Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-26-Speech-3-022"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I would like to congratulate the Presidency on the outcome of the spring summit and the fact that the details of the new Lisbon discussions are based on truly sustainable economic growth, which I think is absolutely necessary. What we have to face now is the difficulties on the financial markets. We have to face the problems with climate change. These are often described as ‘problems for European industry’; however, I would like to remind you that the modern, energy-efficient, knowledgeable industry is the industry that survives. Therefore, we have to put more money into innovation and research, and I hope you will keep that in mind when we enter the budgetary discussions and follow more of a parliamentary line, financing innovation and research. I also want to remind you about what we are in: a new engineering revolution, like when we went from steam to electricity. Where would Europe have been if we had sat back and said, ‘Look, we will not do anything until they have electrified the United States’? Again, the modern, energy-efficient industry is the one that will survive. Therefore, we also have to be tough on climate issues, because that promotes innovation, not only a better environment. Also, the single market for energy is, of course, extremely efficient. However, there is a problem with both the energy package and the climate package as it has been presented, and that is in combination with the situation of SMEs. Because, if you look – especially at the climate package – from an SME point of view, we have a lot of cleaning-up to do to make it more simple, to simplify the rules and procedures to accommodate both climate and the tolerance – and even the promotion – of SMEs in the European Union. I do hope that we will see results from this in the next summit. Hope is very good for breakfast but very bad for dinner, so we expect results."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:translated text
"Härra president, tahaksin õnnitleda eesistujariiki kevadise tippkohtumise tulemuste eest ning fakti eest, et uued Lissaboni arutelud põhinevad tõeliselt säästlikul majanduskasvul, mida ma pean absoluutselt vajalikuks. Nüüd on raskused finantsturgudel need, millele me peame vastu astuma. Me peame vastu astuma kliimamuutuse probleemidele. Neid on tihti nimetatud „Euroopa tööstuse probleemideks”, siiski tahaksin teile meenutada, et moodne, energiatõhus, teadmistel põhinev tööstus on tööstus, mis jääb ellu. Seepärast peame suunama rohkem raha innovatsiooni ja teadusuuringutesse ning ma loodan, et peate seda meeles, kui alustame eelarvearutelusid ja seejärel arutelusid parlamendis innovatsiooni ja teadusuuringute finantseerimise üle. Tahan teile meelde tuletada, millest me üldse räägime: see on uus inseneriasjanduse revolutsioon, nagu siis, kui läksime üle aurult elektrile. Kus oleks Euroopa olnud praegu, kui oleksime lõõgastunud ja öelnud: „Vaadake, meie ei tee enne midagi, kui Ühendriigid on ära elektrifitseeritud”? Kordan veel kord: moodne, energiatõhus tööstus on see, mis ellu jääb. Seepärast peame tegelema ka kliimaprobleemidega, sest see edendab innovatsiooni, mitte ainult paremat keskkonda. Muidugi on energia siseturg samuti äärmiselt tõhus. Siiski on olemas probleem nii energiapaketiga kui ka kliimapaketiga, nagu seda esitati, ning see on seotud VKEde olukorraga. Sest kui te vaatate – eriti kliimapaketti – ühe VKE vaatepunktist, siis on meil teha hulk viimistlustööd, et muuta see lihtsamaks, et lihtsustada eeskirju ja menetluskorda, et edendada mõlemat, nii kliimat kui ka sallivust – ja isegi soodustamist – VKEde suhtes Euroopa Liidus. Ma tõesti loodan, et näeme selle tulemusi järgmisel tippkohtumisel. Lootus on hea hommikusöögiks, aga väga paha õhtusöögiks, nii et jääme tulemusi ootama."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, predsedstvu želim čestitati za izid spomladanskega vrha in dejstvo, da podrobnosti novih lizbonskih razprav temeljijo na resnično trajnostni gospodarski rasti, za katero menim, da je nujno potrebna. Zdaj se moramo soočiti s težavami na finančnih trgih. Soočiti se moramo s težavami s podnebnimi spremembami. Te so pogosto opisane kot težave za Evropsko industrijo; vendar vas želim opozoriti, da je sodobna, energetsko učinkovita, na znanju utemeljena industrija tista oblika industrije, ki bo preživela. Zato moramo več denarja vlagati v inovacije in raziskave ter upati, da boste to upoštevali, ko bomo začeli razprave o proračunu, ter boste v večji meri upoštevali parlamentarno postavko, ki financira inovacije in raziskave. Prav tako vas želim opozoriti, kje smo: sredi nove inženirske revolucije, kot v čas, ko smo prešli s pare na elektriko. Kje bi bila Evropa, če bi se usedli na tla in rekli, „Glej, ničesar ne bomo storili, dokler elektrika ne bo napeljana po celotnem ozemlju Združenih držav“. Ponovno poudarjam, da bo preživela le sodobna, energetsko učinkovita industrija. Zato smo bili tudi strogi glede podnebnih vprašanj, ker to spodbuja inovativnost, ne le boljše okolje. Poleg tega je tudi enotni trg za energijo izjemno učinkovit. Vendar obstaja težava tako z energetskim paketom kot s podnebnim paketom, kot je bil predložen; in sicer v kombinaciji z položajem malih in srednje velikih podjetij. Kajti če – zlasti podnebni paket – pogledate z vidika malih in srednje velikih podjetij, nas čaka veliko čiščenja, da ga poenostavimo, da poenostavimo pravila in postopke za prilagoditev podnebja in strpnosti – ter celo za spodbujanje – malih in srednje velikih podjetij v Evropski uniji. Upam, da bomo na naslednjem vrhu videli rezultate tega. Upanje je zelo dobro za zajtrk, vendar zelo slabo za večerjo, zato pričakujemo rezultate."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:translated text
"Mr President, I would like to congratulate the Presidency on the outcome of the spring summit and the fact that the details of the new Lisbon discussions are based on truly sustainable economic growth, which I think is absolutely necessary. What we have to face now is the difficulties on the financial markets. We have to face the problems with climate change. These are often described as ‘problems for European industry’; however, I would like to remind you that the modern, energy-efficient, knowledgeable industry is the industry that survives. Therefore, we have to put more money into innovation and research, and I hope you will keep that in mind when we enter the budgetary discussions and follow more of a parliamentary line, financing innovation and research. I also want to remind you about what we are in: a new engineering revolution, like when we went from steam to electricity. Where would Europe have been if we had sat back and said, ‘Look, we will not do anything until they have electrified the United States’? Again, the modern, energy-efficient industry is the one that will survive. Therefore, we also have to be tough on climate issues, because that promotes innovation, not only a better environment. Also, the single market for energy is, of course, extremely efficient. However, there is a problem with both the energy package and the climate package as it has been presented, and that is in combination with the situation of SMEs. Because, if you look – especially at the climate package – from an SME point of view, we have a lot of cleaning-up to do to make it more simple, to simplify the rules and procedures to accommodate both climate and the tolerance – and even the promotion – of SMEs in the European Union. I do hope that we will see results from this in the next summit. Hope is very good for breakfast but very bad for dinner, so we expect results."@mt15,15
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:translated text
"Mr President, I would like to congratulate the Presidency on the outcome of the spring summit and the fact that the details of the new Lisbon discussions are based on truly sustainable economic growth, which I think is absolutely necessary. What we have to face now is the difficulties on the financial markets. We have to face the problems with climate change. These are often described as ‘problems for European industry’; however, I would like to remind you that the modern, energy-efficient, knowledgeable industry is the industry that survives. Therefore, we have to put more money into innovation and research, and I hope you will keep that in mind when we enter the budgetary discussions and follow more of a parliamentary line, financing innovation and research. I also want to remind you about what we are in: a new engineering revolution, like when we went from steam to electricity. Where would Europe have been if we had sat back and said, ‘Look, we will not do anything until they have electrified the United States’? Again, the modern, energy-efficient industry is the one that will survive. Therefore, we also have to be tough on climate issues, because that promotes innovation, not only a better environment. Also, the single market for energy is, of course, extremely efficient. However, there is a problem with both the energy package and the climate package as it has been presented, and that is in combination with the situation of SMEs. Because, if you look – especially at the climate package – from an SME point of view, we have a lot of cleaning-up to do to make it more simple, to simplify the rules and procedures to accommodate both climate and the tolerance – and even the promotion – of SMEs in the European Union. I do hope that we will see results from this in the next summit. Hope is very good for breakfast but very bad for dinner, so we expect results."@mt15,15
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte mi, abych poblahopřála předsednictví k výsledkům jarního summitu a k tomu, že podklady nových lisabonských diskusí vycházejí z reálně udržitelného hospodářského růstu, což je, myslím, naprosto nezbytné. V současné době čelíme potížím na finančních trzích. Musíme řešit problémy se změnou klimatu. Ty se často označují jako „problémy evropského průmyslu“, avšak chtěla bych vám připomenout, že přežije pouze průmysl moderní, energeticky účinný a založený na znalostech. Musíme proto investovat více peněz do inovací a výzkumu a já doufám, že to budete mít na paměti, až začneme diskutovat o rozpočtu, a že se budete více přidržovat linie parlamentu a financovat inovace a výzkum. Chci vám rovněž připomenout, kde se nyní nacházíme: jsme v době nové technické revoluce, jako když jsme přecházeli z páry na elektřinu. Kde by byla Evropa, kdybychom jen nečinně seděli a říkali: „Podívejte, my nebudeme dělat nic, dokud nebudou elektrifikovány Spojené státy“? A znovu opakuji, přežije pouze moderní energeticky účinný průmysl. Musíme tedy být v otázkách klimatu nekompromisní, neboť to pomůže prosazovat inovace, nejenom zlepšovat životní prostředí. Také jednotný trh s energiemi je pochopitelně nesmírně efektivní. Avšak problém je jak se souborem opatření v oblasti energie, tak se souborem opatření v oblasti klimatu, jak to bylo prezentováno, a to v souvislosti se situací malých a středních podniků. Podíváme-li se totiž především na balíček opatření v oblasti klimatu z pohledu malých a středních podniků, zbývá nám ještě hodně práce, abychom věci zjednodušili, abychom zjednodušili pravidla a postupy, a uvedli tak v soulad jak otázky klimatu, tak toleranci – a dokonce podporu – malých a středních podniků v rámci Evropské unie. Pevně věřím, že se na následujícím summitu už dočkáme výsledků. Naděje je velmi dobrá k snídani, ale velmi špatná k večeři, takže čekáme výsledky."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Vážený pán predseda, chcela by som pogratulovať predsedníctvu k výsledku jarného samitu a skutočnosti, že podrobnosti diskusií o novej lisabonskej stratégii sa zakladajú na skutočne udržateľnom hospodárskom raste, o ktorom sa domnievam, že je úplne nevyhnutný. Teraz musíme čeliť ťažkostiam, ktoré sa objavili na finančných trhoch. Musíme čeliť problémom súvisiacim so zmenou klímy. Tieto sa často opisujú ako „problémy európskeho priemyslu“, avšak chcela by som vám pripomenúť, že moderný, energeticky účinný priemysel založený na vedomostiach je priemyslom, ktorý prežije. Preto musíme investovať viac finančných prostriedkov do inovácie a výskumu a dúfam, že to budete mať na pamäti, keď otvoríme diskusie o rozpočte a budete presadzovať stanovisko Parlamentu, ktorým je financovanie inovácie a výskumu. Tiež by som vám chcela pripomenúť, v akej dobe sme sa ocitli. V dobe novej priemyselnej revolúcie, podobnej obdobiu, keď sme od pary prešli k elektrine. Kde by bola Európa, keby sme si povedali: „Pozrite, neurobíme nič kým nebudú elektrifikované celé Spojené štáty?“ A opäť bude priemyslom, ktorý prežije, moderný a energeticky účinný priemysel. Preto musíme byť aj v otázkach klímy neoblomní, keďže to podporuje inováciu a nielen kvalitnejšie životné prostredie. Rovnako je nesmierne účinným jednotný trh pre energetiku. Napriek tomu existuje problém v prípade balíka pre energetiku, ako aj balíka pre klímu, ako bolo povedané, ktorý spočíva v prepojení so situáciou MSP. Pretože, ak sa pozriete, najmä na balík týkajúci sa klímy, z pohľadu MSP, zistíte, že ho musíme vyčistiť, aby bol jednoduchší, aby sme zjednodušili pravidlá a postupy, s cieľom vyhovieť klíme a tolerancii, či dokonca podpore, MSP v Európskej únii. Naozaj dúfam, že výsledky tejto práce uvidíme na najbližšom samite. Nádej je veľmi dobrá na raňajky, avšak škodlivá v čase obeda, a preto očakávame výsledky."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:translated text
"Pone pirmininke, norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią instituciją su pavasario aukščiausio lygio susitikimu ir tuo, kad naujųjų Lisabonos diskusijų detalės paremtos iš tikrųjų tvariu ekonominiu augimu, kuris, manau, yra neabejotinai būtinas. Tai, su kuo mes dabar susiduriame, yra finansų rinkų sunkumai. Taip pat susiduriame su klimato pokyčių problemomis. Jos dažnai apibūdinamos kaip „Europos pramonės problemos“, tačiau norėčiau jums priminti, kad šiuolaikinė, energiją taupanti, žiniomis paremta pramonė išlieka ir gyvuoja. Todėl turime investuoti daugiau pinigų į naujoves ir mokslinius tyrimus, ir tikiuosi, kad tai prisiminsite, kai pradėsime į diskusijas dėl biudžeto ir laikysimės veikiau parlamentinės linijos, finansuodami naujoves ir mokslinius tyrimus. Taip pat noriu priminti jums, į kur įžengėme: į naują technikos revoliuciją, panašiai kaip įvyko tada, kai žengėme nuo garų prie elektros. Kur būtų buvusi Europa, jei būtume patogiai sėdėję ir sakę: „Ne, nieko nedarysime, kol nebus elektrifikuotos Jungtinės Valstijos“? Išliks būtent šiuolaikinė, energiją taupanti pramonė. Todėl turime būti nenuolaidūs klimato problemų klausimais, nes tai skatina naujoves – ne tik geresnę aplinkosaugą Be to, energijai, žinoma, labai efektyvi yra bendroji rinka. Tačiau, kaip buvo kalbėta, kyla problemų tiek dėl energijos paketo, tiek dėl klimato paketo, o tai siejasi su MVĮ padėtimi. Kadangi, žiūrint MVĮ žvilgsniu – ypač dėl klimato paketo, – turime jį apvalyti ir padaryti paprastesnį, supaprastinti taisykles ir procedūras, suderinant ir klimatą, ir toleranciją MVĮ – ir netgi jų skatinimą Europos Sąjungoje. Viliuosi, kad to rezultatus pamatysime kitame aukščiausio lygio susitikime. Viltis yra labai tinkami pusryčiai, bet labai netikę pietūs, taigi laukiame rezultatų."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! Chciałabym pogratulować prezydencji wyników szczytu wiosennego i faktu, że szczegóły nowej dyskusji w sprawie Lizbony opierają się na faktycznie zrównoważonym wzroście gospodarczym, co moim zdaniem jest absolutnie konieczne. Obecnie musimy stawić czoła trudnościom na rynkach finansowych. Musimy zmierzyć się z problemami zmian klimatu. Są one często opisywane jako „problem przemysłu europejskiego”; chciałabym jednak państwu przypomnieć, że nowoczesny, energooszczędny przemysł oparty na wiedzy to przemysł, który przetrwa. Z tego względu musimy przeznaczyć więcej środków na innowacje i badania i mam nadzieję, że będą państwo o tym pamiętać, kiedy przejdziemy do dyskusji w sprawie budżetu, i trzymać się bardziej ścieżki parlamentarnej w odniesieniu do finansowania innowacji i badań. Chciałabym również państwu przypomnieć, czego jesteśmy świadkami: nowej rewolucji technicznej, podobnej do przejścia od silnika parowego do elektryczności. Gdzie Europa byłaby obecnie, gdyby siedziała z założonymi rękami i mówiła „cóż, nie zrobimy nic, póki Stany Zjednoczone nie zostaną zelektryfikowane”? A więc nowoczesny, energooszczędny przemysł to taki, który przetrwa. Z tego względu musimy twardo trzymać się naszego stanowiska w sprawie zmian klimatu, ponieważ wspiera ono innowacje, nie tylko lepsze środowisko. Oczywiście również jednolity rynek energii jest nadzwyczaj efektywny. Jednakże pojawia się problem, zarówno w odniesieniu do pakietu energetycznego, jak i pakietu klimatycznego w ich obecnym kształcie, który wiąże się z sytuacją MŚP. Ponieważ jeżeli przyjrzą się państwo z punktu widzenia MŚP, w szczególności pakietowi klimatycznemu, mamy wiele do zrobienia, aby uczynić go prostszym, uprościć przepisy i procedury, aby pogodzić zarówno klimat, jak i tolerancję, a nawet wsparcie, dla MŚP w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że na następnym szczycie uda nam się dostrzec efekty. Nadzieja jest bardzo dobra na śniadanie, ale bardzo zła na kolację, więc oczekujemy rezultatów."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:translated text
"Elnök úr, szeretnék gratulálni az elnökségnek a tavaszi csúcs eredményeihez és ahhoz, hogy az új lisszaboni megállapodások részletei valódi fenntartható gazdasági növekedésen alapulnak, amiről úgy gondolom, hogy feltétlenül szükséges. Jelenleg a pénzügyi piacokon tapasztalható nehézségekkel kell szembenéznünk. Az éghajlatváltozás problémáival kell szembenéznünk. Ezeket gyakran „az európai ipar problémáiként” tüntetik fel, pedig szeretnék emlékeztetni arra, hogy csak a korszerű, energiahatékony, tudásalapú ipar az életképes. Ezért több pénzt kell az innovációba és a kutatásba fektetnünk, és remélem, hogy a költségvetési egyeztetések idején ezt szem előtt fogják tartani, és jobban követik az innovációt és kutatást finanszírozó parlamenti vonalat. Arra is szeretném emlékeztetni Önöket, hogy jelenleg új ipari forradalmat élünk, amely ahhoz hasonlít, amikor a gőzhajtásról a villamos energiára tértünk át. Hol lenne most Európa, ha kényelmesen hátradőltünk volna a fotelben, és azt mondtuk volna: „Mi aztán az ujjunkat sem mozdítjuk addig, amíg az Egyesült Államokat nem villamosítják.” Megint csak oda lyukadunk ki, hogy túlélni csak a modern, energiahatékony ipar fog. Ezért az éghajlattal összefüggő kérdésekben is keménynek kell lennünk, mert ez mozdítja elő az innovációt, és nem csak a jobb környezetet. Természetesen az egységes energiapiac is rendkívül hatékony. Van azonban egy probléma mind az ismertetett energiacsomaggal, mind a klímacsomaggal kapcsolatosan, és ez összefügg a kkv-k helyzetével. Ugyanis ha — különösen a klímacsomagot —a kkv-k szemszögéből nézzük, sok tisztogatnivalónk van a csomag egyszerűsítése, valamint az éghajlat és az európai kkv-k eltűrését, sőt előmozdítását összehangoló szabályok és eljárások egyszerűsítése terén. Nagyon remélem, hogy a következő csúcs ebben a tekintetben eredményeket tud majd felmutatni. A remény kiváló reggelire, de pocsék vacsorára, úgyhogy eredményekre számítunk."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg vil gerne gratulere formandskabet med udfaldet af forårsmødet og med, at enkelthederne i de nye Lissabondiskussioner er baseret på en virkelig bæredygtig økonomisk vækst, hvilket jeg tror er en absolut nødvendighed. Det, vi skal se i øjnene nu, er vanskelighederne på de finansielle markeder. Vi skal se problemerne med klimaforandringer i øjnene. Disse beskrives ofte som problemer for den europæiske industri, men jeg vil gerne minde om, at det er den moderne, energieffektive og alvidende industri, der overlever. Derfor skal vi skyde flere penge i innovation og forskning, og jeg håber, når vi indleder budgetdrøftelserne, at De vil huske på dette og gå en mere parlamentarisk vej, hvor De finansierer innovation og forskning. Jeg vil også minde Dem om, at vi befinder os i en ny teknologisk revolution, ligesom da vi overgik fra damp til elektricitet. Hvor ville Europa have været henne, hvis vi havde lænet os tilbage og sagt: "Ved I hvad, vi foretager os ikke noget, før de har elektrificeret USA"? Igen: Det er den moderne, energieffektive industri, der vil overleve. Derfor er vi også nødt til at være strenge med hensyn til klimaproblemerne, for det virker befordrende for innovationen og ikke kun for et bedre miljø. Derudover er enhedsmarkedet for energi naturligvis også særdeles effektivt. Der er imidlertid et problem med både energipakken og klimapakken, sådan som de er blevet fremlagt, nemlig med hensyn til situationen med små og mellemstore virksomheder. For hvis man ser på især klimapakken fra små og mellemstore virksomheders synsvinkel, så har vi meget at rydde op i, hvis det skal gøres mere enkelt, hvis reglerne og procedurerne skal forenkles på en måde, så de tager hensyn både til klimaet og til tolerancen over for - og endda befordringen af - små og mellemstore virksomheder i EU. Jeg håber virkelig, at vi kommer til at se resultater af dette ved det næste topmøde. Håb er særdeles godt til morgenmand, men meget dårligt til aftensmad, så vi forventer resultater."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella puheenjohtajavaltiota kevään huippukokouksen tuloksista ja siitä, että uutta Lissabon-keskustelua koskevat yksityiskohdat perustuvat todella kestävään talouskasvuun, joka on mielestäni ehdottomasti tarpeen. Meidän on nyt kohdattava rahoitusmarkkinoilla vallitsevat ongelmat. Meidän on kohdattava ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat. Niitä kuvataan usein ”ongelmina Euroopan teollisuudelle”. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että nykyaikainen, energiatehokas ja osaava teollisuus on teollisuutta, joka selviää. Siksi meidän täytyy käyttää enemmän rahaa innovointiin ja tutkimukseen, ja toivon, että pidätte tämän mielessä budjettikeskustelujen alkaessa ja noudatatte enemmän parlamentin linjaa innovoinnin ja tutkimuksen rahoittamisessa. Haluan myös muistuttaa teitä siitä, missä menemme. Kyse on uudesta insinööritaidon vallankumouksesta, kuten silloin, kun siirryttiin höyrystä sähköön. Mihin Eurooppa olisi joutunut, jos olisimme vain istuneet kädet ristissä ja sanoneet: ”Hei, me emme tee mitään, ennen kuin kaikkialla Yhdysvalloissa on sähköt.” Toistan, että nykyaikainen ja energiatehokas teollisuus selviää. Tämän takia meidän täytyy olla päättäväisiä myös ilmastoasioissa, koska näin voidaan edistää sekä innovaatiota että parempaa ympäristöä. Myös energia-alan sisämarkkinat ovat luonnollisesti erittäin tehokas keino. Sekä energiapaketissa että ilmastopaketissa on kuitenkin sellaisenaan esiteltynä ongelma, joka liittyy pk-yritysten tilanteeseen. Jos nimittäin katsotte etenkin ilmastopakettia pk-yrityksen näkökulmasta, huomaatte, että meidän on yksinkertaistettava sitä reippaasti saadaksemme yksinkertaisempia sääntöjä ja menettelyjä auttaaksemme pk-yritysten ilmapiiriä että suvaitsevuutta ja jopa edistymistä Euroopan unionissa. Toivon, että näemme tästä tuloksia seuraavassa huippukokouksessa. Toivo on hyvä aamiainen mutta huono illallinen, joten odotamme tuloksia."@fi7
lpv:translated text
"− Voorzitter, ik wil het voorzitterschap graag feliciteren met de resultaten van de voorjaarstop en met het feit dat de details van de nieuwe Lissabondiscussies gebaseerd zijn op echte duurzame economische groei, wat ik absoluut noodzakelijk vind. Wat ons nu te doen staat is de problemen op de financiële markten aanpakken. We moeten de problemen op het gebied van klimaatverandering aanpakken. Vaak worden deze beschreven als ‘problemen voor de Europese industrie’. Ik wil u er echter aan herinneren dat de moderne, energie-efficiënte kennisindustrie de industrie is die zal overleven. We moeten daarom meer geld in innovatie en onderzoek stoppen en ik hoop dat u dat in het achterhoofd houdt als we beginnen met de besprekingen over de begroting en een lijn zult volgen die meer overeenkomt met die van het Parlement, namelijk door innovatie en onderzoek te financieren. Ik wil u er ook aan herinneren waar we ons in bevinden: een nieuwe industriële revolutie, net als toen we van stoom overgingen op elektriciteit. Waar zouden we zijn als Europa achterover geleund had en gezegd had: “We doen helemaal niets totdat de Verenigde Staten op elektriciteit is overgegaan?” Nogmaals, de moderne, energie-efficiënte industrie is de enige die zal overleven. Ook daarom moeten we ons sterk maken op het gebied van de klimaatverandering, want dat is een stimulans voor innovatie en niet alleen voor een beter milieu. En de gemeenschappelijke energiemarkt is natuurlijk uiterst efficiënt. Er is echter een probleem, zowel met het energiepakket als met het klimaatpakket zoals deze zijn gepresenteerd en dat heeft te maken met de situatie van het MKB. Want als je met name naar het klimaatpakket kijkt vanuit het perspectief van het MKB, hebben we nog heel wat op te ruimen om het simpeler te maken: de regels en procedures moeten simpeler, zowel ten bate van het klimaat als ten bate van de ruimte voor – en zelfs het stimuleren van – het MKB in de Europese Unie. Ik hoop echt dat we tijdens de komende top resultaten op dit terrein zullen zien. Hoop doet leven, maar het leven is maar kort, dus we willen resultaten zien."@nl3
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την Προεδρία για το αποτέλεσμα της εαρινής συνόδου κορυφής και για το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες των νέων συζητήσεων της Λισαβόνας στηρίζονται σε πραγματικά βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, την οποία θεωρώ απολύτως αναγκαία. Αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα είναι οι δυσκολίες στις χρηματοοικονομικές αγορές. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος. Αυτά περιγράφονται συχνά ως «προβλήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας»· ωστόσο, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η σύγχρονη, ενεργειακά αποδοτική, βιομηχανία της γνώσης είναι η βιομηχανία που επιβιώνει. Συνεπώς, πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα χρήματα για την καινοτομία και την έρευνα, και ευελπιστώ ότι αυτό θα το έχετε υπόψη όταν ξεκινήσουμε τις δημοσιονομικές συζητήσεις και θα ακολουθήσετε περισσότερο την κοινοβουλευτική γραμμή, ως προς τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της έρευνας. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω την περίοδο την οποία διανύουμε: μια νέα μηχανική επανάσταση, παρόμοια με τη μετάβαση από τον ατμό στον ηλεκτρισμό. Πού θα βρισκόταν η Ευρώπη αν είχαμε μείνει αδρανείς και λέγαμε: «Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε αν δεν ηλεκτροδοτηθούν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες»; Και πάλι, η σύγχρονη, ενεργειακά αποδοτική, βιομηχανία είναι αυτή που θα επιβιώσει. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε επίσης αυστηροί στα θέματα που άπτονται του κλίματος, καθόσον αυτό προάγει την καινοτομία, και όχι μόνο τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Εξάλλου, η κοινή αγορά στον τομέα της ενέργειας είναι, αναντίρρητα, εξαιρετικά αποδοτική. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τόσο τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια όσο και τη δέσμη μέτρων για το κλίμα που έχουν παρουσιαστεί, και αυτό συνδυάζεται με την κατάσταση στις ΜΜΕ. Διότι, αν τις εξετάσετε –ιδίως τη δέσμη μέτρων για το κλίμα– από την οπτική γωνία των ΜΜΕ, απαιτείται πολύ ξεκαθάρισμα για να καταστούν πιο απλές, για να απλουστευθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες ώστε να προστατευθούν και το κλίμα και η ανεκτικότητα –ακόμη και η προώθηση– των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εύχομαι πραγματικά ότι στην προσεχή σύνοδο κορυφής θα δούμε αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα. Η ελπίδα είναι πολύ καλή για πρωινό, αλλά πολύ κακή για δείπνο, οπότε αναμένουμε αποτελέσματα."@el10
lpv:translated text
"Herr talman! Jag vill gratulera ordförandeskapet till vårtoppmötets resultat och till att de nya Lissabondiskussionernas aspekter bygger på en verkligt hållbar ekonomisk tillväxt, vilket jag anser är absolut nödvändigt. Nu måste vi ta itu med problemen på finansmarknaderna. Vi måste också ta itu med klimatförändringsproblemen. Dessa beskrivs ofta som den europeiska industrins problem. Jag vill dock påminna er om att det är en modern, energieffektiv och kunnig industri som kommer att överleva. Vi måste därför satsa pengar på innovation och forskning, och jag hoppas att ni kommer att hålla detta i minnet när vi ger oss in i budgetdiskussionerna och att ni går mer på parlamentets linje när det gäller finansiering av innovation och forskning. Jag vill också påminna er om var vi befinner oss, nämligen i en ny teknisk revolution, precis som när vi gick över från ånga till elektricitet. Var skulle Europa ha varit om vi hade lutat oss tillbaka och sagt att vi minsann inte skulle göra något förrän Förenta staterna har elektricitet? Återigen, det är den moderna och energieffektiva industrin som kommer att överleva. Därför måste vi också vara tuffa i klimatfrågorna, eftersom det inte bara främjar en bättre miljö utan också innovation. Den inre marknaden för energi är givetvis också ytterst effektiv. Men det finns ett problem både med energipaketet och klimatpaketet i den form de har lagts fram, och det gäller de små och medelstora företagens situation. Om man tittar framför allt på klimatpaketet ur de små och medelstora företagens perspektiv, krävs stora åtgärder av oss för att göra det enklare och förenkla regler och förfaranden för att jämka samman både klimatet och toleransen för – och till och med främjandet av – små och medelstora företag i EU. Jag hoppas att vi kommer att få se resultatet av detta under nästa toppmöte. Hopp är mycket nyttigt till frukost, men mycket dåligt till middag, så vi förväntar oss resultat."@sv22
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu apsveikt prezidentūru par pavasara samita rezultātiem un to, ka jauno Lisabonas diskusiju informācijas pamatā ir patiešām ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme, kas, manuprāt, ir absolūti nepieciešama. Šobrīd mums jāsaskaras ar grūtībām finanšu tirgos. Mums jāsaskaras ar klimata pārmaiņu problēmām. Tās bieži tiek raksturotas kā „Eiropas rūpniecības problēmas”; tomēr es gribētu jums atgādināt, ka izdzīvos tieši modernā, energoefektīvā, uz informāciju pamatotā rūpniecība. Tādēļ mums ir jāiegulda vairāk līdzekļu jauninājumos un pētniecībā, un es ceru, ka jūs to paturēsiet prātā, kad mēs uzsāksim diskusijas par budžetu, un lielākā mērā ņemsiet vērā parlamentāro nostāju, finanšu jauninājumus un pētniecību. Tāpat es gribu jums atgādināt par to, kur mēs esam: jaunā tehnoloģiju revolūcijā līdzīgi kā tad, kad mēs pārgājām no tvaika uz elektrību. Kur Eiropa būtu, ja mēs būtu palikuši malā un teikuši: „mēs neko nedarīsim, kamēr nebūs ievilkta elektrība ASV”? Es atkārtošu, ka izdzīvos modernā, energoefektīvā rūpniecība. Tādēļ mums ir jābūt izturīgiem arī ar klimata jautājumiem, jo tie veicina ne tikai labāku vidi, bet arī jauninājumus. Tāpat arī vienotais enerģijas tirgus, protams, ir ārkārtīgi efektīvs. Tomēr pastāv problēma gan ar enerģijas paketi, gan klimata paketi to pašreizējā veidā, ko vēl papildina MVU situācija. Tāpēc, ja jūs paskatāties no MVU viedokļa, jo īpaši uz klimata paketi, tad redzams, ka mums ir daudz jādara, lai to vienkāršotu, lai vienkāršotu noteikumus un procedūras, apvienojot klimata jautājumu, iecietību un pat MVU veicināšanu Eiropas Savienībā. Es tiešām ceru, ka mēs redzēsim šīs diskusijas rezultātus nākamajā samitā. Cerības ir ļoti labas brokastīs, bet ļoti sliktas vakariņās, tāpēc mēs gaidām rezultātus."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to congratulate the Presidency on the outcome of the spring summit and the fact that the details of the new Lisbon discussions are based on truly sustainable economic growth, which I think is absolutely necessary. What we have to face now is the difficulties on the financial markets. We have to face the problems with climate change. These are often described as ‘problems for European industry’; however, I would like to remind you that the modern, energy-efficient, knowledgeable industry is the industry that survives. Therefore, we have to put more money into innovation and research, and I hope you will keep that in mind when we enter the budgetary discussions and follow more of a parliamentary line, financing innovation and research. I also want to remind you about what we are in: a new engineering revolution, like when we went from steam to electricity. Where would Europe have been if we had sat back and said, ‘Look, we will not do anything until they have electrified the United States’? Again, the modern, energy-efficient industry is the one that will survive. Therefore, we also have to be tough on climate issues, because that promotes innovation, not only a better environment. Also, the single market for energy is, of course, extremely efficient. However, there is a problem with both the energy package and the climate package as it has been presented, and that is in combination with the situation of SMEs. Because, if you look – especially at the climate package – from an SME point of view, we have a lot of cleaning-up to do to make it more simple, to simplify the rules and procedures to accommodate both climate and the tolerance – and even the promotion – of SMEs in the European Union. I do hope that we will see results from this in the next summit. Hope is very good for breakfast but very bad for dinner, so we expect results."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:translated text
"Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Presidencia por el resultado de la cumbre de primavera y por que los detalles de los nuevos debates sobre Lisboa se basen en el crecimiento económico verdaderamente sostenible, que considero totalmente necesario. Ahora debemos hacer frente a las dificultades de los mercados financieros. Tenemos que afrontar los problemas del cambio climático. A menudo, se describen como «problemas para la industria europea»; sin embargo, me gustaría recordarles que la industria que sobrevivirá será la moderna, la que emplee la energía eficientemente y la que sea poseedora de conocimientos. Por consiguiente, debemos inyectar más dinero en la innovación y la investigación, y espero que lo recuerden cuando iniciemos el debate sobre el presupuesto y que se asignen fondos para la innovación y la investigación. También quiero recordarles en qué situación estamos: se trata de una nueva revolución de la ingeniería, como cuando pasamos del vapor a la electricidad. ¿Dónde estaría ahora Europa si hubiéramos decidido no hacer nada hasta que se hubiera electrificado la totalidad de los EE.UU.? Lo repito: será la industria moderna y la que emplee la energía de manera eficiente la que sobrevivirá. Por consiguiente, debemos ser estrictos en las cuestiones climáticas, porque así se promoverá la innovación, no sólo un medio ambiente mejor. Asimismo, el mercado único de la energía es, por supuesto, muy eficiente. No obstante, existe un problema tanto con el paquete energético como con el paquete climático en la forma en que se ha presentado y, especialmente, en combinación con la situación de las PYME. Porque, si lo miran detenidamente —particularmente el paquete climático— desde el punto de vista de una PYME, tenemos que hacer un gran esfuerzo de simplificación de las normas y procedimientos para acomodar el clima y la tolerancia —incluso la promoción— de las PYME en la Unión Europea. Espero que veamos los resultados en la próxima cumbre. La esperanza es lo último que se pierde, pero no nos hagan esperar demasiado: esperamos ver resultados."@es21
lpv:translated text
"Herr Präsident! Ich möchte dem Ratsvorsitz zum Ergebnis des Frühjahrsgipfels sowie zu der Tatsache gratulieren, dass die Details der neuen Diskussionen auf wirklich nachhaltigem Wirtschaftswachstum basieren, und das ist meiner Meinung nach unbedingt notwendig. Was wir nun verkraften müssen, das sind die Schwierigkeiten auf den Finanzmärkten. Wir müssen uns den Problemen im Zusammenhang mit dem Klimawandel stellen. Sie werden oft als „Probleme für die europäische Industrie“ beschrieben; doch ich möchte Sie daran erinnern, dass nur die moderne, energieeffiziente und wissensbasierte Industrie überleben wird. Deshalb müssen wir in Innovation und Forschung investieren, und ich hoffe, dass Sie das bedenken und der parlamentarischen Linie zur Finanzierung von Innovationen und Forschung folgen werden, wenn wir in die Diskussionen über den Haushalt eintreten werden. Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass wir uns jetzt in einer Ära der neuen technischen Revolution befinden, so wie damals, als wir von der Dampfkraft zur Elektrizität übergegangen sind. Wo wäre denn Europa geblieben, wenn wir uns zurückgelehnt und gesagt hätten: „Wir unternehmen erst einmal gar nichts, bis sie die Vereinigten Staaten elektrifiziert haben.“ Noch einmal: Die moderne, energieeffiziente Industrie ist die Industrie, die überleben wird. Deshalb müssen wir auch zu den Klimafragen hartnäckig bleiben, weil dadurch auch Innovationen und nicht nur eine bessere Umwelt gefördert werden. Natürlich ist auch der Energiebinnenmarkt außerordentlich effizient. Es gibt jedoch sowohl mit dem Energiepaket als auch mit dem Klimapaket in der uns vorliegenden Form ein Problem, und das steht in Verbindung mit der Lage der KMU. Denn wenn man diese Pakete – vor allem das Klimapaket – vom KMU-Standpunkt aus betrachtet, wird deutlich, dass wir noch eine ganze Menge in Ordnung zu bringen haben, um sie einfacher zu gestalten, um die Vorschriften und Verfahren zu vereinfachen, um sowohl dem Klima als auch den besonderen Bedingungen der KMU – und auch ihrer Förderung – in der Europäischen Union Rechnung zu tragen. Ich hoffe sehr, dass wir auf dem nächsten Gipfel entsprechende Ergebnisse sehen werden. Hoffnung ist sehr ein gutes Frühstück, aber sehr schlechtes Abendbrot, daher erwarten wir Ergebnisse."@de9
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:translated text
"Signor Presidente, desidero congratularmi con la Presidenza per il risultato del vertice di primavera e per il fatto che i dettagli delle nuove discussioni su Lisbona si basano sulla crescita economica davvero sostenibile, cosa che reputo assolutamente necessaria. Quello che ora dobbiamo affrontare sono le difficoltà dei mercati finanziari. Dobbiamo far fronte ai problemi dei cambiamenti climatici. Questi ultimi sono spesso descritti come “problemi dell’industria europea”; tuttavia, vorrei ricordare che l’industria moderna, efficiente in termini di energia e adeguata e l’industria che sopravvive. Pertanto, dobbiamo investire più risorse nell’innovazione e nella ricerca, e mi auguro che lo terrete presente quando discuteremo del bilancio e che seguirete maggiormente una linea parlamentare, finanziando questi due settori. Desidero altresì ricordare fase stiamo attraversando: una nuova rivoluzione ingegneristica, come all’epoca del passaggio dal vapore all’elettricità. Cosa ne sarebbe stato dell’Europa se ci fossimo rilassati e avessimo detto “Guardate, non faremo nulla finché gli Stati Uniti non hanno elettrificato tutto”? Ripeto, l’industria moderna ed efficiente in termini di energia è quella che sopravvive. Pertanto, dobbiamo essere irremovibili anche sulle questioni legate al clima, perché un approccio di questo genere promuove l’innovazione, non solo un ambiente migliore. Anche il mercato unico per l’energia è, ovviamente, una scelta di estrema efficacia. Vi è tuttavia un problema che riguarda la formulazione del pacchetto sull’energia e sul clima presentato e che si lega alla situazione delle PMI. Perché, se osservate, soprattutto per quanto concerne il pacchetto sul clima, da una prospettiva delle PMI, dobbiamo procedere a una pulizia approfondita se vogliamo snellirlo, se vogliamo semplificare norme e procedure al fine di adeguare clima, e tolleranza, nonché promozione delle PMI nell’Unione europea. Spero che la prossima estate vedremo i risultati di questo esercizio. La speranza è un fattore ottimo per la colazione, ma pessimo per la cena, e quindi attendiamo di vedere qualcosa di concreto."@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, j’aimerais féliciter la Présidence pour l’issue du sommet de printemps et parce que les éléments des nouvelles discussions de Lisbonne sont basés sur une croissance économique vraiment durable, ce que je pense être absolument nécessaire. Nous devons à présent faire face aux difficultés des marchés financiers. Nous devons faire face aux problèmes du changement climatique. Ils sont souvent décrits comme «des problèmes pour l’industrie européenne». J’aimerais cependant vous rappeler que l’industrie moderne, à faible consommation d’énergie, et basée sur la connaissance est l’industrie qui survivra. Nous devons donc allouer plus de crédits à l’innovation et à la recherche, et j’espère que vous garderez cela à l’esprit lorsque nous entamerons les discussions budgétaires et que nous ferons plus que suivre une ligne parlementaire en finançant l’innovation et la recherche. Je souhaite aussi vous rappeler que nous somme en pleine révolution ingénieriste, comme lorsque nous sommes passés de la vapeur à l’électricité. Que ce serait-il passé pour l’Europe si nous avions attendu en disant: «Nous agirons lorsque les États-Unis auront l’électricité»? Je le répète, l’industrie qui survivra est l’industrie moderne et faible consommatrice en énergie. Nous devons donc être fermes sur les questions du changement climatique, parce qu’elles promeuvent l’innovation, et pas seulement un meilleur environnement. Le marché unique est pour l’énergie également très efficace. Cependant, il y a un problème tant avec le paquet sur l’énergie qu’avec le paquet sur le climat tel qu’il a été présenté, et ce en relation avec la situation des PME. Parce que si vous considérez (en particulier le paquet sur le climat) du point de vue des PME, il y a beaucoup à faire pour le simplifier, pour simplifier les règles comme les procédures pour accorder climat et tolérance (et même promotion) envers les PME dans l’Union européenne. J’espère que nous verrons des résultats dans ce domaine au prochain sommet. L’espoir est excellent au petit déjeuner mais très mauvais au dîner, nous attendons donc des résultats."@fr8
lpv:translated text
"Senhor Presidente, gostaria de felicitar a Presidência pelo desfecho da Cimeira da Primavera e pelo facto de os pormenores dos novos debates sobre Lisboa se basearem num crescimento económico verdadeiramente sustentável, que julgo ser absolutamente necessário. Neste momento, temos de nos confrontar com as dificuldades que atravessam os mercados financeiros. Temos também de enfrentar os problemas das alterações climáticas. Estes problemas são frequentemente descritos como “os problemas da indústria europeia”; no entanto, gostaria de recordar que a indústria moderna, eficiente do ponto de vista energético e evoluída do ponto de vista do conhecimento, é a indústria que sobrevive. Por esta razão, temos de investir mais na inovação e na investigação, e espero que os senhores estejam bem cientes disso quando iniciarmos os debates sobre o orçamento e acolham mais as orientações do Parlamento em matéria de financiamento da inovação e da investigação. Gostaria também de recordar em que tempo vivemos: num tempo de uma nova revolução ao nível da engenharia, semelhante à que promoveu a transição do vapor para a electricidade. Onde estaria a Europa se nos tivéssemos encostado e dito “Não agiremos antes de os Estados Unidos terem feito a electrificação”? Insisto na ideia de que só sobrevive a indústria eficiente do ponto de vista energético. Assim, temos também de ser firmes nas questões climáticas, uma vez que essa firmeza promove a inovação e não apenas um ambiente melhor. Para além disso, o mercado único da energia é, em si mesmo, extremamente eficiente. Todavia, o pacote energético e o pacote climático, tal como foram apresentados, criam um problema, nomeadamente no que respeita à situação das PME. Se olharmos – principalmente para o pacote climático – do ponto de vista de uma PME, será necessária uma verdadeira depuração para o tornar mais claro e para simplificar as regras e procedimentos de modo a contemplar em simultâneo as questões climáticas e a tolerância em relação às PME e mesmo a sua promoção na União Europeia. Espero sinceramente que a próxima cimeira apresente resultados nesta matéria. Quem espera sempre alcança, mas também é verdade que quem espera desespera."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek (ALDE ). –"18,5,20,15,15,19,19,14,14,16,11,13,4,17,21,8
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080326.4.3-022"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph