Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-03-13-Speech-4-159"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080313.13.4-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Junilistan sympatiserar med många av betänkandets synpunkter angående en respekt för mänskliga rättigheter, bättre förhållanden i fängelser, en respekt för jämställdheten mellan kvinnor och män samt vikten av återintegrering av fångar i samhället. Självklart är det också otroligt viktigt att största möjliga hänsyn tas till barnets behov i dessa situationer. Vi anser dock att medlemsstaterna själva ska bestämma hur de ska gå tillväga för att uppfylla det nämnda. Särskilt betonar vi varje medlemsstats rätt att själv utforma sin straffrätt och därmed även utdöma lämplig påföljd. Europeiska unionen ska inte heller ge sig in på en detaljreglering av huruvida ett fängelse ska ha gym eller ej, besöksregler eller arbete under fängelsetiden. Detta ska styras av medlemsstaterna och deras respektive väljare och vila på den offentliga debatten i samhället. Vi påminner om att alla EU:s medlemsstater är demokratiska stater som uppfyller Köpenhamnskriterierna."@sv22
lpv:translated text
". Strana Junilistan sympatizuje s mnoha názory uvedenými ve zprávě ohledně dodržování lidských práv, lepších podmínek ve věznicích, respektování rovnosti žen a mužů a významu znovuzačlenění pachatelů trestných činů do společnosti. Zcela jasně je také nesmírně důležité v co největší míře přihlížet k potřebám dítěte v takových situacích. Myslíme si však, že by členské státy samy měly určovat, jak budou při řešení těchto záležitostí postupovat. Zdůrazňujeme zvláště právo každého členského státu formulovat své vlastní trestní právní předpisy, a tedy vyhlašovat příslušné tresty. Evropská unie by se také neměla účastnit podrobné regulace toho, zda by vězení mělo či nemělo mít tělocvičnu, regulace návštěvních řádů či práce v době vyšetřovací vazby. Tyto záležitosti by měly patřit do oblasti rozhodování členských států a jejich voličů a měly by být určovány v rámci veřejné rozpravy ve společnosti. Chtěli bychom každému připomenout, že všechny členské státy EU jsou státy demokratické, které splňují kodaňská kritéria."@cs1
"Junilisten sympatiseer med mange synspunkter i betænkningen vedrørende respekt for menneskerettighederne, bedre forhold i fængslerne, respekt for lighed mellem kvinder og mænd og vigtigheden af, at kriminelle genoptages i samfundet. Det er helt klart også umådeligt vigtigt, at der tages størst mulige hensyn til barnets behov i disse situationer. Vi mener dog, at medlemsstaterne selv bør afgøre, hvordan de skal gribe disse forhold an. Især understreger vi hver medlemsstats ret til at udarbejde sin egen strafferet og følgelig også til at afsige passende domme. EU skal heller ikke engagere sig i detaljer, som f.eks. om et fængsel skal have en gymnastiksal eller ej, regler for besøg eller arbejde under forvaring. Disse forhold skal være underlagt medlemsstaternes og deres vælgeres bestemmelse og afgøres af den offentlige debat i samfundet. Vi minder alle om, at alle EU-medlemsstaterne er demokratiske stater, der overholder Københavnskriterierne."@da2
". Die Juniliste sympathisiert mit vielen im Bericht vertretenen Ansichten in Bezug auf Menschenrechte, bessere Haftbedingungen, Gleichstellung von Männern und Frauen sowie die Bedeutung der Wiedereingliederung von Straftätern in die Gesellschaft. Natürlich ist es auch von enormer Bedeutung, die Bedürfnisse der Kinder in diesen Situationen so weit wie möglich zu berücksichtigen. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten selbst über ihr Vorgehen bei der Lösung dieser Fragen entscheiden sollten. Besonders betonen wir das Recht jedes Mitgliedstaates auf Gestaltung seines Strafrechts und damit auch das Recht auf Verkündung angemessener Urteile. Die Europäische Union sollte weder das Vorhandensein von Sporträumen in Haftanstalten noch Besuchsregelungen oder Fragen der Arbeit während des Gefängnisaufenthalts genau zu regeln versuchen. Darüber sollte von den Mitgliedstaaten und ihren Wählern in einer öffentlichen gesellschaftlichen Aussprache entschieden werden. Wir möchten Sie daran erinnern, dass alle EU-Mitgliedstaaten demokratische Staaten sind, die die Kopenhagener Kriterien erfüllen."@de9
". Η Λίστα του Ιουνίου συμμερίζεται πολλές από τις απόψεις σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές, τον σεβασμό της ισότητας γυναικών και ανδρών και τη σπουδαιότητα της επανένταξης των παραβατών στην κοινωνία. Σαφώς είναι επίσης τρομερά σημαντικό να δοθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες του παιδιού σε τέτοιες καταστάσεις. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τα ίδια τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν πώς πρόκειται να αντιμετωπίσουν τα εν λόγω ζητήματα. Συγκεκριμένα, τονίζουμε το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να διατυπώσει τη δική του ποινική νομοθεσία και ως εκ τούτου να εκδίδει τις κατάλληλες ποινές. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να εμπλέκεται στη λεπτομερή ρύθμιση του αν μια φυλακή πρέπει να έχει γυμναστήριο ή όχι, τους κανονισμούς επισκέψεων ή την εργασία στη διάρκεια της κράτησης. Τα πράγματα αυτά πρέπει να εναπόκεινται στη διοίκηση των κρατών μελών και των ψηφοφόρων τους και να καθορίζονται με δημόσιο διάλογο στην κοινωνία. Πρέπει να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι δημοκρατικά κράτη τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης."@el10
". Junilistan sympathises with many of the report’s views concerning respect for human rights, better conditions in prisons, respect for equality between women and men and the importance of the resettlement of offenders in society. Clearly it is also immensely important that the greatest possible consideration be given to the needs of the child in these situations. However, we think that the Member States themselves should determine how they are to proceed in dealing with these matters. In particular, we stress the right of every Member State to formulate its own criminal law and hence also to pronounce appropriate sentences. Also, the European Union should not involve itself in the detailed regulation of whether a prison should have a gym or not, visiting regulations or work during custody. These things should be subject to the direction of the Member States and their voters and be determined by the public debate in society. We would remind everyone that all the EU Member States are democratic states complying with the Copenhagen criteria."@en4
". Junilistan apoya muchas de las opiniones vertidas en el informe en cuanto a la observancia de los derechos humanos, la mejora de las condiciones en las prisiones, el respeto por la igualdad entre hombres y mujeres, y la importancia de la reintegración de los delincuentes en la sociedad. Sin lugar a duda, también es enormemente importante que se otorgue la mayor consideración posible a las necesidades del niño en estas situaciones. En cualquier caso, creo que los propios Estados miembros deben determinar la manera en que han de proceder en cuanto al tratamiento de estas cuestiones. En particular, queremos incidir en el derecho de todo Estado miembro a formular su propio derecho penal y, por tanto, también a pronunciar las sentencias pertinentes. Asimismo, la Unión Europea no debe intervenir en la regulación detallada de si una prisión debe disponer o no de un gimnasio, el régimen de visitas o la posibilidad de trabajar durante el internamiento. Son aspectos que deben quedar a la discreción de los Estados miembros y sus votantes, y que han de determinarse mediante el debate público en la sociedad. Recordaría a todos que los Estados miembros de la UE son estados democráticos que cumplen los criterios de Copenhague."@es21
". Juuni Nimekiri nõustub paljude raportis avaldatud vaadetega, mis puutub inimõiguste austamisse, parematesse tingimustesse vanglates, meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse austamisse ning õigusrikkujate ühiskonnaellu taaslülitamisse. Iseenesestmõistetavalt on samuti ülioluline, et sellistes olukordades arvestataks eelkõige lapse vajadustega. Samas arvame, et liikmesriigid peaksid ise otsustama, kuidas nad nende küsimuste lahendamiseks edasi liiguvad. Eriti rõhutame iga liikmesriigi õigust kujundada ise oma kriminaalõigus ja määrata asjakohased karistused. Samuti ei peaks Euroopa Liit sekkuma üksikasjalikku reguleerimisse, kas vanglal peaks olema võimla või mitte, külastuseeskirjad või töötamine karistuse ajal. Seda peaksid otsustama liikmesriigid ja nende valijad avaliku arutelu käigus ühiskonnas. Tuletame kõigile meelde, et kõik ELi liikmesriigid on demokraatlikud riigid, kes täidavad Kopenhaageni kriteeriume."@et5
". Junilistan on yhtä mieltä monista mietinnön näkemyksistä, jotka koskevat ihmisoikeuksia, parempia vankilaolosuhteita, naisten ja miesten tasa-arvon kunnioittamista ja rikollisten yhteiskuntaan paluun merkitystä. On selvästi myös erittäin tärkeää, että kiinnitetään mahdollisimman paljon huomiota lasten tarpeisiin kyseisissä tilanteissa. Katsomme kuitenkin, että jäsenvaltioiden olisi itse määriteltävä, miten ne aikovat edetä kyseisten asioiden käsittelyssä. Korostamme erityisesti jokaisen jäsenvaltion oikeutta muotoilla oma rikoslakinsa ja siten määrätä asianmukaisia tuomioita. Euroopan unionin ei pitäisi myöskään olla mukana sääntelemässä sitä, pitäisikö vankiloissa olla kuntosali, vierailuaikoja tai vankeusaikana tehtävää työtä. Nämä asiat olisi jätettävä jäsenvaltioiden johtajien ja äänestäjien vastuulle, ja niistä olisi päätettävä yhteiskunnan julkisessa keskustelussa. Muistutamme kaikille, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat demokraattisia valtioita, jotka noudattavat Kööpenhaminan kriteereitä."@fi7
". Junilistan approuve bon nombre des vues exprimées dans le rapport sur le respect des droits de l’homme, les meilleures conditions de détention, le respect de l’égalité entre hommes et femmes et l’importance de la réintégration des contrevenants dans la société. Il est clair qu’il est extrêmement important aussi d’accorder la plus grande attention possible aux besoins de l’enfant dans ces situations. Toutefois, nous pensons que les États membres eux-mêmes doivent décider de la manière de traiter ces questions. Nous soulignons notamment le droit de chaque État membre de formuler son propre droit pénal et, dès lors, de prononcer également les peines appropriées. De même, l’Union européenne ne devrait pas s’impliquer dans des détails, comme le fait de savoir si une prison devrait avoir un gymnase ou non, les règlements de visite ou le travail durant la détention. Ces aspects devraient être laissés à la discrétion des États membres et de leurs électeurs et être déterminés dans le cadre d’un débat public. Nous aimerions rappeler à tous que tous les États membres de l’Union sont des États démocratiques respectant les critères de Copenhague."@fr8
". A Junilistan támogatja a jelentés számos az emberi jogokra, a jobb börtönkörülményekre, a nők és férfiak közötti egyenlőség tiszteletben tartására és a bűnelkövetők társadalmi beilleszkedésének fontosságára vonatkozó nézetét. Az is rendkívül fontos, hogy a gyermekeknek a legnagyobb figyelmet szenteljék az ilyen helyzetekben. Mi azonban úgy véljük, hogy a tagállamoknak maguknak kell meghatározniuk, hogyan akarják ezeket az ügyeket kezelni. Különösen a tagállamoknak azon jogát hangsúlyozzuk, hogy kialakíthassák a saját büntetőjogukat és hogy megfelelő ítéleteket hozhassanak. Az Európai Uniónak nem kellene beavatkoznia annak részletes szabályozásába, hogy a börtönben kell-e lennie edzőteremnek vagy nem, sem a látogatási szabályokba, vagy az őrizet időtartama alatt történő munkavégzésbe. Ezeknek a kérdéseknek a tagállamok és szavazóik irányítása alá kell tartozniuk, és társadalmi vita keretében kell azokat eldönteni. Emlékeztetnénk mindenkit, hogy valamennyi EU-tagállam a koppenhágai kritériumoknak megfelelő demokratikus állam."@hu11
". La simpatizza per molte delle opinioni espresse nella relazione: rispetto per i diritti umani, migliori condizioni nelle carceri, rispetto per la parità fra donne e uomini e importanza della reintegrazione dei detenuti nella società. E’ anche estremamente importante che sia data la massima attenzione alle esigenze dei bambini in queste situazioni. Tuttavia, noi pensiamo che spetti agli Stati membri decidere come trattare queste materie. In particolare, sottolineiamo il diritto di ogni Stato membro a formulare il proprio diritto penale e quindi anche a pronunciare le opportune sentenze. Inoltre, l’Unione europea non dovrebbe impegnarsi in una regolamentazione dettagliata, ad esempio se un detenuto debba fare ginnastica o meno, sui regolamenti di visita o sul lavoro durante la detenzione. Questi aspetti dovrebbero essere di competenza degli Stati membri e dei loro elettori e essere determinate dal dibattito pubblico nella società. Vorrei ricordare che tutti gli Stati membri dell’UE sono Stati democratici rispettosi dei criteri di Copenaghen."@it12
". Junilistan frakcija pritaria daugeliui pranešime išdėstytų nuomonių dėl pagarbos žmogaus teisėms, geresnių sąlygų kalėjimuose, pagarbos vyrų ir moterų lygybei, nusikaltėlių įsiliejimo į visuomenę svrbos. Taip pat labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į vaikų poreikius šiose situacijose. Tačiau mes galvojame, kad pačios valstybės narės turėtų nustatyti, kaip elgtis sprendžiant tokius klausimus. Mes ypač pabrėžiame kiekvienos valstybės narės teisę parengti savo baudžiamąją teisę paskelbti atitinkamą nuosprendį. Be to, Europos Sąjunga neturėtų dalyvauti nustatant, ar kalėjimas turėtų turėti sporto salę ar ne, kokios turi būti lankymo taisyklės ar darbas kardomojo kalinimo metu. Visa tai turėtų priklausyti nuo valstybių narių vadovybės bei jų balsuotojų, ir nuspręsta per viešas visuomenės diskusijas. Mes norėtume visiems priminti, kad ES valstybės narės yra demokratinės valstybės ir laikosi Kopenhagos kriterijų."@lt14
". simpatizē daudzām ziņojuma atziņām attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu, labākiem apstākļiem cietumos, vienlīdzības ievērošanu starp vīriešiem un sievietēm un noziedznieku integrāciju sabiedrībā. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi iespējami rūpīgi apsvērt bērnu vajadzības šādā situācijā. Tomēr mēs domājam, ka dalībvalstīm pašām jānosaka, kā tās rīkojas šādos gadījumos. Mēs īpaši uzsveram katrs dalībvalsts tiesības uz savu krimināllikumu un tādējādi arī uz attiecīgu spriedumu pasludināšanu. Tātad Eiropas Savienībai nav jāiesaistās detalizētās norādēs par to, vai cietumā ir jābūt sporta zālei, apmeklēšanas noteikumiem vai darbu ieslodzījuma laikā. Šiem jautājumiem ir jābūt dalībvalstu un to vēlētāju ziņā, un par tiem jālemj sabiedriskā apspriešanā. Mēs vēlētos atgādināt ikvienam, ka visas ES dalībvalstis ir demokrātiskas valstis saskaņā ar Kopenhāgenas kritērijiem."@lv13
"Junilistan sympatiserar med många av betänkandets synpunkter angående en respekt för mänskliga rättigheter, bättre förhållanden i fängelser, en respekt för jämställdheten mellan kvinnor och män samt vikten av återintegrering av fångar i samhället. Självklart är det också otroligt viktigt att största möjliga hänsyn tas till barnets behov i dessa situationer. Vi anser dock att medlemsstaterna själva ska bestämma hur de ska gå tillväga för att uppfylla det nämnda. Särskilt betonar vi varje medlemsstats rätt att själv utforma sin straffrätt och därmed även utdöma lämplig påföljd. Europeiska unionen ska inte heller ge sig in på en detaljreglering av huruvida ett fängelse ska ha gym eller ej, besöksregler eller arbete under fängelsetiden. Detta ska styras av medlemsstaterna och deras respektive väljare och vila på den offentliga debatten i samhället. Vi påminner om att alla EU:s medlemsstater är demokratiska stater som uppfyller Köpenhamnskriterierna."@mt15
". Junilistan staat gunstig ten opzichte van veel van opvattingen van het verslag betreffende respect voor mensenrechten, betere omstandigheden in de gevangenissen, respect voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het belang van re-integratie van delinquenten in de maatschappij. Het is duidelijk ook van immens belang dat in deze situaties de grootst mogelijke aandacht wordt geschonken aan de behoeften van het kind in deze situaties. Wij denken echter dat de lidstaten zelf moeten bepalen hoe zij met deze zaken dienen om te gaan. Wij benadrukken in het bijzonder het recht van elke lidstaat zijn eigen strafwetgeving te formuleren en dus ook passende straffen uit te spreken. Ook moet de Europese Unie zich niet in detail inlaten met regelingen van of een gevangenis een gymzaal moeten hebben of niet, bezoekenuren of werk tijdens detentie. Deze dingen moeten overgelaten worden aan het bestuur van de lidstaten en hun kiezers en bepaald worden door het publieke debat in de maatschappij. We zouden er iedereen aan willen herinneren dat alle lidstaten democratische staten zijn die zich houden aan de criteria van Kopenhagen."@nl3
". Junilistan sympatyzuje z wieloma poglądami wyrażonymi w sprawozdaniu odnośnie praw człowieka, polepszenia warunków panujących w więzieniach, poszanowania równości kobiet i mężczyzn oraz istotności reintegracji sprawców ze społeczeństwem. Niewątpliwie ogromnie istotne jest też jak najszersze uwzględnienie potrzeb dzieci w takich sytuacjach. Jesteśmy jednak zdania, że państwa członkowskie powinny samodzielnie określać, w jaki sposób mają zamiar działać w rozwiązywaniu tych problemów. W szczególności podkreślamy, że każde państwo członkowskie ma prawo do tworzenia własnego prawa karnego oraz ferowania odpowiednich wyroków. Unia Europejska nie powinna też angażować się w szczegółowe określanie, czy więzienie ma dysponować salą gimnastyczną czy też nie, w formułowanie regulaminów wizyt czy zatrudnienia w trakcie odbywania kary. Sprawy te należy pozostawić państwom członkowskim i ich wyborcom oraz pozwolić na ich rozwiązywanie drogą debaty publicznej w społeczeństwie. Chcielibyśmy przypomnieć wszystkim, że państwa członkowskie to co do jednego kraje demokratyczne, spełniające kryteria kopenhaskie."@pl16
". Os membros da Lista de Junho subscrevem muitos dos pontos de vista contidos no relatório no que se refere ao respeito dos direitos humanos, a melhores condições nas prisões, ao respeito pela igualdade entre mulheres e homens e à importância da reinserção dos delinquentes na sociedade. É evidente que é igualmente da máxima importância que se dê a maior atenção possível às necessidades das crianças nestas situações. Todavia, defendemos que devem ser os próprios Estados-Membros a determinar como devem proceder relativamente a estas questões. Salientamos, em particular, o direito de cada Estado-Membro a elaborar a sua legislação penal e também, consequentemente, a ditar sentenças adequadas. De igual modo, a União Europeia não deve envolver-se na regulamentação pormenorizada sobre a instalação ou não de um ginásio numa prisão, sobre as visitas ou sobre o trabalho durante o cumprimento das penas. Trata-se de aspectos que devem ser decididos pelos Estados-Membros e pelos seus eleitores e ser determinados pelo debate público travado na sociedade. Recordamos que todos os Estados-Membros da União Europeia são Estados democráticos que cumprem os critérios de Copenhaga."@pt17
"Junilistan sympatiserar med många av betänkandets synpunkter angående en respekt för mänskliga rättigheter, bättre förhållanden i fängelser, en respekt för jämställdheten mellan kvinnor och män samt vikten av återintegrering av fångar i samhället. Självklart är det också otroligt viktigt att största möjliga hänsyn tas till barnets behov i dessa situationer. Vi anser dock att medlemsstaterna själva ska bestämma hur de ska gå tillväga för att uppfylla det nämnda. Särskilt betonar vi varje medlemsstats rätt att själv utforma sin straffrätt och därmed även utdöma lämplig påföljd. Europeiska unionen ska inte heller ge sig in på en detaljreglering av huruvida ett fängelse ska ha gym eller ej, besöksregler eller arbete under fängelsetiden. Detta ska styras av medlemsstaterna och deras respektive väljare och vila på den offentliga debatten i samhället. Vi påminner om att alla EU:s medlemsstater är demokratiska stater som uppfyller Köpenhamnskriterierna."@ro18
". Strana Junilistan sympatizuje s mnohými stanoviskami uvedenými v správe, ktoré sa týkajú rešpektovania ľudských práv, lepších podmienok vo väzniciach, rešpektovania rovnosti mužov a žien a významu opätovného začlenenia väzňov do spoločnosti. Nepochybne je nesmierne dôležité venovať najväčšiu možnú pozornosť potrebám detí, ktoré sa nachádzajú v týchto situáciách. Myslíme si však, že o postupoch a spôsoboch riešenia týchto záležitostí by mali rozhodovať samotné členské štáty. Zdôrazňujeme najmä právo každého členského štátu formulovať svoje vlastné trestné právo a teda aj stanovovať príslušné sankcie. Európska únia by sa takisto nemala zúčastňovať podrobného regulovania toho, či by väznica mala mať telocvičňu alebo nie, návštevných predpisov alebo prác počas uväznenia. Tieto záležitosti by mali podliehať riadeniu členských štátov a ich voličov a mali by byť vymedzené verejnou diskusiou v rámci spoločnosti. Radi by sme každému pripomenuli, že všetky členské štáty sú demokratickými štátmi, ktoré dodržiavajú Kodanské kritériá."@sk19
"Stranka Junijske liste se strinja z mnogimi vidiki poročila, ki zadevajo človekove pravice, boljše razmere v zaporih, spoštovanje enakosti med ženskami in moškimi ter pomembnost ponovnega vključevanja zapornikov v družbo. Seveda je tudi izredno pomembno, da se v tej situaciji na najboljši možen način obravnavajo tudi potrebe otroka. Vendar menimo, da bi morale države članice same določiti, kako bodo nadaljevale z reševanjem teh vprašanj. Zlasti poudarjamo pravico vsake države članice do oblikovanja lastnega kazenskega prava, v okviru katerega tako lahko poudari primerne dele. Prav tako se Evropska unija ne bi smela vmešavati v podrobnosti predpisov o tem, ali naj bi zapor imel telovadnico ali ne ter predpise o obiskih ali delu v priporu. Ta vprašanja bi morala biti v okviru usmeritve držav članic in njihovih volivcev in bi se v zvezi z njimi moralo presojati po družbenih javnih razpravah. Radi bi vas opomnili, da so vse države članice EU demokratične države, ki izpolnjujejo kobenhavenska merila."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph