Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-057"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Consiliul şi-a exprimat intenţia de a încheia pachetul privind schimbările climatice şi energia până la sfârşitul mandatului din 2009, motiv pentru care Uniunea Europeană va trebui să depună eforturi substanţiale pentru a respecta acest angajament şi pentru a rămâne în continuare lider în lupta împotriva încălzirii globale. Obiectivul este acela de a asigura realizarea, la Copenhaga, în 2009, a unui acord ambiţios, cu privire la schimbările climatice, pentru perioada de după 2012, astfel încât UE să îşi păstreze credibilitatea la nivel internaţional. Un alt element important dezbătut în cadrul Consiliului a fost riscul relocării emisiilor de CO a industriilor mari consumatoare de energie care sunt expuse concurenţei internaţionale şi care vor emigra către pieţe mai puţin reglementate şi cu forţă de muncă mai ieftină. Uniunea Europeană şi-a luat angajamentul de a proteja competitivitatea industriilor europene şi implicit a slujbelor pe care aceasta le generează, urmând ca acest subiect să fie inclus într-un acord internaţional care să rezolve această problemă. Pachetul ambiţios de propuneri prezentate de Comisie reprezintă o adevărată piatră de încercare pentru Uniunea Europeană, iar noi, în Parlamentul European, vom face tot posibilul să ne asigurăm că acest pachet va fi finalizat în 2009."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Nõukogu väljendas oma kavatsust saada kliimamuutuse ja energia paketiga valmis mandaadi lõppemisajaks 2009. aastal ning sel põhjusel peab Euroopa Liit püüdma jälgida selle kohustuse täitmist ning jääda liidripositsioonile võitluses globaalse soojenemise vastu. Eesmärgiks on sõlmida 2009. aastal Kopenhaagenis kliimamuutuse edasipüüdlik kokkulepe perioodiks pärast 2012. aastat, nii et EL säilitaks oma usaldusväärsuse rahvusvahelisel tasandil. Veel üks tähtis tegur, mida nõukogus arutati, oli CO heite ümberpaigutamise oht energiamahukate tööstusettevõtete poolt, kes osalevad rahvusvahelises konkurentsis ning võivad kolida vähem reguleeritud turgudele, kus on odavam tööjõud. Euroopa Liit on võtnud kohustuse kaitsta Euroopa tööstuse konkurentsivõimet ning seega kaudselt ka selle kaudu loodud töökohti ning see küsimus tuleks võtta rahvusvahelisse kokkuleppesse, mis sõlmitakse probleemi lahendamiseks. Komisjoni esitatud edasipüüdlik pakett kujutab endast Euroopa Liidule tõelist väljakutset ning meie siin Euroopa Parlamendis püüame tagada, et see pakett saaks valmis 2009. aastal."@et5
lpv:translated text
"Svet je izrazil svoj namen za sklenitev paketa o podnebnih spremembah in energiji do konca mandata leta 2009, zato si mora Evropska unija prizadevati, da bo upoštevala to obvezo in ostala vodila v boju proti globalnemu segrevanju. Cilj je sklenitev ambicioznega sporazuma o podnebnih spremembah v Kobenhavnu leta 2009 za obdobje po letu 2012, da bo EU ohranila svojo verodostojnost na mednarodni ravni. Drug pomemben element, o katerem se je razpravljalo v Svetu, je bilo tveganje prenosa emisij CO ki jih ustvarjajo energetsko intenzivne industrije, ki so izpostavljene mednarodni konkurenci ter se bodo selile na manj regulirane trge s cenejšo delovno silo. Evropska unija je zavezana varstvu konkurenčnosti evropskih industrij in, implicitno, delovnih mest, ki pri tem nastanejo, ta zadeva bo vključena v mednarodni sporazum o reševanju te težave. Ambiciozen paket, ki ga je predlagala in predložila Komisija, predstavlja resničen izziv za Evropsko unijo, mi v Evropskem parlamentu pa si bomo prizadevali za zagotovitev, da se ta paket dokonča v letu 2009."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Consiliul şi-a exprimat intenţia de a încheia pachetul privind schimbările climatice şi energia până la sfârşitul mandatului din 2009, motiv pentru care Uniunea Europeană va trebui să depună eforturi substanţiale pentru a respecta acest angajament şi pentru a rămâne în continuare lider în lupta împotriva încălzirii globale. Obiectivul este acela de a asigura realizarea, la Copenhaga, în 2009, a unui acord ambiţios, cu privire la schimbările climatice, pentru perioada de după 2012, astfel încât UE să îşi păstreze credibilitatea la nivel internaţional. Un alt element important dezbătut în cadrul Consiliului a fost riscul relocării emisiilor de CO a industriilor mari consumatoare de energie care sunt expuse concurenţei internaţionale şi care vor emigra către pieţe mai puţin reglementate şi cu forţă de muncă mai ieftină. Uniunea Europeană şi-a luat angajamentul de a proteja competitivitatea industriilor europene şi implicit a slujbelor pe care aceasta le generează, urmând ca acest subiect să fie inclus într-un acord internaţional care să rezolve această problemă. Pachetul ambiţios de propuneri prezentate de Comisie reprezintă o adevărată piatră de încercare pentru Uniunea Europeană, iar noi, în Parlamentul European, vom face tot posibilul să ne asigurăm că acest pachet va fi finalizat în 2009."@mt15
lpv:translated text
"Rada vyjádřila svůj úmysl dokončit soubor opatření v oblasti změny klimatu a energie před vypršením mandátu v roce 2009, a Evropská unie se proto musí snažit, aby tento závazek plnila a aby i nadále stála v čele boje proti globálnímu oteplování. Cílem EU je uzavřít v Kodani v roce 2009 ambiciózní dohodu o změně klimatu na období po roce 2012, aby si zachovala svou důvěryhodnost na mezinárodní úrovni. Dalším důležitým tématem, o němž se na zasedání Rady jednalo, bylo hrozící přemísťování emisí CO vypouštěných do ovzduší energeticky náročnými průmyslovými provozy, které jsou vystaveny mezinárodní konkurenci a budou se přesouvat do zemí s méně regulovaným trhem a levnější pracovní silou. Evropská unie se zavázala chránit konkurenceschopnost evropského průmyslu a takto vytvořená pracovní místa budou implicitně zahrnuta do mezinárodní dohody o řešení tohoto problému. Navrhovaný ambiciózní soubor opatření, který předložila Komise, představuje pro Evropskou unii skutečnou výzvu a my, poslanci Evropského parlamentu, budeme usilovat o to, aby byl tento soubor opatření dokončen v roce 2009."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Rada vyjadrila svoj zámer uzavrieť balík pre zmenu klímy a energetiku do konca funkčného obdobia v roku 2009 a z tohto dôvodu sa Európska únia musí snažiť dodržať tento záväzok a musí aj naďalej zohrávať vedúcu úlohu v boji proti globálnemu otepľovaniu. Cieľom je v Kodani v roku 2009 uzatvoriť ambicióznu dohodu o zmene klímy na obdobie po roku 2012, aby si EÚ zachovala dôveryhodnosť na medzinárodnej úrovni. Ďalším dôležitým prvkom, o ktorom sa diskutovalo na zasadnutí Rady bolo riziko presunu emisií CO ktoré vypúšťajú energeticky náročné odvetvia vystavené medzinárodnej konkurencii a ich odchod na menej regulované trhy s lacnejšou pracovnou silou. Európska únia je zaviazaná k ochrane konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, a tým aj pracovných miest, ktoré poskytuje a táto záležitosť bude súčasťou medzinárodnej dohody o riešení tohto problému. Ambiciózny balík, ktorý navrhla a predložila Komisia, predstavuje skutočnú výzvu pre Európsku úniu a my, Európsky parlament, sa budeme usilovať, aby sme zabezpečili, že v roku 2009 bude tento balík finalizovaný."@sk19
lpv:translated text
". Taryba išreiškė savo ketinimą baigti rengti klimato kaitos ir energijos paketą iki įgaliojimų pabaigos 2009 m., ir dėl šios priežasties Europos Sąjunga turi siekti laikytis šio įsipareigojimo ir likti lydere kovoje su pasauliniu atšilimu. Siekiama 2009 m. Kopenhagoje sudaryti ambicingą susitarimą dėl klimato kaitos, galiosiantį laikotarpiui po 2012 m., kad Europos Sąjunga išsaugotų savo patikimumą tarptautiniu lygiu. Kiti svarbūs Taryboje svarstyti dalykai buvo CO emisijų, išmetamų intensyviai energiją naudojančiose pramonės šakose, perkėlimas į kitas šalis, nes tokios įmonės patiria tarptautinę konkurenciją ir jos migruos į mažiau reguliuojamas rinkas su pigesne darbo jėga. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti Europos pramonės šakų konkurencingumą ir ji netiesiogiai saugo ten sukurtas darbo vietas, o šis klausimas bus įtrauktas į tarptautinį susitarimą, skirtą šiai problemai spręsti. Komisijos pristatytame ambicingame siūlomame pakete iškeliamas tikras iššūkis Europos Sąjungai, ir mes, Europos Parlamentas, sieksime užtikrinti, kad šis paketas būtų baigtas 2009 m."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Rada wyraziła intencję zakończenia prac nad pakietem dotyczącym zmian klimatycznych i energii przed końcem mandatu w 2009 r. i z tego powodu Unia Europejska musi dążyć do wypełnienia tego zobowiązania i pozostać liderem w walce z globalnym ociepleniem. Celem jest zawarcie, w Kopenhadze, w 2009 r., ambitnego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych na okres po 2012 r., tak by Unia Europejska zachowała swoją wiarygodność na szczeblu międzynarodowym. Innymi ważnymi elementami, dyskutowanymi przez Radę, było ryzyko przemieszczania emisji CO emitowanych przez energochłonne branże, które narażone są na międzynarodową konkurencję i będą migrować na mniej uregulowane rynki, z tańszą siłą roboczą. Unia Europejska jest zaangażowana w ochronę konkurencyjności europejskiego przemysłu i, domyślnie, tworzonych w ten sposób miejsc pracy i kwestia ta będzie zawarta w międzynarodowym porozumieniu w sprawie rozwiązania tego problemu. Proponowany ambitny pakiet, przedstawiony przez Komisję, stanowi prawdziwe wyzwanie dla Unii Europejskiej i my, Parlament Europejski, będziemy dążyć do tego, by ten pakiet został sfinalizowany w 2009 r."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"A Tanács kifejezte abbéli szándékát, hogy a klíma- és energiacsomagot 2009-ig, megbízatásának lejártáig tető alá hozza, ezért az Európai Uniónak törekednie kell e vállalás betartására, és továbbra is a globális felmelegedés elleni harc vezetőjének kell lennie. A cél az, hogy 2009-ben Koppenhágában a 2012 utáni időszakra ambiciózus megállapodást lehessen megkötni az éghajlatváltozásról, és ily módon az EU nemzetközi szinten megőrizze a hitelességét. Az európai tanácsi ülés másik lényeges megvitatott témája az olyan nagy energiafelhasználású iparágak által történő széndioxid-kibocsátás áthelyezésének veszélye volt, melyek nemzetközi versenynek vannak kitéve, és melyek a kevésbé szabályozott, olcsóbb munkaerővel bíró piacokra települhetnek át. Az Európai Unió elkötelezett az európai iparágak versenyképességének védelme és impliciten az ezen iparágak által fenntartott munkahelyek iránt, és ez a kérdés bele fog kerülni a problémát megoldó nemzetközi megállapodásba. A Bizottság által ismertetett ambiciózus javaslatcsomag valódi kihívást jelent az Európai Unió számára, és mi itt az Európai Parlamentben arra fogunk törekedni, hogy a csomag 2009-ben végleges formát öltsön."@hu11
lpv:translated text
"Rådet gav udtryk for, at det havde til hensigt at afslutte klimaforandrings- og energipakken ved mandatets afslutning i 2009, og derfor må EU bestræbe sig på at overholde denne forpligtelse og vedblive med at føre an i kampen mod global opvarmning. Målet er, i København i 2009, at indgå en ambitiøs aftale om klimaforandringer for perioden efter 2012, så EU fastholder sin troværdighed på internationalt plan. Andre vigtige elementer, der blev drøftet i Rådet, var risikoen for flytning af CO emissioner, der udledes af energiintensive industrier, som er udsat for international konkurrence og vil flytte til mindre regulerede markeder med billigere arbejdskraft. EU er forpligtet til at beskytte europæiske virksomheders konkurrenceevne og dermed de job, der skabes derved, og det vil blive inddraget i en international aftale om løsning af problemet. Den ambitiøse pakke, som Kommissionen har forelagt, repræsenterer en ægte udfordring for EU, og Europa-Parlamentet vil bestræbe sig på at sikre, at denne pakke er fuldført i 2009."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Neuvosto ilmaisi aikomuksensa hyväksyä ilmastonmuutos- ja energiapaketin vaalikauden loppuun mennessä vuonna 2009. Euroopan unionin täytyykin pyrkiä toimimaan tämän tavoitteen mukaisesti säilyttääkseen johtoasemansa ilmaston lämpenemisen torjunnassa. Tavoitteena on solmia Kööpenhaminassa vuonna 2009 kunnianhimoinen ilmastonmuutossopimus vuoden 2012 jälkeiselle kaudelle, jotta EU säilyttää uskottavuutensa kansainvälisellä tasolla. Toinen tärkeä Eurooppa-neuvostossa keskusteltu asia oli uhka siitä, että energiavaltaiset teollisuudenalat siirtyvät tuottamaan hiilidioksidipäästönsä muualle, jos ne eivät pärjää kansainvälisessä kilpailussa ja siirtyvät siksi vähemmän säännellyille ja halvempaa työvoimaa tarjoaville markkinoille. Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn ja samalla myös sen tarjoamat työpaikat, ja tämä asia kirjataan kansainväliseen sopimukseen ongelman ratkaisemiseksi. Komission esittelemä kunnianhimoinen paketti asettaa todellisen haasteen Euroopan unionille, ja me Euroopan parlamentissa pyrimme varmistamaan, että paketti saadaan valmiiksi vuonna 2009."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
". De Raad heeft het voornemen uitgesproken om het klimaatveranderings- en energiepakket vóór het einde van zijn mandaat in 2009 af te ronden en om die reden moet de Europese Unie er alles aan doen om deze verplichting na te komen en een voortrekkersrol te blijven spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het doel is om in 2009 in Kopenhagen een ambitieuze overeenkomst over klimaatverandering af te sluiten voor de periode na 2012, zodat de EU haar geloofwaardigheid op internationaal niveau behoudt. Een ander belangrijk element waarover in de Raad gesproken is, was het risico van de verplaatsing van CO emissies door energie-intensieve sectoren die onder druk staan van internationale concurrentie en zullen migreren naar markten met minder regelgeving en goedkopere arbeidskrachten. De Europese Unie wil de concurrentiepositie van de Europese industrie, en impliciet de werkgelegenheid die daardoor gegenereerd wordt, beschermen en deze kwestie zal onderdeel uitmaken van een internationale overeenkomst die gericht is op het oplossen van dit probleem. Het ambitieuze pakket dat de Commissie voorstelt betekent een ware uitdaging voor de Europese Unie en wij, het Europees Parlement, zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit pakket in 2009 wordt afgerond."@nl3
lpv:translated text
"Το Συμβούλιο εξέφρασε την πρόθεσή του να ολοκληρώσει τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου το 2009, και για τον λόγο αυτόν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει την τήρηση αυτής της δέσμευσης και τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο στόχος είναι να συναφθεί, στην Κοπεγχάγη, το 2009, μια φιλόδοξη συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος, για την περίοδο μετά το 2012, έτσι ώστε η ΕΕ να διατηρήσει την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που συζητήθηκε στο Συμβούλιο ήταν ο κίνδυνος μεταφοράς των εκπομπών CO από βιομηχανίες έντασης ενέργειας οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό και οι οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν σε αγορές με λιγότερες ρυθμίσεις και φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να προστατέψει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και, εμμέσως, τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούν αυτές, οπότε η συγκεκριμένη πτυχή θα συμπεριληφθεί στην όποια διεθνή συμφωνία για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Η φιλόδοξη δέσμη μέτρων την οποία πρότεινε η Επιτροπή αντιπροσωπεύει μια πραγματική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή της το 2009."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
". Rådet har uttryckt sin avsikt att avsluta klimat- och energipaketet före mandattidens slut 2009 och av denna anledning måste EU sträva efter att efterleva detta åtagande och fortsätta att gå i spetsen för kampen mot den globala uppvärmningen. Målet är att i Köpenhamn 2009 avsluta en överenskommelse om klimatförändringar för perioden efter 2012, så att EU bevarar sin trovärdighet på internationell nivå. En annan viktig punkt som debatterats i rådet är risken för omflyttning av koldioxidutsläpp från energiintensiva industrier som är särskilt utsatta för internationell konkurrens och som kommer att flytta till mindre reglerade marknader med billigare arbetskraft. EU är förpliktad att skydda de europeiska industriernas konkurrenskraftiga ställning och indirekt de arbetstillfällen som skapas av dem, och den här punkten kommer att ingå i en internationell överenskommelse som syftar till att lösa problemet. Det ambitiösa, föreslagna paket som kommissionens lagt fram är en verklig utmaning för EU och vi, Europaparlamentet, kommer att sträva efter att se till att det här paketet fått sin slutgiltiga utformning 2009."@sv22
lpv:translated text
"Padome pauda savu nodomu pabeigt klimata pārmaiņu un enerģijas paketi līdz mandāta termiņa beigām 2009. gadā, tādēļ Eiropas Savienībai ir jācenšas ievērot šo apņemšanos un jāsaglabā vadošā loma cīņā pret globālo sasilšanu. Mērķis ir 2009. gadā Kopenhāgenā noslēgt ambiciozu nolīgumu par klimata pārmaiņām laika periodam pēc 2012. gada, lai ES saglabātu savu uzticamību starptautiskā līmenī. Vēl viens svarīgs elements, par kuru tika diskutēts Padomē, bija tādu CO emisiju pārvietošana, ko rada uzņēmumi, kuri aktīvi izmanto enerģiju un kuri ir pakļauti starptautiskai konkurencei, un kuri pārcelsies uz mazāk regulētiem tirgiem ar lētāku darbaspēku. Eiropas Savienība ir apņēmusies aizsargāt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un netieši tādā veidā radītās darbavietas, un šis jautājums tiks iekļauts starptautiskā nolīgumā par šīs problēmas atrisināšanu. Ierosinātā ambiciozā pakete, ko iesniedza Komisija, ir patiess izaicinājums Eiropas Savienībai, un Eiropas Parlamentam būs jācenšas nodrošināt, ka šī pakete tiek pabeigta 2009. gadā."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"The Council expressed its intention to conclude the climate change and energy package by the end of the mandate in 2009, and for this reason the European Union must endeavour to observe this commitment and to remain a leader in the fight against global warming. The goal is to conclude, in Copenhagen, in 2009, an ambitious agreement on climate change, for the period after 2012, so that EU preserves its credibility at international level. Another important elements debated in the Council was the risk of relocation of CO emissions released by energy intensive industries which are exposed to international competition and will migrate to less regulated markets with a cheaper labour force. The European Union is committed to protect the competitiveness of European industries and, implicitly, the jobs generated thereby, and this matter will be included in an international agreement on solving this problem. The ambitious proposed package presented by the Commission represents a true challenge for the European Union and we, the European Parliament, will endeavour to assure that this package is finalised in 2009."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"El Consejo ha manifestado su intención de finalizar el paquete de energía y cambio climático a final del mandato en 2009 y, por este motivo, la Unión Europea debe cumplir este compromiso y seguir liderando la lucha contra el calentamiento del planeta. El objetivo es concluir en 2009 en Copenhague un acuerdo ambicioso sobre el cambio climático para el período posterior a 2012, de manera que la UE conserve su credibilidad en el ámbito internacional. Otro elemento importante que se debatió en el Consejo fue el riesgo de deslocalización de las emisiones de CO por parte de las industrias que emplean mucha energía y que están expuestas a la competición internacional, por lo que podrían instalarse en mercados menos reglamentados en los que la mano de obra es más barata. La Unión Europea está comprometida con la protección de la competitividad de las industrias europeas e, implícitamente, con los empleos que ésta genera, por lo que la cuestión se incluirá en un acuerdo internacional dirigido a resolver este problema. La ambiciosa propuesta de paquete que ha presentado la Comisión representa un verdadero reto para la Unión Europea y nosotros, el Parlamento Europeo, tendremos la tarea de garantizar que el paquete esté finalizado en 2009."@es21
lpv:translated text
"Il Consiglio ha espresso l’intenzione di concludere il pacchetto sui cambiamenti climatici e l’energia entro la fine del mandato nel 2009 e, pertanto, l’Unione europea deve sforzarsi di rispettare questo impegno e mantenere un ruolo di nella lotta contro il riscaldamento globale. L’obiettivo è raggiungere, nel 2009, a Copenaghen, un ambizioso accordo per il periodo post-2012 sui cambiamenti climatici, che consenta all’Unione europea di mantenere la propria credibilità a livello internazionale. Un altro elemento importante discusso in seno al Consiglio è stato il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO rilasciate dalle industrie ad alta intensità energetica, che sono esposte alla concorrenza internazionale e migreranno verso mercati meno regolamentati con una manodopera meno costosa. L’Unione europea è impegnata a proteggere la competitività delle industrie europee e, implicitamente, l’occupazione generata in tal modo, e la questione verrà inserita in un accordo internazionale per la soluzione del problema. L’ambizioso pacchetto proposto, presentato dalla Commissione, costituisce una vera e propria sfida per l’Unione europea e noi, come Parlamento europeo, ci impegneremo affinché il pacchetto venga concluso nel 2009."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"O Conselho manifestou a sua intenção de concluir o pacote das alterações climáticas e da energia até ao final do mandato de 2009, e, por esta razão, a União Europeia tem de se esforçar por honrar este compromisso e manter-se na liderança da luta contra o aquecimento global. O objectivo é celebrar em Copenhaga, em 2009, um acordo ambicioso sobre as alterações climáticas, para o período posterior a 2012, de modo a que a UE mantenha a sua credibilidade a nível internacional. Outro elemento importante discutido no Conselho foi o risco de deslocalização de emissões de CO libertadas por indústrias de alta intensidade energética que estão sujeitas à concorrência internacional e que migrarão para mercados menos regulamentados e com mão-de-obra mais barata. A União Europeia está empenhada em proteger a competitividade das indústrias europeias e, implicitamente, os postos de trabalho gerados pelas mesmas, e esta questão será incluída num acordo internacional destinado a resolver este problema. O ambicioso pacote proposto pela Comissão constitui um verdadeiro desafio para a União Europeia e nós, o Parlamento Europeu, procuraremos garantir que este pacote estará concluído em 2009."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,2,3,10,13,17,9,4,21,12,8
lpv:translated text
"Der Rat hat seine Absicht bekundet, das Klima- und Energiepaket vor Ende der Legislaturperiode 2009 zu verabschieden. Darum muss sich die Europäische Union bemühen, ihre Zusagen einzuhalten und im Kampf gegen die globale Erwärmung weiter die Führungsrolle übernehmen. Ziel ist es, 2009 in Kopenhagen eine ehrgeizige Vereinbarung über den Klimawandel für die Zeit nach 2012 zu treffen, damit die EU ihre Glaubwürdigkeit auf internationaler Ebene wahrt. Ein anderes wichtiges Thema, das auf der Tagung des Rates erörtert wurde, war die Gefahr der Verlagerung von CO Emissionen von energieintensiven Branchen, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind und in weniger regulierte Märkte mit billigeren Arbeitskräften abwandern. Die Europäische Union ist dem Schutz der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und der in Verbindung damit geschaffenen Arbeitsplätze verpflichtet. Diese Frage wird auch Bestandteil einer internationalen Vereinbarung zur Lösung des Problems sein. Das von der Kommission vorgeschlagene ehrgeizige Paket stellt die Europäische Union vor eine echte Herausforderung. Als Europäisches Parlament werden wir versuchen, dieses Paket 2009 zum Abschluss zu bringen."@de9
lpv:translated text
"Le Conseil a exprimé son intention de terminer le paquet sur le changement climatique et l’énergie avant la fin du mandat en 2009, et pour cette raison l’Union européenne doit s’efforcer de tenir cet engagement et de rester leader dans la lutte contre le réchauffement planétaire. L’objectif est de conclure à Copenhague en 2009 un accord ambitieux sur le changement climatique, pour la période post-2012, afin que l’Europe conserve sa crédibilité au niveau international. Un autre des éléments importants débattus au Conseil a été le risque de délocalisation des émissions de CO relâchées par les industries énergivores, qui sont exposées à la concurrence internationale et vont migrer vers des marchés moins réglementés, ayant une main-d’œuvre moins chère. L’Union européenne s’est engagée à sauvegarder la compétitivité des industries européennes et, implicitement, les emplois qu’elles génèrent, et cette question sera incorporée à un accord international pour résoudre ce problème. L’ambitieux paquet proposé présenté par la Commission représente un véritable défi pour l’Union européenne et nous, Parlement européen, nous efforcerons de garantir qu’il soit finalisé en 2009."@fr8
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.4.3-057"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph