Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-072"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, settanta anni fa - non ho potuto controllare i giorni - l'Europa, quella Europa delle patrie proclamava che non poteva e non voleva morire per Danzica, quell'Europa vigliacca, quell'Europa, tutta, antiliberale anche se formalmente antifascista, fu coautrice di una delle due guerre più tragiche, delle ipoteche sulla vita dell'umanità. Oggi attraverso vie diverse non si vuole morire per il Darfur, non si voleva morire per la Iugoslavia, non si vuole morire per il Tibet, questa Europa è davvero l'Europa delle patrie. Guardate, leggete di nuovo Spinelli e leggete il manifesto di Ventotene, sentite le parole del Dalai Lama e vedrete che nella scelta dell'autonomia, nella posizione " " in quello c'è tutto ciò che ha costituito l'Europa che stiamo perdendo, l'Europa patria europea e l'Europa delle patrie della quale stiamo divenendo tristemente i nuovi autori. Allora io penso che bisogna dire che Solana poteva stare zitto - ha già cantato "vado all'inaugurazione" - e poi, altra cosa importante, il realismo del Dalai Lama e il realismo di Karma Chophel ci suggerisce di non porre il problema apocalittico del non andare alle Olimpiadi, ma un atto, quello di mancare a dare l'avallo all'inaugurazione. Noi dobbiamo dire, attraverso Solana, " " non si va, non continuare a dare questo spettacolo vergognoso davvero che noi diamo. " !"."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:translated text
"Härra president, daamid ja härrad, 70 aastat tagasi – mina neid päevi kokku arvutada ei suutnud – kuulutas Euroopa, rahvusriikide Euroopa, et ei saa ega taha surra Danzigi eest, see argpükslik Euroopa, see anti-liberaalne, kuigi ametlikult antifašistlik Euroopa oli ühiselt vastutav ühe või kahe kõige hirmsama sõja eest, nende armide eest inimkonna näo peal. Täna, mitmel erineval moel, ei soovi me surra Darfuri eest, me ei soovi surra Jugoslaavia eest ning me ei soovi surra Tiibeti eest. Selline Euroopa on tõesti rahvusriikide Euroopa. Vaadake värske pilguga Spinellit ja lugege Ventotene Manifestot, kuulake Dalai Laama sõnu ja te näete, et autonoomia valimine, hoiak „vaba Tiibet vabale Hiinale” esindab kõike seda, mis moodustab Euroopa, mille me praegu kaotame: meie Euroopa kodumaa, mille me nüüd kahjuks jälle kord muudame rahvusriikide Euroopaks. Seepärast ma arvan, et tuleb öelda, et härra Solana oleks pidanud vaikima; kuid ta on juba kuulutanud: „Ma lähen avatseremooniale”. Teine tähtis punkt on realism, mida näitasid üles Dalai Laama ja Karma Chopel ja mis soovitab meile, et me ei peaks tekitama apokalüptilist probleemi olümpial mitteosalemisest, vaid võtma meetme avatseremoonia toetamata jätmise kujul. Me peaksime ütlema härra Solana kaudu me pigem jätame minemata, kui et toetame selle häbiväärse näitemängu etendamist. Vaba Hiina eest, vaba Euroopa eest, vaba Tiibeti eest!"@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, pred 70 leti – ne vem točno, katerega dne – je Evropa, Evropa nacionalnih držav, razglasila, da ne more in ne bo umrla za Danziga, ta strahopetna Evropa, ta protiliberalna– čeprav uradno protifašistična – Evropa v svoji celoti, je bila skupno odgovorna za eno od dveh najbolj grozljivih vojn v zgodovini, teh brazgotin na obrazu človeštva. Danes, na drugačne načine, ne želimo umreti za Darfur, nismo želeli umreti za Jugoslavijo in ne želimo umreti za Tibet. Ta Evropa je resnično Evropa nacionalnih držav. Znova poglejte Spinellija in preberite manifest Ventotene, prisluhnite besedam Dalaj Lame in videli boste, da izbira avtonomije, „svobodni Tibet za svobodno Kitajsko“, predstavlja vse, kar tvori Evropo, ki jo zdaj izgubljamo: našo evropsko domovino, ki jo zdaj žal znova spreminjamo v Evropo nacionalnih držav. Zato menim, da je treba povedati, da bi moral gospod Solana biti tiho; izjavil je že „odprl bom proslavo“. Druga pomembna točka je realizem, ki sta ga pokazala Dalaj Lama in Karma Chophel, ki nam pravita, naj ne stopnjujemo apokaliptične težave nesodelovanja na olimpijskih igrah, ampak ukrepamo na način, ki ne vključuje otvoritvene proslave. Prek gospoda Solane bi morali reči „ ne gremo, ne pa nadaljevati s tem sramotnim spektaklom. Za svobodno Kitajsko, za svobodno Evropo, osvobodite Tibet."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus“"20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, settanta anni fa - non ho potuto controllare i giorni - l'Europa, quella Europa delle patrie proclamava che non poteva e non voleva morire per Danzica, quell'Europa vigliacca, quell'Europa, tutta, antiliberale anche se formalmente antifascista, fu coautrice di una delle due guerre più tragiche, delle ipoteche sulla vita dell'umanità. Oggi attraverso vie diverse non si vuole morire per il Darfur, non si voleva morire per la Iugoslavia, non si vuole morire per il Tibet, questa Europa è davvero l'Europa delle patrie. Guardate, leggete di nuovo Spinelli e leggete il manifesto di Ventotene, sentite le parole del Dalai Lama e vedrete che nella scelta dell'autonomia, nella posizione " " in quello c'è tutto ciò che ha costituito l'Europa che stiamo perdendo, l'Europa patria europea e l'Europa delle patrie della quale stiamo divenendo tristemente i nuovi autori. Allora io penso che bisogna dire che Solana poteva stare zitto - ha già cantato "vado all'inaugurazione" - e poi, altra cosa importante, il realismo del Dalai Lama e il realismo di Karma Chophel ci suggerisce di non porre il problema apocalittico del non andare alle Olimpiadi, ma un atto, quello di mancare a dare l'avallo all'inaugurazione. Noi dobbiamo dire, attraverso Solana, " " non si va, non continuare a dare questo spettacolo vergognoso davvero che noi diamo. " !"."@mt15
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, před 70 lety – dny nejsem schopen spočítat – Evropa, Evropa národních států, prohlásila, že nemůže a nebude umírat za Gdaňsk, ta zbabělá Evropa, ta protiliberální Evropa – i když formálně antifašistická – Evropa, jako celek, nese společnou odpovědnost za jednu ze dvou nejstrašnějších válek vůbec, těch jizev na tváři humanity. Dnes, různým způsobem, nechceme umírat za Dárfúr, nechtěli jsme umírat za Jugoslávii a nechceme umírat za Tibet. Tato Evropa je skutečně Evropou národních států. Podívejte se znovu na Spinelliho a přečtěte si Manifest z Ventotene, poslouchejte, co říká dalajlama, a poznáte, že volba autonomie, postoj „svobodný Tibet za svobodnou Čínu“, představuje všechno to, co utváří Evropu, kterou nyní ztrácíme: naši evropskou vlast, kterou nyní naneštěstí znovu měníme na Evropu národních států. Jsem proto přesvědčen, že musí být řečeno, že pan Solana měl mlčet; on totiž prohlásil „na slavnostní zahájení pojedu“. Další důležitou věcí je realistický přístup dalajlamy a Karmy Chophela, který nás má k tomu, že bychom neměli nastolovat apokalyptický problém neúčasti na olympijských hrách, ale reagovat nepotvrzením účasti na slavnostním zahájení. Měli bychom říkat, prostřednictvím pana Solany (za těchto okolností), že nepojedeme, nikoli dál předvádět tento ostudný spektákl. Za svobodnou Čínu, za svobodnou Evropu, za svobodný Tibet!"@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"„sic stantibus rebus”"1
lpv:translated text
"Vážený pán predseda, dámy a páni, pred 70 rokmi, nepodarilo sa mi spočítať dni, vyhlásila Európa, Európa samostatných štátov, že nemôže položiť život a svoj život nepoloží za Gdansk, tá zbabelá Európa, tá antiliberálna, avšak pôvodne antifašistická, Európa, ona celá bola spoločne zodpovedná za jednu z dvoch najhroznejších vojen v histórii ľudstva, za tie jazvy na jej tvári. Dnes, iným spôsobom, nehodláme položiť život za Dárfúr, nehodlali sme život položiť za Juhosláviu a nehodláme svoj život položiť za Tibet. Táto Európa je skutočne Európou jednotlivých štátov. Opäť si prečítajte Spinelliho a jeho Manifest Ventotene, započúvajte sa do slov Dalajlámu a uvedomíte si, že rozhodnutie o autonómii, postoj „slobodný Tibet za slobodnú Čínu“ predstavuje všetko, z čoho pozostáva Európa, ktorú teraz strácame. Našu európsku vlasť, ktorá sa bohužiaľ opäť raz transformuje na Európu jednotlivých štátov. Preto sa domnievam, že je nutné povedať, že pán Solana mal mlčať. On totiž už vyhlásil, že sa na otvárací ceremoniál chystá. Ďalším dôležitým bodom je realizmus, ktorý preukázali Dalajláma a Karma Chophel, ktorí navrhujú, aby sme z neúčasti na olympiáde nerobili apokalyptický problém, ale aby sme preukázali svoje stanovisko prostredníctvom nepodporenia otváracieho ceremoniálu. Prostredníctvom pána Solanu by sme mali vyhlásiť „ “, radšej nepôjdeme, akoby sme mali ďalej hrať toto hanebné predstavenie. Ta slobodnú Čínu, za slobodnú Európu, za slobodný Tibet!"@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:translated text
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, prieš 70 metų – aš neskaičiavau dienų – Europa, tautų valstybių Europa, paskelbė, kad ji negali ir nenori mirti dėl Gdansko, toji bailioji Europa, toji antiliberalioji – nors formaliai antifašistinė – Europa buvo visiškai atsakinga už vieną iš dviejų šiurpiausių kada nors vykusių karų, kurie yra randai žmonijos veide. Šiandien, tik skirtingais būdais, nenorime mirti dėl Darfūro, nenorėjome mirti dėl Jugoslavijos ir nenorime mirti dėl Tibeto. Ši Europa iš tikrųjų yra tautų valstybių Europa. Iš naujo žvilgtelėkite į Spinelli ir perskaitykite Ventotene manifestą, įsiklausykite į Dalai Lamos žodžius ir pamatysite, kad autonomijos pasirinkimas, „laisvo Tibeto laisvai Kinijai“ pozicija reiškia visa tai, kas sudaro Europą, kurią dabar prarandame: mūsų Europos tėvynę, kurią mes, deja, dabar dar kartą paverčiame tautų valstybių Europa. Todėl manau, kad turi būti pasakyta, jog J. Solanai vertėjo patylėti; jis jau paskelbė, kad „aš ketinu dalyvauti atidarymo ceremonijoje“. Kitas svarbus dalykas yra Dalai Lamos ir Karma Chophelio parodytas realizmas, kuriuo mums siūloma nekelti apokaliptinės problemos dėl nedalyvavimo olimpinėse žaidynėse, bet imtis veiksmų neremti atidarymo ceremonijos. Per J. Solaną turime sakyti, kad „ “ mes neketiname dalyvauti, užuot tęsę vaidinti šį gėdingą spektaklį. Už laisvą Kiniją, už laisvą Europą, už laisvą Tibetą!"@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:translated text
"Panie przewodniczący, panie i panowie! 70 lat temu - nie byłem w stanie policzyć dni - Europa, Europa państw narodowościowych, oświadczyła, że nie może i nie będzie umierać za Gdańsk, ta tchórzliwa Europa, ta antyliberalna - chociaż, formalnie antyfaszystowska - Europa, w całości, była łącznie odpowiedzialna za jedną z dwóch najbardziej okropnych wojen w dziejach, owych blizn na twarzy ludzkości. Dzisiaj, w odmienny sposób, nie chcemy umierać za Darfur, nie chcieliśmy umierać za Jugosławię i nie chcemy umierać za Tybet. Europa rzeczywiście jest Europą państw narodowościowych. Spójrzcie świeżym okiem na Altiero Spinelli i przeczytajcie Manifest z Ventotene, posłuchajcie słów Dalajlamy, a zobaczycie, że wybór autonomii, stanowisko „uwolnić Tybet dla wolnych Chin”, reprezentuje wszystko to, co konstytuuje Europę, którą teraz tracimy: naszą europejską ojczyznę, którą, niestety, jeszcze raz zamieniamy w Europę państw narodowościowych. Dlatego też, wierzę, że trzeba powiedzieć, że pan Javier Solana nie powinien się odzywać. On już ogłosił „jadę na ceremonię otwarcia”. Innym ważnym punktem jest realizm wykazany przez Dalajlamę i Karmę Chophela, którzy sugerują nam, że nie powinniśmy podnosić apokaliptycznego problemu nieuczestniczenia w Igrzyskach, ale podjąć działanie w formie nieaprobowania ceremonii otwarcia. Powinniśmy raczej powiedzieć, z powodu pana Javiera Solany nie jedziemy niż kontynuować ten haniebny spektakl. Dla wolnych Chin, dla wolnej Europy, uwolnić Tybet!"@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:translated text
"Elnök úr, tisztelt Ház, 70 évvel ezelőtt — a napokat nem tudtam kiszámolni — Európa, a nemzetállamok Európája, kijelentette, hogy nem tud és nem is fog meghalni Danzigért; ez a gyáva, antiliberális — jóllehet hivatalosan antifasiszta — Európa egészében és közösen felelős a valaha is bekövetkezett két rettenetes háború egyikéért, amelyek szörnyű sebhelyként borítják az emberiség arcát. Ma másképp ugyan, de szintén nem akarunk meghalni Darfúrért, nem akarunk meghalni Jugoszláviáért, és nem akarunk meghalni Tibetért. Ez az Európa valóban a nemzetállamok Európája. Olvassák friss szemmel Spinellit és a Ventotene Manifestót, hallgassák a dalai láma szavait, és meglátják, hogy az autonómia választása, a „szabad Tibet a szabad Kínáért” hozzáállás mindazt képviseli, ami a most kiveszőfélben lévő Európát alkotja: európai hazánkat, amelyet sajnálatos módon újra a nemzetállamok Európájává alakítunk vissza. Ezért meggyőződésem, hogy ki kell mondanunk: Solana úr jobban tette volna, ha hallgat, ahelyett, hogy bejelenti: „Elmegyek a nyitóünnepségre.” Egy másik lényeges dolog a dalai láma és Karma Chophel által mutatott realizmus, amely azt sugallja, hogy nem kellene felvetnünk az olimpiáról való távolmaradásunk apokaliptikus problémáját, hanem cselekednünk kellene olyan formában, hogy nem vállaljuk a nyitóünnepséget. Solana úron keresztül azt kellene mondanunk: „ ”, nem megyünk, ahelyett, hogy továbbra is ezt a szégyenletes cirkuszt játsszuk. A szabad Kínáért, a szabad Európáért, szabadítsátok fel Tibetet!"@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, 70 vuotta sitten – en pystynyt laskemaan päiviä – Eurooppa, kansallisvaltioiden Eurooppa julisti, ettei se voisi tai haluaisi kuolla Danzigin puolesta ja että pelkurimainen Eurooppa, liberalismia vastustava – mutta kuitenkin muodollisesti fasismia vastustava – Eurooppa olisi yhteisesti vastuussa toisesta kaikkien aikojen kamalimmista sodista, arvista ihmiskunnan kasvoilla. Nykyään emme halua kuolla Darfurin puolesta, emme halunneet kuolla Jugoslavian puolesta, emmekä halua kuolla Tiibetin puolesta. Tällainen Eurooppa on todellakin kansallisvaltioiden Eurooppa. Tarkastelkaa uudemman kerran Spinelliä ja lukekaa Ventotenen manifesti, kuunnelkaa Dalai-laman sanoja ja huomaatte, että itsehallinnon ja ”free Tibet for a free China” -asenteen valitseminen edustaa kaikkea sitä, mikä muodostaa Euroopan, jonka olemme nyt menettämässä, eurooppalaisen kotimaamme, jota olemme jälleen kerran muuttamassa kansallisvaltioiden Euroopaksi. Mielestäni onkin sanottava, että Javier Solanan olisi pitänyt pysyä hiljaa, mutta hän on jo ilmoittanut menevänsä avajaisseremoniaan. Toinen tärkeä seikka on realismi, jota Dalai-lama ja Karma Chophel ovat osoittaneet esittäessään, ettei meidän pitäisi tehdä hirvittävää ongelmaa olympialaisiin osallistumisesta, mutta meidän ei pitäisi tukea avajaisseremoniaa. Meidän pitäisi sanoa Javier Solanan välityksellä ” ”, emme ole menossa, sen sijaan, että jatkamme tämän säälittävän näytelmän esittämistä. ”For free China, for free Europe, free Tibet!”"@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, zeventig jaar geleden – de dagen heb ik niet kunnen tellen – verklaarde Europa, het Europa van de natiestaten, dat het niet kon en niet wilde sterven voor Danzig; dat laffe Europa, dat antiliberale – hoewel officieel antifascistische – Europa, was, in zijn geheel, gezamenlijk verantwoordelijk voor een van de twee verschrikkelijkste oorlogen in de geschiedenis, die littekens op het gezicht van de mensheid. Vandaag willen we, op andere manieren, niet sterven voor Darfur, we wilden niet sterven voor Joegoslavië en we willen niet sterven voor Tibet. Dit Europa is eigenlijk het Europa van de natiestaten. Kijk met een frisse blik naar Spinelli en lees het Manifest van Ventotene, luister naar de woorden van de dalai lama en u zult zien dat de keuze voor autonomie, het standpunt “bevrijd Tibet voor een vrij China”, alles vertegenwoordigt waaruit het Europa bestaat dat we nu aan het verliezen zijn: ons Europese thuisland, dat we nu triest genoeg weer bezig zijn in een Europa van natiestaten te veranderen. Daarom ben ik van mening dat gezegd moet worden dat de heer Solana had moeten zwijgen; hij heeft al verkondigd: “Ik ga naar de openingsceremonie.” Een ander belangrijk punt is het realisme dat de dalai lama en Karma Chophel aan de dag leggen en dat ons influistert dat we niet het apocalyptische probleem van het boycotten van de Spelen moeten oproepen, maar actie ondernemen door de openingsceremonie niet te steunen. We zouden via de heer Solana moeten zeggen: “ gaan wij niet,” in plaats van tot op dit moment door te gaan met dit genante schouwspel. Voor een vrij China, voor een vrij Europa: bevrijd Tibet!"@nl3
lpv:translated text
". Herr talman, mina damer och herrar! För 70 år sedan – jag har inte kunnat räkna dagarna – förklarade Europa, ett Europa bestående av nationalstater, att det inte kunde och inte tänkte dö för Danzig. Det fega Europa, det antiliberala – fast formellt antifascistiska – Europa, hela detta Europa hade ett gemensamt ansvar för ett av de två mest fruktansvärda krigen någonsin, dessa ärr på mänsklighetens ansikte. På andra sätt vill vi i dag inte dö för Darfur, vi ville inte dö för Jugoslavien och vi vill inte dö för Tibet. Detta Europa är verkligen ett nationalstaternas Europa. Se på Spinelli med nya ögon och läs Ventotenemanifestet, lyssna till Dalai Lamas ord och ni kommer att förstå att självständigheten, inställningen ”ett fritt Tibet för ett fritt Kina” står för allt som utgör det Europa vi nu håller på att förlora – vårt europeiska hemland, som vi tyvärr återigen håller på att förvandla till ett Europa av nationalstater. Det måste därför sägas att Javier Solana borde ha tigit – han har redan meddelat ”Jag tänker åka till öppningsceremonin”. En annan viktig punkt är den realism som Dalai Lama och Karma Chophel uppvisar, som visar att vi inte bör ta upp den kritiska frågan om deltagande i OS utan agera genom att inte stödja öppningsceremonin. Vi borde genom Javier Solana säga vi reser inte, hellre än att fortsätta med detta skamliga spektakel. För ett fritt Kina, ett fritt Europa, ett fritt Tibet!"@sv22
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν από 70 χρόνια –δεν μπορώ να αναφέρω τον ακριβή αριθμό ημερών– η Ευρώπη, η Ευρώπη των εθνικών κρατών, δήλωσε ότι δεν μπορούσε και δεν επρόκειτο να πεθάνει για το Ντάντσιχ, αυτή η δειλή Ευρώπη, αυτή η αντιφιλελεύθερη –αν και επισήμως αντιφασιστική– Ευρώπη, στο σύνολό της, ήταν συνυπεύθυνη για έναν από τους πιο φρικτούς πολέμους της Ιστορίας, γι’ αυτές τις πληγές στο πρόσωπο της ανθρωπότητας. Σήμερα, με διαφορετικούς τρόπους, δεν θέλουμε να πεθάνουμε για το Νταρφούρ, δεν θέλαμε να πεθάνουμε για τη Γιουγκοσλαβία και δεν θέλουμε να πεθάνουμε για το Θιβέτ. Αυτή η Ευρώπη είναι στην πραγματικότητα η Ευρώπη των εθνικών κρατών. Κοιτάξτε για λίγο ξανά τον Spinelli και διαβάστε το μανιφέστο του Ventotene, ακούστε τα λόγια του Δαλάι Λάμα και θα δείτε ότι η επιλογή της αυτονομίας, η στάση του «ελεύθερου Θιβέτ για μια ελεύθερη Κίνα», αντιπροσωπεύει όλα όσα συνιστούν την Ευρώπη που τώρα χάνουμε: την ευρωπαϊκή μας πατρίδα, την οποία, δυστυχώς, μετατρέπουμε τώρα για μια ακόμη φορά σε Ευρώπη εθνικών κρατών. Πιστεύω λοιπόν ότι οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο κ. Σολάνα έπρεπε να σιωπήσει· έχει ήδη δηλώσει: «θα παραστώ στην τελετή έναρξης». Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ο ρεαλισμός που επέδειξαν ο Δαλάι Λάμα και ο Karma Chophel, ο οποίος μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να εγείρουμε το καταστροφικό πρόβλημα της μη συμμετοχής στους Ολυμπιακούς, αλλά να αναλάβουμε δράση με τη μορφή της μη νομιμοποίησης της τελετής έναρξης. Πρέπει να πούμε, διά του κ. Σολάνα, « », δεν πρόκειται να παραστούμε, αντί να συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε αυτή τη θλιβερή εικόνα. Για μια ελεύθερη Κίνα, για μια ελεύθερη Ευρώπη, ελευθερία στο Θιβέτ!"@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, pirms 70 gadiem – es neesmu spējis saskaitīt dienas – viennācijas valstu Eiropa paziņoja, ka tā nevar un ka tā neatdos savu dzīvību par Danzigu, tā gļēvā Eiropa, tā antiliberālā Eiropa, kas oficiāli bija antifašistiski noskaņota, bija kopīgi atbildīga par vienu no diviem visbriesmīgākajiem jebkad notikušajiem kariem, kuri atstāja rētas uz cilvēces sejas. Šobrīd dažādos veidos mēs nevēlamies atdot dzīvību par Dārfūru, mēs nevēlējāmies atdot dzīvību par Dienvidslāviju un mēs nevēlamies atdot dzīvību par Tibetu. Šī Eiropa tiešām ir viennācijas valstu Eiropa. No jauna pievērsieties un izlasiet Ventotenes manifestu, ieklausieties vārdos un jūs redzēsiet, ka autonomijas izvēle, nostāja „brīva Tibeta brīvai Ķīnai” ir pamatā Eiropai, kuru mēs šobrīd zaudējam: mūsu Eiropas dzimtene, kuru mēs diemžēl kārtējo reizi pārvēršam par viennācijas valstu Eiropu. Tādēļ es uzskatu, ka ir jāpasaka, ka nevajadzēja neko teikt; viņš jau ir paziņojis: „es došos uz atklāšanas ceremoniju”. Vēl viens svarīgs punkts ir reālisms, ko parādījuši un kas mūs uzvedina uz domām, ka mums nav jāsaasina apokaliptiskā problēma par nepiedalīšanos olimpiskajās spēlēs, bet jārīkojas, neapstiprinot atklāšanas ceremoniju. Ar starpniecību mums ir jāsaka „ ”, ka mēs nepiedalīsimies, nevis jāturpina rīkot šī apkaunojošā izrāde. Par brīvu Ķīnu, brīvu Eiropu, brīvu Tibetu!"@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Sic stantibus rebus"3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:unclassifiedMetadata
"„sic stantibus rebus“"9
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, 70 years ago – I have not been able to count the days – Europe, the Europe of nation states, declared that it could not and would not die for Danzig, that cowardly Europe, that anti-liberal – although formally antifascist – Europe, in its entirety, was jointly responsible for one of the two most horrific wars ever, those scars on the face of humanity. Today, in different ways, we do not wish to die for Darfur, we did not wish to die for Yugoslavia and we do not wish to die for Tibet. This Europe really is the Europe of nation states. Take a fresh look at Spinelli and read the Ventotene Manifesto, listen to the words of the Dalai Lama and you will see that the choice of autonomy, the ‘free Tibet for a free China’ stance, represents everything that constitutes the Europe we are now losing: our European homeland, which we are sadly now once again turning into a Europe of nation states. I therefore believe it has to be said that Mr Solana should have remained silent; he has already proclaimed ‘I am going to the opening ceremony’. Another important point is the realism shown by the Dalai Lama and by Karma Chophel, which suggests to us that we should not be raising the apocalyptic problem of non-participation in the Olympics, but taking action in the form of not endorsing the opening ceremony. We should be saying, through Mr Solana, ‘ ’, we are not going, rather than continuing to present this shameful spectacle. For free China, for free Europe, free Tibet!"@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:translated text
"Señor Presidente, señorías, hace 70 años —no he podido contar los días— Europa, la Europa de los Estados, declaró que no podía morir y que no moriría por Danzig, que la cobarde Europa, la Europa antiliberal —aunque, formalmente, antifascista— era responsable en su conjunto de una de las dos guerras más terribles que se han producido, que ha dejado cicatrices en el rostro de la humanidad. Hoy, de maneras diversas, no deseamos morir por Darfur, tampoco quisimos morir por Yugoslavia y no estamos dispuestos a morir por el Tíbet. Esta Europa es, ciertamente, la Europa de los Estados nacionales. Revisen a Spinelli, lean en manifiesto de Ventotene, escuchen las palabras del Dalái Lama y verán que la opción de la autonomía, la postura del «Tíbet libre para una China libre» representa todo lo que constituye la Europa que ahora estamos perdiendo: nuestra patria europea que, de nuevo, estamos convirtiendo en una Europa de Estados nacionales. Creo que se debe decir que el señor Solana tendría que haberse callado; en cambio, ya ha manifestado que acudirá a la ceremonia de apertura. Otra cuestión importante es el realismo de que han hecho gala el Dalái Lama y Karma Chophel, que ya nos han sugerido que no deberíamos provocar el problema apocalíptico de no participar en los Juegos Olímpicos, sino más bien tomar la medida de no aprobar la ceremonia de apertura. Deberíamos decir, a través del señor Solana, « », no iremos, en vez de continuar con este vergonzante espectáculo. Para una China libre, para una Europa libre, ¡liberemos el Tíbet!"@es21
lpv:spoken text
". – Signor Presidente, onorevoli colleghi, settanta anni fa – non ho potuto controllare i giorni – l’Europa, quella Europa delle patrie proclamava che non poteva e non voleva morire per Danzica, quell’Europa vigliacca, quell’Europa, tutta, antiliberale anche se formalmente antifascista, fu coautrice di una delle due guerre più tragiche, delle ipoteche sulla vita dell’umanità. Oggi attraverso vie diverse non si vuole morire per il Darfur, non si voleva morire per la Iugoslavia, non si vuole morire per il Tibet, questa Europa è davvero l’Europa delle patrie. Guardate, leggete di nuovo Spinelli e leggete il manifesto di Ventotene, sentite le parole del e vedrete che nella scelta dell’autonomia, nella posizione “free Tibet for free China” in quello c’è tutto ciò che ha costituito l’Europa che stiamo perdendo, l’Europa patria europea e l’Europa delle patrie della quale stiamo divenendo tristemente i nuovi autori. Allora io penso che bisogna dire che Solana poteva stare zitto – ha già cantato “vado all’inaugurazione" – e poi, altra cosa importante, il realismo del e il realismo di Karma Chophel ci suggerisce di non porre il problema apocalittico del non andare alle Olimpiadi, ma un atto, quello di mancare a dare l’avallo all’inaugurazione. Noi dobbiamo dire, attraverso Solana, “sic stantibus rebus” non si va, non continuare a dare questo spettacolo vergognoso davvero che noi diamo. “For free China, for free Europe, free Tibet!”."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus»"8
lpv:translated text
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor 70 Jahren – die Tage habe ich nicht zählen können – erklärte das aus Nationalstaaten bestehende Europa, es könne und würde nicht für Danzig sterben. Dieses feige, dieses antiliberale, wenngleich formal antifaschistische Europa war gemeinschaftlich für einen der zwei furchtbarsten Kriege, diese Narben im Gesicht der Menschheit, verantwortlich, die die Welt jemals erlebt hat. Heute hingegen wollen wir nicht für Darfur sterben – wie seinerzeit auch nicht für Jugoslawien –, und dasselbe gilt für Tibet. Dieses Europa ist wahrhaftig das Europa der Nationalstaaten. Lesen Sie noch einmal Spinelli und das Manifest von Ventotene, hören Sie sich die Worte des Dalai Lama an und Sie werden erkennen, dass die Entscheidung für Autonomie, die Einstellung „ein freies Tibet für ein freies China“, all das repräsentiert, was das Europa ausmacht, das wir gerade verlieren – unsere europäische Heimat, die wir bedauerlicherweise wieder in ein Europa von Nationalstaaten umwandeln. Nach meinem Dafürhalten hätte Herr Solana besser daran getan, zu schweigen. Er hat bereits erklärt: „Ich fahre zur Eröffnungsfeier“. Ein anderer wichtiger Punkt ist der vom Dalai Lama und Karma Chophel gezeigte Realismus, der nahe legt, man sollte die apokalyptische Frage der Nichtteilnahme an den Olympischen Spielen nicht stellen, sondern Maßnahmen in Form der Boykottierung der Eröffnungsfeier ergreifen. Wir sollten durch Herrn Solana sagen: wir fahren nicht, statt das beschämende Spektakel fortzusetzen. Für ein freies China, ein freies Europa, ein freies Tibet."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há 70 anos – não posso precisar exactamente há quantos dias – a Europa, a Europa dos Estados-nações, declarou que não podia nem iria morrer por Danzig, essa Europa cobarde, essa Europa antiliberal – embora formalmente antifascista – essa Europa foi, na globalidade, co-responsável por uma das duas mais horríveis guerras de sempre, que deixou cicatrizes no rosto da humanidade. Hoje, de formas diferentes, não queremos morrer pelo Darfur, tal como não quisemos morrer pela Jugoslávia, e não queremos morrer pelo Tibete. Esta Europa é mesmo a Europa dos Estados-nações. Olhem com outros olhos para Spinelli e leiam o Manifesto de Ventotene, escutem as palavras do Dalai Lama e verão que a escolha da autonomia e que a posição “Tibete livre por uma China livre” representa tudo aquilo que constitui a Europa que estamos a perder: a nossa pátria europeia, que estamos, infelizmente, e uma vez mais, a transformar numa Europa de Estados-nações. Penso, por isso, que tem de ser dito que o senhor Solana deveria ter-se mantido em silêncio; já anunciou “Vou à cerimónia de abertura”. Outro ponto importante é o realismo demonstrado pelo Dalai Lama e por Karma Chopel, que nos sugere que não deveríamos estar a levantar o problema apocalíptico da não participação nos Jogos Olímpicos, mas a agir, não aceitando a cerimónia de abertura. Deveríamos estar a dizer, através do senhor, Solana, ‘ ’, nós não vamos, em vez de continuar a apresentar este espectáculo vergonhoso. Por uma China livre, por uma Europa livre, Tibete livre!"@pt17
lpv:translated text
"Monsieur le Président, mesdames et messieurs, il y a 70 ans (je n’ai pas réussi à compter le nombre de jours) l’Europe, l’Europe des États nations, a déclaré qu’elle ne pouvait pas et qu’elle ne mourrait pas pour Danzig, que cette Europe lâche, anti-libérale même si formellement antifasciste, dans son ensemble, était conjointement responsable de l’une des deux guerres les plus horribles de l’histoire, de ces marques indélébiles sur le visage de l’humanité. Aujourd’hui, de la même manière, nous ne souhaitons pas mourir pour le Darfour, nous ne voulions pas mourir pour la Yougoslavie et nous ne souhaitons pas mourir pour le Tibet. Cette Europe est vraiment l’Europe des États-nations. Revoyez Spinelli et lisez le manifeste de Ventotene, écoutez ce que dit le Dalaï-lama et vous verrez que le choix de l’autonomie, la position du «Tibet libre pour une Chine libre» représente tout ce que constitue l’Europe que nous sommes en train de perdre: notre patrie européenne, que nous transformons à nouveau malheureusement en une Europe des États-nations. Je pense donc qu’il faut dire que M. Solana aurait dû se taire. Il a déjà proclamé qu’il irait à la cérémonie d’ouverture. Un autre point important est le réalisme dont font preuve le Dalaï-lama et par Karma Chophel, qui nous suggère de ne pas soulever le problème apocalyptique de la non-participation aux jeux, mais plutôt de ne pas donner notre aval à la cérémonie d’ouverture. Nous devrions dire, à travers M. Solana, « nous ne viendrons pas, plutôt que de continuer à donner ce spectacle honteux. Pour une Chine libre, pour une Europe libre, Tibet libre!"@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:unclassifiedMetadata
"sic stantibus rebus"18,5,15,19,14,16,11,7,22,10,13,4,21,17
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! For 70 år siden - jeg har ikke formået at tælle dagene - erklærede Europa, et Europa af nationalstater, at det hverken ville eller kunne dø for Gdansk. Det kujonagtige Europa, det antiliberale - omend formelt antifascistiske - Europa, i sin helhed, havde et fælles ansvar for en af de to mest rædselsvækkende krige nogensinde, disse ar i menneskehedens ansigt. I dag ønsker vi på andre måder ikke at dø for Darfur, vi ønskede ikke at dø for Jugoslavien, og vi ønsker ikke at dø for Tibet. Dette Europa er virkelig et Europa af nationalstater. Vend tilbage til Spinelli og læs Ventotene Manifesto, lyt til Dalai Lamas ord, og De vil se, at valget af selvstyre, holdningen om "befri Tibet for et frit Kina", repræsenterer alt det, som det Europa, vi nu mister, udgør: vores europæiske hjemland, som vi desværre endnu en gang gør til et Europa af nationalstater. Derfor mener jeg, at det er nødvendigt at sige, at hr. Solana burde have forholdt sig tavs. Han har allerede udtalt: "Jeg tager til åbningsceremonien". Et andet vigtigt element er den realisme, som Dalai Lama og Karma Chophel har demonstreret, der viser, at vi ikke bør rejse det apokalyptiske spørgsmål om ikkedeltagelse i De Olympiske Lege, men reagere ved ikke at støtte åbningsceremonien. Gennem hr. Solana burde vi sige "sic stantibus rebus" tager vi ikke af sted, i stedet for at fortsætte denne skandaløse forestilling. For et frit Kina, for et frit Europa, befri Tibet!"@da2
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.6.3-072"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph