Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-13-Speech-4-234"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080313.20.4-234"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I support both these resolutions. But it is my country that is proposing to send a young teenage man home to his death in Iran. A death already suffered by his friend. Not for any crime, but because of his sexuality. It is my country which in the past has had the proud boast that it has an absolute standard that we never send people back to face a penalty worse than they would suffer if they were facing a penalty in Britain. Here we have no crime and we have a penalty which we in Britain abolished many years ago. It is my country which, if it does not relent in this case, should hang its head in shame. I hope that this Parliament will not have to hang its head in shame. I hope they will support this resolution. For God’s sake, this is a 19-year-old we are talking about!"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, podporuji obě uvedená usnesení. Ale je to moje země, která navrhuje poslat mladého muže zpět na smrt do Íránu. Na smrt, která již potkala jeho přítele. Nikoli za trestný čin, ale za jeho sexualitu. Je to moje země, která se v minulosti hrdě chvástala, že v ní platí jako absolutní norma, že nikdy neposíláme lidi zpět, aby čelili trestu horšímu, že by jim byl uložen v Británii. Zde nemáme žádný trestný čin a máme trest, který jsme v Británii zrušili před mnoha lety. Je to moje země, která pokud v tomto případě nepovolí, měla by sklonit hlavu v hanbě. Doufám, že svou hlavu nebude muset v hanbě sklonit tento Parlament. Doufám, že podpoří toto usnesení. Vždyť tu proboha mluvíme o devatenáctiletém chlapci!"@cs1
"Hr. formand! Jeg støtter begge disse beslutninger. Men det er mit land, der foreslår at sende en ung teenager hjem til sin død i Iran. En død, hans ven allerede har lidt. Ikke på grund af nogen forbrydelse, men på grund af sin seksualitet. Det er mit land, som førhen stolt pralede af, at det har den ufravigelige norm, at vi aldrig sender folk tilbage til en straf, der er værre end den, de ville kunne udsættes for, hvis de stod til en straf i Storbritannien. Her er der ikke tale om nogen forbrydelse, og vi står med en straf, som vi afskaffede i Storbritannien for mange år siden. Det er mit land, der, hvis det ikke lader sig formilde i denne sag, burde hænge sit hoved i skam. Jeg håber, at Parlamentet ikke vil skulle hænge sit hoved i skam. Jeg håber, Parlamentet vil bakke op om denne beslutning. For Guds skyld, det er en 19-årig, vi taler om!"@da2
"Herr Präsident! Ich unterstütze diese beiden Entschließungen. Aber es ist mein Land, das beabsichtigt, einen jungen Mann im Teenager-Alter nach dem Iran in den Tod zu schicken. Einen Tod, den sein Freund bereits erlitten hat. Nicht wegen irgendeines Verbrechens, sondern wegen seiner Sexualität. Es ist mein Land, das sich in der Vergangenheit eines absoluten Standards gebrüstet hat, wir würden nie Leute zurückschicken, wenn sie eine Strafe erwartet, die schlimmer ist als die Strafe, zu der sie in Großbritannien verurteilt werden könnten. Hier haben wir kein Verbrechen, und wir haben eine Strafe, die wir in Großbritannien vor vielen Jahren abgeschafft haben. Es ist mein Heimatland, das, wenn es in diesem Fall nicht nachgibt, sein Gesicht vor Scham bedecken sollte. Ich hoffe, dieses Parlament bedeckt sein Antlitz nicht vor Scham. Ich hoffe, es wird diese Resolution unterstützen. Um Gottes willen, wir sprechen von einem Neunzehnjährigen!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στηρίζω και τα δύο αυτά ψηφίσματα. Η δική μου όμως χώρα είναι αυτή που προτείνει την επιστροφή του νεαρού στην πατρίδα του, το Ιράν, και στον θάνατο. Τον θάνατο που ήδη υπέστη ο φίλος του. Όχι επειδή διέπραξε κάποιο έγκλημα, αλλά λόγω της σεξουαλικότητάς του. Η δική μου χώρα είναι αυτή η οποία στο παρελθόν υπερηφανευόταν ότι εφαρμόζει ένα απόλυτο πρότυπο βάσει του οποίου ποτέ δεν απελαύνεται κανείς, εάν η ποινή που θα αντιμετώπιζε στη χώρα του ήταν χειρότερη από αυτήν που θα υφίστατο, εάν τιμωρούνταν στη Βρετανία. Εδώ δεν έχουμε κανένα έγκλημα, ενώ έχουμε μια ποινή η οποία στη Βρετανία έχει καταργηθεί πολλά χρόνια πριν. Η χώρα μου είναι αυτή η οποία, εάν δεν υποχωρήσει σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να σκύψει το κεφάλι από ντροπή. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο δεν θα χρειαστεί να νιώσει ντροπή. Ελπίζω ότι θα στηρίξουν το εν λόγω ψήφισμα. Για όνομα του Θεού, μιλάμε για ένα 19χρονο αγόρι!"@el10
"Señor Presidente, apoyo ambas resoluciones. Pero es mi país el que pretende enviar a un joven a la muerte en su país, en Irán. Una suerte que ya ha corrido su amigo. No por culpa de ningún delito, sino debido a su sexualidad. Es mi país el que, en el pasado, ha tendido el honor de contar con una norma absoluta por la que nunca entregamos a personas para que se enfrenten a una pena peor de la que sufrirían si fueran condenadas en Gran Bretaña. En este caso no existe delito y hay una pena que en Gran Bretaña abolimos hace muchos años. Es mi país el que, si no cede en este caso, debería ver colgada su cabeza a título de escarnio. Espero que este Parlamento no tenga que ver la suya colgada. Espero que apoyen esta resolución. ¡Por Dios, estamos hablando de un joven de 19 años!"@es21
"Hr juhataja, mina toetan mõlemat resolutsiooni. See on minu riik, kes kavatseb saata noore teismelise mehe koju Iraani vastu oma surmale. Surmale, mis juba sai osaks tema sõbrale. Mitte mingi kuriteo eest, vaid tema seksuaalsuse eest. See on minu riik, kes minevikus kiitles uhkes, et meil valitseb absoluutne standard, et me ei saada kunagi inimesi tagasi hullemate karistuste manu kui neid ootaks Suurbritannias. Siin ei ole ühtegi kuritegu, aga on karistus, mille me Suurbritannias aastaid tagasi ära kaotasime. See on minu riik, kes peaks häbi pärast maa alla vajuma, kui ta selles asjas ei leebu. Loodan, et Euroopa Parlament ei pea häbi pärast maa alla vajuma. Ma loodan, et parlamendiliikmed toetavad seda resolutsiooni. Jumal hoidku, see poiss on 19-aastane!"@et5
"Arvoisa puhemies, tuen kumpaakin päätöslauselmaa. Kuitenkin kotimaani aikoo lähettää nuoren teini-ikäisen miehen kuolemaan Iranissa. Hänen ystävänsä on jo kuollut. Ei mistään rikoksesta, vaan seksuaalisuutensa takia. Kotimaani on aikaisemmin ylpeänä julistanut, että sillä on absoluuttinen normi, jonka mukaan emme koskaan lähetä ihmisiä kohtaamaan pahempaa tuomiota kuin se, jonka he kärsisivät, jos heitä rangaistaisiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä tapauksessa ei ole rikosta, mutta on rangaistus, joka Yhdistyneessä kuningaskunnassa poistettiin vuosia sitten. Kotimaani pitäisi riiputtaa päätään häpeästä, jos se ei taivu tässä tapauksessa. Toivon, että tämän parlamentin ei tarvitse riiputtaa päätään häpeästä. Toivon, että parlamentin jäsenet tukevat tätä päätöslauselmaa. Hyvänen aika, puhumme 19-vuotiaasta nuoresta!"@fi7
"Monsieur le président, je soutiens ces deux résolutions. Mais c’est mon pays qui propose d’envoyer un jeune adolescent trouver la mort en Iran. Une mort déjà subie par son ami. Non pour un crime quelconque, mais en raison de sa sexualité. C’est mon pays qui, dans le passé, s’est vanté d’avoir comme principe absolu de ne jamais renvoyer des personnes dans leur pays pour qu’elles y endurent une sanction pire que celle qu’elles auraient subie au Royaume-Uni. Ici, nous n’avons pas de crime et nous avons une sanction que le Royaume-Uni a abolie il y a de nombreuses années. C’est mon pays qui, s’il ne se laisse pas fléchir dans ce cas, devra baisser la tête de honte. J’espère que ce Parlement ne devra pas baisser la tête de honte. J’espère qu’il soutiendra cette résolution. Pour l’amour de Dieu, c’est d’un garçon de 19 ans dont nous parlons!"@fr8
"Tisztelt elnök úr! Mindkét állásfoglalást támogatom. De az én országom az, amely azt javasolja, hogy küldjünk egy tinédzsert a halálba Iránban. A halálba, amelyet a barátjának már el kellett szenvednie. Nem valamilyen bűntettért, hanem a szexualitása miatt. Az én országom az, amely a múltban büszkén dicsekedett azzal, hogy nálunk létezik az az abszolút norma, hogy soha nem küldünk embereket haza, hogy súlyosabb büntetésben részesüljenek, mint amilyet akkor kapnának, ha Nagy-Britanniában büntetnénk meg őket. Itt ebben az esetben nincs szó semmiféle bűncselekményről, de van egy olyan büntetés, amelyet Nagy-Britanniában már évekkel ezelőtt eltöröltünk. Az én országom az, amelynek – ha nem enged ebben az esetben – szégyenkeznie kell majd. Remélem, hogy a Parlamentnek nem kell majd szégyenkeznie. Remélem, támogatni fogják ezt az állásfoglalást. Az Isten szerelmére, egy 19 éves fiatalról van szó!"@hu11
"Signor Presidente, sostengo entrambe le risoluzioni. Ma è il mio paese che sta proponendo di rinviare un giovane adolescente verso la morte, in Iran. Una morte già subita dal suo amico. Non per un reato, ma per la sua sessualità. E’ il mio paese che nel passato ha avuto il fiero vanto di proclamare lo assoluto che noi non rimandiamo mai le persone verso una pena peggiore di quella cui andrebbero incontro in Gran Bretagna. Qui non esiste un reato, ma una pena che in Gran Bretagna abbiamo abolito molti anni fa. E’ il mio paese che, se non cede in questo caso, dovrebbe abbassare gli occhi per la vergogna. Mi auguro che quest’Aula non debba abbassare gli occhi a sua volta per la vergogna. Mi auguro che sosterranno la risoluzione. Per amor del cielo, è di un diciannovenne che stiamo parlando!"@it12
"Pone Pirmininke, palaikau abu šiuos pasiūlymus. Tačiau mano šalis siūlo išsiųsti jauną paauglį namo į Iraną mirti. Mirties bausmė jau buvo skirta jo draugui. Ne už nusikaltimą, o dėl jo seksualinės orientacijos. Tai yra mano šalis, kuri praeityje didžiavosi tuo, kad besąlygiškai niekada nėra grąžinami žmonės į savo šalį, kad ten jiems būtų skirta didesnė bausmė negu skirta Didžiojoje Britanijoje. Šiuo atveju nėra nusikaltimo ,bet yra bausmė, kurios Didžiojoje Briantijoje buvo atsisakyta prieš daugelį metų. Tai mano šalis, kuri, jei nepasigailės šiuo atveju, turėtų mirti iš gėdos. Tikiuosi, kad šiam Parlamentui nereikės mirti iš gėdos.. Tikiuosi, kad parlamentarai parems šį pasiūlymą. Dėl Dievo meilės, mes kalbame apie 19 metų jaunuolį!"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es atbalstu abas deklarācijas. Bet tā ir mana valsts, kura ierosina sūtīt mājās jaunu pusaugu vīrieti pretī nāvei Irānā. Nāvi jau ir saņēmis viņa draugs. Ne jau nozieguma, bet savas seksualitātes dēļ. Tā ir man valsts, kura agrāk lepni lielījās, ka tai ir absolūta norma, ka mēs nekad nesūtām atpakaļ cilvēkus, lai viņi saņemtu sodu, kas ir bargāks par to sodu, ko viņi būtu saņēmuši Lielbritānijā. Šeit mums nav nozieguma, un mums ir sods, kuru mēs Lielbritānijā esam atcēluši jau pirms daudziem gadiem. Tā ir mana valsts, kurai, ja tā nekļūst pielaidīgāka šajā lietā, ir jānoliec galva kaunā. Es ceru, ka šim Parlamentam nebūs kaunā jānoliec galva. Es ceru, ka tas atbalstīs šo rezolūciju. Dieva dēļ, tam, par kuru mēs runājam, ir deviņpadsmit gadu!"@lv13
"Mr President, I support both these resolutions. But it is my country that is proposing to send a young teenage man home to his death in Iran. A death already suffered by his friend. Not for any crime, but because of his sexuality. It is my country which in the past has had the proud boast that it has an absolute standard that we never send people back to face a penalty worse than they would suffer if they were facing a penalty in Britain. Here we have no crime and we have a penalty which we in Britain abolished many years ago. It is my country which, if it does not relent in this case, should hang its head in shame. I hope that this Parliament will not have to hang its head in shame. I hope they will support this resolution. For God’s sake, this is a 19-year-old we are talking about!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik steun deze beide resoluties. Maar het is mijn land dat voorstelt om een jonge tiener naar zijn dood te sturen thuis in Iran. Een doodvonnis dat al aan zijn vriend voltrokken is. Niet vanwege een misdaad, maar vanwege zijn seksualiteit. Het is mijn land dat zich er in het verleden trots op heeft laten voorstaan, dat het een absoluut principe heeft dat wij nooit mensen terugsturen om een straf te ondergaan, die erger is dan de straf die zij in Groot-Brittannië zouden ondergaan. In dit geval hebben we niet te maken met een misdaad, maar wel met een straf, die in Groot-Brittannië lang geleden is afgeschaft. Het is mijn land dat , als het niet toegeeft in deze zaak, zich zou moeten schamen.Ik hoop dat dit Parlement zich niet zal hoeven te schamen. Ik hoop dat zij deze resolutie zullen steunen. In ‘s hemelsnaam we hebben het hier over een negentienjarige!"@nl3
"Panie przewodniczący! Popieram obie rezolucje. Jednak to mój kraj proponuje odesłanie młodego człowieka do Iranu, gdzie czeka go śmierć. Śmierć, która spotkała już jego przyjaciela. Nie dlatego, że popełnił przestępstwo, ale z powodu jego orientacji seksualnej. To mój kraj chełpił się w przeszłości, że zgodnie z wyznaczonymi przez siebie standardami nigdy nie odsyła ludzi tam, gdzie spotkałaby ich kara gorsza, niż w Wielkiej Brytanii. Tutaj nie ma mowy o przestępstwie, jest za to kara, której w Wielkiej Brytanii nie stosuje się już od wielu lat. To mój kraj, który, jeśli nie ustąpi w tej sprawie, powinien ze wstydem zwiesić głowę. Mam nadzieję, że ten Parlament nie będzie musiał się wstydzić. Mam nadzieję, że posłowie poprą tę rezolucję. Na miłość boską, mówimy o 19-latku!"@pl16
"Senhor Presidente, apoio estas duas resoluções. Mas é o meu país que se propõe enviar um adolescente para a morte no seu país, o Irão. Uma morte que foi já infligida ao seu amigo. Não por ter cometido um crime, mas devido à sua orientação sexual. O meu país, que antigamente se gabava com orgulho de observar a norma absoluta de que não se repatria uma pessoa para enfrentar no seu país uma pena mais severa do que aquela a que poderia ser condenada no Reino Unido! Mas aqui não há crime e a pena foi abolida há muitos anos no Reino Unido. É o meu país que se deve envergonhar, se não modificar a sua posição neste caso. Espero que este Parlamento não tenha de se envergonhar. Espero que apoie esta resolução. Por amor de Deus, estamos a falar de um rapaz de 19 anos!"@pt17
"Mr President, I support both these resolutions. But it is my country that is proposing to send a young teenage man home to his death in Iran. A death already suffered by his friend. Not for any crime, but because of his sexuality. It is my country which in the past has had the proud boast that it has an absolute standard that we never send people back to face a penalty worse than they would suffer if they were facing a penalty in Britain. Here we have no crime and we have a penalty which we in Britain abolished many years ago. It is my country which, if it does not relent in this case, should hang its head in shame. I hope that this Parliament will not have to hang its head in shame. I hope they will support this resolution. For God’s sake, this is a 19-year-old we are talking about!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, podporujem obe tieto uznesenia. Je to však moja krajina, ktorá navrhuje poslať mladého muža domov do Iránu na smrť. Jeho priateľa už popravili. Nie za trestný čin, ale za to, že bol homosexuál. Je to moja krajina, ktorá sa v minulosti hrdo chválila tým, že je absolútnou normou, že nikdy nepošleme ľudí na trest, ktorý by bol horší ako trest, ktorý by dostali v Británii. Teraz tu nemáme žiadny zločin a máme tu trest, ktorý sa v Británii zrušil už dávno. Je to moja krajina, ktorá by sa mala hanbiť, ak sa v tomto prípade nezľutuje. Dúfam, že tento Parlament sa nebude musieť hanbiť. Dúfam, že podporí toto uznesenie. Preboha, veď ide o 19 ročného chlapca!"@sk19
"Gospod predsednik, podpiram obe resoluciji. Vendar je prav moja država tista, ki predlaga izgon najstnika v Iran, kjer ga čaka smrt. Njegovega partnerja so že usmrtili. Ne zaradi kakršnega koli zločina, ampak zaradi njegove spolne usmerjenosti. Prav moja država je tista, ki se je v preteklosti ponosno ponašala z trdnim načelom, da nikoli ne izžene ljudi, ki jim doma grozi hujša kazen, kot če bi jim sodili v Veliki Britaniji. V tem primeru ni nobenega zločina, le kazen, ki smo jo v Veliki Britaniji že davno odpravili. Če moja država v tem primeru ne bo popustila, bi morala prav ona od sramu povesiti glavo. Upam, da temu parlamentu od sramu ne bo treba povesiti glave. Upam, da bo to resolucijo podprl. Konec koncev govorimo o devetnajstletniku."@sl20
"Herr talman! Jag stöder båda dessa resolutioner. Men det är mitt land som föreslår att en ung tonåring ska skickas hem till Iran för att dö. En död som hans vän redan har fått utstå. Inte på grund av ett brott, utan på grund av sin sexuella läggning. Det är mitt land som tidigare stolt har skrutit med att det är en absolut norm att vi aldrig skickar tillbaka människor för att utsättas för ett straff som är värre än det de skulle drabbas av om de dömdes i Storbritannien. Här har vi inget brott och vi har ett straff som vi avskaffade för många år sedan i Storbritannien. Det är mitt land som om det inte ger efter i detta fall borde hänga med huvudet av skam. Jag hoppas att detta parlament inte kommer att behöva hänga med huvudet av skam. Jag hoppas att det kommer att stödja denna resolution. För guds skull, vi talar om en 19-åring!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Kõva aplaus)"5
"(Äänekkäät suosionosoitukset)"7
"John Bowis (PPE-DE ). –"18,5,15,1,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph