Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-13-Speech-4-166"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080313.13.4-166"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Initiativbetänkandet syftar till att integrera jämställdhetsperspektivet i EU:s utvecklingssamarbete. Junilistan är emot bistånd på EU-nivå och röstar därför nej till betänkandet. Däremot är flera av de ändringsförslag som har lagts fram av vissa ledamöter av mindre sympatisk karaktär. Kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig komponent för att skapa utveckling. I detta fall har vi valt att stödja ursprungsförslagen som en motkraft till de olustiga strömningarna i detta parlament. Arbetet för dessa frågor och utvecklingssamarbete bör dock principiellt ske på den globala nivån genom FN, och inte EU."@sv22
lpv:translated text
". Tato zpráva z vlastního podnětu se snaží začlenit hledisko rovnosti do rozvojové spolupráce EU. Strana Junilistan je proti pomoci na úrovni EU, a proto hlasuje proti zprávě. Avšak několik pozměňovacích návrhů, které předložili někteří poslanci, má méně přívětivou povahu. Právo žen na sexuální a reprodukční zdraví je důležitým prvkem prosazování rozvoje. V tomto případě jsme se rozhodli podpořit původní návrhy, abychom vyvážili nepříjemné tendence v tomto Parlamentu. Práce na těchto otázkách a rozvojové spolupráci by však měla zásadně pokračovat na globální úrovni prostřednictvím OSN a nikoli EU."@cs1
"Med denne betænkning, der er udarbejdet på eget initiativ, søger man at integrere lighedsaspektet i EU's udviklingssamarbejde. Junilisten er modstander af bistand på EU-niveau og stemmer derfor imod betænkningen. Adskillige af de ændringsforslag, som er fremsat af visse medlemmer, er mindre sympatiske. Kvinders ret til seksuel og reproduktiv sundhed er en vigtig faktor, når det gælder udviklingsfremme. I dette tilfælde har vi valgt at støtte de oprindelige forslag som modvægt til de ubehagelige tendenser her i Parlamentet. Arbejdet med disse spørgsmål og udviklingssamarbejde bør dog i princippet foregå på globalt niveau i FN- og ikke EU-regi."@da2
". Dieser Initiativbericht zielt darauf ab, die Gleichstellungsperspektive in die Entwicklungszusammenarbeit der EU zu integrieren. Die Juniliste ist gegen Entwicklungshilfe auf EU-Ebene und stimmt daher gegen den Bericht. Einige Änderungsanträge bestimmter Abgeordneter sind allerdings weniger sympathisch. Das Recht der Frauen auf sexuelle und reproduktive Gesundheit ist ein wichtiges Element bei der Förderung von Entwicklung. In diesem Fall haben wir als Gegengewicht zu den unliebsamen Tendenzen in diesem Hause die ursprünglichen Vorschläge unterstützt. Die Beschäftigung mit diesen Fragen und Entwicklungszusammenarbeit sollten jedoch prinzipiell auf globaler Ebene durch die UNO und nicht durch die EU erfolgen."@de9
". Η εν λόγω έκθεση πρωτοβουλίας επιδιώκει να ενσωματώσει την ισότητα στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ. Η Λίστα του Ιουνίου είναι αντίθετη με την ενίσχυση σε επίπεδο ΕΕ και, ως εκ τούτου, καταψηφίζει την έκθεση. Εντούτοις, πολλές από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από ορισμένους βουλευτές είναι λιγότερο συναφείς. Το δικαίωμα των γυναικών στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι σημαντικό στοιχείο για την προώθηση της ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξαμε να στηρίξουμε τις αρχικές προτάσεις ως αντίβαρο στις δυσάρεστες τάσεις που διαπιστώνονται στο Κοινοβούλιο. Η εργασία επί των εν λόγω ζητημάτων και της αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να επιδιώκεται κατά κύριο λόγο σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του ΟΗΕ, όχι της ΕΕ."@el10
". This own-initiative report seeks to integrate the equality perspective into the EU’s development cooperation. Junilistan is opposed to aid at EU level and is therefore voting against the report. However, several of the amendments which have been tabled by certain Members are of a less congenial nature. The right of women to sexual and reproductive health is an important element in promoting development. In this case, we have chosen to support the original proposals as a counterbalance to the disagreeable tendencies in this Parliament. Work on these questions and development cooperation, however, should in principle be pursued at global level through the UN, not the EU."@en4
". Con este informe por propia iniciativa se pretende integrar la perspectiva de la igualdad en la cooperación al desarrollo de la UE. Junilistan se opone a las ayudas a escala de la UE y, por tanto, vota en contra del informe. No obstante, varias de las enmiendas que han presentado ciertos Miembros son de una naturaleza menos «amable». El derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva constituye un elemento importante en la promoción del desarrollo. En este caso, hemos optado por apoyar las propuestas originales a modo de compensación de las tendencias desagradables que se dan en este Parlamento. No obstante, el trabajo relativo a estas cuestiones y a la cooperación al desarrollo debe llevarse a cabo, en principio, a escala mundial a través de las Naciones Unidas, no de la UE."@es21
". Selle omaalgatusliku raportiga püütakse ELi arengukoostöösse lõimida võrdväärsuse perspektiivi. Juuni Nimekiri on ELi tasandil antava abi vastu ja hääletab seega raporti vastu. Samas on teatud liikmete esitatud mitmed muudatusettepanekud märksa ebasobivamad. Naiste seksuaal- ja reproduktiivtervishoid on arengu edendamisel oluline element. Vastukaaluna ebameeldivatele suundumistele siin parlamendis oleme antud juhul otsustanud toetada esialgseid ettepanekuid. Töö nende küsimustega ja arengukoostööga peaks siiski põhimõtteliselt toimuma üleilmsel tasandil ÜRO, mitte ELi kaudu."@et5
". Tällä valiokunta-aloitteisella mietinnöllä pyritään sisällyttämään tasa-arvonäkökohta EU:n kehitysyhteistyöhön. Junilistan vastustaa apua EU:n tasolla ja äänestää siksi mietintöä vastaan. Kuitenkin monet tarkistukset, joita tietyt jäsenet ovat jättäneet, eivät ole oikein sopivia. Naisten oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen on tärkeä osa kehityksen edistämistä. Tässä tapauksessa olemme päättäneet tukea alkuperäistä ehdotusta, koska se tasapainottaa tässä parlamentissa esiintyviä ikäviä suuntauksia. Näiden kysymysten käsittely ja kehitysyhteistyö olisi periaatteessa toteutettava maailmanlaajuisella tasolla YK:n eikä EU:n kautta."@fi7
". Ce rapport d’initiative vise à intégrer la perspective d’égalité dans la coopération au développement communautaire. Junilistan s’oppose à une aide au niveau communautaire et vote donc contre ce rapport. Toutefois, plusieurs des amendements déposés par certains membres sont moins engageants. Les droits des femmes à la santé sexuelle et génésique constituent un élément important de la promotion du développement. Dans ce cas, nous avons choisi de soutenir les propositions initiales qui contrebalancent les tendances désagréables observées au sein de ce Parlement. Cependant, les travaux sur ces questions et sur la coopération au développement devraient en principe être menés au niveau mondial, au travers des Nations unies, et non pas des institutions communautaires."@fr8
". Ez a saját kezdeményezésű jelentés megkísérli integrálni az egyenlőség szempontját az EU fejlesztési együttműködésébe. A Junilistan ellenzi az EU-szintű segélyeket és ezért a jelentés ellen szavaz. Az egyes képviselők által előterjesztett módosítások azonban más természetűek. A nők szexuális és reproduktív egészséghez fűződő joga a fejlődés elősegítésének fontos eleme. Ebben az esetben úgy döntöttünk, hogy támogatjuk az eredeti javaslatot, kiegyensúlyozva a Parlamentben megnyilvánuló elfogadhatatlan tendenciákat. Az ezekkel a kérdésekkel és a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos munkát azonban az ENSZ-en – és nem az EU-n – keresztül, világszinten kell folytatni."@hu11
". Questa relazione di propria iniziativa mira a integrare la prospettiva dell’uguaglianza nella cooperazione allo sviluppo dell’UE. La si oppone agli aiuti a livello di UE e quindi vota contro la relazione. Tuttavia, diversi emendamenti presentati da alcuni membri sono meno graditi. Il diritto delle donne alla salute sessuale e riproduttiva è un elemento importante nella promozione dello sviluppo. In questo caso, abbiamo scelto di sostenere le proposte iniziali come contrappeso alle tendenze spiacevoli che caratterizzano quest’Aula. Tuttavia, in via di principio, i lavori su questi temi e sulla cooperazione allo sviluppo dovrebbero essere perseguiti a livello globale nell’ambito dell’ONU, non dell’UE."@it12
". Šis savo iniciatyvą rodantis pranešimas siekia integruoti lygybės perspektyvą į ES vystymosi bendradarbiavimą. Junilistan yra prieš pagalbą ES lygiu ir todėl balsuoja prieš pranešimą. Tačiau keli pakeitimai, kuriuos pasiūlė tam tikros valstybės narės, yra mažiau tinkami. Moterų teisė į lytinę ir reprodukcinę sveikatą yra svarbus veiksnys skatinant vystymąsi. Šiuo atveju mes nusprendėme paremti pradinius pasiūlymus kaip atsvarą nemalonioms tendencijoms šiame Parlamente.Tačiau darbas prie šių klausimų ir bendradarbiavimo gerinimas turėtų iš esmės būti atliekamas pasauliniu mastu per JT, o ne ES."@lt14
". Šī pašiniciatīvas ziņojuma mērķis ir iekļaut vienlīdzības perspektīvu ES attīstības sadarbībā. iebilst pret ES līmeņa atbalstu un tādēļ balso pret šo ziņojumu. Tomēr dažu deputātu iesniegtie grozījumi nav tik labvēlīgi. Sieviešu tiesības un seksuālo un reproduktīvo veselību ir svarīgs elements attīstības veicināšanai. Šajā gadījumā mēs nolēmām atbalstīt sākotnējos priekšlikumus, lai līdzsvarotu nepieņemamās tendences šajā Parlamentā. Tomēr darbam pie šiem jautājumiem un attīstības sadarbībai principā ir jānotiek nevis ES, bet starptautiskā līmenī ar ANO palīdzību."@lv13
"Initiativbetänkandet syftar till att integrera jämställdhetsperspektivet i EU:s utvecklingssamarbete. Junilistan är emot bistånd på EU-nivå och röstar därför nej till betänkandet. Däremot är flera av de ändringsförslag som har lagts fram av vissa ledamöter av mindre sympatisk karaktär. Kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig komponent för att skapa utveckling. I detta fall har vi valt att stödja ursprungsförslagen som en motkraft till de olustiga strömningarna i detta parlament. Arbetet för dessa frågor och utvecklingssamarbete bör dock principiellt ske på den globala nivån genom FN, och inte EU."@mt15
". Dit initiatiefverslag beoogt het gelijkheidsperspectief te integreren in de ontwikkelingssamenwerking van de EU. Junilistan is tegen hulp op EU-niveau en stemt daarom tegen het verslag. Een aantal amendementen echter dat is ingediend door bepaalde leden is minder sympathiek van aard. Het recht van vrouwen op seksuele en reproductieve gezondheid is een belangrijk element in het bevorderen van ontwikkeling. In dit geval hebben wij ervoor gekozen de oorspronkelijke voorstellen te steunen als tegenwicht tegen de onaangename tendensen in dit Parlement. Werk met betrekking tot deze kwesties en ontwikkelingssamenwerking moet in principe echter worden voortgezet op mondiaal niveau via de VN, niet de EU."@nl3
". To sprawozdanie z inicjatywy własnej , ma na celu wcielenie perspektywy równouprawnienia do współpracy unijnej na rzecz rozwoju. Junilistan sprzeciwia się pomocy na szczeblu unijnym, dlatego też głosuje przeciwko przyjęciu sprawozdania. Jednakże posłowie zgłosili szereg poprawek o bardziej nieprzyjemnym charakterze. Prawo kobiet do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego to istotny element promowania rozwoju. W tym przypadku postanowiliśmy wesprzeć pierwotne propozycje jako przeciwwagę dla niedopuszczalnych tendencji, jakie pojawiają się w Parlamencie. Prace nad tymi kwestiami i współpracą na rzecz rozwoju powinny jednak z zasady być prowadzone na szczeblu globalnym przez ONZ, a nie przez UE."@pl16
". Este relatório de iniciativa procura integrar a perspectiva da igualdade na cooperação para o desenvolvimento da União Europeia. A Lista de Junho opõe-se à ajuda dispensada a nível comunitário, pelo que dá o seu voto contra o relatório. Todavia, muitas das alterações que foram apresentadas por alguns deputados são menos interessantes. O direito das mulheres à saúde sexual e reprodutiva é um elemento importante para a promoção do desenvolvimento. Neste caso, optámos por apoiar as propostas originais para equilibrar as tendências negativas apresentadas neste Parlamento. No entanto, em princípio, devem perseguir-se o desenvolvimento destas questões e a cooperação para o desenvolvimento a nível mundial através da ONU, e não da União Europeia."@pt17
"Initiativbetänkandet syftar till att integrera jämställdhetsperspektivet i EU:s utvecklingssamarbete. Junilistan är emot bistånd på EU-nivå och röstar därför nej till betänkandet. Däremot är flera av de ändringsförslag som har lagts fram av vissa ledamöter av mindre sympatisk karaktär. Kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig komponent för att skapa utveckling. I detta fall har vi valt att stödja ursprungsförslagen som en motkraft till de olustiga strömningarna i detta parlament. Arbetet för dessa frågor och utvecklingssamarbete bör dock principiellt ske på den globala nivån genom FN, och inte EU."@ro18
". Cieľom tejto správy z vlastnej iniciatívy je integrovať aspekt rovnosti do rozvojovej spolupráce EÚ. Junilistan je proti pomoci na úrovni EÚ a hlasuje preto proti tejto správe. Niektoré z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložili určití členovia, však majú menej príjemný charakter. V rámci presadzovania rozvoja je právo žien na sexuálne a reprodukčné zdravie dôležitým prvkom. V tomto prípade sme sa rozhodli podporiť pôvodné návrhy, ako protiváhu k nepríjemným tendenciám v tomto Parlamente. Riešenie týchto otázok a rozvojovej spolupráce by však zo zásady malo prebiehať na globálnej úrovni prostredníctvom OSN a nie prostredníctvom EÚ."@sk19
"To samoiniciativno poročilo želi v razvojno sodelovanje EU vključiti perspektivo enakosti. Stranka Junijske liste nasprotuje pomoči na ravni EU in zato glasuje proti sprejetju tega poročila. Vendar je nekaj sprememb, ki so jih oblikovali nekateri poslanci, manj primernih. Pravica žensk do spolnega in reproduktivnega zdravja je pomemben element pri spodbujanju razvoja. V tem primeru smo se odločili za podporo originalnih predlogov kot protiutež nestrinjanju v tem parlamentu. Vendar bi se delo v zvezi s temi vprašanji in razvojnim sodelovanjem načeloma moralo obravnavati na globalni ravni v okviru ZN in ne EU."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph