Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-058"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Letztes Jahr haben wir uns für strenge und ambitionierte Umweltziele entschieden und jetzt ist die Zeit gekommen, sich der Herausforderung der Realisierung dieser Ziele zu stellen. Die EU muss jedoch ihre Umweltziele erreichen, ohne dabei wirtschaftlichen Selbstmord zu begehen. Wir dürfen Ökologie nicht gegen Ökonomie ausspielen. Ich begrüße daher den Kompromiss, der bei dem letzten Gipfel gefunden wurde. Die Bekämpfung des Klimawandels wird selbstverständlich auch etwas kosten. Der Preis der Untätigkeit würde jedoch die Kosten der zu beschließenden Maßnahmen bei weitem übersteigen. Man muss aber darauf achten, dass die Last der CO Reduzierung zwischen den Mitgliedstaaten und Industriesektoren gerecht verteilt wird. Es ist mir wichtig, dass die Mitgliedstaaten, die schon mehr in der Richtung der Bekämpfung des Klimawandels gemacht haben als die anderen, nicht benachteiligt werden. Die energieintensiven Sektoren müssen ebenso ihren Beitrag zur CO Reduzierung leisten. Auch von ihnen müssen wir eine Umstellung ihrer Produktion auf die neueste umweltfreundliche Technik verlangen. Im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft müssen wir jedoch darauf achten, dass es zu keiner Verlagerung CO intensiver Industriezweige in Staaten außerhalb der EU kommt. Es wäre wünschenswert, wenn die Klimabewegung in Europa auch die sich entwickelnden Volkswirtschaften wie China oder Indien motivieren könnte."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Eelmisel aastal võtsime endale kohustuse rasketeks ja ambitsioonikateks keskkonnakaitse eesmärkideks ja nüüd on aeg astuda vastu väljakutsele need saavutada. Siiski on ELi jaoks eluliselt tähtis oma keskkonnakaitse eesmärgid saavutada, sooritamata majanduslikku enesetappu. Me ei tohi ökoloogiat majanduse vastu välja mängida. Seetõttu tervitan ma kompromissi, mis leiti viimasel tippkohtumisel. Kliimamuutusega võitlemisel on muidugi oma hind. Siiski ületab tegevusetuse hind suurel määral vajalike leevendusmeetmete hinda. Sellest hoolimata on oluline tagada, et süsinikdioksiidi heide oleks jagatud võrdselt liikmesriikide ja tööstussektorite vahel, ning samuti tuleks minu arvates tagada, et need liikmesriigid, kes on teistest juba rohkem teinud kliimamuutusega võitlemiseks, ei satuks ebasoodsamasse olukorda. Samuti peavad energiamahukad sektorid andma oma panuse süsinikdioksiidi heite vähendamiseks. Me peame nõudma, et ka nemad muudaksid oma tootmisprotsessid viimastele keskkonnasõbralikele tehnoloogiatele vastavaks. Euroopa majanduse konkurentsivõime huvides peame siiski tegema oma parima, et ära hoida ohtra CO heitega sektorite ümberpaiknemise väljapoole Euroopa Liitu. Kui Euroopa kliimakaitse liikumine suudaks motiveerida selliseid esilekerkivaid majanduskeskkondi nagu Hiina või India samuti oma osa täitma, siis oleks see üks teretulnud samm."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Letztes Jahr haben wir uns für strenge und ambitionierte Umweltziele entschieden und jetzt ist die Zeit gekommen, sich der Herausforderung der Realisierung dieser Ziele zu stellen. Die EU muss jedoch ihre Umweltziele erreichen, ohne dabei wirtschaftlichen Selbstmord zu begehen. Wir dürfen Ökologie nicht gegen Ökonomie ausspielen. Ich begrüße daher den Kompromiss, der bei dem letzten Gipfel gefunden wurde. Die Bekämpfung des Klimawandels wird selbstverständlich auch etwas kosten. Der Preis der Untätigkeit würde jedoch die Kosten der zu beschließenden Maßnahmen bei weitem übersteigen. Man muss aber darauf achten, dass die Last der CO Reduzierung zwischen den Mitgliedstaaten und Industriesektoren gerecht verteilt wird. Es ist mir wichtig, dass die Mitgliedstaaten, die schon mehr in der Richtung der Bekämpfung des Klimawandels gemacht haben als die anderen, nicht benachteiligt werden. Die energieintensiven Sektoren müssen ebenso ihren Beitrag zur CO Reduzierung leisten. Auch von ihnen müssen wir eine Umstellung ihrer Produktion auf die neueste umweltfreundliche Technik verlangen. Im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft müssen wir jedoch darauf achten, dass es zu keiner Verlagerung CO intensiver Industriezweige in Staaten außerhalb der EU kommt. Es wäre wünschenswert, wenn die Klimabewegung in Europa auch die sich entwickelnden Volkswirtschaften wie China oder Indien motivieren könnte."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Minulý rok jsme se zavázali k přísným a náročným cílům v oblasti životního prostředí a nyní nadešel čas, abychom se je snažili naplňovat. Je však povinností Evropské unie, aby dosahovala svých environmentálních cílů, aniž by páchala ekonomickou sebevraždu. Nesmíme stavět ekologii a ekonomiku proti sobě. Proto vítám kompromis, kterého bylo dosaženo na nedávném summitu. Boj proti změně klimatu samozřejmě něco stojí. Avšak náklady za nečinnost vysoce převýší náklady na potřebná opatření ke zmírnění důsledků. Nicméně je nezbytné, aby se zatížení spojené se snižováním emisí CO rovnoměrně rozdělilo mezi členské státy a průmyslová odvětví a také, podle mého názoru, aby nebyly znevýhodňovány ty členské státy, které toho v boji proti změně klimatu již udělaly víc než ostatní. Také energeticky náročné sektory se musí podílet na snižování emisí CO . Musíme požadovat, aby převedly své výrobní procesy na nejnovější ekologicky šetrné technologie. V zájmu udržení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky však musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zabránili přemístění výroby s vysokým podílem emisí CO do zemí mimo EU. Pokud by změna klimatu přiměla rozvíjející se ekonomiky, jako je Čína nebo Indie, aby také hrály svou úlohu, byl by to vítaný krok."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Minulý rok sme sa zaviazali k náročným a ambicióznym environmentálnym cieľom a teraz nadišiel čas, aby sme čelili výzve ich dosiahnutia. Nevyhnutným pre EÚ je však dosiahnutie jej environmentálnych cieľov bez toho, aby spáchala hospodársku samovraždu. Nemôžeme ekológiou vyradiť ekonómiu. Preto vítam kompromis, ktorý bol určený na nedávnom samite. Boj proti zmene klímy je samozrejme nákladný. Avšak náklady za nečinnosť budú vo veľkej miere presahovať náklady na požadované opatrenia určené na vyrovnanie sa s následkami zmeny klímy. Predsa len je však dôležité zabezpečiť, že zaťaženie, ktoré predstavuje znižovanie objemu emisií CO bude rovnomerne rozdelené medzi členské štáty a priemyselné odvetvia a rovnako podľa môjho názoru je dôležité zabezpečiť, aby tie členské štáty, ktoré už urobili viac než iné v oblasti boja proti zmene klímy, neboli znevýhodnené. Energeticky náročné odvetvia musia tiež prispieť k znižovaniu objemu emisií CO . Musíme požadovať, aby tiež prispôsobili svoje výrobné postupy najnovším ekologickým technológiám. V záujme konkurencieschopnosti v rámci európskeho hospodárstva však musíme urobiť, čo je v našich silách, aby sme predišli akémukoľvek premiestneniu odvetví náročných na produkciu CO do krajín mimo EÚ. Ak by hnutie za klímu v Európe mohlo motivovať rozvíjajúce sa hospodárstva, akými sú napríklad Čína a India, k tomu, aby zohrávali svoju úlohu, išlo by o veľmi vítaný krok."@sk19
lpv:translated text
". Pernai nusistatėme sudėtingus ir ambicingus aplinkosaugos tikslus, o dabar atėjo laikas susidurti su jų įgyvendinimo iššūkiu. Tačiau Europos Sąjungai tenka imperatyvas pasiekti savo aplinkosaugos tikslų kartu neįvykdant ekonominės savižudybės. Neturime supriešinti ekologijos su ekonomika. Todėl sveikinu kompromisą, kurio buvo pasiekta neseniai vykusiame aukščiausio lygio susitikime. Žinoma, kova su klimato kaita kainuoja. Tačiau neveiklumo kaina labai viršys reikalingų sušvelninimo priemonių kainą. Vis dėlto būtina užtikrinti, kad CO emisijų sumažinimo našta būtų teisingai padalyta tarp valstybių narių ir pramonės sektorių, taip pat, mano nuomone, svarbu užtikrinti, kad neatsidurtų nepalankioje padėtyje tos valstybės narės, kurios kovoje su klimato kaita jau nuveikė daugiau nei kitos. Intensyviai energiją naudojantys sektoriai taip pat turi prisidėti mažinant CO emisijas. Turime pareikalauti, kad jie taip pat įdiegtų į savo gamybos procesus naujausias ekologiškas technologijas. Tačiau rūpindamiesi Europos ekonomikos konkurencingumu turime padaryti viską, kas įmanoma, kad sutrukdytume bet kokio CO intensyviai išmetančio sektoriaus perkėlimui į šalis už Europos Sąjungos ribų. Jei judėjimas Europoje dėl klimato kaitos galėtų paskatinti tokias besivystančias ekonomikas kaip Kiniją ar Indiją taip pat atlikti savo vaidmenį, tai būtų sveikintinas žingsnis."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"W ubiegłym roku zaangażowaliśmy się w trudne i ambitne cele z zakresu ochrony środowiska i teraz nadszedł czas, by zmierzyć się z wyzwaniem ich realizacji. Tym niemniej, imperatywem dla Unii Europejskiej jest osiągnięcie celów z zakresu ochrony środowiska bez popełniania gospodarczego samobójstwa. Nie możemy wygrywać ekologii kosztem gospodarki. Dlatego, z zadowoleniem przyjmuję kompromis, który został wypracowany na ostatnim szczycie. Oczywiście, walka ze zmianami klimatu kosztuje. Jednakże, koszt bezczynności w olbrzymim stopniu przekroczy koszt wymaganych środków ograniczenia. Niemniej jednak bardzo ważne jest zapewnienie, by koszty ograniczenia emisji CO zostały sprawiedliwie podzielone pomiędzy państwami członkowskimi i gałęziami przemysłu oraz także, moim zdaniem, zapewnienie, że nie będą poszkodowane te państwa członkowskie, które do tej pory zrobiły więcej, niż inni w walce ze zmianami klimatu. Sektory energochłonne muszą również wnieść swój wkład w zmniejszenie emisji CO . Musimy wymagać, by one również przestawiły swoje procesy produkcyjne na najnowsze, przyjazne dla środowiska technologie. Jednakże, w interesie konkurencyjności w gospodarce europejskiej, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zapobiegać przemieszczaniu sektorów o dużej emisji CO do krajów poza Unią Europejską. Jeżeli europejski ruch na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi mógłby zmotywować rozwijające się gospodarki, takie jak Chiny lub Indie, do wzięcia w tym udziału, to byłby to mile widziany krok."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"A múlt évben kemény és feszített célok mellett köteleztük el magunkat, most pedig eljött az idő, hogy szembenézzünk a célok megvalósításának kihívásával. Az EU-nak azonban feltétlenül anélkül kell elérnie környezeti céljait, hogy gazdasági öngyilkosságot hajtana végre. A környezetvédelmet nem szabad a gazdaság ellen kijátszanunk. Ezért üdvözlöm a mostani csúcson meghatározott kompromisszumot. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem természetesen költséggel jár. A tétlenkedés költsége viszont jóval meghaladja a megkövetelt enyhítő intézkedésekét. Mindazonáltal biztosítani szükséges azt, hogy a széndioxid-kibocsátás csökkentésének terhét igazságosan osszuk meg a tagállamok és az ipari ágazatok között, és véleményem szerint az is fontos, hogy szavatoljuk: azok a tagállamok, melyek már többet tettek az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében, mint mások, ne szenvedjenek hátrányt. A nagy energiafelhasználású ágazatoknak szintén hozzá kell járulniuk a CO kibocsátás visszaszorításához. Követelnünk kell, hogy termelési folyamataikat ezek is a legújabb környezetbarát technológiákká alakítsák át. Az európai gazdaság versenyképessége érdekében azonban minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak megelőzéséért, hogy nagy CO kibocsátású ágazatok az EU-n kívüli országokba telepedjenek át. Ha az európai klímamozgalom olyan fejlődő országokat tudna ösztönözni, mint Kína vagy India, hogy ők is kivegyék részüket, ez üdvözlendő fejlemény lenne."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Sidste år forpligtede vi os til hårde og ambitiøse miljømål, og nu er tiden inde til at klare udfordringen med at nå dem. Det, der er vigtigt for EU, er imidlertid at nå sine miljømål uden at begå økonomisk selvmord. Vi må ikke spille økologien ud mod økonomien. Derfor bifalder jeg det kompromis, der blev indgået på topmødet for nylig. Bekæmpelse af klimaforandringer koster naturligvis noget. Men omkostningerne ved passivitet vil langt overstige omkostningerne ved de påkrævede imødegåelsesforanstaltninger. Alligevel er det vigtigt at sikre, at byrden ved reduktion af CO emissioner fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne og industrisektorerne, og efter min mening også at sikre, at de medlemsstater, der allerede har gjort mere end de øvrige for at bekæmpe klimaforandringerne, ikke straffes for det. De energiintensive sektorer skal også yde deres bidrag til reduktion af CO emissionerne. Vi må forlange, at også de omlægger deres produktionsprocesser til de nyeste miljøvenlige teknologier. Af hensyn til konkurrenceevnen i den europæiske økonomi må vi imidlertid gøre vores yderste for at forhindre enhver flytning af CO intensive sektorer til lande uden for EU. Hvis klimabevægelsen i Europa kunne få nye økonomier som Kina og Indien til også at gøre deres, ville det være et meget positivt skridt."@da2
lpv:translated text
"Sitouduimme viime vuonna koviin ja kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin. Nyt onkin aika tarttua haasteeseen tavoitteiden saavuttamiseksi. EU:n on kuitenkin ehdottomasti pyrittävä ympäristötavoitteisiinsa niin, ettei se tee taloudellista itsemurhaa. Emme saa toimia ekologisesti talouden kustannuksella. Olenkin siis tyytyväinen hiljattain pidetyn huippukokouksen hahmottelemaan kompromissiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen tulee tietenkin kalliiksi. Toimimattomuuden kustannukset olisivat kuitenkin paljon suuremmat kuin vaadittavien lievennystoimien kustannukset. On silti huolehdittava siitä, että hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä koituva taakka jaetaan tasavertaisesti jäsenvaltioiden ja teollisuudenalojen kesken, sekä varmistettava, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat jo tehneet muita enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi, eivät joudu epäedullisempaan asemaan. Energiavaltaisten teollisuudenalojen täytyy myös tehdä oma osuutensa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Meidän pitää pyytää niitä vaihtamaan tuotantoprosessinsa uusimpiin ympäristöystävällisiin teknologioihin. Euroopan talouden kilpailukyvyn nimissä meidän on kuitenkin tehtävä kaikkemme estääksemme paljon hiilidioksidia tuottavien alojen siirtymisen EU:n ulkopuolelle. On hyvä, jos unionin ilmastotoiminta motivoi kehittyviä talouksia, kuten Kiinaa tai Intiaa, tekemään oman osuutensa."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Förra året förband vi oss till tuffa och ambitiösa mål för miljön och tiden är inne för att ta itu med utmaningen att uppnå dem. Det som EU måste göra är dock att uppnå sina miljömål utan att begå ekonomiskt självmord. Vi får inte spela ut ekologin mot ekonomin. Jag välkomnar därför den kompromiss som man har kommit fram till under det senaste toppmötet. Att bekämpa klimatförändringarna kostar naturligtvis. Men att inte vidta några åtgärder alls kostar oss mer än att vidta de bromsande åtgärder som krävs. Samtidigt är det viktigt att se till att kostnaderna för att minska koldioxidutsläppen fördelas rättvist mellan medlemsstaterna och industrisektorerna, och även, enligt min åsikt, att se till att de medlemsstater som redan har gjort mer än andra för att bekämpa klimatförändringarna inte behandlas ofördelaktigt. De energiintensiva sektorena måste också göra sitt för att minska koldioxidutsläppen. Vi måste kräva att de också anpassar sina produktionsförfaranden efter senaste miljövänliga teknik. I intresse av konkurrenskraften för den europeiska ekonomin måste vi dock göra vårt yttersta för att förhindra att koldioxidintensiva sektorer utlokaliseras till länder utanför EU. Om miljörörelsen i Europa även kunde motivera utvecklingsekonomier som Kina eller Indien att ta sitt ansvar skulle det vara ett mycket välkommet steg framåt."@sv22
lpv:translated text
". Vorig jaar hebben we ons sterk gemaakt voor harde en ambitieuze milieudoelstellingen en het is nu tijd om deze waar te maken. Het is echter van levensbelang dat de EU haar milieudoelstellingen bereikt zonder economisch zelfmoord te plegen. We mogen ecologie niet afzetten tegen economie. Ik ben dan ook ingenomen met het compromis dat tijdens de recente top gevonden is. Aan het bestrijden van de klimaatverandering hangt uiteraard een prijskaartje. Als we niets doen zullen de kosten echter nog vele malen hoger uitvallen dan de kosten die gemoeid zijn met deze beperkende maatregelen. Het is echter van essentieel belang dat de lasten van het terugdringen van CO uitstoot gelijkelijk verdeeld worden over de lidstaten en de industriële sectoren en ook, naar mijn mening, dat ervoor gezorgd wordt dat lidstaten die al meer hebben gedaan aan de bestrijding van de klimaatverandering dan de andere niet in het nadeel zullen zijn. Ook de energie-intensieve sectoren moeten hun bijdrage leveren aan het verminderen van de CO uitstoot. We moeten van hen eisen dat ook zij hun productieprocessen ombouwen en de allernieuwste milieuvriendelijke technologieën gaan gebruiken. In het belang van de onderlinge concurrentie binnen de Europese economie moeten we er echter alles aan doen om te voorkomen dat CO intensieve sectoren verplaatst worden naar landen buiten de EU. Als de klimaatlobby in Europa opkomende landen zoals China en India ertoe kunnen bewegen om ook hun bijdrage te leveren, zou dat zeer te verwelkomen zijn."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Πέρυσι αναλάβαμε δεσμεύσεις για αυστηρούς και φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, οπότε είναι πλέον καιρός να ανταποκριθούμε στην πρόκληση που αντιπροσωπεύει η επίτευξή τους. Ωστόσο, το μείζον ζήτημα για την ΕΕ είναι να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους χωρίς να διαπράττει οικονομική αυτοκτονία. Δεν πρέπει να φέρουμε σε αντιπαράθεση την οικολογία και την οικονομία. Επικροτώ λοιπόν τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής. Η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος έχει, βεβαίως, κόστος. Ωστόσο, το κόστος της αδράνειας θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος των μέτρων πρόληψης. Είναι όμως αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι το βάρος της προσπάθειας μείωσης των εκπομπών CO θα μοιραστεί ισότιμα μεταξύ των κρατών μελών και των κλάδων της βιομηχανίας, και, κατά τη γνώμη μου, να διασφαλιστεί επίσης ότι δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση τα κράτη μέλη που έχουν ήδη καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες από τα υπόλοιπα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Οι τομείς έντασης ενέργειας πρέπει επίσης να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO . Πρέπει να απαιτήσουμε να τροποποιήσουν και αυτοί τις παραγωγικές τους διαδικασίες και να υιοθετήσουν τις πλέον προηγμένες και φιλικές για το περιβάλλον τεχνολογίες. Χάριν, όμως, της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε τυχόν μετεγκατάσταση τομέων έντασης εκπομπών CO σε χώρες εκτός της ΕΕ. Αν το κίνημα υπέρ του κλίματος στην Ευρώπη μπορεί να προσφέρει κίνητρα σε αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως της Κίνας ή της Ινδίας να αναλάβουν και αυτές μερίδιο της ευθύνης, αυτό θα είναι ευπρόσδεκτο."@el10
lpv:translated text
"Pagājušo gadu mēs apņēmāmies realizēt grūtus un ambiciozus vides mērķus, un šobrīd ir pienācis laiks risināt ar tiem saistītos izaicinājumu. Tomēr ES obligāta prasība ir sasniegt tās vides mērķus, neizdarot ekonomisku pašnāvību. Mēs nedrīkstam ekoloģiju pretnostatīt ekonomikai. Tādēļ es atzinīgi vērtēju kompromisu, kas tika noteikts pēdējā samitā. Cīņai pret klimata pārmaiņām, protams, ir sava cena. Tomēr bezdarbības cena ievērojami pārsniegs vajadzīgo ietekmes mazināšanas pasākumu izmaksas. Tomēr ir būtiski nodrošināt, ka CO emisiju samazināšanas pienākums tiek vienlīdzīgi sadalīts starp dalībvalstīm un rūpniecības nozarēm, un, manuprāt, ir būtiski arī nodrošināt, ka dalībvalstis, kas jau ir izdarījušas vairāk nekā citas, cīnoties pret klimata pārmaiņām, netiktu nostādītas neizdevīgākā situācijā. Arī nozarēm, kas aktīvi izmanto enerģiju, ir jāpiedalās CO emisiju samazināšanā. Mums jāpieprasa, lai arī tās savos ražošanas procesos izmantotu jaunākās videi nekaitīgās tehnoloģijas. Tomēr Eiropas ekonomikas konkurētspējas interesēs mums jādara viss iespējamais, lai novērstu nozaru, kas aktīvi rada CO emisijas, jebkāda veida pārvietošanu ārpus ES. Ja Eiropas klimata kustība varētu motivēt tādas jaunattīstības valstis kā Ķīnu un Indiju piedalīties šajā procesā, tas būtu atzinīgi vērtējams solis."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Last year we committed to tough and ambitious environmental targets and the time has now come to face up to the challenge of achieving them. The imperative for the EU, however, is to attain its environmental goals without committing economic suicide. We must not play ecology off against the economy. I therefore welcome the compromise that was identified at the recent summit. Combating climate change comes at a cost of course. However, the cost of inaction will greatly exceed the cost of the mitigation measures required. Nonetheless, it is essential to ensure that the burden of reducing CO emissions is divided equitably among the Member States and industrial sectors, and also, in my view, to ensure that those Member States that have already done more than the others to combat climate change are not put at a disadvantage. The energy-intensive sectors must make their contribution to cutting CO emissions as well. We must demand that they, too, convert their production processes to the latest environmentally-friendly technologies. In the interests of competitiveness in the European economy, however, we must do our utmost to prevent any relocation of CO intensive sectors to countries outside the EU. If the climate movement in Europe could motivate developing economies such as China or India to play their part as well, that would be a welcome step."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"El año pasado establecimos varios objetivos medioambientales estrictos y ambiciosos y ahora es el momento de abordar el reto de materializarlos. La obligación de la UE es alcanzar sus objetivos medioambientales sin cometer un suicidio económico. No debemos propiciar una partida en la que juegue la ecología contra la economía. Por consiguiente, acojo con satisfacción el acuerdo que se ha identificado en la cumbre. La lucha contra el cambio climático tendrá un coste, por supuesto. Sin embargo, el coste de no hacer nada será mucho mayor que el de las medidas de mitigación que son necesarias. No obstante, es esencial garantizar que la carga de reducir las emisiones de CO se divide justamente entre los Estados miembros y los sectores industriales, y también lo es, en mi opinión, garantizar que no se ponga en una situación desfavorable a los Estados miembros que ya han tomado más medidas que los otros en la lucha contra el cambio climático. Los sectores que emplean grandes cantidades de energía también deben aportar su contribución a la reducción de las emisiones de CO . Debemos exigirles también a ellos que conviertan sus procesos de producción a las más novedosas tecnologías que respetan el medio ambiente. Por el interés de la competitividad de la economía europea, debemos hacer todo lo posible para evitar cualquier desplazamiento de los sectores que producen grandes cantidades de CO a países de fuera de la UE. Sería también deseable que el avance en materia climática en Europa motivara a las economías en desarrollo, como la de China y la de India, a sumar sus esfuerzos a este fin."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"No ano passado comprometemo-nos com metas ambientais difíceis e ambiciosas e é chegado o momento de enfrentar o desafio de as atingir. É, porém, imperativo para a UE atingir as suas metas ambientais sem se suicidar economicamente. Não podemos pôr a ecologia contra a economia. Congratulo-me, pois, com o compromisso identificado na recente cimeira. Combater as alterações climáticas tem, evidentemente, os seus custos. Todavia, o custo da inacção excederá fortemente o custo das medidas de mitigação necessárias. Não obstante, é fundamental garantir que o fardo da redução das emissões de CO seja repartido equitativamente entre os Estados-Membros e os sectores industriais, bem como, em minha opinião, garantir que esses Estados-Membros que já fizeram mais que os outros para combater as alterações climáticas não fiquem em desvantagem. Os sectores de alta intensidade energética também têm de contribuir para a redução das emissões de CO . Temos de exigir que também eles convertam os seus processos de produção para as mais modernas tecnologias ecológicas. No interesse da competitividade na economia europeia, temos porém de fazer os possíveis e impossíveis para evitar qualquer deslocalização dos sectores de alta intensidade de CO para países fora da UE. Se o movimento do clima na Europa conseguisse motivar economias em desenvolvimento como a China ou a Índia a fazerem também o que lhes compete, isso seria um avanço louvável."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Nous nous sommes fixé l’année dernière des objectifs environnementaux difficiles et ambitieux, et il est maintenant temps de relever le défi et de les atteindre. Il est cependant essentiel pour l’UE d’atteindre ces objectifs environnementaux sans commettre de suicide économique. Il ne faut pas jouer l’écologie contre l’économie. Je suis donc favorable au compromis trouvé lors du récent sommet. La lutte contre le changement climatique représente bien sûr un coût. Mais le coût de l’inaction sera bien supérieur à celui des mesures de rééquilibrage. Il est toutefois essentiel de s’assurer que le fardeau de la réduction des émissions de CO est équitablement réparti entre États membres et secteurs industriels, comme il est à mon avis essentiel de s’assurer que les États membres qui ont déjà fait plus que les autres pour lutter contre le changement climatique ne soient pas désavantagés. Les secteurs énergivores doivent aussi contribuer à la réduction des émissions de CO . Nous devons exiger qu’eux aussi convertissent leurs procédés de production aux dernières technologies les plus respectueuses de l’environnement. Dans l’intérêt de la compétitivité de l’Europe, cependant, nous devons faire notre possible pour empêcher la délocalisation des secteurs émettant beaucoup de CO vers des pays hors UE. Si les actions pro-climat entreprises en Europe pouvaient inciter les économies en développement comme l’Inde ou la Chine à jouer leur rôle en la matière, cela serait une grande avancée."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Letztes Jahr haben wir uns für strenge und ambitionierte Umweltziele entschieden und jetzt ist die Zeit gekommen, sich der Herausforderung der Realisierung dieser Ziele zu stellen. Die EU muss jedoch ihre Umweltziele erreichen, ohne dabei wirtschaftlichen Selbstmord zu begehen. Wir dürfen Ökologie nicht gegen Ökonomie ausspielen. Ich begrüße daher den Kompromiss, der bei dem letzten Gipfel gefunden wurde. Die Bekämpfung des Klimawandels wird selbstverständlich auch etwas kosten. Der Preis der Untätigkeit würde jedoch die Kosten der zu beschließenden Maßnahmen bei weitem übersteigen. Man muss aber darauf achten, dass die Last der CO Reduzierung zwischen den Mitgliedstaaten und Industriesektoren gerecht verteilt wird. Es ist mir wichtig, dass die Mitgliedstaaten, die schon mehr in der Richtung der Bekämpfung des Klimawandels gemacht haben als die anderen, nicht benachteiligt werden. Die energieintensiven Sektoren müssen ebenso ihren Beitrag zur CO Reduzierung leisten. Auch von ihnen müssen wir eine Umstellung ihrer Produktion auf die neueste umweltfreundliche Technik verlangen. Im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft müssen wir jedoch darauf achten, dass es zu keiner Verlagerung CO intensiver Industriezweige in Staaten außerhalb der EU kommt. Es wäre wünschenswert, wenn die Klimabewegung in Europa auch die sich entwickelnden Volkswirtschaften wie China oder Indien motivieren könnte."@de9
lpv:translated text
"L’anno scorso ci siamo impegnati a rispettare severi e ambiziosi obiettivi ambientali e ora è giunto il momento di affrontare la sfida di realizzarli. Per l’UE, tuttavia, è imperativo raggiungere i propri obiettivi ambientali senza commettere un suicidio economico. Non dobbiamo contrapporre l’ecologia all’economia. Accolgo quindi con favore il compromesso individuato in occasione dell’ultimo Vertice. La lotta ai cambiamenti climatici ha ovviamente un costo. Il costo dell’inazione, tuttavia, sarà di gran lunga superiore a quello delle necessarie misure di mitigazione. Ciononostante, è essenziale fare in modo che l’onere della riduzione delle emissioni di CO sia suddiviso equamente tra i paesi membri e i settori industriali, nonché garantire, a mio avviso, che quegli Stati membri che si sono già adoperati più degli altri per contrastare i cambiamenti climatici non siano posti in una situazione di svantaggio. Anche i settori ad alta intensità energetica devono apportare il loro contributo alla riduzione delle emissioni di CO . Dobbiamo esigere che anch’essi convertano i loro processi di produzione alle tecnologie rispettose dell’ambiente più all’avanguardia. Nell’interesse della competitività dell’economia europea, tuttavia, dobbiamo fare tutto il possibile per evitare eventuali rilocalizzazioni di industrie a elevata intensità di CO in paesi esterni all’UE. Se in Europa il movimento per il clima riuscisse a stimolare economie in via di sviluppo come Cina e India a svolgere anch’esse la loro parte, verrebbe compiuto un positivo passo avanti."@it12
lpv:translated text
"Lani smo se zavezali čvrstim in ambicioznim okoljskim ciljem, zdaj pa je nastopil čas, da se soočimo z izzivom njihovega uresničevanja. Vendar mora EU nujno uresničiti okoljske cilje, ne da bi pri tem izvedla gospodarski samomor. Ekologije ne moremo izigrati zaradi gospodarstva. Zato pozdravljam kompromis, ki je bil določen na nedavnem vrhu. Boj proti podnebnim spremembam seveda terja svojo ceno. Vendar bodo stroški nedelovanja v veliki meri presegli stroške blaženja potrebnih ukrepov. Kljub temu je bistveno zagotoviti, da se breme zmanjševanja emisij CO enakomerno razdeli med države članice in industrijske sektorje ter tudi po mojem mnenju, za zagotovitev, da se države članice, ki so v boju proti podnebnim spremembam že storile več kot druge, ne znajdejo v slabšem položaju. Energetsko intenzivni sektorji morajo zagotoviti svoj prispevek tudi k zmanjševanju emisij CO . Zahtevati moramo, da tudi ti sektorji svoj proizvodni proces preoblikujejo v najnovejše okolju prijazne tehnologije. Vendar moramo v interesu konkurenčnosti evropskega gospodarstva storiti kar največ, da preprečimo kakršno koli selitev sektorjev z veliko emisijami CO v države zunaj EU. Če podnebno gibanje v Evropi lahko motivira gospodarstva v razvoju, kot sta Kitajska ali Indija, da odigrajo svojo vlogo, bi bil to dobrodošel korak."@sl20
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.4.3-058"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph