apoio plenamente a convicção do Presidente do Parlamento, senhor deputado Hans-Gert Pöttering, de que, se a China insistir no genocídio cultural do povo tibetano, se justifica o boicote dos Jogos Olímpicos. Os políticos europeus manifestariam a sua desaprovação em relação à política chinesa não comparecendo à cerimónia de abertura. A política é feita de símbolos e gestos, e este seria um gesto adequado por parte dos políticos, presidentes e primeiros-ministros europeus. Não apenas para mim, mas para muitos europeus, este será um teste que revelará se a União Europeia trata efectivamente os direitos humanos como uma questão transnacional que diz respeito a todos, ou se vai adoptar uma abordagem selectiva no caso da China. Sou muito favorável à ideia de enviarmos os nossos próprios observadores ao Tibete. Permitam-me que teça mais um pequeno comentário. Não aprecio o facto de, nos últimos dias, não podermos desfraldar livremente a bandeira tibetana, nem a podermos levar para qualquer acção relacionada com os Jogos Olímpicos. A ideia olímpica baseia-se na pureza do espírito desportivo, e não há dúvida de que este espírito não combina com o silêncio de outros países, durante os Jogos Olímpicos, acerca do facto de o país organizador suprimir brutalmente os direitos do povo tibetano."@pt17
lpv:translated text
". Desde hace varios años, vengo señalando que no debemos cerrar los ojos ante la grave infracción de los derechos humanos en China, independientemente de nuestros objetivos económicos. El Tíbet es la punta del iceberg chino. Apoyo plenamente la opinión del Presidente del Parlamento, señor Hans-Gert Pöttering, de que si China continúa el genocidio cultural contra el pueblo tibetano, el boicot de los Juegos Olímpicos estaría justificado. Los políticos europeos deben expresar su desaprobación de la política china no asistiendo a la ceremonia de apertura. La política es un arte de símbolos y gestos, y éste sería una gesto adecuado por parte de los políticos, presidentes y primeros ministros europeos. No sólo para mí, personalmente, sino para muchos europeos, ésta sería una prueba de si la Unión Europea trata los derechos humanos como una cuestión transnacional, una cuestión que nos afecta a todos, o si va a adoptar un enfoque selectivo con relación a China. Estoy muy a favor de la idea de enviar a nuestros propios observadores al Tíbet. Permítanme hacer un comentario más: no me gusta que, actualmente, no se pueda izar libremente la bandera tibetana ni emplearla en ningún acto relacionado con los Juegos. La idea olímpica se basa en la pureza del espíritu deportivo y, sin lugar a dudas, este espíritu no puede ir de la mano del silencio de los otros países durante las Olimpiadas ante el aplastamiento brutal de los derechos del pueblo tibetano por el país huésped."@es21
lpv:translated text
"Cela fait plusieurs années que je dis qu’il ne faut pas fermer les yeux devant une violation grave des droits de l’homme en Chine, quels que soient nos objectifs économiques. Le Tibet est le sommet de l’iceberg chinois. Je suis tout à fait d’accord avec la position du Président du Parlement, M. Hans-Gert Pöttering, selon laquelle si la Chine poursuit son génocide culturel à l’encontre du peuple tibétain, le boycott des Jeux olympiques sera justifié. Les hommes politiques européens devraient exprimer leur désapprobation envers les politiques chinoises en ne participant pas à la cérémonie d’ouverture. La politique est affaire de symboles et de gestes, et cela serait un geste approprié pour les hommes politiques, présidents et premiers ministres européens. Pour beaucoup d’Européens, et pas seulement pour moi personnellement, ce sera un test qui démontrera si l’Union européenne appréhende les droits de l’homme comme une question transnationale et un sujet qui nous touche tous, ou si elle choisit une approche sélective dans le cas de la Chine. Je suis très favorable à l’idée d’envoyer nos propres observateurs en Chine. Permettez-moi d’ajouter rapidement quelque chose: Je n’aime pas l’idée qu’aujourd’hui nous ne puissions hisser librement le drapeau tibétain ou l’arborer au cours de toute action liée aux Jeux olympiques. L’idée olympique est basée sur la pureté de l’esprit sportif et cet esprit n’est certainement pas compatible avec le silence des autres pays pendant les Jeux, quant au fait que le pays organisateur réprime brutalement les droits du peuple tibétain."@fr8
lpv:translated text
"Da ormai diversi anni rilevo che, nonostante i nostri obiettivi economici, non dobbiamo chiudere gli occhi dinanzi a una grave violazione dei diritti umani in Cina. Il Tibet è la punta dell’ cinese. Sostengo pienamente la convinzione del Presidente del Parlamento europeo, onorevole Hans-Gert Pöttering, secondo cui se la Cina proseguirà il genocidio culturale nei confronti del popolo tibetano, il boicottaggio delle Olimpiadi sarà giustificato. I politici europei devono esprimere la loro disapprovazione per la politica cinese disertando la cerimonia di apertura. La politica è fatta di simboli e di gesti, e questo sarebbe un gesto appropriato da parte di politici, presidenti e primi ministri europei. Non solo per me personalmente, ma per molti europei, questo sarà un test che dimostrerà se l’Unione europea tratta i diritti umani come una questione transnazionale e un aspetto che ci riguarda tutti, o se nel caso della Cina adotterà un approccio selettivo. Sono estremamente favorevole all’idea di inviare i nostri osservatori in Tibet. Permettetemi di aggiungere un’altra breve osservazione: disapprovo il fatto che in questi giorni non possiamo sventolare liberamente la bandiera tibetana né portarla con noi in occasione di eventuali azioni collegate ai Giochi olimpici. L’idea olimpica si basa sulla purezza di uno spirito sportivo e durante le Olimpiadi questo spirito non deve assolutamente essere accompagnato dal silenzio degli altri Stati sul fatto che il paese organizzatore sopprime brutalmente i diritti del popolo tibetano."@it12
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.6.3-100"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph