Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-097"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.6.3-097"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we cannot be silent before the killings in Tibet and the Chinese attempts to hide their extent. Nor can we, of course, condone the anti-Han and anti-Hui racist violence which erupted in Tibet and neighbouring Chinese provinces, as much as we do not condone the racist slurs against Tibetans echoed in China. But we all, including the Chinese people, should understand why Tibetans reacted violently, despite the Dalai Lama’s peaceful stance. That outburst is due to the long-standing humiliations, pain and gross human rights violations endured by the Tibetans in Tibet, where they are becoming a minority as a result of the aggressive policies of Beijing. We call for human rights and freedoms in Tibet as much as in China, where so many are jailed just for daring to express their views – like Hu Jia, just after he spoke to us here in Parliament last November. Because I care, I do not support calls for a boycott of the Olympic Games in Beijing. It would just be too convenient for those who continue to count on world indifference to go on oppressing the Chinese and the Tibetans. Instead, it is a task for us all, as citizens of this world, to make these Games in Beijing become a true Olympiad for human rights, for freedom in Tibet, and for freedom in China."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nemůžeme mlčet k zabíjení v Tibetu a k čínským pokusům zakrýt jeho rozsah. Nemůžeme samozřejmě přehlížet ani rasistické násilí namířené proti Hanům a Huiům, které vybuchlo v Tibetu a v sousedních čínských provinciích, stejně jako nepřehlížíme rasistické nadávky Tibeťanům znějící Čínou. Ale my všichni, včetně obyvatel Číny, bychom měli pochopit, proč Tibeťané reagovali násilně navzdory pokojnému postoji dalajlamy. Ten výbuch je vyvolán násilím páchaném na Tibeťanech v Tibetu, kde se v důsledku agresivní politiky Pekingu stávají menšinou. Požadujeme lidská práva a svobody v Tibetu stejně tak jako v Číně, kde je tolik lidí vězněno jen proto, že si dovolili vyjádřit své názory – jako Hu Jia, hned poté, co s námi mluvil zde v Parlamentu loni v listopadu. Protože mi na tom záleží, nepodporuji výzvy k bojkotu olympijských her v Pekingu. Bylo by to příliš pohodlné pro ty, kteří počítají s pokračující lhostejností světa vůči Číňanům a Tibeťanům. Místo toho je úkolem nás všech, jako občanů tohoto světa, aby se tyto hry v Pekingu staly skutečnou olympiádou za lidská práva, za svobodu v Tibetu a za svobodu v Číně."@cs1
"Hr. formand! Vi kan ikke forholde os tavse til drabene i Tibet og Kinas forsøg på at skjule deres omfang. Vi kan naturligvis heller ikke se gennem fingre med den racistiske vold mod han- og hui-kinesere, der brød ud i Tibet og i kinesiske naboprovinser, ligesom vi ikke kan se gennem fingre med de racistiske nedsættende bemærkninger om tibetanere, der genlyder i Kina. Men vi må alle sammen, også den kinesiske befolkning, forstå, hvorfor tibetanerne reagerede voldeligt til trods for Dalai Lamas fredelige holdning. Det udbrud skyldes de langvarige ydmygelser, smerter og grove krænkelser af menneskerettighederne, som tibetanerne er blevet udsat for i Tibet, hvor de bliver et mindretal som følge af Beijings aggressive politikker. Vi opfordrer til menneskerettigheder og frihedsrettigheder i Tibet såvel som i Kina, hvor mange er fængslet for at vove at give udtryk for deres holdninger. Det gælder f.eks. Hu Jia, kort efter at han talte til os i Parlamentet i november sidste år. Fordi jeg ikke er ligeglad, støtter jeg ikke opfordringerne til boykot af De Olympiske Lege i Beijing. Det ville bare være for belejligt for dem, der fortsat regner med omverdenens ligegyldighed, at forsætte undertrykkelsen af kineserne og tibetanerne. Tværtimod er det vores opgave som borgere i denne verden at gøre De Olympiske Lege i Beijing til en ægte olympiade for menneskerettigheder, for frihed i Tibet og for frihed i Kina."@da2
"Herr Präsident! Zu den Morden in Tibet und den Versuchen Chinas, deren Ausmaß zu verschleiern, dürfen wir nicht schweigen. Und natürlich dürfen wir auch die in Tibet und in angrenzenden chinesischen Provinzen ausgebrochene rassistische Anti-Han- und Anti-Hui-Gewalt nicht stillschweigend dulden, genauso wenig wie wir die rassistischen Verunglimpfungen gegen Tibeter billigen, die in China widerhallen. Aber wir alle, einschließlich des chinesischen Volkes, sollten verstehen, weshalb die Tibeter, trotz der friedlichen Haltung des Dalai Lama, gewalttätig reagiert haben. Dieser Ausbruch ist auf die den Tibetern seit langem immer wieder zugefügten Erniedrigungen, Schmerzen und massiven Verletzungen der Menschenrechte zurückzuführen, die sie in Tibet ertragen müssen, wo sie als Ergebnis der aggressiven Politik Pekings zu einer Minderheit werden. Wir verlangen Menschenrechte und Freiheit für Tibet genauso wie für China, wo so viele eingekerkert werden, nur weil sie es gewagt haben, ihre Meinung zu sagen – Hu Jia ist es z. B. so ergangen, kurz nachdem er im November vergangenen Jahres hier im Parlament zu uns gesprochen hat. Weil es mir nicht egal ist, unterstütze ich Forderungen nach einem Boykott der Olympischen Spiele in Peking nicht. Es wäre viel zu einfach für diejenigen, die weiterhin darauf bauen, dass die Welt der Unterdrückung der Chinesen und Tibeter gleichgültig gegenübersteht. Stattdessen ist es unsere Aufgabe als Bürger dieser Welt, dafür zu sorgen, dass diese Spiele in Peking zu einer wirklichen Olympiade für Menschenrechte, für Freiheit in Tibet und für Freiheit in China werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε απέναντι στις δολοφονίες στο Θιβέτ και στις απόπειρες της Κίνας να αποκρύψει την έκτασή τους. Συγχρόνως, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τη ρατσιστική βία κατά των κοινοτήτων Χαν και Χούι που εκδηλώθηκε στο Θιβέτ και σε γειτονικές κινεζικές επαρχίες, δεδομένου ότι καταδικάζουμε εξίσου τη ρατσιστική ρητορική κατά των Θιβετιανών που παρατηρείται στην Κίνα. Όλοι μας όμως, περιλαμβανομένου του κινεζικού λαού, πρέπει να κατανοήσουμε γιατί οι Θιβετιανοί αντέδρασαν βίαια, παρά τη φιλειρηνική στάση του Δαλάι Λάμα. Αυτό το ξέσπασμα οφείλεται στις μακροχρόνιες ταπεινώσεις, στον πόνο και στις ωμές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται οι Θιβετιανοί στο Θιβέτ, όπου μετατρέπονται σε μειονότητα ως αποτέλεσμα των επιθετικών πολιτικών του Πεκίνου. Ζητούμε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών στο Θιβέτ όσο και στην Κίνα, όπου είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που φυλακίζονται απλώς και μόνο επειδή τόλμησαν να εκφράσουν τις απόψεις τους – όπως ο Hu Jia, αμέσως μετά την ομιλία του εδώ στο Κοινοβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο. Επειδή ενδιαφέρομαι, δεν υποστηρίζω τις εκκλήσεις για μποϊκοτάρισμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Θα ήταν πολύ βολικό για όσους συνεχίζουν να στηρίζονται στην αδιαφορία της παγκόσμιας κοινής γνώμης προκειμένου να συνεχίζουν την καταπίεση των Κινέζων και των Θιβετιανών. Αντ’ αυτού, είναι καθήκον όλων μας, ως πολιτών του κόσμου, να μετατρέψουμε αυτούς τους Αγώνες στο Πεκίνο σε πραγματική Ολυμπιάδα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ της ελευθερίας στο Θιβέτ, και υπέρ της ελευθερίας στην Κίνα."@el10
"Señor Presidente, no podemos permanecer callados ante los asesinatos en el Tíbet y los intentos de China de ocultar su magnitud. Tampoco podemos, por supuesto, justificar la violencia racista contraria a los Han y los Hui que se produjo en el Tíbet y en las provincias chinas vecinas, al igual que no justificamos las calumnias racistas contra los tibetanos que se han dejado oír en China. Sin embargo, todos nosotros, incluido el pueblo chino, deberíamos comprender por qué los tibetanos reaccionaron violentamente, a pesar de la postura pacífica del Dalái Lama. El brote se debe a las humillaciones duraderas, el sufrimiento y las graves violaciones de los derechos humanos que han soportado los tibetanos en el Tíbet, donde están pasando a ser minoría como resultado de las políticas agresivas de Pekín. Exigimos que se respeten los derechos humanos y la libertades en el Tíbet y en China, donde se encarcela a tantas personas por atreverse a expresar sus opiniones, como Hu Jia, después de que se dirigiera a nosotros en el Parlamento en noviembre del año pasado. No apoyo las solicitudes de que se boicoteen los Juegos Olímpicos de Pekín, porque esta cuestión me importa. Sería demasiado conveniente para aquéllos que cuentan con la indiferencia mundial para seguir oprimiendo a los chinos y los tibetanos. En su lugar, es nuestra obligación, como ciudadanos del mundo, convertir los Juegos Olímpicos de Pekín en una verdadera Olimpiada de los derechos humanos, de la libertad en el Tíbet y de la libertad en China."@es21
"Härra president, me ei tohi vaikida tapmistest Tiibetis ja Hiina katsetest varjata nende ulatust. Samuti ei saa me muidugi andestada Hani ja Hui vastast rassistlikku vägivalda, mis pääses valla Tiibetis ja selle naabruses asuvates Hiina provintsides, samuti nagu me ei andesta Hiinas vastu kajanud tiibetlaste rassistlikku halvustamist. Kuid me kõik, sealhulgas ka Hiina rahvas, peaksime aru saama, miks tiibetlased Dalai Laama rahumeelsele hoiakule vaatamata vägivaldselt reageerisid. See plahvatus toimus kauaaegsete alanduste, valu ja inimõiguste täieliku rikkumise tõttu, mida tiibetlased kannatasid Tiibetis, kus nad Pekingi agressiivsete poliitikate tõttu on muutumas vähemuseks. Me kutsume üles inimõiguste ja vabaduse saavutamisele nii Tiibetis kui ka Hiinas, kus nii paljusid on vangistatud ainult selle eest, et nad julgesid väljendada oma vaateid – nagu Hu Jia pärast seda, kui ta kõneles meile siin parlamendis möödunud aasta novembris. Kuna ma nendest hoolin, ei kutsu ma üles toetama Pekingi olümpiamängude boikotti. See oleks lihtsalt liiga sobiv neile, kes loodavad jätkuvalt maailma ükskõiksusele hiinlaste ja tiibetlaste jätkuva rõhumise suhtes. Selle asemel on meie kõigi kui maailmakodanike ülesanne muuta need mängud Pekingis tõeliseks Olümpiaadiks inimõiguste eest, Tiibeti vabaduse eest ja Hiina vabaduse eest."@et5
"Arvoisa puhemies, emme voi vaieta, kun Tiibetissä tapetaan ja kiinalaiset yrittävät peitellä tappotoimien laajuutta. Emmekä voi tietenkään katsoa läpi sormien han- ja hui-vastaisia rasistisia väkivaltaisuuksia, joita on puhjennut Tiibetissä ja sitä ympäröivissä Kiinan maakunnissa, niin kuin emme katso läpi sormien tiibetiläisiin kohdistuvia rasistisia herjauksia, joita Kiinassa kuullaan. Mutta meidän kaikkien, myös kiinalaisten, pitäisi ymmärtää, miksi tiibetiläiset reagoivat väkivaltaisesti Dalai-laman rauhanomaisesta asenteesta huolimatta. Purkaus johtuu pitkään jatkuneista nöyryytyksistä, tuskasta ja räikeistä ihmisoikeusrikkomuksista, joista tiibetiläiset ovat kärsineet Tiibetissä, jossa he ovat jäämässä vähemmistöön Pekingin aggressiivisen politiikan vuoksi. Vaadimme ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittamista aivan yhtä paljon Tiibetissä kuin Kiinassa, jossa monet joutuvat vankilaan vain siksi, että uskaltavat ilmaista kantansa – kuten kävi Hu Jialle heti sen jälkeen, kun hän oli puhunut Euroopan parlamentissa viime marraskuussa. Koska minä olen huolissani, en tue vaatimuksia Pekingin olympialaisten boikotoimisesta. Se olisi aivan liian kätevää niille, jotka edelleen luottavat maailman välinpitämättömyyteen jatkaakseen kiinalaisten ja tiibetiläisten alistamista. Sen sijaan meidän kaikkien maailman kansalaisten velvollisuus on tehdä näistä Pekingissä järjestettävistä kilpailuista todelliset ihmisoikeuksien, Tiibetin vapauden ja Kiinan vapauden olympialaiset."@fi7
"Monsieur le Président, nous ne pouvons rester silencieux devant les assassinats au Tibet et les tentatives chinoises de cacher leur ampleur. De même que nous ne pouvons, bien sûr, ignorer la violence raciste anti-Han ou anti-Hui qui a fait éruption au Tibet et dans les provinces chinoises voisines, tout comme nous n’ignorons pas les calomnies racistes anti-tibétaines que l’on entend en Chine. Mais nous devrions tous, y compris les Chinois, comprendre pourquoi les Tibétains ont réagi violemment, malgré la position pacifiste du Dalaï-lama. Cet éclatement est du aux humiliations, à la souffrance et aux graves violations des droits de l’homme qui durent depuis trop longtemps, endurées par les Tibétains au Tibet, où ils deviennent une minorité suite aux politiques agressives de Pékin. Nous voulons les droits de l’homme et les libertés au Tibet autant qu’en Chine, où de si nombreuses personnes sont emprisonnées uniquement pour avoir osé exprimer leur avis, comme Hu Jia, juste après qu’il nous ait parlé ici dans ce Parlement en novembre dernier. Parce que je me sens concernée, je ne suis pas favorable aux appels au boycott des Jeux olympiques de Pékin. Ce serait vraiment trop facile pour ceux qui continuent à compter sur l’indifférence du monde pour continuer à opprimer les Chinois et les Tibétains. Il est plutôt de notre devoir à tous, en tant que citoyens du monde, de faire de ces jeux à Pékin une vraie olympiade pour les droits de l’homme, la liberté au Tibet, et la liberté en Chine."@fr8
"Elnök úr, nem hallgathatunk tovább a tibeti mészárlások láttán, és azt látva, ahogy a kínaiak megkísérlik elrejteni a mészárlások nagyságát. És magától értetődően nem hunyhatunk szemet a Tibetben és a környező kínai tartományokban kitört han-ellenes és hui-ellenes rasszista erőszak fölött sem, miként tibetiek elleni és Kínában futótűzként terjedő fajgyűlölő kirohanások mellett sem mehetünk el szótlanul. De valamennyiünknek, a kínai népet is beleértve, meg kell értenünk, hogy a tibetiek a dalai láma békés hozzáállása dacára miért reagáltak oly hevesen. A robbanás azon hosszú ideje tartó megaláztatások, szenvedések és az emberi jogok durva megsértésének a következménye, melyeket a tibetieknek Tibetben kell elszenvedniük, ahol az agresszív pekingi politika következtében ők lassacskán kisebbségbe kerülnek. Követeljük az emberi jogokat és szabadságokat Tibet és Kína számára egyaránt, ahol oly sokakat vetnek börtönbe csak azért, mert ki merik nyilvánítani a véleményüket — mint Hu Jiát, kevéssel azután, hogy múlt év novemberében felszólalt itt a Parlamentben. Mivel szívügyem, nem támogatom a pekingi olimpiai játékok bojkottjára való felhívásokat. Ez túlságosan is kényelmes volna azok számára, akik továbbra is a világ közönyére számítanak ahhoz, hogy továbbra is elnyomják a kínaiakat és a tibetieket. Helyette e világ polgáraiként valamennyiünk feladata az, hogy a pekingi olimpiát az emberi jogoknak, Tibet szabadságának és Kína szabadságának szentelt igazi olimpiává tegyük."@hu11
"Signor Presidente, non possiamo rimanere in silenzio dinanzi alle uccisioni in Tibet e ai tentativi cinesi di nasconderne l’entità. Né, ovviamente, possiamo tollerare la violenza razzista anti e anti scoppiata in Tibet e nelle province cinesi confinanti, così come non tolleriamo le ingiurie razziste pronunciate in Cina contro i tibetani. Tutti noi, però, compreso il popolo cinese, dobbiamo capire perché i tibetani hanno reagito in maniera violenta, nonostante l’orientamento pacifico del . L’esplosione della violenza è da attribuire alle umiliazioni, alle sofferenze e alle gravi violazioni dei diritti umani a lungo subite dai tibetani in Tibet, dove questo popolo sta diventando una minoranza a causa delle politiche aggressive di Pechino. Chiediamo il rispetto dei diritti umani e delle libertà tanto in Tibet quanto in Cina, dove un gran numero di persone viene incarcerato solo per aver osato esprimere le proprie opinioni – come è accaduto a Hu Jia, subito dopo essere intervenuto al Parlamento europeo lo scorso novembre. Poiché la questione mi sta a cuore, non appoggio gli inviti a boicottare i Giochi olimpici di Pechino. Per chi continua a fare affidamento sull’indifferenza mondiale sarebbe troppo comodo persistere nell’oppressione di cinesi e tibetani. È invece compito di tutti noi, come cittadini di questo mondo, fare in modo che i Giochi olimpici di Pechino diventino una vera Olimpiade dei diritti umani, della libertà in Tibet, e della libertà in Cina."@it12
"Pone pirmininke, negalime tylėti, kai žudomi žmonės Tibete, o Kinija bando nuslėpti šių žudynių mastą. Mes, žinoma, negalime toleruoti nei prieš hanius ir hujus nukreipto rasistinio smurto, kuris prasiveržė Tibete ir kaimyninėse Kinijos srityse, nei rasistinių įžeidimų prieš tibetiečius, kurie pasitaikė Kinijoje. Bet mes visi, įskaitant Kinijos gyventojus, turime suprasti, kodėl tibetiečiai smarkiai reagavo, nepaisant Dalai Lamos taikios pozicijos. Šis prasiveržimas kilo dėl ilgalaikio žeminimo, skausmo ir šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos tibetiečiai kentė Tibete, kur jie tampa mažuma dėl agresyvios Pekino politikos. Reikalaujame gerbti žmogaus teises ir laisves tiek Tibete, tiek Kinijoje, kur tiek daug žmonių yra pasodinti į kalėjimą tik už tai, kad jie drįso reikšti savo įsitikinimus, pavyzdžiui, Hu Jia į kalėjimą pateko iškart po to, kai jis kalbėjo mums čia, Parlamente, praėjusį lapkričio mėn. Kadangi man tai rūpi, aš nepalaikau raginimų boikotuoti olimpines žaidynes Pekine. Būtų pernelyg patogu tiems, kas ir toliau pasikliauja pasaulio abejingumu, kad jie tęstų kinų ir tibetiečių engimą. Vietoj to mums visiems kaip šio pasaulio gyventojams tenka užduotis paversti šias žaidynes tikra olimpiada dėl žmogaus teisių, laisvės Tibete ir laisvės Kinijoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs nevaram klusēt par slepkavībām Tibetā un to, ka Ķīna mēģina slēpt šo slepkavību apmēru. Tāpat mēs, protams, nevaram piedot pret haņiem un huiem vērsto rasistisko vardarbību, kas izcēlās Tibetā un Ķīnas kaimiņu provincēs, tāpat kā mēs nepiedodam tādus rasistiskos nomelnojumus pret tibetiešiem, kas atbalsojas Ķīnā. Bet mums visiem, tostarp Ķīnas tautai, ir jāsaprot, kāpēc tibetieši reaģēja vardarbīgi par spīti miermīlīgajai nostājai. Šī naida uzliesmojuma pamatā ir ilgstošie pazemojumi, sāpes un rupjie cilvēktiesību pārkāpumi, ko pacieš tibetieši Tibetā, kur tie kļūst par minoritāti Pekinas agresīvo politiku rezultātā. Mēs vienlīdz aicinām ievērot cilvēktiesības un brīvības gan Tibetā, gan Ķīnā, kur liels skaits cilvēku ir apcietināti tikai par to, ka viņi uzdrīkstējās paust savus viedokļus, piemēram tika apcietināts uzreiz pēc tam, kad viņš mūs uzrunāja šeit Parlamentā pagājušajā novembrī. Es neatbalstu aicinājumus boikotēt Pekinas olimpiskās spēles, jo man rūp šī situācija. Tas būtu pārāk ērti tiem, kas turpina paļauties uz pasaules vienaldzību, lai turpinātu apspiest ķīniešus un tibetiešus. Tā vietā mūsu visu kā šīs pasaules iedzīvotāju uzdevums ir veicināt, lai šīs Pekinas olimpiskās spēles kļūtu par patiesu olimpiādi cilvēktiesību, brīvas Tibetas un brīvības Ķīnā atbalstam."@lv13
"Mr President, we cannot be silent before the killings in Tibet and the Chinese attempts to hide their extent. Nor can we, of course, condone the anti-Han and anti-Hui racist violence which erupted in Tibet and neighbouring Chinese provinces, as much as we do not condone the racist slurs against Tibetans echoed in China. But we all, including the Chinese people, should understand why Tibetans reacted violently, despite the Dalai Lama’s peaceful stance. That outburst is due to the long-standing humiliations, pain and gross human rights violations endured by the Tibetans in Tibet, where they are becoming a minority as a result of the aggressive policies of Beijing. We call for human rights and freedoms in Tibet as much as in China, where so many are jailed just for daring to express their views – like Hu Jia, just after he spoke to us here in Parliament last November. Because I care, I do not support calls for a boycott of the Olympic Games in Beijing. It would just be too convenient for those who continue to count on world indifference to go on oppressing the Chinese and the Tibetans. Instead, it is a task for us all, as citizens of this world, to make these Games in Beijing become a true Olympiad for human rights, for freedom in Tibet, and for freedom in China."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij kunnen niet zwijgen nu we worden geconfronteerd met de doden in Tibet en de Chinese pogingen hun aantal te verbergen. Noch kunnen we, uiteraard, het tegen de Han en de Hui gerichte racistische geweld gedogen dat in Tibet en naburige Chinese provincies is losgebarsten, net zo min als we de racistische laster tegen Tibetanen goedkeuren die in China weerklinkt. Maar wij allen, inclusief het Chinese volk, moeten begrijpen waarom er Tibetanen met geweld hebben gereageerd, ondanks de vreedzame houding van de dalai lama. Die uitbarsting is te wijten aan langdurige vernedering, pijn en grove schendingen van de mensenrechten die de Tibetanen ondergaan in Tibet, waar ze een minderheid worden ten gevolge van het agressieve beleid van Peking. Wij willen dat er mensenrechten en vrijheden komen, zowel in Tibet als in China, waar zo velen in de gevangenis worden gegooid alleen omdat ze zich durven uit te spreken – zoals Hu Jia, vlak nadat hij in november hier in het Parlement het woord had gevoerd. Omdat het me wat kan schelen, steun ik de oproepen tot een boycot van de Olympische Spelen in Peking niet. Dat zou al te makkelijk zijn voor diegenen die blijven rekenen op de onverschilligheid van de wereld terwijl ze doorgaan met het onderdrukken van de Chinezen en de Tibetanen. In plaats daarvan is het een taak voor ons allemaal, als burgers van deze wereld, van deze Spelen in Peking een echte Olympiade voor de mensenrechten te maken, voor vrijheid in Tibet en voor vrijheid in China."@nl3
"Panie przewodniczący! Nie możemy milczeć wobec zabójstw w Tybecie i chińskich prób ukrycia ich rozmiarów. Oczywiście nie możemy się także godzić na skierowaną przeciwko Chińczykom Han i Hui przemoc na tle rasistowskim, która wybuchła w Tybecie i sąsiednich chińskich prowincjach, tak jak nie godzimy się na rasistowski bełkot przeciwko Tybetańczykom odbijający się szerokim echem w Chinach. Ale my wszyscy, również obywatele chińscy, powinniśmy zrozumieć, dlaczego Tybetańczycy zareagowali przemocą, pomimo pokojowego stanowiska Dalajlamy. Ten wybuch jest spowodowany długo znoszonymi upokorzeniami, bólem i ciągłymi naruszeniami praw człowieka znoszonymi przez Tybetańczyków w Tybecie, gdzie na skutek agresywnej polityki Pekinu stają się mniejszością. Nawołujemy o prawa człowieka i wolność w Tybecie tak jak w całych Chinach, gdzie tak wiele osób jest więzionych jedynie za to, że śmiały wyrażać swoje poglądy - tak jak Hu Jia, po tym, kiedy przemówił do nas tu, w tym Parlamencie. Ponieważ naprawdę zależy mi na tej sprawie, nie popieram wezwań do bojkotu igrzysk olimpijskich w Pekinie. Byłoby to zbyt wygodne dla tych, którzy nadal liczą na obojętność świata wobec dalszego prześladowania Chińczyków i Tybetańczyków. Zamiast tego, naszym zadaniem, jako obywateli tego świata, jest sprawienie, by te igrzyska w Pekinie stały się prawdziwą olimpiadą praw człowieka, wolności w Tybecie i wolności w Chinach."@pl16
"Senhor Presidente, não podemos ficar em silêncio diante da recente mortandade no Tibete e das tentativas das autoridades chinesas de esconder a sua extensão. Não podemos também, claro, apoiar a violência racista anti-Han e anti-Hui que irrompeu no Tibete e províncias chinesas vizinhas onde há minorias tibetanas, tanto como não aceitamos as tiradas racistas contra os tibetanos que se ouvem na China. Mas todos nós, incluindo o povo chinês, devemos entender porque é que os tibetanos reagiram violentamente, apesar dos apelos à paz do Dalai Lama. Essa explosão é devida às humilhações, sofrimentos e grosseiras violações dos direitos humanos de há muito vividas pelos tibetanos no Tibete, onde estão a ficar uma minoria em resultado das políticas opressivas de Pequim. Nós queremos ver os direitos humanos e as liberdades respeitadas tanto no Tibete, como na China, onde tantos estão na prisão só por ousarem expressar as suas opiniões - como Hu Jia, logo após ter falado connosco aqui no Parlamento Europeu, em Novembro passado, através de vídeo-conferência. Porque me interesso pelos direitos humanos na China e no Tibete, eu não apoio os apelos a um boicote dos Jogos Olímpicos em Pequim. Seria demasiado conveniente para aqueles que contam com a indiferença do mundo para continuar a oprimir chineses e tibetanos. Em vez disso, cabe-nos a nós todos, como cidadãos do mundo, tornar estes Jogos em Pequim em verdadeiras Olimpíadas pelos Direitos Humanos. Pela liberdade no Tibete e pela liberdade na China."@pt17,17
"Mr President, we cannot be silent before the killings in Tibet and the Chinese attempts to hide their extent. Nor can we, of course, condone the anti-Han and anti-Hui racist violence which erupted in Tibet and neighbouring Chinese provinces, as much as we do not condone the racist slurs against Tibetans echoed in China. But we all, including the Chinese people, should understand why Tibetans reacted violently, despite the Dalai Lama’s peaceful stance. That outburst is due to the long-standing humiliations, pain and gross human rights violations endured by the Tibetans in Tibet, where they are becoming a minority as a result of the aggressive policies of Beijing. We call for human rights and freedoms in Tibet as much as in China, where so many are jailed just for daring to express their views – like Hu Jia, just after he spoke to us here in Parliament last November. Because I care, I do not support calls for a boycott of the Olympic Games in Beijing. It would just be too convenient for those who continue to count on world indifference to go on oppressing the Chinese and the Tibetans. Instead, it is a task for us all, as citizens of this world, to make these Games in Beijing become a true Olympiad for human rights, for freedom in Tibet, and for freedom in China."@ro18
"Vážený pán predseda, nemôžeme sa mlčky prizerať na zabíjanie v Tibete a pokusy Číny o maskovanie rozsahu tejto masakry. Rovnako nemôžeme zatvárať oči pred rasistickým násilím zameraným proti komunitám Han a Hui, ktoré vypukli v Tibete a susediacich čínskych provinciách, rovnako ako nemôžeme zatvárať očierňovaním Tibeťanov a ich obviňovaním z rasizmu v Číne. Avšak my všetci vrátane čínskeho národa by sme mali pochopiť, prečo Tibeťania zareagovali násilne napriek mierovému postoju Dalajlámu. Toto násilie prepuklo kvôli dlhotrvajúcemu ponižovaniu a bolesti a značnému porušovaniu ľudských práv, ktoré Tibeťania trpeli v Tibete, kde sa v dôsledku agresívnych politík Pekingu stávajú menšinou. Dovolávame sa dodržiavania ľudských práv a slobôd v Tibete, ako aj v Číne, kde je množstvo ľudí väznených len za to, že si dovolili vyjadriť svoj názor, ako napríklad Hu Jia, ktorý bol uväznený hneď potom, ako tu minulý rok v novembri prehovoril k tomuto Parlamentu. Pretože mi na tom záleží, nepodporujem výzvu na bojkotovanie olympijských hier v Pekingu. Bolo by to príliš jednoduché pre tých, ktorí sa naďalej spoliehajú na ľahostajnosť sveta, pokračovať v útlaku Číňanov a Tibeťanov. Namiesto toho je našou úlohou, ako občanov tohto sveta, aby sme tieto olympijské hry v Pekingu pretransformovali na olympiádu za ľudské práva, za slobodu Tibetu a za slobodu v Číne."@sk19
"Gospod predsednik, ubijanja v Tibetu in kitajskih poskusov, da bi skrili njegov obseg, ne moremo tiho opazovati. Prav tako ne moremo opravičiti rasističnega nasilja proti etničnima skupinama Han in Hui, ki je izbruhnilo v Tibetu in sosednjih kitajskih provincah, tako kot ne opravičujemo rasističnega blatenja Tibetancev, ki odmeva po Kitajski. Vendar bi morali vsi, vključno s Kitajci, razumeti, zakaj so Tibetanci kljub miroljubni drži Dalaj Lame odgovorili z nasiljem. Ta nasilni izbruh je posledica dolgotrajnega poniževanja, trpljenja in hudih kršitev človekovih pravic, ki so jih pretrpeli Tibetanci v Tibetu, kjer zaradi nasilne politike v Pekingu postajajo manjšina. Pozivamo k spoštovanju človekovih pravic in svoboščin v Tibetu in na Kitajskem, kjer je veliko oseb zaprtih le, ker so si drznili izraziti svoje mnenje, na primer Hu Jia, ki je bil zaprt po svojem govoru v tem parlamentu novembra lani. Ker mi je mar, ne podpiram pozivov k bojkotu olimpijskih iger v Pekingu. To bi preveč ustrezalo tistim, ki računajo na svetovno brezbrižnost, da bi lahko še naprej zatirali Kitajce in Tibetance. Zato moramo vsi, kot prebivalci tega sveta, zagotoviti, da olimpijske igre v Pekingu postanejo prava olimpijada za človekove pravice, svobodo v Tibetu in svobodo na Kitajskem."@sl20
"Herr talman! Vi kan inte blunda för dödandet i Tibet och Kinas försök att dölja omfattningen av det. Vi kan naturligtvis inte heller stödja det rasistiska våldet mot Han- och Hui-folken som exploderade i Tibet och närliggande kinesiska provinser, på samma sätt som vi inte stöder de rasistiska uttalandena mot tibetaner från kinesiskt håll. Men vi bör alla, däribland det kinesiska folket, förstå varför tibetanerna reagerade med våld trots Dalai Lamas fredliga inställning. Detta utbrott beror på de förödmjukelser som har pågått länge, den smärta och de grova överträdelser av mänskliga rättigheter som tibetanerna har fått utstå i Tibet, där de håller på att bli en minoritet till följd av den kinesiska regeringens aggressiva politik. Vi vill se mänskliga rättigheter och friheter i Tibet lika mycket som i Kina, där så många har fängslats bara för att de har vågat uttrycka sina åsikter – t.ex. Hu Jia, strax efter att han uttalat sig här i parlamentet i november i fjol. Eftersom jag är engagerad stöder jag inga bojkotter av de olympiska spelen i Peking. Det skulle bara vara för bekvämt för dem som fortsätter att räkna med världens likgiltighet att fortsätta förtrycka kineserna och tibetanerna. Det är i stället en uppgift för oss alla, som världsmedborgare, att se till att spelen i Peking blir ett verkligt OS för mänskliga rättigheter, för frihet i Tibet och för frihet i Kina."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ana Maria Gomes (PSE ). –"18,5,20,15,19,14,11,13,4,21,8
"Ana Maria Gomes (PSE ). −"16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph