Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-056"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Doresc să mă opresc asupra cinci teme aflate printre concluziile Consiliului, la care mii de români, și poate mulți alți europeni, s-au gândit în această dimineață, înainte de a pleca la serviciu. 1. Reducerea poverii administrative decurgând din legislația UE. Lecția ar trebui urmată de toate statele membre, de exemplu de România, unde reducerea costurilor birocraţiei cu 1% ar genera o economie de un miliard de euro. 2. Adoptarea Small Business Act - inițiativa privind IMM - și principiul legiferării având în vedere interesele celor mici. O idee bună pentru România, unde IMM-urile asigură 70% din PIB și locuri de muncă pentru 60% din populația ocupată. 3. Nivelul șomajului în rândul tinerilor: România ocupă locul al doilea la nivelul Uniunii, cu un șomaj al tinerilor de 21%. 4. Asigurarea unor structuri de calitate, accesibile, pentru îngrijirea copiilor. În marile orașe ale României, grădinițele acoperă sub 70% din cererile părinților. 5. Îmbunătățirea eficienței energetice. O cale simplă de atingere a acestui obiectiv este reabilitarea termică a clădirilor. În România există peste 80.000 de blocuri, inamici ai economiei de energie și ai veniturilor cetățenilor. În ultimii șase ani, în capitala României a început izolarea a doar două astfel de blocuri."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Rad bi poudaril pet tem med sklepi Sveta, o katerih je danes zjutraj na poti na delo razmišljalo več tisoč Romunov in morda številni drugi Evropejci. 1. Zmanjšanje upravnega bremena v okviru zakonodaje EU. To lekcijo se morajo naučiti vse države članice, na primer Romunija, kjer bi znižanje birokratskih stroškov za 1 % ustvarilo prihranke v višini ene milijarde eurov. 2. Sprejetje obrtnega zakona – pobude o malih in srednje velikih podjetjih – in načela o uzakonitvi, ki upošteva mala podjetja. To je dobra zamisel za Romunijo, kjer mala in srednje velika podjetja predstavljajo 70 % BDP in 60 % delovnih mest zaposlenega prebivalstva. 3. Stopnja brezposelnosti med mladimi ljudmi: Romunija je na drugem mestu na ravni Unije, pri čemer je stopnja brezposelnosti med mladimi 21 %. 4. Zagotovitev kakovostnih, dostopnih struktur za varstvo otrok. V večjih romunskih mestih vrtci pokrivajo manj kot 70 % povpraševanja staršev. 5. Izboljšanje energetske učinkovitosti. Preprost način za dosego tega cilja je termalna rehabilitacija zgradb. V Romuniji je več kot 80 000 stanovanjskih blokov s slabo porabo energije in visokimi stroški. V zadnjih šestih letih so se v romunski prestolnici začela izolacijska dela na dveh tovrstnih stanovanjskih blokih."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Doresc să mă opresc asupra cinci teme aflate printre concluziile Consiliului, la care mii de români, și poate mulți alți europeni, s-au gândit în această dimineață, înainte de a pleca la serviciu. 1. Reducerea poverii administrative decurgând din legislația UE. Lecția ar trebui urmată de toate statele membre, de exemplu de România, unde reducerea costurilor birocraţiei cu 1% ar genera o economie de un miliard de euro. 2. Adoptarea Small Business Act - inițiativa privind IMM - și principiul legiferării având în vedere interesele celor mici. O idee bună pentru România, unde IMM-urile asigură 70% din PIB și locuri de muncă pentru 60% din populația ocupată. 3. Nivelul șomajului în rândul tinerilor: România ocupă locul al doilea la nivelul Uniunii, cu un șomaj al tinerilor de 21%. 4. Asigurarea unor structuri de calitate, accesibile, pentru îngrijirea copiilor. În marile orașe ale României, grădinițele acoperă sub 70% din cererile părinților. 5. Îmbunătățirea eficienței energetice. O cale simplă de atingere a acestui obiectiv este reabilitarea termică a clădirilor. În România există peste 80.000 de blocuri, inamici ai economiei de energie și ai veniturilor cetățenilor. În ultimii șase ani, în capitala României a început izolarea a doar două astfel de blocuri."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Chtěl bych upozornit na pět témat v závěrech zasedání Rady, o nichž dnes ráno před ochodem do práce přemýšlely tisíce Rumunů a možná i mnoho dalších Evropanů. 1. Snížení administrativního zátěže podle právních předpisů EU. Z toho by se měly poučit všechny členské státy a například Rumunsko, kde by snížení nákladů na byrokracii o 1 % přineslo úsporu jedné miliardy eur. 2. Přijetí aktu o malých podnicích – iniciativa týkající se malých a středních podniků – a zásada uzákonění s přihlédnutím k malým podnikům. Pro Rumunsko je to dobrá myšlenka, malé a střední podniky tu totiž vytvářejí 70 % HDP a poskytují pracovní místa pro 60 % zaměstnané populace. 3. Nezaměstnanost mezi mladými lidmi. V Unii Rumunsko zaujímá druhé místo, nezaměstnanost mladých lidí zde dosahuje 21 %. 4. Zajištění kvalitních cenově dostupných zařízení pro péči o děti. Ve velkých rumunských městech mateřské školy uspokojí méně než 70 % poptávky ze strany rodičů. 5. Zvýšení energetické účinnosti. Jednoduchý způsob jak tohoto cíle dosáhnout je zateplení budov. V Rumunsku existuje více než 80 000 činžovních domů, které jsou nepřítelem úspor energie a nákladů. Za posledních šest let se začalo s izolačními pracemi ve dvou těchto činžovních domech v hlavních městě Rumunska."@cs1
lpv:translated text
"Chcel by som zdôrazniť päť tém zo záverov zo zasadnutia Rady, o ktorých rozmýšľali tisícky Rumunov a možno aj mnohých iných Európanov, dnes ráno predtým ako odišli do práce. 1. Zníženie administratívnej záťaže právnych predpisov EÚ. Všetky členské štáty by si mali vziať ponaučenie, konkrétne aj Rumunsko, kde by zníženie byrokratických nákladov o 1 % viedlo k ušetreniu jednej miliardy EUR. 2. Prijatie Predpisu o malých podnikoch, iniciatívy týkajúcej sa MSP, a zásady schvaľovania právnych predpisov zohľadňujúc malé podniky. Toto je veľmi dobrá myšlienka pre Rumunsko, kde MSP predstavujú 70 % z HDP a poskytujú zamestnanie pre 60 % zamestnaných obyvateľov. 3. Miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi. Rumunsko je medzi krajinami Únie na druhom mieste s mierou nezamestnanosti 21 % u mladých ľudí. 4. Poskytovanie kvalitných, cenovo dostupných štruktúr starostlivosti o deti. Vo veľkých rumunských mestách materské školy pokrývajú menej než 70 % dopytu rodičov po týchto službách. 5. Skvalitnenie energetickej účinnosti. Jednoduchý spôsob, akým je možné tento cieľ dosiahnuť je tepelná renovácia budov. V Rumunsku existuje viac než 80 000 bytových domov, ktoré sú nepriateľom energetiky a nákladovej úspornosti. Počas uplynulých šiestich rokov sa začali práce na izolácii dvoch takýchto bytových domov v hlavnom meste Rumunska."@sk19
lpv:translated text
"Norėčiau išskirti penkias Tarybos išvadų temas, apie kurias prieš išvykdami į darbą šį rytą galvojo tūkstančiai rumunų ir galbūt daug kitų europiečių. 1. Administracinės naštos pagal Europos Sąjungos teisės aktus sumažinimas. Šią pamoką turi išmokti visos valstybės narės ir, pavyzdžiui, Rumunija, kurioje biurokratijos išlaidų sumažinimas 1 % sutaupytų 1 mlrd. EUR. 2. Smulkaus verslo akto priėmimas – iniciatyva dėl MVĮ – ir teisės aktų priėmimo principas, atsižvelgiant į smulkų verslą. Tai gera idėja Rumunijai, kurioje MVĮ sukuria 70 % bendrojo vidaus produkto ir 60 % darbo vietų dirbantiems gyventojams. 3. Nedarbo lygis tarp jaunimo: Rumunija užima antrą vietą Sąjungoje pagal jaunimo nedarbo lygį – ten jis sudaro 21 %. 4. Kokybiškų, įperkamų struktūrų vaikų priežiūrai suteikimas. Dideliuose Rumunijos miestuose vaikų darželiai tenkina mažiau nei 70 % tėvų poreikių. 5. Energijos vartojimo efektyvumo pagerinimas. Paprastas būdas pasiekti šį tikslą yra šiluminis pastatų atnaujinimas. Rumunijoje yra daugiau kaip 80 000 daugiabučių namų, kurie praleidžia daug šilumos ir didina gyventojų išlaidas šildymui. Per pastaruosius šešerius metus Rumunijos sostinėje prasidėjo dviejų tokių daugiabučių namų šiltinimo darbai."@lt14
lpv:translated text
"Chciałbym wyróżnić pięć tematów spośród konkluzji Rady, o których myślało tysiące Rumunów i może innych Europejczyków, dzisiejszego ranka przed wyjściem do pracy. 1. Zmniejszenie kosztów administracji na podstawie prawodawstwa Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny wyciągnąć pewne wnioski, na przykład Rumunia, gdzie zmniejszenie kosztów biurokracji o 1% spowodowałoby oszczędności w wysokości jednego miliarda euro. 2. Przyjęcie Ustawy o drobnym biznesie - inicjatywy w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw - i zasady postanowienia biorącego pod uwagę drobny biznes. Jest to dobry pomysł dla Rumunii, gdzie małe i średnie przedsiębiorstwa generują 70% PKB i 60% miejsc pracy dla zatrudnionych. 3. Stopa bezrobocia wśród młodych ludzi: Rumunia jest na drugim miejscu w Unii, ze stopą bezrobocia wśród młodych ludzi na poziomie 21%. 4. Zapewnienie jakości, przystępna infrastruktura opieki nad dziećmi. W dużych miastach rumuńskich przedszkola pokrywają mniej, niż 70% zapotrzebowania rodziców. 5. Poprawa efektywności energetycznej. Prostym sposobem na osiągnięcie tego celu jest poprawa właściwości termicznych budynków. W Rumunii jest ponad 80 000 bloków mieszkalnych, które są nieprzyjazne dla oszczędzania energii i kosztów. W ciągu ostatnich sześciu lat, w stolicy Rumunii rozpoczęto prace izolacyjne w dwu takich blokach mieszkalnych."@pl16
lpv:translated text
"A tanácsi következtetések közül öt olyan témára szeretnék rámutatni, amelyre románok ezrei, és talán sok más európai is gondolt, mielőtt ma munkába indult volna. 1. Az uniós jogszabályok értelmében az adminisztrációs terhek csökkentése. Valamennyi tagállamnak le kell vonnia a tanulságot, például Romániának is, ahol a bürokrácia költségének 1%-os csökkentése egymilliárd euro megtakarítást eredményezne. 2. A kisvállalkozói törvény elfogadása — a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos kezdeményezés —, valamint a kisvállalkozásokat figyelembe vevő hatálybaléptetés elve. Ez jó elgondolás Románia számára, ahol a kkv-k termelik meg a GDP 70%-át, és a foglalkoztatott népesség 60%-át is a kkv-k foglalkoztatják. 3. A munkanélküliség aránya a fiatalok között: ebben a tekintetben Románia a fiatal munkanélküliek 21%-ával uniós szinten a második helyen áll. 4. A minőségi, megfizethető gyermekgondozási struktúrák biztosítása. A nagy román városokban az óvodák a szülői igényeknek kevesebb, mint 70%-át tudják csak kielégíteni. 5. Az energiahatékonyság javítása. E cél elérésének egyszerű módja az épületek hőszigetelésének felújítása. Romániában több mint 80 000 energiafaló és pazarló tömbház van. Az elmúlt hat év folyamán a román fővárosban két olyan tömbház-rehabilitáció kezdődött meg, melynek során a hőszigetelő rendszert újítják fel."@hu11
lpv:translated text
"Jeg vil gerne nævne fem emner blandt Rådets konklusioner, som tusindvis af rumænere og måske mange andre europæere tænkte på i morges, før de tog på arbejde. 1. En reduktion af den administrative byrde under EU-lovgivningen. Alle EU's medlemsstater og f.eks. Rumænien bør skrive sig bag øret, at en reduktion af administrationsomkostningerne med 1 % vil føre til besparelser på 1 milliard euro. 2. Vedtagelsen af loven om små virksomheder - initiativet om SMV'er - og princippet om lovgivning under hensyntagen til små virksomheder. Det er en god idé for Rumænien, hvor SMV'er tegner sig for 70 % af BNP og 60 % af arbejdspladserne. 3. Arbejdsløshedsprocenten blandt unge: Rumænien er nummer to på EU-plan med en ungdomsarbejdsløshed på 21 %. 4. Udbud af børnepasning af god kvalitet og til overkommelige priser. I store rumænske byer dækker børnehaverne mindre end 70 % af forældrenes behov. 5. Forbedring af energieffektiviteten. En let måde at nå dette mål på er efterisolering af bygninger. I Rumænien er der over 80.000 boligblokke, som er en trussel mod energi- og omkostningsbesparelser. I løbet af de sidste seks år er der påbegyndt isoleringsarbejde på to af den type blokke i Rumæniens hovedstad."@da2
lpv:translated text
"Haluan tuoda esiin viisi Eurooppa-neuvoston päätelmissä mainittua asiaa, joita tuhannet romanialaiset ja mahdollisesti myös monet muut eurooppalaiset ajattelivat tänä aamuna ennen töihin lähtöä. 1. EU:n lainsäädännön aiheuttaman hallinnollisen taakan keventäminen: Tästä olisi opittavaa kaikissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi Romaniassa, jossa byrokratian aiheuttamien kulujen vähentäminen yhdellä prosentilla toisi miljardin euron säästöt. 2. ”Small Business Act”, pk-yrityksiä koskeva aloite, ja periaate pienten yritysten huomioimisesta säädöstyössä: Tämä on hyvä ajatus Romanian kannalta, sillä siellä pk-yritykset tuottavat 70 prosenttia BKT:stä ja työllistävät 60 prosenttia työvoimasta. 3. Nuorisotyöttömyys: Romanian nuorisotyöttömyysaste on 21 prosenttia, eli unionin toiseksi korkein. 4. Laadukkaan ja edullisen lastenhoitorakenteen luominen: Romanian suurissa kaupungeissa lastentarhat kykenevät täyttämään alle 70 prosenttia vanhempien tarpeesta. 5. Energiatehokkuuden parantaminen: Yksinkertainen tapa saavuttaa tavoite on rakennusten lämpöeristyksen kunnostaminen. Romaniassa on yli 80 000 kerrostaloa, jotka ovat energia- ja kustannussäästöjen vihollisia. Viimeisten kuuden vuoden aikana Romanian pääkaupungissa on aloitettu eristystyöt kahdessa tällaisessa kerrostalossa."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Ik wil graag de vijf thema’s noemen uit de conclusies van de Raad, waaraan duizenden Roemenen, en wellicht vele andere Europeanen, vanmorgen dachten voordat ze naar hun werk gingen. 1. Een vermindering van de administratieve lasten ingevolge EU-wetgeving. Deze les zou door alle lidstaten geleerd moeten worden, onder andere door Roemenië, waar een vermindering van de kosten van bureaucratie met 1 procent al een miljard euro zou opleveren. 2. Het aannemen van de het initiatief voor het MKB – en het uitgangspunt dat bij de inwerkingtreding hiervan rekening wordt gehouden met kleine ondernemingen. Dat is een goed idee voor Roemenië, waar het MKB 70 procent van het BNP genereert en werkgelegenheid biedt aan 60 procent van de arbeidskrachten. 3. Het werkloosheidscijfer voor jongeren: Roemenië staat in de Europese Unie op de tweede plaats, met 21 procent werkloosheid onder jongeren. 4. Beschikbaarheid van goede en betaalbare kinderopvang. In de grote Roemeense steden kan het aantal plaatsen op kleuterscholen slechts aan 70 procent van de vraag voldoen. 5. Het verbeteren van de energie-efficiëntie. Een eenvoudige manier om dit te bereiken is door de warmte-isolatie van gebouwen aan te pakken. Er zijn in Roemenië meer dan 80 000 flatgebouwen die de besparing van energie en kosten in de weg staan. In de afgelopen twee jaar is in de hoofdstad van Roemenië begonnen met het isoleren van twee van dergelijke flatgebouwen."@nl3
lpv:translated text
"Jag vill ta upp fem saker bland rådets slutsatser, som tusentals rumäner och kanske många andra européer tänkte på i morse innan de gick till arbetet. 1. Minskning av den administrativa börda som EU:s lagstiftning ger upphov till. Denna lärdom borde alla medlemsstater dra, till exempel Rumänien där en minskning av byråkratikostnaderna med en procent skulle medföra en besparing på en miljard euro. 2. Godkännande av småföretagslagen – initiativet för små och medelstora företag – och principen om lagstiftning som tar hänsyn till små företag. Det här är en bra idé för Rumäniens del, där små och medelstora företag står för 70 procent av BNP och för 60 procent av arbetstillfällena. 3. Ungdomsarbetslösheten: Rumänien ligger på andra plats i gemenskapen med en ungdomsarbetslöshet på 21 procent. 4. Tillgång till kvalitativ barnomsorg som alla har råd med. I stora städer i Rumänien täcker förskolorna mindre än 70 procent av efterfrågan från föräldrarna. 5. Ökad energieffektivitet. Ett enkelt sätt att uppnå detta mål på är energirenovering av byggnader. I Rumänien finns det mer än 80 000 hyreshus som motverkar energi- och kostnadsbesparingar. Under de senaste sex åren har isoleringsarbete påbörjats på två sådana hyreshus i Rumäniens huvudstad."@sv22
lpv:translated text
"No Padomes secinājumiem es gribētu norādīt uz pieciem tematiem, par kuriem tūkstošiem rumāņu un, iespējams, daudzi eiropieši šorīt domāja pirms iešanas uz darbu. 1. ES likumdošanā paredzētā administratīvā sloga samazināšana. Visām dalībvalstīm ir jāizdara secinājumi, piemēram, Rumānijai, kurā birokrātijas izmaksu samazināšana par 1 % radītu ietaupījumus EUR 1 miljarda vērtībā. 2. Mazās uzņēmējdarbības akta, kas ir MVU iniciatīva, un spēkā stāšanās principa pieņemšana, ņemot vērā mazos uzņēmumus. Tā ir laba ideja Rumānijai, kurā MVU veido 70 % no IKP un nodrošina darbavietas 60 % nodarbināto iedzīvotāju. 3. Jauniešu bezdarba līmenis: Rumānija ierindojas otrajā vietā ES ar 21 % lielu jauniešu bezdarbu. 4. Kvalitatīvu, cenas ziņā pieejamu bērnu aprūpes struktūru nodrošināšana. Vairumā Rumānijas pilsētu bērnudārzi apmierina mazāk par 70 % vecāku prasību. 5. Energoefektivitātes uzlabošana. Vienkāršs veids, kā sasniegt šo mērķi, ir ēku termiskās siltināšanas atjaunošana. Rumānijā ir vairāk nekā 80000 dzīvokļu nami, kas ārkārtīgi neekonomiski izmanto enerģiju. Pēdējo sešu gadu laikā Rumānijas galvaspilsētā divos šādos dzīvokļu namos tika sākti siltumizolācijas darbi."@lv13
lpv:translated text
"Θέλω να υπογραμμίσω πέντε ζητήματα τα οποία περιλαμβάνονταν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και τα οποία απασχολούσαν χιλιάδες Ρουμάνους, και ίσως πολλούς άλλους Ευρωπαίους, προτού φύγουν σήμερα το πρωί για τη δουλειά τους. 1. Η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας. Πρέπει να γίνει μάθημα σε όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης λόγου χάρη και της Ρουμανίας, όπου η μείωση των γραφειοκρατικών δαπανών κατά 1% θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομίες ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. 2. Η έγκριση της «Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις» –της πρωτοβουλίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις– καθώς και η αρχή της υλοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια καλή ιδέα για τη Ρουμανία, όπου οι ΜΜΕ παράγουν το 70% του ΑΕγχΠ και απασχολούν το 60% του εργαζόμενου πληθυσμού. 3. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων: η Ρουμανία είναι δεύτερη στην Ένωση, με επίπεδο ανεργίας 21% μεταξύ των νέων. 4. Η παροχή υψηλής ποιότητας, προσιτών υποδομών παιδικής φροντίδας. Σε μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας οι παιδικοί σταθμοί καλύπτουν λιγότερο από το 70% των αναγκών των γονέων. 5. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ένας απλός τρόπος για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο είναι η θερμική μόνωση των κτηρίων. Στη Ρουμανία υπάρχουν περισσότερες από 80 000 πολυκατοικίες οι οποίες έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με κάθε έννοια εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους. Τα τελευταία έξι χρόνια, στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας ξεκίνησαν εργασίες μόνωσης για δύο τέτοιες πολυκατοικίες."@el10
lpv:translated text
"I would like to point out five themes among the conclusions of the Council, that thousands of Romanians, and perhaps many other Europeans, thought of this morning before leaving for work. 1. A reduction in the administrative burden under EU legislation. The lesson should be learnt by all Member States, and for instance by Romania, where a reduction of bureaucracy costs by 1% would generate a saving of one billion euros. 2. The adoption of the Small Business Act – the initiative on SMEs – and the principle of enactment taking account of small businesses. This is a good idea for Romania, where SMEs account for 70% of GDP and jobs for 60% of the employed population. 3. The rate of unemployment amongst young people: Romania ranks second at Union level, with an unemployment rate of 21% among young people. 4. The provision of quality, affordable structures for child care. In large Romanian towns kindergartens cover less than 70% of parents’ demand. 5. The improvement of energy efficiency. A simple way to achieve this goal is thermal rehabilitation of buildings. In Romania there are more than 80,000 blocks of flats that are an enemy to energy and cost savings. Over the last six years, insulation work on two such blocks of flats started in the capital of Romania."@en4
lpv:translated text
"Ich möchte von den Schlussfolgerungen des Rates fünf Themenbereiche herausgreifen, über die Tausende Rumänen und vielleicht viele andere Europäer heute Morgen nachgedacht haben, bevor sie zur Arbeit gefahren sind. 1. Verringerung des Verwaltungsaufwands im Zusammenhang mit dem EU-Recht. Diese Lektion sollten alle EU-Mitglieder lernen. Für Rumänien würde eine Senkung der Kosten für Bürokratie um ein Prozent Einsparungen von einer Milliarde Euro erbringen. 2. Verabschiedung des „Small Business Act“ für Europa – eine Initiative für KMU – und dessen Festschreibung in einer Rechtsvorschrift zur besseren Berücksichtigung kleiner Unternehmen. Für Rumänien ist das ein zukunftsweisender Ansatz, da kleine und mittlere Unternehmen 70 % des BIP erwirtschaften und Arbeitsplätze für 60 % der erwerbstätigen Bevölkerung bieten. 3. Die Arbeitslosenrate unter Jugendlichen: Auf EU-Ebene nimmt Rumänien mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 21 % den zweiten Platz ein. 4. Die Bereitstellung von hochwertigen Kinderbetreuungseinrichtungen zu erschwinglichen Preisen. In den rumänischen Städten decken Kindergärten weniger als 70 % des Bedarfs der Eltern ab. 5. Eine Verbesserung der Energieeffizienz. Eine einfache Möglichkeit zur Erreichung dieses Ziels ist die thermische Sanierung von Gebäuden. In Rumänien gibt es über 80 000 Wohnblocks, die Energie- und Kostenfresser sind. In den vergangenen sechs Jahren haben Isolierungsarbeiten an zwei solcher Wohnblocks in der rumänischen Hauptstadt begonnen."@de9
lpv:translated text
"Me gustaría señalar cinco temas de entre las conclusiones del Consejo, en los que miles de rumanos, y quizás muchos otros europeos, han pensado esta mañana antes de irse a trabajar. 1. La reducción de la carga administrativa que impone la legislación de la UE. Todos los Estados miembros deberían aprender esta lección, por ejemplo, Rumanía, donde la reducción de los costes de la burocracia en un 1 % generaría un ahorro de 1 000 millones de euros. 2. La adopción de la Ley de la Pequeña Empresa —la iniciativa relativa a las PYME— y el principio de promulgación que tiene en cuenta a las pequeñas empresas. Ésta es una buena idea para Rumanía, país en el que las PYME generan el 70 % del PIB y emplean al 60 % de la población ocupada. 3. La tasa de desempleo entre los jóvenes: Rumanía es el segundo país de la Unión, con una tasa de desempleo juvenil del 21 %. 4. La dotación de estructuras de calidad y económicas para el cuidado de los niños. En las grandes ciudades rumanas, las guarderías cubren menos del 70 % de la demanda de los padres. 5. La mejora de la eficiencia energética. Una manera sencilla de lograr este objetivo es aislar térmicamente los edificios. En Rumanía hay más de 80 000 bloques de edificios que impiden el ahorro de energía y de costes. En los últimos seis años, se han comenzado a aislar dos de esos bloques de edificios en la capital rumana."@es21
lpv:translated text
"Vorrei evidenziare cinque temi delle conclusioni del Consiglio ai quali migliaia di romeni, e forse molti altri europei, hanno pensato questa mattina prima di uscire di casa per recarsi al lavoro. 1. Una riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla normativa UE. Questa è la lezione che devono trarre tutti gli Stati membri, tra cui per esempio la Romania, dove una riduzione dell’1 per cento dei costi della burocrazia genererebbe un risparmio di un miliardo di euro. 2. L’adozione della Legge sulle piccole imprese – l’iniziativa sulle PMI – e il principio “legiferare meglio” che tiene conto delle piccole imprese. Si tratta di una buona idea per la Romania, dove le PMI rappresentano il 70% del PIL e occupano il 60% della popolazione attiva. 3. Il tasso di disoccupazione giovanile: la Romania figura al secondo posto a livello europeo, con un tasso di disoccupazione giovanile del 21%. 4. La disponibilità di strutture accessibili e di qualità per la custodia dei bambini. Nelle grandi città romene, gli asili soddisfano meno del 70% della domanda dei genitori. 5. Il miglioramento dell’efficienza energetica. Un modo semplice per raggiungere questo obiettivo è la riqualificazione termica degli edifici. In Romania esistono oltre 80 000 condomini che sono nemici dei risparmi energetici ed economici. Negli ultimi sei anni, nella capitale romena sono stati avviati lavori di isolamento su due di questi edifici."@it12
lpv:translated text
"J’aimerais mettre en avant cinq thèmes parmi les conclusions du Conseil, auxquels des milliers de Roumains, et peut-être beaucoup d’autres Européens, ont pensé ce matin avant de partir travailler. 1. La réduction de la charge administrative découlant de la législation de l’UE. Cette leçon devrait être apprise par tous les États membres, et en particulier par la Roumanie, où une réduction des coûts administratifs de 1 % engendrerait une économie de 1milliard d’euros. 2. L’adoption d’une loi sur les petites entreprises, (l’initiative sur les PME), et le principe de la législation prenant en compte les petites entreprises. C’est une excellente idée pour la Roumanie, où les PME contribuent au PIB à hauteur de 70 % et emploient 60 % de la population active. 3. Le taux de chômage chez les jeunes: la Roumanie est au second rang de l’Union européenne, avec un taux de chômage de 21 % chez les jeunes. 4. La mise à disposition de structures abordables et de qualité pour la garde des enfants. Dans les grandes villes roumaines, les crèches ne répondent qu’à moins de 70 % de la demande des parents. 5. L’amélioration de l’efficacité énergétique. Un moyen simple d’y arriver serait la rénovation thermique des bâtiments. En Roumanie, il y a plus de 80 000 ensembles immobiliers qui entravent largement les économies d’énergie et d’argent. Ces six dernières années, les travaux d’isolation sur deux de ces ensembles immobiliers ont démarré dans la capitale de la Roumanie."@fr8
lpv:translated text
"Gostaria de salientar cinco temas de entre as conclusões do Conselho, temas esses em que milhares de romenos e provavelmente muitos outros cidadãos europeus pensaram esta manhã antes de irem para o trabalho. 1. Uma redução nos encargos administrativos ao abrigo da legislação europeia. A lição deve ser aprendida por todos os Estados-Membros como, por exemplo, pela Roménia, onde uma redução de 1% dos custos burocráticos geraria uma poupança de mil milhões de euros. 2. A adopção do Small Business Act – a iniciativa relativa às PME – e o princípio de aplicação que toma em conta as pequenas empresas. É uma boa ideia para a Roménia, onde as PME são responsáveis por 70% do PIB e por postos de trabalho para 60% da população trabalhadora. 3. A taxa de desemprego entre os jovens: a Roménia ocupa o segundo lugar a nível da União, com uma taxa de desemprego de 21% entre os jovens. 4. O fornecimento de estruturas de qualidade a preços comportáveis para assistência a crianças. Nas grandes cidades romenas os jardins-de-infância suprem menos de 70% das necessidades dos pais. 5. A melhoria da eficiência energética. Uma maneira simples de atingir este objectivo é através da reabilitação térmica de edifícios. Na Roménia há mais de 80 000 blocos de apartamentos não compatíveis com a poupança de energia e de custos. Nos últimos seis anos, foram iniciadas obras de isolamento em dois desses blocos na capital da Roménia."@pt17
lpv:translated text
"Tahaksin ülemkogu järeldustest välja tuua viis teemat, millele tuhanded rumeenlased ja võib-olla ka paljud teised eurooplased täna hommikul enne tööleminekut mõtlesid. 1. ELi õigusloomest tuleneva administratiivkoormuse vähendamine. Selle õppetunni peaksid saama kõik liikmesriigid, aga eriti Rumeenia, kus bürokraatlike kulude vähendamine 1% võrra võiks kokku hoida ühe miljardi eurot. 2. Väikeettevõtete akti – VKEde algatuse – ja väikeettevõtetega arvestava jõustamise põhimõtte vastuvõtmine. See on Rumeenia jaoks hea idee, kuna VKEd annavad 70% sisemajanduse kogutoodangust ning hõlmavad 60% töötavast elanikkonnast. 3. Tööpuuduse tase noorte hulgas: Rumeenia on liidu tasandil teisel kohal, tööpuuduse tase noorte hulgas on 21%. 4. Kvaliteetsete, taskukohase hinnaga lastehoiustruktuuri loomine. Rumeenia suured linnalasteaiad katavad vähem kui 70% vanemate taotlustest. 5. Energiatõhususe parandamine. Lihtne tee selle eesmärgi saavutamiseks oleks hoonete soojapidavuse parandamine. Rumeenias on üle 80 000 kortermaja, mis on energia- ja hinnasäästu vaenlased. Viimase kuue aasta jooksul on Rumeenia pealinnas alanud kahe niisuguse kortermaja isolatsioonitööd."@et5
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.4.3-056"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph