Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-054"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Lansarea noului ciclu de 3 ani în cadrul strategiei de la Lisabona a fost partea centrală a acestui summit european. Dintre propunerile Consiliului, aş dori să subliniez importanţa adoptării principiului liberei circulaţii a cunoaşterii în cadrul Uniunii Europene. Introducerea acestei libertăţi trebuie să fie completată de propuneri legislative ale Comisiei, care să fie prezentate în cursul acestui an. Vă reamintesc că, în paralel cu strategia Lisabona, şi procesul Bologna de realizare a unui spaţiu comun al educaţiei până în 2010 trebuie pus în aplicare în cel mai scurt timp. Astfel, recunoaşterea reciprocă a diplomelor universitare şi a altor calificări formale şi informale, lărgirea şi finanţarea adecvată a programelor de mobilitate europeană cum sunt Erasmus, Comenius sau Leonardo, precum şi lansarea unei noi generaţii de programe şi instituţii educaţionale realizate în comun de statele membre pot contribui la punerea în practică a libertăţii de circulaţie a cunoaşterii. Pentru a da o consistenţă cât mai mare noului principiu de drept comunitar, trebuie să realizăm în plus un program cu termene bine stabilite pentru eliminarea tuturor barierelor actuale din calea liberei circulaţii a cunoaşterii. Consider angajamentul de a adopta o Cartă a Drepturilor de Proprietate Intelectuală până la sfârşitul lui 2008 ca un pas bun în această direcţie."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Lissaboni strateegia uue 3-aastase tsükli algus oli selle Euroopa tippkohtumise keskne osa. Nõukogu ettepanekute hulgast tahaksin rõhutada Euroopa Liidus teadmiste vaba liikumise põhimõtte tähtsust. Selle vabaduse kasutuselevõtmist peaksid toetama komisjoni õigusakti ettepanekud, mis tuleb esitada selle aasta jooksul. Tuletan teile meelde, et paralleelselt Lissaboni strateegiaga tuleks võimalikult kiiresti lõpule viia ka Bologna protsess ühise haridusruumi rajamiseks 2010. aastaks. Seega võiks teadmiste vaba liikumise rakendamisse anda panuse ka ülikoolidiplomite ning muude ametlike ja mitteametlike kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, Euroopa vahetusprogrammide (näiteks Erasmus, Comenius või Leonardo) laiendamine ja piisav rahastamine, samuti liikmesriikidega ühiselt väljatöötatud õppekavade ja õppeasutuste uue generatsiooni käivitamine. Et tugevdada selle uue põhimõtte kooskõla ühenduse õigusega peame välja töötama ka programmi ning kehtestama tähtajad, et kõrvaldada teadmiste vaba liikumise teelt kõik olemasolevad tõkked. Ma usun, et kohustus Intellektuaalomandi õiguste harta 2008. aasta lõpuks vastu võtta on tubli samm selles suunas."@et5
lpv:translated text
". Začetek novega 3-letnega cikla lizbonske strategije je bil v središču tega evropskega vrha. Med predlogi Sveta želim poudariti pomen načela prostega pretoka znanja znotraj Evropske unije. Uvedbo te svoboščine je treba dopolniti z zakonodajnimi predlogi Komisije, ki bodo predstavljeni v teku tega leta. Opozarjam vas, da je treba vzporedno z lizbonsko strategijo čim prej izvesti tudi bolonjski proces o vzpostavitvi skupnega izobraževalnega prostora do leta 2010. Zato lahko medsebojno priznavanje univerzitetnih diplom ter drugih uradnih in neuradnih kvalifikacij, podaljšanje in ustrezno financiranje evropskih programov mobilnosti, kot so Erasmus, Comenius ali Leonardo, kot tudi uvedba nove generacije izobraževalnih urnikov in institucij, ki jih skupaj pripravijo države članice, prispevajo k izvajanju prostega pretoka znanja. Za izboljšanje doslednosti tega novega načela zakonodaje Skupnosti moramo izdelati tudi program z dobro vzpostavljenimi roki za odpravo vseh trenutnih ovir prostemu pretoku znanja. Verjamem, da je zaveza za sprejetje listine o pravicah intelektualne lastnine do konca tega leta dober korak v to smer."@sl20
lpv:translated text
"Lansarea noului ciclu de 3 ani în cadrul strategiei de la Lisabona a fost partea centrală a acestui summit european. Dintre propunerile Consiliului, aş dori să subliniez importanţa adoptării principiului liberei circulaţii a cunoaşterii în cadrul Uniunii Europene. Introducerea acestei libertăţi trebuie să fie completată de propuneri legislative ale Comisiei, care să fie prezentate în cursul acestui an. Vă reamintesc că, în paralel cu strategia Lisabona, şi procesul Bologna de realizare a unui spaţiu comun al educaţiei până în 2010 trebuie pus în aplicare în cel mai scurt timp. Astfel, recunoaşterea reciprocă a diplomelor universitare şi a altor calificări formale şi informale, lărgirea şi finanţarea adecvată a programelor de mobilitate europeană cum sunt Erasmus, Comenius sau Leonardo, precum şi lansarea unei noi generaţii de programe şi instituţii educaţionale realizate în comun de statele membre pot contribui la punerea în practică a libertăţii de circulaţie a cunoaşterii. Pentru a da o consistenţă cât mai mare noului principiu de drept comunitar, trebuie să realizăm în plus un program cu termene bine stabilite pentru eliminarea tuturor barierelor actuale din calea liberei circulaţii a cunoaşterii. Consider angajamentul de a adopta o Cartă a Drepturilor de Proprietate Intelectuală până la sfârşitul lui 2008 ca un pas bun în această direcţie."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Ústředním bodem tohoto evropského summitu bylo zahájení nového tříletého cyklu Lisabonské strategie. Mezi návrhy Rady bych chtěla poukázat na význam zásady volného pohybu znalostí na území Evropské unie. Zavedení této svobody je třeba doplnit legislativními návrhy vzešlými z Komise a předkládanými v průběhu tohoto roku. Připomínám vám, že souběžně s Lisabonskou strategií by měl být také co nejdříve realizován boloňský proces, jehož cílem je zřízení společného vzdělávacího prostoru do roku 2010. K uplatňování volného pohybu znalostí by mohlo přispět vzájemné uznávání universitních diplomů a dalších formálních a neformálních kvalifikací, rozšíření a přiměřené financování programů evropské mobility, jako je Erasmus, Comenius nebo Leonardo, stejně jako zavedení nové generace studijních programů a institucionálních struktur společně vypracovaných členskými státy. Abychom zvýšili soudržnost této nové zásady práva Společenství, musíme rovněž vypracovat program s dobře nastavenými lhůtami za účelem odstranění všech dosavadních překážek volného pohybu znalostí. Jsem přesvědčena, že závazek přijmout Chartu práv duševního vlastnictví do konce roku 2008 je v tomto směru dobrým krokem."@cs1
lpv:translated text
"Začiatok nového trojročného cyklu lisabonskej stratégie bol ústrednou časťou európskeho samitu. Medzi návrhmi Rady by som chcela zdôrazniť význam zásady voľného pohybu vedomostí v rámci Európskej únie. Zavedenie tejto slobody by mali dopĺňať návrhy právnych predpisov Komisie, ktoré by mala predložiť počas tohto roku. Pripomínam, že spolu s lisabonskou stratégiou by mal byť čo najskôr realizovaný bolonský proces o vytvorení spoločného priestoru vzdelávania do roku 2010. A teda vzájomného uznávania univerzitných diplomov a iných formálnych a neformálnych kvalifikácií, rozšírenie a primerané financovanie európskych programov mobility, akými sú Erasmus, Comenius alebo Leonardo, ako aj spustenie novej generácie vzdelávacieho kurikula a inštitúcií, ktoré spoločne navrhli členské štáty by mohlo prispieť k realizácii voľného pohybu vedomostí. S cieľom posilniť konzistentnosť tejto novej zásady práva Spoločenstva, musíme vypracovať program s riadne stanovenými termínmi, aby sme odstránili všetky existujúce prekážky voľného pohybu vedomostí. Verím, že záväzok prijať Chartu práv duševného vlastníctva do konca roku 2008 je správnym krokom v tomto smere."@sk19
lpv:translated text
"Naujo Lisabonos strategijos 3 metų ciklo pradžia buvo centrinė šio Europos aukščiausio lygio susitikimo dalis. Iš Tarybos pasiūlymų norėčiau pabrėžti laisvo žinių judėjimo Europos Sąjungos viduje principo svarbą. Šios laisvės įvedimas turi būti papildytas Komisijos teisės aktų pasiūlymais, kurie bus pristatyti šių metų eigoje. Primenu jums, kad lygiagrečiai su Lisabonos strategija taip pat kaip galima greičiau turi būti įgyvendintas Bolonijos procesas dėl bendros švietimo erdvės įkūrimo iki 2010 m. Tokiu būdu abipusis universiteto diplomų ir kitų oficialių bei neoficialių kvalifikacijų pripažinimas, tokių Europos mobilumo programų kaip „Erasmus“, „Comenius“ ar „Leonardo“ tinkamo finansavimo pratęsimas, taip pat naujos kartos mokomųjų programų ir įstaigų, parengtų bendradarbiaujant valstybėms narėms, sukūrimas galėtų prisidėti prie laisvo žinių judėjimo įgyvendinimo. Kad pagerintume šio naujo Bendrijos teisės principo nuoseklumą, taip pat turime patobulinti programą, tinkamai nustatydami galutinius terminus, pašalindami visas dabartines kliūtis laisvam žinių judėjimui. Manau, kad įsipareigojimas priimti Intelektinės nuosavybės teisių chartiją iki 2008 m. pabaigos yra geras žingsnis šia kryptimi."@lt14
lpv:translated text
"Początek nowego, 3-letniego cyklu strategii lizbońskiej był głównym punktem niniejszego szczytu europejskiego. Spośród·wniosków Rady chciałabym wyróżnić wagę zasady swobodnego przepływu wiedzy w Unii Europejskiej. Wprowadzenie tej swobody powinno być uzupełnione wnioskami legislacyjnymi Komisji, przedłożonymi w trakcie tego roku. Przypominam, że równoległy ze strategią lizbońską Proces Boloński w sprawie ustanowienia wspólnej przestrzeni edukacyjnej do roku 2010 również powinien być jak najszybciej wdrożony. Tak więc wzajemne uznawanie dyplomów uniwersyteckich i innych formalnych i nieformalnych kwalifikacji, przedłużenie i odpowiednie finansowanie europejskich programów wymiany, takich jak Erasmus, Comenius czy Leonardo, jak również wprowadzanie nowych generacji edukacyjnych programów nauczania i instytucji, wspólnie wypracowanych przez państwa członkowskie, mogłoby się przyczynić do wdrożenia swobodnego przepływu wiedzy. W celu poprawy spójności tej nowej zasady prawa wspólnotowego, musimy również opracować program z właściwie określonymi terminami eliminacji wszystkich istniejących obecnie barier dla swobodnego przepływu wiedzy. Jestem przekonana, że zaangażowanie w przyjęcie Karty Praw Własności Intelektualnej przed końcem 2008 r. jest dobrym krokiem w tym kierunku."@pl16
lpv:translated text
"A lisszaboni stratégia új, 3 éves ciklusának megindítása a mostani európai csúcs központi kérdése volt. A tanácsi javaslatok közül ki szeretném emelni a tudás Európai Unión belüli szabad mozgása elvének a jelentőségét. E szabadság bevezetését a folyó év során a Bizottság által benyújtandó jogalkotási javaslatokkal kell kiegészíteni. Emlékeztetem Önöket, hogy a lisszaboni stratégiával párhuzamosan a közös oktatási térség 2010-ig történő megteremtését célzó bolognai folyamatot is a lehető leghamarabb végre kell hajtani. A tudás szabad mozgása megvalósításához az egyetemi oklevelek és egyéb, formális és informális képesítések kölcsönös elismerése, az európai mobilitási programok, mint az Erasmus, a Comenius vagy a Leonardo kiterjesztése és megfelelő finanszírozása, valamint a tagállamok által közösen kidolgozott újgenerációs oktatási tantervek és intézmények elindítása járulhat hozzá. A közösségi jog ezen új elvének ellentmondásmentességét javítandó, jól meghatározott határidőkkel megtűzdelt programot is ki kell dolgoznunk a tudás szabad mozgása előtt álló összes jelenlegi akadály felszámolására. Úgy vélem, hogy a szellemi tulajdonjogi charta 2008 végéig történő elfogadására irányuló kötelezettségvállalás megfelelő lépés ebben az irányban."@hu11
lpv:translated text
"Indledningen af Lissabonstrategiens nye treårige cyklus var en central del af dette europæiske topmøde. Blandt Rådets forslag vil jeg påpege betydningen af princippet om fri bevægelighed for viden i EU. Indførelsen af denne frihed bør suppleres med lovgivningsmæssige forslag fra Kommissionen, som bør stilles i løbet af i år. Jeg vil gerne minde om, at Bolognaprocessen om etablering af et fælles rum for uddannelse inden 2010 også bør gennemføres hurtigst muligt parallelt med Lissabonstrategien. Således kan gensidig anerkendelse af eksamensbeviser fra universiteter og af andre formelle og uformelle kvalifikationer, udvidelse og tilstrækkelig finansiering af europæiske mobilitetsprogrammer som Erasmus, Comenius og Leonardo og lanceringen af en ny generation af undervisningsplaner og institutioner, der er udarbejdet af medlemsstaterne i fællesskab, bidrage til gennemførelsen af den frie bevægelighed for viden. For at forbedre sammenhængen i dette nye princip i fællesskabsretten må vi også udvikle et program med faste tidsfrister for at fjerne alle eksisterende hindringer for fri bevægelighed for viden. Jeg mener, at et tilsagn om at vedtage et charter om intellektuelle ejendomsrettigheder inden udgangen af 2008 er et positivt skridt i den retning."@da2
lpv:translated text
"Lissabonin strategian uuden kolmivuotisjakson alkaminen oli keskeinen aihe tässä Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa. Haluaisin ottaa neuvoston ehdotuksista esiin tärkeän periaatteen osaamisen vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa. Kyseisen vapauden käyttöönottoa olisi täydennettävä komission lainsäädäntöehdotuksilla vielä tämän vuoden aikana. Muistutan teitä siitä, että Lissabonin strategian rinnalla pitäisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti myös Bolognan prosessi yhteisen koulutusalueen perustamiseksi vuoteen 2010 mennessä. Korkeakoulututkintojen sekä muiden virallisten ja epävirallisten tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen, unionin liikkuvuusohjelmien, esimerkiksi Erasmuksen, Comeniuksen tai Leonardon, laajentaminen ja asianmukainen rahoittaminen sekä jäsenvaltioiden yhdessä luomien opetussuunnitelmien ja koulutuslaitosten uuden sukupolven käynnistäminen tukisi myös osaltaan osaamisen vapaan liikkuvuuden toteuttamista. Tämän yhteisön lainsäädännön uuden periaatteen yhdenmukaistamiseksi meidän on laadittava ohjelma, jossa annetaan tarkat määräajat kaikkien osaamisen vapaata liikkuvuutta haittaavien esteiden poistamiselle. Mielestäni lupaus hyväksyä teollis- ja tekijänoikeuksien peruskirja vuoden 2008 loppuun mennessä on askel oikeaan suuntaan."@fi7
lpv:translated text
"Inledningen av den nya treårsperioden av Lissabonstrategin var en central del vid det europeiska toppmötet. Bland rådets förslag vill jag betona vikten av principen om fri rörlighet för kunskap inom EU. Införandet av den här friheten bör kompletteras med lagstiftningsförslag från kommissionen som ska presenteras under det här året. Jag ber att få påminna om att inrättandet av ett gemensamt utbildningsområde senast 2010 inom ramen för Bolognaprocessen ska förverkligas så snart som möjligt, parallellt med Lissabonstrategin. Av denna anledning skulle ett ömsesidigt erkännande av universitetsexamina och andra formella och informella kvalifikationer, utvidgning och lämplig finansiering av europeiska mobilitetsprogram som Erasmus, Comenius och Leonardo och även lansering av en ny generation läroplaner och institutioner som noga planerats gemensamt av medlemsstaterna bidra till att förverkliga fri rörlighet av kunskap. För att den här nya principen ska bli mer förenlig med gemenskapsrätten måste vi utarbeta ett program med väl fastställda datum för att avlägsna alla nuvarande hinder i syfte att nå fri rörlighet av kunskap. Jag anser att ett godkännande av en stadga om immateriella rättigheter senast i slutet av 2008 är ett steg framåt på det här området."@sv22
lpv:translated text
". Het begin van de nieuwe 3-jarige cyclus van de Lissabonstrategie was een centraal onderdeel van deze Europese top. Van de voorstellen die door de Raad gedaan zijn wil ik het belang benadrukken van het beginsel van het vrije verkeer van kennis binnen de Europese Unie. De invoering van deze vrijheid moet onderbouwd worden door wetsvoorstellen van de Commissie, die in de loop van dit jaar gepresenteerd moeten worden. Ik wijs u erop dat parallel aan de Lissabonstrategie ook het proces van Bologna, gericht op het creëren van een gezamenlijke onderwijsruimte, zo spoedig mogelijk geïmplementeerd dient te worden. Wederzijdse erkenning van universitaire diploma’s en andere formele en informele certificeringen, de uitbreiding en afdoende financiering van Europese mobiliteitsprogramma’s zoals Erasmus, Comenius en Leonardo, alsmede het opzetten van een nieuwe generatie onderwijscurricula en –instellingen in een gezamenlijke aanpak van de lidstaten zouden kunnen bijdragen aan de implementatie van het vrije verkeer van kennis. Om dit nieuwe beginsel van de Gemeenschapswetgeving goed te onderbouwen moeten we ook een programma uitwerken met duidelijk gestelde streefdata om alle bestaande barrières voor het vrije verkeer van kennis uit de weg te ruimen. Ik ben van mening dat een toezegging om vóór het einde van 2008 een Handvest Intellectuele Eigendomsrechten (IE) aan te nemen een goede stap in die richting is."@nl3
lpv:translated text
"Η έναρξη του νέου τριετούς κύκλου της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν κεντρικό στοιχείο αυτής της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής. Από τις προτάσεις του Συμβουλίου, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας της γνώσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέσπιση αυτής της ελευθερίας πρέπει να συμπληρωθεί με νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, τις οποίες θα παρουσιάσει κατά το τρέχον έτος. Σας υπενθυμίζω ότι, παράλληλα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, η διαδικασία της Μπολόνια για τη δημιουργία ενός κοινού εκπαιδευτικού χώρου έως το 2010 πρέπει επίσης να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν. Έτσι, η αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων και άλλων τυπικών και άτυπων επαγγελματικών προσόντων, η επέκταση και η επαρκής χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας όπως τα Erasmus, Comenius ή Leonardo, καθώς και η εγκαινίαση μιας νέας γενιάς εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών και θεσμών που θα σχεδιάσουν από κοινού τα κράτη μέλη μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας της γνώσης. Για να ενισχυθεί η συνέπεια αυτής της νέας αρχής του κοινοτικού δικαίου, πρέπει να καταρτίσουμε επίσης ένα πρόγραμμα με σαφείς προθεσμίες για την άρση όλων των υφιστάμενων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης. Φρονώ ότι μια δέσμευση για την υιοθέτηση ενός Χάρτη Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας πριν από τα τέλη του 2008 αποτελεί καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Lisabonas stratēģijas jaunā trīs gadu cikla sākšana bija Eiropas samita centrālā daļa. No Padomes ierosinājumiem es gribētu norādīt uz zināšanu brīvas aprites Eiropas Savienībā principa nozīmīgumu. Šīs brīvības ieviešana ir jāpapildina ar Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem, kas jāiesniedz šī gada laikā. Es jums atgādinu, ka paralēli Lisabonas stratēģijai pēc iespējas ātrāk ir jāīsteno arī Boloņas process par kopējās izglītības telpas izveidi līdz 2010. gadam. Tādējādi universitāšu diplomu un citu oficiālu un neoficiālu kvalifikāciju savstarpējā atzīšana, tādu Eiropas mobilitātes programmu paplašināšana un atbilstīga finansēšana kā vai kā arī dalībvalstu kopīgi izstrādātu jaunas paaudzes izglītības mācību programmu un iestāžu ieviešana varētu veicināt brīvas zināšanu aprites īstenošanu. Lai stiprinātu šī jaunā Kopienas tiesību aktu principa atbilstību, mums arī jāizstrādā programma ar precīzi noteiktiem izpildes termiņiem, lai novērstu visus pašreizējos šķēršļus brīvai zināšanu apritei. Es uzskatu, ka apņemšanās pieņemt Intelektuālā īpašuma tiesību hartu līdz 2008. gada beigām ir labs solis šajā virzienā."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Der Startschuss für den neuen Dreijahreszyklus der Lissabon-Strategie bildete einen Schwerpunkt auf dem EU-Gipfel. Von den Vorschlägen des Rates würde ich gern die Bedeutung des Grundsatzes des freien Verkehrs von Wissen in der Europäischen Union hervorheben. Die Einführung dieser Grundfreiheit muss durch Gesetzesvorschläge ergänzt werden, die die Kommission im Laufe des Jahres vorlegen sollte. Ich möchte Sie daran erinnern, dass parallel zur Lissabon-Strategie der Bologna-Prozess über die Schaffung eines gemeinsamen Hochschulraumes bis 2010 schnellstmöglich umgesetzt werden sollte. Folglich könnten die gegenseitige Anerkennung von Hochschulabschlüssen und anderen formalen und nicht formalen Qualifikationen, die Ausweitung und angemessene Finanzierung europäischer Mobilitätsprogramme wie Erasmus, Comenius oder Leonardo sowie die Einführung einer neuen Generation von gemeinsam von den Mitgliedstaaten ausgearbeiteten Lehrinhalten sowie von Bildungseinrichtungen einen Beitrag zur Durchsetzung des freien Verkehrs von Wissen leisten. Um die Einheitlichkeit dieses neuen Grundsatzes im Gemeinschaftsrecht zu verbessern, muss außerdem ein Programm mit klaren Fristen ausgearbeitet werden, um alle gegenwärtig existierenden Hemmnisse für den freien Verkehr von Wissen zu beseitigen. Meiner Meinung nach wäre eine Verpflichtung zur Verabschiedung einer Charta zum Umgang mit geistigem Eigentum noch vor Jahresende ein großer Schritt in diese Richtung."@de9
lpv:translated text
"The beginning of the new 3-year cycle of the Lisbon strategy was a central part of this European summit. Among the Council proposals I would like to point out the importance of the principle of the free movement of knowledge within the European Union. The introduction of this freedom should be supplemented by legislative proposals from the Commission to be presented in the course of this year. I remind you that, in parallel with the Lisbon strategy, the Bologna process on the establishment of a common education space by 2010 should also be implemented as soon as possible. Thus, mutual recognition of university diplomas and other formal and informal qualifications, the extension and adequate funding of European mobility programmes such as Erasmus, Comenius or Leonardo, as well as the launching of a new generation of educational curricula and institutions jointly elaborated by the Member States could contribute to the implementation of the free movement of knowledge. In order to enhance the consistency of this new principle of Community law, we must also elaborate a programme with well-established deadlines to eliminate all current barriers to the free movement of knowledge. I believe that a commitment to adopt a Charter of Intellectual Property Rights by the end of 2008 is a good step in this direction."@en4
lpv:translated text
"O início do novo ciclo de 3 anos da Estratégia de Lisboa foi o tema central desta cimeira europeia. Entre as propostas do Conselho gostaria de realçar a importância do princípio da liberdade de circulação do conhecimento dentro da União Europeia. A introdução desta liberdade deveria ser complementada por propostas legislativas da Comissão a serem apresentadas ao longo deste ano. Lembro-lhe que, paralelamente à Estratégia de Lisboa, o Processo de Bolonha relativo ao estabelecimento de um espaço educativo comum até 2010 também devia ser aplicado tão cedo quanto possível. Por conseguinte, o reconhecimento mútuo de diplomas universitários e de outras qualificações formais e informais, a extensão e o financiamento adequado de programas de mobilidade europeus como o Erasmus, o Comenius ou o Leonardo, bem como o lançamento de uma nova geração de currículos e instituições educativos elaborados em conjunto pelos Estados-Membros poderia contribuir para a realização da liberdade de circulação do conhecimento. Para aumentar a consistência deste novo princípio do direito comunitário, temos igualmente de elaborar um programa com prazos bem definidos para eliminar todas as barreiras actuais à liberdade de circulação do conhecimento. Julgo que um compromisso com vista à adopção de uma Carta dos Direitos da Propriedade Intelectual até ao final de 2008 é um bom passo nessa direcção."@pt17
lpv:translated text
". El comienzo del nuevo ciclo de 3 años de la Estrategia de Lisboa fue una parte central de esta cumbre europea. De las propuestas del Consejo, me gustaría destacar la importancia del principio de la libre circulación del conocimiento en la Unión Europea. La introducción de esta libertad debería complementarse con la presentación de propuestas legislativas por parte de la Comisión durante este año. Les recuerdo que, en paralelo a la Estrategia de Lisboa, el proceso de Bolonia relativo a la creación de un espacio educativo común para 2010 también se debería aplicar lo antes posible. Por consiguiente, el reconocimiento mutuo de los diplomas universitarios y de otros títulos académicos formales e informales, la ampliación y adecuación de la financiación de los programas de movilidad europeos, como Erasmus, Comenius o Leonardo, así como el lanzamiento de una nueva generación de instituciones y currículos educativos elaborados conjuntamente por los Estados miembros podrían contribuir a la materialización de la libre circulación del conocimiento. Con la finalidad de mejorar la coherencia de este nuevo principio del Derecho comunitario, también debemos elaborar un programa con plazos fijos para eliminar todos los obstáculos actuales a la libre circulación del conocimiento. Opino que el compromiso de adoptar una Carta de los Derechos de la Propiedad Intelectual antes del final de 2008 es un paso adelante en la dirección correcta."@es21
lpv:translated text
"L’avvio del nuovo ciclo triennale della strategia di Lisbona ha costituito una parte centrale di questo Vertice europeo. Tra le proposte del Consiglio, vorrei sottolineare l’importanza del principio della libera circolazione delle conoscenze nell’Unione europea. Occorre integrare l’introduzione di questa libertà con proposte legislative che la Commissione deve presentare nel corso dell’anno. Vi ricordo che, contestualmente alla strategia di Lisbona, è necessario attuare quanto prima anche il processo di Bologna sulla realizzazione di uno spazio europeo dell’istruzione entro il 2010. Di conseguenza, il riconoscimento reciproco dei diplomi universitari e di altre qualifiche formali e informali, l’estensione e l’adeguato finanziamento di programmi europei di mobilità come ERASMUS, COMENIUS o LEONARDO, nonché il lancio di una nuova generazione di istituti e programmi di istruzione elaborata congiuntamente dagli Stati membri potrebbero contribuire alla realizzazione della libera circolazione delle conoscenze. Per rafforzare la coerenza di questo nuovo principio del diritto comunitario, dobbiamo inoltre elaborare un programma con scadenze precise per eliminare tutti gli ostacoli attuali alla libera circolazione delle conoscenze. Ritengo che l’impegno di adottare una Carta dei diritti di proprietà intellettuale entro il 2008 costituisca un valido passo avanti in questa direzione."@it12
lpv:translated text
"Le début du nouveau cycle de trois ans de la stratégie de Lisbonne a été un élément central de ce sommet européen. Parmi les propositions du Conseil, j’aimerais souligner l’importance du principe de la libre circulation de la connaissance au sein de l’Union européenne. L’introduction de cette liberté devrait être complétée par des propositions législatives de la Commission qui seront présentées en cours d’année. Je vous rappelle que, parallèlement à la stratégie de Lisbonne, le processus de Bologne sur la création d’un espace commun d’éducation d’ici 2010 devrait aussi être mis en application le plus rapidement possible. Ainsi, la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires et d’autres qualifications formelles ou informelles, l’extension et le financement approprié des programmes de mobilité européens tels qu’Erasmus, Comenius ou Leonardo, ainsi que le lancement d’une nouvelle génération de programmes d’enseignement et d’institutions élaborés conjointement par les États membres pourraient contribuer à la mise en œuvre de la libre circulation de la connaissance. Pour améliorer la cohérence de ce nouveau principe du droit communautaire, nous devons aussi élaborer un programme avec des dates butoir bien définies pour éliminer toutes les barrières actuelles à la libre circulation de la connaissance. Je pense que l’engagement d’adopter une charte des droits de propriété intellectuelle d’ici la fin 2008 constituerait une étape importante dans cette direction."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.4.3-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph