Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-035"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Strinjam se s sklepi Evropskega sveta, da je od zmanjšanja emisij toplogrednih plinov odvisen končni izid boja proti nevarni podnebni resničnosti. Zato je tem bolj nujno izkoristiti vse možnosti, kjer je mogoče varčevati z naravnimi viri, oziroma omejiti izpust plinov, ki jih zajema Kjotski protokol. Med neizkoriščenimi možnostmi za zmanjšanje izpusta so plini iz odpadkov gospodinjstev, ki so leta 2005 v Evropi znašali kar dva odstotka vseh emisij. Eden od njih, metan, nastaja namreč predvsem na odlagališčih, ki so najslabša možna oblika ravnanja z odpadki. Evropska agencija za okolje je nedavno izračunala, da bi bilo mogoče občutno zmanjšati emisije, če bi ravnanje z odpadki tesneje povezali s politiko boja proti podnebnim spremembam. To možnost imamo, saj prav zdaj noveliramo dvajset let staro direktivo o odpadkih. Priložnost je mogoče izkoristiti tako s povečanjem obsega recikliranja, kot tudi s termično obdelavo preostanka odpadkov za proizvodnjo električne energije in za ogrevanje. Oboje seveda upoštevajoč najstrožje okoljske norme."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Olen nõus nõukogu järeldusega, et kliimamuutuse ohtliku reaalsusega võitlemise tulemused sõltuvad kasvuhoonegaaside heidete vähendamisest. Sellepärast ongi Kyoto protokollist lähtudes ülimalt oluline järgida iga võimalust loodusvarade kasutamisest hoidumiseks ning piirata gaasiheidet. Majapidamisjäätmetest lähtuvate gaasiheidete vähendamine on üks kasutamata võimalustest. 2005. aastal moodustas see koguselt 2% kõigist heidetest. Üks neist, metaan, tekib peamiselt prügimägedel, mis on kõige halvem võimalik viis jäätmetega tegelemisel. Euroopa Keskkonnaagentuur on hiljuti välja arvutanud, et heiteid oleks võimalik vähendada, kui jäätmehooldus oleks tihedamalt seotud kliimamuutuse mõjude vähendamise poliitikaga. Meile on nüüd antud võimalus seda teha, sest ajakohastame parajasti 20 aasta vanust jäätmedirektiivi. Seda võimalust tuleks kasutada ringlussevõtu suurendamiseks ning ülejäänu elektrienergia ja soojuse tootmiseks põletada. Need mõlemad tegevused peaksid vastama kõige karmimatele keskkonnanormatiividele."@et5
lpv:spoken text
"Strinjam se s sklepi Evropskega sveta, da je od zmanjšanja emisij toplogrednih plinov odvisen končni izid boja proti nevarni podnebni resničnosti. Zato je tem bolj nujno izkoristiti vse možnosti, kjer je mogoče varčevati z naravnimi viri, oziroma omejiti izpust plinov, ki jih zajema Kjotski protokol. Med neizkoriščenimi možnostmi za zmanjšanje izpusta so plini iz odpadkov gospodinjstev, ki so leta 2005 v Evropi znašali kar dva odstotka vseh emisij. Eden od njih, metan, nastaja namreč predvsem na odlagališčih, ki so najslabša možna oblika ravnanja z odpadki. Evropska agencija za okolje je nedavno izračunala, da bi bilo mogoče občutno zmanjšati emisije, če bi ravnanje z odpadki tesneje povezali s politiko boja proti podnebnim spremembam. To možnost imamo, saj prav zdaj noveliramo dvajset let staro direktivo o odpadkih. Priložnost je mogoče izkoristiti tako s povečanjem obsega recikliranja, kot tudi s termično obdelavo preostanka odpadkov za proizvodnjo električne energije in za ogrevanje. Oboje seveda upoštevajoč najstrožje okoljske norme."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Strinjam se s sklepi Evropskega sveta, da je od zmanjšanja emisij toplogrednih plinov odvisen končni izid boja proti nevarni podnebni resničnosti. Zato je tem bolj nujno izkoristiti vse možnosti, kjer je mogoče varčevati z naravnimi viri, oziroma omejiti izpust plinov, ki jih zajema Kjotski protokol. Med neizkoriščenimi možnostmi za zmanjšanje izpusta so plini iz odpadkov gospodinjstev, ki so leta 2005 v Evropi znašali kar dva odstotka vseh emisij. Eden od njih, metan, nastaja namreč predvsem na odlagališčih, ki so najslabša možna oblika ravnanja z odpadki. Evropska agencija za okolje je nedavno izračunala, da bi bilo mogoče občutno zmanjšati emisije, če bi ravnanje z odpadki tesneje povezali s politiko boja proti podnebnim spremembam. To možnost imamo, saj prav zdaj noveliramo dvajset let staro direktivo o odpadkih. Priložnost je mogoče izkoristiti tako s povečanjem obsega recikliranja, kot tudi s termično obdelavo preostanka odpadkov za proizvodnjo električne energije in za ogrevanje. Oboje seveda upoštevajoč najstrožje okoljske norme."@mt15
lpv:translated text
"Souhlasím se závěrem zasedání Evropské rady, že výsledek boje proti nebezpečně reálné změně klimatu závisí na snižování emise skleníkových plynů. Nejdůležitější proto je využít každé příležitosti a vyvarovat se zneužívání přírodních zdrojů a omezit emise plynů v souladu s Kjótským protokolem. Jednou z nevyužitých příležitostí je snížení plynných emisí z odpadu z domácností. V roce 2005 tvořily 2 % všech emisí. Jeden z plynů, metan, se uvolňuje na skládkách odpadu, které jsou tím nejhorším možným způsobem nakládání s odpadem. Evropská agentura pro životní prostředí nedávno spočítala, že by bylo možné značně snížit emise, pokud by nakládání s odpady bylo těsněji spjato s politikami na zmírnění dopadů vyvolaných změnou klimatu. Nyní se nám k tomu naskytla příležitost, neboť v současné době aktualizujeme 20 let starou směrnici o odpadech. Této příležitosti by se mělo využít ke zvýšení množství recyklovaného odpadu a to, co zbude, by se mělo spálit, a získat tak elektřinu a teplo. Obě tyto činnosti by měly splňovat nejpřísnější ekologické normy."@cs1
lpv:translated text
"Súhlasím so záverom Európskej rady týkajúcim sa skutočnosti, že výsledok boja proti nebezpečnej realite zmeny klímy závisí od znižovania objemu emisií skleníkových plynov. Preto je najdôležitejšie, aby sme využili každú možnosť na ušetrenie prírodných zdrojov a na obmedzenie emisií plynov v súlade s Kjótskym protokolom. Znižovanie objemu emisií plynov z odpadu z domácností je jednou z nevyužitých možností. V roku 2005 predstavovali tieto emisie 2 % z celkového objemu emisií. Jeden z nich, metán, sa tvorí najmä na skládkach odpadu, ktoré predstavujú najhorší možný spôsob hospodárenia s odpadom. Európska agentúra pre životné prostredie nedávno zverejnila výsledky výpočtu, ktoré potvrdzujú, že by bolo možné výrazne znížiť objem emisií, keby bolo odpadové hospodárstvo užšie prepojené s politikami zameranými na zmierňovanie vplyvov zmeny klímy. Dnes nám bola ponúknutá šanca dokázať to, pretože v súčasnosti pracujeme na aktualizácii 20 rokov starej smernice o odpade. Táto možnosť by mala byť využitá na zvýšenie miery recyklácie a spaľovania zvyšku, s cieľom produkovať elektrinu a teplo. Obe tieto činnosti by mali spĺňať najprísnejšie environmentálne normy."@sk19
lpv:translated text
"Pritariu Europos Vadovų Tarybos išvadai, kad kovos su pavojingais klimato pokyčiais rezultatas priklauso nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažinimo. Todėl svarbiausia išnaudoti kiekvieną galimybę susilaikyti nenaudojant gamtos turtų ir ribojant dujų emisijas sutinkamai su Kioto protokolu. Dujų emisijų iš namų ūkių atliekų apribojimas yra viena iš nepanaudotų galimybių. 2005 m. jos pasiekė 2 % visų emisijų. Viena iš jų, metanas, atsiranda daugiausia atliekų sąvartynuose, kurie yra pats blogiausias atliekų tvarkymo būdas. Europos aplinkos agentūra neseniai apskaičiavo, kad emisijas būtų galima sumažinti juntamai, jei atliekų tvarkymas būtų glaudžiau susietas su politika klimato pokyčių padariniams palengvinti. Dabar mes turime galimybę tai padaryti, nes šiuo metu atnaujiname 20 metų senumo Atliekų direktyvą. Reikia panaudoti šią galimybę, didinant perdirbimą ir deginant likučius pagaminti elektrai ir šilumai. Abi šios veiklos rūšys turi griežčiausiai atitikti aplinkosaugos standartus."@lt14
lpv:translated text
"Zgadzam się z konkluzjami Rady Europejskiej mówiącymi, że wynik bitwy z niebezpieczną rzeczywistością zmian klimatu jest uzależniony od redukcji emisji gazów cieplarnianych. Właśnie z tego względu najważniejsze jest wykorzystanie każdej szansy powstrzymania się od wykorzystywania zasobów naturalnych i ograniczenia emisji gazów zgodnie z Protokołem z Kioto. Jedną z niewykorzystanych możliwości jest redukcja emisji gazów z odpadów komunalnych. W 2005 roku wyniosła ona 2% całkowitej emisji. Jeden z nich, metan, powstaje przede wszystkim na składowiskach, będących najgorszą opcją zagospodarowania odpadów. Niedawno Europejska Agencja Ochrony Środowiska obliczyła, że możliwe byłoby znaczne obniżenie emisji gdyby zagospodarowanie odpadów było ściślej powiązane z polityką łagodzenia skutków zmian klimatu. Teraz mamy ku temu szansę, ponieważ obecnie prowadzimy przegląd mającej 20 lat dyrektywy odpadowej. Należy wykorzystać tę okazję do zwiększenia poziomu odzysku i spalania pozostałości do celów produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obie działalności powinny spełniać najbardziej restrykcyjne normy ochrony środowiska."@pl16
lpv:translated text
"Egyetértek az Európai Tanács azon következtetésével, hogy az éghajlatváltozás veszélyes valósága elleni harc kimenetele az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésétől függ. Ezért rendkívül fontos a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében kihasználni minden lehetőséget a természetes erőforrások használatától való tartózkodásra és a gázkibocsátás korlátozására. A háztartási hulladékból származó gázkibocsátás visszaszorítása egyike a ki nem használt lehetőségeknek. 2005-ben ez az összes kibocsátás 2%-a volt. Az egyik ilyen gáz, a metán, főként a hulladéktelepeken keletkezik, amelyek a hulladékkezelés legrosszabb módját jelentik. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nemrégiben kiszámította, hogy értékelhető mértékben csökkenteni lehetne a kibocsátást, ha a hulladékkezelés szorosabban kapcsolódna az éghajlatváltozás hatásait enyhítő politikákhoz. Most megkaptuk erre a lehetőséget, mivel jelenleg éppen a 20 éves hulladékirányelvet frissítjük. E lehetőséget az újrahasznosítás fokozására, valamint a maradék villamos energiát és meleget termelő elégetésére kell kihasználni. E tevékenységek során pedig be kell tartani a legszigorúbb környezetvédelmi normákat."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg er enig i Det Europæiske Råds konklusion om, at resultatet af vores bekæmpelse af den faretruende virkelighed, som klimaforandringerne udgør, afhænger af reduktionen af drivhusgasemissioner. Derfor er det yderst vigtigt at udnytte enhver mulighed for at undlade at bruge af naturressourcerne og begrænse emissionerne af gasser i overensstemmelse med Kyotoprotokollen. Nedbringning af gasemissioner fra husholdningsaffald er en af de uudnyttede muligheder. I 2005 udgjorde disse 2 % af de samlede emissioner. Den ene af disse gasser, metan, produceres hovedsagelig i slaggebjerge, som er den værste måde, man kan håndtere affald på. Det Europæiske Miljøagentur har for nylig beregnet, at emissionerne vil kunne reduceres betydeligt, hvis håndteringen af affald i højere grad hang sammen med politikkerne til dæmpning af klimaforandringernes virkninger. Vi har nu fået muligheden for at skabe denne sammenhæng, idet vi i øjeblikket er ved at opdatere det 20 år gamle affaldsdirektiv. Denne mulighed bør udnyttes, så genvindingen kan øges, og det overskydende affald kan brændes, hvorved der kan produceres elektricitet og varme. Begge disse aktiviteter bør overholde de strengeste miljønormer."@da2
lpv:translated text
"Yhdyn Eurooppa-neuvoston päätelmiin siitä, että ilmastonmuutoksen vaarallisen todellisuuden torjunnassa saavutettava tulos riippuu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Onkin erittäin tärkeää hyödyntää jokainen mahdollisuus olla käyttämättä luonnonvaroja ja rajoittaa kaasupäästöjä Kioton pöytäkirjan mukaisesti. Kotitalousjätteen kaasupäästöjen vähentäminen on yksi hyödyntämättömistä mahdollisuuksista. Vuonna 2005 kotitalousjätteen kaasupäästöjen osuus oli kaksi prosenttia kaikista päästöistä. Yhtä kaasuista, metaania, syntyy pääasiassa kaatopaikoilla, jotka ovat huonoin mahdollinen tapa käsitellä jätteet. Euroopan ympäristökeskus laski hiljattain, että päästöjä voitaisiin vähentää huomattavasti, jos jätehuolto liitettäisiin läheisemmin ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi toteutettaviin politiikkoihin. Nyt meillä olisi mahdollisuus toimia näin, koska olemme juuri uudistamassa 20 vuotta vanhaa jätehuoltodirektiiviä. Tähän tilaisuuteen olisi tartuttava, jotta voitaisiin lisätä kierrätystä ja polttaa loppujäte sähkön ja lämmön tuottamiseksi. Kumpaankin näistä toimista olisi sovellettava tiukimpia ympäristönormeja."@fi7
lpv:translated text
"Jag instämmer i Europeiska rådets slutsats att utgången i kampen mot klimatförändringens farliga verklighet beror på om växthusgasutsläppen kan minskas. Det är därför det är så viktigt att utnyttja alla möjligheter som ges att avstå från att använda naturresurser och att begränsa gasutsläppen i enlighet med Kyotoprotokollet. Att minska gasutsläppen från hushållens avfall är en av de möjligheter som inte utnyttjats. Under 2005 utgjorde dessa gaser 2 procent av alla utsläpp. En av dem, metangas, genereras främst av soptippar, som är det värsta tänkbara sättet att hantera avfall. Europeiska miljöbyrån har nyligen räknat ut att det skulle gå att minska utsläppen väsentligt om avfallshanteringen kopplades ihop närmare med åtgärder för att mildra klimatförändringens effekter. Vi har nu fått möjlighet att göra detta, eftersom vi för närvarande håller på att uppdatera det tjugo år gamla avfallsdirektivet. Denna möjlighet bör användas för att öka återvinningen och bränna återstående material för att producera el och värme. Båda dessa verksamheter måste uppfylla hårdast tänkbara miljökrav."@sv22
lpv:translated text
"Ik onderschrijf de conclusie van de Europese Raad dat het resultaat van de strijd tegen de gevaarlijke realiteit van de klimaatverandering afhangt van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom is het van het grootste belang elke gelegenheid aan te grijpen om zuinig te zijn met natuurlijke bronnen en de uitstoot van gassen te beperken, in overeenstemming met het Protocol van Kyoto. Een van de kansen die we laten liggen is het beperken van de uitstoot van gassen door huishoudafval. In 2005 was dit goed voor 2 procent van de totale uitstoot. Een van die gassen, methaan, komt met name vrij uit vuilnisbelten, een van de slechtste manieren om afval te beheren. Het Europees Milieuagentschap heeft onlangs berekend dat de emissies aanzienlijk teruggedrongen kunnen worden als de afvalverwerking in nauwere samenhang zou worden gebracht met het beleid dat gericht is op het terugdringen van de effecten van klimaatverandering. We hebben nu een kans om dat te doen, omdat we momenteel bezig zijn de 20 jaar oude Afvalrichtlijn aan te passen. We moeten deze kans aangrijpen om meer hergebruik tot stand te brengen en het restafval te verbranden om elektriciteit en warmte te produceren. Beide activiteiten dienen dan te voldoen aan de meest stringente milieunormen."@nl3
lpv:translated text
"Es piekrītu Eiropadomes secinājumam, ka cīņas pret bīstamo klimata pārmaiņu realitāti rezultāti ir atkarīgi no siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi izmantot katru iespēju atturēties no dabas resursu izmantošanas un ierobežot gāzu emisijas saskaņā ar Kioto protokolu. Viena no neizmantotajām iespējām ir tādu gāzu emisiju samazināšana, ko rada mājsaimniecību atkritumi. 2005. gadā tās veidoja 2 % no kopējām emisijām. Viena no tām, metāns, rodas pārsvarā atkritumu izgāztuvēs, kas ir sliktākais iespējamais veids, kā apsaimniekot atkritumus. Eiropas Vides aģentūra nesen ir aprēķinājusi, ka emisijas varētu ievērojami samazināt, ja atkritumu apsaimniekošana būtu ciešāk saistīta ar politikām klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai. Tagad mums ir iespēja to izdarīt, jo pašlaik mēs atjauninām 20 gadus veco Atkritumu direktīvu. Šo iespēju ir jāizmanto, lai ražotu elektrību un siltumu, palielinot pārpalikumu pārstrādi un sadedzināšanu. Abas šīs darbības ir jāsaskaņo ar striktākajiem vides standartiem."@lv13
lpv:translated text
"Συμφωνώ με το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι η έκβαση του αγώνα κατά της επικίνδυνης πραγματικότητας της αλλαγής του κλίματος εξαρτάται από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Γι’ αυτό είναι άκρως σημαντικό να εκμεταλλευτούμε κάθε διαθέσιμη ευκαιρία για να αποφύγουμε τη χρήση των φυσικών πόρων και να περιορίσουμε τις εκπομπές αερίων σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο. Η μείωση των εκπομπών αερίων από τα οικιακά απορρίμματα είναι μια από τις δυνατότητες που παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Το 2005 αυτές αντιστοιχούσαν στο 2% του συνόλου των εκπομπών. Ένα από αυτά τα αέρια, το μεθάνιο, παράγεται κυρίως στις χωματερές, που είναι ο χειρότερος δυνατός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος υπολόγισε προσφάτως ότι θα ήταν δυνατή η ουσιαστική μείωση των εκπομπών εάν η διαχείριση των απορριμμάτων συνδεόταν πιο στενά με τις πολιτικές μείωσης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος. Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να το πράξουμε, καθότι ενημερώνουμε την εικοσαετή οδηγία για τα απορρίμματα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία ώστε να αυξήσουμε την ανακύκλωση και να καίμε ό,τι απομένει για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θέρμανσης. Και οι δύο αυτές δραστηριότητες πρέπει να ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας."@el10
lpv:translated text
"Subscrevo a conclusão do Conselho Europeu que refere que o resultado do combate contra a perigosa realidade das alterações climáticas depende da redução das emissões de gases com efeito de estufa. É por isso fundamental aproveitar todas as oportunidades para moderar a utilização de recursos naturais e limitar as emissões de gases no contexto no Protocolo de Quioto. A redução das emissões de gases provenientes de resíduos domésticos é uma das oportunidades ainda por explorar. Em 2005, estas emissões representaram 2% do total. Um destes gases, o metano, é gerado essencialmente em aterros de entulho, que representam a pior forma possível de gestão de resíduos. A Agência Europeia do Ambiente previu, numa estimativa recente, que seria possível reduzir substancialmente as emissões se a gestão de resíduos estivesse mais associada a políticas tendentes à mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Temos agora a oportunidade de o fazer, já que estamos actualmente a actualizar a directiva relativa aos resíduos, em vigor há 20 anos. Devemos aproveitar esta oportunidade para aumentar os níveis de reciclagem, incinerando o remanescente para produzir electricidade e calor. As actividades que referi devem ainda cumprir as mais rigorosas normas de segurança."@pt17
lpv:translated text
"Ich teile die Schlussfolgerung des Europäischen Rates: Das Ergebnis der Bekämpfung des Klimawandels, der eine bedrohliche Realität ist, hängt von der Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen ab. Darum ist es unabdingbar, jede Möglichkeit zu nutzen, um den Verbrauch natürlicher Ressourcen einzuschränken und die Gasemissionen in Übereinstimung mit dem Kyoto-Protokoll zu begrenzen. Die Senkung von Gasemissionen aus Hausmüll stellt eine bislang ungenutzte Möglichkeit dar. Im Jahr 2005 machten diese Gase 2 % aller Emissionen aus, von denen unter anderem Methan hauptsächlich auf Deponien, die die nachteiligste Art der Müllentsorgung darstellen, entsteht. Nach jüngsten Berechnungen der Europäischen Umweltagentur wäre es möglich, Emissionen deutlich zu verringern, wenn die Abfallbeseitigung enger mit Maßnahmen für die Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels verknüpft werden würde. Jetzt haben wir die Chance dazu erhalten, weil die zwanzig Jahre alte Abfallrichtlinie gegenwärtig auf den neusten Stand gebracht wird. Diese Gelegenheit sollte genutzt werden, um den Grad der Wiederverwertung zu erhöhen und den übrigbleibenden Abfall zur Erzeugung von Strom und Wärme zu nutzen, wobei bei beiden Vorgängen strengste Umweltauflagen eingehalten werden sollten."@de9
lpv:translated text
"I agree with the European Council’s conclusion that the outcome of the fight against the dangerous reality of climate change depends on reducing the emission of greenhouse gases. That is why it is most important to exploit every opportunity to refrain from using natural resources and limit gas emissions pursuant to the Kyoto Protocol. Reducing gas emissions from household waste is one of the unexploited opportunities. In 2005 these amounted to 2% of all emissions. One of them, methane, is generated mainly in refuse dumps, which are the worst possible way of managing waste. The European Environment Agency has recently calculated that it would be possible to reduce emissions appreciably if waste management were more closely linked with policies for alleviating the effects of climate change. We have now been given the opportunity to do that, because we are currently updating the 20-year-old Waste Directive. This opportunity should be used to increase recycling and burn the remainder to produce electricity and heat. Both these activities should adhere to the strictest environmental standards."@en4
lpv:translated text
"Concuerdo con la conclusión del Consejo Europeo de que el resultado de la lucha contra la peligrosa realidad del cambio climático depende de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Por este motivo, es muy importante evitar siempre que sea posible el empleo de los recursos naturales y limitar las emisiones de gases, según lo que estipula el Protocolo de Kyoto. La reducción de las emisiones de gases debidas a los derechos domésticos es una de las oportunidades no suficientemente explotadas. En 2005, esas emisiones representaron el 2 % del total. Una de los gases, el metano, se genera principalmente en los vertederos de residuos, que son, probablemente, una de las peores maneras de gestionar los desechos. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha calculado recientemente que sería posible reducir las emisiones sensiblemente si se vincularan más estrechamente la gestión de los residuos y las políticas con la finalidad de reducir los efectos del cambio climático. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, ya que actualmente estamos actualizando la Directiva relativa a los residuos, que cuenta 20 años de existencia. Se debería emplear esta oportunidad para incrementar el reciclaje e incinerar el resto para producir electricidad y calor. Ambas actividades deberían ajustarse a las normas medioambientales más estrictas."@es21
lpv:translated text
"Je suis d’accord avec la conclusion du Conseil établissant que l’issue de la lutte contre la dangereuse réalité du changement climatique dépend de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà pourquoi il est important d’exploiter chaque occasion d’empêcher l’utilisation des ressources naturelles et de limiter les émissions de gaz conformément au Protocole de Kyoto. Réduire les émissions de gaz carbonique provenant des déchets ménagers est une des possibilités inexploitées. En 2005, ces derniers représentaient 2 % de l’ensemble des émissions. L’un de ces gaz, le méthane, est généré principalement dans les décharges publiques, le pire moyen qui soit de gérer les déchets. L’agence européenne pour l’environnement a récemment calculé qu’il serait possible de réduire considérablement les émissions si le traitement des déchets était plus étroitement lié aux politiques d’infléchissement des effets du changement climatique. Nous avons aujourd’hui la possibilité de le faire, puisque nous actualisons en ce moment la directive sur les déchets qui a vingt ans. Cette opportunité devrait être mise à profit pour augmenter le recyclage et brûler les restes afin de produire de l’électricité et de chauffer. Ces deux activités devraient être conformes aux critères environnementaux les plus sévères."@fr8
lpv:translated text
"Mi associo a quanto indicato nella conclusione del Consiglio europeo secondo cui il risultato della lotta alla pericolosa realtà del cambiamento climatico dipende dalla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Per questo motivo è assolutamente fondamentale sfruttare qualsiasi opportunità al fine di evitare l’impiego di risorse naturali e limitare le emissioni di gas in conformità del protocollo di Kyoto. Una delle soluzioni inesplorate riguarda la riduzione delle emissioni di gas prodotte dai rifiuti domestici, che nel 2005 hanno rappresentato il 2% delle emissioni totali. Una di queste, il metano, è generata principalmente dalle discariche pubbliche, in assoluto la scelta peggiore per gestire i rifiuti. Di recente l’Agenzia europea per l’ambiente ha calcolato che sarebbe possibile ridurre in misura apprezzabile le emissioni se la gestione dei rifiuti fosse più strettamente collegata a politiche volte ad attenuare gli effetti del cambiamento climatico. Ora abbiamo l’opportunità di farlo, perché stiamo aggiornando la direttiva sui rifiuti che risale a 20 anni fa. Dovremmo sfruttare questa occasione per aumentare il riciclaggio e bruciare ciò che resta per produrre elettricità e calore. Entrambe queste attività dovrebbero essere svolte nel rispetto delle più rigorose norme ambientali."@it12
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.4.3-035"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph