Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-039"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, like others, I welcome the opportunity to support the summit conclusions, particularly on the climate change package. I note the ambitious timetable, and I assure you we will do everything possible on our side here in Parliament to meet that timetable, because we are very conscious of the need – which is externally imposed on us, but nonetheless very welcome – the need, before Poznań and, particularly, before Copenhagen, to have a very clear EU position on the emissions trading system, as we are now calling it. I have the responsibility to be the rapporteur for the European Parliament on this most important part of the package. I welcome that responsibility and have broad shoulders. I hope I will live up to the trust placed in me, and I look forward to working with rapporteurs across all the political groups to get an agreed position as soon as possible. There are just two concerns I would like to raise today. First of all, the lack of recognition of carbon sequestration, particularly afforestation (as distinct from avoided deforestation): forestry and carbon credits – the lack of accreditation in this area. A huge omission. I would like to hear, through the Chair, from the President of the Commission as to whether we can make good on that. I know there are some discussions going on somewhere in the Commission, but it is like finding a needle in a haystack to find out who is doing what where. They try to run when one talks about carbon sequestration, particularly afforestation and avoided deforestation. I know it is difficult, but we cannot leave it out. The second point I would like to raise is that the Commission – having said it would decide which energy-intensive industries would get free exemptions, at least initially, and in the absence of an international agreement, and that by mid-2010 the Commission would decide which industries would so qualify, and then take another year to come up with answers to the carbon-leakage problem – has caused a huge clamour from likely energy-intensive industries for more and earlier legal certainty. We do not want any delay in this decision, because it will result in lack of investment in these areas or investment being put on hold and likely to migrate to other regions. Please, political direction early – now, if possible – on this very difficult area."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:translated text
"Härra president, nagu teisedki tervitan ma võimalust toetada tippkohtumise järeldusi, eriti kliimamuutuse paketis. Tõstan esile edasipüüdlikku ajakava ja kinnitan teile, et teeme omalt poolt siin parlamendis kõik võimaliku, et ajakavast kinni pidada, sest oleme väga teadlikud vajadusest – mis on meile küll väljastpoolt peale pandud, kuid kahtlemata väga teretulnud – vajadusest saavutada enne Poznani ja eelkõige enne Kopenhaagenit väga selge ELi positsioon heitekaubanduse süsteemi kohta, nagu me seda nüüd nimetame. Mul on vastutus olla Euroopa Parlamendi raportöör seoses selle ülimalt olulise paketiosaga. Ma tervitan seda vastutust ja lähenen sellele vastu sirge seljaga. Loodan, et õigustan mulle antud usaldust ning ootan võimalust teha raportöörina koostööd kõigi fraktsioonidega, et jõuda heakskiidetud positsioonile võimalikult kiiresti. Tahaksin täna käsitleda vaid kahte küsimust. Kõigepealt puudub tunnustus süsiniku kogumisse, eriti metsastamise kaudu (eraldi metsade hävimise ärahoidmisest): metsandus ja süsinikukrediidid – akrediteerimise puudumine selles piirkonnas. Väga märkimisväärne puudumine. Tahaksin komisjoni presidendilt kõnepuldi kaudu kuulda, mis me sellest kasu saame. Ma tean, et kusagil komisjonis on käimas arutelu, aga kui proovida leida, kes kus mida teeb, siis on see nagu nõela otsimine heinakuhjast. Kui hakata aga rääkima süsiniku kogumisest, eriti metsastamise ja metsade hävimise vältimise kaudu, siis püüavad nad põgeneda. Ma tean, et see on keeruline, aga me ei saa seda lahendamata jätta. Teine punkt, mille ma tahaksin tõstatada, on see, et komisjon – öeldes, et kavatseb otsustada, millised energiamahukad tööstusharud võiksid saada tasuta erandeid, vähemalt esialgu ja rahvusvahelise kokkuleppe puudumisel, ning et 2010. aasta keskpaigaks otsustab komisjon ära, millised tööstusharud võiksid selleks kvalifitseeruda, ning võtab siis veel ühe aasta, et tulla välja vastusega süsihappegaasi lekke probleemile – on teinud tohutult kära tõenäoliselt energiamahukate tööstusharude rohkema ja varasema õiguskindluse pärast. Me ei taha selle otsuse edasilükkamist, sest selle tulemuseks on investeeringute puudumine nendes valdkondades või investeeringute peatamine ja tõenäoline suunamine muudesse piirkondadesse. Palun selles väga keerukas valdkonnas poliitilisi suuniseid juba varakult – kohe, kui võimalik."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:translated text
"Gospod predsednik, kot ostali tudi jaz pozdravljam možnost, da se podprejo sklepi vrha, zlasti o paketu o podnebnih spremembah. Časovni razpored je ambiciozen in zagotavljam vam, da si bomo v Parlamentu po najboljših močeh prizadevali, da bi ga upoštevali, ker se zelo zavedamo nujnosti – ki nam je bila naložena od zunaj, vendar jo vseeno pozdravljamo – da se pred Poznańom in zlasti Kopenhagnom oblikuje jasno stališče EU o sistemu za trgovanje z emisijami, kot mu zdaj pravimo. Imam odgovornost kot poročevalka Evropskega parlamenta o tem zelo pomembnem delu paketa. To odgovornost pozdravljam in sem jo sposobna sprejeti. Upam, da bom izpolnila, kar se od mene pričakuje in se veselim sodelovanja s poročevalci iz vseh političnih skupin, da bomo čim prej našli skupno stališče. Danes bi navedla le dve stvari, ki me skrbita. Najprej nepriznavanje sekvestracije ogljika, zlasti pogozditve (za razliko od preprečevanja krčenja gozdov): gozdarstvo in ogljikovi kuponi – pomanjkanje akreditacije na tem področju. Ogromen izpust. Želim izvedeti od predsednika Komisije, ali lahko to popravimo. Vem, da nekje v Komisiji o tem razpravljajo, vendar če želimo izvedeti, kaj kdo kje počne, je kot bi iskali iglo v senu. Ko se omenijo sekvestracija ogljika, zlasti pogozditev in preprečevanje krčenja gozdov, poskušajo zbežati. Vem, da je težko, vendar tega ne smemo izpustiti. Naslednja točka, na katero želim opozoriti, je, da je Komisija z izjavo, da bo določila, katere energetsko intenzivne industrije bodo vsaj na začetku in brez mednarodnega sporazuma deležne olajšav, ter da se bo do sredine leta 2010 odločila, katere industrije bodo do tega upravičene, in v roku še enega leta podala rešitve za problem uhajanja ogljika, sprožila ostro zahtevo potencialnih energetsko intenzivnih industrij po večji in hitrejši pravni varnosti. Pri tej odločitvi ne želimo več odlašanja, ker bo to zmanjšalo naložbe na tem področju ali njihovo zamrznitev in prenos v druge regije. Prosim za hitro politično usmeritev – takoj, če je mogoče – na tem zelo zapletenem področju."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:translated text
"Mr President, like others, I welcome the opportunity to support the summit conclusions, particularly on the climate change package. I note the ambitious timetable, and I assure you we will do everything possible on our side here in Parliament to meet that timetable, because we are very conscious of the need – which is externally imposed on us, but nonetheless very welcome – the need, before Poznań and, particularly, before Copenhagen, to have a very clear EU position on the emissions trading system, as we are now calling it. I have the responsibility to be the rapporteur for the European Parliament on this most important part of the package. I welcome that responsibility and have broad shoulders. I hope I will live up to the trust placed in me, and I look forward to working with rapporteurs across all the political groups to get an agreed position as soon as possible. There are just two concerns I would like to raise today. First of all, the lack of recognition of carbon sequestration, particularly afforestation (as distinct from avoided deforestation): forestry and carbon credits – the lack of accreditation in this area. A huge omission. I would like to hear, through the Chair, from the President of the Commission as to whether we can make good on that. I know there are some discussions going on somewhere in the Commission, but it is like finding a needle in a haystack to find out who is doing what where. They try to run when one talks about carbon sequestration, particularly afforestation and avoided deforestation. I know it is difficult, but we cannot leave it out. The second point I would like to raise is that the Commission – having said it would decide which energy-intensive industries would get free exemptions, at least initially, and in the absence of an international agreement, and that by mid-2010 the Commission would decide which industries would so qualify, and then take another year to come up with answers to the carbon-leakage problem – has caused a huge clamour from likely energy-intensive industries for more and earlier legal certainty. We do not want any delay in this decision, because it will result in lack of investment in these areas or investment being put on hold and likely to migrate to other regions. Please, political direction early – now, if possible – on this very difficult area."@mt15
lpv:translated text
"Pane předsedající, stejně jako ostatní vítám příležitost podpořit závěry summitu, zejména pokud jde o balíček opatření v oblasti změny klimatu. Beru na vědomí ambiciózní časový plán a ujišťuji vás, že uděláme z naší strany zde v Parlamentu všechno, abychom tento harmonogram dodrželi, neboť si velmi dobře uvědomujeme nutnost – vnucenou nám zvenčí, ale nicméně velice vítanou – aby před zasedáním v Poznani a především v Kodani zaujala EU jasné stanovisko k systému obchodování s emisemi, jak to nyní nazýváme. I have the responsibility to be the rapporteur for the European Parliament on this most important part of the package. I welcome that responsibility and have broad shoulders. Věřím, že důvěru ve mě vloženou nezklamu, a těším se na spolupráci se zpravodaji ze všech politických skupin, abychom se dohodly na společném stanovisku co nejdříve. Jsou zde však dvě obavy, které bych dnes ráda zmínila. Především nedostatečný průzkum sekvestrace uhlíku, zejména zalesňování (na rozdíl od nežádoucího odlesňování): lesní hospodářství a uhlíkové kredity – nedostatek úředních povolení v této oblasti. Velké opomenutí. Ráda bych si vyslechla, přímo z předsednického křesla, od pana předsedy Komise, zda pro to můžeme něco udělat. Vím, že se někde v Komisi vedou jakési diskuse, ale zjistit, kdo co dělá a kde, je jako hledání jehly v kupce sena. Každý se snaží zmizet, když člověk začne mluvit o sekvestraci uhlíku, zvláště o zalesňování a nežádoucím odlesňování. Vím, že to je těžké, ale nemůžeme to ignorovat. Za druhé bych ráda uvedla, že Komise prohlásila, že rozhodne, která energeticky náročná odvětví průmyslu budou, alespoň zpočátku a při neexistenci mezinárodní dohody, osvobozena od placení daně, a že do poloviny roku 2010 vybere odvětví, která tuto výjimku dostanou, a teprve za další rok předloží řešení v otázce úniku uhlíku – tím vyvolala mohutné protesty ze strany zástupců pravděpodobně energeticky náročných odvětví průmyslu žádajících větší míru dřívější právní jistoty. Nepřejeme si jakékoli odsouvání tohoto rozhodnutí, neboť to povede k nedostatku investic v těchto oblastech nebo k zablokování investic a pravděpodobně k jejich přesunutí do jiných regionů. Apeluji na vás, politické směřování v této velice obtížné oblasti je třeba určit brzy – pokud možno hned teď."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Vážený pán predseda, tak ako ostatní, aj ja vítam možnosť podporiť závery zo samitu, najmä balík návrhov pre zmenu klímy. Konštatujem, že časový plán je ambiciózny a ubezpečujem vás, že tu, v Parlamente, urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme tento časový plán dodržali, pretože si veľmi dobre uvedomujeme potrebu, ktorá je nám diktovaná zvonku, avšak napriek tomu je veľmi vítaná, potrebu veľmi jednoznačného stanoviska EÚ k systému obchodovania s emisnými kvótami, ako ho teraz nazývame, ešte pred zasadnutím v Poznani, a najmä pred stretnutím v Kodani. Mojou zodpovednosťou je úloha spravodajkyne Európskeho parlamentu pre túto najdôležitejšiu súčasť balíka. Teším sa na túto zodpovednosť a som pripravená prijať akúkoľvek kritiku. Dúfam, že naplním očakávania, ktoré sú do mňa vkladané a teším sa na spoluprácu so spravodajcami zo všetkých politických skupín, ktorej cieľom bude dohodnúť sa v dohľadnej dobe na spoločnom stanovisku. Dnes by som chcela hovoriť len o dvoch otázkach. Predovšetkým ide o nedostatok uznania sekvestrácie uhlíka, konkrétne v prípade zalesňovania (na rozdiel od odlesňovania, ktorému sa snažíme vyhnúť), lesného hospodárstva a uhlíkových kreditov (carbon credits), ide o chýbajúcu akreditáciu v tejto oblasti. Ide o veľký nedostatok. Chcela by som sa dozvedieť prostredníctvom predsedajúceho od predsedu Komisie, či sa v tejto oblasti nedá konať ako bolo prisľúbené. Som si vedomá, že v Komisii niekde prebiehajú nejaké diskusie, avšak zisťovať, kto tam čo robí je ako hľadať ihlu v kope sena. Keď človek začne rozprávať o sekvestrácii uhlíka, a najmä o zalesňovaní a odlesňovaní, ktorému sa snažíme vyhnúť, snažia sa striasť sa tejto témy. Ja viem, že je to zložité, ale nemôžeme ju vynechávať. Druhý bod, o ktorom by som chcela hovoriť je skutočnosť, že Komisia, ktorá vyhlasuje, že sa rozhodne o tom, ktoré energeticky náročné odvetvia dostanú výnimky, aspoň na začiatku a za neexistencie medzinárodnej dohody a že do polovice 10. rokov tohto storočia Komisia rozhodne, ktoré odvetvia budú spĺňať podmienky a potom jej potrvá ďalší rok, kým zareaguje na problém s presunom emisií CO spôsobila veľké dožadovanie sa zo strany možných energeticky náročných odvetví o viac právnej istoty a jej skoršie zavedenie. Nechceme žiadne odďaľovanie tohto rozhodnutia, pretože jeho výsledkom bude nedostatok investícií do týchto oblastí alebo pozastavenie investícií, v prípade ktorých je pravdepodobné, že budú presunuté do iných regiónov. Prosím vás o skoré politické smerovanie, stanovené hneď, ak je to možné, v tejto veľmi zložitej oblasti."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"2"19,2,9
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:translated text
"Pone pirmininke, kartu su kitais džiaugiuosi proga, galėdama palaikyti aukščiausio lygio susitikimo išvadas, ypač dėl klimato kaitos paketo. Atkreipiau dėmesį į ambicingą grafiką, ir patikinu jus, kad mes čia, Parlamente, padarysime viską, ką galime, kad įvykdytume tą grafiką, nes labai gerai suprantame poreikį – kuris yra mums paskirtas išoriškai, bet vis dėlto visiškai priimtinas – poreikį iki Poznanės ir ypač iki Kopenhagos turėti labai aiškią Europos Sąjungos poziciją dėl prekybos emisijomis sistemos, kaip ją dabar vadiname. Man teko atsakomybė būti pranešėja Europos Parlamentui apie šią svarbiausią paketo dalį. Aš prisiimu tą atsakomybę ir turiu plačius pečius. Tikiuosi, kad pateisinsiu man suteiktą pasitikėjimą, taip pat tikiuosi dirbti su visų frakcijų pranešėjais, kad kuo greičiau susitartume dėl bendros pozicijos. Yra tik du susirūpinimą keliantys klausimai, kuriuos norėčiau šiandien iškelti. Visų pirma, anglies sekvestracijos pripažinimo stoka, ypač apželdinimas mišku (skirtingai nuo miško kirtimo vengimo): miškininkystė ir anglies emisijų kvotos – akreditacijos trūkumas šioje srityje. Didžiulė spraga. Norėčiau išgirsti iš Komisijos pirmininko, ar galime tai ištaisyti. Žinau, kad kažkur Komisijoje vyksta tam tikros diskusijos, bet sužinoti, kas ką kur daro, prilygsta ieškoti adatos šieno kupetoje. Jie bando išvengti pokalbio, kai pradedama kalbėti apie anglies sekvestraciją, ypač želdinimą mišku ir miško kirtimo vengimą. Žinau, kad tai sudėtinga, bet negalime to praleisti. Antrasis dalykas, kurį norėčiau aptarti, yra tai, kad Komisija – pasakiusi, kad ji nuspręs, kurios intensyviai energiją naudojančios pramonės šakos bent jau pradžioje gaus nemokamas lengvatas, ir nesant tarptautinio susitarimo, ir kad iki 2010 m. vidurio Komisija nuspręs, kurios pramonės šakos tam tiks, o paskui kitais metais pateiks atsakymus į anglies nuotėkio problemą – sukėlė daug triukšmingų protestų iš intensyviai energiją naudojančių pramonės šakų atstovų, siekiančių daugiau ir anksčiau suteikiamo teisinio užtikrintumo. Mes nenorime atidėlioti šio sprendimo, nes tai sukels investicijų trūkumą šiose srityse, arba investicijos bus sulaikytos ir gali būti perkeltos į kitas sritis. Prašome pranešti apie politinę kryptį iš anksto – dabar, jei galima – šioje labai sudėtingoje srityje."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:translated text
"Panie przewodniczący, podobnie jak inni z zadowoleniem przyjmuję możliwość poparcia konkluzji szczytu, w szczególności w odniesieniu do pakietu klimatycznego. Dostrzegam ambitny harmonogram i zapewniam pana, że zrobimy wszystko co się da z naszej strony tu, w Parlamencie, aby dotrzymać tego harmonogramu, ponieważ jesteśmy świadomi potrzeby, którą przyjmujemy z zadowoleniem, choć jest nam narzucana z zewnątrz, aby przed spotkaniem w Poznaniu i w szczególności w Kopenhadze wypracować bardzo jasne stanowisko UE w sprawie systemu handlu emisjami, jak go obecnie nazywamy. Spoczywa na mnie odpowiedzialność sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do tego najważniejszego elementu pakietu. Przyjmuję tę odpowiedzialność z zadowoleniem i mogę ją udźwignąć. Mam nadzieję, że uda mi się spełnić pokładane we mnie nadzieje i z niecierpliwością oczekuję możliwości nawiązania współpracy ze sprawozdawcami wszystkich grup politycznych, aby możliwie jak najszybciej wypracować wspólne stanowisko. Chciałabym dziś podzielić się jedynie dwiema obawami. Po pierwsze, nieuznawanie sekwestracji węgla, w szczególności poprzez zalesianie (w odróżnieniu od powstrzymania się od wylesiania): leśnictwo i kredytowy węglowe - brak systemu akredytacji w tej dziedzinie. To olbrzymie niedopatrzenie. Chciałabym dowiedzieć się od przewodniczącego Komisji, za pośrednictwem przewodniczącego, czy uda się to nadrobić. Wiem, że trwają pewne dyskusje na ten temat gdzieś w Komisji, ale dowiedzenie się, kto co i gdzie robi jest jak szukanie igły w stogu siana. Wszyscy uciekają, kiedy zaczyna się mówić o sekwestracji węgla, w szczególności o zalesianiu lub powstrzymaniu wylesiania. Wiem, że to trudne, ale nie możemy tego pominąć. Drugim punktem, na który chciałabym zwrócić uwagę, jest wywołanie przez Komisję dużej wrzawy ze strony prawdopodobnych energochłonnych sektorów przemysłu, domagających się przyśpieszenia i zwiększenia zakresu pewności prawnej, spowodowanej stwierdzeniem, że Komisja określi, które energochłonne sektory przemysłu otrzymają przynajmniej początkowo, wobec braku porozumienia międzynarodowego, darmowe wyłączenia, oraz tym, że Komisja do połowy 2010 roku zdecyduje, które sektory zostaną zakwalifikowane, a następnie w okresie kolejnego roku wypracuje odpowiedź na problem relokacji wysokoemisyjnych sektorów przemysłu. Nie chcemy żadnego opóźnienia w odniesieniu do tej decyzji, ponieważ spowoduje ona rezygnację z inwestycji w tych dziedzinach bądź ich zahamowanie i przeniesienie do innych regionów. Proszę o wczesne - natychmiastowe, o ile to możliwe - wypracowanie kierunku polityki w tej bardzo trudnej sprawie."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:translated text
"Elnök úr, másokhoz hasonlóan én is üdvözlöm a lehetőséget, hogy támogathatom a csúcs következtetéseit, főként, ami a klímacsomagot illeti. Megállapítom, hogy az ütemterv feszített, és biztosíthatom Önöket arról, hogy mi itt a Parlamentben a saját részünkről minden lehetőt el fogunk követni az ütemezés betartására; tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy Poznań, és főként Koppenhága előtt szükség van — noha kívülről ránk kényszerített, mégis felettébb üdvözlendő szükség — nagyon egyértelmű uniós álláspontra a kibocsátáskereskedelmi rendszerről, ahogy ezt mostanában nevezzük. Az én feladatom jelentést tenni az Európai Parlament nevében a csomagnak erről a rendkívül fontos részéről. Örülök ennek a feladatnak, és sok terhet elbírok. Remélem, hogy meg tudok majd felelni a belém vetett bizalomnak, és várakozással tekintek az összes képviselőcsoport előadóival folyó munka elé, melynek célja, hogy a lehető leghamarabb egyeztetett álláspontot alakítsunk ki. Ma csak két aggályt szeretnék megosztani Önökkel. Mindenekelőtt a széndioxid-megkötés, és különösen (a megelőzött erdőirtástól megkülönböztetett) erdőtelepítés elismerésének hiányát: az erdőgazdálkodás és a karbon hitelkeret elismerésének hiányát. Ez óriási hiányosság. Az elnökön keresztül szeretném a Bizottság elnökétől hallani, vajon tudunk-e valami érdemlegeset tenni ez ügyben. Tudok arról, hogy a Bizottságon belül valahol egyeztetések folynak, de megtalálni, hogy ki, mit és hol csinál a Bizottságban olyan, mint egy tű után kutatni egy szalmakazalban. Valahányszor a széndioxid-megkötésről, és különösen az erdőtelepítésről, valamint a megelőzött erdőirtásról esik szó, megpróbálják másra terelni a témát. Tudom, hogy nehéz kérdés, de ezt nem kerülhetjük meg. A másik pont, melyről szólni szeretnék, az az, hogy a Bizottság — miután bejelentette, hogy el fogja dönteni, mely nagy energiafelhasználású iparágak fognak, legalábbis kezdetben és nemzetközi megállapodások híján, ingyenes mentesítésben részesülni, valamint bejelentette, hogy 2010 közepére a Bizottság el fogja dönteni, mely iparágak tartoznak majd ebbe a körbe, azután pedig még egy év, mire választ dolgoz ki a szénszivárgás problémájára — hatalmas felzúdulást okozott a valószínűleg nagy energiafelhasználású iparágak körében, melyek több és korábban jövő jogbiztonságot követelnek. Nem akarjuk, hogy e döntés további késedelmet szenvedjen, mert különben e területeken elmaradnak a beruházások vagy a beruházást visszatartják, és más térségek felé vándorolhat el. Kérem, adjanak ki minél hamarabb politikai iránymutatást ezen a nagyon nehéz területen."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"19,2,9
lpv:translated text
"Hr. formand! Ligesom de andre hilser jeg lejligheden til at støtte topmødets konklusioner velkommen, især hvad angår klimapakken. Jeg har noteret mig den ambitiøse tidsplan, og jeg forsikrer Dem, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, her i Parlamentet for at overholde denne tidsplan, for vi er meget bevidste om kravet - som er pålagt os udefra, men ikke desto mindre er yderst kærkomment - om at have en meget klar EU-holdning til emissionshandelssystemet, som vi kalder det nu, inden Poznan, og især inden København. Jeg har fået til ansvar at være ordfører for Europa-Parlamentet vedrørende denne allervigtigste del af pakken. Dette ansvar hilser jeg velkommen, og jeg har brede skuldre. Jeg håber at kunne leve op til den tillid, man har vist mig, og ser frem til at arbejde sammen med ordførere fra alle politiske grupper om så hurtigt som muligt at nå til en fælles holdning. Der er blot to forhold, som jeg vil tage op i dag. Først og fremmest den manglende anerkendelse af CO binding - navnlig skovplantning (ikke at forveksle med undgået skovrydning): skovbrug og CO kreditter - manglen på godkendelse på dette område. Det er en væsentlig forsømmelse. Jeg ville via formanden gerne høre fra formanden for kommissionen, om vi kan holde vores ord på dette område. Jeg ved, at der foregår nogle diskussioner et sted i Kommissionen, men det er som at finde en nål i en høstak at finde ud af, hvem der gør hvad og hvor. De forsøger at stikke af, når man taler om CO binding, herunder navnlig skovplantning og undgået skovrydning. Jeg ved, at det er vanskeligt, men vi må ikke forbigå det. Det andet forhold, jeg ønsker at tage op, er, at Kommissionen - efter at have sagt, at den ville afgøre, hvilke energitunge industrier der ville få gratis fritagelser, i hvert fald indledningsvist og i fravær af en international aftale, og at Kommissionen inden midten af 2010 ville afgøre, hvilke industrier der ville være berettiget, og derefter bruge endnu et år på at finde svar på problemet med CO lækage - har fremkaldt et højlydt krav fra formodede energitunge industrier om større og tidligere retssikkerhed. Vi ønsker ingen udskydelse af denne afgørelse, for det vil resultere i manglende investeringer i disse områder, eller at investeringerne bliver sat i bero og højst sandsynligt flyttes til andre regioner. Må vi bede om hurtig politisk retning, tak - nu, om muligt - på dette særdeles vanskelige område."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, muiden tavoin hyödynnän tilaisuuden tukea huippukokouksen päätelmiä erityisesti ilmastonmuutospaketin osalta. Panen merkille kunnianhimoisen aikataulun ja takaan, että teemme kaikkemme täällä parlamentissa aikataulun noudattamiseksi, koska olemme täysin tietoisia velvoitteesta – joka tulee ulkopuolelta mutta on kuitenkin erittäin asianmukainen – velvoitteesta määrittää ennen Poznańia ja erityisesti ennen Kööpenhaminaa selkeästi EU:n kanta päästökauppajärjestelmään, joksi me sitä nyt kutsumme. Vastaan Euroopan parlamentin esittelijänä tästä paketin kaikkein tärkeimmästä osasta. Otan vastuun mielelläni kantaakseni, ja minulla on leveät hartiat. Toivon olevani luottamuksen arvoinen ja odotan työskentelyä eri poliittisten ryhmien esittelijöiden kanssa, jotta kanta voidaan hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Haluaisin kuitenkin tuoda esiin kaksi huolenaihetta. Ensinnäkin hiilidioksidin loppusijoituksen merkityksen puutteellinen tunnustaminen, erityisesti metsittämisen osalta (erona metsien hävittämisen välttämiseen): metsänhoito ja päästöoikeudet – akkreditoinnin puuttuminen tällä alalla. Suuri puute. Haluaisin kuulla puhemiehen kautta, komission puheenjohtajalta, voimmeko toteuttaa tämän. Tiedän, että komissiossa käydään jonkinlaisia keskusteluja, mutta on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta, kun yrittää selvittää, kuka tekee tässä mitäkin. Juostaan vain karkuun, kun joku puhuu hiilidioksidin loppusijoituksesta, varsinkin metsittämisestä tai metsien hävittämisen estämisestä. Tiedän, että asia on vaikea, muttemme voi jättää tätä huomioimatta. Toinen asia, jonka haluaisin tuoda esiin, on, että komissio on sanonut päättävänsä, mitkä energiavaltaiset teollisuudenalat saisivat vapaita päästöoikeuksia ainakin aluksi, jos kansainvälistä sopimusta ei saataisi aikaan, sekä päättävänsä 2010-luvun puoleenväliin mennessä, mitä teollisuudenaloja tämä koskisi, ja sitten ottavansa vielä vuoden lisäaikaa löytääkseen ratkaisut hiilivuoto-ongelmaan. Tämä on aiheuttanut äänekkäitä vaatimuksia todennäköisesti energiavaltaisen teollisuuden taholta paremmasta ja varhaisemmasta oikeusvarmuudesta. Emme halua viivyttää kyseistä päätöstä lainkaan, koska se johtaisi investointien puutteeseen näillä aloilla tai investoinnit keskeytettäisiin väliaikaisesti, jolloin ne saattaisivat siirtyä muille alueille. Olkaa ystävällisiä, määrittäkää poliittinen linjaus varhaisessa vaiheessa – jos mahdollista, nyt heti – tällä hyvin vaikealla alalla."@fi7
lpv:translated text
"− Voorzitter, net als anderen wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijn steun te betuigen aan de conclusies uit de top, met name op het punt van het klimaatveranderingspakket. Ik heb de ambitieuze tijdsplanning gezien en ik verzeker u dat we van onze kant in het Parlement er alles aan zullen doen om die planning te halen, omdat we ons volkomen bewust zijn van de noodzaak – die ons van buitenaf wordt opgelegd, maar desondanks erg welkom is – om vóór Poznan en vooral vóór Kopenhangen een duidelijk EU-standpunt te bepalen over het emissiehandelssysteem, zoals we dat nu noemen. Ik heb de verantwoordelijkheid gekregen van rapporteur voor het Europees Parlement op dit uiterst belangrijke onderdeel van het pakket. Ik draag die verantwoordelijkheid graag en ik heb brede schouders. Ik hoop dat ik het in mij gestelde vertrouwen waardig zal blijken en ik zie ernaar uit samen te werken met rapporteurs uit alle fracties, om zo snel mogelijk tot een gezamenlijk standpunt te komen. Ik wil vandaag de aandacht vragen voor twee punten van zorg. Ten eerste het gebrek aan erkenning van koolstofvastlegging, met name door bebossing (te onderscheiden van het behoud van bestaande bossen of het voorkómen van ontbossing): bosbouw en koolstofkredieten, het ontbreken van toewijzing van rechten op dit terrein. Dit is een enorm verzuim. Ik zou, via de Voorzitter, van de voorzitter van de Commissie willen horen of we dit kunnen rechtzetten. Ik weet dat er ergens in de Commissie over gesproken wordt, maar erachter komen wie wat waar doet is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Als je het hebt over koolstofvastlegging, met name bebossing en voorkómen van ontbossing, proberen ze je te ontlopen. Ik weet dat het moeilijk is, maar we kunnen het niet weglaten. Het tweede punt waar ik het over wil hebben is dat de Commissie – toen ze zei dat zij zou beslissen welke energie-intensieve sectoren, in ieder geval om te beginnen en in afwachting van een internationale overeenkomst, gratis vrijstellingen zouden krijgen en dat de Commissie voor midden 2010 zou besluiten welke sectoren hiervoor in aanmerking komen en dan nog een jaar nodig zou hebben om een oplossing te vinden voor het probleem van koolstoflekken – een enorme roep heeft gecreëerd vanuit energie-intensieve sectoren die hiervoor in aanmerking denken te komen om meer en snellere wettelijke zekerheid. We wensen geen enkel uitstel van dat besluit, omdat dat tot gevolg zal hebben dat er in die sectoren minder investeringen plaats zullen vinden of dat investeringen uitgesteld worden en waarschijnlijk verlegd zullen worden naar andere regio's. Alstublieft, snelle politieke duidelijkheid – nu, indien mogelijk – op dit uitermate moeilijke terrein."@nl3
lpv:translated text
"Herr talman! Även jag välkomnar möjligheten att stödja slutsatserna från toppmötet, framför allt när det gäller klimatförändringspaketet. Jag konstaterar att tidsplanen är mycket ambitiös och jag försäkrar er att vi i parlamentet kommer att göra allt vi kan för att hålla denna tidsplan, eftersom vi är väl medvetna om behovet – som påförs oss utifrån, men som trots det är mycket välkommet – att före Poznań och, framför allt, före Köpenhamn få ett mycket tydligt ställningstagande från EU:s sida om systemet för handel med utsläppsrätter, som vi kallar det nu. Jag har ansvaret för att vara Europaparlamentets föredragande för denna ytterst viktiga del av paketet. Jag välkomnar det ansvaret och jag har breda axlar. Jag hoppas att jag ska kunna leva upp till det förtroende jag fått och jag ser fram emot att arbeta med föredragandena från alla de politiska grupperna, för att nå samsyn i denna fråga så snart som möjligt. Det finns bara två problem som jag vill ta upp i dag. Det första är bristen på erkännande av koldioxidupptaget, särskilt beskogning (till skillnad från undvikande av skogsskövling): skogsbruk och koldioxidkrediter – bristen på befogenheter inom det området. Det är ett anmärkningsvärt utelämnande. Jag skulle vilja höra kommissionens ordförande, från talarstolen, tala om huruvida vi kan åtgärda det här. Jag vet att det pågår diskussioner någonstans i kommissionen, men att försöka ta reda på vem som gör vad där är som att försöka hitta en nål i en höstack. De slingrar sig när man talar om koldioxidupptaget, särskilt beskogning och undvikande av skogsskövling. Jag vet att det är en svår fråga, men vi kan inte bortse från den. Det andra problemet jag vill ta upp är kommissionens uttalande att den kommer att fatta beslut om vilka energiintensiva industrier som ska få fria undantag, åtminstone inledningsvis, i avsaknad av en internationell överenskommelse, och att kommissionen i mitten av 2010 ska fatta beslut om vilka industrier som kan komma i fråga. Därefter skulle det ta ytterligare ett år att hitta lösningar på problemet med koldioxidläckage. Det här har lett till högljudda krav från eventuella berörda energiintensiva industrier, krav på större och tidigare rättslig förutsebarhet. Vi vill inte att det här beslutet ska skjutas upp, eftersom det kommer att leda till brist på investeringar inom dessa områden eller till att investeringar skjuts upp och sannolikt flyttar till andra regioner. Snälla ni, ge oss politisk vägledning i ett tidigt skede, helst redan nu, om detta mycket komplicerade område."@sv22
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, όπως και άλλοι ομιλητές, χαιρετίζω αυτή την ευκαιρία για να εκφράσω τη στήριξή μου για τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής, ιδίως όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος. Υπογραμμίζω το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, και σας διαβεβαιώ ότι θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν από τη δική μας πλευρά, εδώ στο Κοινοβούλιο, για να ανταποκριθούμε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, διότι αντιλαμβανόμαστε απολύτως την ανάγκη –η οποία μας επιβάλλεται από έξω, αλλά είναι οπωσδήποτε ευπρόσδεκτη– την ανάγκη, πριν από το Πόζναν και, κυρίως, πριν από την Κοπεγχάγη, να διαμορφώσουμε μια πολύ σαφή ευρωπαϊκή θέση για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, όπως το αποκαλούμε τώρα. Έχω αναλάβει την ευθύνη να εισηγηθώ την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γι’ αυτό το πολύ σημαντικό τμήμα της δέσμης μέτρων. Χαιρετίζω την ευθύνη αυτή και δηλώνω ότι οι ώμοι μου αντέχουν πολύ. Ευελπιστώ ότι θα ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη που μου επιδείχθηκε, ενώ προσβλέπω στη συνεργασία με τους εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων για την επίτευξη συμφωνίας ως προς την τελική μας θέση το ταχύτερο δυνατόν. Σήμερα θέλω να θίξω δύο μόνον θέματα που προκαλούν ανησυχία. Πρώτον, τη μη αναγνώριση της δέσμευσης του άνθρακα, ιδίως της δασοφύτευσης (που διακρίνεται από την αποφυγή της αποψίλωσης των δασών): τις ποσοστώσεις δασικής κάλυψης και δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα – την έλλειψη πιστοποίησης σε αυτόν τον τομέα. Πρόκειται για τεράστια παράλειψη. Παρακαλώ, μέσω του Προεδρείου, να με ενημερώσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής αν μπορούμε να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα. Γνωρίζω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σε κάποιο επίπεδο στην Επιτροπή, όμως η προσπάθεια να βρούμε ποιος κάνει τι, και πού, είναι σαν να ψάχνουμε βελόνα στα άχυρα. Προσπαθούν να ξεφύγουν όταν τους μιλήσει κανείς για δέσμευση του άνθρακα, ιδίως όσον αφορά τη δασοφύτευση και την αποφυγή της αποψίλωσης. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο, όμως δεν μπορούμε να το παραλείψουμε. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να θίξω είναι το γεγονός ότι η Επιτροπή –ενώ είχε δηλώσει ότι θα αποφασίσει σε ποιες βιομηχανίες έντασης ενέργειας θα δοθούν δωρεάν εξαιρέσεις, αρχικά τουλάχιστον, και ελλείψει διεθνούς συμφωνίας, και ότι έως τα μέσα του 2010 θα αποφάσιζε ποιες βιομηχανίες πληρούν τις ανάλογες προδιαγραφές, για να προτείνει έπειτα από ένα ακόμη έτος λύσεις στο πρόβλημα της διαρροής διοξειδίου του άνθρακα– προκάλεσε τις ζωηρές αντιδράσεις των βιομηχανιών που θεωρείται πιθανό ότι θα κριθούν βιομηχανίες έντασης ενέργειας, οι οποίες απαιτούν περισσότερη και ταχύτερη ασφάλεια δικαίου. Δεν θέλουμε καθυστερήσεις στη λήψη αυτής της απόφασης, διότι θα προκληθεί επενδυτικό έλλειμμα σε αυτούς τους τομείς, ή αναβολή των επενδύσεων και πιθανή μεταφορά τους σε άλλες περιοχές. Σας παρακαλούμε να δώσετε πολιτικές κατευθύνσεις γρήγορα –τώρα, ει δυνατόν– γι’ αυτό το πολύ δύσκολο ζήτημα."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, tāpat kā citi arī es atzinīgi vērtēju iespēju atbalstīt samita secinājumus, jo īpaši par klimata pārmaiņu paketi. Es atzīmēju ambiciozo laika grafiku un garantēju jums, ka mēs no Parlamenta puses darīsim visu iespējamo, lai iekļautos šajā laika grafikā, jo mēs skaidri apzināmies vajadzību, kas mums ir noteikta no ārpuses, bet kuru mēs tomēr ļoti atzinīgi vērtējam, līdz Poznaņas un īpaši līdz Kopenhāgenas sanāksmei sagatavot ļoti skaidru ES nostāju par emisiju tirdzniecības sistēmu, kā mēs visi to tagad saucam. Mans pienākums ir pildīt Eiropas Parlamenta referenta pienākumus attiecībā uz šo ārkārtīgi svarīgo paketes daļu. Es atzinīgi vērtēju šo pienākumu, un esmu gatavs tā pildīšanai. Es ceru, ka attaisnošu uz mani liktās cerības, un es ceru strādāt ar visu politisko grupu referentiem, lai pēc iespējas ātrāk sagatavotu kopēju nostāju. Šodien es gribētu runāt par divām interesēm. Pirmkārt to, ka tiek nepietiekami atzīta oglekļa atdalīšana, jo īpaši apmežošana (atšķirībā no novērstās mežu izciršanas): mežsaimniecība un oglekļa kredīti – akreditācijas trūkums šajā jomā. Milzīga nolaidība. Es gribētu dzirdēt no Komisijas priekšsēdētāja, vai mēs varam labot šo situāciju. Es zinu, ka kaut kur Komisijā notiek dažas diskusijas, bet uzzināt, kas ko un kur dara, ir tāpat kā atrast adatu siena kaudzē. Viņi mēģina bēgt prom, kad kāds runā par oglekļa atdalīšanu, jo īpaši par apmežošanu un novērsto mežu izciršanu. Es zinu, ka tas ir grūti, bet mēs nedrīkstam izlaist šo jautājumu. Otrais punkts, ko es gribētu pieminēt, ir tāds, ka Komisija ir izraisījusi skaļu tādu nozaru protestu, kas, iespējams, aktīvi patērē enerģiju, par lielāku un savlaicīgāku tiesisko noteiktību; tas notika pēc Komisijas paziņojuma, ka tā lems par to, kuras enerģiju aktīvi patērējošas nozares saņems brīvus atvieglojumus vismaz sākotnēji un bez starptautiska nolīguma, un ka līdz 2010. gada vidum Komisija nolemtu, kuras nozares tam atbildīs, un vēl pēc gada sniegtu atbildes uz oglekļa dioksīda noplūdes problēmu. Mēs nevēlamies nekādu kavēšanos ar šī lēmuma pieņemšanu, jo tas radīs ieguldījumu trūkumu šajās jomās vai ieguldījumu apturēšanu, un visdrīzāk tas pāries arī uz citiem reģioniem. Lūdzu iespēju robežās nekavējoties pievērst politisko uzmanību šai ārkārtīgi sarežģītajai jomai."@lv13
lpv:translated text
"Senhor Presidente, tal como outros colegas, congratulo-me com a oportunidade de apoiar as conclusões da cimeira, sobretudo em relação ao pacote climático. Registo o calendário ambicioso e quero garantir que faremos tudo o que nos for possível aqui no Parlamento para cumprir esse calendário, uma vez que temos consciência da necessidade – que nos é imposta externamente, mas ainda assim muito bem-vinda – antes de Poznań e, em particular, antes de Copenhaga, de definir uma posição muito clara a nível da UE acerca do regime do comércio de emissões, como agora lhe chamamos. Tenho a responsabilidade de ser relatora para o Parlamento Europeu nesta que é a parte mais importante do pacote. Assumo com prazer essa responsabilidade, e tenho capacidade para a suportar. Espero estar à altura da confiança em mim depositada e aguardo com expectativa o trabalho que vou desenvolver com os relatores de todos os grupos políticos para alcançar uma posição concertada com a maior brevidade possível. Gostaria apenas de levantar aqui duas questões. Em primeiro lugar, a ausência de reconhecimento da captura do carbono, em particular ao nível da florestação (em oposição à desflorestação, que devemos evitar): silvicultura e créditos de carbono – preocupa-me a falta de acreditação nesta área. É uma omissão grave. Gostaria de ouvir do responsável máximo, o Senhor Presidente da Comissão, uma nota sobre o que podemos fazer nessa área. Tenho consciência de que estão em curso alguns debates algures na Comissão, mas tentar descobrir o que lá se passa é como procurar uma agulha num palheiro. Na Comissão, todos evitam a questão da captura do carbono, sobretudo no que respeita à florestação e à colocação de entraves à desflorestação. Tenho consciência de que é um tema difícil, mas não o podemos excluir. A segunda questão que quero abordar está relacionada com o facto de a Comissão – ao dizer que decidiria quais as indústrias intensivas em energia que obteriam isenções, pelo menos inicialmente, na ausência de um acordo internacional, em meados de 2010, só tomando decisões acerca do problema das fugas de carbono um ano depois – ter provocado uma enorme contestação entre as indústrias intensivas em energia candidatas a essas isenções, que pretendem obter mais cedo uma clara certeza jurídica. Não queremos protelar mais esta questão, já que o seu adiamento faz com que o investimento nestas áreas seja reduzido ou mesmo congelado, criando condições para a migração para outras zonas. Peço que seja definida uma direcção política com a maior brevidade – no imediato, se possível – nesta questão tão complexa."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
"2"19,2,9
lpv:spoken text
"Mr President, like others, I welcome the opportunity to support the summit conclusions, particularly on the climate change package. I note the ambitious timetable, and I assure you we will do everything possible on our side here in Parliament to meet that timetable, because we are very conscious of the need – which is externally imposed on us, but nonetheless very welcome – the need, before Poznań and, particularly, before Copenhagen, to have a very clear EU position on the emissions trading system, as we are now calling it. I have the responsibility to be the rapporteur for the European Parliament on this most important part of the package. I welcome that responsibility and have broad shoulders. I hope I will live up to the trust placed in me, and I look forward to working with rapporteurs across all the political groups to get an agreed position as soon as possible. There are just two concerns I would like to raise today. First of all, the lack of recognition of carbon sequestration, particularly afforestation (as distinct from avoided deforestation): forestry and carbon credits – the lack of accreditation in this area. A huge omission. I would like to hear, through the Chair, from the President of the Commission as to whether we can make good on that. I know there are some discussions going on somewhere in the Commission, but it is like finding a needle in a haystack to find out who is doing what where. They try to run when one talks about carbon sequestration, particularly afforestation and avoided deforestation. I know it is difficult, but we cannot leave it out. The second point I would like to raise is that the Commission – having said it would decide which energy-intensive industries would get free exemptions, at least initially, and in the absence of an international agreement, and that by mid-2010 the Commission would decide which industries would so qualify, and then take another year to come up with answers to the carbon-leakage problem – has caused a huge clamour from likely energy-intensive industries for more and earlier legal certainty. We do not want any delay in this decision, because it will result in lack of investment in these areas or investment being put on hold and likely to migrate to other regions. Please, political direction early – now, if possible – on this very difficult area."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:translated text
"Señor Presidente, al igual que mis colegas, me complace poder apoyar las conclusiones de la cumbre, especialmente en lo que respecta al paquete sobre el cambio climático. Soy consciente de que el calendario es ambicioso y le aseguro que haremos todo lo posible por nuestra parte en el Parlamento para cumplirlo, porque somos muy conscientes de la necesidad —que, si bien se nos impone desde el exterior, es muy bien acogida— de que antes de Poznan y, especialmente, antes de Copenhague, dispongamos de una posición muy clara de la UE sobre el sistema de comercio de derechos de emisión, como lo denominamos actualmente. Tengo la responsabilidad de ser la ponente del Parlamento Europeo sobre esta importantísima parte del paquete. Acojo con satisfacción esta responsabilidad y tengo las espaldas anchas. Espero estar a la altura de lo que se espera de mí, y me complacerá trabajar con los ponentes de todos los grupos políticos con la finalidad de llegar a una posición común tan pronto como sea posible. Me preocupan dos cuestiones y me gustaría hablar de ellas. En primer lugar, la falta de reconocimiento de la retención del carbono, especialmente la forestación (que es un hecho distinto a evitar la deforestación): la silvicultura y los créditos de carbono — la falta de acreditación en esta área. Una gran omisión. Me gustaría oír del Presidente de la Comisión, por vía de la Presidencia, si podremos obtener resultados positivos al respecto. Sé que se está produciendo un debate en alguna instancia de la Comisión, pero es como encontrar una aguja en un pajar, quién está haciendo qué y dónde. Intentan escapar cuando se habla de la retención del carbono, especialmente de la forestación y de evitar la deforestación. Sé que es difícil, pero no podemos omitirlo. La segunda cuestión que me gustaría abordar es que la Comisión ha manifestado que decidiría qué industrias que emplean grandes cantidades de energía podrían beneficiarse de exenciones gratuitas, al menos inicialmente, en ausencia de un acuerdo internacional, y que, a mediados de 2010, la Comisión decidiría qué industrias estarían capacitadas a este respecto y que, tras dicha decisión, se dedicaría aún un año más a proporcionar respuestas a la cuestión del problema de las fugas de carbono. Estas afirmaciones han tenido mucha resonancia en la industria que emplea grandes cantidades de energía, que solicita que se le proporcione rápidamente mayor seguridad jurídica. No deseamos que esta decisión se retrase, porque el resultado sería la falta de inversiones en estas áreas o que las inversiones se pusieran en situación de espera y, tal vez, se desplazaran a otras regiones. Por favor, necesitamos disponer de orientaciones tempranamente —ahora mismo, si es posible— en esta difícil área."@es21
lpv:translated text
"Signor Presidente, al pari di altri, anch’io colgo l’opportunità di sostenere le conclusioni del vertice, soprattutto quelle relative al pacchetto sul cambiamento climatico. Osservo il calendario ambizioso e vi garantisco che da parte nostra, in quest’Aula, faremo tutto il possibile per rispettare queste scadenze, perché siamo ben consapevoli della necessità – impostaci dall’esterno, ma comunque molto ben accetta –, prima di Poznań e, in particolare, prima di Copenaghen, di definire una posizione precisa dell’UE riguardo al sistema di scambio di quote di emissione, come lo chiamano adesso. Mi incombe la responsabilità quale relatrice per il Parlamento europeo sulla parte più importante del pacchetto. Mi assumo con piacere la responsabilità, ho le spalle larghe. Mi auguro di essere all’altezza della fiducia riposta in me e sono impaziente di lavorare con i relatori di tutti i gruppi politici al fine di concordare una posizione quanto prima. Oggi vorrei solo esprimere un paio di preoccupazioni. Prima di tutto, il mancato riconoscimento del sequestro di carbonio, in particolare l’imboschimento (soluzione diversa rispetto alla deforestazione evitata): crediti di carbonio e forestali – l’assenza di accreditamento in quest’area. Un’omissione enorme. Mi piacerebbe sentire dalla Presidenza, dal Presidente della Commissione in quale modo possiamo agire positivamente al riguardo. So che da qualche parte in sede di Commissione sono in corso alcune discussioni, ma è come cercare un ago in un pagliaio scoprire chi sta facendo cosa e dove. Cercano di sfuggire quanto qualcuno parla di sequestro di carbonio, soprattutto di imboschimento e deforestazione evitata. So che è difficile, ma non dobbiamo dimenticarlo. Il secondo punto su cui desidero soffermarmi è che la Commissione – avendo dichiarato che avrebbe deciso quali industrie a elevata intensità di energia avrebbero beneficiato di esenzioni, almeno inizialmente e in assenza di un accordo internazionale, e che entro la metà del 2010 avrebbe stabilito quali industrie qualificare così, e poi prendersi un altro anno per rispondere al problema della delocalizzazione del carbonio, ha provocato enormi rimostranze da parte delle industrie che si suppone a levata intensità di energia che hanno chiesto una maggiore certezza giuridica in tempi più brevi. Non vogliamo che questa decisione venga in alcun modo rimandata, perché si tradurrà in mancati investimenti in queste aree o in investimenti messi in attesa e che verosimilmente migreranno verso altre regioni. Vi prego, quindi, di adottare in tempi brevi, ora, se possibile, una direzione politica in merito a questo ambito estremamente complesso."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,19,14,16,11,13,17,4,21,8
lpv:translated text
"Monsieur le Président, comme d’autres, je me réjouis de l’opportunité d’appuyer les conclusions du sommet, en particulier en ce qui concerne le paquet sur le changement climatique. Je prends note de l’ambitieux calendrier, et je vous assure que nous ferons tout notre possible de notre côté ici au Parlement pour le respecter, parce que nous sommes parfaitement conscients de la nécessité, qui nous est imposée de l’extérieur, mais qui est malgré tout bienvenue, de la nécessité, avant Poznań et surtout avant Copenhague, d’avoir une position très claire pour l’UE sur le système d’échange des quotas d’émission, comme nous l’appelons maintenant. J’ai la responsabilité d’être le rapporteur du Parlement européen sur cette partie très importante du paquet. Je m’en réjouis, et j’ai les épaules larges. J’espère que je me montrerai à la hauteur de la confiance que vous m’avez témoignée, et je suis impatiente de travailler avec les rapporteurs de tous les groupes politiques pour trouver une position commune aussi vite que possible. Il y a juste deux sources d’inquiétude dont je voudrais parler aujourd’hui. Tout d’abord, le manque de reconnaissance du piégeage du carbone, en particulier du boisement (à l’inverse de la déforestation combattue): les crédits en termes de forêt et de carbone, le manque d’agrément dans ce domaine. C’est un très grand oubli. J’aimerais entendre dès à présent de la part du Président de la Commission comment nous pouvons agir efficacement dans ce domaine. Je sais qu’il y a des discussions en cours quelque part au sein de la Commission, mais trouver qui fait quoi et où est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils tentent de s’enfuir lorsque quelqu’un parle du piégeage du carbone, surtout du boisement et de la déforestation combattue. Je sais que c’est un sujet difficile, mais nous ne pouvons l’abandonner. Le deuxième point que je voudrais soulever est que la Commission (qui a dit qu’elle déciderait quelles industries énergivores obtiendraient des exonérations gratuites, au moins au début, en l’absence d’un accord international, puis qu’elle déciderait à la mi-2010 qui en bénéficierait, pour prendre encore un an avant d’apporter des réponses au problème de la fuite du carbone) a provoqué une énorme protestation de la part des industries susceptible d’être classées énergivores, qui réclament plus de sécurité juridique, plus rapidement. Nous ne voulons pas que cette décision ne prenne de retard, parce que cela entraînerait un manque d’investissement dans ces domaines, ou un gel des investissements ou une affectation à d’autres domaines. S’il vous plaît, donnez un cap politique, maintenant si possible, à cette question très difficile."@fr8
lpv:translated text
"Herr Präsident! Wie auch andere Kollegen begrüße ich die Gelegenheit, die Schlussfolgerungen des Gipfels zu unterstützen, vor allem die zum Paket über den Klimawandel. Ich stelle fest, dass der Zeitplan ehrgeizig ist, und versichere Ihnen, dass wir hier im Parlament alles in unseren Kräften Stehende tun werden, um diesen Zeitplan einzuhalten, da wir uns der Notwendigkeit klar bewusst sind – die uns von außen auferlegt, aber dennoch sehr begrüßt wird – der Notwendigkeit, vor Poznań und vor allem vor Kopenhagen einen sehr deutlichen Standpunkt der EU zum Emissionshandelssystem, wie wir es jetzt nennen, zu beziehen. Mir wird die Verantwortung zuteil, als Berichterstatterin für das Europäische Parlament zu diesem außerordentlich wichtigen Teil des Pakets zu fungieren. Ich habe breite Schultern und nehme diese Verantwortung gern auf mich. Ich hoffe, das in mich gesetzte Vertrauen rechtfertigen zu können, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Berichterstattern aus allen Fraktionen, um möglichst bald einen abgestimmten Standpunkt zu erzielen. Ich möchte heute auf lediglich zwei Anliegen eingehen. Das ist erstens die Nichtanerkennung der Kohlenstoffsequestrierung, insbesondere der Aufforstung (im Unterschied zu der vermiedenen Entwaldung): Forstwirtschaft und Emissionsgutschriften – die mangelnde Zulassung in diesem Bereich. Ein enormes Versäumnis. Ich möchte gern durch den Vorsitz, also vom Kommissionspräsidenten, hören, ob wir hier noch etwas wiedergutmachen können. Soviel ich weiß, laufen da immer noch einige Diskussionen irgendwo in der Kommission, doch es ist wie mit der Nadel im Heuhaufen – es ist nicht zu ermitteln, wer wo was unternimmt. Man versucht, Fragen zur Kohlenstoffsequestrierung, vor allem zur Aufforstung und vermiedenen Entwaldung, auszuweichen. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber wir können dies nicht ausklammern. Zweitens möchte ich darauf verweisen, dass die Kommission – nachdem sie erklärt hatte, sie würde entscheiden, welche energieintensiven Branchen Gratisfreistellungen erhalten würden – zumindest am Anfang, und solange es kein internationales Abkommen gibt –, und dass die Kommission dann bis Mitte 2010 die Entscheidung treffen würde, welche Industriezweige dafür in Frage kämen und dass es dann noch ein Jahr dauern würde, bis Antworten auf das Problem der Verlagerung von CO Emissionsquellen vorgelegt würden – seitens potenzieller Kandidaten unter den energieintensiven Branchen lautstarke Forderungen nach mehr und noch früherer Rechtssicherheit ausgelöst hat. Wir möchten keinerlei Verzögerung bei dieser Entscheidung, weil dies zu einem Mangel an Investitionen in diese Bereiche bzw. dazu führen wird, dass die Investitionen auf Eis gelegt und wahrscheinlich in andere Regionen abwandern werden. Bitte legen Sie die politische Richtung zu diesem sehr schwierigen Bereich frühzeitig – wenn möglich, jetzt –fest."@de9
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.4.3-039"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph